ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 8 februarie 2018privind unele măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 8 februarie 2018
  Având în vedere modificările Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul plății contribuțiilor sociale cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată,
  luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgență a unui act normativ care să elimine unele disfuncționalități apărute în aplicarea prevederilor acestor acte normative,
  având în vedere necesitatea asigurării stabilității locurilor de muncă pentru angajații care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit în baza art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, respectiv asigurarea condițiilor necesare pentru ca salariile nete ale acestor categorii de angajați să nu fie diminuate începând cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017,
  luând în considerare necesitatea asigurării în anul 2018 a aceluiași nivel al veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate în anul 2017 de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe aceste venituri, încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, precum și a persoanelor fizice care desfășoară activitatea în domeniul creării de programe pentru calculator, în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării, precum și în activități cu caracter sezonier,
  având în vedere necesitatea adoptării de măsuri pentru reglementarea situațiilor privind nivelul contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care beneficiază de concedii medicale, raportată la nivelul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate,
  în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I
  (1) Încetat aplicabilitate. Notă
  Alin. (1) al art. I și-a încetat aplicabilitatea conform alin. (1) al art. III din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 8 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 8 februarie 2018.
  Notă
  De asemenea, alin. (4) al art. III din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 8 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 8 februarie 2018, prevede că pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele prevăzute la art. I alin. (1) și (3) în anul 2018, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, angajatorul/plătitorul poate efectua regularizarea prin depunerea declarației rectificative, până la 31 decembrie 2018.
  (2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență salariul brut din luna decembrie 2017, prevăzut la alin. (1), cuprinde salariul brut de încadrare și elementele de natura veniturilor salariale care se acordă, în fiecare lună, conform contractului individual de muncă valabil în luna decembrie 2017, care constituie bază de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii.(3) Încetat aplicabilitatea. Notă
  Alin. (3) al art. I și-a încetat aplicabilitatea conform alin. (1) al art. III din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 8 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 8 februarie 2018.
  Notă
  De asemenea, alin. (4) al art. III din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 8 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 8 februarie 2018, prevede că pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele prevăzute la art. I alin. (1) și (3) în anul 2018, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, angajatorul/plătitorul poate efectua regularizarea prin depunerea declarației rectificative, până la 31 decembrie 2018.
  (4) Prevederile prezentului articol nu se aplică:
  a) personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, prevăzut în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  b) în situațiile în care, potrivit acordului de voință al părților, în cadrul perioadei prevăzute la art. III alin. (1) nivelul salariului brut lunar este diminuat sub nivelul prevăzut la alin. (1), de la data modificării contractului individual de muncă;
  c) pentru perioada în care contractul individual de muncă este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (5) Prin derogare de la prevederile art. 168 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru angajații prevăzuți la alin. (1) și (3) angajatorii/plătitorii, după caz, stabilesc, rețin la sursă și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate, după următoarea formulă de calcul:
  CASS_reținută = venit brut_2018 – CAS_datorată în 2018 – salariu net _decembrie2017
  Simbolurile utilizate au următoarele înțelesuri:
  a) CASS_reținută = contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută de către angajatori/plătitori din salariul brut în lună, care nu poate fi mai mare decât contribuția calculată și datorată conform dispozițiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  b) venit brut_2018 = venitul bază de calcul al CASS, realizat în anul 2018;
  c) CAS_datorată în 2018 = contribuția de asigurări sociale, calculată și reținută de către angajatori/plătitori, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;
  d) salariu net_decembrie2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contribuțiilor sociale individuale obligatorii, potrivit legii, în luna decembrie 2017, corespunzător salariului brut prevăzut în contractul individual de muncă, aflat în derulare la data de 31 decembrie 2017.
  (6) În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este suspendat, a încetat raportul de muncă sau intervine detașarea angajatului, salariul brut de referință prevăzut la alin. (2) se recalculează proporțional cu numărul de zile lucrate în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.(7) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile și în cazul în care, pentru angajații detașați, drepturile salariale sunt plătite de către entitatea la care au fost detașați pe baza informațiilor transmise de angajator referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1), respectiv majorarea cu cel puțin 20% a salariului brut de referință prevăzut la alin. (2).(8) Valoarea reprezentând diferența pozitivă dintre contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată și calculată potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, și contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută potrivit alin. (5) se stabilește de către angajator/plătitor și se evidențiază distinct ca sumă dedusă în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, reglementată potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(9) Organul fiscal central transmite zilnic, în sistem informatic, unităților Trezoreriei Statului un fișier conținând sumele deduse potrivit alin. (8). Acest fișier cuprinde și data plății reprezentată de scadența contribuției de asigurări sociale de sănătate declarată. Pe baza acestui fișier se debitează automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului și se creditează contul de venituri al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului. Documentul justificativ pe baza căruia se realizează fișierul îl reprezintă Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.(10) Organul fiscal central transmite zilnic, în sistem informatic, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate informații cu privire la contribuția de asigurări sociale de sănătate, datorată și calculată potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, declarată prin Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.(11) Verificarea modului de determinare a diferenței prevăzute la alin. (8) se realizează de organele fiscale potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, pe baza unei analize de risc specifice.(12) Încetat aplicabilitatea. Notă
  Alin. (12) al art. I și-a încetat aplicabilitatea conform alin. (2) al art. III din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 8 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 8 februarie 2018.
  (13) În cazul în care sunt stabilite diferențe în minus față de suma dedusă de angajator/plătitor prin declarația prevăzută la alin. (8), fie prin corectarea declarației fiscale de către angajator/plătitor, fie prin emiterea unei decizii de impunere de către organul fiscal competent, aceasta se recuperează la bugetul de stat prin debitarea contului de venituri al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului și creditarea contului bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului. În acest caz, angajatorul/plătitorul este obligat la plata diferenței în minus. Notă
  Conform alin. (3) al art. III din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 3 din 8 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 8 februarie 2018, dispozițiile art. I alin. (13) sunt aplicabile și după perioada prevăzută la alin. (1), în cadrul termenului de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul II

