ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 11 din 7 februarie 2002
privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A. Bucureşti de la Agenţia Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 18 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Pachetul de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A. Bucureşti se transfera de la Agenţia Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", care va exercita, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar la aceasta societate comercială.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea pachetului de acţiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga punctul 69 din anexa nr. 3 "Societăţile comerciale pe acţiuni deţinătoare de terenuri agricole cu destinaţie agricolă care nu au fost incluse în anexa nr. 1" la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────────
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ────────────────────────