REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006
privind serviciile de investitii financiare*)
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 bis din 12 februarie 2007
  ------- Notă *) Aprobat de Ordinul nr. 121/21.12.2006 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 103 din 12 februarie 2007.

  ANEXĂ

  R E G U L A M E N T U L Nr. 32/2006

  privind serviciile de investiții financiare

  TITLUL I

  Dispoziții generale

  Art. 1. — (1) Prezentul regulament stabilește reguli și proceduri în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, cu privire la serviciile de investiții financiare.

  1. (2) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul său.

   Art. 2. — (1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută în Legea nr. 297/2004.

   (2) În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

   1. a) administrarea portofoliilor clienților — administrarea portofoliilor clienților în conformitate cu mandatele date de aceștia în mod discreționar, incluzând unul sau mai multe instrumente financiare;

   2. b) agent delegat — un agent pentru servicii de investiții financiare care, sub responsabilitatea deplină și necondiționată a unei singure societăți de servicii de investiții financiare în numele căreia acționează, în baza unui contract de muncă, de mandat sau de agent, promovează clienților sau clienților potențiali servicii de investiții și/sau servicii conexe, preia

    și transmite instrucțiunile sau ordinele de la clienți referitoare la instrumente financiare sau servicii de investiții, plasează instrumente financiare și/sau furnizează clienților sau clienților potențiali servicii de consultanță privind aceste instrumente sau servicii;

   3. c) agent pentru servicii de investiții financiare — persoana fizică aflată sub responsabilitatea unui singur intermediar, care prestează servicii de investiții financiare exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este;

   4. d) analist financiar — persoană relevantă care furnizează datele și informațiile pentru cercetarea în domeniul investițiilor;

   5. e) canale de distribuție — calea prin care informația este sau ar putea fi făcută publică, iar prin îinformație care ar putea fi făcută publică“ se înțelege orice informație la care are ori poate avea acces un număr mare de persoane;

   6. f) client — orice investitor persoană fizică sau juridică pentru care o S.S.I.F. prestează servicii de investiții financiare principale și/sau conexe;

   7. g) client profesional — orice client care îndeplinește criteriile prevăzute în anexa nr. 8;

   8. h) client de retail (îretail client“) — clientul care nu este client profesional;

   9. i) conducător — persoana sau persoanele care conduc efectiv activitatea societății de servicii de investiții astfel cum este prevăzut în art. 6 alin. (3) lit. a), lit. b) pct.1 și lit. c);

   10. j) consultanță pentru investiții prestată de o firmă de investiții — recomandarea personală dată unui client, la cererea acestuia sau la inițiativa firmei de investiții, în legătură cu una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare;

   11. k) externalizarea — un contract de orice tip încheiat între firma de investiții și un furnizor de servicii prin care acel furnizor de servicii desfășoară un serviciu sau o activitate care, dacă n-ar fi fost externalizat(ă) ar fi fost efectuat(ă) de firma de investiții;

   12. l) grup în legătură cu o firmă de investiții — grupul din care face parte o firmă de investiții format dintr-o societate mamă, filialele sale și entitățile în care societatea mamă sau filialele sale dețin o participare, precum și entitățile legate una de alta printr-o relație având următorul înțeles:

    1. (i) o entitate împreună cu una sau cu mai multe entități sunt conduse pe o bază unică, în baza unui contract încheiat cu acea entitate sau a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entități; sau

    2. (ii) organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei sau mai multor entități sunt formate, în cea mai mare parte, din aceleași persoane pe perioada anului financiar și până la efectuarea situațiilor consolidate;

   13. m) date de identificare — în cazul persoanelor fizice: numele și prenumele, cetățenia, data

    și locul nașterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, seria și numărul actului de identitate sau, pentru cetățenii străini, ale pașaportului, domiciliul și, după caz, reședința (adresa completă — stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraș, județ/sector, cod poștal, țara); în cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa completă a sediului

    social/sediului central sau, după caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresă pagină internet, capitalul social subscris și vărsat, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca și codul IBAN;

   14. n) executarea ordinelor în numele clienților — efectuarea operațiunilor necesare pentru încheierea contractelor de cumpărare sau de vânzare a unuia sau a mai multor instrumente financiare în numele clienților;

   15. o) finanțarea tranzacțiilor cu valori mobiliare — are înțelesul prevăzut în Regulamentul CE nr. 1.287/2006;

   16. p) firmă de investiții — are înțelesul prevăzut la art. 7 alin. (1) pct. 6 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, respectiv orice persoană juridică a cărei activitate o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investiții financiare către terți și/sau desfășurarea uneia sau mai multor activități de investiții pe baze profesionale;

   17. q) formator de piață (îmarket maker“) — S.S.I.F. care este prezentă în mod continuu pe piață pentru a tranzacționa pe cont propriu și care se comportă ca un vânzător sau cumpărător de instrumente financiare, angajând propriul capital, la prețurile afișate de aceasta;

   18. r) operator independent (îsystematic internaliser“) — S.S.I.F. care, în mod organizat, frecvent și sistematic încheie tranzacții pe cont propriu prin executarea ordinelor clienților în afara piețelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacționare;

   19. s) ordin — instrucțiunea de a cumpăra sau de a vinde un anumit instrument financiar;

   20. t) ordin limită — ordinul de a cumpăra sau de a vinde un instrument financiar la un preț specificat sau mai bun decât acesta și într-o cantitate specificată;

   21. u) persoană care efectuează operațiuni cu titlu profesional — înseamnă cel puțin următoarele: o firmă de investiții, inclusiv societățile de servicii de investiții financiare, sau o instituție de credit;

   22. v) persoană cu care o persoană relevantă are relații de familie — înseamnă oricare din următoarele:

    1. (i) soțul (soția) persoanei relevante sau orice partener al acelei persoane considerat de legislația națională echivalent al soțului (soției);

    2. (ii) un copil natural sau un copil legitim dependent de persoana relevantă;

    3. (iii) orice altă rudă a persoanei relevante care, la data tranzacției personale, locuia cu acea persoană în aceeași locuință de cel puțin un an;

   23. w) persoană relevantă (în cauză) — în raport cu firmă de investiții înseamnă oricare din următoarele:

    1. (i) un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat al firmei de investiții;

    2. (ii) un director, partener sau echivalent ori administratorul oricărui agent delegat al firmei de investiții;

    3. (iii) un angajat (salariat) al firmei de investiții sau al unui agent delegat al firmei de investiții, precum și orice altă persoană fizică care își oferă serviciile la dispoziția și sub controlul firmei de investiții sau a agentului delegat al firmei de investiții și care este implicat în desfășurarea de către firma de investiții a serviciilor și activităților de investiții;

    4. (iv) persoană fizică care este direct implicată în furnizarea serviciilor către firma de investiții sau către agenții delegați ai acesteia în baza unui contract de externalizare în scopul desfășurării de către firma de investiții a serviciilor și activităților de investiții;

   24. x) societate de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) — firmă de investiții, persoană juridică română;

   25. y) stat membru gazdă:

    1. (i) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care o societate de servicii de investiții financiare are o sucursală sau furnizează servicii și/sau activități;

    2. (ii) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care piața reglementată efectuează operațiuni specifice pentru a facilita membrilor sau participanților din respectivul stat membru accesul la tranzacționare de la distanță în cadrul sistemului său;

   26. ``) suport durabil — orice instrument care permite unui client să stocheze informațiile pe care le primește personal într-un mod care să permită accesul în viitor pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului la care se referă informația și care permite reproducerea fără modificări a informației stocate;

  z1) tranzacționarea pe cont propriu — efectuarea de tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare având la bază resursele proprii ale firmei de investiții.

  Art. 3. — (1) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, precum și cele referitoare la evidențe și raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română.

  1. (2) Documentele referitoare la persoanele fizice și juridice străine, emise într-o altă limbă decât limba română, vor fi prezentate în copie legalizată și în traducere legalizată.

  2. (3) Toate actele și documentele emise de autorități ale altor state, transmise C.N.V.M., au regimul juridic stabilit de legislația română aplicabilă, precum și de reglementările C.N.V.M.

  3. (4) Orice solicitare a C.N.V.M. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de

   60 de zile de la data solicitării C.N.V.M. sub sancțiunea respingerii cererii.

  4. (5) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă punctual prevederile Legii nr. 297/2004 și/sau ale reglementărilor C.N.V.M., acestea vor fi returnate solicitantului.

  Art. 4. — (1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizațiilor prevăzute de prezentul regulament vor fi eliberate de către C.N.V.M. în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepția cazului în care Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen.

  (2) În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.

  Art. 5. — În cazul în care serviciile de investiții financiare sunt prestate de către instituții de credit sau de către intermediari din statele membre sau nemembre, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, termenul S.S.I.F. se va înlocui, după caz, cu denumirea corespunzătoare a celorlalte categorii de intermediari.

  TITLUL II

  Intermediarii de servicii de investiții financiare

  CAPITOLUL I

  Societățile de servicii de investiții financiare

  SECȚIUNEA 1

  Procedura de acordare și de retragere a autorizației

  Art. 6. — (1) Entitatea care intenționează să solicite C.N.V.M. autorizarea ca societate de servicii de investiții financiare poate consulta, în prealabil, C.N.V.M. cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 297/2004 și de prezentul regulament.

  1. (2) S.S.I.F. poate fi autorizată de C.N.V.M. să presteze serviciile de investiții financiare prevăzute în anexa nr. 9.

  2. (3) În vederea obținerii autorizației de funcționare, S.S.I.F. trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în titlul II, capitolul III din Legea nr. 297/2004, precum și următoarele cerințe:

   1. a) S.S.I.F. trebuie să fie administrată de un consiliu de administrație format din cel puțin 3 membri, iar conducerea efectivă a acesteia trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane îndeplinind condițiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 297/2004;

   2. b) conducătorii și administratorii S.S.I.F.:

    1. 1. trebuie să aibă o bună reputație pentru a asigura administrarea sigură și prudentă a S.S.I.F.;

    2. 2. nu trebuie să fi fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni de natură economică;

    3. 3. nu trebuie să se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, aplicate de C.N.V.M., sau al unor sancțiuni similare aplicate de Banca Națională a României, denumită în continuare B.N.R., de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită în continuare C.S.A., sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar;

   3. c) majoritatea membrilor consiliului de administrație ai S.S.I.F., precum și conducătorii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă și o experiență profesională într-un domeniu care se circumscrie activității financiar-bancare, al pieței de capital sau al administrării de investiții de minimum 3 ani;

   4. d) organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociațiile, fundațiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicală și orice alte forme de asociere similare nu pot

    participa ca fondator sau acționar semnificativ la capitalul social al unei S.S.I.F.; fac excepție asociațiile, fundațiile și orice alte forme de asociere similare constituite la inițiativa guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale statelor membre G10 în baza unor acorduri încheiate cu Guvernul României, precum și a organismelor internaționale și regionale, precum: Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiții sau alte organisme similare;

   5. e) S.S.I.F. trebuie să dispună de capitalul inițial minim corespunzător obiectului de activitate propus, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 297/2004;

   6. f) sumele destinate participației la capitalul social al unei S.S.I.F. trebuie să provină din surse proprii și să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziție, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, cu excepția sumelor puse la dispoziție unei filiale de către societatea mamă, din surse proprii ale acesteia. Acționarii semnificativi, persoane juridice, trebuie să fi funcționat minimum 3 ani, cu excepția celor rezultați dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include și funcționarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin, precum și să nu fi înregistrat pierderi în ultimele două exerciții financiare;

   7. g) S.S.I.F. trebuie să dispună de un spațiu destinat sediului social al acesteia care trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

    1. 1. să se afle în folosința exclusivă a S.S.I.F.;

    2. 2. să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri și serviciilor ce urmează a fi autorizate;

    3. 3. să fie în suprafață de cel puțin 70 de m2;

    4. 4. să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce vor fi desfășurate;

    5. 5. să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor;

   8. h) în cazul în care S.S.I.F. deține atât un sediu social, cât și un sediu central, condițiile menționate la lit. g) vor fi îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai condiția prevăzută la lit. g) pct. 1. Sediul central va fi sediul de la care S.S.I.F. va presta serviciile de investiții financiare ce urmează să fie autorizate de C.N.V.M.;

   9. i) S.S.I.F. trebuie să dispună de o dotare tehnică adecvată și de personal corespunzător serviciilor de investiții financiare ce urmează a fi autorizate;

   10. j) S.S.I.F. trebuie să prezinte toate documentele prevăzute la art. 7.

  3. (4) Membrilor consiliului de administrație, auditorilor și angajaților unei S.S.I.F. le este interzis să fie acționari semnificativi, să dețină o funcție sau să fie angajați ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M.

  4. (5) Conducătorilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie acționari semnificativi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M. Conducătorii trebuie să conducă și să coordoneze activitatea S.S.I.F. pe toată durata programului de lucru al acesteia.

  5. (6) Unul din conducătorii unei S.S.I.F. poate fi autorizat ca reprezentant al compartimentului de control intern al respectivei S.S.I.F. Ceilalți conducători pot fi autorizați ca agenți pentru servicii de investiții financiare al respectivei S.S.I.F.

   Art. 7. — (1) Autorizația acordată unei S.S.I.F. se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexelor nr. 1A și 1B, însoțită de următoarele documente:

   1. a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizată;

   2. b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerțului, de constituire și de înregistrare a societății;

   3. c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului;

   4. d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administrație și pentru conducătorii societății sunt necesare următoarele documente:

    1. 1. curriculum vitae cu prezentarea detaliată a experienței profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. c);

    2. 2. copia actului de identitate;

    3. 3. copia legalizată a actului de studii;

    4. 4. certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;

    5. 5. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată;

    6. 6. declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei nr. 1C, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor în vigoare în legătură cu activitățile de servicii de investiții financiare, precum și cu privire la respectarea cerințelor menționate la art. 6 alin. (3) lit. b) și c), precum și ale alin. (4), respectiv (5) al aceluiași articol;

    7. 7. declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei nr. 1D, care trebuie să cuprindă: toate deținerile individuale și deținerile în legătură cu alte persoane implicate și aflate în legături strânse, în orice societate comercială și care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;

   5. e) pentru acționarii semnificativi, persoane juridice:

    1. 1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate

     și capitalul social, eliberat de oficiul registrului comerțului, pentru persoanele juridice române sau de autoritatea similară din statul în care este înregistrată și funcționează persoana juridică străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;

    2. 2. menționarea grupului din care fac parte, dacă este cazul;

    3. 3. structura acționariatului sau asociaților semnificativi, până la nivelul persoanelor fizice. Prin structură a acționariatului până la nivel de persoană fizică se înțelege prezentarea acționarilor/ asociaților care dețin indirect controlul asupra acționarilor semnificativi ai S.S.I.F.;

    4. 4. situația financiară aferentă anului anterior și, după caz, situația financiară semestrială a anului curent, înregistrate la oficiul registrului comerțului sau la administrația financiară, după caz, pentru persoanele juridice române sau la autoritatea fiscală națională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine;

   6. f) pentru acționarii semnificativi, persoane fizice:

    1. 1. copia actului de identitate;

    2. 2. certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;

    3. 3. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată;

   7. g) chestionarul prevăzut în anexa nr. 1E, completat de fiecare acționar semnificativ al S.S.I.F.;

   8. h) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă a fiecărui acționar semnificativ al S.S.I.F., întocmită conform anexelor nr. 1F sau nr. 1G, după caz, referitoare la respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) lit. f), care va cuprinde și toate deținerile individuale și deținerile împreună cu persoanele implicate și cu care se află în legături strânse în orice societate comercială și care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;

   9. i) regulamentul de organizare și funcționare, care va cuprinde și organigrama S.S.I.F., regulile și procedurile interne prevăzute la titlul III, capitolul I;

   10. j) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

    1. 1. datele de identificare ale S.S.I.F. definite conform art. 2 alin. (2) lit. m);

    2. 2. informații cu privire la serviciile de investiții financiare pe care S.S.I.F. intenționează să le presteze;

    3. 3. informații cu privire la modul în care S.S.I.F. intenționează să acționeze pentru prestarea serviciilor de investiții financiare, astfel încât activitățile să se desfășoare într-un mod sigur și prudent;

    4. 4. informații cu privire la instrumentele financiare avute în vedere în cadrul prestării serviciilor de investiții financiare;

    5. 5. informații cu privire la locul în cadrul căruia S.S.I.F. va desfășura operațiuni (piața reglementată, ATS etc.) și cu privire la sistemele de compensare-decontare sau casele de compensare cu care va încheia contracte pentru efectuarea operațiunilor specifice;

    6. 6. categoriile de clienți cu care S.S.I.F. intenționează să încheie contracte (clienți de retail

     și/sau clienți profesionali);

    7. 7. structura organizatorică, cu precizarea responsabilităților și limitelor de competență pentru personalul cu putere de decizie;

    8. 8. studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;

    9. 9. politica de investiții și planul de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției;

   11. k) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administrație, pentru conducătorii S.S.I.F. și pentru persoana/persoanele pe care S.S.I.F. dorește să o/le autorizeze ca reprezentant al/reprezentanți ai compartimentului de control intern, care vor reprezenta societatea în relația cu C.N.V.M.;

   12. l) documentele prevăzute de prezentul regulament pentru autorizarea reprezentantului/ reprezentanților compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilităților stabilite de acesta și prin regulile și procedurile interne ale S.S.I.F.;

   13. m) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puțin două persoane fizice ca agenți pentru servicii de investiții financiare; S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestării tuturor serviciilor prevăzute în anexa nr. 9 trebuie să transmită la C.N.V.M.

    documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puțin 4 persoane fizice ca agenți pentru servicii de investiții financiare;

   14. n) copie legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social și sediului central, după caz, necesar funcționării S.S.I.F., care va îndeplini condițiile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. g) și h). Contractul de închiriere/subînchiriere trebuie să fie valabil cel puțin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reînnoit și depus la

    C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participațiune ca dovadă a deținerii spațiului destinat sediului social/central. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta și declarația autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinația spațiului subînchiriat, însoțită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală;

   15. o) declarație pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. pentru sediul social și/sau pentru sediul central, întocmită conform anexei nr. 1L;

   16. p) dovada deținerii capitalului inițial minim corespunzător serviciilor ce vor fi autorizate. La înființare capitalul inițial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;

   17. q) curriculum vitae al persoanelor desemnate să asigure funcția de audit intern și, respectiv, de administrare a riscului;

   18. r) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru a verifica asigurarea de către S.S.I.F. a unei administrări prudențiale eficiente.

  1. (2) C.N.V.M. va acorda autorizația S.S.I.F., sub condiția achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare și de înscriere în Registrul C.N.V.M., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentației complete prevăzute la alin. (1) sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicării.

  2. (3) În termen de maximum 60 de zile de la data eliberării autorizației, S.S.I.F. are obligația să prezinte la C.N.V.M. dovada dobândirii calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor.

  3. (4) S.S.I.F. poate presta serviciile de investiții financiare menționate în decizia de autorizare numai după data îndeplinirii condiției menționate la alin. (3).

   Art. 8 — C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizația de funcționare în situațiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 297/2004, precum și în următoarele cazuri:

   1. a) există indicii că persoanele care au calitatea de conducători ai S.S.I.F. nu au reputație și experiență suficiente sau există motive obiective și demonstrabile pentru a estima că persoanele propuse în calitate de conducători nu ar asigura administrarea corectă și prudentă a S.S.I.F.;

   2. b) societatea care a solicitat eliberarea autorizației nu îndeplinește toate condițiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 și de prezentul regulament.

  Art. 9. — Retragerea autorizației unei S.S.I.F. are loc în situațiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 297/2004 prin:

  1. a) decizie de retragere a autorizației dacă S.S.I.F. face dovada depunerii tuturor documentelor menționate la art. 11;

  2. b) prin ordonanță de sancționare în cazul constatării nerespectării reglementărilor în vigoare, cu respectarea prevederilor titlului IX din Legea nr. 297/2004.

  Art. 10. — (1) După retragerea autorizației, S.S.I.F. are obligația să convoace în termen de maximum 30 de zile adunarea generală a acționarilor proprii care va avea în vedere lichidarea societății sau modificarea obiectului de activitate și, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei îsocietate de servicii de investiții financiare“ sau îS.S.I.F.“.

  1. (2) În situația în care societatea nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (1), C.N.V.M. va solicita consiliului de administrație al S.S.I.F. să convoace adunarea generală a acționarilor care va avea în vedere lichidarea societății sau modificarea obiectului de activitate și, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei îsocietate de servicii de investiții financiare“ sau îS.S.I.F.“.

  2. (3) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (2), C.N.V.M. va solicita tribunalului competent să dispună convocarea adunării generale a acționarilor în vederea încadrării S.S.I.F. în prevederile alin. (1).

  3. (4) După retragerea autorizației, toate evidențele și înregistrările S.S.I.F. referitoare la serviciile și activitățile de investiții desfășurate vor fi păstrate pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.

   Art. 11. — (1) Retragerea autorizației la solicitarea expresă a S.S.I.F. se efectuează în baza cererii completate conform anexelor nr. 1H și 1I, însoțită de următoarele documente:

   1. a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.;

   2. b) adeverințe emise de entitățile pieței de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem, în care să se menționeze, după caz, încheierea relațiilor contractuale, faptul

    că S.S.I.F. nu este ținută de plata unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. și al agenților acesteia de la operațiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor și parolelor de acces;

   3. c) dovada achitării datoriilor față de clienți și C.N.V.M. și a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienți;

   4. d) indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societății;

   5. e) raportul auditorului financiar cu privire la situația societății la data încetării activității;

   6. f) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației;

   7. g) orice alte documente pe care C.N.V.M. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.

    (2) Prevederile alin. (1) lit. b)—g) se aplică și în cazul în care retragerea autorizației are loc ca urmare a faptului că S.S.I.F. nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza autorizării.

    SECȚIUNEA 2

    Modificări în modul de organizare și funcționare a S.S.I.F.

    Art. 12. — (1) Intenția unei persoane fizice sau juridice de a dobândi sau de a-și majora poziția semnificativă în cadrul unei S.S.I.F., conform art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, va fi notificată în prealabil C.N.V.M. de respectiva persoană, împreună cu documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), f), g), h) și r), după caz.

    1. (2) C.N.V.M. va aproba sau va interzice dobândirea poziției notificate conform alin. (1) cu luarea în considerare a următoarelor cerințe aplicabile persoanelor solicitante:

     1. a) persoana fizică sau juridică furnizează informații și documente prin care se justifică în mod corespunzător proveniența fondurilor destinate obținerii participației în cadrul S.S.I.F.;

     2. b) persoana juridică a furnizat suficiente informații care să asigure transparența necesară pentru identificarea structurii grupului din care face parte;

     3. c) persoana fizică furnizează documente și declarații cu privire la identitatea persoanelor cu care se află în relația de îpersoană implicată“ sau de îlegături strânse“;

     4. d) persoanele juridice solicitante funcționează de minimum 3 ani, cu excepția celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include și funcționarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin;

     5. e) persoanele juridice solicitante nu au înregistrat pierderi în ultimele două exerciții financiare;

     6. f) persoanele juridice sunt supravegheate de către o autoritate competentă din statul de origine.

    2. (3) La verificarea condiției menționate la alin. (2) lit. b) se va avea în vedere ca documentele furnizate să provină de la autoritățile/entitățile din statele de origine sau din statele în care sunt situate persoanele juridice din cadrul grupului, competente conform legislației naționale în ținerea evidențelor structurii acționariatului unei societăți comerciale. În situația în care legislația din statele menționate anterior împiedică transparența structurii acționariatului, C.N.V.M. poate lua în considerare informațiile provenind din toate sursele disponibile.

    3. (4) La evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea aprobării participației acestora la capitalul social al S.S.I.F., vor fi luate în considerare informații legate de reputația și de activitatea acestor persoane, precum și orice alte circumstanțe de natură să conducă la concluzia că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alin. (2), pentru cauze cum ar fi:

    1. a) nu se poate stabili proveniența fondurilor ce vor fi utilizate pentru obținerea participației la capitalul social al S.S.I.F. sau justificarea prezentată nu este suficientă pentru a determina dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege și de prezentul regulament;

    2. b) din informațiile furnizate de persoanele juridice respective nu rezultă în mod clar natura activității desfășurate de acestea, precum și identitatea persoanelor care dețin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermițând astfel realizarea unei supravegheri eficiente;

    3. c) persoanele juridice sau persoanele care dețin controlul direct sau indirect asupra acestora au făcut în ultimii 5 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancțiuni sau interdicții ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri. În aceste cazuri C.N.V.M. va analiza fiecare situație în parte și va decide în funcție de gravitatea faptelor.

  4. (5) Intenția de dobândire a acțiunilor va face obiectul unei consultări prealabile, așa cum este prevăzută la art. 13 din Legea nr. 297/2004, în situația în care persoana prevăzută la alin. (1) este:

   1. a) o firmă de investiții sau o societate de administrare a investițiilor autorizată în alt stat membru; sau,

   2. b) societatea-mamă a unei firme de investiții sau a unei societăți de administrare a investițiilor autorizate în alt stat membru; sau,

   3. c) o persoană fizică sau juridică ce controlează o firmă de investiții sau o societate de administrare a investițiilor autorizată în alt stat membru, și dacă, urmare a acelei achiziții, S.S.I.F.-ul în care persoana care intenționează să achiziționeze acțiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlată de aceasta.

  5. (6) Furnizarea tuturor documentelor și îndeplinirea tuturor condițiilor menționate la alin. (1),

   (2) și (3) nu vor constitui un temei pentru neaplicarea art. 19 din Legea nr. 297/2004, atunci când C.N.V.M. consideră necesar.

   Art. 13. — (1) S.S.I.F. va supune autorizării C.N.V.M., anterior înregistrării la oficiul registrului comerțului, următoarele modificări în modul de organizare și funcționare:

   1. a) majorarea/reducerea capitalului social;

   2. b) extinderea/restrângerea obiectului de activitate;

   3. c) modificarea structurii acționariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării pozițiilor semnificative aprobate de C.N.V.M. conform art. 12 din prezentul regulament, respectiv art. 18 alin. (4) și (5) din Legea nr. 297/2004;

   4. d) modificarea componenței consiliului de administrație și/sau a conducerii S.S.I.F.;

   5. e) schimbarea sediului social;

   6. f) înființarea/desființarea de sedii secundare;

   7. g) schimbarea denumirii și/sau a emblemei societății.

  1. (2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va elibera o decizie de completare și/sau modificare a autorizației de funcționare a S.S.I.F.

  2. (3) Modificările de la alin. (1) lit. a), b) și d)—g) sunt opozabile de la data înregistrării acestora la oficiul registrului comerțului.

  3. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care C.N.V.M. dispune restrângerea obiectului de activitate al S.S.I.F. ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de capital prevăzute în reglementările aplicabile. Modificarea devine opozabilă la data emiterii de către C.N.V.M. a actului individual.

  4. (5) După obținerea autorizației prevăzute la alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a modificărilor în modul de organizare și funcționare al S.S.I.F., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către C.N.V.M., cu excepția modificării prevăzute la alin. (1) lit. c), S.S.I.F. are obligația de a transmite

   C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.

  5. (6) Decizia prevăzută la alin. (2) își pierde valabilitatea în cazul în care modificările în modul de organizare și funcționare al S.S.I.F. nu sunt înregistrate la oficiul registrului comerțului în termenul prevăzut la alin. (5).

  6. (7) Majorarea capitalului social al unei S.S.I.F. nu poate fi efectuată prin aport în natură.

  Art. 14. — (1) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 13, S.S.I.F. va notifica C.N.V.M. aceste modificări, în termen de maximum

  15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

  1. (2) În cazul în care S.S.I.F. deține atât sediu social, cât și sediu central, aceasta are obligația de a notifica C.N.V.M. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative.

  2. (3) C.N.V.M. este în drept să solicite modificarea documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament și/sau ale dispozițiilor legale în vigoare sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 13 în cazul în care nu sunt respectate cerințele prevăzute de prezentul regulament.

   Art. 15. — (1) Decizia prevăzută la art. 13 alin. (2) poate fi eliberată de C.N.V.M. în baza unei cereri întocmite conform anexelor nr. 1J și 1K, completată și însoțită, după caz, de următoarele documente:

   1. a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.;

   2. b) actul adițional la actul constitutiv al S.S.I.F., după caz, în original sau în copie legalizată;

   3. c) dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o societate bancară și raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a);

   4. d) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) și h) pentru fiecare dintre acționarii semnificativi ai S.S.I.F. care participă la majorarea capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 13 lit. a);

   5. e) dovada deținerii capitalului inițial prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004 corespunzător obiectului de activitate supus autorizării, pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b);

   6. f) contracte de cesiune, extras din registrul acționarilor, noua structură a acționariatului, în cazul modificării prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c);

   7. g) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d), în cazul modificării prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d);

   8. h) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționării, în copie legalizată, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. n), respectiv art. 17 alin. (2) lit. a) sau alin. (3), după caz, și alin. (5) lit. a), pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) și f);

   9. i) regulamentul de organizare și funcționare care va cuprinde organigrama sediului secundar

    și proceduri speciale privind evidența și controlul activității desfășurate la sediile secundare în legătură cu atribuțiile și răspunderea personalului și agenților pentru servicii de investiții financiare care își desfășoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situației

    și/sau documentelor la sediul social/central, pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f);

   10. j) notă explicativă privind situația arhivei, a agenților de servicii de investiții financiare și, după caz, a reprezentanților compartimentului de control intern care și-au desfășurat activitatea la sediile secundare, în cazul solicitării retragerii autorizației respectivelor sedii secundare, întocmită conform anexei nr. 1L, precum și dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației;

   11. k) declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. întocmită conform anexei nr. 1L, pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) și f);

   12. l) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru modificarea/completarea autorizației.

  1. (2) Actul care atestă deținerea spațiului sediului secundar va fi reînnoit și depus la C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participațiune ca dovadă a deținerii spațiului sediilor secundare. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta și declarația autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinația spațiului subînchiriat, însoțită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală.

  2. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. g), S.S.I.F. nu are obligația depunerii documentelor menționate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2—5 în următoarele cazuri:

   1. a) persoana pentru care solicită autorizarea în calitate de conducător este deja autorizată ca membru în consiliul de administrație al societății;

   2. b) persoana pentru care solicită autorizarea ca membru în consiliul de administrație este deja autorizată în calitate de conducător al societății.

  Art. 16. — (1) În cazul în care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operațiunilor de fuziune/divizare, cererea întocmită conform anexelor nr. 1M și 1N va fi însoțită de următoarele documente:

  1. a) declarația, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. cu privire la încetarea activității societății absorbite, însoțită de:

   1. 1. adeverințe emise de entitățile pieței de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem în care să se menționeze, după caz, încheierea relațiilor contractuale, faptul că S.S.I.F. nu este ținută de plata unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. și al agenților acesteia de la operațiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor și parolelor de acces;

   2. 2. dovada achitării datoriilor față de clienți și C.N.V.M. și a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienți;

  2. b) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acționarilor societăților participante;

  3. c) proiectul de fuziune/divizare;

  4. d) actul adițional modificator al actelor constitutive al S.S.I.F. participante sau, după caz, actul constitutiv al/ale S.S.I.F. rezultată/rezultate;

  5. e) bilanțurile contabile de fuziune/divizare ale societăților participante;

  6. f) raportul administratorilor și al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;

  7. g) orice alte informații pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizării documentației;

  8. h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obținerea autorizației.

  1. (2) În cazul în care S.S.I.F. fuzionează cu o societate comercială cu obiect diferit de activitate, în plus față de documentele prevăzute la alin. (1), cererea va fi însoțită de declarația, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al societății comerciale cu obiect diferit de activitate cu privire la încetarea activității și încetarea obligațiilor contractuale asumate anterior.

  2. (3) În cazul fuziunii prin absorbție, societatea absorbantă nu poate presta servicii de investiții financiare fără autorizarea C.N.V.M.

  3. (4) S.S.I.F. rezultată/rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizării vor solicita C.N.V.M., după caz:

   1. a) retragerea autorizației de funcționare a S.S.I.F. participante la fuziune, în conformitate cu prevederile art. 9 și art. 11;

   2. b) autorizarea funcționării, în conformitate cu prevederile art. 7.

  Art. 17. — (1) S.S.I.F. poate înființa sedii secundare (sucursale sau agenții), cu respectarea, după caz, a cerințelor operaționale menționate la alin. (2) — (8).

  1. (2) Sucursala trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită prestarea serviciilor de investiții financiare autorizate de către C.N.V.M. pentru respectiva S.S.I.F., după cum urmează:

   1. a) să dispună de un spațiu destinat exclusiv sediului sucursalei, care să asigure buna desfășurare a activității și a cărui suprafață să nu fie mai mică de 50 m2. Spațiul destinat sediului sucursalei nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor;

   2. b) să aibă telefon și fax;

   3. c) să asigure o dotare tehnică adecvată desfășurării activității în cadrul sucursalei;

   4. d) să aibă angajați cel puțin 2 agenți pentru servicii de investiții financiare și cel puțin un reprezentant al compartimentului de control intern, autorizați de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

   5. e) să aibă un regulament propriu de organizare și funcționare, aprobat de organul statutar al S.S.I.F., în care se va face referire la agențiile subordonate, respectiv la evidența și controlul activității agențiilor;

   6. f) să aibă un sistem de evidență și prelucrare a ordinelor de tranzacționare.

  2. (3) În cazul în care S.S.I.F. prestează de la sediul sucursalei toate serviciile de investiții financiare autorizate de C.N.V.M., spațiul destinat sediului sucursalei va îndeplini cerințele prevăzute de prezentul regulament pentru sediul social sau central, după caz.

  3. (4) În cadrul agenției pot fi prestate numai serviciile prevăzute la pct. 1 lit. a), d) și e) și pct. 2 lit. c) și e) din anexa nr. 9. Ordinele de tranzacționare preluate de la clienți vor fi transmise, în vederea executării, către sucursala S.S.I.F. de care aparține agenția sau către sediul social/central.

  4. (5) Agenția va fi astfel organizată încât:

   1. a) să dispună de un spațiu destinat exclusiv sediului agenției, care să asigure buna desfășurare a activității și a cărui suprafață să nu fie mai mică de 15 m2;

   2. b) să aibă telefon și fax;

   3. c) să aibă dotarea tehnică necesară astfel încât să permită accesul la sistemul informatic al sucursalei sau al sediului central;

   4. d) să aibă cel puțin un agent pentru servicii de investiții financiare autorizat.

  5. (6) Reprezentantul compartimentului de control intern din cadrul sucursalei sau, după caz, de la sediul social/central asigură și supravegherea activităților efectuate de către agențiile S.S.I.F. din subordine.

  6. (7) Situația centralizatoare a operațiunilor desfășurate în cadrul sucursalelor și, respectiv, agențiilor din subordine, acolo unde este cazul, precum și balanțele de verificare aferente activității sucursalelor vor fi remise lunar, în copie, sediului social/central în vederea întocmirii situației financiare generale a S.S.I.F.

  7. (8) Lunar, toate documentele aferente preluării ordinelor de tranzacționare primite la agenție vor fi transmise, în original, în vederea arhivării, către sediul social/central, pe baza unui proces- verbal de predare-primire și în copie către sucursală.

  8. (9) S.S.I.F. are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora, notificând C.N.V.M. orice modificare în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

  SECȚIUNEA 3

  Agenții pentru servicii de investiții financiare și agenții delegați ai S.S.I.F.

  Art. 18. — Agenții pentru servicii de investiții financiare sunt persoane fizice care își desfășoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajați sunt și nu pot presta servicii de investiții financiare în nume propriu.

  Art. 19. — (1) S.S.I.F. poate delega unor agenți pentru servicii de investiții financiare, denumiți în continuare agenți delegați, activitatea de promovare a serviciilor de investiții financiare prestate, de preluare și transmitere a ordinelor primite de la clienți sau de la potențialii clienți și de furnizare de informații în legătură cu instrumentele financiare și serviciile de investiții financiare prestate de S.S.I.F.

  1. (2) În vederea promovării serviciilor de investiții financiare în numele exclusiv al unei S.S.I.F., agenții delegați desemnați de S.S.I.F. vor fi înscriși în Registrul C.N.V.M. S.S.I.F. nu poate angaja serviciile unui agent delegat înainte de a fi înscris în Registrul C.N.V.M.

  2. (3) S.S.I.F. are obligația să verifice dacă agenții delegați ce vor acționa în numele acesteia au o bună reputație și posedă suficiente cunoștințe profesionale și comerciale pentru a fi în măsură să comunice cu acuratețe clienților sau potențialilor clienți toate informațiile relevante privind serviciile de investiții financiare propuse.

  3. (4) S.S.I.F. care angajează agenți delegați este pe deplin și în mod necondiționat răspunzătoare de orice acțiune sau omisiune a agentului care acționează în numele respectivei S.S.I.F.

  4. (5) S.S.I.F. trebuie să se asigure că agentul delegat va face cunoscut clienților sau potențialilor clienți, la momentul contactării acestora sau înaintea prestării serviciilor, calitatea în care acesta lucrează și denumirea societății în numele căreia lucrează.

  5. (6) S.S.I.F. are obligația supravegherii activității agenților delegați pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament și va verifica dacă agenții delegați au capacitatea de a comunica cu acuratețe clienților toate informațiile relevante în legătură cu serviciile ce urmează a fi promovate sau prestate.

  6. (7) S.S.I.F. care utilizează agenți delegați trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita orice impact negativ pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acționează în numele S.S.I.F.

  Art. 20. — Agenții delegați nu pot fi implicați în operațiunile de tranzacționare sau de decontare și nu pot efectua operațiuni de încasări și plăți de la sau pentru clienții S.S.I.F.

  Art. 21. — (1) S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. și piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzacționare o notificare privind agenții pentru servicii de investiții financiare care acționează ca agenți delegați, însoțită, după caz, de dovada blocării/dezactivării codurilor și parolelor de acces la sistemele entităților pieței de capital sau de declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă că agentului pentru servicii de investiții financiare nu i-au fost alocate coduri și parole de acces la sistemele entităților pieței de capital.

  1. (2) Agenții delegați vor fi evidențiați distinct în secțiunea agenților pentru servicii de investiții financiare din Registrul C.N.V.M., lista acestora fiind publicată și pe site-ul piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzacționare.

   Art. 22. — (1) Pentru a fi autorizată de C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investiții financiare, o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

   1. a) să fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.;

   2. b) să fie angajat cu contract de muncă; relația contractuală dintre persoana care își va desfășura activitatea în calitate de agent delegat și S.S.I.F. se va realiza fie în baza unui contract de muncă, fie a unui contract de mandat sau de agent;

   3. c) să aibă cel puțin studii medii;

   4. d) să fi promovat cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiții financiare, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.;

   5. e) să nu fie acționar semnificativ și să nu dețină nici o altă funcție de conducere sau de execuție în cadrul altui intermediar;

   6. f) să nu fi fost sancționat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea;

   7. g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică.

  (2) O persoană fizică care acționează ca agent pentru servicii de investiții financiare al unei

  S.S.I.F. și desfășoară serviciile de investiții financiare prevăzute la pct.1 lit. e) și pct. 2 lit. c) și e) din anexa nr. 9, prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c) și d) al prezentului articol, trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă și să promoveze cursul de pregătire pe piața de capital specific consultanților de investiții, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.

  Art. 23. — Prevederile titlului II, capitolul IV, secțiunea 2 se aplică corespunzător și S.S.I.F. care prestează servicii de consultanță pentru investiții.

  Art. 24. — În vederea autorizării și înscrierii în Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investiții financiare, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 3A, însoțită de următoarele documente:

  1. a) copia actului de identitate;

  2. b) copia legalizată a actului de studii;

  3. c) declarație pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 3B;

  4. d) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;

  5. e) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;

  6. f) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregătire, recunoscut de C.N.V.M.;

  7. g) declarația conducătorului S.S.I.F. cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor menționate la art. 19 alin. (3), pentru agenții delegați;

  8. h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea și înscrierea în Registrul

  C.N.V.M. ca agent pentru servicii de investiții financiare.

  Art. 25. — (1) Persoanele fizice care acționează ca agenți pentru servicii de investiții financiare ai unei S.S.I.F. și desfășoară serviciile de investiții financiare prevăzute în anexa nr. 9 pct.1 lit. e) și pct. 2 lit. c) și e) vor respecta regulile de conduită prevăzute la art. 49 din prezentul regulament.

  1. (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) le este interzis:

   1. a) să recomande investiții care ar determina realizarea de profituri personale sau pentru intermediarii ai căror angajați sunt;

   2. b) să acționeze ca și contraparte în tranzacțiile efectuate în urma recomandărilor.

  Art. 26. — (1) S.S.I.F. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației agentului pentru servicii de investiții financiare și radierea acestuia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă.

  1. (2) S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. și piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzacționare o notificare privind agenții pentru servicii de investiții care nu mai acționează ca agenți delegați, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării acestor atribuții, în vederea radierii acestora din secțiunea corespunzătoare a Registrului C.N.V.M. și de pe site-ul piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzacționare.

   Art. 27. — (1) Retragerea autorizației și radierea din Registrul C.N.V.M. a unui agent pentru servicii de investiții financiare pot fi efectuate în următoarele cazuri:

   1. a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către S.S.I.F., întocmită conform anexei nr. 3C;

   2. b) ca sancțiune.

  1. (2) Cererea de retragere a autorizației și de radiere din Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investiții financiare va fi însoțită de:

   1. a) precizarea motivului solicitării retragerii sau, după caz, de documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă;

   2. b) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației;

   3. c) dovada blocării/dezactivării codurilor și parolelor de acces la sistemele entităților pieței de capital sau de declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă că agentului pentru servicii de investiții financiare nu i-au fost alocate coduri și parole de acces la sistemele entităților pieței de capital.

  CAPITOLUL II

  Instituțiile de credit

  Art. 28. — (1) Instituțiile de credit autorizate de B.N.R. prestează serviciile de investiții financiare prevăzute în anexa nr. 9 numai după înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M.

  1. (2) Înscrierea în Registrul C.N.V.M. se realizează în urma depunerii cererii de înscriere, întocmită conform anexei nr. 4A, însoțită de autorizația eliberată de B.N.R. cuprinzând serviciile de investiții financiare ce urmează a fi prestate și de următoarele documente:

   1. a) procedurile interne care să prevadă cel puțin următoarele: delimitarea atribuțiilor personalului care prestează servicii de investiții financiare conform prevederilor anexei nr. 9, identificarea spațiilor în care se prestează astfel de servicii, precum și evidența distinctă a operațiunilor aferente pieței de capital de cele specifice activității bancare;

   2. b) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal privind acceptarea de către instituția de credit a obligației de a permite accesul C.N.V.M. în spațiile menționate în procedurile interne, la personalul care prestează servicii de investiții financiare conform prevederilor anexei nr. 9, precum și la evidențele aferente activității desfășurate pe piața de capital, în scopul efectuării controlului privind respectarea de către instituția de credit a legislației privind piața de capital;

   3. c) nominalizarea persoanelor pentru care se solicită autorizarea ca agenți pentru servicii de investiții financiare și, după caz, notificarea agenților delegați, precum și transmiterea documentației în vederea autorizării agenților pentru servicii de investiții financiare și înscrierii acestora în Registrul C.N.V.M., conform procedurii prevăzute la titlul II, capitolul I, secțiunea 3;

   4. d) nominalizarea conducătorului structurii organizatorice aferente operațiunilor pe piața de capital, precum și a persoanei/persoanelor pentru care se solicită autorizarea ca reprezentant

    al/reprezentanți ai compartimentului de control intern, conform procedurii prevăzute la titlul III, capitolul I, secțiunea 2;

   5. e) obținerea calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 47 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 și ale art. 3 alin. (2) și (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor;

   6. f) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanții instituției de credit în relația cu C.N.V.M.

   7. g) dovada achitării tarifului pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.

  Art. 29. — (1) Instituțiile de credit au obligația să notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor menționate la art. 28 alin. (2), în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora, și să solicite autorizarea/retragerea autorizațiilor, respectiv înscrierea/radierea agenților de servicii de investiții financiare/agenților delegați în/din Registrul C.N.V.M., precum și autorizarea/retragerea autorizațiilor, respectiv înscrierea/radierea reprezentanților compartimentului de control intern în/din Registrul C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

  (2) Instituțiile de credit au obligația să înregistreze și să arhiveze distinct toate evidențele privind serviciile de investiții financiare pentru a permite C.N.V.M. verificarea respectării cerințelor organizatorice și a regulilor de conduită în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament.

  Art. 30. — (1) Lista instituțiilor de credit înscrise în Registrul C.N.V.M. va fi publicată pe site-ul C.N.V.M.

  1. (2) La încetarea activității, instituția de credit are obligația să solicite radierea din Registrul C.N.V.M., prezentând în acest sens documentele prevăzute la art. 11.

  2. (3) B.N.R. va notifica C.N.V.M., în situația în care hotărăște măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor sau în situația încetării activității sau a retragerii autorizației unei instituții de credit, cu privire la măsurile adoptate în vederea protejării fondurilor bănești și ale instrumentelor financiare ale clienților acesteia, pentru care instituția de credit a prestat servicii de investiții financiare.

  Art. 31. — Tarifele și comisioanele percepute de către C.N.V.M. de la instituțiile de credit vor fi cele aplicabile societăților de servicii de investiții financiare.

  Art. 32. — (1) Prevederile titlului III, IV și V, cu excepția art. 153 și art. 192, se aplică corespunzător și instituțiilor de credit cu privire la serviciile de investiții financiare prestate de acestea.

  1. (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică instituțiilor de credit care efectuează operațiuni exclusiv cu instrumente financiare monetare care se tranzacționează numai pe piața monetară.

  2. (3) Instituțiile de credit au obligația de a transmite la C.N.V.M. următoarele situații și documente:

   1. a) raportul menționat la art. 79 pentru activitatea desfășurată pe piața de capital;

   2. b) raportul conducătorului structurii organizatorice aferente operațiunilor pe piața de capital cu privire la activitatea desfășurată de instituția de credit în acest domeniu.

  CAPITOLUL III

  Traderii

  Art. 33. — (1) Traderul este persoana juridică constituită sub forma unei societăți pe acțiuni sau a unei societăți cu răspundere limitată, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, autorizată de C.N.V.M. în condițiile prevederilor titlului II, capitolului VI din Legea nr. 297/2004 și ale prezentului regulament.

  1. (2) În vederea autorizării în calitate de trader și a înscrierii în Registrul C.N.V.M., persoana juridică menționată la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

   1. a) să aibă ca obiect exclusiv de activitate tranzacționarea în nume și pe cont propriu a instrumentelor financiare derivate de natura contractelor futures și cu opțiuni;

   2. b) să aibă un capital inițial reprezentând echivalentul a minimum 50.000 euro, calculat la cursul de referință al B.N.R. din ziua vărsării. La înființare, capitalul inițial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;

   3. c) să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare care să-i permită conectarea la sistemul pieței reglementate;

   4. d) acționarii/asociații, conducerea administrativă și executivă:

    1. 1. să nu fie acționari semnificativi și să nu dețină nicio funcție sau să fie angajați ai unui intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui alt trader autorizat de C.N.V.M.;

    2. 2. să nu se afle sub interdicția vreunei sancțiuni date de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de alte autorități similare;

    3. 3. să nu fi fost condamnați pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;

   5. e) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).

  Art. 34. — (1) Prin excepție de la prevederile art. 33, și societățile comerciale care au ca obiect principal de activitate producerea, consumul și/sau comercializarea mărfurilor aflate în legătură economică cu activul suport al instrumentelor financiare derivate tranzacționate în piața reglementată pot fi autorizate în calitate de trader, exclusiv pentru tranzacționarea în cont propriu a instrumentelor financiare derivate având ca suport respectivele mărfuri.

  1. (2) Societatea comercială menționată la alin. (1) va fi autorizată să efectueze tranzacții, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

   1. a) respectă prevederile art. 33 alin. (2) lit. b)—e);

   2. b) nu se află în una din fazele procedurii de reorganizare judiciară sau faliment;

   3. c) organizează și evidențiază distinct operațiunile cu instrumente financiare derivate având ca suport mărfurile;

   4. d) asigură accesul nelimitat al C.N.V.M. la evidențele și înregistrările specifice operațiunilor cu instrumente financiare derivate având ca suport mărfurile și în spațiile în care își desfășoară activitățile.

