METODOLOGIE din 23 mai 2017de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 25 mai 2017
  Notă
  Aprobată de Hotărârea nr. 19 din 23 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 25 mai 2017.  Articolul 1

  Prezenta metodologie reglementează procedura de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora.


  Articolul 2

  Prin actualizarea delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora se înţelege înfiinţarea, modificarea sau desfiinţarea secţiilor de votare, precum şi schimbarea sediilor acestora.


  Articolul 3
  (1) Direcţia management electoral emite avize conforme pentru înfiinţarea unor secţii de votare noi în următoarele cazuri:
  a) numărul de alegători din unitatea administrativ-teritorială a crescut, fără a exista posibilitatea arondării acestora, conform legii, la secţiile de votare deja existente în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
  b) distanţa dintre sediile secţiilor de votare dintr-o unitate administrativ-teritorială şi domiciliile/reşedinţele a mai mult de 50 de alegători arondaţi acestora depăşeşte 3 kilometri, cu condiţia formulării unor cereri scrise motivate de către aceştia privind înfiinţarea unei noi secţii de votare.
  (2) Secţiile de votare noi pot fi înfiinţate până cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei votării.(3) Sediile secţiilor de votare noi trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care funcţionează secţiile de votare, precum şi dotarea minimală a acestora, respectiv să permită funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.(4) În cazurile prevăzute la alin. (1), fondurile necesare înfiinţării şi dotării sediilor secţiilor de votare noi trebuie să fie prevăzute în bugetele locale la data solicitării avizului conform.


  Articolul 4

  Direcţia management electoral emite avize conforme pentru modificarea delimitării secţiilor de votare în următoarele cazuri:
  a) apariţia, desfiinţarea sau redenumirea arterelor;
  b) emiterea de acte de identitate cuprinzând adrese de domiciliu noi;
  c) emiterea de dovezi de reşedinţă cuprinzând adrese de reşedinţă noi;
  d) modificarea limitelor unităţilor administrativ-teritoriale;
  e) rectificarea unor omisiuni sau erori privind elementele teritoriale arondate unei secţii de votare;
  f) rectificarea sau modificarea menţiunilor privind domiciliul sau reşedinţa din actele de identitate ale alegătorilor;
  g) emiterea unor acte de identitate noi.


  Articolul 5

  Direcţia management electoral emite avize conforme pentru desfiinţarea secţiilor de votare cărora le sunt arondaţi mai puţin de 50 de alegători.


  Articolul 6
  (1) Direcţia management electoral emite avize conforme pentru schimbarea sediilor secţiilor de votare în următoarele situaţii:
  a) în cazul în care acestea nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute în Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 44/2016;
  b) în cazul în care primarul poate asigura condiţii şi dotări de o calitate superioară celor existente în alte imobile;
  c) când este necesară reducerea distanţei dintre sediile secţiilor de votare şi domiciliile/reşedinţele alegătorilor arondaţi la acestea şi există cereri scrise motivate din partea acestora privind schimbarea sediului secţiei de votare.
  (2) Schimbarea sediului unei secţii de votare, cu mai puţin de 30 de zile înaintea datei votării, se poate realiza numai în cazuri de forţă majoră.


  Articolul 7
  (1) Primarul unităţii administrativ-teritoriale transmite Autorităţii Electorale Permanente, prin poştă, fax sau e-mail, proiectul de dispoziţie privind modificarea delimitării secţiilor de votare şi a sediilor acestora.(2) Proiectul de dispoziţie prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă, în mod cumulativ, cel puţin următoarele elemente:
  a) descrierea situaţiei care reclamă modificarea delimitării secţiei de votare şi/sau a sediului acesteia, dacă este cazul;
  b) numărul şi codul unic al secţiei de votare pentru care se solicită modificarea, conform înregistrărilor existente în Registrul secţiilor de votare la data solicitării;
  c) noua delimitare a secţiei de votare şi noul sediu al acesteia, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) numărul alegătorilor arondaţi la secţia de votare, în cazul în care acesta se modifică;
  e) menţiuni referitoare la încadrarea în criteriile prevăzute de art. 21 alin. (5) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Proiectul de dispoziţie prevăzut la alin. (1) va fi însoţit de o fişă tehnică, pe suport hârtie şi în format electronic editabil, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, precum şi de documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta metodologie.(4) Prin documentele justificative prevăzute de alin. (3) se înţelege, cu titlu de exemplu, fotografii, schiţe, note, avize tehnice, planuri urbanistice, planuri cadastrale, declaraţii sau liste de inventariere şi hotărâri ale consiliilor locale.(5) Proiectul de dispoziţie prevăzut la alin. (1) şi fişa tehnică vor fi certificate prin aplicarea ştampilei primăriei pe fiecare pagină fără a se suprapune pe text; acestea vor fi însoţite de o adresă de înaintare care va indica documentele transmise.


