LEGE nr. 216 din 2 iulie 2013
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 4 iulie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127 din 28 decembrie 2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 31 decembrie 2010, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Persoanele fizice cu domiciliul în localităţile din Rezervaţia Biosferei «Delta Dunării» au dreptul de a pescui, pentru consumul familial, în perioada 2 martie - 29 noiembrie, cu unelte proprii, constând din maximum două lansete sau două undiţe şi două vintire, iar în perioada 30 noiembrie - 1 martie este permisă utilizarea a maximum două lansete sau două undiţe şi două vintire ori două setci, în baza unui permis nominal obţinut de către respectiva persoană fizică în condiţiile legii, fără plata vreunei taxe şi cu obligativitatea respectării legislaţiei privind pescuitul.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice din localităţile riverane Dunării, din perimetrul Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», au dreptul de a pescui scrumbie, pentru consumul familial, cu maximum două setci, pentru maximum 10 zile în perioada Sărbătorilor Pascale, perioadă stabilită la propunerea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» şi aprobată prin ordinul anual de prohibiţie, emis de ministrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice, în condiţiile legii, în baza permisului nominal de pescuit familial."
  2. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. II. - Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4, alineatul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Colegiul executiv are rolul de a pune în aplicare deciziile guvernatorului.»
  2. La articolul 4^2, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Consiliul ştiinţific avizează planul de management al rezervaţiei, evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în acesta şi prezintă, anual sau ori de câte ori este necesar, autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice rapoarte cuprinzând constatări, propuneri şi recomandări.»
  3. La articolul 4^3, alineatele 1 şi 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  «Art. 4^3. - Desfăşurarea tuturor activităţilor din rezervaţie este reglementată prin planul de management al rezervaţiei şi prin regulamentul rezervaţiei. Managementul rezervaţiei are ca scop asigurarea statutului de conservare favorabilă a habitatelor şi a populaţiilor speciilor de pe teritoriul acesteia.
  ...........................................................................
  Elaborarea planului de management al rezervaţiei are la bază protecţia şi conservarea zonelor de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice, precum şi obiectivele de conservare stabilite în funcţie de speciile/habitatele prioritare din rezervaţie. Obiectivele de conservare sunt reprezentate de valorile de referinţă favorabile pentru speciile/habitatele prioritare din rezervaţie.»
  4. La articolul 6, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «o) stabileşte regulile de acces şi de circulaţie în perimetrul rezervaţiei, atât pentru mijloacele de transport navale, pe canale şi lacuri, cu excepţia braţelor Dunării, cât şi pentru mijloacele de transport rutiere, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Navele şi ambarcaţiunile motorizate vor fi prevăzute obligatoriu cu sisteme de monitorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei. Circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor, precum şi a autovehiculelor este interzisă în zonele strict protejate, conform prevederilor art. 3 alin. 1, sau în afara traseelor stabilite de Administraţia Rezervaţiei, cu excepţia celor utilizate în activităţi de control sau ştiinţifice;»
  5. La articolul 7, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Art. 7. - Finanţarea cheltuielilor Administraţiei Rezervaţiei se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice, şi din venituri proprii.»
  6. La articolul 7, după alineatul 1 se introduc patru noi alineate, alineatele 1^1 - 1^4, cu următorul cuprins:
  «Se aprobă înfiinţarea pe lângă Administraţia Rezervaţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, utilizată pentru protejarea bunurilor patrimoniului natural al rezervaţiei şi pentru administrarea bunurilor patrimoniului acesteia.
  Activitatea prevăzută la alin. 1^1 se încadrează la capitolul bugetar la care este încadrată instituţia publică care o organizează.
  Veniturile proprii din care se finanţează activitatea prevăzută la alin. 1^1 provin din tarifele instituite potrivit prevederilor alin. 5.
  Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea prevăzută la alin. 1^1 se aprobă odată cu bugetul Administraţiei Rezervaţiei, potrivit legii.»
  7. La articolul 7, alineatul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Pentru completarea resurselor financiare necesare pentru buna administrare a rezervaţiei, potrivit planului de management, Administraţia Rezervaţiei poate institui un sistem de tarife, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi schimbărilor climatice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, ordin prin care se aprobă atât nomenclatorul, cât şi modul de stabilire a cuantumului acestor tarife.»
  8. La articolul 7, alineatul 7 se abrogă.
  9. La articolul 10, alineatul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre şi acvatice, din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes naţional se va realiza prin încredinţare directă persoanelor fizice autorizate sau asociaţiilor acestora al căror domiciliu stabil ori sediu se află pe teritoriul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe, în condiţiile stabilite de Administraţia Rezervaţiei.»
  10. La articolul 12, punctele 6, 28, 36 şi 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  «6. nerespectarea regulilor de navigaţie şi circulaţie pe teritoriul rezervaţiei;
  ...........................................................................
  28. neanunţarea imediată a poluărilor accidentale, a incendiilor şi a altor evenimente care afectează mediul înconjurător, de către cei care le-au cauzat, autorităţilor competente, precum şi neluarea măsurilor posibile pentru limitarea urmărilor acestora;
  ...........................................................................
  36. folosirea ambarcaţiunilor motorizate care nu sunt prevăzute cu sisteme de monitorizare;
  ...........................................................................
  38. circulaţia navelor, ambarcaţiunilor cu motor, precum şi a autovehiculelor în zonele strict protejate;»
  11. La articolul 12, punctul 39 se abrogă.
  12. Articolul 15^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Art. 15^1. - Pe teritoriul rezervaţiei pescuitul sturionilor în alt scop decât cel ştiinţific sau pentru producerea materialului biologic pentru repopulare şi acvacultură este interzis.»
  13. După articolul 15^3 se introduce un nou articol, articolul 15^4, cu următorul cuprins:
  «Art. 15^4. - Desfăşurarea activităţilor de vânătoare pe teritoriul rezervaţiei este interzisă şi constituie infracţiune de braconaj, sancţionată potrivit legii.
  Prin excepţie de la prevederile alin. 1, în Administraţia Rezervaţiei recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică se face pe baza unui studiu de impact, în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice, iar în cazul unor specii care prin înmulţire necontrolată pot produce pagube importante, cu aprobarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, la propunerea Administraţiei Rezervaţiei.»"


  Articolul II

  Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor şi alineatelor o nouă numerotare.


  Articolul III

  Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2013.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
  Bucureşti, 2 iulie 2013.
  Nr. 216.
  ---------