ORDONANŢĂ nr. 14 din 29 ianuarie 2010 (*actualizată*)
privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
(actualizată până la data de 2 ianuarie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I. 5 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Reglementări în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013

  Reglementări în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013

  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul juridic privind condiţiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în agricultură, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 319 din 27 decembrie 2006, pentru realizarea unor producţii competitive şi în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei şi pentru protejarea mediului.


  Articolul 2

  (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură elaborarea reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare, necesare acordării ajutoarelor de stat permise conform art. 1, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu excepţia ajutoarelor acordate în domeniul forestier, pentru care Ministerul Mediului şi Pădurilor asigură elaborarea reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare.
  (2) Instituţiile responsabile pentru implementarea formelor de ajutor de stat sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv prin centrele judeţene ale acesteia sau al municipiului Bucureşti sau, după caz, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
  (3) Instituţiile responsabile pentru implementarea formelor de ajutor de stat pentru stimularea sectorului de cercetare şi dezvoltare din agricultură sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti».
  ----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 74 din 26 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.


  Articolul 3

  Beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 sunt:
  a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
  b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;
  ----------
  Litera b) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 74 din 26 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
  c) organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare;
  d) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.
  e) proprietarii de terenuri forestiere şi asociaţiile de proprietari înscrise în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri.
  ----------
  Litera e) a art. 3 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 74 din 26 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
  ----------
  Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:
  A se vedea şi alin. (1) şi (2) ale art. III din LEGEA nr. 74 din 26 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, care prevăd: "(1) Formele de ajutor de stat, prevăzute la art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, se achită beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 şi 9 din aceeaşi ordonanţă, în conturi distincte deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului.
  (2) Sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate de către beneficiari în următoarea ordine, astfel:
  a) pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la instituţii de credit, cu excepţia impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora;
  b) pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la instituţiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi către furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la instituţii de credit, cu condiţia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiinţată poprire prin titluri executorii".


  Articolul 4

  Guvernul este abilitat să acorde forme de ajutor de stat permise conform art. 1 în următoarele domenii:
  a) protecţia mediului înconjurător: altele decât ajutoarele privind investiţiile destinate mediului care intră în categoria ajutoarelor din domeniile prevăzute la lit. s) pct. 1, precum şi altele decât ajutoarele în domeniile prevăzute la lit. s) pct. 3 şi 4;
  b) încurajarea producerii şi comercializării de produse agricole de calitate;
  c) furnizarea de asistenţă tehnică în sectorul agricol;
  d) remedierea daunelor provocate de catastrofe naturale sau evenimente excepţionale;
  e) compensarea producătorilor agricoli pentru pierderile cauzate de condiţii climatice nefavorabile;
  f) combaterea bolilor la animale şi plante;
  g) plata primelor de asigurare;
  h) închiderea capacităţilor de producţie, procesare şi comercializare în sectorul agroalimentar;
  i) salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate;
  j) ocuparea forţei de muncă;
  k) stimularea sectorului de cercetare-dezvoltare;
  l) ajutoare pentru formare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 68/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele pentru formare;
  m) ajutoare de stat pentru capitalul de risc în domeniul agricol;
  n) ajutoare de stat sub forma garanţiilor acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei referitoare la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, precum şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind datoria publică;
  o) ajutoare de stat sub forma compensării serviciilor publice, acordate în conformitate cu Cadrul comunitar privind ajutoarele de stat sub forma compensaţiilor pentru obligaţia de serviciu public;
  p) prestarea unui serviciu de interes economic general, acordat în conformitate cu Decizia 2005/842/CE a Comisiei din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general;
  q) promovarea produselor agricole;
  r) ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor;
  s) activităţi de dezvoltare rurală:
  1. investiţii în exploataţii agricole;
  2. investiţiile care au ca scop procesarea şi comercializarea produselor agricole;
  3. realizarea angajamentelor referitoare la agromediu şi bunăstarea animalelor;
  4. plăţi Natura 2000 şi plăţi aferente
  Directivei 2000/60/CE
  a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;
  5. compensarea handicapurilor în anumite zone;
  6. îndeplinirea standardelor;
  7. instalarea tinerilor fermieri;
  8. constituirea de grupuri de producători;
  9. comasarea terenurilor;
  10. investiţii în sectorul creşterii animalelor.  
  11. sectorul forestier;
  -----------
  Pct. 11 al literei s) a art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 74 din 26 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
  12. ajutoare pentru pensionarea anticipată, pentru încetarea activităţii agricole;
  -----------
  Pct. 12 al literei s) a art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 74 din 26 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
  13. aplicarea Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii sub formă de rambursare;
  -----------
  Pct. 13 al literei s) a art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 74 din 26 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
  14. încurajarea transformării fermelor de subzistenţă în ferme de semisubzistenţă.
  -----------
  Pct. 14 al literei s) a art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 74 din 26 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
  ----------
  Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:
  A se vedea şi alin. (1) şi (2) ale art. III din LEGEA nr. 74 din 26 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010, care prevăd: "(1) Formele de ajutor de stat, prevăzute la art. 4 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010, se achită beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 şi 9 din aceeaşi ordonanţă, în conturi distincte deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului.
  (2) Sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate de către beneficiari în următoarea ordine, astfel:
  a) pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la instituţii de credit, cu excepţia impozitelor şi contribuţiilor aferente acestora;
  b) pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat şi celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la instituţiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plăţi către furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la instituţii de credit, cu condiţia ca asupra conturilor respective să nu fi fost înfiinţată poprire prin titluri executorii".