  Art. 35. — (1) Autorizația acordată unui trader se eliberează în baza unei cereri întocmite conform anexei nr. 5A, însoțită de următoarele documente:

  1. a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizată;

  2. b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerțului de constituire și de înregistrare a societății;

  3. c) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului;

  4. d) extras sau certificat de la oficiul registrului comerțului care să ateste obiectul de activitate, acționarii semnificativi și administratorii societății, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;

  5. e) pentru fiecare administrator al societății:

   1. 1. copia actului de identitate;

   2. 2. curriculum vitae;

   3. 3. certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;

   4. 4. certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;

  6. f) copie legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social;

  7. g) dovada vărsării integrale a capitalului social sau ultimul bilanț contabil înregistrat la oficiul registrului comerțului, după caz;

  8. h) acordul pieței reglementate cu privire la accesul societății în cadrul sistemului de tranzacționare;

  9. i) contractul de compensare încheiat cu un intermediar, membru compensator în cadrul casei de compensare;

  10. j) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puțin unui agent pentru servicii de investiții financiare care va efectua tranzacții cu instrumente financiare derivate exclusiv în numele societății;

  11. k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare și înscriere în Registrul

  C.N.V.M. în calitate de trader.

  1. (2) După autorizare, traderul va transmite C.N.V.M., împreună cu documentele justificative aferente, o notificare privind orice modificare a documentelor prezentate cu ocazia autorizării, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora.

   Art. 36. — (1) Traderul va transmite C.N.V.M. următoarele raportări:

   1. a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situațiile financiare semestriale compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie;

   2. b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M, care va cuprinde:

    1. 1. situațiile financiare anuale compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative;

    2. 2. raportul administratorilor;

    3. 3. raportul auditorului financiar.

     (2) Anual, traderul va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 5A actualizată și completată integral.

     Art. 37. — (1) Traderul trebuie să întocmească și să țină la zi cel puțin următoarele:

     1. a) evidențe ale operațiunilor referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare derivate, ale intrărilor/ieșirilor de numerar și documentele primare care au stat la baza acestora;

     2. b) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar derivat, toate pozițiile deschise pe care le deține și marja necesară pentru acoperirea acestora;

     3. c) confirmările tuturor cumpărărilor/vânzărilor de instrumente financiare derivate, apelurile în marjă și notele privind alte debite/credite;

     4. d) evidențe privind rapoartele casei de compensare sau ale membrului compensator, după caz, cu privire la situația contului în marjă.

  (2) Toate documentele prevăzute la alin. (1), precum și rapoartele și notificările primite de la piața reglementată, casa de compensare sau membrul compensator trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de minimum 5 ani și să poată fi transmise C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucrătoare.

  Art. 38. — (1) Prevederile art. 9, art. 10, art. 11 art. 22, art. 24, art. 26 și art. 27 se aplică corespunzător traderilor și respectiv agenților pentru servicii de investiții financiare autorizați în numele acestora.

  (2) La încetarea activității, respectiv la schimbarea obiectului principal de activitate prevăzut la art. 34 alin. (1), traderul are obligația să solicite retragerea autorizației, întocmind în acest sens o cerere conform anexei nr. 5C, însoțită de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației.

  CAPITOLUL IV

  Consultanții de investiții

  SECȚIUNEA 1

  Proceduri de autorizare și de retragere a autorizației

  Art. 39. — (1) Consultanții de investiții sunt persoane fizice sau juridice autorizate de

  C.N.V.M. în conformitate cu prevederile titlului II, capitolul VII din Legea nr. 297/2004 și ale prezentului regulament, care prestează cu titlu profesional servicii de consultanță de investiții cu privire la instrumentele financiare definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale C.N.V.M., în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene.

  1. (2) În aplicarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, recomandarea personală dată unui client, fie la solicitarea acestuia, fie din inițiativa consultantului de investiții, în legătură cu una sau mai multe tranzacții cu instrumente financiare, constă în servicii de analiză a instrumentelor financiare, de selectare a portofoliului, precum și de furnizare de opinii în legătură cu vânzarea și cumpărarea de instrumente financiare.

   Art. 40. — Pentru a fi autorizat de C.N.V.M., consultantul de investiții, persoană fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

   1. a) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă;

   2. b) să aibă experiență de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieței de capital. Experiența profesională se calculează începând cu primul an după promovarea examenului de licență;

   3. c) să fi promovat cursul de pregătire pe piața de capital specific consultanților de investiții, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.;

   4. d) să nu dețină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soția/soțul, precum și cu rudele de gradul I o poziție semnificativă în calitate de acționar al unei societăți implicate pe piața de capital sau să fie salariat ori să dețină o funcție de conducere la o astfel de societate, cu excepția societății de consultanță de investiții;

   5. e) să nu fie salariat al unei instituții din administrația publică centrală sau locală;

   6. f) să nu fi fost sancționat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea;

   7. g) să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;

   8. h) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 41 alin. (1).

  Art. 41. — (1) În vederea autorizării și înscrierii în Registrul C.N.V.M., solicitantul persoană fizică va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 6A, însoțită de următoarele documente:

  1. a) copia actului de identitate;

  2. b) copia legalizată a actului de studii;

  3. c) copia carnetului de muncă sau adeverințe de la locurile de muncă, în original, care să ateste experiența menționată la art. 40 lit. b);

  4. d) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 40, întocmită conform anexei nr. 6B;

  5. e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;

  6. f) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;

  7. g) prospectul de consultanță care să conțină cel puțin următoarele informații: un rezumat al pregătirii și experienței profesionale, adresa și numărul de telefon, fax sau e-mail-ul unde consultantul poate fi contactat, descrierea activității de consultanță și tipul de instrumente financiare pentru care acordă consultanță, posibilele conflicte de interese, tarifele de consultanță percepute;

  8. h) angajamentul de a înmâna clienților sau potențialilor clienți prospectul menționat la lit. g), anterior prestării de servicii de consultanță;

  9. i) lista valorilor mobiliare deținute în nume propriu și în numele soției/soțului, precum și rudelor de gradul I sau declarația semnată olograf, în cazul în care nu există astfel de dețineri;

  10. j) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de consultant de investiții, recunoscut de C.N.V.M. ;

  11. k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea și înscrierea în Registrul

  C.N.V.M. în calitate de consultant de investiții.

  1. (2) În termen de maximum 30 de zile de la obținerea deciziei de autorizare, consultantul de investiții va transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare fiscală eliberată de administrația financiară teritorială.

  2. (3) Consultantul de investiții, persoană fizică, poate presta servicii de consultanță în nume propriu sau în numele unei singure societăți de consultanță de investiții.

   Art. 42. — (1) Persoanele juridice, altele decât intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, pot fi autorizate în calitate de consultant de investiții, dacă îndeplinesc următoarele condiții:

   1. a) sunt înregistrate la oficiul registrului comerțului ca societăți comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată;

   2. b) obiectul de activitate al societății se circumscrie exclusiv domeniului financiar și cuprinde explicit consultanța de investiții;

   3. c) societatea are un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;

   4. d) societatea are cel puțin un angajat autorizat de C.N.V.M. în calitate de consultant de investiții;

   5. e) acționarii/asociații semnificativi, precum și membrii consiliului de administrație să nu dețină direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu soția/soțul, precum și cu rudele de gradul I o poziție semnificativă în calitate de acționar al unei societăți implicate pe piața de capital, cu excepția societății de consultanță de investiții;

   6. f) membrii consiliului de administrație îndeplinesc condițiile stipulate la art. 40 lit. f) și g);

   7. g) prezintă toate documentele prevăzute la art. 43.

  1. (2) Consultanții de investiții autorizați la data intrării în vigoare a prezentului regulament au obligația de a-și majora capitalul social în vederea atingerii nivelului minim prevăzut la alin. (1) lit. c) până la data de 31 decembrie 2007.

   Art. 43. — În vederea obținerii autorizației de consultant de investiții, reprezentantul legal al persoanei juridice va transmite C.N.V.M. cererea întocmită conform anexei nr. 6C, însoțită de următoarele documente:

   1. a) actul constitutiv al societății, în original sau în copie legalizată;

   2. b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerțului, de constituire și de înregistrare a societății;

   3. c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului;

   4. d) extras sau certificat de la oficiul registrului comerțului care să ateste înregistrarea mențiunilor privind data înregistrării, administratorii societății, obiectul de activitate și capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;

   5. e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate și certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată, pentru administratorii societății;

   6. f) dovada vărsării integrale a capitalului social sau bilanțul contabil înregistrat la oficiul registrului comerțului sau la administrația financiară teritorială, după caz, aferent ultimilor 2 ani de activitate, dacă societatea a funcționat anterior solicitării autorizației;

   7. g) lista valorilor mobiliare deținute în nume propriu și în numele soției/soțului, precum și rudelor de gradul I, pentru fiecare administrator și acționar/asociat care deține în societate o poziție cel puțin semnificativă sau declarația pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există astfel de dețineri;

   8. h) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. pentru consultantul sau consultanții de investiții, persoane fizice, angajați ai societății;

   9. i) prospectul de consultanță care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: datele de identificare ale societății, numele administratorilor societății, numele consultantului/consultanților de investiții, persoane fizice, autorizate de C.N.V.M., angajați ai societății și rezumatul pregătirii și experienței profesionale a acestora, descrierea activității de consultanță și tipul de instrumente financiare pentru care societatea acordă consultanță, posibilele conflicte de interese, precum și tarifele de consultanță percepute;

   10. j) angajamentul consultanților de investiții, persoane fizice, angajați ai societății de a înmâna clienților sau potențialilor clienți prospectul menționat la lit. i), anterior prestării de servicii de consultanță;

   11. k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea și înscrierea în Registrul

    C.N.V.M. în calitate de consultant de investiții a persoanei juridice;

   12. l) declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a membrilor consiliului de administrație cu privire la respectarea condițiilor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. e) și f).

    Art. 44. — (1) Consultantul de investiții are obligația să notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor și condițiilor avute în vedere la acordarea autorizației, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data la care respectiva modificare a devenit efectivă.

    1. (2) Prospectul de consultanță trebuie actualizat și retransmis clienților ori de câte ori apar modificări în conținutul acestuia.

     Art. 45. — (1) Retragerea autorizației unui consultant de investiții are loc în următoarele situații:

     1. a) la solicitarea consultantului de investiții;

     2. b) în situația în care consultantul de investiții nu a desfășurat în ultimele 6 luni activitatea pentru care a fost autorizat;

     3. c) în cazul încălcării reglementărilor în vigoare.

     (2) Retragerea autorizației la solicitarea expresă a consultantului de investiții se efectuează în baza unei cereri semnate, după caz, de consultantul de investiții, persoană fizică, sau de reprezentantul legal al consultantului de investiții, persoană juridică. Cererea va fi însoțită de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației.

     Art. 46. — C.N.V.M este în drept să suspende autorizația unui consultant de investiții pentru o perioadă cuprinsă între 5 și 90 de zile, în cazul nerespectării prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament, dacă nu sunt întrunite condițiile pentru retragerea autorizației sau pentru alte sancțiuni prevăzute de lege.

     Art. 47. — C.N.V.M. va dispune retragerea autorizației unui consultant de investiții în situația în care constată încălcarea repetată a regulilor de conduită, precum și în situația în care se constată imposibilitatea asigurării supravegherii activității respectivului consultant în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

     SECȚIUNEA 2

     Reguli privind conduita consultanților de investiții

     Art. 48. — (1) În aplicarea definiției prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j), recomandarea personală este o recomandare care este făcută către o persoană în calitatea acesteia de investitor sau potențial investitor ori în calitatea sa de reprezentant al unui investitor sau potențial investitor.

     1. (2) Recomandarea personală trebuie prezentată adecvat persoanei căreia i se adresează sau trebuie să fie bazată pe luarea în considerare a caracteristicilor acelei persoane și trebuie să ia în considerare una din următoarele operațiuni:

      1. a) cumpărarea, vânzarea, subscrierea (subscribe), schimbul, răscumpărarea, deținerea sau subscrierea (underwrite) unui instrument financiar;

      2. b) exercitarea sau neexercitarea oricărui drept conferit de un instrument financiar de a cumpăra, vinde, subscrie, schimba sau răscumpăra un instrument financiar.

     2. (3) Exprimarea unei recomandări exclusiv prin intermediul canalelor de distribuție sau către public nu reprezintă o recomandare personală în sensul definiției prevăzute la art. 2 alin.(2) lit. j).

     Art. 49. — (1) Consultanții de investiții au obligația respectării regulilor de conduită prevăzute la titlul III, aplicabile serviciilor de consultanță de investiții, precum și următoarele cerințe prevăzute la alin. (2)—(15).

     1. (2) Consultantul de investiții trebuie să presteze serviciile de consultanță cu profesionalism, să manifeste competență și obiectivitate în rapoartele întocmite și aprecierile formulate.

     2. (3) Consultantul de investiții va menține un standard ridicat al cunoștințelor sale profesionale

      și va respecta legile, regulamentele, normele care privesc domeniul său de activitate.

     3. (4) Consultantul de investiții va da dovadă de conștiinciozitate și seriozitate în prestarea serviciilor de consultanță.

     4. (5) Consultantul de investiții va utiliza surse de informații adecvate analizelor și recomandărilor elaborate, fiind interzisă folosirea unor informații nereale, eronate, în rapoartele sau recomandările sale.

     5. (6) Consultantul de investiții va păstra evidența materialelor, a surselor de informare utilizate, pentru ca în orice moment să facă dovada bunei sale credințe.

     6. (7) Consultantul de investiții va prezenta clientului trăsăturile generale ale procesului de investire în instrumente financiare, precum și criteriile care stau la baza creării, analizării și selectării unui portofoliu de instrumente financiare.

     7. (8) Consultantul de investiții va folosi cel mai potrivit raționament cu privire la includerea unor factori importanți în activitatea de analizare a domeniului, în scopul elaborării studiilor și recomandărilor sale.

     8. (9) Consultantul de investiții va face distincția între faptele și opiniile personale în rapoartele

      și recomandările sale, abordând cu maximă obiectivitate domeniul analizat.

     9. (10) Consultantul de investiții va indica caracteristicile de bază ale investiției în cazul publicării unor studii de analiză, fără a implica direct prin exemplificare un portofoliu specific sau un anumit client.

     10. (11) Consultantul de investiții va ține seama de caracteristicile de bază ale investiției, ale portofoliului specific, precum și de particularitățile clientului la întocmirea rapoartelor de analiză, de selectare sau la transmiterea recomandărilor și opiniilor sale care privesc un portofoliu specific sau un anumit client.

     11. (12) Consultantul de investiții nu va prelua materiale din studiile elaborate și publicate de alți specialiști fără a indica sursa și autorul respectivului material în prezentarea rapoartelor sale.

     12. (13) Consultantul de investiții nu va face nicio declarație care să inducă în eroare clientul, privitoare la serviciile pe care consultantul le poate presta, la calificarea și calitățile sale profesionale sau la performanțele viitoare ale instrumentelor financiare analizate.

     13. (14) Consultantul de investiții nu va da, oral sau în scris, explicit sau implicit, nicio garanție asupra calității sau profitului investiției analizate, ci doar va transmite cu acuratețe informații, va elabora studii și analize cu privire la instrumentele financiare implicate.

     14. (15) Consultantul de investiții are obligația să păstreze confidențialitatea informațiilor privitoare la clienții săi.

     SECȚIUNEA 3

     Supravegherea consultanților de investiții

     Art. 50. — (1) Consultanții de investiții sunt obligați să țină o evidență strictă a operațiunilor pe care le desfășoară și să își organizeze contabilitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

     1. (2) Consultanții de investiții, persoane juridice, vor transmite C.N.V.M. următoarele raportări:

      1. a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situațiile financiare semestriale compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie;

      2. b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde:

       1. 1. situațiile financiare anuale compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative;

       2. 2. raportul administratorilor;

       3. 3. raportul auditorului financiar;

      3. c) raportul de activitate privind serviciile de consultanță prestate în cursul anului precedent, care va fi transmis împreună cu raportul menționat la lit. b).

     Art. 51. — Consultanții de investiții persoane fizice vor transmite anual, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor, raportul de activitate cu privire la serviciile de consultanță de investiții desfășurate în anul precedent.

     Art. 52. — Consultanții de investiții vor transmite C.N.V.M., la cerere, orice situații, evidențe

     și rapoarte solicitate și nu vor îngrădi în niciun fel exercitarea de către C.N.V.M. a atribuțiilor sale de supraveghere și inspecție în vederea verificării activității și a realității raportărilor transmise.

     CAPITOLUL V

     Operațiuni transfrontaliere

     SECȚIUNEA 1

     Servicii și activități de investiții financiare desfășurate de S.S.I.F. pe teritoriul altor state membre

     Art. 53. — (1) S.S.I.F. poate presta servicii și activități de investiții financiare în alte state membre în baza deciziei de autorizare eliberate de C.N.V.M.:

     1. a) prin înființarea unei sucursale în condițiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 297/2004;

     2. b) în temeiul liberei circulații a serviciilor, în condițiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 297/2004.

     1. (2) Serviciile și activitățile de investiții financiare ce pot fi desfășurate pe teritoriul altui stat membru sunt cele prevăzute în autorizația de funcționare a S.S.I.F. Serviciile conexe pot fi prestate numai împreună cu un serviciu sau o activitate de investiții.

     2. (3) S.S.I.F. autorizată să presteze servicii și activități de investiții de natura celor prevăzute în anexa nr. 9 pct. 1 lit. b) și c) poate deveni membru al unor piețe reglementate dintr-un alt stat membru sau poate avea acces în cadrul acestor piețe, conform uneia din următoarele modalități:

      1. a) direct, prin înființarea unei sucursale în respectivul stat membru;

      2. b) devenind membru la distanță sau având acces de la distanță la piața reglementată, fără a mai fi necesară stabilirea pe teritoriul acelui stat membru.

     Art. 54. — (1) Orice S.S.I.F. care intenționează să presteze servicii sau activități de investiții pe teritoriul unui stat membru, pentru prima dată, sau care dorește să își modifice pachetul de servicii sau de activități de investiții prestate, în temeiul liberei circulații a serviciilor, va comunica

     C.N.V.M. următoarele informații:

     1. a) statul membru în care intenționează să opereze;

     2. b) un plan de afaceri, în limba română și în traducere legalizată în limba engleză, precizând, în special, serviciile și/sau activitățile de investiții și serviciile conexe pe care intenționează să le presteze și dacă intenționează să folosească agenți delegați pe teritoriul acelui stat membru;

     3. c) identitatea agenților delegați, dacă este cazul.

     1. (2) C.N.V.M. va transmite autorității competente din statul membru gazdă, la solicitarea acesteia, informațiile cu privire la identitatea agenților delegați pe care S.S.I.F. intenționează să îi folosească pe teritoriul respectivului stat.

     2. (3) Informațiile menționate la alin. (1) vor fi comunicate de către C.N.V.M. autorității competente din statul membru gazdă în termen de maximum o lună. După expirarea acestui termen, S.S.I.F. poate începe să presteze serviciile de investiții în cauză, în statul membru gazdă.

     3. (4) În situația în care se modifică conținutul informațiilor transmise în conformitate cu alin. (1), S.S.I.F. va comunica această modificare, în scris, C.N.V.M., cu cel puțin o lună înainte de aplicarea acesteia. Aceste modificări vor fi comunicate de către C.N.V.M. autorității competente din statul membru gazdă.

      Art. 55. — (1) S.S.I.F. care intenționează să deschidă o sucursală într-un stat membru va notifica în prealabil C.N.V.M., împreună cu următoarele informații:

      1. a) statul membru pe teritoriul căruia intenționează să își stabilească o sucursală;

      2. b) un plan de afaceri, în limba română și în traducere legalizată în limba engleză, care va cuprinde, printre altele, serviciile și activitățile de investiții și serviciile conexe ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei, structura organizatorică a acesteia și dacă sucursala intenționează să apeleze la agenți delegați;

      3. c) adresa din statul membru de la care pot fi obținute documente;

      4. d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei.

     1. (2) În cazul în care S.S.I.F. folosește un agent delegat stabilit în alt stat membru, acesta va fi asimilat sucursalei aplicându-se prevederile corespunzătoare aplicabile sucursalei.

     2. (3) În termen de 3 luni de la primirea comunicării și informațiilor prevăzute la alin. (1),

      C.N.V.M. va transmite autorității competente din statul membru gazdă informațiile primite sau, după caz, va refuza transmiterea acestora și va informa S.S.I.F. în consecință, împreună cu motivele refuzului.

     3. (4) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de către o S.S.I.F., dacă pe baza informațiilor deținute și a documentației prezentate de S.S.I.F., constată că:

      1. a) S.S.I.F. nu dispune de capacitate administrativă sau de o situație financiară adecvată, în raport cu serviciile și activitățile de investiții ce urmează a fi prestate prin intermediul sucursalei;

      2. b) S.S.I.F. înregistrează o evoluție necorespunzătoare a situației financiare.

     4. (5) Pe lângă informațiile menționate la alin.(1), C.N.V.M. va comunica autorității competente din statul membru gazdă și informațiile referitoare la schema de compensare a investitorilor la care respectiva S.S.I.F. este membră.

     5. (6) Până la data la care Societatea Comercială îFondul de Compensare a Investitorilor“ —

      S.A. va asigura investitorilor membrilor săi un plafon de compensare reprezentând echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor individual, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte legislația națională din statul membru gazdă în scopul suplimentării compensației conform normelor europene.

     6. (7) În cazul modificării conținutului uneia dintre informațiile prevăzute la alin. (1), S.S.I.F. va comunica, în scris, această modificare C.N.V.M. cu cel puțin o lună înainte de implementarea schimbării.

     7. (8) C.N.V.M. va comunica autorității competente din statul membru gazdă orice modificare a informațiilor transmise anterior, în conformitate cu alin. (1) și (3).

     8. (9) Sucursala S.S.I.F. poate începe activitatea la data notificării primite din partea autorității competente din statul membru gazdă sau, în absența acestei notificări, în termen de două luni de la data transmiterii de către C.N.V.M. a informațiilor menționate la alin. (1).

     9. (10) C.N.V.M. nu supraveghează respectarea de către sucursala S.S.I.F. înființată într-un stat membru a prevederilor menționate la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109,

      art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116—120, art. 122—125,

      art. 127, art. 130—135, art. 137—145, art. 148—151, art. 162, art. 234 și ale titlului III, cap. VIII, secțiunea 2. Autoritatea competentă din statul membru gazdă în care S.S.I.F. înființează o sucursală va supraveghea respectarea de către sucursală a prevederilor legale aplicabile în respectivul stat membru, similare celor enumerate anterior.

     10. (11) În exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere și control, C.N.V.M. poate, cu informarea prealabilă a autorității competente din statul membru gazdă, să efectueze inspecții la sediul sucursalelor S.S.I.F. înființate într-un stat membru.

     SECȚIUNEA 2

     Servicii și activități de investiții financiare desfășurate în România de firmele de investiții din alte state membre

     Art. 56. — (1) Firmele de investiții autorizate și supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot presta în România, în limita autorizației acordate de statul membru de origine, servicii și activități de investiții financiare, în temeiul liberei circulații a serviciilor sau prin înființarea de sucursale, în condițiile prevăzute la titlul II, capitolul VIII, secțiunea a 2-a din Legea nr. 297/2004.

     (2) Serviciile conexe prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 9, menționate în autorizație, pot fi prestate numai împreună cu serviciile principale menționate la pct. 1 din aceeași anexă.

    2. (3) Firmele de investiții din statele membre și sucursalele acestora se înscriu în Registrul C.N.V.M., achitând în acest sens tariful de înscriere.

    3. (4) Prevederile art. 54 și art. 55 alin.(1)—(3) și alin. (5)—(8) se aplică corespunzător firmelor de investiții din statele membre, C.N.V.M. urmând a fi notificată în prealabil de către autoritățile competente din statele membre de origine ale firmelor de investiții care intenționează să presteze servicii și activități de investiții financiare pe teritoriul României.

     Art. 57. — (1) Informațiile privind identitatea agenților delegați care vor promova servicii de investiții financiare în numele firmelor de investiții din statele membre, comunicate C.N.V.M. de către autoritățile competente din statele membre, vor fi publicate pe site-ul și în Buletinul C.N.V.M., precum și pe site-ul piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzacționare.

     (2) În situația în care firma de investiții dintr-un stat membru va utiliza agenți delegați situați într-un alt stat membru decât statul membru de origine al respectivei firme de investiții, aceștia vor fi asimilați sucursalei aplicându-se corespunzător prevederile referitoare la înființarea unei sucursale pe teritoriul altui stat membru.

     Art. 58. — (1) Firmele de investiții autorizate în statele membre să presteze servicii și activități de investiții de natura celor prevăzute la pct. 1 lit. b) și c) din anexa nr. 9 au dreptul de a deveni membre ale piețelor reglementate sau să aibă acces în cadrul acestor piețe, prin una din următoarele modalități:

     1. a) direct, prin stabilirea unei sucursale în România;

     2. b) devenind membri la distanță sau având acces de la distanță la piața reglementată, fără a fi necesară stabilirea pe teritoriul României.

  1. (2) Firmele de investiții autorizate în statele membre au dreptul de a avea acces la sistemele de compensare-decontare administrate de depozitarul central sau de casa de

   compensare/contrapartea centrală din România în scopul finalizării sau al organizării finalizării tranzacțiilor cu instrumente financiare.

  2. (3) Regulile de acces ale firmelor de investiții autorizate în statele membre pe o piață reglementată sau în cadrul sistemului de compensare-decontare/casa de compensare din România nu pot fi mai restrictive decât cele aplicabile S.S.I.F. conform reglementărilor aplicabile în vigoare.

  3. (4) Accesul pe o piață reglementată, într-un sistem alternativ de tranzacționare sau într-un sistem de compensare-decontare al firmelor de investiții prevăzute la alin. (1) este condiționat de respectarea reglementărilor emise de operatorul de piață sau de operatorul de sistem și de depozitarul central, casa de compensare/contrapartea centrală, aprobate de C.N.V.M, a regulilor de conduită și a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfășoară activități în numele acestor firme de investiții.

  Art. 59. — (1) C.N.V.M. va urmări respectarea de către sucursalele firmelor de investiții din statele membre înființate în România a prevederilor 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106,

  art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116—120,

  art. 122—125, art. 127, art. 130—135, art. 137—145, art. 148—151, art. 162, art. 234 și ale titlului III, cap. VIII, secțiunea 2 și va putea să verifice, să adopte măsuri și să solicite modificările necesare pentru aplicarea corectă a prevederilor de mai sus, în legătură cu serviciile de investiții financiare prestate pe teritoriul României.

  1. (2) Autoritatea competentă din statul membru de origine a firmei de investiții care a înființat o sucursală pe teritoriul României poate, în exercitarea responsabilităților sale și cu informarea prealabilă a C.N.V.M., să efectueze inspecții la sediul acelei sucursale.

  2. (3) În vederea întocmirii unor situații statistice, firmele de investiții care au înființat sucursale în România trebuie să raporteze C.N.V.M., în mod periodic cu privire la activitatea desfășurată în cadrul acelor sucursale.

  3. (4) Sucursalele firmelor de investiții din statele membre au obligația să furnizeze, la solicitarea C.N.V.M., informațiile necesare pentru monitorizarea respectării de către acestea a prevederilor alin. (1).

  SECȚIUNEA 3

  Sucursalele intermediarilor din statele nemembre

  Art. 60. — (1) Înființarea de sucursale pe teritoriul României de către un intermediar dintr-un stat nemembru se va efectua în condițiile prevăzute de art. 43 din Legea nr. 297/2004.

  1. (2) În vederea obținerii autorizației, înaintea înregistrării la oficiul registrului comerțului, intermediarul din statul nemembru va transmite C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 1A, însoțită de documentația care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 297/2004, după cum urmează:

   1. a) autorizația eliberată de autoritatea competentă din statul de origine;

   2. b) actul constitutiv al societății, în original sau în copie legalizată;

   3. c) prezentarea structurii acționarilor semnificativi, până la nivel de persoană fizică;

   4. d) adeverință de la autoritatea competentă din statul de origine din care să reiasă:

    1. 1. adresa sediului social sau central care trebuie să se afle în același stat cu autoritatea competentă emitentă a autorizației;

    2. 2. obiectul de activitate exclusiv, similar serviciilor prevăzute în anexa nr. 9;

    3. 3. capitalul social subscris și integral vărsat al societății care trebuie să reprezinte echivalentul capitalului inițial minim prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004;

    4. 4. certificarea faptului că societatea a fost auditată de către un auditor financiar la sfârșitul ultimului exercițiu financiar și a faptului că aceasta nu a înregistrat pierderi în ultimii 2 ani;

   5. e) regulamentul de organizare și funcționare al sucursalei, precum și procedurile interne care asigură respectarea prevederilor titlului III;

   6. f) actele care atestă deținerea legală a sediului sucursalei;

   7. g) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă: datele de identificare a sucursalei, prezentarea operațiunilor ce urmează să fie desfășurate, conducerea sucursalei, structura organizatorică cu precizarea responsabilităților și limitelor de competență pentru personalul cu putere de decizie, studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investiții și planul de finanțare a afacerii incluzând perioada de recuperare a investiției;

   8. h) certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate și certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată, pentru conducătorii sucursalei;

   9. i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru conducătorii sucursalei în relația cu

    C.N.V.M. și pentru reprezentantul/reprezentanții compartimentului de control intern;

   10. j) schema de compensare care va asigura compensarea investitorilor care deschid conturi la respectiva sucursală;

   11. k) documentele prevăzute la art. 24 și art. 72 pentru autorizarea a cel puțin 2 agenți pentru servicii de investiții financiare și a cel puțin unui reprezentant al compartimentului de control intern;

   12. l) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare și de înscriere în Registrul C.N.V.M.;

   13. m) alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru verificarea respectării cerințelor de autorizare.

  Art. 61. — (1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea sucursalei unui intermediar dintr-un stat nemembru în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 297/2004.

  1. (2) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată este Societatea Comercială îFondul de Compensare a Investitorilor“ — S.A., sucursala poate începe activitatea la data acordării autorizației, sub condiția prezentării la C.N.V.M. a dovezii privind calitatea de membru al Fondului.

  2. (3) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată nu este Societatea Comercială îFondul de Compensare a Investitorilor“ — S.A., dovada calității de membru al respectivei scheme de compensare va fi depusă împreună cu datele de identificare ale acesteia și cu procedurile specifice aplicabile în cazul compensării investițiilor realizate pe teritoriul României, odată cu cererea și documentația aferentă autorizării sucursalei.

  Art. 62. — Sucursala are obligația să notifice C.N.V.M., în termen de maximum două zile lucrătoare de la data producerii acestora, orice modificare a condițiilor și/sau a documentației care au stat la baza acordării autorizației și să solicite autorizarea/retragerea autorizației, respectiv înscrierea/radierea din Registrul C.N.V.M. a agenților pentru servicii de investiții financiare și a reprezentanților compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

  TITLUL III

  Cerințe organizatorice și reguli de conduită

  CAPITOLUL I

  Cerințe organizatorice

  SECȚIUNEA 1

  Dispoziții generale

  Art. 63. — (1) În exercitarea activității și serviciilor de investiții, S.S.I.F. are obligația respectării cerințelor organizatorice prevăzute în prezentul regulament.

  1. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

   1. a) să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri privind procesul decizional și o structură organizatorică care precizează în mod clar și documentat structurile ierarhice de raportare, precum și să aloce funcțiile și responsabilitățile aferente acestor structuri;

   2. b) să se asigure că persoanele relevante ale S.S.I.F. cunosc procedurile pe care trebuie să le urmeze în scopul aducerii la îndeplinire în mod concret a responsabilităților acestora;

   3. c) să stabilească, să implementeze și să mențină mecanisme corespunzătoare de control intern destinate asigurării respectării deciziilor și procedurilor la toate nivelele ierarhice ale S.S.I.F;

   4. d) să angajeze personal calificat cu aptitudini, cunoștințe și experiență necesare pentru aducerea la îndeplinire a responsabilităților alocate acestora;

   5. e) să stabilească, să implementeze și să mențină un sistem efectiv (effective) de raportare

    și comunicare internă la toate nivelele ierarhice relevante ale S.S.I.F;

   6. f) să mențină înregistrări corespunzătoare și ordonate ale activității și ale organizării interne a S.S.I.F;

   7. g) să se asigure că desfășurarea unor funcții multiple de către persoanele relevante S.S.I.F. nu afectează sau nu va afecta ducerea la îndeplinire a oricăreia dintre funcțiile asumate.

  2. (3) În vederea respectării prevederilor alin. (2), S.S.I.F. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activității societății, precum și natura și pachetul de servicii și activități desfășurate pe parcursul desfășurării activității societății.

  3. (4) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină sisteme și proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor luând în considerare natura informației în cauză.

  4. (5) S.S.I.F. trebuie să dispună de proceduri, sisteme și resurse corespunzătoare pentru a asigura continuitatea și regularitatea prestării serviciilor de investiții financiare.

  5. (6) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină un plan de continuitate a activității menit să asigure, în cazul unei întreruperi a sistemelor și mecanismelor proprii, stocarea datelor și a funcțiilor esențiale, menținerea serviciilor și activităților sau, în situația în care acest lucru nu este posibil, recuperarea la timp a acestor date și funcțiuni și reînceperea imediată a serviciilor și activităților de investiții.

  6. (7) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri contabile care să le permită să furnizeze, la cererea C.N.V.M., în timp rezonabil, rapoarte financiare care să reflecte o situație fidelă și reală a poziției lor financiare și care să respecte toate standardele și regulile contabile aplicabile.

  7. (8) S.S.I.F. trebuie să monitorizeze și să evalueze în mod continuu capacitatea

   și eficacitatea de a corespunde cerințelor de funcționare a sistemelor lor, a procedurilor și mecanismelor de control intern stabilite conform alin. (2)—(7) și să dispună măsurile necesare pentru rezolvarea oricăror deficiențe (constatate).

   Art. 64. — S.S.I.F. are obligația întocmirii unor proceduri interne, prin care să se asigure o politică adecvată suficientă pentru îndeplinirea de către societate, conducătorii, administratorii, angajații și colaboratorii acesteia a prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:

   1. a) reguli și proceduri adecvate privind mecanismele de control intern;

   2. b) reguli și proceduri eficiente pentru evaluarea și administrarea riscurilor;

   3. c) reguli și proceduri pentru securitatea și controlul sistemelor informatice, pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate, inclusiv recuperarea acestora în caz de dezastru;

   4. d) reguli și proceduri pentru încheierea tranzacțiilor cu instrumente financiare în contul propriu și în contul persoanelor relevante, inclusiv cu privire la tranzacțiile personale în înțelesul art. 88;

   5. e) reguli și proceduri interne privind includerea sau nu a clienților în categoria clienților profesionali în conformitate cu prevederile anexei nr. 8;

   6. f) reguli și proceduri privind evidențierea separată a instrumentelor financiare și a fondurilor aparținând clienților;

   7. g) reguli și proceduri privind politica de executare a ordinelor;

   8. h) reguli și proceduri pentru prevenirea și evitarea conflictelor de interese;

   9. i) reguli și proceduri cu privire la relațiile cu clienții în scopul de a se asigura că administratorii, conducătorii, angajații și colaboratorii S.S.I.F. acționează întotdeauna în cel mai bun interes al clienților și că aceste persoane nu obțin niciun avantaj din utilizarea informațiilor confidențiale de care iau cunoștință, în special acolo unde poate apărea o situație de conflict de interese între S.S.I.F. și client;

   10. j) reguli și proceduri aplicabile în situația externalizării unor funcții în scopul evitării riscului operațional suplimentar. Externalizarea funcțiilor operaționale importante nu poate fi efectuată într-un mod care să prejudicieze esențial calitatea controlului intern al S.S.I.F. și capacitatea

  C.N.V.M. să supravegheze respectarea de către S.S.I.F. a obligațiilor sale.

  Art. 65. — (1) Membrii consiliului de administrație și conducătorii S.S.I.F. sunt răspunzători pentru asigurarea respectării regulilor și procedurilor S.S.I.F. și trebuie să fie informați permanent cu privire la activitatea S.S.I.F., activitatea compartimentului de control intern, precum și cu privire la metodele de evaluare și administrare a riscului.

  1. (2) S.S.I.F. este responsabilă pentru conduita și activitatea persoanelor angajate, în legătură cu realizarea obiectului de activitate.

  2. (3) Membrii consiliului de administrație și conducătorii S.S.I.F. au obligația să asigure menținerea unor standarde profesionale și de conduită adecvate ale întregului personal al societății.

  Art. 66. — (1) S.S.I.F. are obligația păstrării, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, a tuturor evidențelor și înregistrărilor referitoare la serviciile de investiții financiare prestate și tranzacțiile efectuate de societate, astfel încât C.N.V.M. să poată supraveghea respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia și, în special, verificarea respectării de către societate a obligațiilor față de clienți sau potențialii clienți.

  1. (2) Înregistrările și evidențele care specifică drepturile și obligațiile S.S.I.F. și ale clientului în baza unui contract de prestare de servicii sau termenii în care S.S.I.F. furnizează serviciile clientului trebuie păstrate cel puțin pe durata relației cu clientul respectiv.

  2. (3) Înregistrările și evidențele S.S.I.F. trebuie păstrate într-un mod accesibil, pentru a permite

   C.N.V.M. verificări ulterioare, și într-o formă și de o manieră în care să asigure respectarea următoarelor condiții:

   1. a) accesul rapid și reconstituirea fiecărui element al tranzacției;

   2. b) efectuarea oricărei modificări sau a altui amendament, precum și conținutul înregistrărilor

    și evidențelor înainte de astfel de modificări sau amendamente să fie ușor constatate;

   3. c) manipularea sau alterarea înregistrărilor și evidențelor în alt mod nu trebuie să fie posibilă.

  3. (4) S.S.I.F. are obligația păstrării cel puțin a evidențelor și înregistrărilor menționate în anexa nr. 10.

  SECȚIUNEA 2

  Controlul intern

  Art. 67. — (1) S.S.I.F. are obligația de a constitui un compartiment de control intern care are ca atribuție supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare, a reglementărilor entităților pieței de capital și a procedurilor interne, precum și minimizarea riscurilor societății de neîndeplinire a obligațiilor.

  1. (2) S.S.I.F. are obligația să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri adecvate menite să detecteze orice risc al societății de a nu își îndeplini obligațiile conform prevederilor prezentului regulament, precum și riscurile asociate, să pună în aplicare măsuri și proceduri adecvate pentru minimizarea acestor riscuri și să permită C.N.V.M. să își exercite operativ prerogativele.

  2. (3) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (2), S.S.I.F. va lua în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activității societății, precum și natura și gama serviciilor și activităților de investiții efectuate în cursul desfășurării activității societății.

   Art. 68. — (1) S.S.I.F. trebuie să stabilească și să mențină în mod permanent și operativ funcția de control intern, care se va desfășura în mod independent și care va avea următoarele responsabilități:

   1. a) să monitorizeze și să evalueze în mod continuu eficacitatea și modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor și procedurilor stabilite conform art. 67 alin. (2), precum și măsurile dispuse pentru rezolvarea oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor societății (deficiențe constatate în aducerea la îndeplinire a obligațiilor societății);

   2. b) să acorde consultanță și asistență persoanelor relevante responsabile cu desfășurarea serviciilor și activităților de investiții pentru respectarea cerințelor impuse S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament.

  1. (2) Fiecare persoană încadrată în compartimentul de control intern, denumită în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, va fi supusă autorizării C.N.V.M. și va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M.

  2. (3) Pentru a permite reprezentantului compartimentului de control intern să își aducă la îndeplinire responsabilitățile în mod corect și independent, S.S.I.F. trebuie să se asigure că următoarele condiții sunt respectate:

   1. a) persoana numită în funcția de reprezentant al compartimentului de control intern trebuie să aibă autoritatea, resursele și experiența necesară, precum și acces la toate informațiile relevante;

   2. b) persoana numită în funcția de reprezentant al compartimentului de controlul intern poartă responsabilitatea respectării atribuțiilor aferente funcției de control intern și pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor în vigoare conform art. 84 alin.(3).

   3. c) persoanele numite în funcția de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie să fie implicate în desfășurarea serviciilor și activităților pe care le monitorizează;

   4. d) metoda de stabilire a remunerației persoanelor numite în funcția de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie să le compromită obiectivitatea și nu trebuie să conducă la această posibilitate.

  3. (4) S.S.I.F. poate fi exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (3) lit. c) sau d), în situația în care poate demonstra că în raport cu natura, dimensiunea și complexitatea activității sale, precum și în raport cu natura și gama serviciilor și activităților de investiții desfășurate/efectuate, cerințele impuse conform acelor prevederi nu sunt proporționale (potrivite) și că funcția de control continuă să fie pusă în aplicare în mod efectiv.

   Art. 69. — S.S.I.F. autorizată să presteze serviciile de investiții financiare prevăzute la pct. 1 lit. a), b), d) și e) și pct. 2 lit. a), c), d) și e) din anexa nr. 9 și care nu tranzacționează instrumente financiare pe cont propriu și nu subscriu în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm vor avea cel puțin un reprezentant în cadrul compartimentului de

   control intern, iar S.S.I.F. autorizate să presteze toate serviciile de investiții financiare prevăzute în anexa nr. 9 vor avea cel puțin 2 reprezentanți în cadrul compartimentului de control intern.

   Art. 70. — În îndeplinirea atribuțiilor, reprezentantul compartimentului de control intern va raporta direct consiliului de administrație, informând imediat conducătorii și auditorii interni ai S.S.I.F.

   Art. 71. — Pentru a fi autorizată de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

   1. a) să fie angajată cu contract individual de muncă și să aibă atribuții de control intern numai în cadrul acelei S.S.I.F.;

   2. b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licență ori de diplomă, sau studii postuniversitare economice ori juridice de lungă durată, după caz, și experiență de minimum 2 ani în piața de capital. În cazul în care experiența în piața de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea și alt profil decât economic sau juridic. În cazul în care S.S.I.F. are mai mulți reprezentanți ai compartimentului de control intern, experiența de minimum 2 ani trebuie îndeplinită de cel puțin unul dintre aceștia;

   3. c) să fi participat la stagiile de pregătire și să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M.;

   4. d) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;

   5. e) să nu fi fost sancționată de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfășurării de activități pe piețele supravegheate de acestea.

  Art. 72. — (1) În vederea autorizării reprezentantului compartimentului de control intern,

  S.S.I.F. va depune la C.N.V.M., pentru fiecare persoană, o cerere întocmită conform anexei nr. 2A, însoțită de următoarele documente:

  1. a) curriculum vitae, cu specificarea pregătirii și experienței profesionale;

  2. b) copia actului de identitate;

  3. c) copia legalizată a actelor de studii;

  4. d) copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de control intern, eliberat de C.N.V.M.;

  5. e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;

  6. f) certificat de cazier fiscal, eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;

  7. g) declarația pe propria răspundere, în original, întocmită conform anexei nr. 2B, a fiecărui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 71;

  8. h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obținerea autorizației și pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.

  1. (2) În situația în care S.S.I.F. va supune autorizării mai multe persoane cu atribuții de control intern, cererea de autorizare va fi însoțită de responsabilitățile detaliate ale fiecărei persoane din cadrul compartimentului de control intern.

   Art. 73. — (1) Retragerea autorizației reprezentantului compartimentului de control intern se poate face în următoarele situații:

   1. a) la cererea societății, conform anexei nr. 2C;

   2. b) ca sancțiune.

  1. (2) S.S.I.F. are obligația să solicite C.N.V.M. retragerea autorizației reprezentantului compartimentului de control intern cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.

  2. (3) Retragerea la cerere a autorizației reprezentantului compartimentului de control intern va fi decisă de către C.N.V.M. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii însoțite de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documente justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă și de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizației.

   Art. 74. — După retragerea, în condițiile art. 73 alin. (1) lit. a), a autorizației reprezentantului compartimentului de control intern, emisă pe numele unei societăți, persoana respectivă va putea fi autorizată în aceeași calitate pe numele unei alte societăți nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizației.

   Art. 75. — Reprezentantul compartimentului de control intern își va desfășura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere și control, elaborate în vederea asigurării respectării de către S.S.I.F. și angajații săi a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și procedurilor incidente pieței de capital, precum și a regulilor și procedurilor interne ale societății.

   Art. 76. — În aplicarea responsabilităților prevăzute la art. 68 alin. (1), reprezentantul compartimentului de control intern are următoarele atribuții:

   1. a) să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității S.S.I.F. și a procedurilor interne, să țină evidența neregulilor descoperite;

   2. b) să asigure informarea societății și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;

   3. c) să avizeze documentele transmise de S.S.I.F. către C.N.V.M. în vederea obținerii autorizațiilor prevăzute de reglementările C.N.V.M., precum și raportările transmise C.N.V.M. și entităților pieței de capital;

   4. d) să prevină și să propună măsuri de remediere a oricărei situații de încălcare a legilor și reglementărilor în vigoare, incidente pieței de capital, sau a procedurilor interne ale societății de către S.S.I.F. sau de către angajații acesteia;

   5. e) să țină evidența tuturor reclamațiilor primite de la clienți și a modului de soluționare a acestora;

   6. f) să analizeze și să avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.;

   7. g) să se asigure de utilizarea exclusiv personală de către fiecare agent pentru servicii de investiții financiare a codurilor de acces și a parolelor transmise de entitățile pieței de capital;

   8. h) să raporteze consiliului de administrație, conducătorilor și auditorilor interni situațiile de încălcare a legislației, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne.

  Art. 77. — (1) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri efective și transparente în scopul administrării rezonabile și prompte a reclamațiilor primite de la clienții de retail sau de la potențialii clienți de retail, precum și să păstreze o evidență și înregistrare a fiecărei reclamații și a măsurilor luate pentru soluționarea acesteia.

  1. (2) Reprezentantul compartimentului de control intern va ține un registru la sediul social/central, precum și la fiecare sucursală, în care eventualele reclamații ale clienților vor putea fi înregistrate cu promptitudine. Registrul reclamațiilor trebuie să fie public și să conțină cel puțin următoarele informații:

   1. a) identitatea clientului care transmite reclamația și serviciul prestat la care se referă reclamația;

   2. b) datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.S.I.F. la adresa cărora s-au formulat reclamațiile sau cărora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investiții financiare;

   3. c) data reclamației;

   4. d) faptele reclamate;

   5. e) prejudiciul reclamat de client;

   6. f) data și modul de soluționare a reclamației. Termenul de rezolvare a reclamației nu poate depăși 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

  2. (3) Reprezentantul compartimentului de control intern de la fiecare sucursală are obligația de a transmite lunar, în copie, la sediul social/central al S.S.I.F., Registrul reclamațiilor ținut la respectiva sucursală. Informațiile din Registrul reclamațiilor se centralizează lunar la sediul social/central al S.S.I.F.

  3. (4) Registrul de evidență a reclamațiilor va fi pus în orice moment la dispoziția C.N.V.M., la solicitarea acesteia.

  Art. 78. — (1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 76, reprezentantul compartimentului de control intern va ține un registru în care va evidenția investigațiile efectuate, durata acestor investigații, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigațiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administrație/conducătorilor S.S.I.F. și deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de soluționare.

  1. (2) În situația în care reprezentantul compartimentului de control intern ia cunoștință în timpul activității de eventualele încălcări ale regimului juridic aplicabil pieței de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societății, acesta are obligația să informeze consiliul de administrație/conducătorii și auditorii interni ai S.S.I.F.

  2. (3) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare, membrii consiliului de administrație/conducătorii și auditorii interni ai S.S.I.F. vor notifica cu maximă urgență C.N.V.M. și entităților pieței de capital implicate situația constatată și măsurile adoptate.

  Art. 79. — La sfârșitul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie a anului următor, compartimentul de control intern va transmite consiliului de administrație al S.S.I.F. un raport cuprinzând activitatea desfășurată, investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute și programul/planul investigațiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate și planul de investigații aprobat de consiliul de administrație vor fi transmise de acesta C.N.V.M. până la data de 1 martie.

