ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 20 martie 2011
privind adoptarea unor măsuri de implementare a sistemului naţional unic de plată a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011  Având în vedere necesitatea punerii în aplicare, în luna martie 2011, a Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), este necesară tipărirea în regim de urgenţă a credenţialelor (setul de informaţii, respectiv user, parolă şi instrucţiuni de utilizare a acestora, destinat accesării şi utilizării funcţionalităţilor SNEP), care permit contribuabililor accesul la situaţia financiară în baza căreia pot opera plăţile cu cardul.
  Având în vedere faptul că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală dispune de o Unitatea de imprimare rapidă, care poate asigura tipărirea şi împlicuirea, în mod centralizat, a credenţialelor solicitate operatorului SNEP de instituţiile publice participante la SNEP, este necesară stabilirea cadrului legal în vederea asigurării acestor activităţi.
  Ţinând cont de disponibilul Unităţii de imprimare rapidă cu privire la capacitatea de prelucrare, imprimare şi transmitere centralizată a corespondenţei, activităţi care vor asigura eficientizarea acţiunilor privind transmiterea credenţialelor care permit contribuabililor accesul la situaţia financiară în baza căreia pot opera plăţile cu cardul şi vor conduce la încasarea unor venituri către bugetele componente ale bugetului general consolidat,
  având în vedere că elementele prezentate mai sus constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  După alineatul (2) al articolului 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
  "(3) Agenţia, prin Unitatea de imprimare rapidă, are obligaţia de a asigura în mod gratuit imprimarea şi transmiterea centralizată a setului de informaţii destinat accesării şi utilizării funcţionalităţilor Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), solicitat operatorului SNEP de către instituţiile publice participante la acest sistem.
  (4) Costurile aferente aplicării prevederilor alin. (3) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei, de la titlul de cheltuieli <<Bunuri şi servicii>>.
  (5) Procedurile de imprimare şi transmitere a corespondenţei prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul comunicaţiilor
  şi societăţii informaţionale,
  Valerian Vreme
  Bucureşti, 20 martie 2011.
  Nr. 30.
  ---------