ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 106 din 14 iulie 2005
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 21 iulie 2005  Situaţia extraordinară, prevăzută de art. 115 alin.(4) din Constituţia României, republicată, este impusă de necesitatea reglementării de urgenţă, în mod unitar, a regimului bunurilor mobile şi imobile pe care Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. le poate deţine în concesiune, închiriere sau folosinţă gratuită, bunuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care să le utilizeze în condiţiile actului prin care i-au fost date şi pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate ale companiei.
  Având în vedere veniturile proprii realizate de Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. din activitatea desfăşurată, se consideră oportună abilitarea companiei de a investi aceste sume în realizarea unor obiective proprii pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în condiţiile legii, fără a afecta desfăşurarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:
  "(2) C.N.I. este persoană juridică română, se organizează şi funcţionează ca societate comercială pe acţiuni care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu actul constitutiv propriu.
  (3) Actul constitutiv al C.N.I. se întocmeşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi ale prezentei ordonanţe şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."
  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) C.N.I. poate deţine în proprietate bunuri mobile şi imobile, după caz.
  (2) C.N.I. poate deţine în concesiune şi/sau în închiriere bunuri proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului şi obiectului său de activitate în condiţiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri.
  (3) C.N.I. poate deţine în concesiune, închiriere sau în folosinţă gratuită bunuri proprietate privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le utilizează în vederea realizării scopului şi obiectului său de activitate în condiţiile actului prin care i-a fost dat fiecare dintre aceste bunuri."
  3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - C.N.I. desfăşoară activităţi de interes public sau social în domeniul construcţiilor, pe baza programelor aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi/sau a programelor proprii."
  4. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 5^1. - (1) C.N.I. realizează programe-pilot de proiectare, execuţie şi de urmărire a comportării în exploatare pentru introducerea de soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi, realizarea de programe privind consolidarea şi/sau reabilitarea termică a construcţiilor existente, prevenirea şi atenuarea efectelor riscurilor naturale, conform art. 3 alin. (8) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003.
  (2) Programele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi se finanţează din venituri proprii ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului constituite în baza prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi alte surse legal constituite.
  5. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "(2) Construcţiile executate prin C.N.I. pot fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, în funcţie de sursa de finanţare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."
  6. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Pentru derularea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, C.N.I. va întocmi programe anuale, în colaborare cu beneficiarii investiţiilor care îi pun la dispoziţie terenuri pentru construcţii, viabilizate (cu acces la utilităţile necesare: reţele de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică şi termică şi altele asemenea) şi libere de orice sarcini."
  7. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Pentru construcţiile de interes public ori social, proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, utilităţile şi dotările tehnico-edilitare aferente se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit legii şi în corelare cu programele de construcţii derulate prin C.N.I.
  (2^2) Pentru construcţiile proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice derulate prin programele C.N.I., utilităţile şi dotările tehnico-edilitare aferente acestora se asigură prin grija beneficiarilor."
  8. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "(2) Programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor, a căror finanţare se asigură prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care vor fi derulate prin C.N.I., se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."
  9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - C.N.I. poate finanţa din venituri proprii credite cu garanţie guvernamentală a căror rambursare nu se va efectua de la bugetul de stat, credite contractate direct de stat sau credite garantate cu bunuri deţinute în proprietate, contractate cu acordul adunării generale a acţionarilor, programe de investiţii proprii, pentru realizarea unor construcţii pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în condiţiile legii, cu condiţia să nu afecteze desfăşurarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor."
  10. Alineatul (2) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
  "(2) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în Actul constitutiv al C.N.I."
  11. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "(2) Atribuţiile consiliului de administraţie şi cele ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin Actul constitutiv al C.N.I."
  12. În tot cuprinsul ordonanţei, denumirea "Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului".


  Articolul II

  Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul delegat pentru lucrări publice
  şi amenajarea teritoriului,
  Laszlo Borbely
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 14 iulie 2005.
  Nr. 106.
  ----------