ORDONANŢĂ nr. 26 din 22 iulie 1994 (**republicată**)(*actualizată*)
privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
(actualizată până la data de 19 decembrie 2003*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Textul republicat al ordonanţei a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 9 aprilie 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 19 decembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 26 din 22 iulie 1994; LEGEA nr. 523 din 11 decembrie 2003.
  ------------
  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23 din 2 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 4 iunie 1997 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 135 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 26 iulie 1997).
  Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 22 iulie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 29 iulie 1994 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 143 din 31 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 31 decembrie 1994.

  Articolul 1

  Personalul din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei - Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale are dreptul, în timp de pace, la hrană gratuită, în condiţiile prezentei ordonanţe.
  --------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 523 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 decembrie 2003.


  Articolul 2

  (1) Hranirea personalului instituţiilor publice menţionate la art. 1 se face, de regula, în natura, în limita unor plafoane calorice diferenţiate pe categorii, care constituie norme de hrana zilnice.
  (2) Normele de hrana zilnice sunt cele cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  (3) Categoriile de personal pentru care se acordă şi instituţiile publice în care se aplică se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Hranirea personalului se poate face şi pe bază de alocaţie valorică, cu aprobarea ministrilor sau a conducătorilor instituţiilor publice prevăzute la art. 1.
  (5) Rezervistii primesc, pe timpul concentrării sau mobilizării, aceleaşi drepturi de hrana ca şi militarii activi.


  Articolul 3

  (1) Structura normelor de hrana care se aplică în doua sau mai multe instituţii publice prevăzute la art. 1 se stabileşte, în mod unitar, de Ministerul Apărării Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice, în limita valorii calorice a fiecărei norme, în concordanta cu nevoile nutritive ale personalului şi în raport cu eforturile depuse în procesul de instruire şi de îndeplinire a misiunilor, condiţiile de mediu şi alţi factori specifici.
  (2) Structura normelor de hrana specifice Direcţiei generale a penitenciarelor se stabileşte de Ministerul Justiţiei.
  (3) Regulile de aplicare a normelor de hrana se stabilesc de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1.


  Articolul 4

  (1) Hranirea personalului fiecărei instituţii publice prevăzute la art. 1 se face, de regula, prin unităţile subordonate.
  (2) Hranirea personalului se poate face şi prin reciprocitate între instituţiile publice menţionate la art. 1, potrivit convenţiilor încheiate între acestea, cu decontarea valorii financiare a normelor de hrana folosite.
  --------------
  Alin. (3) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 523 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 decembrie 2003.
  (4) Cadrele militare, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care au dreptul la hrana potrivit normelor, atunci când nu beneficiază de alimente, primesc, în locul acestora, valoarea financiară neimpozabila a normei de hrana la care au dreptul.


  Articolul 4^1

  (1) Pe bază de criterii de eficienţă economică, hrănirea personalului din instituţiile publice prevăzute la art. 1 se poate asigura şi prin agenţi economici de profil, cu aprobarea conducătorilor instituţiilor publice respective, în limita plafonului caloric şi a structurii normelor de hrană la care are dreptul.
  (2) Atribuirea către agenţii economici a contractelor de achiziţie a hrănirii se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează domeniul achiziţiilor publice.
  (3) Spaţiile şi utilităţile aferente hrănirii, precum şi alte bunuri necesare preparării şi servirii hranei, aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea instituţiilor publice prevăzute la art. 1, se pot pune la dispoziţie, în conformitate cu prevederile legale, titularilor contractelor de achiziţii publice, în limita normelor interne de înzestrare, întrebuinţare şi consum, pe perioada derulării contractului de prestări de servicii.
  (4) Obligaţia de întreţinere şi reparare a bunurilor puse la dispoziţie în condiţiile alin. (3) este în sarcina exclusivă a agenţilor economici, cu suportarea cheltuielilor de către aceştia.
  (5) Se interzice utilizarea bunurilor prevăzute la alin. (3) în alte scopuri decât pentru hrănirea personalului care aparţine instituţiilor publice prevăzute la art. 1.
  --------------
  Art. 4^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 523 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 decembrie 2003.


  Articolul 5

  (1) Valoarea financiară a normelor de hrană aprobate prin hotărâre a Guvernului se stabileşte şi se actualizează, în mod unitar, de către Ministerul Apărării Naţionale împreună cu celelalte instituţii publice prevăzute la art. 1, în funcţie de indicii preţurilor de consum pentru actualizare la rata inflaţiei a elementelor patrimoniale, capitolul «Mărfuri alimentare», publicaţi de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri.
  (2) Actualizarea financiară a normei de hrană se face periodic, pe baza indicilor preţurilor de consum prevăzuţi la alin. (1), dacă rezultă diferenţe de peste 5% faţă de luna în care s-a stabilit ultima valoare.
  --------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 523 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 16 decembrie 2003.


