ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 februarie 2008
privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 7 martie 2008  Luând în considerare termenul foarte scurt rămas până la alegerile locale şi având în vedere necesitatea stabilirii modalităţii de exercitare a dreptului de vot şi de a fi ales în autorităţile administraţiei publice locale pentru cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi a asigurării bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale, toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 4^1. - (1) Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor prezentei legi.
  (2) Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul de a fi aleşi numai în funcţia de consilier local şi consilier judeţean.
  (3) În sensul prezentei legi, prin cetăţenii Uniunii Europene se înţelege cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România."
  2. La articolul 6, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(7) Numărul de candidaţi de pe fiecare listă poate fi mai mare decât numărul de consilieri stabilit potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu până la un sfert din numărul mandatelor; fracţiunile se întregesc la cifra 1, indiferent de mărimea acestora."
  3. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Pot depune candidaturi organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament.
  (3) Pot depune candidaturi şi alte organizaţii ale cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite, care prezintă la Biroul Electoral Central o listă de membri. Numărul membrilor nu poate fi mai mic de 15% din numărul total al cetăţenilor care la ultimul recensământ s-au declarat ca aparţinând minorităţii respective."
  4. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Data alegerilor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, cu cel puţin 75 de zile înaintea votării.
  (2) În cazul unor alegeri parţiale, organizate în situaţiile prevăzute de Legea nr. 215/2001, republicată, precum şi de Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, data desfăşurării acestora se stabileşte cu cel puţin 35 de zile înaintea votării. În acest caz, termenele prevăzute de prezenta lege, cu excepţia celor de 24 de ore, se reduc la jumătate. Dacă din operaţiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fracţiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; Fracţiunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul."
  5. La articolul 13, alineatul 2 se abrogă.
  6. La articolul 16, alineatele (1), (2), (6) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative selectează şi prelucrează datele privind cetăţenii cu drept de vot cuprinse în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, tipăreşte şi pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente, în două exemplare. Actualizarea listelor electorale permanente se realizează de către primarul unităţii administrativ-teritoriale împreună cu serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor. Termenul de punere la dispoziţia primarilor a listelor electorale permanente de către Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor este de 35 de zile de la data stabilirii zilei alegerilor.
  (2) În termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente, potrivit prevederilor alin. (1), primarul este obligat să pună la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare.
  ...........................................................................
  (6) Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pune la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare secţie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se predau, de către primar, în două exemplare, pe bază de proces-verbal, preşedintelui biroului electoral al fiecărei secţii de votare, cu 3 zile înainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare şi un exemplar este utilizat în ziua alegerilor. Al treilea exemplar al copiei se păstrează de către primar.
  ..........................................................................
  (9) Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, de şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor şi de şeful structurii teritoriale a Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor."
  7. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Primarul comunică biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească sau municipală, după caz, precum şi biroului electoral de circumscripţie judeţeană numărul de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare, în termen de 24 de ore de la constituirea acestora. Primarii sectoarelor municipiului Bucureşti comunică numărul total de alegători atât birourilor electorale de circumscripţie de sector, cât şi Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti. Birourile electorale de circumscripţie asigură publicitatea numărului total de alegători prin afişare la sediile acestora.
  (2) Numărul definitiv de alegători se comunică de către primari birourilor electorale de circumscripţie cu 5 zile înaintea datei alegerilor, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare şi în lista suplimentară."
  8. După articolul 22 se introduc patru noi articole, articolele 22^1, 22^2, 22^3 şi 22^4, cu următorul cuprins:
  "Art. 22^1. - (1) Listele electorale complementare au caracter permanent şi îi cuprind pe toţi cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care se află în evidenţele Oficiului Român pentru Imigrări şi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea pentru care se întocmeşte lista.
  (2) Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează de primar împreună cu formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări.
  (3) Listele electorale complementare se întocmesc în două exemplare originale şi se semnează de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de şeful formaţiunii teritoriale a Oficiului Român pentru Imigrări. Listele electorale complementare se păstrează în registre speciale, cu file detaşabile.