  SECȚIUNEA 3

  Evaluarea și administrarea riscului

  Art. 80. — (1) În aplicarea prevederilor art. 64 lit. b) referitoare la administrarea riscurilor,

  S.S.I.F. trebuie să dispună următoarele măsuri:

  1. a) să stabilească, să implementeze și să mențină politici adecvate de administrare a riscului

   și proceduri care identifică riscurile aferente activităților S.S.I.F., operațiunilor și sistemelor sale și, dacă este cazul, să stabilească nivelul riscului pe care societatea îl poate suporta;

  2. b) să adopte proceduri, metode și mecanisme pentru administrarea riscurilor aferente activităților, operațiunilor și sistemelor S.S.I.F. în raport cu nivelul riscului suportat;

  3. c) să monitorizeze următoarele:

   1. (i) eficacitatea și controlul adecvat al politicilor și procedurilor de evaluare a riscului S.S.I.F.;

   2. (ii) măsura în care S.S.I.F. și persoanele relevante respectă procedurile, metodele și mecanismele adoptate conform lit. b);

   3. (iii) eficacitatea și caracterul adecvat al măsurilor luate pentru rezolvarea oricărei nereguli în raport cu politicile, procedurile, măsurile, metodele și mecanismele, incluzând nerespectarea acestor măsuri, metode și mecanisme sau neaplicarea acestor politici

  și proceduri de către persoanele relevante.

  1. (2) S.S.I.F. trebuie să stabilească și să mențină o funcție de administrare a riscului care este exercitată în mod independent, în situația în care acest lucru este adecvat și proporțional în raport cu natura, dimensiunea și complexitatea activităților sale, precum și cu natura și gama serviciilor și activităților desfășurate. Această funcție presupune îndeplinirea următoarelor atribuții:

   1. a) implementarea politicii și procedurilor prevăzute la alin. (1);

   2. b) furnizarea rapoartelor și consultanței acordate conducătorilor în conformitate cu prevederile art. 84 alin.(3).

  2. (3) În situația în care, în raport cu dimensiunea activității sale, S.S.I.F. stabilește să nu mențină o funcție independentă de administrare a riscului, trebuie să poată demonstra că politicile

  și procedurile pe care le-a adoptat îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (2) și sunt efective în mod consecvent.

  Art. 81. — (1) Conducătorii S.S.I.F. se vor asigura că persoana desemnată să asigure funcția de evaluare și administrare a riscului are studii superioare absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz, și are experiență suficientă pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite conform prezentului regulament.

  1. (2) În cazul în care funcția de administrare a riscului nu este exercitată în mod independent, reprezentantul compartimentului de control intern poate exercita și funcția de administrare a riscului.

  2. (3) S.S.I.F. are obligația de a notifica C.N.V.M. înlocuirea persoanei desemnate pentru funcția de administrare a riscului, în termen de maximum 3 zile de la data încetării activității acesteia împreună cu CV-ul persoanei nou desemnate.

   SECȚIUNEA 4

   Auditul intern

   Art. 82. — S.S.I.F. trebuie să stabilească și să mențină o funcție de audit intern care este separată și independentă de alte funcții și activități ale S.S.I.F. Îndeplinirea acestei funcții presupune următoarele responsabilități:

   1. a) stabilirea, implementarea și menținerea unui plan de audit pentru a evalua și a examina eficacitatea și caracterul adecvat al sistemelor, controlului intern, mecanismelor și procedurilor S.S.I.F.;

   2. b) emiterea de recomandări bazate pe rezultatul activității desfășurate conform lit. a);

   3. c) verificarea respectării recomandărilor prevăzute la lit. b);

   4. d) raportarea cu privire la problemele de audit intern în conformitate cu art. 84 alin. (3). Art. 83. — S.S.I.F. are obligația de a notifica C.N.V.M. înlocuirea persoanei desemnate pentru funcția de audit intern, în termen de maximum 3 zile de la data încetării activității acesteia,

  împreună cu CV-ul persoanei nou desemnate.

  SECȚIUNEA 5

  Conducătorii

  Art. 84. — (1) S.S.I.F. are obligația să se asigure că persoanele numite în funcția de conducători și în funcția de membri ai consiliului de administrație sunt responsabile pentru

  asigurarea respectării de către societate a obligațiilor sale conform prevederilor prezentului regulament.

  1. (2) Conducătorii și membrii consiliului de administrație trebuie să evalueze și să verifice periodic eficacitatea politicilor, măsurilor și procedurilor în vigoare implementate pentru respectarea obligațiilor stabilite conform prevederilor prezentului regulament și să dispună măsurile corespunzătoare pentru remedierea deficiențelor.

  2. (3) S.S.I.F. trebuie să se asigure că persoanele având calitatea de conducători și membrii consiliului de administrație primesc, în mod frecvent și cel puțin anual, rapoarte scrise cu privire la situațiile menționate la secțiunile 2, 3 și 4 din prezentul capitol care prevăd în mod distinct dacă, în situația constatării oricărei deficiențe, au fost luate măsuri de remediere adecvate.

  3. (4) Membrii consiliului de administrație au obligația supravegherii conducătorilor S.S.I.F.

  SECȚIUNEA 6

  Externalizarea unor activități și/sau servicii de investiții

  Art. 85. — (1) În aplicarea prevederilor art. 64 lit. j), o funcție operațională este considerată esențială sau importantă dacă o deficiență ori neîndeplinirea atribuțiilor aferente acestei funcții ar putea prejudicia în mod substanțial asigurarea continuității respectării de către S.S.I.F. a condițiilor

  și obligațiilor necesare acordării autorizației sau a altor obligații stabilite conform prevederilor prezentului regulament ori a performanțelor sale financiare sau desfășurarea serviciilor și activităților de investiții în mod adecvat și continuu.

  1. (2) Fără a prejudicia statutul oricărei alte funcții, următoarele funcții nu vor fi considerate esențiale sau importante în sensul alin. (1):

   1. a) furnizarea către S.S.I.F. a unor servicii de consultanță și a altor servicii care nu fac parte din activitatea de investiții a S.S.I.F., incluzând consultanța juridică acordată S.S.I.F., pregătirea personalului S.S.I.F., serviciile de facturare și de asigurare a securității sediilor și personalului S.S.I.F.;

   2. b) achiziționarea de servicii standardizate incluzând serviciile privind informarea despre piață

  și cele referitoare la prețuri.

  Art. 86. — (1) În situația externalizării funcțiilor operaționale esențiale sau importante ori a oricăror servicii sau activități de investiții, S.S.I.F. rămâne pe deplin responsabilă pentru aducerea la îndeplinire a tuturor obligațiilor sale conform prevederilor prezentului regulament și va respecta în mod distinct următoarele condiții:

  1. a) externalizarea nu trebuie să aibă ca rezultat delegarea responsabilităților conducătorilor;

  2. b) relația cu clienții și obligațiile S.S.I.F. față de clienții săi conform prevederilor prezentului regulament nu trebuie schimbate;

  3. c) condițiile pe care S.S.I.F. trebuie să le îndeplinească în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și pe care trebuie să le mențină nu trebuie subminate;

  4. d) niciuna din celelalte condiții impuse la autorizarea S.S.I.F. nu trebuie suprimată sau modificată.

  1. (2) S.S.I.F. trebuie să acționeze imparțial și cu diligență profesională atunci când inițiază, administrează sau încetează orice contract privind externalizarea către un furnizor de servicii a funcțiilor operaționale esențiale și importante, precum și a oricăror servicii și activități de investiții.

  2. (3) S.S.I.F. trebuie să dispună, în mod distinct, măsurile necesare pentru a se asigura că următoarele condiții sunt îndeplinite:

   1. a) furnizorul de servicii trebuie să aibă abilitatea, capacitatea și orice autorizație prevăzută de lege pentru desfășurarea în mod responsabil și profesional a funcțiilor, serviciilor și activităților externalizate;

   2. b) furnizorul de servicii trebuie să desfășoare efectiv serviciile externalizate și pentru aceasta

    S.S.I.F. trebuie să stabilească metode de evaluare a nivelului performanței furnizorului de servicii;

   3. c) furnizorul de servicii trebuie să supravegheze în mod corect desfășurarea (exercitarea) funcțiilor externalizate și să administreze în mod adecvat riscurile asociate externalizării;

   4. d) S.S.I.F. trebuie să dispună măsuri adecvate dacă se constată că furnizorul de servicii nu poate desfășura funcțiile în mod efectiv și în concordanță cu legile aplicabile și cerințele regulamentare;

   5. e) S.S.I.F. trebuie să dețină experiența necesară pentru supravegherea funcțiilor efectiv externalizate și pentru administrarea riscurilor asociate externalizării și trebuie să supravegheze acele funcții și să administreze acele riscuri;

   6. f) furnizorul de servicii trebuie să prezinte S.S.I.F. orice eveniment care ar avea un impact important asupra abilității sale de a desfășura funcțiile externalizate în mod efectiv și în conformitate cu legile aplicabile și cerințele de reglementare aplicabile;

   7. g) S.S.I.F. trebuie să aibă posibilitatea încetării contractului privind externalizarea, dacă este necesar, fără a prejudicia continuitatea și calitatea serviciilor furnizate către clienți;

   8. h) furnizorul de servicii trebuie să coopereze cu C.N.V.M. în legătură cu activitățile externalizate;

   9. i) S.S.I.F., auditorii acesteia, C.N.V.M. și alte autorități competente relevante trebuie să aibă acces efectiv la informațiile referitoare la activitățile externalizate, precum și la sediile în care își desfășoară activitatea furnizorul de servicii; C.N.V.M. trebuie să își poată exercita acele drepturi referitoare la acces;

   10. j) furnizorul de servicii trebuie să protejeze orice informație confidențială referitoare la S.S.I.F.

    și clienții acesteia;

   11. k) S.S.I.F. și furnizorul de servicii trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină un plan de reconstituire și recuperare a datelor pierdute, în cazul unor evenimente neprevăzute, care va fi testat periodic în cazul în care este necesar, având în vedere funcția, serviciul sau activitatea care a fost externalizată.

  3. (4) Drepturile și obligațiile S.S.I.F. și ale furnizorului de servicii trebuie să fie în mod clar repartizate și menționate într-un contract scris.

  4. (5) În vederea respectării prevederilor prezentului articol și ale art. 87, în situația în care

   S.S.I.F. și furnizorul de servicii sunt membri ai aceluiași grup, S.S.I.F. poate lua în considerare măsura în care aceasta controlează furnizorul de servicii sau măsura în care are capacitatea de a-i influența activitatea.

  5. (6) La solicitarea C.N.V.M., S.S.I.F. trebuie să pună la dispoziția acesteia toate informațiile necesare pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea cerințelor prevăzute în prezentul regulament cu privire la desfășurarea activităților externalizate.

   Art. 87. — (1) S.S.I.F. care externalizează serviciul de investiții privind administrarea portofoliului clienților de retail către un furnizor de servicii situat într-un stat nemembru trebuie să se asigure că, în plus față de cerințele prevăzute la art. 86, sunt îndeplinite următoarele condiții:

   1. a) furnizorul de servicii trebuie să fie autorizat sau înregistrat în statul său de origine pentru a furniza acel serviciu și trebuie să fie subiect al supravegherii prudențiale;

   2. b) C.N.V.M. a încheiat un acord de cooperare adecvat cu autoritatea de supraveghere a furnizorului de servicii.

  1. (2) În situația în care una sau ambele condiții prevăzute la alin. (1) nu sunt îndeplinite,

   S.S.I.F. poate externaliza serviciile de investiții unui furnizor de servicii situat într-un stat nemembru numai dacă aceasta a notificat în prealabil C.N.V.M. măsurile de externalizare și

   C.N.V.M. nu formulează obiecțiuni cu privire la acele măsuri într-un timp rezonabil de la primirea notificării.

  2. (3) C.N.V.M. va publica pe pagina sa de internet o notă privind politica acesteia în legătură cu externalizarea prevăzută la alin. (2). Nota va menționa exemple ale cazurilor în care C.N.V.M. nu va obiecta sau nu ar putea obiecta cu privire la externalizarea prevăzută la alin. (2), atunci când una sau ambele condiții menționate la alin. (1) lit. a) și b) nu sunt îndeplinite.

  3. (4) Aplicarea prevederilor alin. (1)—(3) nu limitează obligațiile S.S.I.F. de a respecta cerințele prevăzute la art. 86.

  4. (5) C.N.V.M. va publica o listă a autorităților de supraveghere din statele nemembre cu care a încheiat acorduri de cooperare care sunt adecvate pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b).

   CAPITOLUL II

   Cerințe de operare

   SECȚIUNEA 1

   Tranzacțiile personale

   Art. 88. — În aplicarea prezentului regulament, tranzacția personală înseamnă o tranzacție cu un instrument financiar efectuată de către sau în numele unei persoane relevante, în situația în care cel puțin unul din următoarele criterii este îndeplinit:

   1. a) acea persoană relevantă acționează în afara scopului (obiectului) activității pe care o desfășoară în acea calitate;

   2. b) tranzacția este efectuată în contul oricăreia din următoarele persoane:

    1. (i) persoană relevantă;

    2. (ii) orice persoană cu care aceasta are o relație de familie sau cu care are legături strânse;

    3. (iii) o persoană a cărei legătură cu persoana relevantă atestă faptul că persoana relevantă are un interes material direct sau indirect în efectuarea tranzacției, altul decât tariful sau comisionul pentru executarea tranzacției.

  Art. 89. — (1) În situația în care oricare din persoanele relevante este implicată în activități care ar putea conduce la un conflict de interese sau are acces la informații privilegiate, având înțelesul prevăzut la art. 244 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 297/2004, sau la alte informații confidențiale referitoare la clienți sau la tranzacții cu sau pentru clienți, în virtutea unei activități desfășurate de acea persoană în numele S.S.I.F., S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri adecvate menite să prevină următoarele situații:

  1. a) efectuarea unei tranzacții personale care îndeplinește cel puțin unul din următoarele criterii:

   1. (i) acelei persoane îi este interzis să efectueze astfel de tranzacții în conformitate cu prevederile privind abuzul pe piață;

   2. (ii) implică folosirea abuzivă sau dezvăluirea improprie a acelei informații confidențiale;

   3. (iii) intră în conflict sau ar putea intra în conflict cu o obligație a S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament;

  2. b) sfătuirea sau determinarea, într-un alt mod decât în cursul desfășurării activității corespunzătoare de angajat sau de furnizor de servicii în baza unui contract, oricărei alte persoane să efectueze o tranzacție cu instrumente financiare, care, dacă ar fi o tranzacție personală a persoanei relevante, ar intra sub incidența art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3);

  3. c) fără a prejudicia prevederile art. 246 lit. a) din Legea nr. 297/2004, dezvăluirea altfel decât în cursul normal al statutului său de angajat sau de prestator de servicii în baza unui contract a oricărei informații sau opinii oricărei alte persoane, în situația în care persoana relevantă cunoaște sau în mod rezonabil trebuia să cunoască faptul că urmare a acelei dezvăluiri acea persoană va proceda sau ar putea proceda la una din următoarele situații:

   1. (i) să participe la o tranzacție cu instrumente financiare care, dacă ar fi o tranzacție personală a unei persoane relevante, ar intra sub incidența art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3);

   2. (ii) să sfătuiască sau să determine o altă persoană să participe la o asemenea tranzacție.

  1. (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie astfel concepute încât să asigure în mod distinct următoarele:

   1. a) fiecare persoană relevantă menționată la alin. (1) cunoaște restricțiile cu privire la tranzacțiile personale, precum și măsurile stabilite de către S.S.I.F. cu privire la tranzacțiile personale și la dezvăluirea informațiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1);

   2. b) S.S.I.F. este informată de îndată cu privire la orice tranzacție personală la care participă o persoană relevantă, fie în baza unei notificări cu privire la acea tranzacție, fie prin alte proceduri care permit S.S.I.F. să identifice asemenea tranzacții. În cazul procedurilor de externalizare,

    S.S.I.F. trebuie să se asigure că societatea către care este externalizată activitatea păstrează un registru al tranzacțiilor personale la care participă orice persoană relevantă și că acele informații sunt furnizate de îndată la cererea S.S.I.F.;

   3. c) tranzacțiile personale notificate S.S.I.F. sau identificate de S.S.I.F. sunt evidențiate într-un registru, incluzând orice autorizație (aprobare) sau interdicție în legătură cu asemenea tranzacții.

  2. (3) Prevederile alin. (1) și alin. (2) nu se vor aplica următoarelor tipuri de tranzacții personale:

   1. a) tranzacțiile personale efectuate în baza prestării serviciului de administrare a portofoliului în mod discreționar, în situația în care nu a existat o comunicare prealabilă în legătură cu tranzacția între administratorul de portofoliu și persoana relevantă sau o altă persoană în contul căreia a fost executată tranzacția;

   2. b) tranzacțiile personale cu titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare autorizate în conformitate cu legislația comunitară sau alte organisme de plasament colectiv care sunt subiect al supravegherii conform legislației naționale dintr-un stat membru care prevede o dispersare a riscului echivalentă (“an equivalent level of risk spreading in their assets”) cu cea menționată în cazul OPCVM, în situația în care persoana relevantă și orice altă persoană în contul căreia sunt efectuate tranzacțiile nu sunt implicate în administrarea acelui organism de plasament colectiv.

  SECȚIUNEA 2

  Păstrarea în siguranță a activelor clienților

  Art. 90. — (1) S.S.I.F. este obligată să evidențieze distinct, în contabilitate, sumele primite de la clienți și să utilizeze în banca de decontare un cont în nume propriu și un cont în numele clienților. De asemenea, instrumentele financiare ale clienților vor fi evidențiate în conturi separate de cele ale S.S.I.F.

  1. (2) S.S.I.F. nu trebuie să acționeze astfel încât să pericliteze, să poată fi considerat că periclitează sau să inducă o situație care poate să prejudicieze fondurile și/sau instrumentele financiare ale clienților ori piața reglementată pe care tranzacționează și trebuie să se asigure că agenții pentru servicii de investiții financiare și ceilalți angajați ai săi nu se vor comporta în acest mod.

  2. (3) S.S.I.F. trebuie să respecte, în toate situațiile, următoarele obligații:

   1. a) să asigure păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare pe care le ține în custodie;

   2. b) să nu facă uz de niciunul din instrumentele financiare pe care le ține în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea și să nu transfere aceste instrumente financiare fără acordul expres al deținătorilor;

   3. c) să returneze clienților, la solicitarea acestora, instrumentele financiare și fondurile bănești încredințate.

  3. (4) S.S.I.F. autorizată să presteze serviciile de investiții financiare prevăzute la pct. 2 lit. a) din anexa nr. 9 este responsabilă pentru plățile și decontările aferente instrumentelor financiare păstrate în custodie.

   Art. 91. — (1) S.S.I.F. are obligația păstrării în siguranță a drepturilor clienților în legătură cu instrumentele financiare și fondurile aparținând acestora îndeplinind în acest scop următoarele cerințe:

   1. a) păstrarea înregistrărilor, evidențelor și conturilor necesare pentru a putea în orice moment

    și fără întârziere să distingă activele deținute de un client de activele deținute pentru orice alt client și față de propriile active;

   2. b) menținerea evidențelor, înregistrărilor și conturilor astfel încât să se asigure acuratețea acestora și, în mod distinct, corespondența acestora cu instrumentele financiare și fondurile deținute în numele clienților;

   3. c) verificarea în mod regulat a concordanței dintre evidențele, înregistrările și registrele proprii și cele ale oricărei terțe părți în numele căreia sunt deținute acele active;

   4. d) dispunerea măsurilor necesare pentru a se asigura că orice instrumente financiare ale clientului depozitate la o terță parte, în conformitate cu prevederile art. 92, sunt identificate separat de instrumentele financiare aparținând S.S.I.F. și de instrumentele financiare aparținând acelei terțe părți, prin denumirea în mod diferit a conturilor în registrele (înregistrările, evidențele) terței părți sau în alt mod echivalent care asigură același nivel de protecție;

   5. e) dispunerea măsurilor necesare pentru a se asigura că fondurile clienților depozitate, în conformitate cu prevederile art. 93, la o bancă centrală, o instituție de credit sau o bancă autorizată într-un stat nemembru ori la un fond specializat în instrumente ale pieței monetare sunt păstrate într-un cont sau în conturi identificate separat de orice conturi folosite pentru păstrarea fondurilor aparținând S.S.I.F.;

   6. f) existența unei structuri organizatorice adecvate pentru a reduce riscul pierderii sau al diminuării activelor clienților sau a drepturilor aferente acelor active, ca urmare a folosirii necorespunzătoare a activelor, a fraudei, a slabei administrări, a modului inadecvat de păstrare a registrelor sau a neglijenței.

  1. (2) În situația în care, ca urmare a legii aplicabile, incluzând în mod distinct legea referitoare la proprietate și insolvență (Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței), măsurile dispuse de

   S.S.I.F. în conformitate cu alin. (1) pentru păstrarea în siguranță a drepturilor clienților nu sunt suficiente pentru a respecta cerințele prevăzute în art. 24 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. va dispune măsurile pe care S.S.I.F. trebuie să le aplice pentru îndeplinirea acestor obligații.

  2. (3) În situația în care legea aplicabilă în jurisdicția în care sunt deținute fondurile și instrumentele financiare aparținând clienților împiedică S.S.I.F. să respecte prevederile alin. (1) lit. d) sau e), C.N.V.M. va dispune cerințele care vor avea un efect echivalent în ceea ce privește păstrarea în siguranță a drepturilor clienților.

  Art. 92. — (1) S.S.I.F. poate să depoziteze instrumente financiare deținute în numele clienților săi într-un cont sau în conturi deschise la o terță parte cu condiția ca S.S.I.F. să acționeze cu toată competența, imparțialitatea și diligența profesională în selectarea, desemnarea

  și verificarea periodică a terței părți și a măsurilor necesare deținerii și păstrării în siguranță a acelor instrumente financiare.

  1. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) S.S.I.F. va lua în considerare, în mod distinct, experiența și reputația în piață a terței părți, precum și orice cerințe legale sau practici de piață referitoare la deținerea acelor instrumente financiare care ar putea afecta drepturile clienților.

  2. (3) În situația în care păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare aparținând contului unei alte persoane este o activitate supusă reglementării și supravegherii într-o jurisdicție unde

   S.S.I.F. intenționează să utilizeze pentru prestarea acestui serviciu o terță persoană, S.S.I.F. nu

   va încredința această activitate unei terțe persoane care nu este supusă reglementării și supravegherii în respectiva jurisdicție.

  3. (4) S.S.I.F. nu poate depozita instrumente financiare deținute în numele clienților la o terță parte dintr-un stat nemembru care nu reglementează deținerea și păstrarea în siguranță a instrumentelor financiare aparținând contului unei alte persoane, cu excepția situației în care este îndeplinită una din următoarele condiții:

   1. a) natura instrumentelor financiare sau a serviciilor de investiții în legătură cu acele instrumente impune ca acestea să fie depozitate la o terță parte în acel stat nemembru;

   2. b) instrumentele financiare sunt deținute în numele unui client profesional, acel client solicită în scris S.S.I.F. să le depoziteze la o terță parte în acel stat nemembru.

  Art. 93. — (1) S.S.I.F. are obligația să plaseze prompt fondurile primite de la clienți într-unul sau mai multe conturi deschise la oricare din următoarele:

  1. a) bancă centrală;

  2. b) instituție de credit autorizată conform legislației comunitare;

  3. c) bancă autorizată într-un stat nemembru;

  4. d) un fond specializat în instrumente ale pieței monetare.

  1. (2) Prevederile alin. (1) nu se vor aplica unei instituții de credit autorizate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, în legătură cu depozitele, astfel cum sunt acestea prevăzute în legea anterior menționată, deținute de acea instituție.

  2. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d) și ale art. 91 alin. (1) lit. e), prin fond specializat în instrumente ale pieței monetare se înțelege un organism de plasament colectiv autorizat conform legislației comunitare sau care este subiect al supravegherii și, după caz, autorizat de către o autoritate conform legislației naționale a statului membru și care îndeplinește următoarele condiții:

   1. a) obiectivul său investițional prioritar trebuie să fie acela de a menține valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv la o valoare medie constantă sau la valoarea capitalului inițial al investitorilor la care se adaugă profiturile;

   2. b) în vederea atingerii acelui obiectiv investițional prioritar, trebuie să investească exclusiv în instrumente performante ale pieței monetare cu o maturitate sau perioadă rămasă până la maturitate de cel mult 397 zile ori cu ajustări regulate ale veniturilor corespunzătoare unei asemenea maturități și cu o valoare medie ponderată a maturității de 60 de zile. Acest obiectiv poate fi de asemenea atins prin investirea în mod suplimentar în depozite la instituții de credit.

   3. c) trebuie să asigure lichiditatea în cadrul aceleiași zile sau al zilei următoare decontării.

  3. (4) În aplicarea alin. (3) lit. b), un instrument de piață monetară va fi considerat performant dacă a fost notat cu cel mai bun punctaj de către fiecare agenție de rating competentă care a evaluat acel instrument. Instrumentul care nu este evaluat de nicio agenție de rating nu va fi considerat ca fiind performant.

  4. (5) În scopul aplicării prevederilor alin. (4), o agenție de rating va fi considerată competentă dacă emite în mod regulat și cu titlu profesional ratinguri cu privire la fondurile specializate în instrumente ale pieței monetare și este o instituție externă de evaluare a creditului eligibilă astfel cum este prevăzut în art. 6 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României și Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituțiile de credit și firmele de investiții potrivit abordării standard.

  5. (6) În situația în care nu depozitează fondurile clienților la o bancă centrală, S.S.I.F. trebuie să acționeze cu toată competența, imparțialitatea și diligența profesională în selectarea, stabilirea

   și verificarea periodică a instituției de credit, băncii sau fondului specializat în instrumente ale pieței monetare la care sunt plasate fondurile, precum și cu privire la metodele privind deținerea acelor fonduri.

  6. (7) S.S.I.F. trebuie să ia în considerare experiența și reputația din piață ale acestor instituții sau fonduri specializate în instrumente ale pieței monetare, în vederea asigurării protecției drepturilor clienților, precum și orice cerințe legale sau reglementări ori practicile de piață referitoare la deținerea fondurilor clienților care ar putea prejudicia drepturile clienților.

  7. (8) Clienții au dreptul să se opună plasării fondurilor lor într-un fond specializat în instrumente ale pieței monetare.

   Art. 94. — (1) S.S.I.F. nu poate să se implice în finanțarea tranzacțiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare deținute în numele unui client sau să folosească într-un alt mod aceste instrumente financiare pentru contul propriu sau pentru contul altui client al S.S.I.F., cu excepția situației în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

   1. a) clientul trebuie să își exprime acordul expres, în prealabil, cu privire la folosirea instrumentelor în condiții clar specificate, în cazul clientului de retail, sub semnătura acestuia sau printr-un mecanism alternativ echivalent;

   2. b) folosirea instrumentelor financiare ale acelui client trebuie să respecte termenii specificați cu care clientul este de acord.

  1. (2) S.S.I.F. nu poate să se implice în finanțarea tranzacțiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare care sunt deținute în numele unui client într-un cont global la o terță parte sau să folosească în alt mod instrumentele financiare deținute într-un astfel de cont pentru contul propriu sau pentru contul altui client, cu excepția situației în care, în completarea condițiilor menționate la alin. (1), cel puțin una din următoarele condiții este îndeplinită:

   1. a) fiecare client ale cărui instrumente financiare sunt deținute într-un cont global trebuie să își fi exprimat în prealabil acordul expres în conformitate cu alin. (1) lit. a);

   2. b) S.S.I.F. trebuie să dispună de sisteme și metode de control care să asigure că numai instrumentele financiare aparținând clienților care și-au exprimat în prealabil acordul expres în conformitate cu alin. (1) lit. a) sunt folosite astfel.

  2. (3) Înregistrările și evidențele S.S.I.F. trebuie să cuprindă detalii referitoare la clientul ale cărui instrucțiuni cu privire la folosirea instrumentelor financiare au fost efectuate, precum și cu privire la numărul instrumentelor financiare folosite aparținând fiecărui client care și-a exprimat acordul, astfel încât să fie posibilă repartizarea corectă a fiecărei pierderi.

  Art. 95. — S.S.I.F. trebuie să se asigure că auditorii săi financiari raportează cel puțin anual

  C.N.V.M. cu privire la corectitudinea aplicării art. 24 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 297/2004 și a prezentei secțiuni.

  SECȚIUNEA 3

  Conflictul de interese

  Art. 96. — (1) S.S.I.F. trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se asigure că situațiile de conflict de interese între societate, inclusiv administratori, salariați și agenți sau orice persoană aflată în mod direct sau indirect în poziție de control față de societate, și clienții societății, între

  2 clienți ai societății, precum și între combinații ale situațiilor de mai sus sunt identificate și apoi prevenite și gestionate astfel încât interesele clienților să nu fie afectate.

  1. (2) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor de investiții și a serviciilor conexe sau a combinării acestora și a căror existență ar putea prejudicia interesele unui client, S.S.I.F. va lua în considerare, în baza unor criterii minime, situația în care aceasta, o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct sau indirect prin control se află în oricare din următoarele situații, ca rezultat al furnizării de servicii de investiții sau servicii conexe ori al activității de investiții sau ca rezultat al unei alte situații:

   1. a) S.S.I.F. sau acea persoană ar putea obține un câștig financiar sau ar putea evita o pierdere financiară, pe cheltuiala clientului;

   2. b) S.S.I.F. sau acea persoană are un interes în legătură cu rezultatele serviciului furnizat clientului sau cu privire la o tranzacție efectuată în numele clientului, care este diferit de interesul clientului cu privire la acel rezultat;

   3. c) S.S.I.F. sau acea persoană beneficiază de un stimulent financiar sau de un altfel de stimulent pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienți în detrimentul intereselor clientului;

   4. d) S.S.I.F. sau acea persoană este implicată în aceeași activitate ca și clientul;

   5. e) S.S.I.F. sau acea persoană primește sau va primi de la o altă persoană decât clientul o recompensă aferentă unui serviciu furnizat clientului sub forma bănească a unor bunuri sau servicii, alta decât comisionul sau tariful standard pentru acel serviciu.

  Art. 97. — (1) S.S.I.F. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină o politică efectivă referitoare la conflictul de interese, prevăzută în cadrul unei proceduri scrise, luând în considerare dimensiunea și organizarea societății, precum și natura, dimensiunea și complexitatea activității sale.

  1. (2) În situația în care S.S.I.F. este membră a unui grup, politica acesteia trebuie să ia, de asemenea, în considerare orice circumstanțe pe care aceasta le cunoaște sau ar trebui să le cunoască, care ar putea conduce la un conflict de interese determinat de structura și activitățile altor membri ai grupului.

  2. (3) Politica privind conflictul de interese stabilită conform alin. (1) și (2) va avea următorul conținut:

   1. a) identificarea circumstanțelor care constituie conflict de interese sau ar putea conduce la un conflict de interese inducând un risc material sau daune intereselor unuia sau mai multor clienți în funcție de specificul activităților și serviciilor de investiții și a serviciilor conexe desfășurate de S.S.I.F, în numele clienților sau în nume propriu;

   2. b) specificarea procedurilor ce trebuie urmate și măsurile ce trebuie adoptate în vederea administrării acestor conflicte.

  3. (4) Procedurile și măsurile prevăzute la alin. (3) lit. b) vor fi stabilite astfel încât să asigure faptul că persoanele relevante ce efectuează diferite activități care implică un conflict de interese de natura celui specificat la alin. (3) lit. a) desfășoară acele activități la un nivel de independență adecvat dimensiunii și activităților S.S.I.F. și grupului căruia îi aparține, precum și relevanța riscului privind daunele aduse intereselor clienților.

  4. (5) În înțelesul prevederilor alin. (3) lit. b), procedurile ce trebuie urmate și măsurile adoptate includ următoarele cerințe necesare și adecvate pentru asigurarea gradului de independență a S.S.I.F.:

   1. a) proceduri efective pentru prevenirea sau controlul schimbului de informații între persoanele relevante ce efectuează activitatea implicând riscul unui conflict de interese în situația în care transmiterea acelei informații ar putea aduce prejudicii intereselor unuia sau mai multor clienți;

   2. b) supravegherea separată a persoanelor relevante ale căror principale atribuții implică desfășurarea de activități în numele clienților sau furnizarea de servicii clienților ale căror interese pot fi afectate sau care reprezintă într-un alt mod diferite interese care pot intra în conflict inclusiv cu interesele S.S.I.F.;

   3. c) eliminarea oricărei legături directe între remunerarea persoanelor relevante angajate în principal într-o activitate și remunerarea sau veniturile generate de alte persoane relevante angajate într-o altă activitate, atunci când în legătură cu aceste activități poate lua naștere un conflict de interese;

   4. d) măsuri pentru prevenirea sau limitarea oricărei persoane de a exercita o influență inadecvată asupra modului în care o persoană relevantă desfășoară servicii și activități de investiții sau servicii conexe.

   5. e) măsuri pentru prevenirea sau controlul implicării simultane sau succesive a unei persoane relevante în activitatea și serviciile de investiții sau în servicii conexe atunci când o asemenea implicare poate prejudicia administrarea adecvată a conflictelor de interese.

  5. (6) În situația în care adoptarea sau aplicarea uneia sau a mai multora dintre măsurile și procedurile prevăzute la alin. (3) nu asigură nivelul necesar de independență, S.S.I.F. va adopta acele măsuri și proceduri alternative sau suplimentare care sunt necesare și adecvate în acest scop.

   Art. 98. — (1) Organizarea internă a S.S.I.F. trebuie să fie astfel concepută încât să asigure următoarele cerințe minime:

   1. a) departamentele de specialitate și personalul implicat să păstreze confidențialitatea oricărei informații de care iau cunoștință în cursul activității, în special informațiile care nu au devenit încă publice și care ar putea influența prețul de tranzacționare pe piață;

   2. b) oricare dintre informațiile menționate la lit. a) să nu fie folosite în tranzacțiile efectuate de către S.S.I.F. în contul propriu, în contul persoanelor relevante sau în contul unor terți ori clienți interesați;

   3. c) separarea funcțiilor privind decizia, execuția și supravegherea activității;

   4. d) separarea atribuțiilor principale astfel încât să se evite îndeplinirea de către aceeași persoană a unor atribuții care pot avea ca rezultat erori greu de detectat sau activități care pot fi susceptibile de abuz și care expun la risc societatea sau clienții acesteia;

   5. e) mecanisme de securitate și control ale sistemelor informatice pentru asigurarea confidențialității și păstrării în siguranță a datelor și informațiilor stocate, a fișierelor și bazelor de date. Datele stocate se referă la cel puțin următoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, rămase neexecutate;

   6. f) alocarea unor coduri și/sau parole personale de acces, netransferabile, fiecărei categorii de salariați și personalului de conducere.

  1. (2) Dacă structura organizatorică și administrativă a societății stabilită pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficientă pentru a asigura prevenirea afectării intereselor clienților,

   S.S.I.F. are obligația să notifice clientului în mod clar natura și sursa conflictului de interese, înaintea prestării serviciilor de investiții financiare în numele acestuia.

  2. (3) Informarea clienților în conformitate cu prevederile alin. (2) trebuie să fie făcută pe un suport durabil și să cuprindă detalii suficiente, luând în considerare tipul clientului, pentru a permite acelui client să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la serviciile de investiții sau serviciile conexe față de care apare un conflict de interese.

  3. (4) În situația în care conflictele de interese nu pot fi evitate sau gestionate conform politicii interne independente, S.S.I.F. nu trebuie să presteze servicii de investiții financiare în calitate de contraparte a clientului sau în numele clientului față de care se află, direct sau indirect, într-un conflict de interese, luându-se în considerare inclusiv interesele ce derivă din tranzacții în cadrul

   grupului din care face parte, decât dacă a dezvăluit, în prealabil, clientului natura și întinderea interesului său, fie în scris, fie telefonic, și numai în situația în care clientul a fost de acord să încheie o tranzacție în condițiile prezentate. Informarea clientului și acordul acestuia trebuie înregistrate de către S.S.I.F., inclusiv pe suport magnetic dacă comunicarea se face telefonic.

   Art. 99. — S.S.I.F. va păstra și va actualiza în mod regulat un registru privind tipurile de servicii sau activități de investiții ori servicii conexe desfășurate sau în curs de desfășurare de către S.S.I.F. sau în numele S.S.I.F., care au condus sau ar putea conduce la un conflict de interese implicând un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienți.

   SECȚIUNEA 4

   Cercetarea pentru investiții

   Art. 100. — (1) În aplicarea prezentei secțiuni, cercetarea pentru investiții înseamnă studiul/cercetarea sau altă informație recomandând sau sugerând, explicit sau implicit, o strategie de investiții cu privire la unul sau mai multe instrumente financiare sau cu privire la emitenții instrumentelor financiare, incluzând orice opinie referitoare la valoarea sau prețul curent sau viitor al acelor instrumente, destinată canalelor de distribuție sau publicului și care îndeplinește următoarele condiții:

   1. a) este caracterizată sau descrisă ca cercetare pentru investiții sau în termeni similari ori este prezentată într-un alt mod ca o explicitare obiectivă sau independentă a problemei cuprinse în recomandare;

   2. b) dacă recomandarea în cauză a fost făcută unui client de către S.S.I.F., aceasta nu va constitui furnizarea serviciului de consultanță pentru investiții în sensul definiției prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j).

  1. (2) O recomandare de tipul celei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul

   C.N.V.M. nr.15/2006 privind prezentarea recomandărilor pentru investiții în instrumente financiare, referitoare la instrumentele financiare, care nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1), va fi tratată ca o diseminare a unui material publicitar și orice S.S.I.F. care produce și diseminează o asemenea recomandare trebuie să se asigure că este în mod clar identificată astfel.

  2. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), S.S.I.F. se va asigura și cu privire la faptul că orice asemenea recomandare conține o notă clară și distinctă cu privire la faptul că aceasta nu a fost întocmită în conformitate cu cerințele legale menite să promoveze independența activității de cercetare pentru investiții și că nu este subiectul niciunei restricții privind activitatea de diseminare a cercetării pentru investiții. Recomandarea verbală va cuprinde și o declarație având același înțeles.

  Art. 101. — (1) S.S.I.F. care produce sau facilitează producerea de cercetări pentru investiții destinate sau care ar putea fi în continuare diseminate clienților societății sau publicului se va asigura, pe proprie răspundere sau pe răspunderea unui membru al grupului din care face parte, de implementarea tuturor măsurilor prevăzute în art. 97 alin. (4), (5) și (6) în legătură cu analiștii financiari implicați în producerea cercetării pentru investiții și cu alte persoane relevante ale căror responsabilități sau activități pot intra în conflict cu interesele persoanelor cărora le este transmisă cercetarea pentru investiții.

  1. (2) S.S.I.F. menționată la alin. (1) trebuie să dispună măsurile și procedurile necesare pentru a se asigura că următoarele cerințe sunt respectate:

   1. a) analiștii financiari și alte persoane relevante nu trebuie să se implice în tranzacții personale sau să tranzacționeze în numele oricărei alte persoane, inclusiv S.S.I.F., instrumentele financiare la care se referă cercetarea sau orice instrument financiar cu care acestea se află în legătură atunci când are cunoștințe despre momentul distribuirii sau despre conținutul acelei cercetări pentru investiții care nu este disponibil publicului sau clienților și nu poate fi dedus în mod prompt din informația astfel disponibilă până când beneficiarii cercetării pentru investiții au oportunitatea în mod rezonabil să acționeze în baza acestora. Fac excepție de la cele mai sus menționate tranzacțiile efectuate în calitate de formator de piață atunci când se acționează cu bună-credință în procesul obișnuit de formare a pieței sau în cursul executării unui ordin nesolicitat al clientului;

   2. b) în situațiile neacoperite de prevederile menționate la lit. a), analiștii financiari și orice alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiții nu trebuie să se angajeze în tranzacții personale cu instrumentele financiare la care se referă activitatea de cercetare sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, contrare recomandărilor curente. Fac excepție situațiile excepționale aprobate în prealabil de un reprezentant al direcției juridice sau al controlului intern;

   3. c) S.S.I.F., analiștii financiari și alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiții nu trebuie să accepte stimulente de la persoanele având un interes material legat de subiectul cercetării pentru investiții;

   4. d) S.S.I.F., analiștii financiari și alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investiții nu trebuie să promită emitenților asigurarea unei cercetări favorabile;

   5. e) înainte de diseminarea cercetării pentru investiții, emitenților, persoanelor relevante, altele decât analiștii financiari, și oricăror alte persoane nu trebuie să li se permită să revizuiască proiectul cercetării pentru investiții în sensul de a verifica acuratețea precizărilor/faptelor relatate în acea cercetare sau în orice alt scop decât verificarea respectării obligațiilor legale ale S.S.I.F, dacă respectivul proiect include o recomandare sau un preț vizat.

  2. (3) În aplicarea alin. (2), prin instrument financiar aflat în legătură cu alte instrumente financiare se înțelege un instrument financiar al cărui preț este sensibil afectat de modificările prețului celuilalt instrument financiar care este subiect al cercetării pentru investiții și include un derivat pe acel instrument financiar.

  3. (4) S.S.I.F. care diseminează publicului sau clienților cercetarea pentru investiții produsă de o altă persoană vor fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

   1. a) persoana care produce cercetarea pentru investiții nu este membră a grupului din care face parte S.S.I.F.;

   2. b) S.S.I.F. nu modifică în mod substanțial recomandările conținute de cercetarea pentru investiții;

   3. c) S.S.I.F. nu prezintă cercetarea pentru investiții ca fiind produsă de aceasta;

   4. d) S.S.I.F. verifică dacă producătorul cercetării este subiectul unor cerințe echivalente cerințelor prevăzute în prezentul regulament cu privire la producerea acelei cercetări sau dacă

  și-a stabilit o politică privind implementarea unor asemenea cerințe.

  SECȚIUNEA 5

  Stimulentele

  Art. 102. — (1) S.S.I.F. autorizată să presteze servicii de investiții financiare principale și/sau conexe trebuie să acționeze în mod onest, corect și profesional, în concordanță cu cel mai bun interes al clienților lor și cu respectarea principiilor stabilite în prezentul titlu.

  1. (2) S.S.I.F. trebuie să acționeze în așa fel încât să asigure o deplină egalitate de tratament față de clienții săi.

   Art. 103. — (1) Se consideră că S.S.I.F. nu acționează onest, corect și profesional, în concordanță cu cel mai bun interes al unui client, dacă, în situația furnizării unui serviciu de investiții sau a unui serviciu conex clientului, aceasta plătește sau primește drept plată orice tarif sau comision ori furnizează sau îi sunt furnizate orice alte beneficii, altfel decât:

   1. a) un tarif, comision sau orice alt beneficiu plătit sau furnizat clientului sau de către client sau unei persoane în numele clientului;

   2. b) un tarif, comision sau orice alt beneficiu plătit sau furnizat către sau de către o terță parte sau o persoană acționând în numele acestei terțe părți, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

    1. (i) existența, natura și suma tarifului, comisionului sau beneficiului ori, dacă suma nu poate fi determinată, metoda de calcul a acelei sume trebuie prezentată în mod clar clientului într-un mod cuprinzător, exact și ușor de înțeles înainte de furnizarea serviciilor de investiții sau serviciilor conexe relevante;

    2. (ii) plata tarifului și comisionului sau furnizarea altui beneficiu trebuie să fie stabilită astfel încât să sporească calitatea serviciului relevant furnizat clientului și să nu afecteze obligația S.S.I.F. de a acționa în cel mai bun interes al clientului.

   3. c) tarifele adecvate care permit sau care sunt necesare furnizării serviciilor de investiții cum ar fi costurile pentru custodie, tarifele pentru decontare și de schimb, impozitele reglementate sau tarifele legale și care, prin natura lor, nu pot conduce la conflicte în ce privește îndeplinirea obligațiilor S.S.I.F. de a acționa onest, corect și profesional, în concordanță cu cel mai bun interes al clienților săi.

  1. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. (i), S.S.I.F. va putea dezvălui termenii principali ai prevederilor referitoare la tarife, comisioane sau alte beneficii, sub forma unui sumar (rezumat), cu condiția asumării dezvăluirii detaliilor suplimentare la cererea clientului și cu condiția de a-și onora acea obligație.

   CAPITOLUL III

   Documente, informații și raportări în relația cu clienții și potențialii clienți

   SECȚIUNEA 1

   Dispoziții generale

   Art. 104. — (1) În scopul aplicării prezentului regulament, atunci când S.S.I.F. trebuie să furnizeze o informație pe un suport durabil, va putea să furnizeze acea informație pe un alt suport durabil decât suportul de hârtie numai dacă:

   1. a) furnizarea acelei informații pe acel suport este adecvată în raport cu relația de afaceri care se desfășoară sau care se va desfășura între S.S.I.F. și client; și

   2. b) persoana căreia urmează a-i fi furnizată informația a ales în mod special ca informația să îi fie remisă pe acel suport, atunci când i s-a oferit a alege între furnizarea informației pe suport de hârtie sau pe un alt suport.

  1. (2) Atunci când, în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (2) și (3), art. 114

   alin. (2), art. 116, art. 118, art. 119 și art. 138 alin. (3) și (4), S.S.I.F. furnizează informații unui client prin intermediul paginii de internet și acele informații nu sunt adresate personal clientului, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

   1. a) furnizarea acelor informații pe acel suport este corespunzătoare (adecvată) în raport cu relația de afaceri care se desfășoară sau care se va desfășura între societate și client;

   2. b) clientul trebuie să consimtă în mod expres cu privire la furnizarea acelor informații în acel format (sub acea formă);

   3. c) clientul trebuie notificat electronic cu privire la adresa paginii de internet și cu privire la locul (calea) de pe pagina de internet unde poate fi accesată informația;

   4. d) informațiile trebuie actualizate la zi;

   5. e) informațiile trebuie să poată fi accesate în mod continuu prin intermediul acelei pagini de internet pentru perioada de timp în care, în mod rezonabil, clientul are nevoie să le verifice.

  2. (3) În scopul aplicării prezentului articol, comunicarea informațiilor prin intermediul sistemului electronic va fi considerată adecvată în raport cu relația de afaceri ce se desfășoară sau se va desfășura între societate și client, dacă există certitudinea accesului regulat al clientului la internet. Furnizarea de către client a unei adrese de e-mail destinate desfășurării acelei afaceri va fi considerată că îndeplinește o asemenea condiție.

  Art. 105. — (1) S.S.I.F. se va asigura de faptul că toate informațiile, inclusiv materialele publicitare, pe care le transmite sau le diseminează într-un mod care ar putea determina recepționarea acestora de către clienții de retail îndeplinesc condițiile prevăzute în alin. (2)—(8).

  1. (2) Informațiile menționate la alin. (1), incluzând denumirea S.S.I.F., trebuie să respecte următoarele cerințe:

   1. a) trebuie să fie precise și, în mod special, să nu sublinieze niciun potențial profit/beneficiu referitor la un serviciu de investiție sau un instrument financiar fără a oferi, de asemenea, indicații corecte și evidente cu privire la orice riscuri relevante;

   2. b) trebuie să fie suficiente și prezentate într-un mod care să permită înțelegerea lor de către un număr mediu din membrii grupului căruia îi sunt adresate sau care ar putea recepționa aceste informații;

   3. c) nu trebuie să ascundă, să diminueze sau să tăinuiască detalii, precizări sau avertismente importante.

  2. (3) Atunci când informațiile compară servicii de investiții sau servicii conexe, instrumente financiare sau persoane care furnizează servicii de investiții sau servicii conexe, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

   1. a) comparația trebuie să fie semnificativă și trebuie prezentată într-un mod corect și echilibrat;

   2. b) sursa informațiilor utilizate pentru comparație trebuie specificată;

   3. c) elementele semnificative și mențiunile folosite pentru efectuarea comparației trebuie incluse.

  3. (4) În situația în care informația cuprinde referiri la performanțele trecute ale unui instrument financiar, ale unui indice financiar sau ale unui serviciu de investiții trebuie îndeplinite următoarele condiții:

   1. a) acea mențiune (referire) nu trebuie să fie cea mai evidențiată în cadrul comunicatului;

   2. b) informația trebuie să cuprindă referiri corespunzătoare cu privire la performanțele aferente:

    1. (i) perioadei precedente de 5 ani; sau

    2. (ii) întregii perioade pentru care instrumentul financiar a fost oferit, indicele financiar a fost stabilit sau serviciul de investiții a fost furnizat, dacă perioada de referință este mai mică de 5 ani;

    3. (iii) unei perioade mai mari, dacă S.S.I.F. decide astfel.

