LEGE nr. 78 din 8 mai 2000 (*actualizata*)
pentru prevenirea, descoperirea şi sanctionarea faptelor de corupţie
(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL

 • ---------------

  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire şi sanctionare a faptelor de corupţie şi se aplică urmatoarelor persoane:
  a) care exercită o functie publică, indiferent de modul în care au fost investite, în cadrul autorităţilor publice sau instituţiilor publice;
  b) care indeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o functie sau o insarcinare, în măsura în care participa la luarea deciziilor sau le pot influenţa, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societatilor comerciale, companiilor naţionale, societatilor naţionale, unităţilor cooperatiste sau al altor agenti economici;
  c) care exercită atribuţii de control, potrivit legii;
  d) care acorda asistenţa specializata unităţilor prevăzute la lit. a) şi b), în măsura în care participa la luarea deciziilor sau le pot influenţa;
  e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acorda asistenţa specializata, în măsura în care participa la luarea deciziilor sau le pot influenţa, cu privire la: operaţiuni care antreneaza circulatia de capital, operaţiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare şi cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne şi internationale;
  f) care deţin o functie de conducere într-un partid sau intr-o formatiune politica, într-un sindicat, intr-o organizaţie patronala ori intr-o asociaţie fără scop lucrativ sau fundatie;
  g) alte persoane fizice decat cele prevăzute la lit. a)-f), în condiţiile prevăzute de lege.


  Capitolul II Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de corupţie


  Articolul 2

  Persoanele prevăzute la art. 1 sunt obligate sa indeplineasca indatoririle ce le revin din exercitarea functiilor, atribuţiilor sau insarcinarilor încredinţate, cu respectarea stricta a legilor şi a normelor de conduita profesionala, şi să asigure ocrotirea şi realizarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetatenilor, fără să se foloseasca de functiile, atribuţiile ori insarcinarile primite, pentru dobandirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.


  Articolul 3

  (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a), precum şi persoanele care deţin o functie de conducere, de la directori inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome, companiilor naţionale, societatilor naţionale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, instituţiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Naţionale a României, băncilor la care statul este acţionar majoritar, au obligaţia să îşi declare averea în condiţiile prevăzute de Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici şi a unor persoane cu functii de conducere.
  (2) Nedepunerea declaraţiei de avere de către persoanele prevăzute la alin. (1) atrage declanşarea din oficiu a procedurii de control al averii în condiţiile Legii nr. 115/1996.


  Articolul 4

  (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) şi c) au obligaţia sa declare, în termen de 30 de zile de la primire, orice donatie directa ori indirecta sau daruri manuale primite în legătură cu exercitarea functiilor sau atribuţiilor lor, cu excepţia celor care au o valoare simbolica.
  (2) Dispozitiile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declaraţiei de avere se aplică în mod corespunzător şi în cazul prevăzut la alin. (1).


  Capitolul III Infractiuni


  Secţiunea 1 Categorii de infractiuni


  Articolul 5

  (1) În înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni de corupţie infracţiunile prevăzute la art. 289-292 din Codul penal, inclusiv atunci când acestea sunt comise de persoanele prevăzute la art. 308 din Codul penal.
  (2) În înţelesul prezentei legi, sunt infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie infracţiunile prevăzute la art. 10-13.
  (3) Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile şi infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prevăzute la art. 18^1-18^5, prin sancţionarea cărora se asigură protecţia fondurilor şi a resurselor Uniunii Europene.

  ------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Secţiunea a 2-a Infractiuni de corupţie


  Articolul 6

  Infracţiunile de luare de mită, prevăzută la art. 289 din Codul penal, dare de mită, prevăzută la art. 290 din Codul penal, trafic de influenţă, prevăzută la art. 291 din Codul penal, şi cumpărare de influenţă, prevăzută la art. 292 din Codul penal, se pedepsesc potrivit prevederilor acelor texte de lege. Dispoziţiile art. 308 din Codul penal se aplică în mod corespunzător.

  ------------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 6^1

  Abrogat.

