HOTĂRÂRE nr. 266 din 11 martie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor și a Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înființarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administrației și Internelor și pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.2. Anexa nr. 1 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Abrogat.
  (la 01-10-2023, Articolul II a fost abrogat de Litera c), Alineatul (2), Articolul 4 din HOTĂRÂREA nr. 840 din 14 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 14 septembrie 2023 )


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 1.678/2008 privind înființarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administrației și Internelor și pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 19 decembrie 2008, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Finanțarea institutului se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza».2. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Academia de Poliție «Alexandru Ioan Cuza» va stabili structura, dinamica activităților de pregătire, sistemul cursurilor, durata, selecția cursanților și modalitatea de finalizare a cursurilor.


  Articolul IV

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea

  București, 11 martie 2009.
  Nr. 266.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A
  Ministerului Administrației și Internelor
  I. APARAT CENTRAL (PROPRIU)II. Instituții și structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administrației și Internelor
  A. Instituții și structuri aflate în subordinea Ministerului Administrației și Internelor1. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară2. Institutul Național de Administrație3. Agenția Națională a Funcționarilor Publici4. Administrația Națională a Rezervelor de Stat5. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale6. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice7. Instituția prefectului (42)8. Direcția Generală de Pașapoarte9. Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor10. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență11. Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor12. Centrul Informatic Național al Ministerului Administrației și Internelor (e-administrație)13. Oficiul Român pentru Imigrări14. Arhivele Naționale15. Centrul Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor16. Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza"17. Direcția formare inițială și continuă18. Liceul "Neagoe Basarab" al Ministerului Administrației și Internelor19. Liceul "Constantin Brâncoveanu" al Ministerului Administrației și Internelor20. Poliția Română21. Jandarmeria Română22. Poliția de Frontieră Română23. Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor24. Direcția economico-administrativă25. Clubul Sportiv "Dinamo" București26. Structuri subordonate unor unități centrale
  B. Structuri aflate în coordonarea Ministerului Administrației și Internelor Societatea Comercială "COMICEX" - S.A.

  -----