  Articolul 5

  (1) Normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 4 se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale în domeniul ajutorului de stat, şi reglementează scopul, obiectivul, durata, cuantumul ajutorului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă şi valoare în lei, fluxurile financiare pentru acordarea ajutoarelor de stat, criteriile de eligibilitate, procedurile de implementare, supraveghere şi control.
  (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Comisiei Europene notificările formelor de ajutor de stat prevăzute la art. 4, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.


  Articolul 6

  Ajutoarele de stat care pot fi acordate din cele prevăzute la art. 4 şi suma totală alocată fiecărei forme de ajutor de stat se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, care va fi comunicată Comisiei Europene prin Raportul anual, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004.


  Capitolul II

  Reglementări în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

  Articolul 7

  Se stabileşte cadrul juridic privind condiţiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în agricultură şi silvicultură, conform Regulamentului (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 358 din 16 decembrie 2006, pentru stimularea competitivităţii agricultorilor, asigurarea securităţii alimentare a populaţiei şi protejarea mediului.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 74 din 26 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.


  Articolul 8

  (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură elaborarea reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare necesare acordării ajutoarelor de stat permise conform art. 7.
  (2) Instituţia responsabilă pentru implementarea formelor de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv prin centrele judeţene ale acesteia sau al municipiului Bucureşti ori, după caz, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.


  Articolul 9

  Beneficiarii ajutoarelor de stat permise conform art. 7 sunt întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activitate în domeniul producţiei primare agricole, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform prevederilor anexei I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 9 august 2008.
  ----------


  Articolul 10

  Guvernul este abilitat să acorde forme de ajutor de stat permise conform art. 7 în următoarele domenii:
  a) transferul clădirilor agricole în interes public;
  b) despăgubiri privind bolile plantelor şi infestărilor parazitare ale acestora;
  c) despăgubiri privind pierderile cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile;
  d) plata primelor de asigurare;
  e) încurajarea producerii de produse de calitate;
  f) furnizare de asistenţă tehnică în sectorul agricol;
  g) ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor;
  h) activităţi de dezvoltare rurală:
  1. investiţii în exploataţii agricole;
  2. conservarea peisajelor şi a clădirilor tradiţionale;
  3. instalarea tinerilor fermieri;
  4. constituirea de grupuri de producători;
  5. comasarea terenurilor;
  6. investiţii în sectorul creşterii animalelor.
  ----------


  Articolul 11

  (1) Normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat, prevăzute la art. 10, se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu respectarea normelor comunitare şi naţionale în domeniul ajutorului de stat, şi reglementează scopul, obiectivul, cuantumul ajutorului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă şi valoare în lei, fluxurile financiare pentru acordarea ajutoarelor de stat, durata, criteriile de eligibilitate, procedurile de implementare, supraveghere şi control.
  (2) Ajutoarele de stat care pot fi acordate din cele prevăzute la art. 10 şi suma totală alocată fiecărei forme de ajutor de stat se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, care va fi comunicată Comisiei Europene prin Raportul anual, în baza art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei.
  (3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Mediului şi Pădurilor transmit Comisiei Europene informările referitoare la schemele de ajutor de stat şi ajutoarele individuale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei.
  -----------
  Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 74 din 26 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.


  Articolul 12

  Măsurile prevăzute la art. 4 şi 10 se aplică, cu excepţia celor care cuprind aceiaşi beneficiari şi aceleaşi cheltuieli eligibile ca şi cele prevăzute şi finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.