  (4) Primarul, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări, actualizează listele electorale complementare anual, până la data de 1 martie. În anul în care au loc alegeri, actualizarea listelor se face în cel mult 45 de zile de la data stabilirii zilei votării.
  (5) Persoanele care şi-au pierdut drepturile electorale se radiază din lista electorală complementară, în temeiul comunicării făcute primarului de către instanţa de judecată, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.
  (6) În cazul în care nu mai îndeplinesc condiţiile de exercitare a dreptului de vot prevăzute de prezenta lege sau dacă solicită expres radierea lor din listele electorale prin cerere scrisă adresată primarului, precum şi în caz de deces, cetăţenii Uniunii Europene sunt radiaţi de către primar din listele electorale complementare. În caz de deces, radierea cetăţenilor Uniunii Europene din listele electorale complementare se face pe baza comunicării efectuate de către Oficiului Român pentru Imigrări.
  Art. 22^2. - (1) Listele electorale complementare cuprind în mod obligatoriu următoarele: numele şi prenumele alegătorului, data şi locul naşterii, statul membru de origine, adresa la care locuieşte în România, numărul circumscripţiei electorale.
  (2) Dispoziţiile alin. (2)-(5) ale art. 16 se aplică în mod corespunzător.
  (3) Primarii, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări, realizează copii de pe listele electorale complementare. Copiile de pe listele electorale complementare se înaintează de către primar, pe bază de proces-verbal, în două exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu 3 zile înainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare, iar celălalt este utilizat în ziua alegerilor. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar.
  (4) Copiile de pe listele electorale complementare se semnează de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de şeful formaţiunii teritoriale a Oficiului Român pentru Imigrări.
  (5) Copiile de pe listele electorale complementare cuprind numele şi prenumele alegătorului, data şi locul naşterii, statul membru de origine, adresa la care locuieşte în România, numărul circumscripţiei electorale, numărul secţiei de votare şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului.
  (6) Orice neconcordanţă între lista electorală complementară şi copia întocmită potrivit alin. (3) se soluţionează de primar, de îndată, pe baza datelor cuprinse în lista electorală complementară.
  (7) Orice modificare intervenită în lista electorală complementară, după trimiterea copiilor la biroul electoral al secţiei de votare, se comunică acestuia de către primar, în termen de cel mult 24 de ore.
  Art. 22^3. - (1) Cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri şi nu se află în evidenţele Oficiului Român pentru Imigrări sunt înscrişi, la cerere, de către primar în lista electorală complementară, pe baza unui document care le atestă identitatea şi a unui document care atestă adresa la care locuiesc.
  (2) Dispoziţiile art. 18 se aplică în mod corespunzător.
  (3) Prin document care atestă adresa se înţelege unul dintre următoarele acte:
  a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ, respectiv contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere şi altele;
  b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
  c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);
  d) documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează înscris în Registrul agricol, pentru mediul rural.
  Art. 22^4. - (1) În ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare înscrie în lista electorală suplimentară cetăţenii Uniunii Europene omişi din copia de pe lista electorală complementară care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială a secţiei de votare respective, cu oricare dintre documentele emise de Oficiul Român pentru Imigrări sau cu unul dintre documentele prevăzute la art. 22^3 alin. (3).
  (2) În cazul în care alegătorul, cetăţean al Uniunii Europene, îşi schimbă adresa la care locuieşte în altă circumscripţie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secţiei de votare, acesta îşi exercită dreptul de vot în circumscripţia electorală pe a cărei rază teritorială locuieşte, în baza oricărui document valabil de identitate însoţit de certificatul de înregistrare care atestă noua adresă sau, după caz, de cartea de rezidenţă permanentă ori de permisul de şedere permanentă care atestă adresa anterioară, însoţit de o adeverinţă eliberată de formaţiunea teritorială competentă a Oficiului Român pentru Imigrări, care atestă adresa actuală. Totodată, în vederea exercitării dreptului de vot, cetăţeanul Uniunii Europene poate adresa primarului o cerere, însoţită de unul dintre documentele prevăzute de art. 22^3 alin. (3); primarul comunică, de îndată, biroului electoral al secţiei de votare, cererea cetăţeanului Uniunii Europene, pentru înscrierea acestuia în lista electorală suplimentară.