  -------------
  Art. 6^1 a fost abrogat de pct. 3 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 7

  Faptele de luare de mită sau trafic de influenţă săvârşite de o persoană care:
  a) exercită o funcţie de demnitate publică;
  b) este judecător sau procuror;
  c) este organ de cercetare penală sau are atribuţii de constatare ori de sancţionare a contravenţiilor;
  d) este una dintre persoanele prevăzute la art. 293 din Codul penal
  se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 289 sau 291 din Codul penal, ale cărei limite se majorează cu o treime.

  -------------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 8

  Abrogat.

  -------------
  Art. 8 a fost abrogat de pct. 5 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 8^1

  Abrogat.

  -------------
  Art. 8^1 a fost abrogat de pct. 5 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 8^2

  Abrogat.

  -------------
  Art. 8^2 a fost abrogat de pct. 5 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 9

  Abrogat.

  -------------
  Art. 9 a fost abrogat de pct. 5 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Secţiunea a 3-a Infractiuni asimilate infracţiunilor de corupţie


  Articolul 10

  Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
  a) stabilirea, cu intenţie, a unei valori diminuate, faţă de valoarea comercială reală, a bunurilor aparţinând operatorilor economici la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, comisă în cadrul acţiunii de privatizare ori de executare silită, de reorganizare sau lichidare judiciară ori cu ocazia unei operaţiuni comerciale, ori a bunurilor aparţinând autorităţii publice sau instituţiilor publice, în cadrul unei acţiuni de vânzare a acestora sau de executare silită, săvârşită de cei care au atribuţii de conducere, de administrare, de gestionare, de executare silită, de reorganizare ori lichidare judiciară;
  b) acordarea de subvenţii cu încălcarea legii sau neurmărirea, conform legii, a respectării destinaţiei subvenţiilor;
  c) utilizarea subvenţiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum şi utilizarea în alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice.

  -------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 11

  (1) Fapta persoanei care, având sarcina de a supraveghea, a controla, a reorganiza sau a lichida un operator economic privat, îndeplineşte pentru acesta vreo însărcinare, intermediază ori înlesneşte efectuarea unor operaţiuni comerciale sau financiare ori participă cu capital la un asemenea operator economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect un folos necuvenit, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârşită într-un interval de 5 ani de la încetarea însărcinării, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă.

  -------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 12

  Sunt pedepsite cu inchisoarea de la 1 la 5 ani urmatoarele fapte, dacă sunt savarsite în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
  a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o indeplineste o persoană ori incheierea de tranzactii financiare, utilizand informaţiile obtinute în virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale;
  b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.


  Articolul 13

  Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

  -------------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.


  Articolul 13^1

  În cazul infracţiunii de şantaj, prevăzută de art. 207 din Codul penal, în care este implicată o persoană dintre cele prevăzute la art. 1, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

  -------------
  Art. 13^1 a fost modificat de pct. 8 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 13^2

  În cazul infracţiunilor de abuz în serviciu sau de uzurpare a funcţiei, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

  --------------
  Art. 13^2 a fost modificat de pct. 9 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 14

  Abrogat.

  --------------
  Art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 15

  Tentativa la infractiunile prevăzute în prezenta secţiune se pedepseste.


  Articolul 16

  Dacă faptele prevăzute în prezenta secţiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infractiuni mai grave, acestea se pedepsesc în condiţiile şi cu sanctiunile stabilite în aceste legi.


  Secţiunea a 4-a Infractiuni în legătură directa cu infractiunile de corupţie


  Articolul 17

  Abrogat.

  --------------
  Art. 17 a fost abrogat de pct. 10 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 18

  Abrogat.

  --------------
  Art. 18 a fost abrogat de pct. 10 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Secţiunea a 4^1-a Infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene


  --------------
  Titlul secţ. a 4^1-a a fost modificat de pct. 11 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 18^1

  (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri.
  (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

  ------------
  Art. 18^1 a fost modificat de pct. 12 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 18^2

  (1) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor obţinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1).
  (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

  ------------
  Art. 18^2 a fost modificat de pct. 13 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 18^3

  (1) Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
  (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor ce trebuie virate către bugetul general al Uniunii Europene sau către bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.
  (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

  -------------
  Art. 18^3 a fost modificat de pct. 14 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 18^4

  Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 18^1-18^3 se pedepseste.

  -------------
  Art. 18^4 a fost introdus de pct. 18 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.


