LEGE nr. 184 din 17 mai 2004privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 10 decembrie 2003, cu următoarele modificări și completări:1. Partea introductivă a articolului I va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Legea concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, se modifică și se completează după cum urmează:
  2. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Prețurile produselor și tarifele serviciilor și lucrărilor se determină în mod liber prin concurență, pe baza cererii și ofertei. Prețurile și tarifele practicate în cadrul unor activități cu caracter de monopol natural sau al unor activități economice, stabilite prin lege, se stabilesc și se ajustează cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competențe.
  3. La articolul I punctul 3, alineatele (3), (4), (5) și (7) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:(3) Regimul exceptării sub formă de dispensă, al deciziei de acordare a acesteia, termenele, informațiile de prezentat, durata și condițiile dispensei se stabilesc de către Consiliul Concurenței, prin regulamente și instrucțiuni. Beneficiul exceptării prevăzut la alin. (2) se acordă prin decizie a Consiliului Concurenței pentru cazuri individuale de înțelegeri, decizii luate de asociații de agenți economici sau practici concertate și se stabilește prin regulamente ale Consiliului Concurenței pentru cazurile de exceptare pe categorii de înțelegeri, decizii ale asociațiilor de agenți economici sau practici concertate. Agenții economici sau asociațiile de agenți economici pot solicita Consiliului Concurenței dispensă, probând îndeplinirea condițiilor stabilite la alin. (2).(4) Categoriile de înțelegeri, deciziile luate de asociațiile de agenți economici și practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum și condițiile și criteriile de încadrare pe categorii de acordare și de retragere a beneficiului exceptării se stabilesc de Consiliul Concurenței, prin regulament.(5) Înțelegerile, deciziile luate de asociațiile de agenți economici și practicile concertate care se încadrează în vreuna dintre categoriile exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2) și stabilite prin prevederile alin. (3) sunt considerate legale, fără obligația notificării sau obținerii unei decizii din partea Consiliului Concurenței. Agenții economici sau asociațiile de agenți economici, care se prevalează de beneficiul exceptării pe categorii, sunt ținuți să facă dovada îndeplinirii condițiilor și criteriilor prevăzute la alin. (3) și (4).
  ...............................................................(7) Dispensa acordată conform alin. (6) pentru o înțelegere, decizie luată de o asociație de agenți economici ori practică concertată poate fi reînnoită, la cerere, dacă sunt satisfăcute în continuare condițiile cerute, și poate fi revocată dacă condițiile în care a fost acordată nu mai corespund; decizia de acordare a dispensei este nulă dacă a fost acordată pe baza unor informații false, inexacte ori incomplete în raport cu cele solicitate.
  4. La articolul I punctul 4, partea introductivă a articolului 6 va avea următorul cuprins:

  Articolul 6

  Este interzisă folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținute de către unul sau mai mulți agenți economici pe piața românească ori pe o parte substanțială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurențiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activității economice ori prejudicierea consumatorilor. Asemenea practici abuzive pot consta, în special, în:
  5. La articolul I punctul 12, litera d) a articolului 12 va avea următorul cuprins:
  d) agenții economici, inclusiv cei care fac parte din grupuri economice, realizează operațiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activități.
  6. La articolul I punctul 18, alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:(3) Președintele, vicepreședinții și consilierii de concurență trebuie să aibă o independență reală și să se bucure de o înaltă reputație profesională și probitate civică. Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurenței se cer studii superioare, înaltă competență profesională, o bună reputație și vechime de minimum 10 ani în activități din domeniile: economic, comercial, al prețurilor și concurenței sau juridic.7. La articolul I punctul 18, alineatul (5) al articolului 18 se abrogă.8. La articolul I punctul 18, literele e) și f) ale alineatului (9) și alineatul (12) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:
  e) la survenirea unei incompatibilități dintre cele prevăzute la alin. (6) și (8), conform prevederilor alin. (12);
  f) prin revocare, pentru încălcarea gravă a prezentei legi și pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, pentru săvârșirea unei infracțiuni.
  ...............................................................(12) Membrii Consiliului Concurenței sunt obligați să notifice de îndată Consiliului survenirea oricărei situații de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (6) și (8), ei fiind de drept suspendați din funcție din momentul survenirii acestei situații, iar dacă situația se prelungește peste 10 zile consecutive, mandatul încetează și se procedează conform prevederilor alin. (10) și (11).
  9. La articolul I punctul 19, articolul 20 va avea următorul cuprins:

  Articolul 20
  (1) Mandatele membrilor Consiliului Concurenței încep de la data depunerii jurământului de către aceștia și expiră la împlinirea termenelor prevăzute la art. 18 alin. (2), calculate de la această dată.(2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, președintele Consiliului Concurenței desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat jurământul cu respectarea dispozițiilor art. 19, membrii Consiliului Concurenței în exercițiu își vor continua activitatea până la depunerea jurământului de către președintele Consiliului, desemnat pentru mandatul următor sub conducerea președintelui anterior.
  10. La articolul I punctul 20, alineatele (1) și (6) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:

  Articolul 21
  (1) Consiliul Concurenței își desfășoară activitatea, deliberează și ia decizii în plen și în comisii, cu majoritatea voturilor membrilor.
  ...............................................................(6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenței în plen conform prevederilor alin. (4) se semnează de către președinte, în numele Consiliului Concurenței; ele vor putea fi atacate în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel București; sentința va fi pronunțată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.
  11. La articolul I punctul 24, litera b) a articolului 27 va avea următorul cuprins:
  b) ia deciziile prevăzute de prezenta lege pentru cazurile de încălcare a dispozițiilor art. 5, 6, 9, 13 și 16, constatate în urma investigațiilor efectuate de către inspectorii de concurență, în baza prevederilor legii și abilitării cu puteri de inspecție prin ordin al președintelui; o copie a acestui ordin va fi înmânată de inspectorii de concurență abilitați agentului economic sau asociației de agenți economici supuși investigației.
  12. La articolul I, după punctul 24 se introduce un punct nou, punctul 24^1, cu următorul cuprins:24^1. - La articolul 27, după litera d) se introduce litera d^1) cu următorul cuprins:
  d^1) ia decizii de retragere a beneficiului exceptării de la prevederile art. 5 alin. (1), stabilit prin regulament al Consiliului Concurenței pentru unele categorii de înțelegeri, decizii luate de asociațiile de agenți economici sau practici concertate, atunci când constată că acestea nu mai îndeplinesc prevederile art. 5 alin. (2);
  13. La articolul I punctul 25, litera c) a alineatului (2) al articolului 28 va avea următorul cuprins:
  c) exceptarea unor categorii de înțelegeri, decizii ale asociațiilor agenților economici sau practici concertate;
  14. La articolul I punctul 26, alineatul (4) al articolului 28 va avea următorul cuprins:(4) Consiliul Concurenței emite ordine prin care stabilește plafoanele valorice revizuibile periodic, prevăzute de prezenta lege, pune în aplicare, suspendă sau abrogă propriile reglementări adoptate, dispune efectuarea de investigații, ordonă inspecții și măsurile de luat în privința agenților economici.15. La articolul I, după punctul 27 se introduce un punct nou, punctul 27^1, cu următorul cuprins:27^1. Litera d) a articolului 30 va avea următorul cuprins:
  d) organizațiilor profesionale, patronale și sindicale interesate, incluzând printre acestea și Camera de Comerț și Industrie a României;
  16. La articolul I punctul 36, articolului 41 va avea următorul cuprins:

  Articolul 41

  În realizarea investigațiilor, precum și a atribuțiilor conferite în baza prezentei legi, inspectorii de concurență pot solicita agenților economici sau asociațiilor de agenți economici informațiile și documentele care le sunt necesare, menționând baza legală și scopul solicitării, și pot stabili termene până la care aceste informații și documente să le fie furnizate, sub sancțiunea prevăzută în prezenta lege.
  17. La articolul I punctul 37, litera a) a alineatului (1) și alineatul (2) ale articolului 42 vor avea următorul cuprins:
  a) să între în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care agenții economici ori asociațiile de agenți economici le dețin legal;
  ...............................................................(2) Inspectorii de concurență cu puteri de inspecție, prevăzuți la alin. (1), vor proceda la actele prevăzute la alin. (1) numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare și inventariere.
  18. La articolul I punctul 40, alineatul (1) al articolului 44 va avea următorul cuprins:

  Articolul 44
  (1) Inspectorii de concurență pot proceda la inspecții, în conformitate cu prevederile art. 43, doar în baza unui ordin emis de către președintele Consiliului Concurenței și cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către președintele tribunalului în a cărui circumscripție sunt situate locurile de controlat sau de către un judecător delegat de acesta. Când aceste locuri sunt situate în circumscripțiile unor tribunale diferite și acțiunea trebuie desfășurată simultan în fiecare dintre ele, oricare dintre președinții tribunalelor competente poate emite o încheiere unică.
  19. La articolul I punctul 41, alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:

  Articolul 45
  (1) Organele administrației publice centrale și locale, precum și orice alte instituții și autorități publice sunt obligate să permită inspectorilor de concurență accesul la documentele, datele și informațiile deținute de acestea, potrivit puterilor de inspecție stabilite de președintele Consiliului Concurenței, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date și informații.
  20. La articolul I punctul 42, alineatul (3) al articolului 46 va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care cererea sau plângerea înaintată nu cade sub incidența prezentei legi, Consiliul Concurenței va răspunde, în scris, în termenele prevăzute prin legi speciale.21. La articolul I punctul 51, alineatele (2) și (3) ale articolului 52 vor avea următorul cuprins:(2) Măsurile de suspendare sau de interdicție a practicilor anticoncurențiale constatate, precum și dispozițiile obligatorii date agenților economici de a reveni la situația anterioară vor fi dispuse de Consiliul Concurenței, în aplicarea prevederilor art. 50 și 51, numai la constatarea unor fapte manifest ilicite, constitutive de practici anticoncurențiale prohibite expres de prezența lege și care trebuie eliminate fără întârziere, pentru a preveni sau a opri producerea unui prejudiciu grav și cert.(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să fie strict limitate, atât în durată, cât și în obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija afectarea liberei concurențe.22. La articolul I punctul 57, alineatul (3) al articolului 60 va avea următorul cuprins:(3) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 55 lit. a) și la art. 56 alin. (1) lit. c) și d), precum și amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 se aplică de către comisiile Consiliului Concurenței prin decizii.23. La articolul I punctul 62, alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:

  Articolul 62
  (1) Deciziile emise conform art. 50, 51, 59 și 60 vor fi comunicate părților în cauză de către Consiliul Concurenței și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz, ori pe pagina de Internet a Consiliului Concurenței.
  24. Alineatele (1) și (2) ale articolului II vor avea următorul cuprins:

  Articolul II
  (1) Indemnizațiile prevăzute în anexa nr. VII/2b la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare, la nr. crt. 34, 35 și 36 se înlocuiesc cu indemnizațiile prevăzute la nr. crt. 16, 17 și 18 din aceeași anexă.(2) Salariile de bază ale inspectorilor de concurență din cadrul Consiliului Concurenței se stabilesc prin asimilare cu indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea și alte drepturi ale magistraților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 347/2003, astfel: de la anexa nr. 1 cap. A, nr. crt. 11 - pentru inspectorul de concurență superior, nr. crt. 18 - pentru inspectorul de concurență principal, nr. crt. 23 - pentru inspectorul de concurență asistent și nr. crt. 32 - pentru inspectorul de concurență debutant.
  25. La articolul II, după alineatul (2) se introduc patru alineate noi, alineatele (2^1)-(2^4), cu următorul cuprins:(2^1) Personalul de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței beneficiază în mod corespunzător de prevederile art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 177/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 347/2003.(2^2) Personalul Consiliului Concurenței beneficiază de spor de confidențialitate de până la 15% din salariul de bază. Categoriile de personal, cuantumul sporului și condițiile de acordare se stabilesc prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate instituției.(2^3) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998, prevederile alin. (2^1) și (2^2) se aplică în mod corespunzător și membrilor Plenului Consiliului Concurenței.(2^4) Membrii Plenului Consiliului Concurenței și inspectorii de concurență beneficiază și de drepturile stabilite prin alte acte normative aplicabile personalului din sectorul bugetar.26. La articolul II, alineatul (3) se abrogă.27. Articolul VII va avea următorul cuprins:

  Articolul VII

  Legea concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificările și completările aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 29 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 17 mai 2004.
  Nr. 184.
  -----