  (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), alegătorul este înscris, în ziua alegerilor, pe lista electorală suplimentară, de către preşedintele secţiei de votare în a cărei rază teritorială se află noua adresă la care locuieşte persoana respectivă."
  9. La articolul 24, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Desemnarea preşedintelui şi a locţiitorului acestuia se face în şedinţă publică de către preşedintele tribunalului, în termen de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor. Desemnarea se face, prin tragere la sorţi, dintre magistraţii şi ceilalţi jurişti existenţi în judeţ sau în municipiul Bucureşti. Lista magistraţilor care participă la tragerea la sorţi se întocmeşte de către preşedintele tribunalului, iar cea a celorlalţi jurişti, de către prefect, împreună cu preşedintele tribunalului şi câte un reprezentant din partea fiecărui partid politic parlamentar. Listele trebuie să cuprindă un număr de persoane mai mare de 10% decât cel necesar. Magistraţii şi ceilalţi jurişti din listă care nu sunt desemnaţi preşedinţi sau locţiitori ai acestora rămân la dispoziţia preşedintelui tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor. Lista trebuie să cuprindă: numele, prenumele, domiciliul, locul de muncă, telefoanele şi semnăturile de luare la cunoştinţă ale persoanelor propuse."
  10. La articolul 25 alineatul (1), literele b) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) verifică dacă listele electorale permanente şi complementare au fost actualizate şi veghează la întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente şi de pe listele electorale complementare, precum şi la organizarea secţiilor de votare;
  ..........................................................................
  f) stabilesc, pe baza numărului de alegători înscrişi în listele electorale permanente şi în listele electorale complementare, comunicat conform dispoziţiilor art. 22 alin. (1), numărul de susţinători necesar pentru depunerea candidaturilor independente;".
  11. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - În termen de două zile de la constituirea birourilor electorale de circumscripţie, prefecţii aduc la cunoştinţă publică sediile unde acestea îşi desfăşoară activitatea, precum şi programul de activitate al acestora."
  12. La articolul 28, alineatele (1) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt constituite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia şi 5 membri în cazul secţiilor de votare din comune şi oraşe, respectiv 9 membri în cazul secţiilor de votare din municipii şi din sectoarele municipiului Bucureşti.
  ...........................................................................
  (8) În vederea desemnării membrilor biroului electoral al secţiei de votare, preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunică preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), numărul de candidaţi propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală. În acelaşi termen, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au depus liste de candidaţi ori propuneri de candidaţi pentru funcţia de primar în circumscripţia respectivă sunt obligate să comunice preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare sau, după caz, preşedintelui biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală ori de sector, prin organizaţiile locale, numele şi prenumele reprezentantului lor. Preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală sau de sector comunică, de îndată, numele şi prenumele reprezentanţilor partidelor politice preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare. Prevederile art. 24 alin. (14) se aplică în mod corespunzător."
  13. La articolul 28, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:
  "(14) Dacă partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi la funcţia de primar care participă la al doilea tur de scrutin nu au reprezentanţi în birourile electorale ale secţiilor de votare sau în biroul electoral al circumscripţiei respective, birourile se completează cu câte un reprezentant al acestora. Cererile se depun în scris în termen de 48 de ore de la stabilirea rezultatelor primului tur de scrutin. Prevederile alin. (8) se aplică în mod corespunzător."
  14. La articolul 29, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) primesc de la primari copiile de pe listele electorale permanente, copiile de pe listele electorale complementare şi listele electorale suplimentare şi asigură condiţiile necesare în vederea verificării acestora de către alegători;".
  15. La articolul 29, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  "h) furnizează, în ziua alegerilor, date privind prezenţa populaţiei la vot, conform unui calendar de termene stabilit de către Biroul Electoral Central."
  16. La articolul 37 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) urmăreşte întocmirea copiilor de pe listele electorale permanente şi a copiilor de pe listele electorale complementare;".
  17. La articolul 37 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
  "j) organizează şi implementează un sistem de colectare de date şi de informare periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot, în baza unui eşantion reprezentativ la nivel judeţean şi naţional."