  Articolul 18^5

  Încălcarea din culpă de către directorul, administratorul sau persoana cu atribuţii de decizie ori de control în cadrul unui operator economic a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau îndeplinirea ei defectuoasă, dacă fapta a avut ca rezultat săvârşirea de către o persoană care se află în subordinea sa şi care a acţionat în numele acelui operator economic a uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 18^1 - 18^3 sau săvârşirea unei infracţiuni de corupţie ori de spălare a banilor în legătură cu fondurile Uniunii Europene, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

  -------------
  Art. 18^5 a fost modificat de pct. 15 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Secţiunea a 5-a Dispozitii comune


  Articolul 19

  Abrogat.

  -------------
  Art. 19 a fost abrogat de pct. 16 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 20

  În cazul în care s-a savarsit o infractiune dintre cele prevăzute în prezentul capitol, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.


  Capitolul IV Dispozitii procedurale


  Secţiunea 1 Dispozitii generale


  Articolul 21

  Abrogat.

  ------------
  Art. 21 a fost abrogat de pct. 1 al art. 41 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 22

  În cazul infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, urmarirea penala se efectueaza în mod obligatoriu de către procuror.

  -------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 19 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.


  Secţiunea a 2-a Dispozitii speciale privind descoperirea şi urmarirea infracţiunilor


  Articolul 23

  (1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate sa instiinteze organul de urmărire penala sau, după caz, organul de constatare a savarsirii infracţiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii ca s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage raspunderea penala, potrivit prezentei legi.
  (2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, sa procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmărire penala.


  Articolul 24

  Persoanele prevăzute la art. 1 lit. e), care cunosc operaţiuni ce antreneaza circulatia de capitaluri sau alte activităţi, prevăzute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune ca provin din infractiuni de corupţie sau asimilate acestora ori din infractiuni ce au legătură cu acestea, au obligaţia sa sesizeze organele de urmărire penala sau, după caz, organele de constatare a savarsirii infractiunii ori organele de control, abilitate de lege.


  Articolul 25

  (1) Indeplinirea cu buna-credinta a obligaţiilor prevăzute la art. 23 şi 24 nu constituie o încălcare a secretului profesional sau bancar şi nu atrage raspunderea penala, civila sau disciplinara.
  (2) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) se aplică chiar dacă cercetarea sau judecarea faptelor semnalate a condus la neinceperea sau încetarea urmaririi penale ori la achitare.

  -------------
  Alin. (3) al art. 25 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.

  (4) Neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiilor prevăzute la art. 23 şi 24 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă.

  ------------
  Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de pct. 17 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

  (5) Dacă fapta prevăzută la alin. (4) a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau amenda.

  ------------
  Alin. (5) al art. 25 a fost introdus de pct. 18 al art. 79 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.


  Articolul 26

  Secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului exercitat în condiţiile legii, nu sunt opozabile procurorului, după începerea urmăririi penale, şi nici instanţei de judecată.

  -------------
  Art. 26 a fost modificat de pct. 2 al art. 41 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 26^1

  Abrogat.

  -------------
  Art. 26^1 a fost abrogat de pct. 3 al art. 41 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 27

  Abrogat.

  -------------
  Art. 27 a fost abrogat de pct. 3 al art. 41 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 28

  Abrogat.

  --------------
  Art. 28 a fost abrogat de art. 34 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 11 aprilie 2002.


  Articolul 29

  (1) Pentru judecarea în prima instanţa a infracţiunilor prevăzute în prezenta lege, se constituie complete specializate.

  -------------
  Alin. (2) al art. 29 a fost abrogat de art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006.


  -------------
  Art. 29 a fost modificat de pct. 23 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.


  Secţiunea a 3-a Dispozitii comune


  Articolul 30

  Abrogat.

  -------------
  Art. 30 a fost abrogat de pct. 3 al art. 41 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Articolul 31

  Abrogat.

  -------------
  Art. 31 a fost abrogat de pct. 3 al art. 41 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.


  Capitolul V Dispozitii finale


  Articolul 32

  Abrogat.

  -------------
  Art. 32 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.


  Articolul 33

  Orice prevedere contrara prezentei legi se abroga.

  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 12 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI
  DEPUTATILOR
  ION DIACONESCU
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU

  ------------