ORDIN nr. 457 din 3 iunie 2020privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 5 iunie 2020
  Având în vedere prevederile art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative,
  în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelul documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, respectiv al cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care beneficiază de prevederile art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data publicării.

  Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
  Emanuel Victor Picu

  București, 3 iunie 2020.
  Nr. 457.

  Anexa nr. 1


  CERERE

  Angajator ………………......……....
  CUI/CIF ………………………….....
  Cod CAEN …………………….......
  Adresa ……………………………...
  Cont IBAN ………………………….
  Deschis la ………………………….
  Telefon/Fax ………………………...
  E-mail ……………………………....
  Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană ………………../Municipiului București
  Subsemnatul/Subsemnata, …………………………, în calitate de reprezentant legal al angajatorului …………………………, cu sediul social în localitatea ……………………, str. ………………… nr. …………, județul ………………/municipiul …......….., sectorul …….., în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, vă solicit decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumei totale de ………. lei, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare, aferent:– lunii ………………….. pentru un număr de …………… persoane, conform listei pe care o atașez prezentei*);
  *) Se completează de către contribuabilii care declară lunar obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor.
  – lunii …………......…… din cadrul trimestrului …………… pentru un număr de ……………. persoane, conform listei pe care o atașez prezentei**).
  **) Se completează câte un rând pentru fiecare lună din cadrul trimestrului pentru care se solicită decontarea de către contribuabilii care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie și august din cadrul trimestrului III, se completează o singură cerere cu câte un rând pentru fiecare lună în parte).

  Menționez că am depus la Agenția Națională de Administrare Fiscală declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii/trimestrului pentru perioada pentru care solicit decontarea.
  Anexez copia documentului din care rezultă dovada plății (ordin de plată/extras de cont etc.) obligațiilor fiscale aferente lunii/trimestrului ………………. respectiv(e).
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ……………………………..
  Semnătura ……………………..
  Data ………………..


  Anexa nr. 2


  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  conform art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
  Subsemnatul/Subsemnata, …..................., legitimat/legitimată cu CI/BI seria …. nr. …......, eliberată/eliberat de …......... la data de …..........., CNP …......................, în calitate de reprezentant legal al angajatorului …........................, având CUI …......., cod CAEN ……......., cu sediul social în localitatea …..................., str. ….................. nr. ….., județul …............../municipiul …............, sectorul ….., telefon …........., fax ….........., e-mail …............., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 - Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că:1. persoanele pentru care se solicită decontarea sumei reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare*):
  *) Se va bifa în mod corespunzător de către declarant.
  [] au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020;
  [] au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  [] au avut o durată a suspendării convenției individuale de muncă încheiate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat de prevederile art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020;
  2. angajatorul a îndeplinit obligațiile declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea;3. angajatorul nu a optat pentru aplicarea prevederilor art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative;4. angajatorul nu se află în situațiile prevăzute de art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020.
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ….......
  Semnătura …..........
  Data …..........….


  Anexa nr. 3

  Angajator .......................
  CUI/CIF .......................
  LISTA*)
  persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de
  art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea
  unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul
  situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
  precum și pentru modificarea unor acte normative
  Luna ................../anul ....................

  *) Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document. Lista se completează pentru fiecare lună în parte în cazul contribuabililor care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie și august din cadrul trimestrului III, se completează câte o listă pentru fiecare lună).
  Nr. crt.Numele și prenumele persoaneiCod numeric personal
  Nivelul de educație
  (ISCED)

  Reședința
  (urban/rural)
  Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatNumărul orelor lucrătoare din lună**)
  Numărul de zile de suspendare a contractului individual de muncă/convenției individuale
  de muncă în perioada stării de urgență/stării
  de alertă***)
  Numărul de ore efectiv lucrate****) Suma solicitată*****)
  0123456789
  1.
  2.
  3.
  ...
  TOTAL

  **) Se completează cu numărul orelor lucrătoare din luna pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, corespunzător duratei muncii prevăzute în contractul individual de muncă, în cazul salariaților, respectiv convenția individuală de muncă, în cazul membrilor cooperatori.
  ***) Conform Registrului general de evidență al salariaților în situația contractelor individuale de muncă sau conform Registrului de evidență a membrilor cooperatori, întocmit și păstrat de societatea cooperativă potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, în situația convențiilor individuale de muncă.
  ****) Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în luna pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, inclusiv orele aferente concediului de odihnă efectuat.
  *****) 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare.
  Numele și prenumele reprezentantului legal, în clar ........................................
  Semnătura ....................................
  Data ............................
  (la 30-06-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 491 din 25 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2020 )

  ----