  18. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - Birourile electorale lucrează în prezenţa majorităţii membrilor care le compun şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor."
  19. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 44. - Propunerile de candidaţi pentru consilierii locali, consilierii judeţeni şi pentru primari se fac pe circumscripţii electorale şi se depun la birourile electorale de circumscripţie cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor."
  20. La articolului 45, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Listele de candidaţi trebuie să fie însoţite de declaraţiile de acceptare a candidaturii, semnate şi datate de candidaţi."
  21. La articolul 48, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 48. - (1) Candidaţii independenţi pentru funcţia de consilier trebuie să fie susţinuţi de minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi în listele electorale complementare din circumscripţia respectivă, dar nu mai puţin de 50 în cazul comunelor, de 100 în cazul localităţilor urbane de rangul II şi III şi de 1.000 în cazul judeţelor, municipiului Bucureşti, sectoarelor municipiului Bucureşti şi localităţilor urbane de rangul I.
  (2) Pentru funcţia de primar, candidaţii independenţi trebuie să prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi listele electorale complementare din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 200 în cazul comunelor, de 300 în cazul oraşelor, de 1.000 în cazul municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi de 5.000 în cazul municipiului Bucureşti."
  22. La articolul 49, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 49. - (1) Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care candidează, numele şi prenumele susţinătorului, cetăţenia, data naşterii, adresa, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnătura acestuia, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. În cazul cetăţenilor Uniunii Europene, la rubrica «Denumirea, seria şi numărul actului de identitate» se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări. Persoana care a întocmit lista este obligată ca, împreună cu aceasta, să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturii susţinătorilor.
  .........................................................................
  (3) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni români sau cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul ori reşedinţa în circumscripţia electorală în cauză. Un susţinător poate sprijini câte un singur candidat la funcţia de consilier local, câte unul la funcţia de consilier judeţean şi câte unul la funcţia de primar."
  23. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 51. - Candidaţii pot renunţa la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor. În acest scop, aceştia depun la biroul electoral de circumscripţie o declaraţie de renunţare, semnată şi datată de cel în cauză."
  24. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 53^1. - (1) Cetăţenii Uniunii Europene pot candida în unitatea administrativ-teritorială în care au domiciliul. Propunerile de candidaturi se depun în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români.
  (2) În cazul în care listele de candidaţi cuprind cetăţeni ai Uniunii Europene, în dreptul acestora se înscriu următoarele menţiuni: numele, prenumele, statul membru de origine, locul şi data naşterii, adresa la care locuiesc în România, ocupaţia, profesia şi apartenenţa politică, iar în cazul alianţelor, şi partidul politic care i-a propus.
  (3) În cazul candidaturii unui cetăţean al Uniunii Europene, declaraţia de acceptare a candidaturii cuprinde numele, prenumele, statul membru de origine, adresa din România, ocupaţia, profesia şi apartenenţa politică, consimţământul expres al acestuia de a candida pentru funcţia respectivă, precum şi precizarea că întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida. Declaraţia de acceptare a candidaturii este însoţită de un document care atestă adresa din România, potrivit art. 22^3 alin. (3), sau de un document emis de Oficiul Român pentru Imigrări.
  (4) Odată cu depunerea candidaturii, pe lângă documentele necesare cetăţenilor români, cetăţenii Uniunii Europene prezintă un document care le atestă identitatea şi o declaraţie pe propria răspundere care cuprinde următoarele menţiuni:
  a) că nu sunt lipsiţi de dreptul de a candida în statul membru de origine, în urma unei hotărâri judecătoreşti penale sau civile definitive;
  b) că nu deţin funcţii în alt stat membru al Uniunii Europene, echivalente funcţiilor incompatibile în România cu statutul de ales local.
  (5) În termen de 24 de ore de la depunerea candidaturii, biroul electoral de circumscripţie respinge prin hotărâre toate propunerile de candidaturi care nu conţin în declaraţia pe propria răspundere menţiunea prevăzută la alin. (4) lit. a)."
  25. La articolul 55, alineatul (7) şi alineatul (8) litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(7) Buletinele de vot se tipăresc pe hârtie asigurată din rezervele de stat, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  ...........................................................................