   3. c) în fiecare situație, referirile cu privire la performanțe trebuie să fie bazate pe perioade integrale de 12 luni;

   4. d) perioada de referință și sursa informațiilor trebuie precizate în mod clar;

   5. e) informația trebuie să conțină un avertisment evidențiat distinct cu privire la faptul că cifrele și performanțele anterioare nu reprezintă un indicator relevant pentru rezultatele viitoare;

   6. f) atunci când referințele sunt prezentate în cifre denominate în altă monedă decât cea a statului membru în care clientul de retail sau potențialul client de retail este rezident, moneda respectivă trebuie clar menționată împreună cu un avertisment cu privire la faptul că venitul (câștigul estimat) poate să crească sau să scadă ca urmare a fluctuațiilor monedei;

   7. g) atunci când referințele sunt bazate pe rezultate brute, trebuie menționat modul în care acestea sunt influențate de tarife, comisioane sau alte costuri.

  4. (5) Atunci când informația include sau se referă la simularea unei performanțe anterioare, aceasta trebuie să se raporteze la un instrument financiar sau la un indice financiar și să îndeplinească următoarele condiții:

   1. a) simularea unei performanțe anterioare trebuie să se bazeze pe performanțele trecute reale a unuia sau mai multor instrumente financiare sau indici financiari care sunt de același tip cu instrumentele financiare în cauză;

   2. b) referitor la performanțele trecute reale prevăzute la lit. a), condițiile menționate la lit. a)—c),

    e) și f) ale alin. (4) trebuie respectate;

   3. c) informația trebuie să conțină un avertisment clar cu privire la faptul că cifrele la care se referă performanțele anterioare simulate și performanțele trecute nu reprezintă un indicator cert pentru performanțe viitoare.

  5. (6) Atunci când informația conține referiri la performanțe viitoare, următoarele condiții trebuie îndeplinite:

   1. a) informația nu trebuie să se bazeze sau să se refere la performanțe trecute simulate;

   2. b) informația trebuie să se bazeze pe date rezonabile susținute de alte obiective;

   3. c) atunci când informația are la bază performanța brută, trebuie menționat modul în care aceasta este afectată de tarife, comisioane sau alte costuri;

   4. d) informația trebuie să cuprindă un avertisment clar cu privire la faptul că asemenea previziuni nu reprezintă un indicator cert pentru performanțe viitoare.

  6. (7) Atunci când informația se referă la un tratament special privind impozitul, aceasta va sublinia clar faptul că acest tratament privind impozitul depinde de circumstanțele individuale ale fiecărui client, precum și faptul că această situație poate suferi modificări în viitor.

  7. (8) Informația nu va folosi denumirea niciunei autorități competente într-un mod care ar putea indica sau sugera garantarea sau aprobarea de către acea autoritate a produselor sau serviciilor S.S.I.F.

  Art. 106. — (1) S.S.I.F. va informa clienții prin intermediul unui suport durabil cu privire la orice drept pe care aceștia îl pot solicita.

  1. (2) S.S.I.F. poate, fie din proprie inițiativă, fie la cererea unui client interesat, să considere drept:

   1. a) client profesional sau client de retail un client care în mod obișnuit ar fi considerat contraparte eligibilă în conformitate cu art. 146 alin. (1) și (3);

   2. b) client de retail un client care este considerat client profesional în conformitate cu art. 1 din anexa nr. 8.

    Art. 107. — (1) Informațiile transmise de către S.S.I.F. clienților trebuie să le permită acestora să ia, în baza respectivelor informații, decizii investiționale, să reacționeze prompt în legătură cu pierderile curente sau potențiale și să reflecte la corelația dintre obiectivul, strategia investițională propusă și portofoliul de care dispun.

    1. (2) S.S.I.F. trebuie să furnizeze la timp clienților săi informațiile necesare pentru a le permite acestora luarea deciziilor investiționale în cunoștință de cauză.

    2. (3) Pentru furnizarea la timp a informațiilor, S.S.I.F. trebuie să ia în considerare:

     1. a) urgența cu care trebuie soluționată o situație dată;

     2. b) timpul necesar clientului să perceapă și să reacționeze la informația transmisă;

     3. c) termenii contractuali agreați de client.

    3. (4) Conținutul și scopul pentru care sunt transmise informațiile trebuie să fie ușor de înțeles, iar datele relevante trebuie să fie clar evidențiate.

    4. (5) S.S.I.F. poate publica și distribui materiale ce nu fac recomandări specifice, ci doar conțin o listă a tuturor recomandărilor făcute de aceasta în trecut. Lista trebuie să conțină următoarele elemente:

     1. a) denumirea fiecărui instrument financiar recomandat;

     2. b) data și tipul recomandării (de exemplu: vânzare sau cumpărare);

     3. c) prețul sau intervalul de preț la momentul la care a fost făcută recomandarea;

     4. d) prețul sau intervalul de preț pentru care a fost făcută recomandarea.

    Art. 108. — (1) În situația recomandării unei tranzacții S.S.I.F. trebuie să facă cunoscute clientului toate informațiile deținute cu privire la instrumentele financiare ce fac obiectul investiției respective și să îi aducă la cunoștință acestuia că performanțele anterioare nu reprezintă garanții ale performanțelor viitoare.

    1. (2) S.S.I.F., prin personalul său, poate face recomandări legate de tranzacționare clienților actuali sau potențiali numai dacă dispune de analize financiare și de alte documente accesibile publicului, cu privire la instrumentul financiar care face obiectul recomandării. S.S.I.F. nu are voie să garanteze în niciun fel performanțele instrumentului financiar respectiv.

    2. (3) Atunci când acordă consultanță sau face recomandări unui client, S.S.I.F. trebuie să țină seama de obiectivul investițional și de profilul respectivului client constituit pe baza informațiilor furnizate de acesta conform art. 113.

     Art. 109. — (1) S.S.I.F. are obligația să transmită clienților de retail și potențialilor clienți de retail, în timp util înaintea încheierii unui contract ce prevede prestarea de servicii de investiții sau servicii conexe și în prealabil furnizării acestor servicii, următoarele informații:

     1. a) termenii respectivului contract;

     2. b) informațiile menționate la art. 110 alin. (2) și (3) și art. 114 alin. (2) cu privire la conținutul contractului sau cu privire la serviciile de investiții sau conexe respective.

    (2) S.S.I.F. va transmite clienților de retail și potențialilor clienți de retail informațiile prevăzute la art. 110 alin. (2) și (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 și art. 119 în timp util înaintea momentului prestării de servicii de investiții sau servicii conexe.

  2. (3) S.S.I.F. va oferi clienților profesionali informațiile menționate la art. 118 alin. (5) și (6) în timp util înaintea prestării serviciilor în cauză.

  3. (4) Informațiile prevăzute la alin. (1)—(3) vor fi furnizate pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, dacă acesta nu reprezintă un suport durabil, cu condiția ca prevederile art. 104 alin. (2) să fie îndeplinite.

  4. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) și (2), S.S.I.F. poate să transmită informațiile cerute conform alin. (1) către un client de retail imediat ce acesta intră sub incidența unui contract ce prevede prestarea de servicii de investiții sau servicii conexe, precum și informațiile cerute conform alin. (2) imediat după începerea prestării respectivului serviciu, în următoarele situații:

   1. a) societatea nu a reușit să respecte limitele de timp menționate la alin. (1) și (2) deoarece, la cererea unui client, contractul a fost încheiat folosindu-se un mijloc de comunicare la distanță care împiedică societatea respectivă să ofere informațiile prevăzute la respectivele alineate;

   2. b) în toate cazurile în care art. 171 nu stabilește altfel, S.S.I.F. cade sub incidența prevederilor respectivului articol în relație cu un client de retail sau un potențial client de retail.

  5. (6) S.S.I.F. va notifica în timp util unui client orice modificare a informațiilor prevăzute la art. 110 alin. (2) și (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 și art. 119 și care este relevantă pentru un serviciu pe care respectiva societate îl prestează pentru acel client. Respectiva notificare va fi efectuată pe un suport durabil dacă informația la care se referă este comunicată pe un asemenea suport.

  6. (7) S.S.I.F. se va asigura că informațiile conținute în materialele publicitare sunt identice cu orice alte informații transmise clienților în cadrul activității de prestare de servicii de investiții sau servicii conexe.

  7. (8) În cazul în care un material publicitar conține o ofertă sau o invitație și, de asemenea, specifică modalitatea de răspuns sau include un formular prin care se poate transmite un răspuns, aceasta va trebui să includă suficiente informații prevăzute de art. 110 alin.(2) și (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 și art. 119 pentru ca respectiva ofertă sau invitație să fie relevantă, în următoarele situații:

   1. a) o ofertă de a încheia un contract referitor la un instrument financiar sau la prestarea de servicii de investiții ori servicii conexe cu orice persoană care răspunde respectivei oferte;

   2. b) o invitație făcută oricărei persoane care răspunde unei comunicări vizând efectuarea unei oferte de a încheia un contract referitor la un instrument financiar sau la prestarea de servicii de investiții ori servicii conexe.

  8. (9) Prevederile alin. (8) nu se vor aplica în cazul în care, pentru a răspunde unei oferte sau invitații conținute în materialul publicitar, potențialul client de retail trebuie să facă referire la un alt document sau documente care, independent sau împreună, conțin respectiva informație.

  Art. 110. — (1) Înaintea semnării contractului și a cererii de deschidere de cont, S.S.I.F. va înmâna clientului sau potențialului client un document de prezentare scris într-o formă ușor de

  înțeles, astfel încât acesta să fie în măsură să înțeleagă natura și riscurile serviciilor de investiții

  și serviciilor conexe, precum și a specificității instrumentului financiar care este oferit și, în consecință, să ia decizii investiționale în cunoștință de cauză.

  1. (2) Documentul de prezentare menționat la alin. (1) va cuprinde informații adecvate cu privire la cel puțin următoarele:

   1. a) datele de identificare a S.S.I.F., precum și datele de contact necesare clienților pentru a comunica efectiv cu clienții;

   2. b) limbile în care clientul poate comunica cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informații;

   3. c) modalitățile de comunicare ce urmează a fi folosite în relația dintre client și societate, inclusiv, dacă este relevant, modalitățile de trimitere și primire a ordinelor;

   4. d) o declarație privind faptul că societatea a fost autorizată, precum și denumirea și adresa de contact a autorității competente care a emis autorizația;

   5. e) în cazul în care societatea acționează prin intermediul unui agent delegat, o declarație care să menționeze acest fapt și în care să fie specificat statul membru în care respectivul agent delegat este înregistrat;

   6. f) natura, frecvența precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F. către clienți în conformitate cu art. 115 alin. (1);

   7. g) o descriere sumară a măsurilor luate pentru protejarea activelor clienților, inclusiv detalii sumare referitoare la orice sistem de compensare a investitorilor sau garantare a fondurilor depuse la care respectiva societate este parte în virtutea desfășurării activității sale într-un stat membru, în cazul în care S.S.I.F. deține instrumente financiare sau fonduri ale clienților;

   8. h) o descriere, ce poate fi făcută într-o formă sumară, a politicii privind conflictele de interese, adoptată de către societate conform art. 97;

   9. i) o notă cu privire la faptul că orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese va fi pusă la dispoziția clientului în orice moment la cererea acestuia pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, sub condiția respectării prevederilor art. 104 alin. (2);

   10. j) serviciile de investiții și conexe autorizate;

   11. k) instrumentele financiare și strategiile de investiții avute în vedere;

   12. l) informații cu privire la caracteristicile principale ale fiecărui instrument financiar și avertismente cu privire la riscurile asociate investițiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investiții;

   13. m) locurile (îtrading venues“) unde sunt executate tranzacțiile (piața reglementată, ATS etc.);

   14. n) comisioanele și tarifele, taxele și impozitele asociate, în conformitate cu prevederile art. 119;

   15. o) informații cu privire la existența compartimentului de control intern, a reprezentantului acestuia și a posibilității transmiterii eventualelor reclamații;

   16. p) elementele minime necesare derulării tranzacțiilor cu instrumente financiare, inclusiv constituirea marjelor, fondurilor de garantare etc., dacă este cazul.

  2. (3) În cazul în care S.S.I.F. propune unui client de retail sau unui potențial client de retail prestarea de servicii de administrare a portofoliului, în completarea informațiilor stabilite la alin. (2), documentul de prezentare va cuprinde și următoarele informații, în măsura în care acestea sunt aplicabile:

   1. a) informații privind metoda și frecvența evaluării instrumentelor financiare aflate în portofoliul clientului;

   2. b) detalii vizând orice eventuală delegare privind administrarea discreționară a tuturor sau a unei părți a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul unui client;

   3. c) specificarea oricărui standard de evaluare a performanței pentru portofoliul unui client;

   4. d) tipurile de instrumente financiare care pot fi incluse în portofoliul clientului, precum și tipurile de tranzacții care pot fi efectuate cu aceste instrumente, inclusiv existența oricărei limitări;

   5. e) obiectivele activității de administrare a portofoliului, nivelul de risc aferent administrării discreționare a portofoliului, precum și orice constrângere referitoare la administrarea discreționară.

  3. (4) Informațiile cuprinse în documentul de prezentare pot fi înregistrate în cadrul unui formular standard.

  Art. 111. — (1) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice, S.S.I.F. va verifica identitatea acesteia.

  1. (2) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane juridice, S.S.I.F. va verifica valabilitatea mandatului conferit reprezentanților persoanei juridice.

  2. (3) Contul de instrumente financiare trebuie să menționeze datele de identificare a persoanei în numele căreia este deschis și, după caz, ale împuterniciților/reprezentanților acesteia.

   Art. 112. — (1) S.S.I.F. va presta servicii de investiții financiare în numele și pe contul clienților numai în baza unui contract în formă scrisă, pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, care va conține drepturile și obligațiile S.S.I.F. și ale clientului și care se va referi la cel puțin următoarele:

   1. a) serviciile de investiții financiare ce vor fi prestate și tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacționate;

   2. b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat și/sau reziliat;

   3. c) drepturile și obligațiile părților, precum și alți termeni în care societatea va furniza clientului servicii de investiții financiare. Drepturile și obligațiile părților contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale;

   4. d) consimțământul expres al clientului pentru înregistrarea și stocarea de către S.S.I.F. a instrucțiunilor/confirmărilor acestuia transmise telefonic, după caz. În cazul în care clientul nu este de acord cu înregistrarea și stocarea, ordinele nu vor fi preluate telefonic;

   5. e) declarația clientului prin care menționează că înțelege termenii și își asumă riscul ce decurge din tranzacțiile cu instrumente financiare;

   6. f) orice alte clauze privind prestarea serviciilor de investiții financiare convenite de părți;

   7. g) mențiunile prevăzute în documentul de prezentare, prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. b), c), f) și n) și, după caz, la alin. (3) lit. b), d) și e);

   8. h) în cazul în care instrucțiunile/confirmările clientului sunt transmise prin e-mail, consimțământul expres al acestuia privind transmiterea instrucțiunilor/confirmărilor prin e-mail și specificațiile semnăturii electronice;

   9. i) în cazul în care clientul mandatează S.S.I.F. să solicite și să obțină extrasele de cont aferente tranzacțiilor executate, consimțământul expres al acestuia privind mandatul acordat

    S.S.I.F. de a solicita și de a obține extrasele de cont aferente tranzacțiilor executate;

   10. j) regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienți în conturile curente;

   11. k) cursul de schimb valutar și condițiile în care clientul poate refuza acest curs;

   12. l) posibilitatea clientului de a revoca unilateral mandatul dat unei S.S.I.F. în baza unui contract de administrare a portofoliului sau de a-și retrage, parțial sau integral, în orice moment, fondurile libere de sarcini, fără ca acest fapt să inducă plata unor despăgubiri. Clientul are obligația de a acoperi eventualele pierderi rezultate din tranzacțiile efectuate în contul său;

   13. m) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. și ștampila societății.

  1. (2) Contractul care conține clauza prevăzută la alin. (1) lit. i) trebuie să fie încheiat în formă autentică sau să poarte atestare avocațială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale.

   Art. 113. — (1) Contractul menționat la art. 112 va fi însoțit de cererea de deschidere de cont pentru fiecare client și va cuprinde cel puțin următoarele:

   1. a) datele de identificare a clientului persoană fizică sau juridică, după caz;

   2. b) informații privind profilul clientului, care se vor referi la: încadrarea sau nu în categoria clienților profesionali, pregătirea profesională, estimarea valorii investiției, nivelul riscului pe care dorește să și-l asume (ridicat, mediu, scăzut) și informațiile prevăzute, după caz, la art. 130 alin. (1), art. 131 alin. (1) și art. 132;

   3. c) deținerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, valoarea tranzacțiilor cu instrumente financiare și deținerile de poziții deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul;

   4. d) numele și funcția salariatului/agentului cu care clientul va ține legătura;

   5. e) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. și ștampila societății;

   6. f) împuternicirea pentru persoana care transmite ordine dacă aceasta nu este reprezentantul legal al clientului persoană juridică, după caz;

   7. g) anexa: copia documentului de identitate sau a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau la instituția similară din statul de origine, după caz.

  (2) Cererea de deschidere de cont și documentul de prezentare pot constitui anexe la contractul prevăzut la art. 112.

  Art. 114. — (1) Pentru a dobândi autoritate discreționară asupra portofoliului de instrumente financiare al unui client, S.S.I.F. are obligația de a obține acordul scris și declarația acestuia cu privire la faptul că acesta înțelege asumarea riscului ce decurge din administrarea discreționară a contului său.

  (2) În cazul în care prestează servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va stabili o metodă adecvată de evaluare și comparație, cum ar fi un standard de evaluare, bazată pe obiectivele investiționale ale clientului și pe tipurile de instrumente financiare incluse în portofoliul clientului, pentru a permite respectivului client să evalueze performanța respectivei societăți.

  Art. 115. — (1) Clientul trebuie să primească de la S.S.I.F. rapoarte adecvate cu privire la serviciile furnizate de aceasta. Aceste rapoarte vor include, acolo unde se aplică, costurile asociate tranzacțiilor și serviciilor efectuate în numele clientului.

  (2) Pentru a permite clienților să aprecieze în orice moment termenii unei tranzacții pe care intenționează să o desfășoare și să verifice, ulterior, condițiile în care această tranzacție a fost executată, S.S.I.F. va pune la dispoziția clienților toate informațiile afișate în sistem, cu privire la prețurile și volumul de tranzacționare aferente instrumentului financiar subiect al tranzacției.

  SECȚIUNEA 2

  Informații privind instrumentele financiare

  Art. 116. — (1) Informațiile furnizate de S.S.I.F. prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. l) vor conține o descriere generală a naturii și a riscurilor asociate instrumentelor financiare, luând în considerare, în special, categoria din care face parte clientul — client de retail sau client profesional. Descrierea trebuie să explice natura tipului de instrument financiar în cauză, precum

  și riscurile specifice tipului de instrumente financiare într-un mod suficient de detaliat astfel încât să permită clientului să adopte o decizie investițională în cunoștință de cauză.

  1. (2) Descrierea riscului va include, în cazul în care este relevant pentru tipul de instrument financiar în cauză, pentru situația și nivelul de înțelegere al clientului, următoarele elemente:

   1. a) riscurile asociate respectivului tip de instrument financiar, inclusiv o explicație privind efectul de levier, precum și asupra riscului de pierdere totală a investiției;

   2. b) volatilitatea prețului unor asemenea instrumente financiare și orice limitări ale pieței relativ la aceste instrumente;

   3. c) faptul că un investitor poate dobândi, ca urmare a tranzacțiilor cu asemenea instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligații suplimentare, inclusiv cele contingente, suplimentare față de costul dobândirii instrumentelor financiare;

   4. d) orice cerință privind marje sau altă obligație similară, aplicabilă instrumentelor de acel tip.

  2. (3) Dacă S.S.I.F. transmite unui client de retail sau potențial client de retail informații vizând un instrument financiar care face obiectul unei oferte publice curente pentru care a fost publicat un prospect conform legislației comunitare, respectiva societate va informa clientul de retail sau potențialul client de retail cu privire la modalitatea în care prospectul este accesibil publicului.

  3. (4) În cazul în care riscurile asociate unui instrument financiar compus din două sau mai multe instrumente financiare sau servicii diferite sunt susceptibile să fie mai mari decât cele asociate oricărei dintre componente, S.S.I.F. va furniza o descriere adecvată a componentelor acelui instrument financiar, precum și a modului în care interacțiunea respectivelor componente mărește riscul aferent instrumentului financiar compozit.

  4. (5) În cazul instrumentelor financiare care includ o garanție a unei terțe părți, informația referitoare la garanție va include suficiente detalii privind garantul și garantatul, astfel încât să permită unui client de retail sau potențial client de retail să facă o evaluare corectă a respectivei garanții.

  Art. 117. — În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2) lit. l) cu privire la titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv autorizate conform legislației comunitare, prospectul simplificat al unui fond deschis de investiții/societate de investiții, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, este considerat ca furnizând informații corespunzătoare.

  SECȚIUNEA 3

  Informații privind păstrarea în siguranță a activelor clienților

  Art. 118. — (1) În aplicarea prevederilor art. 110, S.S.I.F. care deține instrumente financiare sau fonduri ce aparțin clienților de retail le comunică acestora sau potențialilor clienți de retail informațiile care le sunt aplicabile dintre cele menționate la alin. (2)—(7).

  1. (2) S.S.I.F. informează clientul de retail sau potențialul client de retail în situația în care instrumentele financiare sau fondurile respectivului client pot fi deținute de un terț în numele S.S.I.F., precum și asupra responsabilității asumate de S.S.I.F. în temeiul legii naționale aplicabile pentru orice acțiuni sau omisiuni ale terțului și cu privire la consecințele insolvabilității terțului asupra clientului.

  2. (3) În cazul în care instrumentele financiare ale clientului de retail sau ale potențialului client de retail pot fi deținute, dacă legea națională permite, într-un cont global de către un terț, S.S.I.F. informează clientul cu privire la acest fapt prin prezentarea unui avertisment vizibil privind riscurile ce decurg din acesta.

  3. (4) În cazul în care legea națională nu permite identificarea separată a instrumentelor financiare ale unui client de retail, existent sau potențial, deținute de un terț, față de instrumentele financiare ale terțului sau de cele ale S.S.I.F., S.S.I.F. informează clientul prin prezentarea unui avertisment vizibil privind riscurile ce decurg din această situație.

  4. (5) S.S.I.F. informează clientul sau potențialul client asupra cazurilor în care conturile care conțin instrumente financiare sau fonduri ce aparțin respectivului client sau client potențial sunt ori vor fi supuse unei jurisdicții, alta decât cea a unui stat membru, și precizează în ce măsură sunt afectate de această situație drepturile clientului aferente acestor instrumente financiare.

  5. (6) S.S.I.F. informează clientul cu privire la existența și la termenii oricărui interes sau gaj pe care îl deține sau l-ar putea deține S.S.I.F. asupra instrumentelor financiare sau a fondurilor clientului ori cu privire la orice drept de compensare pe care îl are în legătură cu respectivele instrumente financiare sau fonduri. Dacă este cazul, S.S.I.F. informează clientul și cu privire la faptul că un depozitar poate deține un interes sau un gaj asupra acestor instrumente sau fonduri ori un drept de compensare în legătură cu ele.

  6. (7) Înainte de a efectua finanțarea tranzacțiilor cu valori mobiliare folosind instrumentele financiare pe care le deține în numele unui client de retail ori de a utiliza în alt mod aceste instrumente financiare pe contul său propriu sau pe contul altui client, S.S.I.F. trebuie să furnizeze în prealabil clientului, în timp util înainte de a utiliza aceste instrumente financiare și pe un suport durabil, informații clare, complete și exacte privind obligațiile și responsabilitățile care revin S.S.I.F. ca urmare a utilizării respectivelor instrumente financiare, inclusiv privind condițiile restituirii acestora și riscurile asociate.

   SECȚIUNEA 4

   Informații privind costurile și alte tarife asociate

   Art. 119. — (1) S.S.I.F. va furniza clienților de retail sau potențialilor clienți de retail informații cu privire la costurile și tarifele asociate, care să includă, după caz, următoarele elemente:

   1. a) prețul total care va fi plătit de client în legătură cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investiții ori cu serviciul conex, incluzând toate cheltuielile, comisioanele, tarifele și spezele asociate, precum și toate taxele plătibile prin intermediul S.S.I.F. sau, dacă nu se poate indica un preț exact, baza de calcul a prețului total, astfel încât clientul să îl poată verifica;

   2. b) în cazul în care o parte din prețul total menționat la lit. a) trebuie plătită sau este exprimată în valută, se indică valuta respectivă, precum și cursul de schimb valutar aplicabil și costurile;

   3. c) menționarea posibilității apariției altor costuri pentru client, inclusiv taxe, asociate cu tranzacțiile în legătură cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investiții, care nu se plătesc prin intermediul S.S.I.F. și nu sunt impuse de societate;

   4. d) modalitățile de plată sau alte eventuale formalități.

  1. (2) În aplicarea alin. (1) lit. a), comisioanele percepute de S.S.I.F. trebuie să fie prezentate separat pentru fiecare caz.

   Art. 120. — În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2) lit. n) cu privire la titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv autorizate conform legislației comunitare, prospectul simplificat al unui fond deschis de investiții/societate de investiții întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, este considerat ca furnizând informații corespunzătoare cu privire la costurile și tarifele asociate legate de OPCVM, inclusiv cu privire la comisioanele de subscriere și de răscumpărare.

   SECȚIUNEA 5

   Obligații de raportare cu privire la executarea ordinelor clienților

   Art. 121. — S.S.I.F. are obligația completării unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzacționare și pentru fiecare decizie de tranzacționare, luată în scopul furnizării serviciului de administrare a portofoliului, care va cuprinde informațiile corespunzătoare menționate la art. 7 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006, în conformitate cu prevederile anexei nr. 11.

   Art. 122. — (1) S.S.I.F. care a executat ordinul clientului, altfel decât în condițiile administrării portofoliului, are următoarele obligații cu privire la respectivul ordin:

   1. a) să transmită de îndată clientului, pe un suport durabil, informațiile esențiale cu privire la executarea respectivului ordin în cadrul unui formular de confirmare a executării ordinelor;

   2. b) în cazul unui client de retail, S.S.I.F. trebuie să transmită clientului formularul de confirmare a executării ordinelor pe un suport durabil, prin care confirmă executarea ordinului, de

  îndată ce este posibil și cel mai târziu în prima zi lucrătoare ce urmează executării ordinului sau, dacă S.S.I.F. primește confirmarea de la o parte terță, cel mai târziu în prima zi lucrătoare ce urmează primirii confirmării de la respectiva parte terță.

  1. (2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul în care confirmarea conține aceleași informații ca și o altă confirmare pe care clientul de retail urmează să o primească de îndată de la altă persoană.

  2. (3) Prevederile alin. (1) lit. a) și b) nu se aplică în cazul în care ordinele executate în numele unor clienți se referă la obligațiuni de finanțare a unor contracte de credit ipotecar încheiate cu respectivii clienți, caz în care raportarea tranzacției se va face simultan cu comunicarea condițiilor creditului ipotecar, dar nu mai târziu de o lună după executarea ordinului.

  3. (4) S.S.I.F. are obligația, suplimentar față de prevederile alin. (1), să informeze clientul, la cererea acestuia, cu privire la situația executării ordinului său.

  4. (5) În cazul ordinelor clienților de retail privind unități de fond sau acțiuni ale unor organisme de plasament colectiv ce se execută periodic, S.S.I.F. fie aplică prevederile alin. (1) lit. b), fie furnizează clientului de retail, cel puțin o dată la 6 luni, informațiile prezentate la alin. (6) cu privire la respectivele tranzacții.

  5. (6) Formularul de confirmare a executării ordinelor prevăzut la alin. (1) lit. b) cuprinde, după caz, informațiile enumerate mai jos și, în măsura în care sunt aplicabile, informațiile prevăzute în tabelul 1 din anexa I a Regulamentului CE nr. 1.287/2006:

   1. a) datele de identificare a S.S.I.F. care face raportarea;

   2. b) denumirea clientului sau orice informații asemănătoare cu privire la acesta;

   3. c) data tranzacției;

   4. d) momentul tranzacției;

   5. e) tipul ordinului;

   6. f) identificarea locului de tranzacționare;

   7. g) identificarea instrumentului;

   8. h) indicatorul cumpărare/vânzare;

   9. i) natura ordinului, dacă este alta decât cumpărare/vânzare;

   10. j) cantitatea;

   11. k) prețul unitar;

   12. l) prețul total;

   13. m) suma totală a comisioanelor și a cheltuielilor facturate și, la cererea clientului de retail, o prezentare defalcată;

   14. n) responsabilitățile clientului în ceea ce privește decontarea tranzacției, inclusiv data limită pentru plată sau livrare, precum și informațiile corespunzătoare cu privire la cont, în cazul în care aceste informații și responsabilități nu au fost notificate anterior clientului;

   15. o) în cazul în care contrapartea clientului a fost S.S.I.F. însăși sau orice persoană din grupul S.S.I.F. ori un alt client al S.S.I.F., menționarea acestui fapt, cu excepția situației când ordinul a fost executat printr-un sistem de tranzacționare care facilitează tranzacționarea anonimă.

  6. (7) În sensul alin. (6) lit. k), atunci când ordinul se execută în tranșe, S.S.I.F. poate informa clientul fie cu privire la prețul fiecărei tranșe, fie cu privire la prețul mediu. Dacă se transmite prețul mediu, S.S.I.F. furnizează clientului de retail, la cerere, informații cu privire la prețul fiecărei tranșe.

  7. (8) S.S.I.F. poate furniza clientului informațiile prevăzute la alin. (6) folosind coduri standardizate, dacă indică, de asemenea, semnificația codurilor utilizate.

  SECȚIUNEA 6

  Obligații de raportare cu privire la administrarea portofoliilor clienților

  Art. 123. — (1) S.S.I.F. care furnizează servicii de administrare a portofoliului trebuie să furnizeze periodic fiecărui client un formular de raportare privind administrarea portofoliului, pe un suport durabil, dacă un astfel de formular nu este furnizat de o altă persoană.

  1. (2) În cazul clienților de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului

   prevăzut la alin. (1) va include, dacă este relevant, informațiile următoare:

   1. a) denumirea S.S.I.F.;

   2. b) numele sau alte informații cu privire la identificarea contului clientului de retail;

   3. c) situația privind conținutul și valoarea portofoliului, incluzând detalii ale fiecărui instrument financiar deținut, valoarea de piață sau valoarea corectă dacă valoarea de piață nu este disponibilă și soldul la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare și performanța portofoliului de-a lungul perioadei de raportare;

   4. d) suma totală a comisioanelor și taxelor care au apărut în timpul perioadei de raportare, incluzând cel puțin tarifele totale de administrare și costurile totale asociate cu executarea și

    incluzând, dacă este relevant, o mențiune care precizează că o prezentare mai detaliată va fi furnizată la cerere;

   5. e) compararea performanței în timpul perioadei de raportare acoperite de declarație cu un punct de referință al performanței investiționale agreate între S.S.I.F. și client;

   6. f) suma totală a dividendelor, a dobânzilor și a altor plăți primite în timpul perioadei de raportare în relație cu portofoliul clienților;

   7. g) informații despre alte activități corporative care oferă drepturi în legătură cu instrumentele financiare deținute în portofoliu;

   8. h) pentru fiecare tranzacție executată în timpul perioadei de raportare, informațiile vizate în cadrul art. 122 alin. (6) lit. c)—l), dacă este relevant și dacă clientul nu alege să primească informații despre tranzacțiile executate pe o bază îtranzacție cu tranzacție“, caz în care se aplică prevederile alin. (6)—(8).

  2. (3) În cazul clienților de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului

   prevăzut la alin. (1) va fi furnizat o dată la 6 luni, cu excepția cazurilor următoare:

   1. a) la cererea clientului, formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat la fiecare 3 luni;

   2. b) în cazul în care se aplică prevederile alin. (6)—(8), formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat o dată la fiecare 12 luni;

   3. c) în cazul în care contractul între S.S.I.F. și clientul de retail pentru serviciul de administrare a portofoliului prevede existența unui portofoliu constituit în baza unui împrumut (îlevereged portofolio“), formularul de raportare privind administrarea portofoliului va fi furnizat cel puțin o dată pe lună.

  3. (4) S.S.I.F. va informa clienții de retail cu privire la dreptul acestora de a solicita informații în conformitate cu prevederile alin. (3) lit. a).

  4. (5) Excepția prevăzută la alin. (3) lit. b) nu se aplică în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) sau orice instrument prevăzut la art. 2 pct. 1 lit. d)—h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale C.N.V.M., în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene.

  5. (6) În cazul în care clientul alege să primească informații despre tranzacțiile executate pe o bază îtranzacție cu tranzacție“, S.S.I.F. trebuie să furnizeze prompt clientului, în momentul executării tranzacției de către administratorul portofoliului, informațiile esențiale privind această tranzacție pe un suport durabil.

  6. (7) În cazul în care clientul prevăzut la alin. (6) este un client de retail, S.S.I.F. trebuie să îi trimită clientului o notă prin care să confirme tranzacția și care să conțină informațiile prevăzute la art. 122 alin. (6) și (7), nu mai târziu de prima zi lucrătoare după executare sau, dacă confirmarea este primită de către S.S.I.F. de la o parte terță, nu mai târziu de prima zi lucrătoare după primirea confirmării de la partea terță.

  7. (8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care confirmarea ar conține aceleași informații ca și confirmarea care fi va transmisă clientului de retail de către o altă persoană.

  Art. 124. — (1) În cazul în care efectuează tranzacții referitoare la administrarea portofoliului clienților de retail sau operează conturi ale clienților de retail care includ o poziție deschisă neacoperită în cadrul unei tranzacții cu angajamente condiționate, S.S.I.F. trebuie să raporteze clienților de retail orice pierderi care depășesc un prag predeterminat, stabilit între S.S.I.F. și client, nu mai târziu de sfârșitul zilei lucrătoare în care pragul este depășit sau, în cazul în care pragul este depășit într-o zi nelucrătoare, la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

  (2) Prin tranzacție cu angajament condiționat se înțelege o tranzacție cu instrumente financiare care implică pentru client orice obligație efectivă sau potențială care ar depăși costul de achiziție a instrumentului.

  SECȚIUNEA 7

  Obligațiile de raportare cu privire la activele clienților

  Art. 125. — (1) S.S.I.F. care deține instrumentele financiare ale clientului sau fondurile clienților trebuie să transmită fiecărui client, cel puțin o dată pe an, pe un suport durabil, formularul de raportare privind activele clientului cu privire la instrumentele financiare sau fondurile aparținând clientului, dacă astfel de informații nu au fost furnizate prin intermediul altei raportări periodice.

  1. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică unei instituții de credit autorizate conform legislației comunitare pentru depozitele deținute de această instituție.

  2. (3) Formularul de raportare privind activele clientului prevăzut la alin. (1) va include următoarele informații:

   1. a) detalii cu privire la toate instrumentele financiare sau fondurile deținute de S.S.I.F. pentru client la sfârșitul perioadei acoperite de formularul de raportare;

   2. b) măsura în care orice instrumente financiare ale clientului sau fondurile clientului au făcut obiectul unor tranzacții de finanțare a valorilor mobiliare;

   3. c) cuantificarea oricărui beneficiu al clientului ca urmare a participării la orice tranzacție de finanțare a valorilor mobiliare și pe baza căreia beneficiul a crescut.

  3. (4) În cazul în care portofoliul unui client include câștigul din una sau mai multe tranzacții nedecontate, informațiile la care se face referire la alin. (3) lit. a) pot fi bazate fie pe ziua de tranzacționare, fie pe ziua de decontare, cu condiția ca aceeași bază să fie aplicată tuturor informațiilor din declarație.

  4. (5) S.S.I.F. care deține instrumente financiare sau fonduri și care realizează serviciul de administrare a portofoliului pentru un client poate să includă formularul de raportare privind activele clientului prevăzut la alin. (1) în formularul de raportare privind administrarea portofoliului pe care îl furnizează acestui client, în conformitate cu dispozițiile art. 123 alin. (1).

  SECȚIUNEA 8

  Reguli privind publicitatea

  Art. 126. — (1) Publicitatea făcută de către S.S.I.F. va conține denumirea completă a societății, adresa sediului social/central, inclusiv statul de origine, numerele de telefon și fax, numărul și data deciziei de autorizare.

  1. (2) Publicitatea S.S.I.F. privitoare la o anume investiție sau la o strategie investițională nu va conține promisiuni cu privire la rezultate specifice, garanții, pretenții exagerate sau cereri nefondate ori proiecții sau prognoze de rezultate pentru care nu există o bază reală. În plus, toate proiecțiile

   și/sau prognozele trebuie să fie în mod clar identificate ca atare.

  2. (3) În măsura în care S.S.I.F. dezvoltă o pagină de internet, aceasta va cuprinde cel puțin următoarele informații:

   1. a) adresa sediului social/central și a sediilor secundare, inclusiv datele de contact (telefon, fax, e-mail) pentru fiecare dintre acestea;

   2. b) capitalul social;

   3. c) numele administratorilor, conducătorilor, acționarilor semnificativi, reprezentantului/ reprezentanților compartimentului de control intern, agenților pentru servicii de investiții financiare și a agenților delegați;

   4. d) serviciile de investiții financiare pe care S.S.I.F. este autorizată de către C.N.V.M. să le presteze;

   5. e) cel puțin ultimul bilanț contabil anual, precum și contul de profit și pierdere, certificate de auditori financiari;

   6. f) datele de contact ale reprezentanților compartimentului de control intern;

   7. g) informații privind fondul de compensare a investitorilor.

  3. (4) S.S.I.F. trebuie să se asigure de corectitudinea și caracterul complet ale tuturor informațiilor care sunt afișate pe pagina de internet.

  4. (5) Publicitatea S.S.I.F. trebuie să fie avizată de către reprezentantul compartimentului de control intern. C.N.V.M. sau operatorul de piață poate obliga S.S.I.F. să modifice informațiile cuprinse pe pagina de internet ori poate interzice S.S.I.F. difuzarea unui material publicitar, dacă acesta contravine legii, reglementărilor C.N.V.M. sau ale pieței reglementate.

  5. (6) S.S.I.F. trebuie să păstreze la sediul social/central copii ale tuturor materialelor publicitare

   și ale conținutului paginii de internet pentru o perioadă de 2 ani de la apariție sau afișare și să le pună la dispoziția C.N.V.M. ori operatorului de piață, la cererea acestora.

   Art. 127. — Toate informațiile, incluzând materialele publicitare, furnizate de către S.S.I.F. și de către agenții acesteia, clienților ori potențialilor clienți, C.N.V.M. și entităților pieței, trebuie să fie corecte, exacte, clare și adecvate, astfel încât să ofere o informare completă și să nu inducă în eroare. Este interzisă comunicarea, publicarea sau distribuirea către public a oricărui material publicitar despre care S.S.I.F. știe sau ar trebui să știe că include informații false, neclare, incomplete, afirmații exagerate, neverificate ori ambigue sau care pot induce în eroare. Materialele publicitare trebuie să fie în mod clar identificate ca atare.

   Art. 128. — În cazul materialelor publicitare de tip mărturie referitoare la S.S.I.F. și/sau a calității consultanței pentru investiții oferite de aceasta, materialul respectiv trebuie să evidențieze clar următoarele elemente:

   1. a) mărturia respectivă nu trebuie considerată ca reprezentativă decât pentru experiența persoanei care o face, iar nu și pentru alți clienți;

   2. b) mărturia nici nu indică și nici nu garantează performanțe viitoare de succes;

   3. c) dacă S.S.I.F. a efectuat, direct sau indirect, o plată pentru mărturia respectivă;

   4. d) în cazul în care mărturia respectivă implică aspecte de ordin tehnic referitoare la investiții, persoana care o face trebuie să dispună de cunoștințele și experiența necesare pentru a putea formula o opinie valabilă.

  Art. 129. — (1) Materialele publicitare ale S.S.I.F. trebuie să facă referire la riscurile inerente tranzacțiilor cu instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativă, fluctuația prețurilor pieței, incertitudinea dividendelor, a randamentelor și/sau a profiturilor, fluctuația cursului de schimb.

  1. (2) În măsura în care un S.S.I.F. folosește citate, cotații, tabele, hărți, grafice, statistici ori alte materiale similare, sursa informațiilor respective trebuie indicată întotdeauna în mod clar.

  2. (3) Obligația respectării prezentelor reguli revine S.S.I.F. și/sau reprezentanților acesteia și în cazul participării la sau al sponsorizării unor seminarii, colocvii, forumuri, interviuri acordate mass-mediei, precum și în situația în care S.S.I.F. angajează o altă entitate pentru a se ocupa de publicitatea de orice fel în interesul său.

  CAPITOLUL IV

  Evaluarea clienților și a oportunității serviciului de investiții prestat

  Art. 130. — (1) Atunci când acordă consultanță pentru investiții sau furnizează servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va obține de la client sau de la potențialul client informațiile necesare cu privire la cunoștințele și experiența sa în domeniul investițiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiții, situația financiară a acestuia și obiectivele investiționale, astfel încât societatea să fie în măsură să recomande respectivului client sau potențial client serviciile de investiții și instrumentele financiare care sunt potrivite acestuia.

  1. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie să obțină de la clienți sau de la clienții potențiali toate informațiile necesare care să permită S.S.I.F. să cunoască faptele esențiale cu privire la client și să aibă o bază suficientă pentru a considera, ținând seama de natura și de dimensiunea serviciului prestat, că tranzacția pe care intenționează să o recomande sau să o efectueze în cadrul unui serviciu de administrare de portofoliu îndeplinește criteriile următoare:

   1. a) corespunde obiectivelor investiționale ale clientului respectiv;

   2. b) ia în considerare dacă clientul are posibilitatea financiară de a suporta orice risc de investiție asumat în conformitate cu obiectivele sale investiționale;

   3. c) ia în considerare dacă clientul are experiența și cunoștințele necesare pentru a înțelege riscurile pe care le implică tranzacția sau administrarea portofoliului său.

  2. (3) În cazul în care S.S.I.F. prestează un serviciu de investiții pentru un client profesional, aceasta este îndreptățită să presupună că, în ceea ce privește produsele, tranzacțiile și serviciile pentru care a fost calificat ca atare, clientul posedă nivelul de experiență și de cunoștințe necesar, menționat la alin. (2) lit. c).

  3. (4) În cazul în care serviciul de investiții acordat unui client profesional constă în furnizarea de consultanță pentru investiții prevăzută la pct. 1 lit. e) din anexa nr. 9, S.S.I.F. este îndreptățită să presupună, în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), că respectivul client este, din punct de vedere financiar, în măsură să suporte orice risc legat de investiție, asumat în conformitate cu obiectivele sale investiționale.

  4. (5) Informațiile cu privire la situația financiară a clientului sau a clientului potențial includ, după caz, informații privind sursa și mărimea venitului său regulat, activele sale, inclusiv cele lichide, investiții și proprietăți imobiliare, precum și angajamentele sale financiare regulate.

  5. (6) Informațiile cu privire la obiectivele investiționale ale clientului sau ale clientului potențial includ, după caz, informații privind durata pe care clientul dorește să își păstreze investiția, preferințele sale în materie de risc, profilul său de risc, precum și scopurile investiției.

  6. (7) În cazul în care S.S.I.F. care prestează un serviciu de investiții de tipul consultanței pentru investiții sau al administrării de portofoliu nu obține informațiile necesare conform alin. (1),

  S.S.I.F. nu va recomanda clientului ori clientului potențial servicii de investiții sau instrumente financiare.

  Art. 131. — (1) Atunci când S.S.I.F. prestează alte servicii de investiții financiare decât cele menționate la art. 130 alin. (1), aceasta va solicita clientului sau potențialului client să furnizeze informații privind cunoștințele și experiența acestuia în domeniul investițiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiții oferit sau solicitat, astfel încât S.S.I.F. să fie în măsură să evalueze dacă serviciile de investiții sau instrumentele financiare avute în vedere sunt potrivite profilului respectivului client.

  1. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a evalua caracterul corespunzător pentru un client al unui serviciu de investiții, S.S.I.F. trebuie să stabilească dacă respectivul client are nivelul de experiență și de cunoștințe necesar pentru a înțelege riscurile asociate produsului sau serviciului de investiții oferit ori cerut.

  2. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. este îndreptățită să asume că un client profesional are nivelul de experiență și de cunoștințe necesar pentru a înțelege riscurile asociate acelor servicii de investiții sau tranzacții ori tipuri de tranzacții sau de produse pentru care clientul este calificat drept client profesional.

  Art. 132. — (1) În cazul în care S.S.I.F. consideră, pe baza informațiilor primite conform prevederilor art. 131 alin. (1), că instrumentul financiar și serviciul de investiții financiare solicitat nu sunt potrivite pentru client sau potențialul client, aceasta va avertiza în acest sens respectivul client sau potențial client.

  1. (2) În cazul în care clientul sau potențialul client decide să nu furnizeze informațiile prevăzute la art. 131 alin. (1) sau în cazul în care acesta furnizează informații insuficiente cu privire la cunoștințele și experiența investițională, S.S.I.F. va avertiza respectivul client sau potențial client că refuzul acestuia de a furniza informații complete va conduce la imposibilitatea societății de a stabili dacă instrumentul financiar sau serviciul de investiții avut în vedere este adecvat acestuia.

  2. (3) Avertismentele prevăzute la alin. (1) și (2) adresate clientului sau potențialului client pot fi menționate în cadrul formularului standard privind cererea de deschidere de cont.

   Art. 133. — (1) Informațiile referitoare la cunoștințele și la experiența unui client sau ale unui client potențial în domeniul investițiilor includ următoarele, în măsura în care corespund cu privire la natura clientului, natura și extinderea serviciului care urmează a fi prestat și la tipul produsului sau tranzacției avute în vedere, inclusiv complexitatea și riscurile asociate:

   1. a) tipurile de servicii, de tranzacții și de instrumente financiare cu care este familiarizat clientul;

   2. b) natura, volumul și frecvența tranzacțiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum și perioada în care s-au realizat;

   3. c) nivelul de educație și profesia sau profesia anterioară, dacă este relevantă, a clientului ori a clientului potențial.

  1. (2) S.S.I.F. nu va încuraja un client sau un client potențial să nu furnizeze informațiile cerute pentru scopurile prevăzute la art. 130 alin (1), art. 131 alin. (1) și art. 132.

  2. (3) S.S.I.F. este îndreptățită să se bazeze pe informațiile furnizate de clienții săi sau de clienții săi potențiali, în afara cazului în care are sau ar trebui să aibă cunoștință de faptul că informațiile sunt în mod evident perimate, eronate sau incomplete.

   Art. 134. — (1) S.S.I.F. care prestează servicii de investiții financiare constând doar în executarea și/sau preluarea și transmiterea ordinelor clienților cu sau fără prestarea serviciilor conexe pot furniza clienților lor respectivele servicii de investiții financiare, fără a fi necesară obținerea informațiilor sau evaluarea oportunității investiției conform prevederilor art. 131 alin. (1) și art. 132 alin. (1) și (2) dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

   1. a) serviciile prestate se referă la acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată, instrumente ale pieței monetare, obligațiuni sau alte titluri de creanță, cu excepția acelor obligațiuni sau titluri de creanță care reprezintă activul suport al instrumentului financiar derivat, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv și alte instrumente similare non-complexe;

   2. b) serviciul de investiții financiare este furnizat la inițiativa clientului sau potențialului client;

   3. c) clientul sau potențialul client a fost clar informat cu privire la faptul că, la furnizarea acestui serviciu de investiții financiare, S.S.I.F. nu are obligația să evalueze oportunitatea investiției în respectivul instrument financiar sau a serviciului prestat și, de aceea, acesta nu poate beneficia de protecția corespunzătoare prevăzută de regulile de conduită relevante. Acest avertisment poate fi inclus în cadrul unui formular standard;

   4. d) S.S.I.F. respectă obligațiile stabilite în prezentul regulament în legătură cu conflictul de interese.

