ORDIN nr. 3.760/C din 29 noiembrie 2013
pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 12 decembrie 2013  Având în vedere Adresa nr. 3.786 din 3 septembrie 2013 a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, prin care se solicită emiterea ordinului ministrului justiţiei de completare a Ordinului ministrului justiţiei nr. 46/C/2011 pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 67 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul justiţiei emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 22 februarie 2011, se completează după cum urmează:
  1. La articolului 26 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  "h) declaraţii de donare de organe, ţesuturi şi celule."
  2. În anexa nr. 5, la litera A, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:
  "8. declaraţii de donare de organe, ţesuturi şi celule."


  Articolul II

  Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul justiţiei,
  Robert Marius Cazanciuc
  Bucureşti, 29 noiembrie 2013.
  Nr. 3.760/C.
  ------