  (8) [...]
  a) în prima etapă, listele depuse de partidele politice parlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale care conţin cel puţin un partid politic parlamentar se înscriu în patrulaterele buletinului de vot în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată de preşedintele biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în prezenţa majorităţii membrilor acestuia;".
  26. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 56. - (1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale îşi pot stabili semne electorale, pe care le comunică Biroului Electoral Central în termen de 10 zile de la constituirea acestuia."
  27. La articolul 65, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(6) Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, candidaţii independenţi, precum şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au obligaţia să solicite, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor, conducerii posturilor de radiodifuziune şi de televiziune publice şi private sau, după caz, studiourilor teritoriale ale acestora acordarea timpilor de antenă. Solicitările făcute după acest termen nu se iau în considerare."
  28. La articolul 77, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
  "(5) Campania electorală, la nivel naţional, pentru al doilea tur de scrutin începe de la data comunicării oficiale a rezultatelor din primul tur de scrutin, cu excepţia campaniei electorale efectuate prin serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune.
  (6) În termen de 24 de ore de la totalizarea voturilor la nivel naţional, serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune repartizează noi timpi de antenă pentru partidele politice care au candidaţi în al doilea tur de scrutin, în mod proporţional cu numărul de candidaţi, precum şi pentru candidaţii independenţi."
  29. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, trebuie să fie prezent la sediul secţiei de votare, în ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare."
  30. La articolul 82, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 82. - (1) Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea, potrivit delimitării făcute conform art. 15, şi unde sunt înscrişi în copia de pe listele electorale permanente, în copia de pe listele electorale complementare sau în lista suplimentară întocmită de primar conform dispoziţiilor art. 19 alin. (1)."
  31. La articolul 86, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Persoanele care candidează în circumscripţia în a cărei rază teritorială se află secţia de votare respectivă nu pot însoţi alte persoane în cabina de votare în scopul de a le ajuta să voteze."
  32. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 87. - (1) Pentru alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampilă cu menţiunea «VOTAT» şi buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare.
  (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului electoral de pe copia listei electorale permanente, copia listei electorale complementare sau a listei suplimentare existente la secţia respectivă. Lista se semnează de preşedinte şi se ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie.
  (3) În modalitatea prevăzută la alin. (1) şi (2) pot vota numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective şi numai dacă se asigură secretul votului. Cetăţenii Uniunii Europene trebuie să îndeplinească, după caz, condiţiile prevăzute de art. 22^1 alin. (1), art. 22^3 alin. (1) sau art. 22^4 alin. (1) şi (2)."
  33. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 89. - (1) După închiderea secţiei de votare, preşedintele, în prezenţa membrilor biroului electoral, declanşează operaţiunile de numărare a buletinelor de vot şi de consemnare a rezultatului votării, după cum urmează:
  a) sigilează fanta urnei, introduce ştampilele cu menţiunea «VOTAT» într-un plic care se sigilează prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare. Dispariţia uneia sau a mai multor ştampile se consemnează în procesul-verbal ce va însoţi predarea materialelor primite la biroul electoral de circumscripţie;
  b) anulează buletinele de vot neîntrebuinţate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii «ANULAT» sau aplicarea unei ştampile cu menţiunea «ANULAT». Numărul acestor buletine se înscrie la pct. f) al procesului-verbal prevăzut la art. 90 alin. (3);
  c) stabileşte numărul alegătorilor înscrişi în copia listei electorale permanente, respectiv în copia listei electorale complementare primite din partea primarului unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază îşi are sediul secţia de votare. Este interzis, sub sancţiunea art. 103 lit. o), ca pe aceste liste să existe ştersături, modificări sau completări, altele decât cele rezultate din aplicarea art. 87 alin. (2). Rezultatul numărării se înscrie la pct. a1), respectiv a2) din modelul procesului-verbal prevăzut la art. 90 alin. (3);
  d) stabileşte numărul alegătorilor prezenţi la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele electorale existente în secţia de votare. Rezultatele sunt consemnate în procesul-verbal la pct. b1), b2), respectiv b3), b4) din modelul prevăzut la art. 90 alin. (3);
  e) după desigilarea urnei se numără voturile găsite în urnă, evidenţiindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile nule pentru consiliul local, primar, consiliul judeţean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti;
  f) citeşte cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin de vot, lista de candidaţi care a fost votată sau, după caz, numele şi prenumele candidatului independent ori numele şi prenumele candidatului pentru funcţia de primar care a fost votat şi arată buletinul de vot celor prezenţi; buletinele de vot deschise sunt selectate în funcţie de consiliul local, primar, consiliul judeţean şi, după caz, în funcţie de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti, sunt aşezate în funcţie de partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi de candidaţi independenţi şi sunt numărate şi legate separat;
