ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 12 octombrie 2009
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 12 octombrie 2009  Având în vedere faptul că, în prezent, comunităţile rurale din România, în special cele din zonele defavorizate, se confruntă cu probleme economice şi sociale majore, cu o dinamică redusă a dezvoltării economiei rurale şi, în consecinţă, cu o dinamică scăzută a dezvoltării umane,
  în vederea accelerării procesului de dezvoltare rurală prin refacerea şi dezvoltarea infrastructurii de bază,
  ţinând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă conduce la imposibilitatea alocării sumelor necesare începerii realizării obiectivelor de investiţii finanţate prin Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, pentru care au fost deja repartizate de la bugetul de stat sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuielile necesare proiectării, precum şi la nefinalizarea proiectelor selectate din cauza faptului că durata programului este până în anul 2009, iar data-limită pentru finalizarea lor este de 18 luni de la data predării amplasamentului investiţiei ce urmează să fie realizată de către executantul acesteia,
  luând în considerare faptul că data-limită pentru finalizarea obiectivelor de investiţii finanţate prin Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural este de 12 luni de la data predării amplasamentului investiţiei ce urmează să fie realizată de către executantul acesteia,
  având în vedere că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Programul se aplică începând cu anul 2006 şi se va desfăşura pe o durată de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege."
  2. Articolul 6^2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6^2. - Obiectivul principal al acestui Program, ca program naţional, îl constituie realizarea a cel puţin 1.000 de baze sportive, începând cu semestrul 2 al anului 2007."
  3. La articolul 8, alineatele (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:
  "(3) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2012 aferent desfăşurării Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural nu va depăşi suma de 4.000.000.000 lei.
  ............................................................................
  (5) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2007-2012 aferent desfăşurării Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural nu va depăşi suma de 525.000.000 lei."
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor, interimar,
  Vasile Blaga
  Ministrul dezvoltării regionale şi locuinţei,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Ministrul mediului, interimar,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar,
  Radu Mircea Berceanu
  Bucureşti, 12 octombrie 2009.
  Nr. 112.
  ------