HOTĂRÎRE Nr. 731 din 11 noiembrie 1992
privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 74/1991 şi Hotărîrii Guvernului nr. 125/1992, referitoare la organizarea regiilor autonome din domeniul aviaţiei civile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 309 din 27 noiembrie 1992  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Activităţile de control şi dirijare a traficului aerian, de protecţie a navigaţiei aeriene, de informare aeronautica şi meteorologica trec de la regiile aeroportuare la Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA.


  Articolul 2

  Articolul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "ART. 2 - Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA are ca obiect principal de activitate administrarea şi exploatarea spaţiului aerian al României, repartizat aviaţiei civile, organizarea şi asigurarea tehnica a acestora, dirijarea şi controlul circulaţiei şi traficului aerian pentru aeronavele româneşti şi străine, organizarea şi realizarea informării aeronautice şi meteorologice a transportatorilor aerieni români şi străini, asigurarea legăturilor permanente ale căilor aeriene naţionale cu cele ale statelor vecine şi cu aeroporturile din ţara, precum şi organizarea şi realizarea serviciului de telecomunicaţii aeronautice."


  Articolul 3

  Articolul 4 alineatul (1) din Hotărîrea Guvernului nr. 125/1992 privind înfiinţarea regiilor autonome ale aeroporturilor din România se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "ART. 4 - (1) Regiile autonome ale aeroporturilor din România au ca obiect de activitate administrarea şi exploatarea bazelor aeroportuare proprii, deservirea la sol a aeronavelor şi pasagerilor, asigurarea securităţii tuturor activităţilor aeroportuare şi a mijloacelor tehnice din dotare."


  Articolul 4

  Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA - se majorează cu valoarea mijloacelor fixe, a materialelor, pieselor de schimb şi obiectelor de inventar, aferente activităţilor ce se preiau de la regiile aeroportuare, conform prevederilor art. 1 de mai sus.
  Pe baza protocoalelor de predare-primire, ce urmează a se întocmi în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărîri, se vor modifica, în mod corespunzător, patrimoniile regiilor aeroportuare şi, respectiv, al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA.


  Articolul 5

  Regulamentele de organizare şi funcţionare a regiilor autonome aeroportuare prevăzute în anexele nr. 2.1-2.17 la Hotărîrea Guvernului nr. 125/1992, precum şi regulamentul de organizare al Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 74/1991, se modifica corespunzător prevederilor prezentei hotărîri.


  Articolul 6

  Personalul care trece de la regiile aeroportuare la Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMARSA se considera transferat.


  Articolul 7

  Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA va realiza integral programul de investiţii pentru controlul spaţiului aerian.


  Articolul 8

  Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Transporturilor vor lua măsuri pentru aplicarea prezentei hotărîri.


  Articolul 9

  Orice dispoziţie contrară prezentei hotărîri se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  George Danielescu
  p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Gheorghe Brehoi,
  secretar de stat
  --------------