  g) se consemnează rezultatul votului în tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, respectiv pentru primar de către un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte; dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezenţi şi candidaţi, aceştia au dreptul să întocmească şi ei un tabel; la municipiul Bucureşti se întocmeşte şi un tabel distinct pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi unul pentru primarul general al municipiului Bucureşti;
  h) în tabelele prevăzute la lit. g) se înscriu şi numărul total al votanţilor, numărul total al voturilor nule, listele de candidaţi sau, după caz, numele şi prenumele candidaţilor independenţi şi ale celor pentru funcţia de primar, precum şi numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare; tabelele astfel întocmite sunt instrumente de lucru pentru completarea proceselor-verbale;
  i) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare, buletinele având alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila «VOTAT» sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere. Votul este valabil în cazul în care, deşi ştampila aplicată a depăşit limitele patrulaterului, opţiunea alegătorului este evidentă. Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.
  (2) Deschiderea urnelor se face numai în prezenţa membrilor biroului şi, după caz, a persoanelor care au dreptul să asiste la votare. La numărarea voturilor pot participa, ca delegaţi, reprezentanţii tuturor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care au participat la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare. Acreditarea delegaţilor se face de către birourile electorale de circumscripţie comunale, orăşeneşti, municipale sau de sector, după caz, la cererea scrisă a conducerilor organizaţiilor judeţene ale partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, făcută cu cel puţin două zile înaintea datei alegerilor."
  34. La articolul 90, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Procesul-verbal cuprinde:
  a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secţia de votare (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),
  din care:
  a1) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală permanentă (pct. a1 ≥ pct. b1);
  a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2);
  a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3);
  a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4);
  b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale existente la secţie (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),
  din care:
  b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;
  b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală complementară;
  b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare;
  b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială;
  c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d) (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
  d) numărul voturilor nule;
  e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f);
  f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
  g) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidaţi sau de fiecare candidat independent pentru funcţia de consilier sau, după caz, numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat pentru funcţia de primar;
  h) expunerea pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie;
  i) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării."
  35. La articolul 99, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Procesul-verbal cuprinde:
  a) numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale din circumscripţia electorală (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4),
  din care:
  a1) numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1);
  a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale complementare (pct. a2 ≥ pct. b2);
  a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3);
  a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4);
  b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia electorală (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4), din care:
  b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente;
  b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare;
  b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare;
  b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială;
  c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d), (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
  d) numărul total al voturilor nule;
  e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f);
  f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
  g) numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare listă de candidaţi sau de fiecare candidat independent pentru funcţia de consilier sau, după caz, numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat pentru funcţia de primar, respectiv primar general al municipiului Bucureşti;
  h) numele şi prenumele candidaţilor aleşi pentru consiliul local, respectiv consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală care i-a propus, respectiv menţiunea de candidat independent;
  i) numele şi prenumele primarului, respectiv ale primarului general al municipiului Bucureşti ales şi partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală care l-a propus ori menţiunea de candidat independent;
  j) expunerea pe scurt a întâmpinărilor şi contestaţiilor formulate şi a hotărârilor pronunţate de biroul electoral de circumscripţie. Hotărârile pronunţate de birourile electorale de circumscripţie sunt definitive."