  1. (2) Instrumentul financiar care nu este menționat la alin. (1) lit. a) este considerat instrument financiar non-complex dacă îndeplinește criteriile următoare:

   1. a) nu se încadrează la art. 2 pct. 2 lit. c) sau la pct. 1 lit. d)—h) din Regulamentul

    C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene;

   2. b) există ocazii frecvente pentru cesionarea, răscumpărarea sau dispensarea în alt mod a respectivului instrument, la prețuri care sunt accesibile public pentru participanții la piață și care sunt fie prețuri de piață, fie prețuri puse la dispoziție sau validate de către sisteme de evaluare independente față de emitent;

   3. c) nu implică pentru client nicio obligație efectivă sau potențială care ar depăși costul de achiziție a instrumentului;

   4. d) informații corespunzătoare privind caracteristicile sale sunt accesibile public și sunt de natură să fie înțelese cu ușurință, astfel încât să permită unui client de retail mediu să adopte o

  decizie în cunoștință de cauză cu privire la oportunitatea realizării unei tranzacții cu respectivul instrument.

  Art. 135. — În cazul în care un serviciu de investiții financiare este oferit ca parte a unui produs financiar care este deja subiect al altor reglementări sau standarde conforme cu legislația comunitară, aplicabile instituțiilor de credit și creditelor pentru consumatori în legătură cu evaluarea riscului clienților și/sau cerințele de informare, acest serviciu nu va fi supus în mod suplimentar obligațiilor prevăzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112

  alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116—120, art. 122—125, art. 127,

  art. 130—134, art. 140 și art. 234.

  CAPITOLUL V

  Reguli privind executarea ordinelor

  Art. 136. — (1) S.S.I.F. poate presta servicii de investiții financiare principale sau conexe în numele unui client prin intermediul unei alte S.S.I.F. în situația în care, în acest mod, se realizează o tranzacție mai avantajoasă pentru client și/sau nu crește nivelul comisioanelor și al celorlalte cheltuieli suportate de client. S.S.I.F. care mijlocește transmiterea instrucțiunilor clientului este responsabilă pentru caracterul complet și acuratețea informațiilor transmise.

  1. (2) S.S.I.F. care primește o instrucțiune să efectueze servicii pe numele unui client în condițiile menționate la alin. (1) va fi îndreptățită să se bazeze pe orice recomandare cu privire la serviciul sau tranzacțiile care au fost furnizate clientului de către o altă S.S.I.F. S.S.I.F. care mijlocește transmiterea instrucțiunilor este responsabilă în ce privește oportunitatea pentru client a recomandărilor și consultanței furnizate.

  2. (3) S.S.I.F. care primește instrucțiunile clientului sau ordinele prin intermediul unei alte

  S.S.I.F. este responsabilă pentru executarea serviciului sau a tranzacției, bazată pe orice informație sau recomandare formulată în conformitate cu prevederile prezentului titlu.

  Art. 137. — (1) În cazul în care execută ordinele clienților, S.S.I.F. trebuie să ia toate măsurile necesare pentru obținerea celor mai bune rezultate posibile pentru clienții săi, luând în considerare prețul, costurile, viteza și probabilitatea executării și decontării, volumul, natura tranzacției sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului. În situația în care clientul transmite o instrucțiune specifică, S.S.I.F. are obligația executării ordinului conform acelei instrucțiuni.

  1. (2) În aplicarea alin. (1), S.S.I.F. are obligația să întocmească și să implementeze reguli și proceduri clare cuprinzând politica de executare a ordinelor, care trebuie să conducă la obținerea celor mai bune rezultate posibile pentru ordinele clienților.

  2. (3) Politica de executare a ordinelor va include, corespunzător fiecărei categorii de instrumente financiare, informații cu privire la diferitele locuri de tranzacționare în care S.S.I.F. execută ordinele clienților săi, factorii care afectează alegerea locului executării ordinelor, precum

   și cu privire la posibilitatea executării ordinelor prin intermediul altei S.S.I.F. Alegerea locurilor de tranzacționare de către S.S.I.F. se va face cu respectarea principiului obținerii celor mai bune rezultate posibile pentru executarea ordinelor clienților.

  3. (4) S.S.I.F. va furniza clienților săi informații adecvate cu privire la politica de executare a ordinelor și va solicita acordul prealabil al clienților cu privire la aceasta.

  4. (5) În cazul în care politica de executare a ordinelor prevede posibilitatea ca ordinele clienților să poată fi executate în afara pieței reglementate sau a sistemului alternativ de tranzacționare, S.S.I.F. are obligația informării clienților săi cu privire la această posibilitate și a obținerii în prealabil a acordului expres al acestora, înaintea executării ordinelor lor. S.S.I.F. poate obține acordul clientului fie în cadrul general al contractului, fie separat pentru fiecare tranzacție.

  5. (6) S.S.I.F. va monitoriza eficacitatea executării ordinelor și a politicii de executare a ordinelor, în scopul identificării și corectării oricărei deficiențe, acolo unde este cazul. S.S.I.F. va evalua, în mod regulat, dacă locurile executării tranzacțiilor stabilite în politica de executare a ordinelor furnizează cele mai bune rezultate posibile pentru clienți sau dacă sunt necesare modificări referitoare la stabilirea locurilor de executare a tranzacțiilor. S.S.I.F. va notifica clienții cu privire la orice modificare a executării ordinelor sau a politicii de executare a acestora.

  6. (7) S.S.I.F. sunt obligate să demonstreze clienților lor, la solicitarea acestora, că ordinele acestora au fost executate în concordanță cu politica societății de executare a ordinelor.

  Art. 138. — (1) S.S.I.F. va revizui anual politica de executare a ordinelor prevăzută la art. 137 alin. (2), precum și procedurile privind executarea ordinelor.

  1. (2) Politica de executare a ordinelor va fi revizuită ori de câte ori apare o modificare importantă care afectează abilitatea S.S.I.F. de a continua să obțină cel mai bun rezultat posibil pentru executarea ordinelor clienților săi în mod consecvent, folosind locurile de tranzacționare stabilite în politica de executare a ordinelor.

  2. (3) S.S.I.F. va oferi clienților de retail, în timp util și înainte de furnizarea serviciilor, următoarele informații în legătură cu politica proprie de executare a ordinelor:

   1. a) o descriere cu privire la importanța pe care S.S.I.F. o atribuie factorilor prevăzuți la art. 137 alin. (1) în conformitate cu criteriile specificate în art. 139 alin. (1) și (2) sau procesul prin care S.S.I.F. determină importanța acestor factori;

   2. b) o listă a locurilor de tranzacționare cărora S.S.I.F. le acordă o încredere semnificativă în vederea îndeplinirii obligației sale de a lua măsurile necesare pentru obținerea celui mai bun rezultat posibil în mod consecvent pentru executarea ordinelor clienților săi;

   3. c) o avertizare clară și evidențiată în mod distinct cu privire la faptul că orice instrucțiuni specifice ale unui client pot împiedica S.S.I.F. să respecte criteriile stabilite și implementate în politica sa de executare a ordinelor de a obține cel mai bun rezultat posibil pentru executarea acelor ordine referitoare la elementele acoperite de aceste instrucțiuni.

  3. (4) Informațiile prevăzute la alin. (3) vor fi furnizate pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, dacă aceasta nu este considerată un suport durabil, în cazul în care condițiile specificate la art. 104 alin. (2) sunt îndeplinite.

   Art. 139. — (1) S.S.I.F. care execută ordinele clienților trebuie să ia în considerare, pentru a determina importanța factorilor prevăzuți la art. 137 alin. (1), următoarele criterii:

   1. a) caracteristicile clientului incluzând clasificarea clientului în categoria clienților de retail sau a clienților profesionali;

   2. b) caracteristicile ordinului clientului;

   3. c) caracteristicile instrumentelor financiare care sunt obiectul acestui ordin;

   4. d) caracteristicile locurilor de tranzacționare către care acel ordin poate fi direcționat.

  1. (2) Prin loc de tranzacționare, în sensul prezentului articol și al art. 138, se înțelege o piață reglementată, un sistem alternativ de tranzacționare, un operator independent, un formator de piață ori alt furnizor de lichiditate sau o entitate care îndeplinește într-un stat nemembru o funcție similară oricărei funcții îndeplinite de entitățile enumerate anterior.

  2. (3) S.S.I.F. îndeplinește obligația prevăzută la art. 137 alin. (1) de a lua toate măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru client în măsura în care execută un ordin sau un aspect specific al ordinului urmând instrucțiunile specifice de la client cu privire la ordin sau la aspectul specific al ordinului.

  3. (4) În situația în care S.S.I.F. execută un ordin în numele unui client de retail, cel mai bun rezultat posibil va fi determinat pe baza prețului total, reprezentând prețul instrumentului financiar

   și costurile legate de executare, care trebuie să includă toate cheltuielile care incumbă clientului și care sunt direct legate de executarea ordinului, incluzând tarifele pentru locul de executare a ordinului, pentru compensare și decontare și orice alte tarife plătite părților terțe implicate în executarea ordinului.

  4. (5) În situația în care, pentru executarea unui ordin cu un instrument financiar, există mai multe locuri de tranzacționare concurente, în scopul asigurării celui mai bun rezultat pentru client, pentru a evalua și a compara rezultatele care ar fi obținute prin executarea ordinului în fiecare din locurile de tranzacționare cuprinse în politica de executare a ordinelor, S.S.I.F. care execută ordinul va lua în considerare comisioanele proprii și costurile pentru executarea ordinului în cadrul fiecărui loc de tranzacționare eligibil.

  5. (6) S.S.I.F. nu trebuie să structureze sau să perceapă comisioane astfel încât să realizeze o discriminare inechitabilă între locurile de tranzacționare.

  Art. 140. — (1) S.S.I.F. are obligația respectării prevederilor art. 102 alin. (1) de a acționa în cel mai bun interes al clienților atunci când, în cursul prestării serviciului privind administrarea portofoliului plasează spre executare altor entități ordinele ce rezultă din deciziile S.S.I.F. de a tranzacționa instrumentele financiare în numele clienților săi.

  1. (2) În situația administrării unui cont discreționar, contrapartea în tranzacții nu poate fi contul propriu, contul persoanelor relevante sau un alt cont client al S.S.I.F., decât dacă se asigură un preț mai bun decât cel oferit de piață.

  2. (3) S.S.I.F. are obligația respectării prevederilor art. 102 alin. (1) de a acționa în conformitate cu cel mai bun interes al clienților în situația prestării serviciilor de preluare și transmitere a ordinelor clienților atunci când ordinele acestora sunt transmise spre executare altor entități.

  3. (4) Pentru îndeplinirea obligațiilor menționate la alin. (1) sau alin. (3), S.S.I.F. va respecta prevederile alin. (5)—(10).

  4. (5) S.S.I.F. va lua toate măsurile necesare pentru a obține cel mai bun rezultat pentru clienții săi luând în considerare factorii prevăzuți la art. 137 alin. (1). Importanța acestor factori va fi determinată prin referire la criteriile menționate la art. 139 alin. (1) și (2) și, pentru clienții de retail, și la art. 139 alin. (4) și (5).

  5. (6) Prevederile alin. (1) sau alin. (3) se consideră a fi respectate de către S.S.I.F., fără a fi necesară aplicarea măsurilor stabilite la alin. (5), în situația în care S.S.I.F. aduce la îndeplinire instrucțiunile specifice ale clientului său atunci când plasează sau transmite un ordin spre a fi executat de către o altă entitate.

  6. (7) S.S.I.F. va stabili și va implementa o politică prin care să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (5) și (6). Această politică va identifica, pentru fiecare categorie de instrumente financiare, entitățile la care sunt plasate ordinele sau către care S.S.I.F. transmite ordinele pentru a fi executate. Entitățile identificate trebuie să dispună de mijloace de executare care să permită

   S.S.I.F. să își asume obligațiile prevăzute în prezentul articol atunci când plasează sau transmite ordinele spre a fi executate de către acea entitate.

  7. (8) S.S.I.F. va furniza informații corespunzătoare clienților săi referitoare la politica stabilită în conformitate cu prevederile alin. (7).

  8. (9) S.S.I.F. va monitoriza regulat eficiența politicii stabilite în conformitate cu alin. (7) și, în special, calitatea executării efectuate de entitățile identificate în acea politică și, dacă este cazul, va corecta orice deficiență.

  9. (10) Politica S.S.I.F. stabilită în conformitate cu alin. (7) va fi revizuită anual și ori de câte ori apare o modificare importantă care afectează abilitatea S.S.I.F. de a obține cel mai bun rezultat pentru clienții săi.

  10. (11) Prevederile prezentului articol nu se vor aplica atunci când S.S.I.F. care furnizează servicii de administrare a portofoliului și/sau de preluare sau transmitere a ordinelor execută, de asemenea, ordinele primite sau deciziile de tranzacționare în contul aferent portofoliului clientului. În aceste cazuri se vor aplica prevederile art. 137.

  CAPITOLUL VI

  Administrarea ordinelor clienților

  Art. 141. — (1) S.S.I.F. autorizată să execute ordine în numele clienților trebuie să implementeze reguli și proceduri care să urmărească executarea promptă, corectă și expeditivă a ordinelor clienților față de alte ordine ale clienților sau față de ordinele proprii ale S.S.I.F. Aceste reguli și proceduri vor permite executarea ordinelor comparabile ale clienților în concordanță cu momentul primirii acestora de către S.S.I.F.

  1. (2) Înainte de a tranzacționa un anumit instrument financiar în contul propriu sau în contul persoanelor relevante, S.S.I.F. trebuie să execute ordinele primite de la clienți pentru acel instrument financiar, care pot fi executate în condițiile pieței.

  2. (3) În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura înregistrarea pe bandă magnetică sau pe un suport echivalent.

  3. (4) Refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului, împreună cu justificarea refuzului.

   Art. 142. — (1) În situația executării ordinelor clienților S.S.I.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

   1. a) să se asigure că ordinele executate în numele clienților sunt înregistrate și alocate prompt

    și corect;

   2. b) să execute ordinele clienților, care sunt comparabile, în mod succesiv și prompt, cu excepția situației în care caracteristicile ordinelor sau condițiile predominante din piață fac acest lucru nerealizabil sau în situația în care interesele clienților o cer altfel;

   3. c) să informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunoștință, cu privire la orice situație importantă care ar putea afecta executarea promptă a ordinelor.

  1. (2) S.S.I.F. responsabilă pentru supravegherea sau decontarea unui ordin executat va lua toate măsurile necesare pentru a asigura faptul că orice instrumente financiare sau fonduri ale clientului primite în vederea decontării ordinului executat sunt corect și prompt transferate în contul clientului corespunzător.

  2. (3) S.S.I.F. nu va abuza de informațiile referitoare la ordinele în așteptare ale clienților și va lua toate măsurile necesare pentru a preveni folosirea abuzivă a acestor informații de către orice persoană relevantă a S.S.I.F.

   Art. 143. — (1) S.S.I.F. poate să execute un ordin al clientului sau o tranzacție în nume propriu împreună cu ordinul altui client numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

   1. a) trebuie să fie puțin probabil ca agregarea ordinelor și tranzacțiilor să fie în dezavantajul oricăruia din clienții ale căror ordine vor fi agregate;

   2. b) fiecare client al cărui ordin urmează să fie agregat trebuie să fie informat că efectul agregării poate fi în dezavantajul său în ceea ce privește respectivul ordin;

   3. c) trebuie să fie stabilită și implementată efectiv o politică de alocare a ordinelor, prevăzând termeni suficient de preciși pentru alocarea corectă a ordinelor și tranzacțiilor agregate, inclusiv modul în care volumul și prețul ordinelor vor determina alocarea și tratamentul executării parțiale.

  (2) S.S.I.F. care a agregat un ordin cu unul sau mai multe ordine ale altui client și ordinul agregat este parțial executat trebuie să aloce tranzacțiile menționate în conformitate cu politica sa de alocare a ordinelor.

  Art. 144. — (1) S.S.I.F. care a agregat tranzacții în nume propriu cu unul sau mai multe ordine ale clienților nu va aloca tranzacțiile menționate în detrimentul unui client.

  1. (2) S.S.I.F. care a agregat un ordin al clientului cu o tranzacție în nume propriu și ordinul agregat este parțial executat va aloca tranzacțiile menționate cu prioritate clientului față de S.S.I.F.

  2. (3) În situația în care S.S.I.F. poate să demonstreze într-o manieră rezonabilă faptul că fără combinarea ordinului și tranzacției nu ar fi fost posibil să execute ordinele în mod avantajos sau nu le-ar fi executat deloc, prevederile alin. (2) nu se aplică și S.S.I.F. poate aloca tranzacția în nume propriu proporțional, în concordanță cu politica de alocare prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c).

  3. (4) S.S.I.F. trebuie să pună în aplicare, în completarea politicii de alocare a ordinelor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. c), proceduri menite a preveni realocarea tranzacțiilor efectuate în nume propriu și care sunt executate în combinare cu ordinele clientului, într-un mod care să fie în detrimentul clientului.

   Art. 145. — În cazul unui ordin limită al unui client, cu privire la acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată care nu poate fi executat imediat în condițiile curente de piață existente, S.S.I.F. trebuie, cu excepția cazului în care clientul stabilește altfel în mod expres, să ia măsurile necesare pentru a facilita executarea cât mai curând posibil a acelui ordin, făcând public respectivul ordin limită într-o manieră care să fie ușor accesibilă celorlalți participanți la piață folosind sistemul pieței reglementate, sistemul alternativ de tranzacționare sau orice alt sistem supravegheat, cu asigurarea publicității, accesibilității și executării cât mai rapide a ordinului.

   CAPITOLUL VII

   Contrapărți eligibile

   Art. 146. — (1) În aplicarea acestei secțiuni, sunt considerate contrapărți eligibile următoarele entități:

   1. a) societățile de servicii de investiții financiare, instituțiile de credit și societățile de asigurare;

   2. b) organismele de plasament colectiv și societățile lor de administrare;

   3. c) fondurile de pensii și societățile lor de administrare;

   4. d) alte instituții financiare autorizate sau reglementate conform legislației comunitare sau legilor naționale ale unui stat membru;

   5. e) persoanele fizice sau juridice ale căror activități principale constau în tranzacționarea în cont propriu a mărfurilor și/sau a instrumentelor financiare derivate având ca suport mărfurile;

   6. f) traderii;

   7. g) guvernele naționale și entitățile publice subordonate acestora, inclusiv autoritățile publice care gestionează datoria publică;

   8. h) băncile centrale și organizațiile transnaționale.

  1. (2) Prevederile art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112

   alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116—120, art. 122—125, art. 127, art. 130—135, art. 137—144 și art. 234 nu se aplică S.S.I.F. autorizate să execute ordine în numele clienților și/sau să efectueze tranzacții în cont propriu și/sau să primească și să transmită ordine, atunci când respectivele operațiuni sunt efectuate cu sau între contrapărți eligibile.

  2. (3) Entitățile clasificate ca și contrapărți eligibile conform alin. (1) pot solicita, fie în termeni generali, fie tranzacție cu tranzacție, tratarea lor ca și clienți ai S.S.I.F. cărora li se aplică prevederile art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1)

   lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116—120, art. 122—125, art. 127, art. 130—135,

   art. 137—145 și art. 234.

  3. (4) În situația unei tranzacții în care posibilele contrapărți se află sub jurisdicții diferite,

   S.S.I.F. va amâna aplicarea statutului de contraparte eligibilă al respectivei entități conform prevederilor legale și măsurilor din statul membru în care respectiva entitate este situată, până la obținerea confirmării exprese a posibilei contrapărți că aceasta este de acord să fie tratată drept contraparte eligibilă. S.S.I.F. poate obține această confirmare fie într-un cadru general în baza unui contract, fie pentru fiecare tranzacție în parte.

  4. (5) Sunt considerate contrapărți eligibile și alte entități decât cele prevăzute la alin. (1) dacă întrunesc condiții predeterminate corespunzătoare, incluzând mărimea deținerilor, stabilite conform art. 147.

  5. (6) Sunt considerate contrapărți eligibile și entitățile din statele nemembre, echivalente categoriilor de entități menționate la alin. (1) și respectiv a celor menționate la alin. (5), dacă sunt îndeplinite aceleași condiții prevăzute pentru încadrarea acestora din urmă conform alin. (5).

  Art. 147. — (1) Dacă o entitate este inclusă în categoria clienților profesionali în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a)—c) din anexa nr. 8, excluzând orice categorie care este menționată explicit la art. 146 alin. (1), acea entitate este considerată de S.S.I.F. drept contraparte eligibilă.

  1. (2) Entitățile care sunt incluse în categoria de clienți care sunt considerați clienți profesionali în conformitate cu prevederile art. 2 din anexa nr. 8 pot fi considerate de S.S.I.F., la cerere, drept contrapărți eligibile. În astfel de cazuri, totuși, entitățile în cauză vor fi recunoscute drept contraparte eligibilă numai în ceea ce privește serviciile sau tranzacțiile pentru care ar putea fi considerate clienți profesionali.

  2. (3) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1), o contraparte eligibilă solicită aplicarea prevederilor menționate la art. 146 alin. (3), dar nu solicită expres un tratament de client de retail, și S.S.I.F. este de acord cu această solicitare, S.S.I.F. va trata contrapartea eligibilă ca un client profesional.

  3. (4) În cazul în care acea contraparte eligibilă solicită în mod expres să fie tratată ca un client de retail, se vor aplica prevederile privind solicitările entităților de a nu fi tratate drept clienți profesionali stipulate în art. 1 alin. (3)—(6) din anexa nr. 8.

  CAPITOLUL VIII

  Cerințe privind transparența și integritatea operațiunilor cu instrumente financiare

  SECȚIUNEA 1

  Obligații privind asigurarea integrității piețelor, raportarea tranzacțiilor și păstrarea înregistrărilor

  Art. 148. — (1) S.S.I.F. are obligația să păstreze și să pună la dispoziția C.N.V.M., pentru cel puțin 5 ani, rapoartele și evidențele cuprinzând datele și informațiile relevante pentru toate tranzacțiile cu instrumente financiare pe care le-a efectuat fie în cont propriu, fie în contul clienților.

  1. (2) În cazul tranzacțiilor efectuate în contul clienților, rapoartele și evidențele trebuie să cuprindă, în afara informațiilor relevante prevăzute la alin. (1), toate informațiile și detaliile privind identitatea clientului, precum și informațiile prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile prevenirii și combaterii spălării banilor prin folosirea sistemului financiar.

   Art. 149. — (1) Operatorul de piață, operatorul de sistem și, după caz, societățile de servicii de investiții financiare trebuie să întocmească și să transmită C.N.V.M., cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârșitul următoarei zile lucrătoare, rapoartele privind tranzacțiile cu instrumente financiare, întocmite conform prevederilor alin. (2), după cum urmează:

   1. a) în cazul în care tranzacționarea se efectuează în piața reglementată sau în sistemul alternativ de tranzacționare obligația transmiterii rapoartelor revine, după caz, operatorului de piață sau operatorului de sistem;

   2. b) în cazul tranzacțiilor efectuate în afara piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare, obligația transmiterii rapoartelor revine S.S.I.F.

  (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde cel puțin detalii privind denumirea și numărul instrumentelor financiare cumpărate sau vândute, cantitatea, data și momentul executării fiecărei tranzacții, prețul de tranzacționare, precum și datele de identificare ale S.S.I.F. implicate. Art. 150. — În cazul în care instrumentele financiare subiect al raportării se tranzacționează

  în cadrul altei piețe relevante în termeni de lichiditate pentru respectivul instrument, S.S.I.F. va transmite informațiile prevăzute la art. 149 alin. (2) și autorității competente care supraveghează respectiva piață, în conformitate cu legislația comunitară aplicabilă.

  Art. 151. — (1) Rapoartele transmise C.N.V.M. de către sucursalele intermediarilor autorizați în statele membre, care desfășoară activități în România, vor fi transmise și autorităților competente din statele membre de origine, cu excepția cazului în care acestea decid că nu doresc să primească respectivele informații.

  (2) Rapoartele transmise autorității competente din alt stat membru de către sucursalele

  S.S.I.F. înființate în acel stat membru vor fi transmise și C.N.V.M.

  Art. 152. — (1) S.S.I.F. trebuie să evidențieze distinct, să întocmească și să țină la zi cel puțin următoarele:

  1. a) evidențe privind apelurile în marjă și notele privind alte debite/credite ale clienților;

  2. b) fișele conturilor clienților, conturilor persoanelor relevante și contului propriu;

  3. c) evidențe ale operațiunilor referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare, ale intrărilor/ieșirilor de numerar și ale altor avansuri sau debite ale clienților, precum și documentele

   primare care au stat la baza lor. Evidențele vor reflecta contul în care tranzacția a fost efectuată, denumirea contului, instrumentul financiar tranzacționat, cantitatea, prețul unitar și prețul total de vânzare sau cumpărare și data tranzacției;

  4. d) evidențele deținerilor clienților, care să reflecte, în contul de numerar al fiecărui client, toate vânzările/cumpărările, primirile/livrările de instrumente financiare, actualizate cel puțin zilnic;

  5. e) situații privind activele și pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli și de capital, actualizate cel puțin lunar;

  6. f) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar, la data compensării, toate pozițiile pe care S.S.I.F. le deține în conturile personale și ale clienților săi, precum și localizarea lor;

  7. g) evidențe ale instrumentelor financiare în curs de transfer, ale dividendelor și dobânzilor primite, ale împrumuturilor acordate sau primite, precum și ale instrumentelor financiare ce nu au fost primite sau nu au fost livrate, actualizate cel puțin zilnic;

  8. h) fișele angajaților S.S.I.F., cu menționarea atribuțiilor, sancțiunilor și a situațiilor de punere sub acuzare în legătură cu activitatea de intermediere, pentru perioada în care aceștia au fost angajații S.S.I.F.

  1. (2) Toate documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să poată fi puse la dispoziție C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucrătoare.

  2. (3) La cererea C.N.V.M., S.S.I.F. are obligația de a furniza în orice moment copii ale documentelor solicitate.

   Art. 153. — (1) În scopul supravegherii de către C.N.V.M. a activității desfășurate de S.S.I.F., aceasta va depune la C.N.V.M. următoarele situații și documente:

   1. a) situații financiare lunare, trimestriale sau semestriale, după caz, întocmite și transmise

    C.N.V.M. în conformitate cu prevederile reglementărilor emise în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

   2. b) îraportul privind evidența operațiunilor de împrumut, a cumpărărilor în marjă și a vânzărilor în lipsă“, întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.;

   3. c) îraportul privind tranzacțiile cu instrumente financiare derivate“, întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.;

   4. d) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situațiile financiare semestriale compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie;

   5. e) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde:

    1. 1. situațiile financiare anuale compuse din bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile și note explicative;

    2. 2. raportul administratorilor;

    3. 3. raportul auditorului financiar;

   6. f) raportul auditorilor interni, care va fi transmis împreună cu raportul menționat la lit. e);

   7. g) raport privind sursa veniturilor S.S.I.F. (detaliate pe categorii de servicii de investiții financiare) și destinația cheltuielilor, precum și raport privind sursa veniturilor (detaliate pe categorii de servicii de investiții financiare) și destinația cheltuielilor, pe fiecare sediu secundar, care vor fi transmise împreună cu raportul menționat la lit. e).

  1. (2) Anual S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 1A, actualizată și completată integral, împreună cu:

   1. a) lista sediilor secundare autorizate cuprinzând și agenții pentru servicii de investiții financiare și, după caz, reprezentanții compartimentului de control intern care își desfășoară activitatea la respectivele sedii secundare;

   2. b) raportul privind structura portofoliilor individuale ale clienților aflate în administrare;

   3. c) raportul privind măsurile disciplinare aplicate conducătorilor, agenților pentru servicii de investiții financiare și reprezentanților compartimentului de control intern;

   4. d) lista contractelor încheiate cu alți intermediari și obiectul acestora;

   5. e) raportul privind activitățile aflate în obiectul de activitate autorizat ce au fost externalizate.

  2. (3) Anual, S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 martie, raportul privind structura organizațională și sistemul de contabilitate.

  SECȚIUNEA 2

  Obligațiile S.S.I.F. care acționează în calitate de operator independent

  Art. 154. — (1) Operatorul independent reprezintă intermediarul care, în mod organizat, frecvent și sistematic, încheie tranzacții pe cont propriu prin executarea ordinelor clienților în afara piețelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzacționare.

  1. (2) S.S.I.F. care intenționează să acționeze ca operator independent trebuie să notifice în prealabil C.N.V.M. și să solicite eliberarea atestatului privind confirmarea acestei calități.

  2. (3) C.N.V.M. poate confirma calitatea de operator independent a unei S.S.I.F. dacă documentele justificative depuse în acest sens atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta secțiune și de Regulamentul CE nr. 1.287/2006 pentru desfășurarea acestei activități.

  Art. 155. — Societățile de servicii de investiții financiare care acționează în calitate de operator independent pentru acțiuni au obligația să publice cotația fermă pentru acele acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată, pentru care acționează ca operator independent

  și pentru care există o piață lichidă conform prevederilor art. 22 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006. În cazul acțiunilor pentru care nu există o piață lichidă, operatorul independent va prezenta cotațiile clienților lor, la solicitarea acestora.

  Art. 156. — (1) Prevederile art. 155 se aplică atunci când operatorul independent tranzacționează cantități mai mici decât dimensiunea standard a pieței. Operatorului independent care tranzacționează doar cantități mai mari decât dimensiunea standard a pieței nu i se vor aplica prevederile prezentei secțiuni.

  1. (2) Operatorii independenți pot decide cantitatea sau cantitățile pentru care vor oferi cotații. Pentru o anumită acțiune, fiecare cotație va include prețul ferm de cumpărare și/sau vânzare sau prețurile pentru o cantitate sau cantități care pot fi mai mici decât dimensiunea standard a pieței pentru clasa de acțiuni de care aparțin respectivele acțiuni. Prețul sau prețurile vor reflecta condițiile predominante (preponderente) existente în piață pentru respectiva acțiune.

  2. (3) În aplicarea prezentei secțiuni, acțiunile vor fi grupate în clase pe baza mediei aritmetice a valorii ordinelor executate în piață pentru acea acțiune. Dimensiunea standard a pieței pentru fiecare clasă de acțiuni va fi o cantitate reprezentativă a mediei aritmetice a valorii ordinelor executate în piață pentru acțiunile incluse în fiecare clasă de acțiuni.

  3. (4) În aplicarea prevederilor art. 155 și ale alin. (1)—(3) ale prezentului articol, piața pentru fiecare acțiune reprezintă toate ordinele executate în România și în Uniunea Europeană în legătură cu respectiva acțiune, excluzându-le pe acelea ale căror volume sunt mai mari decât dimensiunea standard a pieței pe acea acțiune.

  Art. 157. — (1) C.N.V.M. va stabili, pe baza datelor furnizate de către operatorul de piață pentru fiecare acțiune, cel puțin anual, clasa acțiunilor căreia aceasta îi aparține, luând în considerare media aritmetică a valorii ordinelor executate în piață cu privire la acea acțiune. Această informație va fi difuzată public tuturor participanților la piață.

  (2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru acțiunile tranzacționate pe o piață reglementată autorizată și supravegheată de C.N.V.M., dacă această piață este declarată piața cea mai relevantă în termeni de lichiditate pentru respectivele acțiuni în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.287/2006.

  Art. 158. — (1) Operatorii independenți vor face publice cotațiile lor în mod regulat și continuu în timpul programului normal de tranzacționare. Operatorii independenți pot să își actualizeze cotațiile în orice moment și vor putea, de asemenea, în condiții excepționale de piață, să își retragă cotațiile.

  1. (2) Cotațiile vor fi făcute publice într-o manieră ușor accesibilă celorlalți participanți la piață, în baza unor costuri comerciale rezonabile.

  2. (3) În vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 137, operatorii independenți vor executa ordinele primite de la clienții de retail cu privire la acțiunile pentru care au calitatea de operatori independenți, la prețurile cotate la momentul primirii ordinelor.

  3. (4) S.S.I.F. va executa ordinele primite de la clienții profesionali definiți conform anexei nr. 8 cu privire la acțiunile pentru care au calitatea de operatori independenți, la prețurile cotate la momentul primirii ordinelor. Operatorii independenți pot executa aceste ordine, în cazuri justificate, la un preț mai bun, cu condiția ca acest preț să se încadreze în limitele apropiate de condițiile publice ale pieței, precum și cu condiția ca ordinele să cuprindă cantități mai mari decât cantitatea inițiată în mod obișnuit de către un client de retail.

  4. (5) Operatorii independenți pot, de asemenea, să execute ordinele primite de la clienții profesionali la prețuri diferite față de cotațiile oferite fără a fi necesară îndeplinirea condițiilor stabilite la alin. (4), în situația în care executarea tranzacțiilor cu mai multe valori mobiliare reprezintă parte a unei tranzacții sau în situația în care ordinele sunt supuse altor condiții decât prețul curent din piață.

  5. (6) În situația în care nu este posibilă aplicarea prevederilor alin. (4) și (5), operatorul independent care oferă o singură cotație sau a cărui cea mai mare cotație este mai mică decât dimensiunea standard a pieței și care primește un ordin de la un client cuprinzând o cantitate mai mare decât cotația oferită de acesta, dar mai mică decât dimensiunea standard a pieței, poate decide să execute acea parte a ordinului care depășește cotația oferită de acesta, cu condiția ca executarea să se facă la prețul cotat.

  6. (7) În situația în care ordinul unui client cuprinde o cantitate ce reprezintă un multiplu al volumului standard din piață plus o diferență mai mică decât volumul standard, prevederile alin. (6) se aplică și acestei diferențe.

  7. (8) În cazul în care operatorul independent oferă cotații diferite și primește un ordin care se situează între aceste cotații, va executa ordinul la unul din prețurile cotate cu respectarea prevederilor art. 141 alin. (1) și art. 145, exceptând cazul în care este permis altfel conform alin. (4) și (5).

   Art. 159. — C.N.V.M. va verifica dacă S.S.I.F. care acționează în calitate de operator independent:

   1. a) actualizează periodic prețurile de cumpărare și/sau vânzare publicate în conformitate cu art. 155 și dacă menține prețurile care reflectă condițiile de piață predominante (preponderente);

   2. b) respectă condițiile impuse pentru oferirea unor prețuri mai bune conform prevederilor art. 158 alin. (4).

  Art. 160. — (1) Operatorii independenți pot decide pe baza politicii comerciale proprii și într-un mod obiectiv și nediscriminatoriu căror clienți le vor acorda acces la cotațiile oferite. În acest sens, S.S.I.F. va dispune de reguli clare care guvernează accesul la cotațiile oferite.

  (2) Operatorii independenți pot refuza să încheie sau pot întrerupe relațiile de afaceri cu clienții din considerente comerciale cum ar fi statutul de creditori al clienților sau luarea în considerare a riscului de contraparte și de decontare finală într-o tranzacție.

  Art. 161. — (1) În vederea limitării riscului de a fi expus la multiple tranzacții din partea aceluiași client, operatorul independent poate limita, într-un mod nediscriminatoriu, numărul tranzacțiilor de la același client care vor fi inițiate în condițiile publicate.

  (2) Operatorii independenți pot de asemenea, ca într-un mod nediscriminatoriu și cu respectarea prevederilor art. 141 alin. (1) și art. 145, să limiteze numărul total al tranzacțiilor de la diferiți clienți în același timp cu condiția ca acest lucru să se efectueze numai dacă numărul

  și/sau volumul ordinelor clienților depășesc considerabil norma.

  SECȚIUNEA 3

  Obligațiile S.S.I.F. privind transparența posttranzacționare

  Art. 162. — (1) S.S.I.F. care efectuează, în afara pieței reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzacționare, tranzacții cu acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată în contul propriu sau în contul clienților trebuie să facă publice volumul și prețul acelor tranzacții, precum și momentul exact la care acestea au fost executate. Această informație va fi făcută publică imediat după momentul executării tranzacției, în baza unor costuri comerciale rezonabile și într-o manieră cât mai ușor accesibilă participanților la piață, în conformitate cu reglementările pieței reglementate.

  1. (2) Detaliile privind informațiile ce trebuie făcute publice conform alin. (1) vor fi făcute publice prin mijloacele prevăzute la art. 30 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006. În cazul în care informațiile sunt transmise prin intermediul sistemului electronic al pieței reglementate pe care respectiva acțiune este admisă la tranzacționare, operatorul de piață va permite transmiterea acestor informații într-un mod nediscriminatoriu și pe baza unor costuri comerciale rezonabile.

  2. (3) S.S.I.F. care efectuează, în afara unui sistem alternativ de tranzacționare, tranzacții cu acțiuni care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și care sunt tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare trebuie să facă public, prin intermediul sistemului alternativ de tranzacționare, volumul și prețul acelor tranzacții, precum și momentul exact la care acestea au fost executate.

   SECȚIUNEA 4

   Practici frauduloase și notificarea tranzacțiilor suspecte

   Art. 163. — Următoarele fapte sunt considerate ca fiind practică frauduloasă:

   1. a) furtul instrumentelor financiare ale clienților și/sau al fondurilor bănești aferente acestora;

   2. b) împrumutul, gajarea sau constituirea de garanții în numele S.S.I.F. prin utilizarea instrumentelor financiare și a disponibilităților bănești care aparțin clienților sau terților, fără a avea în prealabil autorizația scrisă expresă a clientului;

   3. c) înstrăinarea sau folosirea directă sau indirectă a activelor clientului ori a drepturilor provenind din proprietatea asupra acestora, fără autorizația scrisă expresă a clientului;

   4. d) încheierea unor tranzacții cu instrumente financiare care ar avea drept scop ascunderea identității proprietarului acestora;

   5. e) garantarea obținerii anumitor rezultate financiare în urma tranzacțiilor efectuate;

   6. f) executarea prioritară a ordinelor de tranzacționare în contul propriu și/sau contul persoanelor relevante față de ordinele competitive anterioare sau concomitente în contul clienților;

   7. g) efectuarea de tranzacții în situația existenței unor conflicte de interese cu clienții fără informarea și acordul prealabil al clientului;

   8. h) tranzacționarea excesivă pentru un cont discreționar, în sensul efectuării de tranzacții repetate, în defavoarea clientului, cu scopul de a genera comision pentru S.S.I.F.;

   9. i) încheierea unui acord între două sau mai multe persoane care se află în legături strânse, în scopul obținerii de beneficii în dauna clienților sau care au ca scop ori rezultat creșterea ori scăderea frauduloasă a prețului instrumentelor financiare;

   10. j) informarea eronată, incompletă sau exagerată cu privire la un instrument financiar, transmisă unui client în vederea determinării acestuia să deruleze tranzacții având ca obiect respectivul instrument financiar;

   11. k) acoperirea obligațiilor ce rezultă din tranzacțiile efectuate în contul propriu și/sau contul persoanelor relevante folosind activele clienților;

   12. l) transmiterea unor informații din surse neoficiale, prezentate ca fiind confidențiale, în scopul determinării clienților sau potențialilor clienți de a efectua tranzacții ori promisiuni de câștig făcute clienților;

   13. m) orice alte fapte considerate de C.N.V.M. ca practică frauduloasă.

  Art. 164. — În aplicarea art. 244 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004, în examinarea tranzacțiilor sau ordinelor de tranzacționare, C.N.V.M., operatorul de piață, operatorul de sistem și participanții la piață vor lua în considerare persoana care inițiază ordinul, precum și cel puțin următoarele semnale care pot indica operațiuni de manipulare a pieței:

  1. a) măsura în care ordinele de tranzacționare date sau tranzacțiile efectuate reprezintă o proporție semnificativă a volumului zilnic de tranzacționare a unui instrument financiar avut în vedere pe piața reglementată, în special atunci când aceste operațiuni conduc la modificarea semnificativă a prețului instrumentului financiar;

  2. b) măsura în care ordinele de tranzacționare date sau tranzacțiile efectuate de persoane care cumpără sau vând cantități ale unui instrument financiar reprezentând poziții semnificative conduc la modificări semnificative ale prețului respectivului instrument financiar sau a instrumentului financiar derivat ori a activului suport cu care se află în legătură, admis la tranzacționare pe o piață reglementată;

  3. c) măsura în care tranzacțiile efectuate nu conduc la modificări privind deținătorii finali ai instrumentului financiar admis la tranzacționare pe o piață reglementată;

  4. d) măsura în care ordinele de tranzacționare date sau tranzacțiile efectuate includ poziții de sens invers într-o perioadă scurtă de timp și reprezintă o proporție semnificativă a volumului zilnic de tranzacționare a instrumentului financiar analizat pe piața reglementată avută în vedere și ar putea fi asociate cu schimbări semnificative ale prețului instrumentului financiar admis la tranzacționare pe o piață reglementată;

  5. e) măsura în care ordinele de tranzacționare date sau tranzacțiile efectuate sunt concentrate într-o perioadă scurtă de timp în cadrul sesiunii de tranzacționare și conduc apoi la schimbarea prețului în sens invers;

  6. f) măsura în care ordinele de tranzacționare date și retrase înainte de a fi executate conduc la modificarea celui mai bun preț de cumpărare sau vânzare a unui instrument financiar admis la tranzacționare pe o piață reglementată sau la modificarea înregistrărilor în registrul ordinelor disponibil participanților la piață;

  7. g) măsura în care ordinele de tranzacționare sunt date sau tranzacțiile sunt efectuate la momentul sau în jurul unui anume moment în care sunt determinate prețurile de referință, prețurile de decontare și estimările și care conduc la modificări ale prețului cu efect asupra estimărilor și prețurilor menționate mai sus;

  8. h) situația în care ordinele de tranzacționare date sau tranzacțiile efectuate de către persoane sunt precedate sau urmate de diseminarea unor informații false sau înșelătoare de către aceleași persoane sau de către alte persoane cu care acestea se află în legătură;

  9. i) situația în care ordinele de tranzacționare sunt date sau tranzacțiile sunt efectuate de către persoane înainte ca sau după ce aceleași persoane sau persoane cu care acestea se află în legătură produc sau diseminează analize ori recomandări privind investițiile care sunt incorecte, aduc prejudicii sau sunt, în mod demonstrabil, influențate de interese materiale.

  Art. 165. (1) În aplicarea art. 250 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, orice persoană care efectuează operațiuni cu titlu profesional, definită în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. u), care are sediul sau o sucursală în România și care dobândește în vreun fel informații despre tranzacții asupra cărora apreciază că există motive rezonabile de suspiciune privind manipularea de piață sau tranzacționarea pe baza informațiilor privilegiate trebuie să le aducă de îndată la cunoștința C.N.V.M.

  1. (2) În ceea ce privește conținutul, persoanele subiect al obligației de notificare vor transmite către C.N.V.M. următoarele informații:

   1. a) descrierea tranzacției, inclusiv tipul ordinului (cum ar fi: ordin limită, ordin la piață sau alte caracteristici ale ordinului), precum și tipul pieței de tranzacționare (de exemplu existența posibilității de tranzacționare în bloc);

   2. b) motivele pentru care există suspiciuni că respectiva tranzacție ar constitui un abuz pe

    piață;

   3. c) modalitățile de identificare a persoanelor în contul cărora s-a efectuat respectiva

    tranzacție, precum și ale altor persoane implicate în aceasta;

   4. d) calitatea în care acționează persoana subiect al obligației de notificare (pe cont propriu sau pentru o terță parte);

   5. e) orice altă informație considerată semnificativă în analizarea tranzacției suspecte.

  2. (3) În cazul în care informațiile menționate la alin. (2) nu sunt disponibile la momentul efectuării notificării, aceasta va include cel puțin motivele pentru care există suspiciunea că respectivele tranzacții au fost efectuate prin folosirea de informații privilegiate sau constituie un abuz pe piață. Toate celelalte informații trebuie transmise către C.N.V.M. de îndată ce devin disponibile.

  3. (4) Transmiterea către C.N.V.M. a informațiilor în conformitate cu alin. (1)—(3) se va realiza prin poștă, e-mail, telefon sau fax. În cazul transmiterii lor prin telefon, C.N.V.M. va notifica ulterior respectivei persoane primirea informației într-una din formele scrise menționate mai sus.

  Art. 166. — (1) Notificările prevăzute la art. 165 alin. (1)—(3) vor fi făcute exclusiv către C.N.V.M., iar persoanele care le transmit se vor asigura că respectivele notificări nu sunt accesibile altor persoane, în special celor în contul cărora au fost efectuate tranzacțiile sau persoanelor aflate în legătură cu acestea, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

  1. (2) Îndeplinirea cerinței de la alin. (1) nu implică vreo obligație din partea persoanelor care le transmit, cu condiția ca acestea să acționeze cu bună-credință.

  2. (3) C.N.V.M. nu va dezvălui identitatea persoanelor care au realizat notificări cu privire la tranzacții considerate suspecte, dacă această dezvăluire ar dăuna sau ar putea să dăuneze în vreun fel persoanei care a realizat notificarea.

  3. (4) Prevederile alin. (3) nu vor aduce atingere eventualelor cerințe de raportare sau de transfer al datelor personale impuse de alte prevederi legale.

  4. (5) Notificarea efectuată cu bună-credință în condițiile art. 165 nu constituie o încălcare a unor eventuale restricții prevăzute într-un contract, într-o prevedere legală sau administrativă și nu implică niciun fel de obligație pentru persoana care a realizat notificarea.

  5. (6) C.N.V.M. va transmite de îndată informațiile primite în conformitate cu art. 165 și cu prezentul articol către autoritățile competente ale piețelor reglementate pe care se tranzacționează instrumentele financiare obiect al tranzacției suspecte.

  TITLUL IV

  Contractele la distanță și tranzacțiile prin internet

  CAPITOLUL I

  Conținutul și clauzele minime ale contractelor la distanță încheiate de S.S.I.F. cu investitorii

  Art. 167. — (1) Pentru validitatea încheierii unui contract la distanță, definit conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, S.S.I.F. trebuie să solicite și să obțină în prealabil consimțământul scris al investitorului pentru încheierea unui astfel de contract.

  1. (2) Consimțământul investitorului prevăzut la alin. (1) se poate obține prin semnătura investitorului pe un document tipizat, transmis prin una din următoarele modalități:

   1. a) direct la sediul S.S.I.F.;

   2. b) prin poștă, cu confirmare de primire;

   3. c) prin telex;

   4. d) prin orice alt mijloc de comunicare recunoscut de lege, ce permite identificarea expeditorului.

  Art. 168. — Înainte de încheierea unui contract la distanță sau la momentul prezentării propunerii de încheiere a unui contract la distanță, S.S.I.F. are obligația de a informa investitorii în timp util, corect și complet asupra a cel puțin următoarelor elemente:

  1. a) date privind posibilitatea identificării S.S.I.F., care vor cuprinde:

   1. 1. denumirea S.S.I.F., serviciile de investiții financiare prestate, adresa sediului social/central, a sediilor secundare și a modalității de contactare, telefon, fax, e-mail, codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului a S.S.I.F.;

   2. 2. numele și prenumele conducătorilor S.S.I.F., adresa, numărul de telefon/fax și e-mailul unde aceștia pot fi contactați;

   3. 3. autorizația acordată de C.N.V.M. și adresa, numărul de telefon/fax și e-mailul C.N.V.M.;

  2. b) informații privind serviciile de investiții financiare ce urmează să le presteze sau intenționează să le presteze, care se vor referi la:

   1. 1. descrierea caracteristicilor principale ale serviciului de investiții financiare;

   2. 2. costul total pe care investitorul trebuie să îl plătească pentru serviciul de investiții financiare prestat de S.S.I.F., incluzând toate comisioanele, taxele, tarifele sau cheltuielile aferente achitate direct de către investitor sau prin intermediul S.S.I.F., iar în cazul în care nu poate fi indicat un cost total exact al serviciului furnizat, S.S.I.F. este obligată să informeze investitorul asupra modalității de calcul necesare verificării costului total;

   3. 3. precizarea faptului că:

    1. a. serviciile de investiții financiare implică anumite riscuri specifice, caracteristice instrumentelor financiare;

    2. b. operațiunile ce urmează a fi executate depind de fluctuațiile piețelor financiare asupra cărora S.S.I.F. nu are influență;

    3. c. performanțele statistice realizate nu sunt indicatori pentru performanțe viitoare;

   4. 4. notificarea cu privire la posibilitatea existenței altor taxe și/sau costuri care nu sunt plătite prin intermediul S.S.I.F. sau impuse de aceasta;

   5. 5. indicarea termenului-limită până la care informațiile furnizate sunt valabile;

   6. 6. precizarea modalităților de plată și de realizare a plății;

   7. 7. indicarea oricărui cost suplimentar pentru investitor rezultat din utilizarea de către acesta a mijloacelor de comunicare la distanță, dacă astfel de costuri adiționale sunt facturate separat.