  Articolul 8
  (1) Direcţia management electoral emite avize conforme pentru proiectele de dispoziţie prevăzute la art. 7 alin. (1) care îndeplinesc condiţiile legale.(2) Avizul conform prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii proiectului de dispoziţie, a fişei tehnice, precum şi a documentelor justificative.(3) În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale, refuzul de emitere a avizului conform este emis de Direcţia management electoral în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii proiectului de dispoziţie şi a fişei tehnice.(4) În cazul proiectelor de dispoziţie care privesc stabilirea unor noi sedii ale secţiilor de votare, avizul conform poate fi emis numai după efectuarea verificărilor la faţa locului de către filiala sau biroul Autorităţii Electorale Permanente în a cărei rază teritorială se află sediul propus.(5) În funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul verificărilor necesare şi de urgenţa solicitării, termenele prevăzute la alin. (2)-(3) pot fi prelungite la 20 de zile lucrătoare.(6) Direcţia management electoral poate solicita de la autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor orice documente sau informaţii suplimentare privind secţiile de votare.


  Articolul 9
  (1) Dispoziţia primarului privind actualizarea delimitării secţiei de votare şi stabilirea sediului acesteia se comunică persoanei autorizate să opereze în Registrul electoral, în cel mult 48 de ore de la data intrării în vigoare a acesteia.(2) Modificările de orice natură ale delimitării secţiilor de votare şi ale sediilor acestora, precum şi ale arondării alegătorilor la secţiile de votare sunt operate în Registrul electoral de către persoanele autorizate, în cel mult 48 de ore de la data comunicării dispoziţiei primarului.


  ANEXĂ

  la metodologie
  MODELUL FIŞEI TEHNICE

  A. Fişă tehnică privind modificarea delimitărilor compuse din artere, segmente ale acestora, numere administrative ori imobile distincte
  *Font 8*
   ┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
   │ Judeţul:                                            │ Cod SIRUTA:*1)                             │
   │ Municipiul Bucureşti/Sectorul:                      │                                            │
   ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ Municipiul:                                         │ Cod SIRUTA:*2)                             │
   │ Oraşul:                                             │                                            │
   │ Comuna:                                             │                                            │
   ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ Localitate componentă:*3)                           │ Cod SIRUTA:*4)                             │
   │ Sat aparţinător:                                    │                                            │
   │ Sat:                                                │                                            │
   ├──────────┬───────────┬──────────────────────────────┴─────────────────────────────────┬──────────┤
   │Nr. SV/   │Nr. SV/    │                                  ARTERE                        │Observaţii│
   │Cod unic  │Cod unic   ├─────┬────────┬──────┬────────┬───────┬──────────────┬──────────┤*5)       │
   │RSV unde  │RSV unde   │ Tip │Denumire│Cod   │Integral│Segment│Numere        │Bloc      │          │
   │va fi     │a fost     │     │        │arteră│        │*6)    │administrative│(denumire,│          │
   │inclusă   │inclusă    │     │        │      │        │       │*7)           │nr. etc.) │          │
   │noua      │delimitarea│     │        │      │        │       │              │          │          │
   │delimitare│           │     │        │      │        │       │              │          │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │        │       │              │          │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │        │       │              │          │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │        │       │              │          │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │        │       │              │          │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │        │       │              │          │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │        │       │              │          │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │        │       │              │          │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │        │       │              │          │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │        │       │              │          │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼────────┼───────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │        │       │              │          │          │
   └──────────┴───────────┴─────┴────────┴──────┴────────┴───────┴──────────────┴──────────┴──────────┘
  Notă
  *1) Se completează codul SIRUTA al judeţului, al municipiului Bucureşti, respectiv al sectorului.
  *2) Se completează codul SIRUTA al municipiului, oraşului, comunei.
  *3) Se completează denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător pentru municipii şi oraşe, respectiv denumirea satului pentru comune.
  *4) Se completează codul SIRUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune. Atenţie, de regulă unităţile administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu aceeaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite.
  *5) Se completează inclusiv numărul şi data hotărârii consiliului local de înfiinţare, desfiinţare, atribuire a denumirii sau modificare a acestora.
  *6) Se precizează numerele care delimitează intervalul (număr început - număr sfârşit).
  *7) Se completează în situaţiile în care numerele administrative menţionate nu formează un segment (nu sunt consecutive).