  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 139 alineatul (1), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:
  o) indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator sau din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, primite pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor legale;
  2. Alineatul (4) al articolului 143 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pe perioada în care șomerii beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu excepția cazurilor de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând indemnizația de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază conform prevederilor legale, iar contribuția de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei prevăzute la art. 138 lit. a) și se reține din indemnizația de asigurări sociale de sănătate.3. Articolul 144 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 144

  Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de indemnizații de asigurări sociale de sănătate
  Pe perioada în care persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) și la art. 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând indemnizația de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază conform prevederilor legale, iar contribuția de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei prevăzute la art. 138 lit. a) și se reține din indemnizația de asigurări sociale de sănătate.
  4. După alineatul (5^3) al articolului 146 se introduce un nou alineat, alineatul (5^4), cu următorul cuprins:(5^4) În cazul în care contribuția de asigurări sociale calculată potrivit alin. (5) este mai mică decât contribuția de asigurări sociale stabilită potrivit alin. (5^1), diferența se plătește de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.5. Alineatul (5^1) al articolului 168 se modifică și va avea următorul cuprins:(5^1) Prevederile art. 146 alin. (5^1)-(5^4) se aplică în mod corespunzător.


  Articolul III
  (1) Dispozițiile art. I sunt aplicabile veniturilor din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele prevăzute la art. I alin. (1) și (3) în anul 2018.(2) Dispozițiile art. I alin. (12) sunt aplicabile pe perioada prevăzută la alin. (1).(3) Dispozițiile art. I alin. (13) sunt aplicabile și după perioada prevăzută la alin. (1), în cadrul termenului de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor fiscale prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele prevăzute la art. I alin. (1) și (3) în anul 2018, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, angajatorul/plătitorul poate efectua regularizarea prin depunerea declarației rectificative, până la 31 decembrie 2018.(5) Dispozițiile art. II se aplică începând cu obligațiile declarative aferente lunii ianuarie 2018.


  Articolul IV

  În aplicarea art. I și III, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se emit norme aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu

  București, 8 februarie 2018.
  Nr. 3.
  ----