  3. c) informații cu privire la contractul la distanță ce urmează a fi încheiat, care vor cuprinde:

   1. 1. existența dreptului de denunțare unilaterală a contractului conform art. 28 alin. (7) și (8) din Legea nr. 297/2004, precum și informații cu privire la suma pe care investitorul va trebui să o plătească pentru serviciile de investiții financiare prestate anterior exercitării acestui drept, precum

    și consecințele ce decurg din neexercitarea acestui drept;

   2. 2. durata minimă pentru care se încheie contractul la distanță, în cazul prestării unor servicii de investiții financiare cu caracter permanent sau temporar;

   3. 3. drepturile pe care le pot avea părțile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral în virtutea clauzelor contractului la distanță, inclusiv penalitățile prevăzute de contract în asemenea cazuri;

   4. 4. indicarea modalităților practice de exercitare a dreptului de denunțare unilaterală a contractului înainte de termen, precum și indicarea adresei la care poate fi expediată notificarea de denunțare unilaterală a contractului;

   5. 5. normele legale din România, din statul membru sau nemembru avute în vedere de către

    S.S.I.F. ca temei juridic al raportului contractual cu investitorul, precizate acestuia înaintea încheierii contractului la distanță;

   6. 6. orice clauză contractuală privind legislația aplicabilă contractului la distanță și/sau instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii între părți;

   7. 7. limba sau limbile în care sunt formulați termenii și condițiile contractuale, informațiile prealabile ce trebuie să fie furnizate de S.S.I.F. investitorilor, precum și limba ori limbile în care

    S.S.I.F. a convenit, de comun acord cu investitorul, să comunice pe durata derulării contractului la distanță;

  4. d) informații privind căile de soluționare a litigiilor dintre părți, și anume:

   1. 1. posibilitatea apelării la proceduri de mediere înainte de sesizarea instanței de judecată, după caz, de către investitor, care are calitatea de parte contractuală, și, de asemenea, care sunt modalitățile prin care investitorul poate apela la aceste proceduri;

   2. 2. existența unor fonduri de garantare sau a altor mecanisme de compensare, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 297/2004.

  Art. 169. — Informațiile prevăzute la art. 168, al căror scop comercial trebuie precizat fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, ușor de înțeles de către investitor, prin mijloacele de comunicare la distanță utilizate, ținând cont, în primul rând, de regulile de conduită și de bună

  practică comercială, precum și de principiile care guvernează protecția persoanelor lipsite de capacitatea de exercițiu, cum ar fi minorii.

  Art. 170. — (1) S.S.I.F. care prestează servicii de investiții financiare în baza unui contract la distanță poate utiliza cel puțin următoarele mijloace de comunicare la distanță:

  1. a) telefon;

  2. b) fax;

  3. c) internet;

  4. d) sistemul automatizat de apel fără intervenție umană.

  1. (2) Utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță necesită acordul prealabil expres al investitorului și nu este permisă în cazul în care investitorul și-a manifestat dezacordul cu privire la utilizarea acestora (nu este permisă dacă există un refuz manifestat de investitor).

  2. (3) Cheltuielile rezultate din aplicarea alin. (2) în vederea obținerii acordului investitorului pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță nu vor fi suportate în nicio situație de către investitor.

   Art. 171. — (1) În cazul în care mijlocul de comunicare la distanță este telefonul sau orice alt mijloc ce implică vorbirea directă, la începutul convorbirii cu investitorul, S.S.I.F. are obligația de a informa, în mod complet, corect și precis cu privire la:

   1. a) denumirea și datele de identificare ale S.S.I.F.;

   2. b) scopul apelului telefonic inițiat de S.S.I.F.

  1. (2) Convorbirea telefonică cu investitorul poate continua numai cu acordul explicit al acestuia, caz în care se va prezenta identitatea persoanei care a contactat investitorul din partea

   S.S.I.F. și în ce calitate reprezintă S.S.I.F., precum și informațiile prevăzute la art. 168 lit. b) pct. 1, 2, 4 și lit. c) pct. 1.

  2. (3) S.S.I.F. este obligată să informeze investitorul despre faptul că orice alte informații suplimentare sunt disponibile la cerere și, totodată, să indice natura acestor informații. S.S.I.F. trebuie să furnizeze toate informațiile complete atunci când își îndeplinește obligațiile ce îi revin potrivit art. 172 alin. (1) și (3).

  3. (4) Informațiile referitoare la obligațiile contractuale vor fi comunicate investitorului în faza precontractuală. Aceste informații trebuie să fie în conformitate cu obligațiile contractuale rezultate din dispozițiile legale aplicabile contractului la distanță, în cazul încheierii lui.

  Art. 172. — (1) Sub sancțiunea nulității contractului, S.S.I.F. va comunica investitorilor, în totalitate, termenii și condițiile contractuale, precum și informațiile prevăzute de art. 110 și art. 168 lit. a), în scris, pe suport de hârtie sau pe orice suport durabil disponibil sau accesibil investitorului, în timp util, înainte ca acesta să aibă obligații rezultate prin semnarea unui contract la distanță sau acceptării unei oferte de prestare a unui serviciu de investiții financiare la distanță.

  1. (2) În cazul în care contractul a fost încheiat, la cererea expresă a investitorului, prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanță care nu permit îndeplinirea procedurii prealabile de informare prevăzută la alin. (1), S.S.I.F. își va îndeplini obligațiile ce îi revin imediat după încheierea contractului la distanță.

  2. (3) Pe toată durata derulării contractului la distanță, investitorul are dreptul să solicite comunicarea condițiilor și prevederilor contractuale pe suport de hârtie. Investitorul este, de asemenea, îndreptățit să solicite schimbarea modului de comunicare la distanță folosit dacă acest lucru nu este incompatibil cu termenii contractului încheiat sau cu natura serviciului furnizat.

   Art. 173. — Termenul prevăzut la art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, în care un investitor are dreptul să rezilieze unilateral contractul la distanță încheiat cu un S.S.I.F., începe să curgă:

   1. a) din ziua încheierii contractului la distanță, dacă investitorul a primit informațiile prevăzute la art. 172 alin. (1); sau

   2. b) din ziua în care investitorul primește termenii, condițiile contractuale și informațiile în condițiile prevăzute la art. 172 alin. (1), dacă această dată este ulterioară celei la care se face referire la lit. a).

  Art. 174. — (1) În cazul exercitării dreptului de reziliere unilaterală a contractului la distanță, în baza informațiilor primite de la S.S.I.F. potrivit art. 168 lit. a) și lit. c) pct. 4, investitorul va notifica S.S.I.F., înainte de expirarea termenului prevăzut de art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, prin orice mijloc care poate fi probat.

  1. (2) Termenul va fi considerat respectat dacă notificarea formulată pe suport de hârtie sau pe alt suport durabil, disponibil și accesibil S.S.I.F. este expediată înaintea expirării termenului în care acest drept poate fi exercitat.

  2. (3) În cazul în care investitorul își exercită dreptul său de denunțare unilaterală conform art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, dacă unui contract la distanță pentru un serviciu de investiții financiare încheiat la un anumit moment i se anexează un alt contract la distanță pentru

   servicii oferite de S.S.I.F. sau de un terț pe baza unui contract între terț și furnizor, acest contract la distanță se va anula de drept fără plata unor penalități sau costuri suplimentare.

  3. (4) În cazul în care, cu ocazia rezilierii unilaterale a contractului la distanță, investitorul va fi obligat să plătească serviciile deja prestate în concordanță cu clauzele contractului, suma solicitată a fi plătită:

   1. a) nu va putea depăși o sumă stabilită proporțional cu perioada în care serviciul de investiții financiare a fost furnizat, raportată la durata totală a contractului;

   2. b) nu va putea fi prevăzută ca plată ce ar putea reprezenta achitarea sub orice formă a unei penalități.

  4. (5) În situația prevăzută la alin. (4), S.S.I.F. nu poate solicita investitorului să plătească serviciile prestate în concordanță cu clauzele contractului, fără a face dovada că acesta a fost informat în timp util în ceea ce privește obligativitatea plății acestora, conform art. 168 lit. c) pct. 1. Investitorul nu poate fi obligat să efectueze plata dacă executarea contractului a început înaintea expirării perioadei de retragere, fără existența unei cereri prealabile sau a unui acord expres din partea sa.

  5. (6) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificării privind denunțarea unilaterală a contractului la distanță, S.S.I.F. este obligată să ramburseze orice sume primite în baza contractului la distanță, cu excepția sumelor prevăzute la alin. (4).

  6. (7) Investitorul este obligat să restituie S.S.I.F., în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării privind denunțarea unilaterală a contractului la distanță, orice sumă sau instrumente financiare acordate de S.S.I.F. în exercitarea serviciului prevăzut la pct. 2 lit. b) din anexa nr. 9.

  Art. 175. — (1) Este interzisă prestarea de servicii de investiții financiare fără asumarea de către investitor a obligației de efectuare a unei plăți imediate sau la termen, atunci când prestarea serviciilor de investiții financiare presupune efectuarea unei asemenea plăți.

  1. (2) Investitorul este exonerat de orice obligație de plată în cazul prestării de către S.S.I.F. a unui serviciu de investiții financiare nesolicitat, lipsa răspunsului investitorului neavând valoare de consimțământ tacit.

   Art. 176. — Contractele pentru furnizarea de servicii de investiții financiare la distanță nu pot conține, chiar cu acordul expres al investitorului, clauze de renunțare la drepturile prevăzute de prezentul regulament.

   CAPITOLUL II

   Tranzacționarea prin internet

   Art. 177. — Utilizarea internetului ca mijloc de comunicare la distanță cu investitorii nu exonerează S.S.I.F. de obligația respectării regulilor stabilite de prezentul regulament cu privire la prestarea serviciilor de investiții financiare.

   Art. 178. — S.S.I.F. care prestează servicii de investiții financiare prin internet trebuie să dețină echipamente informatice adecvate, având în vedere volumul activităților pe care ei pot fi solicitați să le desfășoare, precum și necesitatea executării cu promptitudine a ordinelor investitorilor.

   Art. 179. — (1) În vederea prestării de servicii de investiții financiare prin internet, S.S.I.F. trebuie să încheie contracte cu furnizorii de internet și alte societăți implicate în acest proces astfel încât să asigure eficiența operațională a serviciilor de investiții financiare oferite investitorilor.

   (2) Pentru a face față eventualelor disfuncționalități ale sistemelor informatice, S.S.I.F. trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât ordinele investitorilor să poată fi executate. Investitorii vor fi informați de către S.S.I.F. cu privire la existența acestor proceduri alternative și la modalitatea de utilizare a acestora în contractul încheiat cu investitorii.

  2. (3) S.S.I.F. trebuie să se asigure că sistemele informatice utilizate garantează confidențialitatea maximă a datelor transmise prin internet.

  3. (4) Când ordinele investitorilor sunt primite de S.S.I.F. prin internet, aceasta poate utiliza același mijloc de comunicare pentru a transmite investitorilor informațiile și rapoartele prevăzute de prezentul regulament, cu condiția ca sistemele informatice ale S.S.I.F. și ale clientului să permită descărcarea și salvarea acestora.

  4. (5) Conform standardelor de securitate în domeniul sistemelor informatice, S.S.I.F. va asigura securizarea sistemului computerizat de preluare a ordinelor. Sistemul, în particular, trebuie să asigure în special integritatea datelor, autentificarea originii datelor și protecția mesajelor confidențiale.

   Art. 180. — Atunci când oferta unui S.S.I.F. este adresată în mod clar rezidenților unui alt stat, S.S.I.F. trebuie să se asigure că oferta sa respectă reglementările din statul în cauză.

   Art. 181. — În situația în care prestează servicii de investiții financiare prin internet, S.S.I.F. va trebui:

   1. a) să asigure verificarea identității investitorului atunci când acesta accesează sistemul;

   2. b) să protejeze site-ul împotriva oricărui acces neautorizat;

   3. c) să publice pe pagina sa de internet informații reale și actualizate permanent și să respecte regulile privind publicitatea.

  Art. 182. — (1) În scopul îndeplinirii cerinței de a verifica identitatea și capacitatea investițională a investitorilor, S.S.I.F. care intenționează să presteze servicii de investiții financiare pentru un investitor exclusiv prin internet mai întâi trebuie să primească:

  1. a) o fotocopie a documentelor de identificare a investitorilor;

  2. b) informații privind contul bancar, inclusiv extras de cont sau cec ștampilat;

  3. c) documente de evidență a locului de rezidență a clientului.

  1. (2) Confirmarea primirii de către S.S.I.F. a documentelor mai sus menționate se face prin transmiterea către investitor a unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, în acest fel verificându-se și adresa declarată de investitor.

  2. (3) După încheierea procesului de verificare a cererii de către S.S.I.F., aceasta va comunica prin e-mail investitorului numele de utilizator și două parole:

   1. a) prima parolă — pentru vizualizarea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, a limitelor de tranzacționare și a balanței portofoliului propriu de instrumente financiare; și

   2. b) a doua parolă — pentru introducerea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, transfer de instrumente financiare și/sau numerar.

  3. (4) Pentru a asigura o protecție crescută a informațiilor, S.S.I.F. și investitorul vor institui un sistem de modificare periodică a parolelor.

  Art. 183. — (1) S.S.I.F. va informa clar investitorii că nicio tranzacție nu poate fi inițiată până când nu vor fi primite următoarele:

  1. a) documentele prevăzute la art. 182, în cazul unui investitor nou;

  2. b) contractul, în formă scrisă, specific utilizării internetului;

  3. c) fondurile sau instrumentele financiare în contul investitorului deschis la S.S.I.F.

  (2) În funcție de condițiile pieței, S.S.I.F. poate include în contractul încheiat cu investitorul clauze privind tipul ordinelor și condițiile în care acestea pot fi transmise, precum și clauze cu privire la executarea tranzacțiilor.

  Art. 184. — (1) În situația în care S.S.I.F. deține fondurile bănești și instrumentele financiare ale investitorilor, trebuie să aibă un sistem de verificare a contului în mod automat. În situația în care fondurile sau marjele sunt insuficiente, sistemul trebuie să blocheze intrarea ordinului. Clientul va fi informat pe ecran cu privire la motivele blocării ordinului și i se va solicita să remedieze situația.

  (2) Dacă S.S.I.F. nu deține fondurile bănești sau instrumentele financiare ale investitorilor, mesajul trebuie să identifice clar intermediarul care își asumă aceste funcții. În acest caz prevederile alin. (1) vor fi implementate în cooperare cu intermediarul care deține fondurile bănești

  și instrumentele financiare ale clienților.

  Art. 185. — (1) S.S.I.F. trebuie să se asigure că investitorul primește, în mod sistematic, informațiile și rapoartele prevăzute de prezentul regulament pe un ecran unde să poată fi citite sau într-un format ce poate fi descărcat de pe internet.

  1. (2) S.S.I.F. poate oferi investitorului, prin contract, posibilitatea alegerii modalității de primire a rapoartelor prevăzute de prezentul regulament și a informațiilor cu privire la portofoliul său.

  2. (3) Când S.S.I.F. intenționează să transmită investitorului rapoartele și informațiile prevăzute de prezentul regulament prin internet, această modalitate exclusivă de transmitere trebuie să fie stipulată în contract și agreată de client.

  Art. 186. — (1) S.S.I.F. trebuie să dezvolte un sistem prin care să se verifice că ordinele sunt compatibile cu condițiile din piață, astfel încât un mecanism automat de blocare a ordinelor să fie declanșat când sistemul identifică o incompatibilitate. Clientul va fi informat, pe ecran, cu privire la motivele blocării.

  1. (2) Confirmarea cu privire la înregistrarea de către S.S.I.F. a ordinului clientului va fi afișată pe ecran. S.S.I.F. va solicita apoi clientului să reconfirme ordinul.

  2. (3) Contractul încheiat cu investitorul va stipula că S.S.I.F. își asumă responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului și cât mai curând după ce investitorul a reconfirmat ordinul.

  Art. 187. — (1) În situația apariției unor disfuncționalități cu privire la sistemul de preluare a ordinelor, S.S.I.F. va depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfuncționalități și durata previzionată a acestora.

  1. (2) S.S.I.F. va descrie în contractul încheiat cu investitorul echipamentul alternativ disponibil acestuia în situația prelungirii întreruperii în furnizarea serviciilor.

   Art. 188. — S.S.I.F. va adopta măsurile necesare astfel încât, luând în considerare mărimea clientelei sale și perspectivele de creștere, să aibă capacitate suficientă, pe baze continue, în următoarele domenii:

   1. a) sisteme computerizate de preluare a ordinelor, inclusiv sisteme de păstrare în siguranță și de recuperare a datelor (back-up);

   2. b) echipamente alternative (telefon, fax etc.) oferite clienților dacă sistemele informatice înregistrează disfuncționalități;

   3. c) forță de muncă disponibilă, în situația disfuncționalității sistemelor informatice.

  Art. 189. — S.S.I.F. trebuie să elaboreze proceduri pentru a stoca documentele transmise sau primite prin internet, astfel încât acestea să fie recuperabile pentru a putea fi examinate de C.N.V.M.

  TITLUL V

  Tranzacții în marjă. Acordarea de credite și împrumutul de valori mobiliare

  CAPITOLUL I

  Dispoziții generale

  Art. 190. — (1) Prevederile prezentului titlu se aplică exclusiv tranzacțiilor cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate efectuate în cadrul piețelor reglementate și se completează cu prevederile reglementărilor și procedurilor pieței reglementate, aprobate de C.N.V.M.

  1. (2) În aplicarea prevederilor prezentului titlu, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

   1. a) vânzare în lipsă — vânzarea unor valori mobiliare pe care vânzătorul nu le deține în proprietate la momentul vânzării și pe care acesta le-a împrumutat în prealabil;

   2. b) marjă — nivelul minim pe care clientul trebuie să îl mențină în contul de marjă deschis la

    S.S.I.F. pentru garantarea tranzacțiilor în marjă. Marja poate fi constituită în numerar, în valori mobiliare, precum și în titluri de stat cu scadența mai mică de 12 luni;

   3. c) apel în marjă — cererea cu titlu de obligativitate pentru încadrarea în limitele impuse prin contract în cazul contului de marjă;

   4. d) tranzacții în marjă — tranzacțiile efectuate de S.S.I.F. în numele clientului său fie cu valori mobiliare, în baza unui credit acordat acestuia pentru cumpărarea unor valori mobiliare sau în baza unui împrumut de valori mobiliare acordat în scopul efectuării unor vânzări în lipsă, fie cu instrumente financiare derivate;

   5. e) contul de marjă — contul în care se înregistrează tranzacțiile în marjă cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate. Contul de marjă pentru valori mobiliare/instrumente financiare derivate funcționează prin depunerea unei marje inițiale și urmărirea menținerii unui nivel minim obligatoriu conform prezentului regulament.

  Art. 191. — (1) Piața reglementată va publica lista valorilor mobiliare admise la tranzacționare care pot face obiectul cumpărărilor în marjă, al vânzărilor în lipsă, al împrumuturilor de valori mobiliare și volumul minim pentru ordinele aferente acestor tranzacții.

  (2) C.N.V.M. poate dispune, dacă consideră necesar, excluderea din lista prevăzută la alin. (1) a unor valori mobiliare care pot face obiectul cumpărărilor în marjă și al vânzărilor în lipsă.

  Art. 192. — Creditul acordat de S.S.I.F., valoarea totală a cumpărărilor în marjă și a vânzărilor în lipsă vor respecta prevederile reglementărilor C.N.V.M. privind adecvarea capitalului. Art. 193. — C.N.V.M. poate interzice unei S.S.I.F., prin decizie motivată, luând în considerare poziția sa financiară și tranzacțiile efectuate de aceasta, să efectueze tranzacții de

  tipul celor care fac obiectul prezentului titlu.

  Art. 194. — (1) S.S.I.F. are obligația să deschidă un cont de marjă pentru valori mobiliare/ instrumente financiare derivate pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va efectua tranzacții în marjă.

  1. (2) Dacă cumpărările în marjă și vânzările în lipsă cu valori mobiliare ale clientului au loc în același timp, se vor deschide conturi sintetice separate pentru cele două tipuri de tranzacții.

  2. (3) Conturile de marjă vor fi separate de celelalte conturi ale clientului deschise la S.S.I.F.

   CAPITOLUL II

   Tranzacții în marjă cu valori mobiliare

   Art. 195. — La deschiderea unui cont de marjă, este obligatorie semnarea unui contract pentru tranzacții în marjă, care să conțină cel puțin următoarele prevederi:

   1. a) părțile contractante;

   2. b) obiectul contractului;

   3. c) marja inițială și nivelul minim al marjei ce trebuie menținut în perioada de derulare a contractului;

   4. d) clauze referitoare la responsabilitățile clientului pentru plata sumei împrumutate și dobânzilor aferente creditului obținut de la S.S.I.F., inclusiv suma, perioada creditului, dobânda, plata în avans și perioada de rambursare pentru creditul folosit de client, principiile care vor fi aplicate în cazul neplății la termen;

   5. e) clauze referitoare la împrumutarea de valori mobiliare achiziționate prin cumpărări în marjă în numele clientului altor persoane fizice sau juridice sau la folosirea valorilor mobiliare achiziționate prin tranzacții în marjă în numele clientului ca garanție în schimbul creditului obținut de client;

   6. f) clauze privind situația în care marja scade sub valoarea minimă prevăzută în contract, respectiv perioada în care clientul are obligația să răspundă apelului în marjă și, dacă e cazul, transformarea valorilor mobiliare constituite ca garanție în numerar, în scopul acoperirii diferenței;

   7. g) clauze privind exercitarea drepturilor cu privire la valorile mobiliare ce fac obiectul cumpărărilor în marjă și al vânzărilor în lipsă (dividende, dobânzi, acțiuni gratuite, splitări etc.);

   8. h) clauze referitoare la retragerea de numerar din contul în marjă;

   9. i) clauze privind tarifele și comisioanele ce vor fi plătite de către client, precum și stabilirea condițiilor plății;

   10. j) clauze privind modul de încetare a contractului, inclusiv situația în care valorile mobiliare obiect al cumpărării în marjă sunt scoase de pe lista menționată la art. 191.

  Art. 196. — (1) La deschiderea contului de marjă, clientul este obligat să depună o garanție reprezentând echivalentul a cel puțin 50% din valoarea de piață a valorilor mobiliare ce urmează a fi achiziționate prin tranzacții în marjă, sub formă de numerar sau de valori mobiliare.

  1. (2) S.S.I.F. poate solicita clienților constituirea marjei inițiale prevăzute la alin. (1) într-un procent mai mare de 50%.

   Art. 197. — (1) Valorile mobiliare din contul de marjă vor fi evaluate de către intermediari luând în considerare următoarele principii:

   1. a) în ziua cumpărării, prețurile de achiziție și comisioanele aferente;

   2. b) în zilele următoare, prețul de închidere al valorilor mobiliare din ședința precedentă;

   3. c) în situația în care nu s-a efectuat nicio tranzacție cu valoarea mobiliară în ședința precedentă și nu se poate obține un preț de închidere, se va folosi prețul comunicat de piața reglementată pentru respectiva valoare mobiliară.

  (2) Valoarea stabilită conform principiilor enumerate la alin. (1) va fi considerată valoarea curentă de piață și va fi folosită pentru aplicarea prezentului capitol.

  Art. 198. — (1) Pe parcursul derulării cumpărărilor în marjă cu valori mobiliare, în contul în marjă al clientului trebuie păstrate valori mobiliare sau bani reprezentând cel puțin 25% din valoarea curentă de piață a valorilor mobiliare cumpărate în baza creditului acordat sau împrumutate pentru decontarea vânzărilor în lipsă și a dobânzilor și comisioanelor aferente.

  1. (2) S.S.I.F. poate solicita clienților menținerea unui nivel al marjei prevăzute la alin. (1) într-un procent mai mare de 25%, în concordanță cu nivelurile de risc ale valorilor mobiliare achiziționate și cu situația financiară a clientului.

  2. (3) Pentru eliminarea pierderilor, în cazul în care valoarea contului de marjă scade sub nivelul stabilit conform alin. (1) sau (2), S.S.I.F. va include în contract o clauză referitoare la îordinul de vânzare automată“.

  Art. 199. — (1) S.S.I.F. are obligația să calculeze zilnic valoarea contului de marjă pentru valori mobiliare al fiecărui client și să procedeze la ajustarea acestuia la nivelul minim conform procedurii prevăzute la alin. (2) sau (3).

  1. (2) Dacă valoarea marjei se situează sub limita minimă prevăzută la art. 198, datorită schimbărilor valorii curente de piață a valorilor mobiliare, S.S.I.F. va emite un apel în marjă și va informa clientul asupra datei la care s-a constatat deficitul în marjă, solicitând prin acesta ca deficitul să fie acoperit.

  2. (3) Dacă clientul nu răspunde apelului în marjă și deficitul nu a fost eliminat în perioada stabilită în contract, care nu va depăși două zile lucrătoare, S.S.I.F. este autorizată să vândă

   valorile mobiliare, după caz, titlurile de stat cu scadență mai mică de 12 luni până la acoperirea deficitului.

  3. (4) Apelul în marjă nu poate fi acoperit cu valori mobiliare sau numerar din alte conturi ale clientului deschise la S.S.I.F. decât în baza unei instrucțiuni scrise a clientului.

  Art. 200. — Veniturile din dobânzi și dividende aferente valorilor mobiliare achiziționate de către client prin tranzacții în marjă și depuse pentru acoperirea nivelului minim al marjei se vor cuveni clientului. Aceste venituri vor putea fi colectate de către S.S.I.F. în numele clientului, dacă acest lucru se prevede prin contract.

  Art. 201. — S.S.I.F. care intermediază oferte publice de valori mobiliare nu se poate angaja în tranzacționarea în marjă a acestor valori mobiliare în perioada ofertei publice.

  CAPITOLUL III

  Vânzarea în lipsă a valorilor mobiliare

  Art. 202. — (1) Înainte de efectuarea unei vânzări în lipsă de valori mobiliare, fiecare client trebuie să își deschidă un cont de marjă la un S.S.I.F. și să încheie un contract pentru vânzări în lipsă de valori mobiliare.

  1. (2) Contractul pentru vânzări în lipsă de valori mobiliare încheiat între S.S.I.F. și client trebuie să cuprindă cel puțin următoarele prevederi:

   1. a) părțile contractante;

   2. b) obiectul contractului;

   3. c) clauze referitoare la transmiterea ordinelor privind vânzările în lipsă de valori mobiliare;

   4. d) clauze de valabilitate a ordinelor pentru vânzările în lipsă de valori mobiliare;

   5. e) clauze privind executarea ordinelor;

   6. f) clauze privind garanțiile/marjele;

   7. g) clauze privind tarifele și comisioanele care vor fi plătite de către client și termenul de plată;

   8. h) prevederi privind modul de încetare a contractului.

  Art. 203. — (1) La deschiderea contului, clientul trebuie să depună în avans o marjă reprezentând cel puțin 50% din valoarea curentă de piață a valorilor mobiliare pe care le vinde în lipsă sau pe care dorește să le împrumute, sub formă de numerar, valori mobiliare sau titluri de stat cu scadență mai mică de 12 luni.

  (2) Valorile mobiliare achiziționate prin tranzacții în marjă constituite drept garanție nu pot fi folosite în vânzările în lipsă.

  Art. 204. — (1) Clientul este obligat să notifice în scris că ordinul dat S.S.I.F. este îun ordin de vânzare în lipsă“.

  1. (2) Înainte de efectuarea vânzării în lipsă, S.S.I.F. trebuie să identifice dacă valorile mobiliare respective sau alte valori mobiliare echivalente sunt disponibile pentru a fi împrumutate în vederea livrării acestora cumpărătorului, la momentul decontării.

  2. (3) În momentul executării ordinului pe piața reglementată S.S.I.F. va semnala în mod clar că ordinul este de vânzare în lipsă.

  Art. 205. — (1) Vânzările în lipsă se vor efectua la o valoare cel puțin egală prețului la care s-a efectuat ultima tranzacție.

  1. (2) La deschiderea ședinței, prețul menționat la alin. (1) este egal cu prețul de deschidere stabilit conform regulilor pieței reglementate.

  2. (3) Executarea ordinelor privind vânzările în lipsă va respecta regulile stabilite de operatorul de piață.

  3. (4) Informațiile privind vânzările în lipsă executate pe o piață reglementată vor fi făcute publice de către operatorul de piață cât mai curând posibil față de momentul executării ordinului.

  CAPITOLUL IV

  Împrumutul de valori mobiliare

  Art. 206. — (1) Acordarea cu împrumut a valorilor mobiliare în scopul vânzării în lipsă se va realiza cu respectarea dispozițiilor prezentului capitol.

  1. (2) Pot face obiectul împrumutului oferit de S.S.I.F. următoarele valori mobiliare:

   1. a) valorile mobiliare aparținând S.S.I.F. înregistrate în contul propriu;

   2. b) valorile mobiliare luate cu împrumut de S.S.I.F. de la o altă S.S.I.F.;

   3. c) valorile mobiliare aparținând clienților S.S.I.F., numai cu acordul scris și expres al acestora.

  Art. 207. — (1) Împrumutul de valori mobiliare se acordă, în schimbul unui comision, de către deținătorul de valori mobiliare, denumit în continuare creditor, unei persoane fizice sau

  juridice, denumită în continuare debitor, în scopul folosirii acestora pentru decontare și pentru menținerea poziției de formator de piață. Debitorul are obligația să restituie creditorului același tip de valori mobiliare la sfârșitul unei perioade de timp specificate în contract.

  1. (2) Împrumutul de valori mobiliare se va realiza numai după încheierea unui contract pentru împrumutul de valori mobiliare, însoțită, după caz, de deschiderea unui cont în marjă. Contractul nu va putea fi încorporat în cadrul altor contracte încheiate de S.S.I.F. cu proprietarii valorilor mobiliare.

  2. (3) Contractul de împrumut de valori mobiliare încheiat între S.S.I.F. și client va include cel puțin următoarele prevederi:

   1. a) părțile contractante;

   2. b) obiectul contractului;

   3. c) perioada împrumutului;

   4. d) descrierea valorilor mobiliare care fac obiectul împrumutului și a volumului, cu menționarea codului ISIN;

   5. e) tipul și valoarea garanției depuse în contul în marjă pentru garantarea împrumutului;

   6. f) principiile de exercitare a drepturilor asupra valorilor mobiliare date cu împrumut;

   7. g) clauze privind situația nerambursării la scadență a valorilor mobiliare;

   8. h) clauze privind tarifele și comisioanele plătite de client;

   9. i) prevederi privind modul de încetare a contractului, inclusiv situația în care valorile mobiliare obiect al tranzacționării în marjă sunt excluse din lista menționată la art. 191.

  3. (4) Prin contractul de împrumut, debitorul obține de la creditor toate drepturile necesare pentru a efectua transferul de proprietate.

  Art. 208. — (1) S.S.I.F. va asigura o garanție pentru persoana fizică sau juridică, în cazul valorilor mobiliare date cu împrumut în numele acestora. Valoarea garanției va fi stabilită de comun acord de către părți în cadrul contractului încheiat.

  (2) Pe parcursul perioadei de împrumut, dacă societatea emitentă plătește dividende sau dobândă pentru valorile mobiliare date cu împrumut, înaintea restituirii acestora, plata respectivă trebuie făcută de către debitor către creditor, dacă prevederile contractuale nu stabilesc altfel.

  Art. 209. — Prevederile art. 196, art. 198 și art. 199 referitoare la constituirea și menținerea garanțiilor minime, precum și cu privire la apelul în marjă se aplică corespunzător și contractelor de împrumut de valori mobiliare.

  CAPITOLUL V

  Tranzacții cu instrumente financiare derivate

  Art. 210. — (1) În vederea tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, S.S.I.F. va deschide un cont în marjă pentru instrumente financiare derivate, pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va executa tranzacții cu astfel de instrumente.

  1. (2) S.S.I.F. nu va executa niciun ordin pentru clienții care nu au constituit marja inițială.

  2. (3) S.S.I.F. nu poate menține poziții deschise de cumpărare și de vânzare pe același instrument financiar derivat și aceeași scadență.

  3. (4) În raporturile sale cu casa de compensare sau cu membrul compensator, după caz,

  S.S.I.F. este responsabilă pentru existența sumelor necesare în cont pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate executate pe conturile clienților săi.

  Art. 211. — (1) Prevederile art. 195 lit. a), b), c), f), h), i) și j) privind deschiderea unui cont de marjă se aplică și conturilor pentru instrumente financiare derivate.

  1. (2) Contractul de prestări de servicii de investiții financiare ce presupune și executarea de tranzacții cu instrumente financiare derivate va cuprinde, suplimentar, cel puțin următoarele:

   1. a) clauze ce specifică modalitatea de acoperire a necesarului de marjă generat de alte conturi cu excedentul din contul de marjă pentru instrumente financiare derivate;

   2. b) clauze privind situațiile în care activul suport suferă modificări semnificative în ceea ce privește prețul (de exemplu, modificarea valorii nominale a acțiunilor) ori cantitatea, în conformitate cu regulile pieței reglementate;

   3. c) termenul maxim în care clientul poate acoperi apelul în marjă, în conformitate cu regulile pieței reglementate;

   4. d) clauza pentru executarea închiderii forțate fără notificare a pozițiilor deschise în cazul nerespectării apelului în marjă;

   5. e) obligația clientului de a notifica imediat S.S.I.F. încetarea plăților și, după caz, reorganizarea judiciară sau falimentul.

  Art. 212. — (1) S.S.I.F. are obligația să efectueze cel puțin zilnic marcarea la piață pentru contul în marjă al fiecărui client în conformitate cu regulile pieței reglementate. Prin marcare la piață se înțelege actualizarea conturilor în marjă pe baza prețului de cotare sau a celui de

  închidere, în timpul și/sau la sfârșitul ședinței de tranzacționare, cu diferențele favorabile/ nefavorabile rezultate din reevaluarea pozițiilor deschise.

  1. (2) În cazul în care disponibilul din cont se situează sub nivelul marjei necesare, S.S.I.F. va emite un apel în marjă ce va fi explicit înscris în raportul zilnic de tranzacționare.

  2. (3) În cazul în care deficitul nu a fost acoperit în termenul prevăzut în contract, S.S.I.F. este autorizată să închidă pozițiile deținute de client până la acoperirea necesarului de marjă.

  3. (4) În cazul în care în contul de marjă au fost depuse valori mobiliare, titluri de stat ori cu scadență mai mică de 12 luni, pentru acoperirea apelurilor în marjă, concomitent cu închiderea pozițiilor deținute de client, S.S.I.F este autorizată să lichideze și aceste active financiare (la prețul curent de piață) până la acoperirea debitelor clienților.

  4. (5) În cazul în care valoarea contului de marjă scade sub nivelul stabilit prin contract,

  S.S.I.F. este autorizată să vândă valorile mobiliare, după caz, titlurile de stat cu scadență mai mică de 12 luni până la acoperirea deficitului.

  Art. 213. — (1) S.S.I.F. nu va înregistra în contul de marjă al clienților pentru tranzacții cu instrumente financiare derivate alte tranzacții decât cele încheiate în piața reglementată.

  1. (2) În cazul efectuării unor tranzacții eronate în contul clientului, S.S.I.F. este obligată să execute în piață ordine, de sens contrar, cu aceeași cantitate de instrumente financiare derivate.

  2. (3) Eventualele pierderi, precum și comisioanele aferente tranzacțiilor efectuate în condițiile alin. (2) vor fi suportate de către S.S.I.F.

  Titlul VI

  Cooperarea C.N.V.M. cu autorități competente din state membre și nemembre

  CAPITOLUL I

  Cooperarea cu autorități competente din statele membre

  Art. 214. — (1) În conformitate cu art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, completată și modificată prin Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. va coopera cu autoritățile competente din statele membre, făcând uz de puterile cu care a fost învestită de lege. Cooperarea cu autoritățile din statele membre vizează acordarea de asistență și schimbul de informații atât în situații care reprezintă încălcări ale dispozițiilor reglementărilor în vigoare în fiecare stat membru, cât și în cazul unor investigații care nu sunt efectuate ca urmare a nerespectării acestor reglementări.

  1. (2) În situația în care operațiunile efectuate de o piață reglementată dintr-un stat membru pe teritoriul României au dobândit o importanță considerabilă, în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006, pentru funcționarea pieței valorilor mobiliare și pentru protecția investitorilor, C.N.V.M. și autoritatea competentă din statul membru de origine al pieței reglementate vor adopta măsuri de cooperare corespunzătoare.

  2. (3) Prevederile alin. (2) se aplică și în situația în care o piață reglementată din România efectuează operațiuni de importanță considerabilă, în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006, pe teritoriul altui stat membru.

  Art. 215. — (1) În situația în care C.N.V.M. are motive serioase pentru a suspecta că fapte contrare prevederilor reglementărilor în vigoare sunt sau au fost efectuate, pe teritoriul României, de către entități care nu sunt supuse supravegherii sale, va notifica acest lucru, cât mai detaliat posibil, autorității competente din statul membru de origine.

  1. (2) În situația în care C.N.V.M. va primi o notificare din partea unei autorități competente dintr-un stat membru, cu privire la încălcarea dispozițiilor legale din acel stat de către o entitate supusă supravegherii sale, va dispune măsurile adecvate și va informa respectiva autoritate cu privire la modul de soluționare și, dacă este cazul, cu privire la măsurile intermediare aplicate. Art. 216. — C.N.V.M. poate solicita cooperarea unei autorități competente dintr-un stat membru în activitatea de supraveghere, pentru o verificare la fața locului (la sediul entității) sau pentru o investigare. În cazul intermediarilor care sunt membri ai unei piețe reglementate din România având acces direct din statele membre de origine, C.N.V.M. poate alege să se adreseze direct acestora, caz în care va informa în consecință autoritatea competentă din statul membru de

   origine al membrului pieței.

   Art. 217. — În situația în care C.N.V.M. primește din partea unei autorități competente dintr-un stat membru o cerere pentru o verificare la fața locului sau cu privire la o investigare, în limitele permise de puterile cu care a fost învestită:

   1. a) va desfășura verificările și investigațiile, cu resurse proprii; sau

   2. b) va permite autorității competente solicitante să efectueze verificările și investigațiile; sau

   3. c) va permite auditorilor sau experților să efectueze verificările sau investigațiile.

  Art. 218. — (1) Atunci când C.N.V.M. va schimba informații cu alte autorități competente, conform prevederilor prezentului regulament, va indica la momentul comunicării că respectivele informații pot fi dezvăluite numai cu acordul său expres și numai pentru cazurile pentru care

  C.N.V.M. și-a exprimat acordul. În același sens, informațiile primite de C.N.V.M. din partea autorităților competente din statele membre nu vor putea fi dezvăluite decât cu acordul expres al acestora și numai în cazurile pentru care respectivele autorități și-au exprimat acordul.

  1. (2) C.N.V.M. poate transmite informațiile primite conform alin. (1) și art. 225 și art. 226, precum și informațiile primite conform art. 260 din Legea nr. 297/2004 altor autorități competente din România cu care trebuie să coopereze în supravegherea și aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004.

  2. (3) Informațiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi transmise altor entități, persoane fizice sau juridice, fără acordul expres al autorității competente care le-a notificat. În cazul unui astfel de acord, informațiile pot fi transmise numai pentru scopul pentru care acele autorități și-au exprimat acordul, cu excepția circumstanțelor întemeiate, caz în care C.N.V.M. va informa imediat autoritatea competentă corespondentă cu privire la transmiterea informațiilor.

  3. (4) Entitățile menționate la alin. (2), precum și alte persoane fizice sau juridice care primesc informații confidențiale le pot folosi numai în cursul desfășurării atribuțiilor lor, în special:

   1. a) pentru a verifica dacă condițiile necesare prestării serviciilor de investiții financiare sunt respectate de către intermediari și pentru a facilita monitorizarea pe bază consolidată sau neconsolidată a modului în care sunt efectuate acele servicii, în special cu privire la cerințele de adecvare a capitalului, procedurile administrative, de contabilitate și de control intern;

   2. b) pentru a monitoriza funcționarea adecvată a locurilor de tranzacționare;

   3. c) pentru a impune sancțiuni;

   4. d) în procedurile administrative de contestare a deciziilor autorităților competente;

   5. e) în procedurile inițiate în instanță în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 297/2004; sau

   6. f) în procedurile extrajudiciare pentru reclamațiile clienților, în temeiul art. 134 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 sau art. 7 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului C.N.V.M., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002.

  Art. 219. — Prevederile prezentului capitol nu vor împiedica C.N.V.M. să transmită băncilor centrale, Sistemului European al Băncilor Centrale și Băncii Central Europene, în calitatea lor de autorități monetare și, dacă este cazul, altor autorități publice responsabile cu supravegherea sistemelor de plăți și decontare, informațiile confidențiale necesare pentru desfășurarea atribuțiilor lor. În mod similar, C.N.V.M. poate solicita acestor autorități informațiile necesare pentru desfășurarea atribuțiilor cu care a fost învestită potrivit Legii nr. 297/2004 și reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

  Art. 220. — (1) C.N.V.M. poate refuza, atunci când i se solicită, să coopereze pentru efectuarea unei investigații, a unei verificări la fața locului sau în activitățile de supraveghere conform art. 217 sau poate refuza să schimbe informații conform art. 218 și art. 219 numai dacă:

  1. a) respectiva investigare, verificare la fața locului, activitate de supraveghere sau schimb de informații ar putea aduce prejudicii suveranității, securității sau politicii publice a statului;

  2. b) procedurile judiciare cu privire la aceleași fapte și asupra acelorași persoane au fost inițiate înainte de solicitarea autorității competente din statul membru;

  3. c) o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la aceleași persoane și la aceleași fapte a fost deja pronunțată în România.

  (2) În cazul unui astfel de refuz, C.N.V.M. va notifica în consecință autoritatea competentă solicitantă, furnizând informații cât mai detaliate.

  Art. 221. — În aplicarea art. 13 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004 și ale art. 12 alin. (5) din prezentul regulament, C.N.V.M. va consulta și va schimba informații cu autoritățile competente din statele membre relevante în special atunci când evaluează integritatea acționarilor sau membrilor, reputația și experiența persoanelor care asigură conducerea efectivă a activității, implicate în administrarea altei entități a aceluiași grup, informații care sunt importante pentru

  C.N.V.M. sau pentru celelalte autorități competente implicate în schimbul de informații, în vederea acordării autorizației, precum și pentru evaluarea continuă a respectării condițiilor de funcționare. Art. 222. — (1) Atunci când C.N.V.M. are motive clare, care pot fi demonstrate, să creadă

  că un intermediar activând pe teritoriul României în temeiul liberei circulații a serviciilor sau în situația în care un intermediar care are o sucursală pe teritoriul României nu respectă obligațiile ce decurg din prevederile Legii nr. 297/2004 și ale prezentului regulament, pentru supravegherea

  și verificarea cărora C.N.V.M. nu are puteri conferite, aceasta va comunica acele date autorității competente din statul membru de origine.

  (2) Dacă, deși au fost luate măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau dacă acele măsuri s-au dovedit inadecvate, intermediarul continuă să acționeze într-o manieră care prejudiciază în mod clar interesele investitorilor din România sau funcționarea ordonată a piețelor, C.N.V.M., după ce va informa autoritatea competentă din statul membru de origine, va dispune măsurile necesare pentru protecția investitorilor și funcționarea corectă a piețelor. Aceste măsuri vor include posibilitatea interzicerii intermediarului de a iniția orice alte tranzacții pe teritoriul României. Comisia Europeană va fi informată în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri.

  Art. 223. — (1) În cazul în care C.N.V.M. constată că un intermediar care a înființat o sucursală pe teritoriul României încalcă prevederile Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia pentru verificarea și supravegherea cărora C.N.V.M. are puteri conferite, aceasta va solicita intermediarului în cauză să remedieze situația de încălcare a respectivelor reglementări.

  1. (2) Dacă intermediarul nu remediază situația, C.N.V.M. va lua măsuri adecvate pentru a se asigura că intermediarul respectiv nu mai încalcă reglementările în vigoare. Măsurile dispuse de

   C.N.V.M. vor fi comunicate autorității competente din statul membru de origine.

  2. (3) În situația în care, deși C.N.V.M. a dispus măsuri conform alin. (2), intermediarul persistă în încălcarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. poate, după informarea autorității din statul membru de origine, să dispună măsuri pentru prevenirea și pentru penalizarea viitoarelor nereguli și, dacă este necesar, să interzică acelui intermediar să mai inițieze alte tranzacții pe teritoriul României. Comisia Europeană va fi informată în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri.

  Art. 224. — Orice măsură adoptată conform art. 222 și art. 223 implicând sancțiuni sau restricții ale activității unui intermediar va fi justificată adecvat și va fi comunicată respectivului intermediar.

  CAPITOLUL II

  Cooperarea cu autorități competente din statele nemembre

  Art. 225. — (1) C.N.V.M. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informații cu autoritățile competente din statele nemembre numai dacă informațiile ce vor fi dezvăluite sunt subiect al garantării secretului profesional (de serviciu). Schimbul privind astfel de informații trebuie să fie în legătură cu exercitarea atribuțiilor acelor autorități competente.

  1. (2) Acordurile de cooperare încheiate cu autoritățile de supraveghere și reglementare din statele nemembre trebuie să prevadă cel puțin următoarele:

   1. a) schimbul de informații și asistență în procedura de autorizare;

   2. b) schimbul de informații privind tranzacțiile desfășurate pe piețele de instrumente financiare din statele respective;

   3. c) furnizarea de copii ale documentelor aferente tranzacțiilor derulate de intermediarii din cele două state;

   4. d) acordarea de asistență în efectuarea investigațiilor.

  2. (3) C.N.V.M. poate transmite unui stat nemembru informații privind datele personale ale persoanelor fizice în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

  3. (4) C.N.V.M. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informații cu autoritățile unui stat nemembru, entități, persoane fizice sau juridice care sunt responsabile cu:

   1. a) supravegherea instituțiilor de credit sau altor organisme financiare, societăților de asigurare și a piețelor financiare;

   2. b) lichidarea și falimentul intermediarilor sau cu alte proceduri similare;

   3. c) auditarea conturilor intermediarilor, societăților de asigurare și altor instituții financiare, în exercitarea atribuțiilor lor de supraveghere sau care administrează schemele de compensare, în exercitarea funcțiilor lor;

   4. d) supravegherea entităților implicate în lichidarea și falimentul intermediarilor sau în alte proceduri similare;

   5. e) supravegherea persoanelor care au ca atribuții auditarea conturilor intermediarilor, societăților de asigurare sau altor instituții financiare.

  4. (5) Acordurile de cooperare prevăzute la alin. (4) pot fi încheiate numai dacă informațiile furnizate sunt subiect al garantării secretului profesional (de serviciu). Asemenea schimburi de informații trebuie să aibă ca scop exercitarea atribuțiilor acelor autorități, entități sau persoane fizice sau juridice.

  Art. 226. — Atunci când informațiile ce urmează a fi furnizate de C.N.V.M. provin de la autorități dintr-un alt stat membru sau nemembru, acestea pot fi dezvăluite numai cu acordul expres al respectivelor autorități competente și, dacă este cazul, numai pentru scopul pentru care respectivele autorități și-au exprimat acordul.

  Titlul VII

  Sancțiuni

  Art. 227. — Încălcarea dispozițiilor prezentului regulament se sancționează potrivit prevederilor titlului X din Legea nr. 297/2004.

  Art. 228. — (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează, după caz, cu:

  1. a) sancțiuni contravenționale principale:

   1. 1. avertisment;

   2. 2. amendă.

  2. b) sancțiuni contravenționale complementare:

   1. 1. suspendarea autorizației;

   2. 2. retragerea autorizației;

   3. 3. interzicerea temporară a desfășurării unor activități și servicii ce cad sub incidența Legii nr. 297/2004.