  36. La articolul 100, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Procesul-verbal se încheie în două exemplare, în termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale de circumscripţie, şi cuprinde:
  a) numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale din circumscripţiile electorale din judeţ (pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4), din care:
  a1) numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente (pct. a1 ≥ pct. b1);
  a2) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală complementară (pct. a2 ≥ pct. b2);
  a3) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare (pct. a3 ≥ pct. b3);
  a4) numărul total al alegătorilor în cazul cărora s-a folosit urna specială (pct. a4 ≥ pct. b4);
  b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale din judeţ, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4),
  din care:
  b1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente;
  b2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale complementare;
  b3) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare;
  b4) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, în cazul cărora s-a folosit urna specială;
  c) numărul total al voturilor valabil exprimate (pct. c ≤ pct. b - pct. d), (pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);
  d) numărul total al voturilor nule;
  e) numărul buletinelor de vot primite (pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f);
  f) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate;
  g) numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de listele de candidaţi la funcţia de consilier, grupate în funcţie de partide politice, alianţe politice sau alianţe electorale, precum şi în funcţie de candidaţii independenţi, sau, după caz, numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de candidaţii pentru funcţia de primar, grupate în funcţie de partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi în funcţie de candidaţii independenţi;
  h) numărul total al mandatelor de consilieri, grupate în funcţie de partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi în funcţie de candidaţii independenţi;
  i) numărul total al mandatelor pentru funcţia de primar, grupate în funcţie de partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi în funcţie de candidaţii independenţi."
  37. La articolul 103, literele c)-e) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "c) păstrarea registrelor cu listele electorale permanente şi listele electorale complementare în condiţii necorespunzătoare;
  d) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora în listele electorale permanente şi listele electorale complementare;
  e) efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente şi listele electorale complementare de către persoane neautorizate;
  ..........................................................................
  q) continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale potrivit dispoziţiilor art. 61, prin lansarea, afişarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum şi sfătuirea alegătorilor, în ziua votării, la sediul secţiilor de votare sau în perimetrul prevăzut la art. 80 alin. (1), să voteze sau să nu voteze anumite partide politice, alianţe politice, alianţe electorale ori candidaţi independenţi;".
  38. Articolul 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 104. - Contravenţiile prevăzute la art. 103 lit. h), i), l) şi t) se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. c), d), e) şi f), cu amendă de la 1.000 lei la 1.400 lei, cele prevăzute la lit. j), k), o), p), q), r), s) şi ş), cu amendă de la 1.400 lei la 2.000 lei, iar cele prevăzute la lit. a), b), g), m) şi n), cu amendă de la 2.200 lei la 3.000 lei."
  39. La articolul 106, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Înscrierea, cu ştiinţă, în copia de pe lista electorală permanentă sau în copia de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu sunt înscrise în lista electorală permanentă sau în lista electorală complementară constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani."
  40. La articolul 120, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 120. - (1) Guvernul, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii trebuie să asigure, pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale, statisticienii şi personalul tehnic auxiliar necesar, pe perioada cât funcţionează acestea. Personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, iar statisticienii necesari, de către Institutul Naţional de Statistică."
  41. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 124. - În sensul prezentei legi, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite sunt asimilate partidelor politice. Organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului sunt asimilate partidelor politice parlamentare."
  42. Articolul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 125. - (1) Odată cu data alegerilor, Guvernul stabileşte, prin hotărâre, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a Autorităţii Electorale Permanente, calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale şi cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale. Hotărârea privind stabilirea datei alegerilor, hotărârea privind cheltuielile necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale şi hotărârea pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale se publică împreună în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) În termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor, la propunerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a Autorităţii Electorale Permanente, Guvernul stabileşte, prin hotărâre, măsurile tehnico-organizatorice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor, modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul copiei de pe listele electorale complementare, modelul listei electorale suplimentare, modelul extrasului de pe lista electorală suplimentară şi al listei susţinătorilor, precum şi al ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi ale Biroului Electoral Central, modelul ştampilei de control şi al ştampilei cu menţiunea «VOTAT», modelul timbrului autocolant. În acelaşi termen, Guvernul stabileşte, prin hotărâre, la propunerea Institutului Naţional de Statistică, modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării.