  B. Fişă tehnică privind modificarea delimitărilor compuse din localităţi componente şi/sau sate aparţinătoare (la municipii şi oraşe), respectiv sate (la comune)
  *Font 8*
   ┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
   │ Judeţul:                                     │ Cod SIRUTA:*8)                             │
   │ Municipiul Bucureşti/Sectorul:               │                                            │
   ├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
   │ Municipiul:                                  │ Cod SIRUTA:*9)                             │
   │ Oraşul:                                      │                                            │
   │ Comuna:                                      │                                            │
   ├──────────┬───────────┬───────────────────────┴─────────────────────┬───────────┬──────────┤
   │Nr. SV/   │Nr. SV/    │  Localitate componentă ori sat aparţinător  │           │Observaţii│
   │Cod unic  │Cod unic   │   (la municipii şi oraşe), respectiv sat    │           │          │
   │RSV unde  │RSV unde   │               (la comune)                   │           │          │
   │va fi     │a fost     ├─────┬────────┬──────┬───────────┬───────────┼───────────┤          │
   │inclusă   │inclusă    │ Tip │Denumire│Cod   │Localitate │Localitate │Alt tip de │          │
   │noua      │delimitarea│     │        │SIRUTA│componentă │componentă │arondare   │          │
   │delimitare│           │     │        │*10)  │/Sat       │/Sat       │(alfabetic,│          │
   │          │           │     │        │      │aparţinător│aparţinător│reper      │          │
   │          │           │     │        │      │/Sat       │/Sat       │geografic  │          │
   │          │           │     │        │      │arondat    │arondat    │etc.)      │          │
   │          │           │     │        │      │integral   │integral cu│           │          │
   │          │           │     │        │      │           │detalierea │           │          │
   │          │           │     │        │      │           │delimitării│           │          │
   │          │           │     │        │      │           │la nivel de│           │          │
   │          │           │     │        │      │           │artere/    │           │          │
   │          │           │     │        │      │           │segmente   │           │          │
   │          │           │     │        │      │           │etc.       │           │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │           │           │           │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │           │           │           │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │           │           │           │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │           │           │           │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │           │           │           │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │           │           │           │          │
   ├──────────┼───────────┼─────┼────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
   │          │           │     │        │      │           │           │           │          │
   └──────────┴───────────┴─────┴────────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘
  Notă
  *8) Se completează, după caz, codul SIRUTA al judeţului, al municipiului Bucureşti, respectiv al sectorului.
  *9) Se completează codul SIRUTA al municipiului, oraşului, comunei.
  *10) Se completează codul SIRUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune. Atenţie, de regulă unităţile administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu aceeaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite.