  1. (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, S.S.I.F., administratorilor și conducătorilor S.S.I.F., reprezentantului compartimentului de control intern, agentului pentru servicii de investiții financiare.

  2. (3) La individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului.

  3. (4) Odată cu sancțiunea constând în suspendarea sau retragerea autorizației se poate aplica

  și sancțiunea interzicerii temporare a desfășurării unor activități și servicii ce cad sub incidența Legii nr. 297/2004, caz în care ordonanța de sancționare va cuprinde și termenul de interzicere a desfășurării respectivelor activități și servicii.

  Art. 229. — Nerespectarea condițiilor impuse la autorizare, pe parcursul desfășurării activității, precum și modificarea documentelor ce au stat la baza acordării autorizației, fără a notifica sau solicita, după caz, completarea și/sau modificarea autorizației de funcționare, se sancționează cu avertisment sau cu amendă dacă abaterea poate fi corectată în maximum 5 zile de la constatare ori cu suspendarea autorizației până la îndeplinirea condițiilor legale, dar nu mai mult de 90 de zile.

  Art. 230. — Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (5) privind notificarea înregistrărilor la oficiul registrului comerțului se sancționează, după caz, cu avertisment sau amendă aplicată conducătorilor S.S.I.F.

  Art. 231. — Nerespectarea în mod intenționat de către intermediarii care prestează servicii de investiții financiare pe teritoriul României a prevederilor privind informațiile privilegiate, precum

  și săvârșirea cu intenție a unor operațiuni de manipulare a pieței constituie infracțiuni și se sancționează conform prevederilor art. 279 din Legea nr. 297/2004.

  Art. 232. — Nerespectarea cerințelor prevăzute la art. 235 se sancționează cu avertisment sau cu amendă aplicată conducătorilor S.S.I.F. și reprezentanților compartimentului de control intern și, după caz, cu suspendarea autorizației de funcționare până la îndeplinirea prevederilor prezentului regulament, dar nu mai mult de 90 de zile.

  Titlul VIII

  Dispoziții tranzitorii și finale

  Art. 233. — Prevederile titlului III, capitolul VIII, secțiunea 2, precum și orice tranzacții în afara pieței reglementate și a sistemului alternativ de tranzacționare se aplică începând cu data

  1 iunie 2007.

  Art. 234. — S.S.I.F. va proceda la clasificarea clienților și va notifica clienții noi și clienții existenți cu privire la încadrarea acestora în categoria clienților de retail, clienților profesionali sau contrapărților eligibile în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

  Art. 235. — (1) S.S.I.F. va proceda la actualizarea regulilor și procedurilor proprii în vederea respectării cerințelor organizatorice și de operare prevăzute în prezentul regulament până cel târziu la data de 30 iunie 2007.

  (2) În aplicarea alin. (1), S.S.I.F. are obligația notificării C.N.V.M., cel târziu la data de

  15 iulie 2007, a următoarelor documente și informații:

  1. a) organigrama societății și regulamentul de organizare și funcționare, care trebuie să reflecte funcțiile și atribuțiile personalului S.S.I.F.;

  2. b) regulile și procedurile interne întocmite în conformitate cu prevederile prezentului regulament;

  3. c) hotărârea organului statutar de aprobare a documentelor menționate la lit. a) și b);

  4. d) lista persoanelor care asigură funcțiile de conducători, control intern, administrare a riscului, audit intern, auditor financiar;

  5. e) curriculum vitae, cu specificarea pregătirii și experienței profesionale, al persoanei desemnate să asigure funcția de administrare a riscului;

  6. f) declarația conducătorilor S.S.I.F. și a reprezentantului compartimentului de control cu privire la faptul că S.S.I.F. respectă cerințele organizatorice și de operare prevăzute în prezentul regulament.

  Art. 236. — S.S.I.F. va supune aprobării C.N.V.M. modificarea obiectului de activitate în conformitate cu anexa nr. 9 până cel târziu la data de 30 septembrie 2007.

  Art. 237. — Anexele nr. 1—11*) fac parte integrantă din prezentul regulament, iar forma și conținutul acestora pot fi modificate de C.N.V.M. prin decizie.

  Art. 238. — Prezentul regulament și ordinul de aprobare al acestuia intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Art. 239. — Prevederile art. 2 alin. (10) și ale art. 30 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006 se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  Art. 240. — Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2006 privind piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare, aprobat prin Ordinul președintelui C.N.V.M nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, se modifică după cum urmează:

  1. a) articolul 37 va avea următorul cuprins:

   îArt. 37 — (1) În cazul încheierii unor tranzacții, participanții care au acces pe o piață reglementată nu sunt obligați să aplice unul altuia cerințele prevăzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115

   alin. (1), art. 116—120, art. 122—125, art. 127, art. 130—135, art. 137—145 și art. 234 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare.

   1. (2) Participanții piețelor reglementate trebuie să respecte condițiile stabilite cu privire la obligațiile prevăzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112

    alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116—120, art. 122—125, art. 127, art. 130—135, art. 137—145 și art. 234 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, în relația cu clienții lor atunci când, acționând în numele clienților lor, execută ordinele acestora pe piața reglementată.“;

  2. b) la articolul 46, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

   î(2) Operatorii de piață vor permite accesul la sistemul propriu folosit pentru transmiterea publică a informațiilor, în termeni comerciali rezonabili și pe baze nediscriminatorii, intermediarilor care acționează ca operatori independenți, în scopul publicării cotațiilor lor în conformitate cu prevederile art. 155 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare.

   1. (3) Prin operator independent se înțelege intermediarul care efectuează operațiuni de tranzacționare în conformitate cu prevederile titlului III, capitolul VIII, secțiunea 2 din Regulamentul

   C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare.“;

  3. c) la articolul 48, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

   î(2) Operatorii de piață vor permite accesul la sistemul propriu folosit pentru transmiterea publică a informațiilor prevăzute la alin. (1), în termeni comerciali rezonabili și pe baze nediscriminatorii, intermediarilor care acționează ca operatori independenți, în scopul publicării detaliilor tranzacțiilor efectuate de aceștia, în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare.“;

   image

   *) Anexele nr. 1—11 sunt reproduse în facsimil.

  4. d) la articolul 68, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

   îArt. 68 — (1) Participanții în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare trebuie să respecte obligațiile prevăzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110,

   art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116—120, art. 122—125, art. 127, art. 130—135, art. 137—145 și art. 234 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare în relația cu clienții lor atunci când, acționând în numele clienților lor, execută ordinele în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare.“;

  5. e) la articolul 79, partea introductivă și punctul 1 al literei e) vor avea următorul cuprins:

   îArt. 79 — Entitățile autorizate de C.N.V.M. pot efectua tranzacții sau plasamente în instrumente financiare tranzacționate pe piețele de instrumente financiare recunoscute de C.N.V.M.

   și înscrise în Registrul C.N.V.M., după caz, după cum urmează:

   ............................................................................................................................................................

   1. C.N.V.M. a încheiat un acord de colaborare (reciprocitate) cu autoritatea competentă de autorizare și supraveghere a pieței de instrumente financiare din statul nemembru de origine conform art. 225 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare;“;

  6. f) la articolul 80, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

  î(2) Intermediarii autorizați în statele nemembre nu se pot conecta direct la sistemele piețelor reglementate și/sau la sistemele alternative de tranzacționare din România, cu excepția cazului în care C.N.V.M. a autorizat sucursala unui intermediar din statul nemembru în condițiile prevăzute de art. 43 din Legea nr. 297/2004 și art. 60 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare.“

  Art. 241. — (1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

  1. a) Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul președintelui C.N.V.M. nr. 70/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 6 decembrie 2005;

  2. b) Regulamentul nr. 6/2006 de modificare a Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul președintelui C.N.V.M. nr. 18/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 28 februarie 2006;

  3. c) Secțiunea 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, aprobat prin Ordinul președintelui C.N.V.M. nr. 106/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2007;

  4. d) orice alte dispoziții contrare.

  1. (2) Reglementările și dispunerile de măsuri menționate la art. 190 din Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investiții financiare se mențin abrogate.

   Art. 242. — Prezentul regulament transpune prevederile următoarelor directive:

   1. a) Directiva nr. 39/2004 privind piețele de instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 145 din 30 aprilie 2004;

   2. b) Directiva nr. 124/2003 de implementare a Directivei nr. 6/2003 cu privire la definirea și publicarea informației privilegiate și definirea manipulării pieței, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 339 din 24 decembrie 2003;

   3. c) Directiva nr. 72/2004 de implementare a Directivei nr. 6/2003 cu privire la practici de piață acceptate, definirea informației privilegiate referitoare la instrumentele financiare derivate pe mărfuri, întocmirea listei cu persoanele care dețin informații privilegiate, notificarea tranzacțiilor realizate de către conducere și notificarea tranzacțiilor suspecte, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 162 din 30 aprilie 2004;

   4. d) Directiva nr. 65/2002 privind prestarea serviciilor financiare la distanță, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 271 din 9 octombrie 2002;

   5. e) Directiva 2006/73 de implementare a Directivei 39/2004 cu privire la cerințele organizatorice

  și de operare pentru firmele de investiții și definirea unor termeni, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 241 din 2 septembrie 2006.

  ANEXANr. lA

  PAGINA 1/4

  DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

  CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE1

  1. 1. Denumirea solicitantului: ................................................................................................

  2. 2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ......................................................

   (seria, numărul şi data emiterii)

  3. 3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ......................................................................

  4. 4. Sediul social: ..........................................................................................................

   (strada şi numărul)

   (localitate) (judeţul) (codul poştal)

  5. 5. Sediul central: 2

   (strada şi numărul)

   (localitate) (judeţul) (codul poştal)

  6. 6. Numărul de telefon: .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. ... Numărul de fax: .............................................

  7. 7. Adresa de poştă electroni că: ...........................................................................................

  8. 8. Reprezentantul legal: .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .............................................

   (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon)

  9. 9. Persoana de contact:

  (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de ............. documente, totalizând un număr de file.

  Semnătura reprezentantului legal: .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. .. . Semnătura persoanei de contact: ............................

  Data: Ştampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  ANEXANr. lA

  PAGINA 2/4

  ACTIVITĂŢI CE SE

  AUTORIZEAZĂ

  CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂTII DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE

  10. Activităţile pentru care se solicită autorizaţie

  1. 1. servicii principale (servicii şi activităţi de investiţii):

   1. a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

   2. b) executarea ordinelor în contul clienţilor;

   3. c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;

   4. d) administrarea portofoliilor, inclusiv a portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe bază discreţionară, cu respectarea

    mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

   5. e) consultanţă pentru investiţii;

   6. f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

   7. g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;

   8. h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare.

  2. 2. servicii conexe:

   1. a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu

    acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;

   2. b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe

    instrumente financiare, în cazul în care societatea de servicii de investiţii financiare este implicată în tranzacţie;

   3. c) consultanţă acordată entităţii cu privire la structura de capital, strategie industrială şi aspecte conexe acesteia, precum şi

    consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;

   4. d) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii prestate;

   5. e) consultanţă cu privire la instrumentele financiare, prin această activitate înţelegându-se cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau orice formă de recomandare generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;

   6. f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

   7. g) serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 1 şi 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 pct. 1 lit. e) şi h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a reglementărilor C.N.V.M. în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, în caml în care acestea sunt în

  legătură cu prevederile privind serviciile principale şi conexe.

  Numele şi prenumele reprezentantului legal: ......................... Semnătura reprezentantului legal: ............

  Numele şi prenumele persoanei de contact: ........................ Semnătura persoanei de contact: ............. .

  Data: Stampila societătii

  NOTA:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  1 În cam I autorizării unei sucursale a unui intermediar dintr-un stat nemembru, expresia ăsocietăţii de servicii de investiţii financiare" se înlocuieşte cu ăsucursalei societăţii (denumirea)".

  2 Se va completa în cam I în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central.

  ANEXANr. lA

  PAGINAJ/4

  11. MEMBRII CONSILIULUI DE AD INISTRAŢIE,

  CONDUCATORII SOCIETĂŢII,

  REPREZENTANŢII COMPARTIMENTULUI DE CONTROL INTERN, AGENŢII PENTRU SERVICII DE INVESTIŢII

  FINANCIARE

  CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE

  Numele şi prenumele

  Functia3

  Codul

  numeric personal

  Numele şi prenumele reprezentantului legal: ...................................................

  Semnătura reprezentantului legal: .......................................................

  Data: Ştampila societătii

  NOTĂ:

  Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  ANEXANr. lA

  PAGINA4/4

  DATE DESPRE ACŢIONARII SSIF

  CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE

  12. ACTIONARI SSIF Persoane fizice/ juridice4

  Nr. crt.

  ACŢIONARI5

  Denumire/ Nume şi prenume

  Statul rezident

  Autoritatea competentă de supraveghere6

  Detinere

  Codul unic de îmegistrare / Codul numeric personal7

  Nr. acţiuni

  Procent din

  capitalul social

  Numele şi prenumele reprezentantului legal: ................................................

  Semnătura reprezentantului legal: .............................................................

  Data: Ştampila societătii

  NOTĂ:

  Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  3 Coloana ăFuncţia" se va completa, după caz., cu: CA - membru în consiliul de administraţie, CS - conducătorul societăţii, RCCI - reprezentant compartiment de control intern, ASIF - agent pentru servicii de investiţii financiare.

  4 Dacă societatea are mai mult de 20 de acţionari se vor înscrie numai acţionarii societăţii cu deţineri de minim 5% din capitalul

  social, ultima linie fiind completată cu ăalţi acţionari persoane fizice şi juridice cu deţineri sub 5%" şi, respectiv, totalul deţinerilor acestora.

  5 Coloana ăAcţionari" se va completa începând cu structura acţionariatului societăţii care solicită autorizarea. Pentru fiecare acţionar

  semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura acţionariatului acestuia până la nivel de acţionar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi al celor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este acţionar sau asociat, precizându-se această situaţie.

  6 Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorităţii de supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, m. telefon, fax, e-mail).

  7 Pentru persoanele fizice şi juridice străine se va completa, după caz., seria şi numărul paşaportului sau numărul de îmegistrare la instituţia similară Oficiului Registrului Comerţului din statul de origine.

  ANEXANr.1 B

  PAGINA 1/2

  OPIS DOCUMENTE AUTORIZAREA

  societăţii de servicii de investiţii financiare i

  ...............................................................................................

  1. Actul constitutiv

  - original

  - copie legalizată

  2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului, de constituire şi de

  îmegistrare a societăţii

  3. Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului

  4. Membrii Consiliului de Adm inistratie

  CV

  Copie act de identitate

  Copie legalizată act de studii

  Certificat de cazier judiciar, în original sau în copie

  legalizată

  Certificat de cazier fiscal, în original sau în copie

  legalizată

  Declaraţie (art. 7, alin. (1),

  lit. d), pct. 6)

  Declaraţie (art. 7, alin.

  (1), lit. d),

  pct. 7)

  Nume şi prenume

  5. Conducătorii societăţii

  CV

  Copie act de identitate

  Copie legalizată act de studii

  Certificat de cazier judiciar, în original sau în copie

  legalizată

  Certificat de cazier fiscal, în original sau în copie

  legalizată

  Declaraţie (art. 7, alin. (1),

  lit. d), pct. 6)

  Declaraţie (art. 7, alin.

  (1), lit. d),

  pct. 7)

  Nume şi prenume

  6. Acţionari semnificativi persoane juridice

  Extras sau certificat (art. 7, alin. (1), lit. e),

  pct. 1)

  Denumirea grupului din care face parte, dacă este cazul

  Structura acţionariatului/ asociaţilor semnificativi

  Situaţia financiară anuală şi semestrială

  Denumire

  7. Acţionari semnificativi persoane fizice

  Copie act de identitate

  Certificat de cazier judiciar, în original sau

  în copie legalizată

  Certificat de cazier fiscal, în original sau

  în copie legalizată

  Nume şi prenume

  8. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acţionarilor semnificativi ai S.S.I.F.

  Denumire acţionar

  9. Chestionar completat de fiecare acţionar semnificativ al S.S.I.F.

  Denumire acţionar

  1O. Regulamente

  Regulament de organizare şi funcţionare, care cuprinde şi organigrama S.S.I.F.

  Regulile şi procedurile interne (trebuie să cuprindă cel puţin elementele menţionate în Titlul III, Cap. I)

  11. Planul de afaceri (trebuie să cuprindă cel puţin elementele menţionate la art. 7, alin. (1), lit. j)

  image

  1 Se va completa denumirea solicitantului

  PAGINA2/2

  OPIS DOCUMENTE AUTORIZAREA

  societăţii de servicii de investiţii financiare

  . 2

  12. Lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administraţie, pentru conducătorii S.S.I.F. şi pentru persoana/persoanele pe care S.S.I.F. doreşte să o/le autorizeze ca reprezentant al /reprezentanţi ai compartimentului de control intern, care vor reprezenta societatea în relatia cu C.N.VM.

  13. Documente prevăzute la art. 72 pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilităţilor stabilite prin regulamentele C.N.V.M. şi prin normele şi regulamentele interne ale S.S.I.F.3

  Nume şi prenume

  14. Documentele prevăzute la art. 24 pentru autorizarea agenţilor pentru servicii de investiţii financiare4

  Nume şi prenume

  15. Copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social necesar functionării S.S.I.F.

  Tipul contractului:

  proprietate I comodatI închiriere I subînchiriere

  In cazul contractului de subînchiriere:

  - declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului subînchiriat

  - copia legalizată a contractului de închiriere, îmegistrat la autoritatea fiscală

  16. Copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului central necesar functionării S.S.I.F.5

  Tipul contractului:

  proprietate I comodatI închiriere I subînchiriere

  In cazul contractului de subînchiriere:

  - declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului subînchiriat

  - copia legalizată a contractului de închiriere, îmegistrat la autoritatea fiscală

  17. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al S.S.I.F. pentru:

  sediul social I sediul central6

  18. Curriculum vitae al persoanelor desemnate să asigure funcţia de audit intern

  Nume şi prenume

  19. Curriculum vitae al persoanelor desemnate să asigure funcţia de administrare a riscului

  Nume şi prenume

  20. Dovada deţinerii capitalului iniţial minim corespunzător serviciilor ce vor fi autorizate

  21. Dovada achitării în contul C.N. VM. a tarifului de autorizare şi de înscriere în Registrul C.N.VM.

  Numele şi prenumele reprezentantului legal: ........................ Semnătura reprezentantului legal: ...............

  Numele şi prenumele persoanei de contact: .......................... Semnătura persoanei de contact: .................. Data: Ştampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  2 Se va completa denumirea solicitantului

  3 S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestării tuturor serviciilor prevăzute în Anexa nr. 9 trebuie să transmită la C.N.V.M. documentele pentru autorizarea a cel puţin două persoane fizice.

  4 S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestării tuturor serviciilor prevăzute în Anexa nr. 9 trebuie să transmită la C.N.V.M. documentele pentru

  autorizarea a cel puţin patru persoane fizice.

  5 Se va transmite în cazul în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social. cât şi un sediu central

  6 Se va transmite în cazul în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social. cât şi un sediu central

  ANEXANr. lC

  DECLARAŢIE

  Subsemnatul ........................................................................................., cu domiciliul în

  ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ....1, seria ..... m. , eliberat

  de .......................... la data de ........................, valabil până la data de ..................., CNP , în

  ,

  calitate de ...............................................................2 alsocietăţii de servicii de investiţii financiare

  .......................................................................... 3, declar prin prezenta că nu încalc prevederile Legii m. 31/1990, republicată, ale Legii m. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale reglementărilor în vigoare în legătură cu serviciile de investiţii financiare, precum şi că respect cerinţele menţionate la art. 6 alin. (3) lit. b) şic) şi alin....4 din Regulamentul

  m. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.

  Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii. Data ..................

  Semnătura ....................

  1 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.

  2 Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie şi/ sau conducător.

  3 Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.

  4 Se completează: - (4) pentru membrul consiliului de administraţie care nu deţine funcţia de conducător;

  - (5) pentru conducător şi/sau pentru membrul consiliului de administraţie care deţine funcţia de

  conducător

  image

  ANEXANr.1D

  DECLARAŢIE

  Subsemnatul ........................................................................................., cu domiciliul în

  ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ....1, seria ..... m. , eliberat

  de .......................... la data de ........................, valabil până la data de ..................., CNP , în

  calitate de ...............................................................2 al societăţii de servicii de investiţii financiare

  .......................................................................... 3, declar prin prezenta că am următoarele deţineri care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

  1. a) detineri individuale:

   Nr. crt.

   Denumirea societăţii în care sunt detinute actiuni

   Statul rezident al societăţii în care sunt detinute actiuni

   Participare la capitalul social al societătii/ drepturile de vot (%)

  2. b) detineri în legătură cu alte persoane implicate·

   Nr. crt.

   Persoana implicată

   Denumirea societăţii în care sunt deţinute actiuni

   Statul rezident al societăţii în care sunt detinute actiuni

   Participarea persoanei implicate la capitalul social al societăţii

   /drepturile de vot (%)

  3. c) detineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse:

  Nr. crt.

  Persoana cu care se află în legături strânse

  Denumirea societăţii în care sunt deţinute actiuni

  Statul rezident al societăţii în care sunt detinute actiuni

  Participarea persoanei cu care se află în legături strânse la capitalul social al societătii/ drepturile de vot (%)

  Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii. Data ..................

  Semnătura ....................

  1 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.

  2 Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie şi/ sau conducător.

  3 Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.

  image

  ANEXANr.1 E

  CHESTIONAR*)

  pentru acţionarii direcţi/indirecţi ai entităţii care solicită autorizarea ca societate de servicii de investiţii financiare/ persoanele care intenţionează să dobândească sau să-şi majoreze poziţia semnificativă în cadrul unei S.S.I.F.

  1. 1. Denumirea şi adresa sediului social/central al S.S.I.F. pentru care se comunică informaţiile:

  2. 2. Tipul acţionarului: directindirect

  3. 3. Identitatea acţionarului S.S.I.F.:

   1. 3.1. pentru persoanele juridice se vor preciza denumirea, forma juridică, codul unic de îmegistrare şi adresa sediului social

   2. 3.2. pentru persoanele fizice se vor preciza numele şi prenumele, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii acestuia, CNP-ul, locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul. Pentru cetăţenii străini se va preciza, dacă este cazul, şi data de la care şi-au stabilit domiciliul/reşedinţa în România.

  4. 4. Pentru acţionarul persoană juridică, menţionat la pct. 3.1, se va transmite şi o listă cuprinzând acţionarii săi. În cazul acţionarilor semnificativi se va preciza şi cota-parte din capital şi din drepturile de vot ce revin fiecăruia dintre aceştia.

  5. 5. Precizaţi identitatea membrilor consiliului de administraţie şi/sau a persoanelor care asigură conducerea activităţii curente a acţionarului persoană juridică, menţionat la pct. 3.1 (se vor indica numele, prenumele şi funcţia acestora, adresa şi numărul de telefon).

  6. 6. Persoana fizică menţionată la pct. 3.2 este desemnată drept unul dintre conducătorii S.S.I.F.?

  7. 7. În situaţia în care acţionarul este un acţionar semnificativ din categoria instituţiilor de credit, instituţiilor din piaţa de capital sau al societăţilor de asigurări, se vor indica autoritatea/autorităţile însărcinată/însărcinate cu supravegherea sa pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată, precum şi atribuţiile şi competenţele legale ce îi/le revin. Furnizarea acestor informaţii nu este necesară în situaţia în care autoritatea de supraveghere este C.N.VM.

  8. 8. Precizaţi care este provenienţa fondurilor utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al S.S.I.F.

  9. 9. Precizaţi care este scopul urmărit prin participarea la capitalul social al S.S.I.F. Care sunt orientările pe care le are în vedere acţionarul în legătură cu natura şi volumul activităţii S.S.I.F. în următorii ani?

  1O. Acţionarul sau acţionarii săi a/au făcut în ultimii 5 ani sau face/fac în prezent obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat cu vreo sancţiune sau interdicţie? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp a intervenit o reabilitare.

  1. 11. Asociaţii/acţionarii, administratorii sau persoanele care asigură conducerea activităţii curente a acţionarului persoană juridică, menţionat la pct. 3.1, au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de

   mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natură economică sau se află sub incidenţa sancţiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea m. 297/2004 aplicate de C.N.VM. sau al unor sancţiuni simil re aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar? In caz afirmativ, daţi detalii.

  2. 12. În ultimii 5 ani aţi fost sancţionat sau vi s-a refuzat o autorizaţie de către autorităţile însărcinate cu supravegherea în domeniul financiar-bancar din România sau din străinătate? Dacă da, daţi detalii.

  3. 13. Vă aflati sau v-ati aflat în ultimii 5 ani în conflict cu vreo autoritate din România sau din străinătate, însărcinată cu supraveghe ea în do eniul financiar-bancar? În caz afirmativ, faceţi orice precizări utile.

  4. 14. Comunicaţi orice alte informaţii utile care pot permite o apreciere cât mm corn pletă ş1 corectă a situaţiei patrimoniale, a activităţii şi reputaţiei participantului la capitalul social al S.S.I.F.

   Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, ca, m ceea ce priveşte fondurile utilizate pentru obţinerea participaţiei la capitalul social al societăţii de servicii de investiţii financiare, sunt respectate prevederile art. 6 alin. (3) lit. f) şi că toate informaţiile cuprinse în acest chestionar sunt complete şi conforme cu realitatea. Totodată, mă angajez să comunic de îndată C.N. VM. orice modificare privind informaţiile furnizate şi să transmit în fiecare an

   S.S.I.F. menţionate la pct. 1 informaţiile pe care aceasta, la rândul ei, trebuie să le transmită autorităţilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

   Denumirea/Numele şi prenumele (pentru persoanele juridice vor semna reprezentanţii lor legali/statutari) Semnătura Ştampila (dacă este cazul)

   Data ................

   *) Acest chestionar va fi completat de către fiecare dintre acţionarii semnificativi direcţi/indirecţi ai S.S.I.F. În cazul persoanelor juridice române autorizate de C.N.VM. nu este necesară furnizarea informaţiilor solicitate la pct. 4 şi 5. În cazul acţionarilor semnificativi, care deţin în mod indirect participaţii la capitalul social al S.S.I.F. sau drepturi de vot, nu este necesară furnizarea informaţiilor solicitate la pct. 8. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

   DECLARAŢIE

   ANEXANr. lF

   1. 1. Subsemnatul 1, cu domiciliul în

    ,

    ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ....2 seria ..... m , eliberat

    de .......................... la data de ........................, valabil până la data de ..................., CNP , în

    calitate de acţionar, având o deţinere de ......% din capitalul social al societăţii de servicii de investiţii financiare

    3

    ................................................................... , declar prin prezenta că respect cerinţele menţionate la art. 6 alin. (3) lit. f) din Regulamentul m. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare şi că mai am următoarele deţineri care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

    1. a) deţineri individuale:

     Nr. crt.

     Denumirea societăţii în care sunt detinute actiuni

     Statul rezident al societăţii în care sunt detinute actiuni

     Participare la capitalul social al societătii/ drepturile de vot (%)

    2. b) deţineri în legătură cu alte persoane implicate:

     Nr. crt.

     Persoana implicată

     Denumirea societăţii în care sunt deţinute actiuni

     Statul rezident al societăţii în care sunt detinute actiuni

     Participarea persoanei implicate la capitalul social al societăţii

     /drepturile de vot (%)

    3. c) deţineri în legătură cu persoanele cu care se află în legături strânse:

     Nr. crt.

     Persoana cu care se află în legături strânse

     Denumirea societăţii în care sunt deţinute actiuni

     Statul rezident al societăţii în care sunt detinute actiuni

     Participarea persoanei cu care se află

     în legături strânse la capitalul social al societătii/ drepturile de vot (%)

     :

   2. 2. Valoarea dividendelor încasate în ultimii 3 ani de la societăţile comerciale enumerate la lit. a) este următoarea4

  Nr. crt.

  Denumirea societăţii în care sunt detinute actiuni

  Obiectul de activitate al societătii

  Sediul social al societătii

  Valoarea dividendelor

  Veniturile obţinute din activitatea de bază şi din alte activităţi cu scop lucrativ pe care le-am desfăşurat în ultimii 3 ani sunt urm ătoarele5:

  Deţin depozite la instituţii de credit din România sau din străinătate, în sumă de:

  . ki;

  . valută.

  image

  1 Se completează numele şi prenumele persoanei fizice care are calitatea de acţionar semnificativ al societăţii de servicii de investiţii financiare.

  2 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice

  străine.

  3 Se completează denumirea societăţii de servicii de investiJii financiare.

  4 Se indică valoarea dividendelor încasate anual de la fiecare societate comercială precizată la pct. l lit. a) din prezenta declaraţie.

  5 Se precizează calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) şi veniturile salariale/nete anuale obţinute din fiecare dintre activităţile desfăşurate

  Deţin participaţii la organisme de plasament colectiv sau la alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din străinătate, în sumă de:

  . ki;

  . valută.

  Alte creanţe având fiecare o valoare egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000 euro pe care le deţin (inclusiv obligaţiuni, titluri de stat etc.) în România sau în străinătate:

  Notă: Pct. 2 nu se completează de acţionarii indirecţi.

  Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii. Data ..................

  Semnătura ....................

  ANEXANr. lG

  DECLARAŢIE

  Subsemnatul ........................................................................................., cu domiciliul în

  ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ....1, seria ..... m , eliberat

  de .......................... la data de ........................, valabil până la data de ..................., CNP , în

  calitate de reprezentant legal al acţionarului .........................................2 care are o deţinere de % din capitalul

  social al societăţii de servicii de investiţii financiare 3, declar prin prezenta că

  societatea al cărei reprezentant legal sunt respectă cerinţele menţionate la art. 6 alin. (3) lit. f) din Regulamentul m. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare şi mai are următoarele deţineri care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

  1. a) deţineri individuale:

   Nr. crt.

   Denumirea societăţii în care sunt detinute actiuni

   Statul rezident al societăţii în care sunt detinute actiuni

   Participare la capitalul social al societătii / drepturile de vot (%)

  2. b) deţineri în legătură cu alte persoane implicate:

   Nr. crt.

   Persoana implicată

   Denumirea societăţii în care sunt deţinute actiuni

   Statul rezident al societăţii în care sunt detinute actiuni

   Participarea persoanei implicate la capitalul social al societăţii

   /drepturile de vot (%)

  3. c) deţineri în legătură cu persoanele cu care se află în legături strânse:

  Nr. crt.

  Persoana cu care se află în legături strânse

  Denumirea societăţii în care sunt deţinute actiuni

  Statul rezident al societăţii în care sunt detinute actiuni

  Participarea persoanei cu care se află în legături strânse la capitalul social al societătii/ drepturile de vot (%)

  Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii. Data ..................

  Semnătura ....................

  image

  1 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.

  2 Se completează numele persoanei juridice care are calitatea de acţionar semnificativ al societăţii de servicii de investiţii financiare.

  3 Se completează denumirea societăţii de servicii de investiJii financiare.

  ANEXANr. lH

  CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZATIEI

  SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE

  Acordată prin decizia C.N. VM. m.......................... din ...........................

  1. 1. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ......................................................

   (seria, numărul şi data emiterii)

  2. 2. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ...................................................................

  3. 3. Sediul social sau ................................................................................................................

   sediul central: (strada şi numărul)

   (localitate) (judeţul) (codul poştal)

  4. 4. Numărul de telefon: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. Numărul de fax: .............................................

  5. 5. Adresa de poştă electronică: .............................................................................................

  6. 6. Reprezentant legal: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .............................................

   (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon)

  7. 7. Data la care societatea a încetat operaţiunile: .............................. .

  8. 8. Adresa sediului unde ...............................................................................................................

   este depozitată (strada şi numărul)

   arhiva societăţii: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...........................

   (localitate) (judeţul) (codul poştal)

  9. 9. Persoana responsabilă cu gestionarea arhivei:

   (Nume şi prenume) (Număr de telefon)

  10. 10. Adresa persoanei responsabile cu gestionarea arhivei:

  11. 11. Societatea are datorii către clienţi sau către entităţile pieţei?2 DaNu

  12. 12. Există proceduri, plângeri sau anchete în curs împotriva societăţii?3 DaNu

  13. 13. Împotriva societăţii există hotărâri judecătoreşti sau garanţii reale care nu au fost puse în DaNuexecutare? 4

  Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de documente, totalizând

  un număr de file.

  Semnătura reprezentantului legal: .........................................

  Data: Ştampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  1 Se va completa denumirea solicitantului.

  2 În cazul în care răspunsul este afirmativ, se va anexa o listă cu denumirea/ numele şi datele de identificare ale creditorilor, sumele d torate şi modul de stingere a datoriilor. Lista va fi semnată de reprezentantul legal şi va purta ştampila societăţii.

  3 In cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila so"cietăţii.

  4 In cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila

  societăţii.

  ANEXA Nr. 1 I

  OPIS DOCUMENTE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI

  societăţii de servicii de investiţii financiare

  1

  ...............................................................................................

  1. Hotărârea organului statutar

  2. Adeverinţe emise de entităţile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem, (care să facă referire la elementele menţionate la art. 11, lit. b))

  Denumire entitate

  3. Dovada achitării datoriilor faţă de

  a. clienţi

  b. C.N.V.M.

  Dovada transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile

  indicate de clienţi

  4. Indicarea adresei arhivei Şl a datelor de identificare Şl de contact a persoanei responsabile cu administrarea arhivei

  5. Raportul auditorului financiar cu privire la situaţia S.S.I.F. la data încetării activităţii

  6. Dovada achitării tarifului de retragere a autorizaţiei, în contul C.N. VM.

  Numele şi prenumele reprezentantului legal: ............................................................

  Semnătura reprezentantului legal: ...............................................

  Data: Ştampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  1 Se va completa denumirea solicitantului

  ANEXA Nr. lJ

  PAGINAl/1

  DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTUL llI

  CERERE PENTRU AUTORIZAREA MODIF1CĂRILOR ÎN MO!)UL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

  SOCIET AŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII F1NANCIARE

  1. 1. Denumirea solicitantului: .............................................................................................

  2. 2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ...................................................

   (seria, numărul şi data emiterii)

  3. 3. Codul unic de îmegistrare la Registrul Comerţului: ..................................................................

  4. 4. Sediul social sau .................................................................................................................

   sediul central: (strada şi numărul)

   (localitate) Gudeţul) (codul poştal)

  5. 5. Numărul de telefon: ... ... ... ... ... ... ... ... ... Numărul de fax: .............................................

  6. 6. Adresa de poştă electronică: .................................................................................................

  7. 7. Conducătorul .S.S.I.F.: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .............................................

   (numele şi prenumele) (numărul de telefon)

  8. 8. Reprezentant compartiment ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .............................................

   control intern: (numele şi prenumele) (numărul de telefon)

  9. 9. Modificări în modul de organizare şi funcţionare al societăţii care se supun autorizării C.N.VM (anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului):

   • - capitalul social1

    • - majorarea capitalului social

    • - reducerea capitalului social

   • - obiectul de activitate

    • -

    • - restrângere

     structura acţionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării poziţiilor semnificative

     aprobate de C.N.V.M. conform art. 12

     componenţa consiliului de administraţie

     conducătorii SSIF

     schimbarea sediului social

     sedii secundare

    • - înfiinţarea de sedii secundare

    • - desfiinţarea de sedii secundare

   • - schimbarea denumirii şi/sau a emblemei societăţii

  Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de documente, totalizând un număr de file.

  Semnătura conducătorului:

  Semnătura reprezentantului compartimentului de control intern:

  Data: Ştampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  1 În cazul în care care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea va fi întocmită conform anexei m. 1L

  ANEXA Nr. 1 K

  PAGINA 1/2

  OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR ÎN MO!)UL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢ1ONARE AL SOCIETAŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE

  1

  ...............................................................................................

  Documente generale

  - Hotărârea organului statutar al S.S.I.F.

  - Actul adiţional la actul constitutiv al S.S.I.F.2

  - original

  - copie legalizată

  - Dovada achitării în contul C.N. VM. a tarifului pentru modificarea/ completarea autorizaţiei

  Documente specifice pentru

  (se bifează documentele anexate în funcţie de modificarea solicitată a fi autorizată)

  Modificarea capitalului social

  - dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis special în

  acest scop la o societate bancară

  - raportul auditorului financiar cu pnvire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social

  Modificarea obiectului de

  activitate

  - dovada deţinerii capitalului iniţial prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004

  corespunzător obiectului de activitate supus autorizării

  Modificarea structurii acţionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării poziţiilor semnificative aprobate de C.N.VM. conform art. 12 din prezentul regulament, respectiv art. 18 alin. (4) şi

  (5) din Legea nr. 297/2004

  - contracte de cesiune

  - extras din registrul acţionarilor

  - noua structură a acţionariatului

  Modificarea componenţei consiliului de administraţie

  Numele şi prenumele noului administrator

  CV

  Copie legalizată act de studii

  Copie act de identitate

  Certificat de cazier judiciar, în original sau în copie

  legalizată

  Certificat de cazier fiscal, în original sau în copie

  legalizată

  Declaraţie (art. 7, alin.

  (1), lit. d),

  pct. 6)

  Declaraţie (art. 7, alin. (1),

  lit. d), pct. 7)

  Modificarea conducătorilor societăţii

  Numele şi prenumele noului conducător

  CV

  Copie legalizată act de studii

  Copie act de identitate

  Certificat de cazier judiciar, în original sau în copie

  legalizată

  Certificat de cazier fiscal, în original sau în copie

  legalizată

  Declaraţie (art. 7, alin.

  (1), lit. d),

  pct. 6)

  Declaraţie (art. 7, alin. (1),

  lit. d), pct. 7)

  Schimbarea sediului social

  - copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social necesar funcţionării S.S.I.F.

  Tipul contractului:

  proprietate I comodatI închiriere I subînchiriere

  In cazul contractului de subînchiriere:

  - declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu pnvire la

  destinaţia spaţiului subînchiriat

  - copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală

  - declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al S.S.I.F.

  image

  1 Se va completa denumirea solicitantului.

  2 Nu se va transmite în cazul modificării structurii acţionariatului.

  PAGINA2/2

  OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIF1CĂRILOR ÎN MO!)UL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL

  SOCIET AŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII F1NANCIARE 1

  ...............................................................................................

  Înfiinţarea/ desfiinţarea de sedii secundare

  -copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat funcţionării sediului secundar al S.S.I.F.

  Tipul contractului:

  proprietate I comodatI închiriere I subînchiriere

  În cazul contractului de subînchiriere:

  - declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului subînchiriat

  - copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la

  autoritatea fiscală

  - regulamentul de organizare şi funcţionare care va cuprinde cele menţionate la art. 15, alin. (1), lit. i)

  - notă explicativă privind situaţia arhivei, a agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi, după caz, reprezentanţilor compartimentului de control intern care ş1-au desfăşurat activitatea la sediile secundare, în cazul solicitării retragerii autorizaţiei respectivelor sedii secundare

  - declaraţie pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. care va cuprinde cele mentionate la art. 15, alin. (1), lit. k)

  Numele şi prenumele conducătorului: .............................. Semnătura conducătorului:..................

  Numele Şl prenumele reprezentantului corn partim entului de Semnătura reprezentantului compartimentului control intern: ......................................................... de control intern: .................................

  Data: Ştampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  1 Se va completa denumirea solicitantului

  ANEXANr.1 L

  DECLARA Ţ1E1

  Subsemnatul ........................................................................................., cu domiciliul în

  ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ....1 seria ..... m , eliberat

  de .......................... la data de ........................, valabil până la data de ..................., CNP , în

  calitate de conducător al societăţii de servicii de investiţii financiare 2,

  declar prin prezenta că sediul secundar (sucursală) din .............................................. îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 17 alin 3 din Regulamentul m. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.

  Totodată, menţionez următoarele date cu privire la sediul secundar pentru care solicităm autorizarea: Nr. telefon:

  Nr. fax:

  Adresa de poştă electronică:

  Reprezentanţi compartiment de control intern:

  Nr. crt.

  Nume şi prenume

  Nr. şi dată autorizatie C.N.V.M.

  Agenţi pentru servicii de investiţii financiare:

  Nr. crt.

  Nume şi prenume

  Nr. şi dată autorizatie C.N.V.M.

  Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii. Data ..................

  Semnătura ...................

  image

  1Se completează în cazul înfiinţării unui sediu secundar de tip sucursală.

  1 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.

  2 Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.

  3 Se completează alin. (2) sau alin. (2) lit. b) -f) şi alin. (3).

  DECLARA Ţ1E11

  ANEXANr.1 L

  Subsemnatul ........................................................................................., cu domiciliul în

  ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ....1 seria ..... m , eliberat

  de .......................... la data de ........................, valabil până la data de ..................., CNP , în

  calitate de conducător al societăţii de servicii de investiţii financiare 2,

  declar prin prezenta că sediul secundar (agenţie) din .............................................. îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 17 alin. (5) din Regulamentul m. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.

  Totodată, menţionez următoarele date cu privire la sediul secundar pentru care solicităm autorizarea: Nr. telefon:

  Nr. fax:

  Adresa de poştă electronică:

  Adresa sucursalei căreia i se subordonează:

  Agenţi pentru servicii de investiţii financiare:

  Nr. crt.

  Nume şi prenume

  Nr. şi dată autorizatie C.N.V.M.

  Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii. Data ..................

  Semnătura ....................

  image

  11 Se completează în cazul înfiinţării unui sediu secundar de tip agenţie.

  1 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.

  2 Se completează denumirea societăţii de servicii de investiJii financiare.

  DECLARAŢIEm

  ANEXANr.1 L

  Subsemnatul ........................................................................................., cu domiciliul în

  ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ....1 seria ..... m , eliberat

  de .......................... la data de ........................, valabil până la data de ..................., CNP , în

  calitate de conducător al societăţii de servicii de investiţii financiare 2,

  declar prin prezenta că:

  sediul secundar (agenţie sau sucursală) din .............................................., autorizat prin decizia C.N.VM.

  m..............................., a încetat activitatea începând cu data de ;

  documentele, evidenţele, arhiva societăţii sediului secundar au fost transferate la ;

  situaţia agenţilor pentru servicii de investiţii financiare care prestează servicii de investiţii financiare în numele societăţii la sediul secundar este următoarea:

  Nr. crt.

  Nume şi prenume ASIF

  Nr. şi data deciziei de autorizare

  Situaţia ASIF

  transferat la sediul societăţii

  s-a solicitat retragerea autorizaţiei

  din

  autorizat prin decizia

  situaţia reprezentanţilor compartimentului de control intern care şi-au desfăşurat activitatea la sediul secundar este următoarea:3

  Nr. crt.

  Nume şi prenume RCCI

  Nr. şi data deciziei de autorizare

  Situatia RCCI

  transferat la sediul societătii

  s-a solicitat retragerea

  autorizaţiei

  din

  autorizat prin decizia

  Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii. Data ..................

  Semnătura ....................

  image

  m Se completează în cazul desfiinţării sediilor secundare.

  1 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.

  2 Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.

  3 Se completează în cazul sucursalelor.

  DECLARA Ţ1E IV

  ANEXANr.1 L

  Subsemnatul ..................................................................................................................................., cu domiciliul în

  ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ....1 seria ..... m , eliberat

  de .......................... la data de ........................, valabil până la data de ..................., CNP , în

  calitate de ..................2 al societăţii de servicii de investiţii financiare 3,

  declar prin prezenta că sediul .......................4 din ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 6 alin. (3) 5 din Regulamentul m. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.

  Totodată, menţionez următoarele date cu privire la acest sediu:

  Nr. telefon:

  Nr. fax:

  Adresa de poştă electronică:

  Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii. Data ..................

  Semnătura ....................

  image

  IV Se completează pentru sediul social/central.

  1 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.

  2 Se completează ăreprezentant legal" la momentul autorizării S.S.I.F. sau conducător pentru modificări ulterioare ale

  sediului social/central.

  3 Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.

  4 Se precizează tipul sediului (social sau central).

  5 Se completează: - lit. g) pentru sediul social (în cazul în care nu există sediu central) şi pentru sediul central;

  - lit. g) pct. 1 pentru sediul social (în cazul în care există sediu central).

  ANEXA Nr. 1 M

  PAGINAl/1

  CERERE PENTRU AUTORIZAREA MODIF1CĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL

  SOCIETĂ Ţ1I DE SERVICII DE INVESTIŢ1I !}NANCIARE

  CA URMARE A FUZIUNII/ DIVIZARII

  1. 1. Denumirea solicitantului: ................................................................................................

  2. 2. Certificatul de îmegistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ...................................................

   (seria, numărul şi data emiterii)

  3. 3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ................................................................

  4. 4. Sediul .................................................................................................................

   social (strada şi numărul)

   sau

   sediul (localitate) (judeţul) (codul poştal) central:

  5. 5. Numărul de telefon: ... ... ... ... ... ... ... ... ... Numărul de fax: ................................................

  6. 6. Adresa de poştă electronică: ...........................................................................................

  7. 7. Conducător: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .............................................

   (numele şi prenumele) (numărul de telefon)

  8. 8. Reprezentant

   compartiment control (numele şi prenumele) (numărul de telefon) intern:

  9. 9. Modificări în modul de organizare şi funcţionare al societăţii care se supun autorizării C.N. VM. (anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului):

   • - majorarea capitalului social ca urmare a fuziunii cu societatea .............................................1

   • - reducerea capitalului social ca urmare a divizării

  1O. Capitalul social rezultat ca urmare a fuziunii/ divizării ...........................................................

  Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de documente,

  totalizând un număr de file.

  Semnătura conducătorului:

  Semnătura reprezentantului compartimentului de control intern:

  Data: Ştampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  1 Se va completa denumirea societăţii ce va fi absorbite

  ANEXA Nr. 1 N

  PAGINA 1/1

  OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIF1CĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL

  SOCIETĂ Ţ1I DE SERVICII DE INVESTIŢ1I F1NANCIARE

  CA URMARE A FUZIUNII/ DIVIZĂRII

  1

  ...............................................................................................

  1. Declaraţia, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F. cu privire la încetarea activităţii societăţii absorbite, însoţită de

  - Adeverinţe emise de entităţile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membră sau participant în sistem, (care să facă referire la elementele menţionate la art. 16, alin. (1), lit. a), pct. 1)

  Denumire entitate

  - Dovada achitării datoriilor faţă de

  - clienti

  - C.N.V.M.

  - Dovada transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau

  în conturile indicate de clienţi

  2. Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale societăţilor participante la fuziune

  Denumire

  3. Proiectul de

  - fuziune

  - divizare

  4. Actul adiţional modificator al actelor constitutive ale S.S.I.F. participante sau, după caz, actul constitutiv al/ ale S.S.I.F. rezultată/ rezultate

  5. Bilanţurile contabile de fuziune/divizare

  6. Raportul administratorilor cu privire la fuziune/divizare

  7. Raportul auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare

  8. Declaraţia prevăzută la art. 16 alin. (2) în cazul fuziunii S.S.I.F. cu o societate comercială cu

  obiect diferit de activitate

  9. Dovada achitării în contul C.N. VM. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei

  Nume şi prenume conducător: ........................ Semnătura conducătorului: ...............................

  Nume şi prenume reprezentant compartiment de Semnătura reprezentantului corn partim ent de control control intern: ....................................... intern: ...........................................

  Data: Ştampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  1 Se va completa denumirea solicitantului

  ANEXA Nr. 2A

  PAGINA 1/1

  CERERE PENTRU AUTORIZAREA

  d-lui/ d-nei 1

  ca reprezentant al compartimentului de control intern al

  2

  ...............................................................................................

  Subscrisa...................................................................................2 solicită autorizarea d-lui/d-nei

  ... ... ... .......... ... ...... ... ... ... ... ...... ... ........ ...' cu domiciliul în ,

  posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....3 sena ..... m. .............., eliberat de la data de

  '

  ........................, valabil până la data de ..................., CNP ....................................., ca reprezentant al

  compartimentului de control intern al societăţii.

  Menţionăm că d-nul /d-na urmează să îşi desfăşoare activitatea la sediul

  din ..........., str. ...............,m. ...... ,jud. ... ... ... ... ... ... ... ... .., autorizat prin decizia C.N. VM. m. . ...............

  Prezenta cerere este însotită de documentele mai jos mentionate totalizând un număr de file.