  Articolul 6

  (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în unităţile subordonate şi în garnizoane, popote sau bucătarii de unitate pentru hranirea personalului din subordine, pentru care cheltuielile de organizare şi de funcţionare se suporta din creditele bugetare aprobate.
  (2) Regulile privind organizarea şi funcţionarea popotelor şi bucătăriilor de unitate se aproba de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice respective.
  (3) Cheltuielile pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor pentru cadre se acoperă din fondurile proprii ale acestora provenite din sumele încasate de la abonaţi.
  (4) Produsele agroalimentare necesare popotelor pentru cadre şi bucătăriile de unitate se asigura, în principal, prin depozitele unităţilor militare, la preţurile la care acestea au fost aprovizionate.
  (5) În situaţiile în care prin popotele pentru cadre şi bucătăriile de unitate trebuie să se asigure hranirea unor efective mai mari (participanţi la convocări, aplicaţii, tabere de odihnă, activităţi de protocol şi altele), se pot acorda avansuri din creditele bugetare aprobate, în vederea realizării stocurilor de produse la nivelul necesarului pentru activităţile ce se vor desfăşura, urmând ca justificarea lor să se facă la terminarea activităţilor, pe măsura recuperării contravalorii produselor consumate. De asemenea, se pot constitui stocuri de siguranţă pentru consumul pe timpul iernii, prin procurarea produselor necesare şi achitarea contravalorii ambalajelor aferente produselor aprovizionate.


  Articolul 7

  Cadrele militare permanente, militarii angajaţi pe bază de contract şi salariaţii civili care domiciliază în localităţi rurale sau în puncte izolate pot primi, pentru ei şi membrii lor de familie, unele produse agroalimentare din depozitele unităţilor, în limita cantităţilor prevăzute de norme, contra cost, la preţul cu care au fost aprovizionate.


  Articolul 8

  (1) Pentru asigurarea hranirii efectivelor în situaţii neprevăzute, instituţiile publice menţionate la art. 1 vor constitui din credite bugetare un stoc de siguranţă din produse agroalimentare neperisabile, calculat pentru 30 de zile, peste cantităţile destinate nevoilor de consum lunare.
  (2) În cazul unor unităţi sau subunitati izolate, stocul de siguranţă prevăzut la alin. (1) poate fi asigurat pentru maximum 7 luni.
  (3) Aprovizionarea cu produse pentru iarna, fasole uscata, zahăr, orez, ceai şi furaje se poate face în cantităţile necesare până la noua recolta, fără a depăşi nevoile de consum pentru un an.
  -------------
  Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 26 din 22 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 10 iunie 1998.


  Articolul 9

  (1) Normele de hrana pentru animalele şi păsările prevăzute în statele de organizare, precum şi normele de inzestrare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitarii şi păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului şi servirii hranei preparate, sacrificarii animalelor, precum şi cele necesare dotării cu materiale specifice hranirii efectivelor sunt cele cuprinse în anexele nr. 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  (2) Structura acestor norme se aproba de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice menţionate la art. 1.
  (3) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot constitui stocuri de siguranţă pentru bunurile materiale ce fac obiectul normelor de inzestrare prevăzute la alin. (1), care nu vor depăşi 20% din necesarul anual la materialele destinate servirii hranei şi 10% la celelalte bunuri materiale.


  Articolul 10

  (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în unităţile subordonate şi în garnizoane, gospodării agrozootehnice care se vor organiza şi vor funcţiona potrivit normelor aprobate de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor respective.
  (2) Pentru organizarea, dezvoltarea şi funcţionarea gospodariilor agrozootehnice, instituţiile publice prevăzute la art. 1 prevăd şi utilizează credite bugetare.
  (3) Produsele realizate vor fi folosite pentru consum la asigurarea normelor de hrana şi pentru reluarea procesului de producţie în cadrul gospodariilor agrozootehnice. Până la 5% din cantităţile de produse realizate se pot consuma, gratuit, pentru îmbunătăţirea hranirii personalului peste prevederile normale de hrana. În situaţia în care producţia depăşeşte nevoile de consum, produsele realizate pot fi valorificate contra cost.


  Articolul 11

  (1) Pentru asigurarea aprovizionării militarilor în termen, elevilor şi studenţilor militari cu unele produse alimentare şi mărfuri de stricta necesitate, contra cost, unităţile militare din subordinea instituţiilor publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în incinta acestora, puncte de desfacere.
  (2) Sumele necesare punctelor de desfacere pentru procurarea mărfurilor prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziţie acestora sub forma de avansuri din creditele bugetare. Valoarea mărfurilor existente în stoc la 31 decembrie, achiziţionate din aceste credite, se reportează în anul următor.
  (3) În cadrul creditelor bugetare aprobate, suma necesară funcţionarii punctelor de desfacere şi criteriile de acordare a acesteia se stabilesc de către miniştrii sau conducătorii instituţiilor publice prevăzute la art. 1.
  (4) Produsele şi mărfurile aprovizionate se vor desface la preţurile la care au fost achiziţionate.