  (3) Cu cel puţin 20 de zile înainte de data alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi primarului.
  (4) Predarea şi primirea formularelor, ştampilelor şi celorlalte materiale necesare votării se fac pe bază de proces-verbal."
  43. Articolul 126 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 126. - (1) Prin act de identitate, pentru cetăţenii români, în sensul prezentei legi, se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori paşaportul diplomatic sau de serviciu, aflată/aflat în termenul de valabilitate, iar în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar.
  (2) Cetăţenii Uniunii Europene îşi pot exercita dreptul la vot pe baza oricărui document valabil care le atestă identitatea."
  44. După articolul 132 se introduce un nou articol, articolul 132^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 132^1. - Autoritatea Electorală Permanentă elaborează materiale şi programe de informare a cetăţenilor Uniunii Europene asupra drepturilor lor electorale şi a modalităţii de exercitare a acestora."
  45. După articolul 133 se introduce următoarea menţiune:
  "Prevederile art. 4^1, 22, 22^1 - 24^4, art. 25 alin. (1) lit. b) şi f), art. 27, art. 37 alin. (1) lit. a), art. 48 alin. (1) şi (2), art. 49 alin. (1) şi (3), art. 53^1, art. 82 alin. (1), art. 87, 89, art. 90 alin. (3), art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (2), art. 103 lit. c)-e) şi q), art. 106 alin. (2), art. 126 şi 132^1 transpun Directiva Consiliului 94/80/CE din 19 decembrie 1994 privind stabilirea modalităţilor de exercitare a dreptului de a alege şi de a fi ales la alegerile municipale pentru cetăţenii Uniunii care au reşedinţa într-un stat membru a cărui cetăţenie nu o deţin, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 368 din 31 decembrie 1994, cu modificările ulterioare."


  Articolul II

  În Legea partidelor politice nr. 14/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 17 ianuarie 2003, după articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 55^1. - Cetăţenii Uniunii Europene care nu deţin cetăţenia română şi au domiciliul în România au dreptul de a se asocia în partide politice sau de a se înscrie în partide politice în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români."


  Articolul III

  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 29, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului, raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, după cum urmează:
    Numărul locuitorilor comunei sau ai oraşuluiNumărul consilierilor
    până la 1.5009
    între 1.501 şi 3.00011
    între 3.001 şi 5.00013
    între 5.001 şi 10.00015
    între 10.001 şi 20.00017
    între 20.001 şi 50.00019
    între 50.001 şi 100.00021
    între 100.001 şi 200.00023
    între 200.001 şi 400.00027
    peste 400.00031

  (2) Consiliul General al Municipiului Bucureşti este compus din 55 de consilieri locali."
  2. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - (1) Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către prefect. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum şi primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
  (2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii.
  (3) În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
  (4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
  (5) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră."
  3. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.
  (2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri.
  (3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.
  (4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
  (5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot."
  4. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 31^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 31^1. - (1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.
  (2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă."
  5. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 58. - (1) Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor, în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul, de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei.
  (2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazurile prevăzute la art. 31 alin. (4)."
  6. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 90. - La constituirea consiliului judeţean se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 30-35."


  Articolul IV

  La efectuarea operaţiunilor tehnice necesare centralizării rezultatelor alegerii autorităţilor administraţiei publice locale se va utiliza un sistem informatic pus la dispoziţie de Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Sistemul va avea la bază soluţia informatică aflată în proprietatea Institutului Naţional de Statistică şi folosită la alegerile locale din anul 2004. Institutul Naţional de Statistică va opera actualizarea acestuia în conformitate cu modificările legislative aduse de prezenta ordonanţă de urgenţă. După actualizare, sistemul informatic se va transfera, cu titlu gratuit, de la Institutul Naţional de Statistică la Autoritatea Electorală Permanentă, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor locale.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul internelor
  şi reformei administrative
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Preşedintele
  Autorităţii Electorale Permanente,
  Marian Muhuleţ
  Secretarul general al Guvernului,
  Ilie Gavril Bolojan
  Departamentul
  pentru Afaceri Europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 27 februarie 2008.
  Nr. 20.
  ------------