  Capitolul III Dispoziţii finale

  Dispoziţii finale

  Articolul 13

  (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele acordate în temeiul prezentei ordonanţe şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele acordate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta ordonanţă sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei ordonanţe.
  (2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutoarelor de stat, conform procedurii reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se virează la bugetul de stat.
  (3) Persoanele fizice şi/sau juridice care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta ordonanţă, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de 3 ani calendaristici de la data încasării sumelor necuvenite.


  Articolul 14

  (1) Constatarea ajutorului necuvenit, calculul şi individualizarea acestuia se efectuează de către organele competente ale instituţiei responsabile pentru implementarea ajutoarelor de stat prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) şi la art. 8 alin. (2).
  (2) Actul/Documentul de constatare, stabilire şi individualizare a obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare rezultate din ajutorul necuvenit cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi elemente specifice, dacă este cazul, şi reprezintă titlu de creanţă.
  (3) Titlul de creanţă se comunică debitorului de către instituţia responsabilă conform alin. (1), în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Creanţele bugetare prevăzute la alin. (2) sunt asimilate creanţelor fiscale în privinţa drepturilor şi obligaţiilor care revin creditorilor şi debitorilor.


  Articolul 15

  (1) Termenul de plată pentru creanţele bugetare prevăzute la art. 14 alin. (2) se stabileşte în funcţie de data comunicării titlului de creanţă, potrivit legii, astfel:
  a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 al lunii, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;
  b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 al lunii, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.
  (2) Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor de plată înscrise în titlul de creanţă, debitorul datorează majorări de întârziere, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Împotriva titlului de creanţă prevăzut la art. 15 alin. (1) debitorul poate formula contestaţie la organul emitent, în condiţiile şi termenele stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 16

  (1) Pentru creanţele bugetare prevăzute la art. 14 alin. (2), titlul de creanţă comunicat debitorului constituie titlu executoriu în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În cazul în care debitorii beneficiari ai ajutorului de stat nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată la termenele prevăzute la art. 15 alin. (1), instituţia responsabilă pentru implementarea ajutorului de stat, prevăzută la art. 2 alin. (2) şi (3) şi la art. 8 alin. (2), va transmite titlurile executorii organelor fiscale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal debitorii, în vederea efectuării procedurii de executare silită.
  (3) Organele fiscale prevăzute la alin. (2) sunt competente şi pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de organele abilitate ale instituţiei responsabile pentru implementarea ajutorului de stat, prevăzută la art. 2 alin. (2).


  Articolul 17

  (1) Creanţele bugetare prevăzute la art. 14 alin. (2) se sting prin compensare cu creanţele beneficiarului reprezentând sume cuvenite acestuia în temeiul angajamentelor legale încheiate cu instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) şi la art. 8 alin. (2), până la concurenţa celei mai mici sume, în situaţia în care ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor.
  (2) Compensarea prevăzută la alin. (1) se face de către instituţia competentă, prevăzută la art. 2 alin. (2) şi (3) şi la art. 8 alin. (2), din oficiu, înainte de efectuarea oricărei plăţi de la buget, ori de câte ori se constată existenţa unor creanţe reciproce aferente contribuţiei financiare de la bugetul de stat, pentru debitele scadente, în situaţia în care debitorul nu achită voluntar sumele datorate în termenele stabilite în titlul de creanţă.
  (3) În cazul compensărilor efectuate de instituţia competentă conform alin. (2), creanţele bugetare generate din derularea ajutorului de stat se compensează cu obligaţii datorate aceleiaşi forme de sprijin, urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate ulterior celorlalte forme de sprijin, în mod proporţional, inclusiv pentru formele de sprijin acordate în anii anteriori.
  (4) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind stingerea creanţelor prin compensare se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 18

  În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice se stabileşte procedura de compensare a creanţelor bugetare prevăzute la art. 17.


  Articolul 19

  Creanţelor bugetare rezultate din derularea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare, li se aplică prevederile art. 14-18 din prezenta ordonanţă.


  Articolul 20

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă:
  a) Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006;
  c) Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2005 privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 20 octombrie 2005;
  d) art. 7, art. 8 alin. (1) şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Abrogat.
  -----------
  Alin. (2) al art. 20 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 74 din 26 aprilie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.


  Articolul 21

  Măsurile adoptate în baza Legii nr. 231/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se finalizează conform dispoziţiilor în vigoare la data iniţierii acestora.
  -----------
  Art. 21 a fost introdus de art. II din LEGEA nr. 281 din 24 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Borbely Laszlo
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Şeful Departamentului pentru
  Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Bucureşti, 29 ianuarie 2010.
  Nr. 14.
  ------------