  Articolul 12

  (1) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (4), art. 7 şi art. 10 alin. (3) se vor utiliza de către instituţiile publice prevăzute la art. 1 pentru procurarea alimentelor şi furajelor necesare, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă.
  (2) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) se pot utiliza şi pentru achiziţionarea materialelor, obiectelor de inventar şi serviciilor necesare desfăşurării activităţilor de producţie în gospodăriile agrozootehnice.
  (3) Sumele provenite din valorificarea ambalajelor produselor agroalimentare se pot utiliza de către instituţiile publice prevăzute la art. 1 şi pentru reconstituirea creditelor aprobate cu aceasta destinaţie.


  Articolul 13

  (1) Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare începând cu luna iulie 1994.
  (2) Decretul-lege nr. 101 din 21 martie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei ordonanţe se abroga cu aceeaşi dată.


  Anexa 1
                     NORME DE HRANA
  ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, în timp de pace
                   I. Norme de hrana comune
    Norma de hrana nr. 1 4.300 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 2 5.085 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 2 "A" 270 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 3 4.900 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 4 6.195 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 4 "A" 1.504 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 4 "B" 3.506 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 5 5.720 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 5 "A" 5.720 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 6 5.010 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 6 "A" 5.010 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 7 4.390 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 8 4.315 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 9 4.415 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 10 3.835 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 10 "A" 4.915 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 11 4.360 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 12 "A" 1.600 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 12 "B" 660 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 12 "C" 554 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 12 "D" 330-660 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 13 Norma pentru tigari
    Norma de hrana nr. 14 Norma pentru substituiri.
                II. Norme de hrana specifice Ministerului de Interne şi
              Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor
    Norma de hrana nr. 12 "C-1" 925 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 15 3.820 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 16 3.645 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 17 2.855 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 17 "A" 790 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 17 "B" 1.065 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 17 "C" 410 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 18 3.175 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 18 "A" 860 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 18 "B" 1.255 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 18 "C" 1.195 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 18 "D" 1.400 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 18 "E" 825 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 19 3.160 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 20 2.725 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 21 2.295 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 22 1.190 calorii om/zi
    Norma de hrana nr. 23 1.650 calorii om/zi


  Anexa 2
                     NORME DE HRANA
  pentru animalele şi păsările prevăzute în statele de organizare
      Norma de hrana nr. 1 - pentru hranirea căilor
      Norma de hrana nr. 2 - pentru hranirea câinilor
      Norma de hrana nr. 3 - pentru hranirea animalelor şi pasarilor de experienţe
      Norma de hrana nr. 4 - pentru substituirea produselor folosite în hranirea
                             animalelor şi pasarilor.


  Anexa 3
                      NORME DE DOTARE
  cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitarii şi păstrării produselor agroalimentare, preparării, transportului şi servirii hranei preparate şi sacrificarii animalelor
                 I. Norme de dotare comune
      Norma nr. 1 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru bucătarii
      Norma nr. 2 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru servirea
                    şi transportul hranei preparate
      Norma nr. 3 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru
                    manipularea, transportul, depozitarea şi păstrarea produselor
                    agroalimentare
      Norma nr. 4 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru brutarii
      Norma nr. 5 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar în tabere,
                    aplicaţii, poligoane de tragere şi instrucţie sau în situaţii
                    speciale
      Norma nr. 6 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru
                    laboratoare de cofetarie şi patiserie
      Norma nr. 7 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar de resortul
                    hranirii, pentru dormitoare, sali de cursuri, cabinete şi
                    cămine militare
      Norma nr. 8 - de dotare cu materiale de întreţinere, piese de schimb pentru
                    tehnica de resort şi materiale diverse
      Norma nr. 9 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru
                    întreţinerea şi sacrificarea animalelor, pasarilor şi pentru
                    prelucrarea produselor rezultate
      Norma nr. 10 - cu drepturile de combustibil lichid şi solid, necesar
                     preparării hranei în condiţii speciale (aplicaţii, trageri,
                     poligoane), când se folosesc bucătarii rulante auto, cuptoare
                     şi brutarii de campanie.
              II. Norme de dotare specifice Ministerului de Interne şi
            Ministerului Justiţiei - Direcţia generală a penitenciarelor
      Norma nr. 11 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru servirea
                     şi transportul hranei de către personalul privat de libertate
      Norma nr. 12 - de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar a bucătăriilor
                     în care se prepara hrana pentru persoanele private de
                     libertate.

  ----------