  C. Fişă tehnică privind modificarea sediilor secţiilor de votare:
   ┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
   │ Judeţul:                              │ Cod SIRUTA:*11)                    │
   │ Municipiul Bucureşti/Sectorul:        │                                    │
   ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
   │ Municipiul:                           │ Cod SIRUTA:*12)                    │
   │ Oraşul:                               │                                    │
   │ Comuna:                               │                                    │
   ├───────────┬────────┬───────────┬──────┼────────┬─────────────┬─────────────┤
   │Nr. SV/    │        │Localitate │Cod   │Adresa  │Denumirea    │Precizări    │
   │Cod unic   │        │componentă │SIRUTA│(stradă,│exactă a     │suplimentare,│
   │RSV        │        │/Sat       │*14)  │număr,  │instituţiei  │cameră, corp │
   │conform    │        │aparţinător│      │telefon,│care         │clădire etc. │
   │Registrului│        │/Sat*13)   │      │fax)    │funcţionează │Observaţii   │
   │electoral  │        │           │      │        │în clădirea  │             │
   │           │        │           │      │        │în care este │             │
   │           │        │           │      │        │organizată   │             │
   │           │        │           │      │        │secţia de    │             │
   │           │        │           │      │        │votare sau,  │             │
   │           │        │           │      │        │după caz,    │             │
   │           │        │           │      │        │elementele de│             │
   │           │        │           │      │        │identificare │             │
   │           │        │           │      │        │exactă a     │             │
   │           │        │           │      │        │imobilului   │             │
   │           │        │           │      │        │respectiv    │             │
   ├───────────┴────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────┤
   │                                    1.                                      │
   ├───────────┬────────┬───────────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────┤
   │           │Sediu   │           │      │        │             │             │
   │           │actual  │           │      │        │             │             │
   ├───────────┼────────┼───────────┼──────┼─────┬──┴─────────────┼─────────────┤
   │           │Sediu   │           │      │     │                │             │
   │           │propus  │           │      │     │                │             │
   ├───────────┼────────┴───────────┴──────┴─────┴────────────────┴─────────────┤
   │           │Motiv schimbare:                                                │
   ├───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │                                    2.                                      │
   ├───────────┬────────┬───────────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────┤
   │           │Sediu   │           │      │        │             │             │
   │           │actual  │           │      │        │             │             │
   ├───────────┼────────┼───────────┼──────┼─────┬──┴─────────────┼─────────────┤
   │           │Sediu   │           │      │     │                │             │
   │           │propus  │           │      │     │                │             │
   ├───────────┼────────┴───────────┴──────┴─────┴────────────────┴─────────────┤
   │           │Motiv schimbare:                                                │
   ├───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │                                    n.                                      │
   ├───────────┬────────┬───────────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────┤
   │           │Sediu   │           │      │        │             │             │
   │           │actual  │           │      │        │             │             │
   ├───────────┼────────┼───────────┼──────┼─────┬──┴─────────────┼─────────────┤
   │           │Sediu   │           │      │     │                │             │
   │           │propus  │           │      │     │                │             │
   ├───────────┼────────┴───────────┴──────┴─────┴────────────────┴─────────────┤
   │           │Motiv schimbare:                                                │
   ├───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │                        a) SECŢIE nou-înfiinţată                            │
   ├───────────┬────────┬───────────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────┤
   │           │Sediu   │           │      │        │             │             │
   │           │propus  │           │      │        │             │             │
   ├───────────┼────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────┤
   │           │Motiv înfiinţare:                                               │
   ├───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │                        b) SECŢIE desfiinţată*15)                           │
   ├───────────┬────────┬───────────┬──────┬────────┬─────────────┬─────────────┤
   │           │Sediu   │           │      │        │             │             │
   │           │actual  │           │      │        │             │             │
   ├───────────┼────────┴───────────┴──────┴────────┴─────────────┴─────────────┤
   │           │Motiv desfiinţare:                                              │
   └───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  Notă
  *11) Se completează, după caz, codul SIRUTA al judeţului, al municipiului Bucureşti, respectiv al sectorului.
  *12) Se completează codul SIRUTA al municipiului, oraşului, comunei.
  *13) Se completează denumirea localităţii componente sau a satului aparţinător pentru municipii şi oraşe, respectiv denumirea satului pentru comune.
  *14) Se completează codul SIRUTA al localităţii componente, satului aparţinător al unui municipiu sau oraş, satului din componenţa unei comune. Atenţie, de regulă unităţile administrativ-teritoriale au în componenţă o localitate componentă cu aceeaşi denumire, codurile SIRUTA fiind diferite.
  *15) Toate elementele teritoriale ale secţiei desfiinţate vor fi enumerate într-un tabel de forma celui de la pct. I, pentru a asigura cuprinderea lor în delimitarea celorlalte secţii de votare.

  -----