  1. Curriculum vitae, cu specificarea pregătirii şi experienţei profesionale

  2. Copia actului de identitate

  3. Copia legalizată a actelor de studii

  4. Copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de control intern,

  eliberat de C.N. VM.

  5. Certificat de cazier judiciar

  - original

  - copie legalizată

  6. Certificat de cazier fiscal

  - original

  - copie legalizată

  7. Declaraţia pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.

  71

  8. Dovada achitării, în contul C.N.VM., a tarifului de autorizare Şl pentru înscrierea în Registrul C.N.VM.

  Nume şi prenume conducător S.S.I.F.: .....................................................

  Semnătura conducătorului S.S.I.F.: .....................................................

  Data: Ştampila societăţii

  1 Se completează numele persoanei pentru care se solicită autorizare.

  2 Se completează denumirea societăţii care solicită autorizarea reprezentantului compartimentului de control intern.

  3 Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

  image

  ANEXA Nr. 2B

  DECLARAŢIE

  Subsemnatul ........................................................................................., cu domiciliul în

  ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ....1, seria ..... m. , eliberat

  de .......................... la data de ........................, valabil până la data de ..................., CNP , în

  calitate de angajat cu contract individual de muncă al societăţii de servicii de investiţii financiare

  . , declar prin prezenta că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 71 din Regulamentul

  m. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare pentru autorizarea ca reprezentant al compartimentului de control intern şi mă angajez să respect prevederile Legii m. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor C.N. VM., precum şi ale pieţelor reglementate.

  Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

  Data ..................

  Semnătura ..................

  1 Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

  ANEXA Nr.2C

  PAGINA 1/1

  CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZATIEI

  d-lui/ d-nei ...............................................................' 1

  ca reprezentant al compartimentului de control intern al

  2

  Acordată prin decizia C.N.VM m.......................... din ........................

  Subscrisa............................................. 2 solicită retragerea autorizaţiei d-lui/ d-nei

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ca reprezentant al compartimentului de control intern al societăţii, ca urmare a

  3

  Menţionăm că d-nul /d-na şi-a desfăşurat activitatea la sediul din ..........., str................, m , jud.

  ... ... ... ... ... ... ... ... .., autorizat prin decizia C.N. VM. m ..................

  Anexă:

  • - documente justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă

  • - dovada achitării în contul C.N. VM. a tarifului de retragere a autorizaţiei

  Nume şi prenume conducător S.S.I.F.: ..................................................................

  Semnătura conducătorului S.S.I.F.: ..................................................................

  Data: Ştampila societăţii

  1 Se completează numele persoanei pentru care se solicită retragerea autorizaţiei.

  2 Se completează denumirea societăţii care solicită retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern.

  3 Se va preciza motivul pentru care se solicită retragerea autorizaţiei.

  image

  ANEXA Nr.3A

  PAGINA 1/1

  CERERE PENTRU AUTORIZAREA

  d-lui/ d-nei 1

  în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare al

  societătii 2

  Subscrisa................................................................................... 2 solicită autorizarea d-lui/ d-nei

  ............................................................, cu domiciliul în ..........................................................................., posesor al

  actului de identitate tip ....3 seria ..... m..............., eliberat de .......................... la data de , valabil până la data de

  ..................., CNP .....................................,în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare al societăţii.

  Menţionăm că d-nul/ d-na urmează să îşi desf"aşoare activitatea:

  la sediul din .................................., str................................., m......., jud...........................

  ca agent delegat.

  In scopul autorizării anexăm documentele menţionate mai jos, totalizând un m. de file.

  1. Copia actului de identitate

  2. Copia legalizată a actului de studiu

  3. Declaraţia pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 22 (anexam. 3B)

  4. Certificat de cazier judiciar

  original

  copie legalizată

  5. Certificat de cazier fiscal

  original

  copie legalizată

  6. Copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregătire pe piaţa de capital, recunoscut

  de C.N.V.M.

  7. Declaraţia conducătorului S.S.I.F. cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor menţionate la art. 19 alin. (3), pentru agenţii delegaţi.

  8. Dovada achitării tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul C.N.V.M.

  Nume şi prenume conducător: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... Semnătura conducătorului: ......................... Nume şi prenume reprezentant compartiment de control Semnătura reprezentant compartiment de control intern: ........................................................... intern: ..............................................

  Data: Ştampila societătii

  image

  1 Se completează numele persoanei pentru care se solicită autorizare.

  2 Se completează denumirea societăţii care solicită autorizarea agentului pentru servicii de investiţii financiare.

  3 Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

  ANEXA Nr. 3B

  DECLARAŢIE

  Subsemnatul ........................................................................................., cu domiciliul în

  ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ....1, seria ..... nr , eliberat

  de .......................... la data de ........................, valabil până la data de ..................., CNP , în

  calitate de angajat cu ........................................................2 şi reprezentant exclusiv al societăţii

  ...................................................................., declar prin prezenta că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 22 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare pentru autorizarea în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare şi mă angajez să respect prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor C.N.VM., precum şi ale pieţelor reglementate.

  Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii. Data ..................

  Semnătura ....................

  image

  1 Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

  2 Se completează tipul contractului încheiat: contract de muncă sau de mandat ori de agent (acceptabile în cazul persoanei care va desfăşura activitate de agent delegat).

  image

  ANEXA Nr. 3C

  PAGINA 1/1

  CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI ŞI RADIEREA DIN REGISTRUL C.N.V.M.

  d-lui/ d-nei 1

  din calitatea de agent pentru servicii de investiţii financiare al societăţii 2

  Subscrisa................................................... 2 solicită retragerea autorizaţiei d-lui/ d-nei

  ... ... ... ... ... ... ... .. ca agent pentru servicii de investiţii financiare al societăţii, ca urmare a

  3

  Menţionăm că d-nul/ d-na şi-a desfăşurat activitatea:

  • - la sediul din ..............., str................, nr....... , jud. ... ... ... ... ... ... ... ... ..

  • - ca agent delegat.

   Anexă:

  • - documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă

  • - dovada blocării/dezactivării codurilor şi parolelor de acces în sistemul entităţilor pieţei de capital

  • - declaraţia pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorului S.S.I.F., din care să reiasă

   că agentului pentru servicii de investiţii financiare nu i-au fost alocate coduri şi parole de acces la

   sistemele entităţilor pieţei de capital

  • - dovada achitării în contul C.N. VM. a tarifului de retragere a autorizaţiei

  Nume şi prenume conducător: ................................. Semnătura conducătorului: ......................... . Nume şi prenume reprezentant compartiment de control Semnătura reprezentant compartiment de control intern: ........................................................... intern: ..............................................

  Data: Ştampila societăţii

  image

  1 Se completează numele persoanei pentru care se solicită retragerea autorizaţiei.

  2 Se completează denumirea societăţii care solicită retragerea autorizaţiei agentului pentru servicii de investiţii financiare.

  3 Se va preciza motivul pentru care se solicită retragerea autorizaţiei.

  ANEXA Nr. 4A

  [PAGINA 1/2

  DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTUL llI

  CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL C.N.V.M.

  A INSTITUŢIEI DE CREDIT

  . 1

  1. 1. Certificatul de îmegistrare la Oficiul Registrului Comerţului: .............................................

   (seria, numărul şi data emiterii

  2. 2. Codul urne de îmegistrare la Registrul Comerţului:

  3. 3. Numărul autorizaţiei emise de Banca Naţională a României ..........................................

  4. 4. Numărul de îmegistrare în Registrul Bancar ...............................................................

  5. 5. Sediul social sau......................................................................................................

   sediul central: (strada şi numărul)

   (localitate) (judeţul) (codul poştal)

  6. 6. Numărul de telefon: ........................ Numărul de fax: ................................................

  7. 7. Adresa de poştă electronică:

  8. 8. Reprezentantul legal:

   (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon)

  9. 9. Persoana de contact care asigură

   conducerea operaţiunilor pe piaţa ....................................

   de capital: (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon)

  10. 10. Reprezentant al .................................

  compartimentului de control (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) intern al operaţiunilor pe piaţa de

  capital

  Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de documente,

  otalizând un număr de file.

  Semnătura reprezentantului legal: ... ... ... ... ... ... Semnătura persoanei de contact: Semnătura reprezentantului compartimentului de controlul intern:

  [)ata: Ştampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  1 Se va completa denumirea instituţiei de credit.

  PAGINA2/2

  ACTIVITĂŢI CE VOR FI PRESTATE, AUTORIZATE DE

  B.N.R.

  CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL CNVM

  A INSTITUŢIEI DE CREDIT

  2

  11. Activităţile ce vor fi prestate, autorizate de B.N.R.:

  1. servicii principale (servicii şi activităţi de investiţii):

  1. a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

  2. b) executarea ordinelor în contul clienţilor;

  3. c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;

  4. d) administrarea portofoliilor, inclusiv a portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe bază

   discreţionară, cu respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

  5. e) consultanţă pentru investiţii;

  6. f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui

   angajament ferm;

  7. g) plasamentul de instrumente financiare rară un angajament ferm;

  8. h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare.

  2. servicii conexe:

  1. a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienJilor, inclusiv

   custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor;

  2. b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei

   tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care societatea de servicii de investiţii financiare este implicată în tranzacţie;

  3. c) consultanţă acordată entităţii cu privire la structura de capital, strategie industrială şi aspecte conexe

   acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităJi;

  4. d) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii prestate;

  5. e) consultanţă cu privire la instrumentele financiare, prin această activitate înţelegându-se cercetare pentru investiJii şi analiză financiară sau orice formă de recomandare generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;

  6. f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

  7. g) serviciile şi activităţile de investiJii, precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 1 şi 2 legate de activul suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 pct. 1 lit. e) şi h) din Regulamentul C.N.V.M. m. 31/2006 de completare a reglementărilor C.N.V.M. în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile principale şi conexe.

  Semnătura reprezentantului legal: .......................

  Semnătura persoanei de contact care asigură conducerea operaţiunilor pe piaţa de capital: ............... . Semnătura reprezentantului compartimentului de controlul intern al operaţiunilor pe piaţa de capital:

  Data: Ştampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  2 Se va completa denumirea instituJiei de credit.

  ANEXA Nr. 4B

  PAGINA 1/1

  OPIS DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL C.N.V.M.

  A INSTITUŢIEI DE CREDIT

  1

  ............................................................................................

  1. Autorizaţia emisă de Banca Naţională a României, cuprinzând serviciile de investiţii financiare ce urmează a fi prestate

  2. Procedurile interne care prevăd cel puţin următoarele: delimitarea atribuţiilor personalului care prestează servicii de investiţii financiare conform prevederilor Legii m. 297/2004, identificarea spaţiilor în care se prestează astfel de servicii, precum şi evidenţa distinctă a operaţiunilor aferente pieţei de capital de cele specifice activităţii bancare

  3. Declaraţie pe propna răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal privind acceptarea de către instituţia de credit a obligaţiei de a permite accesul C.N.VM în spaţiile menţionate în procedurile interne, la personalul care prestează servicii de investiţii financiare conform prevederilor Legii m. 297/2004, precum şi la evidenţele aferente activităţii desfăşurate pe piaţa de capital, în scopul efectuării controlului privind respectarea de către instituţia de credit a legislaţiei privind piaţa de capital

  4. Conducătorul structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital

  Nume şi prenume

  5. Lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanţii instituţiei de credit în relaţia cu C.N.VM.

  6. Documentele prevăzute la art. 72 pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N. VM. a cel puţin unui reprezentant al compartimentului de control intern

  Nume şi prenume

  7. Documentele prevăzute la art. 24 pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N. VM. a cel puţin două persoane fizice ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare

  Nume şi prenume

  8. Dovada deţinerii calităţii de membru la Fondul de compensare a investitorilor

  9. Dovada achitării tarifului pentru înscrierea în Registrul C.N.VM.

  Semnătura reprezentantului legal: ..........................

  Semnătura persoanei de contact care asigură conducerea operaţiunilor pe piaţa de capital: .................... Semnătura reprezentantului corn partirn entului de control intern al operaţiunilor pe piaţa de capital:

  ...................

  Data: Ştarn pila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  1 Se va completa denumirea instituţiei de credit

  ANEXA Nr. 5A

  PAGINA 1/1

  DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTUL llI

  CERERE PENTRU AUTORIZAREA TRADERULUI

  1. 1. Denumirea solicitantului: .............................................................................................

  2. 2. Forma juridică:

   • - societate pe acţiuni

   • - societate cu răspundere limitată

  3. 3. Obiect de activitate

   exclusiv tranzacţionarea în nume şi pe cont propriu a instrumentelor derivate de natura

   contractelor futures şi cu opţiuni.

   obiect principal de activitate producerea, consumul şi/sau comercializarea mărfurilor aflate

   în legătură economică cu activul suport al instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în piaţa reglementată

  4. 4. Activităţile pentru care se solicită autorizaţie:

   • - efectuarea, exclusiv în nume ş1 pe cont propriu, de tranzacţii cu instrumente financiare

    derivate, de natura contractelor futures şi cu opţiuni.

    exclusiv tranzacţionarea în cont propriu a instrumentelor financiare derivate având ca

    suport mărfurile1.

  5. 5. Certificatul de îmegistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ...................................................

   (seria, numărul şi data emiterii)

  6. 6. Codul unic de îmegistrare la Registrul Comerţului: ...............................................................

  7. 7. Sediul social: ...............................................................................................................

   (strada şi numărul)

   (localitate) Gudeţul) (codul poştal)

  8. 8. Numărul de telefon: ... ... ... ... ... ... ... ... ... Numărul de fax: ................................................

  9. 9. Adresa de poştă electronică: ...........................................................................................

  10. 10. Reprezentantul legal: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .............................................

   (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon)

  11. 11. Persoana de contact:

  (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon)

  Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de documente, totalizând

  un număr de file.

  Semnătura reprezentantului legal: .................... . Semnătura persoanei de contact: ..................... Data: Ştampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  1 Se solicită de către societăţile comerciale care au ca obiect principal de activitate producerea, consumul şi/sau comercializarea mărfi.rrilor aflate în legătură economică cu activul suport al instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în piaţa reglementată

  ANEXA Nr. SB

  PAGINA 1/1

  OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA

  traderului

  1

  ...............................................................................................

  1. Actul constitutiv

  - original

  - copie legalizată

  2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului, de constituire

  şi de îmegistrare a societăţii

  3. Copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului

  4. Extras sau certificat eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste obiectul de activitate, acţionarii semnificativi şi administratorii societăţii

  Membrii Consiliului de Administraţie/ Administrator unic

  CV

  Copie act de identitate

  Certificat de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată

  Certificat de cazier fiscal, în original sau în copie legalizată

  Nume şi prenume

  5. Copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social

  6. Dovada vărsării integrale a capitalului social

  IBtimul bilanţ contabil înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului

  7. Acordul pietei reglementate cu privire la accesul societătii în cadrul sistemului de tranzactionare

  8. Contractul de compensare încheiat cu un intermediar, membru compensator în cadrul casei de

  compensare

  9. Documentele prevăzute la art. 24 pentru autorizarea a cel puţin unei persoane fizice ca agent pentru servicii de investiţii financiare

  Nume şi prenume

  10. Dovada achitării, în contul C.N.V.M., a tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul C.N. VM.

  Nume şi prenume reprezentant legal: ........................ Semnătura reprezentantului legal: ..............

  Nume şi prenume persoană de contact: ........................... Semnătura persoanei de contact: ...............

  Data: Ştampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  1 Se va completa denumirea solicitantului.

  ANEXA Nr. 5C

  CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAŢIEI

  traderului

  Acordată prin decizia C.N. VM. m.......................... din ...........................

  image

  1. 1. Forma juridică:

   societate pe acJiuni

   societate cu răspundere limitată

  2. 2. Certificatul de îmegistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ..........................................

   (seria, numărul şi data emiterii)

  3. 3. Codul unic de îmegistrare la Registrul Comerţului: ......................................................

  4. 4. Sediul social ................................................................................................... .

   (strada şi numărul)

   (localitate) (judeţul) (codul poştal)

  5. 5. Numărul de telefon: ... ... ... ... ... ... ... ... Numărul de fax: .............................................

  6. 6. Adresa de poştă electronică: .................................................................................

  7. 7. Reprezentantul legal: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ..........................................

   (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon)

  8. 8. Persoana de contact:

   (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon)

  9. 9. Data la care societatea a încetat operaJiunile: ...............................

  10. 10. Adresa sediului unde este ...................................................................................................

   depozitată arhiva societăţii: (strada şi numărul)

   (localitate) (judeţul) (codul poştal)

  11. 11. Persoana responsabilă cu gestionarea arhivei:

  (Nume şi prenume) (Număr de telefon)

  12. Adresa persoanei responsabile cu gestionarea arhivei:

  13. Societatea are datorii către entităţile pieţei?2

  Da

  Nu

  14. Există proceduri, plângeri sau anchete în curs împotriva societătii?3

  Da

  Nu

  15. Împotriva societăţii există hotărâri judecătoreşti sau garanţii reile care nu au fost puse în executare? 4

  Da

  Nu

  Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de ............. documente, totalizând un număr de

  . file.

  Semnătura persoanei de contact: ...........................

  Semnătura reprezentantului legal: ......................

  Data: Stampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  image

  1 Se va completa denumirea solicitantului.

  2 În cazul în care răspunsul este afirmativ, se anexează o listă cu numele/ denumirea şi datele de identificare ale creditorilor, sumele d torate şi modul de stingere a datoriilor. Lista va fi semnată de reprezentantul legal şi va purta ştampila societăţii.

  3 In cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila so"cietăţii.

  4 In cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila

  societăţii.

  ANEXA Nr. 6A

  !PAGINA 1/2

  DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTUL llI

  CERERE PENTRU AUTORIZAREA

  consultantului de investiţii persoană fizică

  1. 1. Numele şi prenumele solicitantului: ...................................................................................................................

  2. 2. Actul de identitate: Seria:      Numărul:                    Emitent:                    Data emiterii:      

  Tip: BICI[I] I  I      I      I      I      I      I    I I    I      I      I      I      I      I      I      I      I    

  z z 1 1 a a a a

  1. 3. Codul numeric personal:

   I  I      I      I      I      I      I      I      I      I      I      I      I      I     

  2. 4. Cu domiciliul stabil în: ......................................................................................................................................

   (strada şi numărul)

   .......................................... ................. ... ... ... ... ... ... ...........................

   (localitatea) Gudeţul) (codul poştal)

  3. 5. Adresa poştală, dacă este diferită: . ......................................................................................

  4. 6. Numărul de telefon: . ...............................................................................................

   (fix, mobil)

  5. 7. Numărul de fax: . ...............................................................................................

  6. 8. Adresa de poştă electronică: . ................................................................................................

  9. Prezenta cerere este însoţită de documentele menţionate mai jos, totalizând un număr de file.

  a) Copia actului de identitate

  b) Copia legalizată a actului de studii

  c) Copia carnetului de muncă sau adeverinţe de la locurile de muncă, în original, care să ateste experienţa menţionată la art. 40, lit.b)

  d) Declaraţie pe propna răspundere, sub semnătură olografă, cu pnvrre la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 40

  e) Certificat de cazier judiciar

  - original

  - copie legalizată

  t) Certificat de cazier fiscal

  - original

  - copie legalizată

  g) Prospectul de consultanţă care trebuie să cuprindă cel puţin elementele menţionate la art. 41, alin. (1), lit. g)

  h) Angajamentul de a înmâna clienţilor sau potenţialilor clienţi prospectul de consultanţă

  i) Lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I

  Declaraţia pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există astfel de deţineri

  j) Copia atestatului eliberat de C.N. VM. cu privire la promovarea cursului de consultant de investiţii, recunoscut de C.N.VM.

  k) Dovada achitării în contul C.N.VM. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N. VM.

  Data: ........................... Semnătura: ........................

  image

  DECLARAŢIE

  ANEXA Nr. 6B

  Subsemnatul ........................................................................................., cu domiciliul în

  ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ....1, seria ..... nr , eliberat

  de .......................... la data de ........................, valabil până la data de ..................., CNP ,

  declar prin prezenta că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 40 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare pentru autorizarea în calitate de consultant de investiţii şi mă angajez să respect prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor C.N. VM.

  Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii. Data ..................

  Semnătura ......................

  image

  1 Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

  ANEXA Nr. 6C

  PAGINA 1/2

  DATE DE CERERE PENTRU AUTORIZAREA

  IDENTIFICARE ALE CONSULTANTULUI DE INVESTIŢII PERSOANĂ JURIDICĂ

  SOLICITANTULUI

  1. 1. Denumirea solicitantului: ..........................................................................................

  2. 2. Formajmidică:

   • - societate pe acţiuni

   • - societate cu răspundere limitată

  3. 3. Certificatul de îmegistrare la Oficiul Registrului Comerţului: .........................................................

   (seria, numărul şi data emiterii)

  4. 4. Codul unic de îmegistrare la Registrul Comerţului: ......................................................................

  5. 5. Sediul social . ................................................................................................................

   (strada şi numărul)

   image

   .................................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ...

   (localitate) I (judeţul) I (codul poştal)

  6. 6. Numărul de telefon: ............................ Numărul de fax: ................................................

  7. 7. Adresa de poştă electronică: .................................................................................................

  8. 8. Reprezentantul legal: .............................................. .............................................

   (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon)

  9. 9. Persoana de contact: .............................................. .............................................

  (numele, prenumele şi functia) (numărul de telefon)

  Prezenta cerere este însotită de documentele mentionate mai jos, totalizând un număr de file.

  a) Actul constitutiv

  - original

  - copie legalizată

  b) Copie a încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului, de constituire şi de îmegistrare

  a societătii

  c) Copia certificatului de îmegistrare la Oficiul Registrului Comertului

  d) Extras de la Oficiul Registrului Comerţului cuprinzând informaţiile prevăzute la art. 43, lit. d)

  e) Administratorii societătii

  Nume şi prenume

  Copie act de identitate

  Certificat de cazier judiciar,

  în original sau în copie legalizată

  Certificat de cazier

  fiscal, în original sau în copie legalizată

  t) Dovada vărsării integrale a capitalului social

  Bilanţul contabil îmegistrat la oficiul registrului comerţului sau la administraţia financiară teritorială, după caz, aferent ultimilor doi ani de activitate, dacă societatea a functionat anterior solicitării autorizatiei

  g) Lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele soţiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare administrator şi acţionar/asociat care deţine în societate o poziţie cel puţin semnificativă sau

  Declaratia pe proprie răspundere, sub semnătură olografă, în cazul în care nu există astfel de detineri

  h) Copia atestatului eliberat de C.N.V.M. pentru consultantul sau consultanţii de investiţii, persoane fizice, care vor

  lucra în numele societăţii

  Nume şi prenume

  i) Prospectul de consultanţă care trebuie să cuprindă cel puţin elementele menţionate la art. 43, lit. i)

  j) Angajamentul consultanţilor de investiţii, persoane fizice, angajate ale societăţii de a înmâna prospectul de consultanţă clienţilor sau potenţialilor clienţi

  k) Declaraţie pe propria răspundere sub semnătură olografă, a membrilor consiliului de administraţie cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. e) şif)

  1) Dovada achitării în contul C.N. VM. a tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul C.N.VM.

  Semnătura reprezentantului legal: ..................... Semnătura persoanei de contact: ........................

  Data: Ştampila societăţii

  NOTĂ:

  Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

  ANEXA Nr. 6D

  DECLARAŢIE

  Subsemnatul ........................................................................................., cu domiciliul în

  ..........................................................................., posesor al actului de identitate tip ....1, seria ..... nr , eliberat

  de .......................... la data de ........................, valabil până la data de ..................., CNP , în

  calitate de ............................................................... 2 al societăţii de consultanţă

  3

  .......................................................................... , declar prin prezenta că nu încalc prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale reglementărilor în vigoare în legătură cu serviciile de investiţii financiare, precum şi că respect cerinţele menţionate la art. 42 alin. (1) lit. e) şi f) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.

  Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

  Data .................. Semnătura ......................

  image

  1 Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.

  2 Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie sau administrator unic.

  3 Se completează denumirea societăţii de consultanţă.

  ANEXA Nr. 7 A

  image

  1. 1. Denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare

   image

  2. 2. Nr. şi data autorizaţiei de funcţionare

  image

  Evidenţa operaţiunilor de împrumut

  Simbol

  Scadenţă

  Volum valori mobiliare oferite cu împrumut

  Volum valori mobiliare luate cu împrumut de la

  Clienti

  Garantie

  Intermediari

  Garantie

  Clienti

  Garantie

  Intermediari

  Garantie

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  SlAB

  <30 zile

  30- 60 zile

  > 60 zile

  Explicaţii :

  1 Se va completa simbolul valorii mobiliare ce face obiectul raportării

  2 Se va completa scadenţa împrumutului oferit/ luat: < 30 zile, 30-60 zile, peste 60 de zile

  3, 5 Se va completa cantitatea de valori mobiliare oferite cu împrumut clienţilor, altor intermediari în funcţie de scadenţa înscrisă la punctul 2

  4 Se va completa garanţia colectată de către fiecare categorie de beneficiari ai împrumuturilor

  6 Se va completa garanţia depusă de fiecare categorie de beneficiari ai împrumuturilor

  7, 9 Se va completa cantitatea de valori mobiliare primite cu împrumut de la clienţi, alţi intermediari, în funcţie de scadenţa înscrisă la punctul 2.

  8, 10 Se va completa garanţia depusă în conturile fiecărei categorii precizate la punctele 7, 9

  image

  ANEXA Nr. 7B

  Evidenţa cumpărărilor în marjă la data de                 (pentru alte instrumente decât cele derivate)

  Simbol

  Scadenţă

  Valori mobiliare cumpărate în marjă

  Din care gajate

  Valoare credite acordate

  Marje colectate, din care :

  Total valori în cont (Garanţii+ Marje)

  Cantitate

  Valoare

  Cantitate

  Valoare

  Numerar

  Alte valori mobiliare şi

  titluri de stat cu scadenţa mai mică de 12 luni

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10 ( 4+8+9-7

  SMB

  <10.zile

  10-30 zile

  > 30 zile

  Explicaţii :

  1. 1. Se va completa sirn bolul valorii mobiliare ce face obiectul raportării

  2. 2. Se va completa scadenţa împrumutului oferit: < 10 zile, 10-30 zile, peste 30 de zile

  3. 3. Se va completa cantitatea totală de valori mobiliare ce au fost achiziţionate în marjă

  4. 4. Se va completa valoarea curentă de piaţă a valorilor mobiliare achiziţionate în marjă (Cantitate * Preţ curent)

  5. 5. Se va completa cu cantitatea de instrumente financiare ce au fost achiziţionate prin intermediul cumpărărilor în marjă şi sunt reţinute drept garanţie de către S.S.I.F.

  6. 6. Se va completa cu valoarea curentă de piaţă a instrumentelor ce au fost depuse drept garanţie

  7. 7. Se va completa cu valoarea totală a creditelor acordate clienţilor pentru achiziţionarea de instrumente financiare

  8. 8. Se va completa cu numerarul depus de către clienţi în conturile de marje

  9. 9. Se va completa cu valoarea de piaţă a valorilor mobiliare depuse de clienţi în conturile de marje

  10. 10. Se va completa cu suma coloanelor 4, 8, 9 din care se deduce valoarea înscrisă în coloana 7

   ANEXANr. 7C

   Evidenţa vânzărilor în lipsă

   (pentru alte instrumente decât cele derivate)

   Simbol

   Scadenţă

   Valori mobiliare vândute în lipsă

   Marje depuse

   Total valori în cont

   Valoarea curentă de piaţă

   Cantitate

   Valoare

   Numerar

   Alte valori mobiliare şi titluri de stat cu scadenţa mai mică de 12 luni

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7 ( 4+5+6)

   8

   SJ\1B

   < 10 zile

   10-30 zile

   > 30 zile

   Explicaţii :

   1. 1. Se va completa simbolul valorii mobiliare ce face obiectul raportării

   2. 2. Se va completa scadenţa împrumutului oferit : < 10 zile, 10-30 zile, peste 30 de zile

   3. 3. Se va completa cantitatea totală de valori mobiliare vândute în lipsă

   4. 4. Se va completa cu valoarea la care au fost vândute în lipsă valorile mobiliare

   5. 5. Se va completa cu numerarul depus de către clienţi în conturile în marjă pentru vânzări în lipsă

   6. 6. Se va completa cu valoarea valorilor mobiliare ce au fost depuse drept garanţie

   7. 7. Se va completa cu suma coloanelor 4, 5, 6

   8. 8. Se va completa cu valoarea curentă de piaţă a valorilor mobiliare vândute în lipsă (cantitate* preţ)

  image

  ANEXA Nr. 7D

  Evidenţa tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate la data de               

  In cont propriu

  In contul clientilor

  Tip contract

  1

  Număr tranzacţii

  2

  Număr de contracte

  3

  Valoare

  4

  Poziţii deschise

  5

  Cumpărare/vânzare

  6

  Expunere maximă

  7

  1. 1. Tipul de contract - Tipul de contract pentru care se face raportarea. Se vor lista în acelaşi raport toate tipurile de contracte pentru care membrul compensator are deschise poziţii. Exemplu: ROL/EUR DEC04 FUTURES

  2. 2. Număr de tranzacţii - Numărul de tranzacţii efectuate pe piaţa, activul suport şi scadenţa menţionată la punctul 1

  3. 3. Număr de contracte - Numărul de contracte tranzacţionate pe piaţă, activul suport şi scadenţa menţionată la punctul 1

  4. 4. Valoare - Valoarea nominală (notional) a contractelor tranzacţionate, calculată ca număr de contracte tranzacţionate * obiectul contractului * valoarea curentă de piaţă a contractului. Exemplu : 500 contracte * 1000 EUR* 41.000 (cursul ROL/EUR la data raportării)

  5. 5. Poziţii deschise - Numărul poziţiilor deschise la casa de compensaţie la data raportării

  6. 6. Cumpărare/ vânzare - tipul poziţiilor deschise: de cumpărare, respectiv de vânzare

  7. 7. Expunere maximă - Maximul dintre expunerile totale zilnice calculate pentru perioada de raportare

  Notă: În cazul în care nu există date pentru anumite rubrici (de exemplu, în perioada de raportare nu au fost efectuate tranzacţii pe contul House), acestea vor fi completate cu "O" ori"-".

  ANEXA Nr. 8

  CLIENŢI PROFESIONALI

  Art. 1 Categorii de clienţi consideraţi profesionali

  1. (1) Clientul profesional este clientul care posedă experienţa, cunoştinţele şi capacitatea de a lua decizia investiţională şi de a evalua riscurile pe care aceasta le implică. Pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie să se încadreze în categoriile menţionate la alin.(2) şi să îndeplinească criteriile prevăzute la acelaşi alineat.

  2. (2) Următoarele categorii de clienţi vor fi consideraţi profesionali pentru toate serviciile de investiţii financiare şi pentru instrumentele financiare definite conform Legii m. 297/2004:

   1. a) Entităţi care trebuie autorizate sau reglementate să opereze pe pieţe financiare. Lista următoare include toate entităţile autorizate care desfăşoară activităţi de tipul celor menţionate: entităţi autorizate în România sau într-un stat membru conform unei directive europene, entităţi autorizate sau reglementate în România sau într-un stat membru care nu intră sub incidenţa unei directive europene şi entităţi autorizate sau reglementate de un stat nemembru:

    1. 1. instituţii de credit;

    2. 2. societăţi de servicii de investiţii financiare;

    3. 3. alte instituţii financiare autorizate sau reglementate;

    4. 4. societăţi de asigurări;

    5. 5. organisme de plasament colectiv şi societăţile de administrare ale acestora;

    6. 6. fonduri de pensii şi societăţile de administrare ale acestora;

    7. 7. traderii;

    8. 8. alţi investitori instituţionali.

   2. b) Societăţi comerciale care îndeplinesc două din următoarele cerinţe:

    1. 1. bilanţ contabil total: 20 OOO OOO euro

    2. 2. cifra de afaceri netă: 40 OOO OOO euro

    3. 3. fonduri proprii: 2 OOO OOO euro.

   3. c) Guverne naţionale sau regionale, instituţii publice care administrează datoria publică, bănci centrale, instituţii internaţionale şi supranaţionale, ca de exemplu Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi alte organizaţii internaţionale similare.

   4. d) Alţi investitori instituţionali a căror activitate principală o reprezintă investiţia în instrumente financiare, inclusiv entităţi care se ocupă cu securizarea activelor sau cu alte tranzacţii financiare.

  3. (3) Entităţile menţionate la alin. (2) pot solicita să nu fie tratate drept clienţi profesionali şi pot beneficia de un grad mai înalt de protecţie din partea societăţilor de servicii de investiţii financiare.

  4. (4) În cazul în care clientul unei S.S.I.F. este o entitate menţionată la alin. (2), S.S.I.F. trebuie să-l informeze înaintea prestării oricărui serviciu de investiţii financiare că, în baza informaţiilor disponibile, acesta este considerat client profesional şi va fi tratat ca atare, cu excepţia cazului în care S.S.I.F. şi clientul hotărăsc altfel. S.S.I.F. mai trebuie să informeze clientul că poate solicita modificarea termenilor contractului, în vederea obţinerii unui grad mai ridicat de protecţie.

  5. (5) Intră în responsabilitatea clientului considerat profesional să solicite acordarea unui grad mai ridicat de protecţie, atunci când consideră că nu poate evalua sau gestiona corect riscul implicat.

  6. (6) Acest grad superior de protecţie se va acorda atunci când un client considerat profesional semnează un contract în acest sens cu S.S.I.F., care prevede că nu va fi tratat ca profesional în aplicarea regulilor de conduită. Un astfel de contract trebuie să prevadă dacă acest lucru este valabil pentru unul sau mai multe servicii sau tranzacţii ori pentru unul sau mai multe tipuri de produse sau tranzacţii.

  Art. 2 Clienţi care pot fi trataţi drept clienţi profesionali la cerere

  1. (1) Clienţii unei S.S.I.F., alţii decât cei menţionaţi la art. 1, inclusiv instituţiile publice şi investitorii individuali privaţi, pot, de asemenea, să renunţe la protecţia ce trebuie asigurată acestora conform regulilor de conduită.

  2. (2) S.S.I.F. poate să trateze orice client drept client profesional, în cazul în care sunt îndeplinite toate criteriile şi procedurile menţionate anterior. Aceşti clienţi, nu trebuie, totuşi, să fie consideraţi clienţi care posedă cunoştinţe şi experienţă comparabile cu cele ale categoriilor de clienţi profesionali menţionaţi la art. 1.

  3. (3) Orice renunţare la protecţia acordată de regulile de conduită va fi considerată validă numai dacă, în urma evaluării de către S.S.I.F. a experienţei, cunoştinţelor şi abilităţilor clientului, se dovedeşte că acesta are capacitatea să ia singur decizii investiţionale şi să înţeleagă riscurile care decurg din acestea.

  4. (4) Experienţa şi pregătirea cerută administratorilor şi conducătoril9r S.S.I.F. în cadrul acestui regulament pot fi luate ca exemplu pentru evaluarea experienţei şi cunoştinţelor unui client. In cazul unor persoane juridice care nu se încadrează în criteriile menţionate la art. 1, persoana care va fi evaluată este persoana mandatată să desfăşoare tranzacţii în numele respectivei societăţi.

  5. (5) În cadrul evaluării, trebuie îndeplinite cel puţin două din criteriile următoare:

   1. a) clientul a desfăşurat un număr semnificativ de tranzacţii pe piaţă, cu o frecvenţă medie de 10 pe trimestru, pe o perioadă anterioară de cel puţin patru trimestre;

   2. b) portofoliul financiar al clientului, cuprinzând depozite de numerar şi instrumente financiare, depăşeşte 500 OOO euro;

   3. c) clientul lucrează sau a lucrat în sectorul financiar cel puţin un an pe o poziţie profesională, care necesită cunoştinţe despre tranzacţii sau serviciile de investiţii financiare.

  Art. 3 Procedura prin care clienţii pot fi trataţi drept clienţi profesionali, la cerere

  1. (1) Clienţii menţionaţi la art. 2 pot renunţa la protecţia asigurată de regulile de conduită, numai dacă se respectă următoarea procedură:

   1. a) clienţii trebuie să declare, în scris, S.S.I.F. că doresc să fie trataţi drept clienţi profesionali, în general sau pentru un anumit serviciu sau tranzacţie ori pentru un tip de tranzacţie sau produs;

   2. b) S.S.I.F. trebuie să le dea clienţilor un avertisment clar, scris, în legătură cu drepturile de protecţie a investitorilor pe care le pot pierde;

   3. c) clienţii trebuie să declare în scris, într-un document separat de contract, că sunt informaţi asupra consecinţelor pe care le implică pierderea protecţiei menţionate la lit. b).

  2. (2) Înainte de a accepta orice cerere de renunţare, S.S.I.F. trebuie să urmeze toate etapele necesare pentru a se asigura că un client care cere să fie tratat drept client profesional îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 2.

  3. (3) Dacă clienţii au fost deja declaraţi profesionali respectând parametrii şi proceduri similare celor de mai sus, relaţia acestora cu S.S.I.F. nu va fi afectată de noi reguli adoptate conform acestei anexe.

  4. (4) Clienţii profesionali sunt obligaţi să informeze S.S.I.F. în legătură cu orice schimbare care le-ar putea afecta calificarea curentă.

  5. (5) În cazul în care societatea de servicii de investiţii financiare a luat cunoştinţă de faptul că, clientul nu mai îndeplineşte condiţiile iniţiale, aceasta va lua măsurile care se impun în această situaţie.

  ANEXA Nr. 9

  Serviciile de investiţii financiare ce pot fi desfăşurate de S.S.I.F. sunt: (Directiva  2004/39 -anexa  1 sectiunile A şi B)

  1. 1. servicii principale (servicii şi activităţi de investiţii):

   1. a) preluarea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

   2. b) executarea ordinelor în contul clienţilor;

   3. c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;

   4. d) administrarea portofoliilor, inclusiv a portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe bază discreţionară, cu respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

   5. e) consultanţă pentru investiţii;

   6. f) subscrierea de instrumente financiare şi/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

   7. g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;

   8. h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare.

  2. 2. servicii conexe:

   1. a) păstrarea în siguranţă şi administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv custodia şi servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanţiilor

   2. b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care societatea de servicii de investiţii financiare este implicată în tranzacţie;

   3. c) consultanţă acordată entităţii cu privire la structura de capital, strategie industrială şi aspecte conexe acesteia, precum şi consultanţă şi servicii privind fuziunile şi achiziţiile unor entităţi;

   4. d) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii prestate;

   5. e) consultanţă cu privire la instrumentele financiare, prin această activitate înţelegându-se cercetare pentru investiţii şi analiză financiară sau orice formă de recomandare generală referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare;

   6. f) servicii în legătură cu-subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;

   7. g) serviciile şi activităţile de investiţii, precum şi serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 1 şi

  2 legate de activul suport al instrumentelor derivate incluse în art. 2 pct. 1 lit. e) şi h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 de completare a reglementărilor C.N.V.M. în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile principale şi conexe.

  ANEXA Nr. 10

  Lista privind evidenţele şi înregistrările minime ce trebuie păstrate de S.S.I.F.

  Tipul de înregistrare

  Conţinutul înregistrărilor

  Momentul efectuării înre istrărilor

  1.

  Clasificarea Şl datele de identificare ale fiecărui client

  Datele de identificare ale fiecărui client şi informaţii suficiente care să susţină încadrarea clientului în categoria client de retail, client profesional şi/sau contraparte eligibilă

  In momentul începerii relaţiei cu clientul sau în momentul reclasificării, inclusiv ca rezultat al oricărei revizuiri

  2.

  Contractul S.S.I.F.

  încheiat

  între

  client Şl

  Imegistrări furnizate conformitate cu art. 112 alirl.(l)

  în

  Inairltea furnizării serviciilor unm client nou pentru prima dată

  3.

  Detalii despre client conform art. 130

  Informaţii despre cunoştirlţele, experienţa, situaţia firlanciară Şl obiectivele investiţionale ale clientului sau ale potenţialului client obţinute de S.S.I.F. în conformitate cu prevederile art. 130

  In momentul fumizării consultanţei sau în momentul numrrn administratorului de portofoliu

  4.

  Detalii despre client conform art. 131 alirl. (1)

  Informaţii despre cunoştirlţele Şl experienţa clientului sau ale potenţialului client obţinute de firma de irlvestiţii în conformitate cu prevederile art. 131 alirl. (1)

  In momentul fumizării serviciului relevant (altul decât consultanţa pentru irlvestiţii sau admirlistrarea portofoliului)

  5.

  Rapoarte şi evidenţe prevăzute la art. 148

  Informaţii relevante despre toate tranzacţiile realizate în nume propriu sau în numele clientului în conformitate cu art. 148

  Aceste îmegistrări trebuie păstrate pentru perioada de cel puţiri 5 ani

  6.

  Tranzacţii agregate care irlclud ordirlul unui client

  Datele de identificare ale fiecărui client; se specifică dacă tranzacţia este totală sau parţială în cadrul portofoliului de investiţii admirlistrat în mod discreţionar Şl orice proporţii relevante

  Când se execută o tranzacţie agregată

  7.

  Agregarea ordirlelor unma sau mm multor clienţi şi a unui ordirl în nume

  propnu

  Fundamentarea metodei de alocare

  Inairltea executării tranzacţiei

  8.

  Alocarea unei tranzacţii agregate care irlclude executarea ordirlului unm client

  Data Şl momentul alocării; irlstrum entul financiar relevant; datele de identificare ale fiecărui client şi suma alocată acestuia

  Data la care ordirlul este alocat

  9.

  Realocarea

  Fundamentarea şi motivele oricărei realocări

  In momentul realocării

  10.

  Ordinele primite sau decizia de tranzacţionare luată în vederea prestării serviciilor de adm irlistrare a portofoliului

  Imegistrările prevăzute la 7 din Regulamentul CE m. 1287/2006

  Imediat după recepţionarea ordinului sau după luarea deciziei de tranzacţionare

  11.

  Ordine executate în numele clienţilor

  Evidenţe Şl îmegistrări privind respectarea cerirlţelor prevăzute la art. 142

  In momentul ordinului

  executării

  Tipul de înregistrare

  Conţinutul înregistrărilor

  Momentul efectuării înre istrărilor

  12.

  Ordinele efectuate

  executate

  Şl

  tranzacţiile

  Evidenţe Şl înregistrări întocmite conform art. 8 din Regulamentul CE nr. 1287/2006

  Imediat după executarea ordinului sau a tranzacţiei

  13.

  Rapoarte periodice către clienţi

  Orice raport periodic clientului de S.S.I.F. serviciile furnizate

  emis pentru

  La data la care raportul este furnizat clientului

  14.

  Instrumentele financiare ale clientului deţinute de S.S.I.F.

  Inregistrările Şl evidenţele prevăzute de art. 24 lit.b) şi c) din Legea nr. 297/2004 şi art. 91 lit. a) şi b)

  La începutul deţinerii

  15.

  Instrumentele financiare ale clientului disponibile pentru activităţile de împrumuturi de acţiuni Şl care reprezintă subiectul acestor activităţi

  Identificarea instrum entelor financiare ale clientului care sunt disponibile pentru împrumut, şi a celor împrumutate. Se vor lua în considerare şi cerinţele art. 24 lit.b) şi c) din Legea nr. 297/2004 şi art.

  94 alin. (3) din prezentul regulament

  Atunci când aceste active sunt disponibile pentru împrumut sau atunci când aceste active au fost împrumutate

  16.

  Fondurile clientului

  Inregistrări suficiente care să arate

  Şl să explice tranzacţiile Şl

  obligaţiile S.S.I.F. în conformitate cu art. 8 din Regulamentul CE nr. 1287/2006

  Se vor lua în considerare Şl cerinţele art. cerinţele art. 24 lit.b) şi c) din Legea nr. 297/2004 şi ale art. 91 alin.(1) lit. a) şi b).

  De îndată ce banii sunt primiţi şi plătiţi

  17.

  Materialele publicitare

  Fiecare material sau mesaJ publicitar adresat de către S.S.I.F. clienţilor sau potenţialilor clienţi

  In momentul în care firma de investiţii emite/transmite materialul sau mesajul publicitar

  18.

  Cercetarea de investiţii

  Fiecare material privind cercetarea pentru de investiţii emis de S.S.I.F. în concordanţă art. 100 alin.(1)

  In momentul în care firma de investiţii emite materialul privind cercetarea pentru investiţii

  19.

  Organizarea internă Şl activitatea S.S.I.F.

  Inregistrări Şl evidenţe în conformitate cu art. 63 alin. (1) -

  (3) şi art. 64

  Atunci când activitatea Şl organizarea sunt stabilite sau modificate

  20.

  Politici şi proceduri privind controlul intern

  Politicile Şl procedurile privind controlul intern al S.S.I.F. conform art. 67

  Atunci când politicile Şl procedurile sunt stabilite sau modificate. Toate versiunile/variantele politicilor Şl procedurilor privind controlul intern trebuie păstrate conform art. 66 alin.(l) minimum 5 ani.

  21.

  Serviciile şi activităţile conducând la conflicte de interese ce aduc prejudicii

  Serviciile şi activităţile identificate conform art. 99

  In momentul în care conflictul de interese este identificat

  22.

  Rapoartele privind control intern

  Fiecare raport privind control intern întocmit pentru conducători

  Şl membrii consiliului de adrninistratie conform art. 68 alin.

  In momentul raportului

  întocmirii

  Tipul de înregistrare

  Conţinutul înregistrărilor

  Momentul efectuării înre istrărilor

  (3) lit.b) şi art. 84 alin. (3)

  23.

  Rapoartele privind administrarea riscurilor

  Fiecare raport privind administrarea riscurilor întocmit pentru conducători Şl membrii consiliului de administraţie conform art. 80 alin. (2) lit.b) şi art. 84 alin. (3)

  In momentul întocmirii raportului

  24.

  Rapoartele privind auditul intern

  Fiecare raport privind auditul intern întocmit pentru conducători Şl membrii consiliului de administraţie conform art. 82 lit. d) şi art. 84 alin. (3)

  In momentul întocmirii raportului

  25.

  Imegistrarea reclamaţiilor

  Fiecare reclamaţie primită la care se face referire în art. 77

  In momentul pnmm... 1

  reclamatiei

  26.

  Administrarea reclamaţiilor

  lv1ăsurile întreprinse pentru rezolvarea fiecărei reclamaţii conform art. 77

  In momentul în care sunt luate măsurile

  27.

  Imegistrări ale preţurilor cotate de operatorii independenţi

  Preţurile cotate conform art. 24 alin. (1) lit.b) din Regulamentul CE

  m. 1287/2006

  In momentul cotării preţurilor

  28.

  Imegistrări ale tranzacţiilor personale

  Informaţii prevăzute la art. 89

  In momentul pnmm... 1

  notificărilor tranzacţiilor personale de către S.S.I.F. sau în momentul identificării

  acestora de către S.S.I.F.

  29.

  Imegistrarea informaţiilor dezvăluite clienţilor privitoare la stimulente

  Informaţii dezvăluite clienţilor conform art. 103

  In momentul dezvăluirii informaţiilor

  30.

  Evidenţe Şl înregistrări privind activităţile şi serviciile externalizate

  Informaţii privind respectarea cerinţelor stabilite în Titlul III, capitolul I, secţiunea 6

  La data externalizării, precum Şl la data menţionată la art. 153 alin.(2) lit. e)

  31.

  Imegistrările telefonice ale convorbirilor cu clienţii

  Evidenţe privind consimţământul clientului pentru înregistrarea Şl stocarea instrucţiunilor/confirmărilor transmise telefonic

  La data semnării contractului conform art. 112 alin.(1) lit. d) şi respectiv, la momentul

  pnmr..r.n

  instrucţiunii/confirmării transmise telefonic

  32.

  Evidenţe Şl îmegistrări conform art. 152

  Evidenţele şi înregistrările conform conţinutului menţionat la art. 152

  In momentul efectuării operaţiunii

  33.

  Evidenţe Şl îmegistrări conform art. 153

  Situaţii privind adecvarea capitalului, situaţii financiare periodice, operaţiuni privind tranzacţiile în marjă şi vânzările în lipsă

  In termenele stabilite la art. 153, respectiv la momentul efectuării operaţiunii

  image

  image