ORDIN nr. 370 din 28 septembrie 2004
pentru aprobarea structurii-cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 20 octombrie 2004  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,
  ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă structura-cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Regulamentele de organizare şi funcţionare ale inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă se întocmesc pe baza organigramelor şi statelor de organizare, aprobate de ministrul administraţiei şi internelor, precum şi a actelor normative ce reglementează activitatea specifică.


  Articolul 3

  (1) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă se întocmesc de fiecare inspectorat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a statului de organizare.
  (2) În anexele regulamentelor se prezintă fişele posturilor şefilor inspectoratelor şi adjuncţilor acestora, organigramele şi diagramele de relaţii ale inspectoratelor.


  Articolul 4

  Regulamentele de organizare şi funcţionare ale inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă se aprobă de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.


  Articolul 5

  Şefii inspectoratelor judeţene, respectiv al inspectoratului municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă sunt responsabili pentru elaborarea regulamentelor.


  Articolul 6

  Regulamentele inspectoratelor judeţene, respectiv al inspectoratului municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă se elaborează în două exemplare, care, după aprobare şi înregistrare, se difuzează astfel: exemplarul nr. 1 la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi exemplarul nr. 2 la inspectoratul emitent.


  Articolul 7

  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2004 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
  Marian Florian Săniuţă
  Ministrul delegat pentru administraţia publică,
  Gheorghe Emacu
  Bucureşti, 28 septembrie 2004.
  Nr. 370.


  Anexa
  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
  Inspectoratul Judeţean.../al Municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă
  REGULAMENT
  privind organizarea şi funcţionarea
  inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti,
  pentru situaţii de urgenţă
  (STRUCTURA-CADRU)

  Partea I Dispoziţii generale

  În această parte sunt cuprinse prevederi referitoare la:
  - actul normativ de înfiinţare a inspectoratului;
  - data înfiinţării;
  - prezentarea succintă a misiunii în funcţie de tipurile de riscuri specifice judeţului şi detaliile principalelor caracteristici organizaţionale;
  - subordonarea ierarhică;
  - statutul juridic;
  - elementele specifice inspectoratului;
  - alte date de interes general.


  Partea a II-a Organizarea inspectoratului

  Cuprinde:
  - structura organizatorică, detaliile legate de conducerea inspectoratului şi de structurile ce o alcătuiesc;
  - relaţiile dintre structuri:
  - relaţiile de autoritate:
  ● relaţii ierarhice;
  ● relaţii funcţionale;
  - relaţiile de cooperare;
  - relaţiile de coordonare;
  - relaţiile de control;
  - precizări cu privire la sistemul informaţional şi rolul lui în procesul decizional;
  - structurile subordonate.
  În final, ca element distinct al acestei părţi va fi organigrama inspectoratului, care este anexă la regulament.


  Partea a III-a Atribuţiile inspectoratului

  Se trec atribuţiile inspectoratului, aşa cum rezultă ele din actul normativ de înfiinţare şi din alte acte normative emise pe parcurs, în funcţie de factorii de risc specifici judeţului, potrivit domeniilor de competenţă, şi care se prezintă sub formă de:
  - misiune;
  - scop;
  - obiective generale;
  - atribuţii generale.


  Partea a IV-a Conducerea inspectoratului

  Cuprinde elemente privind:
  - organele de lucru ale conducerii;
  - datele referitoare la conducerea operativă curentă în funcţie de factorii de risc specifici, potrivit domeniilor de competenţă.


  Partea a V-a Atribuţiile fiecărei structuri

  Structurile sunt organizate ca servicii, birouri, grupuri de intervenţie, detaşamente speciale, detaşamente, secţii, staţii, gărzi de intervenţie, pichete, echipaje, echipe, ateliere etc.
  Pentru fiecare structură vor fi precizate:
  - obiectivele de realizat, derivate din obiectivul general al inspectoratului;
  - sarcinile specifice de îndeplinit.


  Partea a VI-a Dispoziţii finale

  Această parte cuprinde:
  - dispoziţii privind obligativitatea cunoaşterii şi aplicării prevederilor regulamentului de către personalul inspectoratului;
  - dispoziţii privind intrarea în vigoare a regulamentului.
  ANEXE:
  ● nr. 1 - Organigrama inspectoratului;
  ● nr. 2 - Fişele posturilor cadrelor cu funcţii de conducere;
  ● nr. 3 - Diagrama de relaţii.
  ----------