NORME METODOLOGICE din 11 aprilie 2001
de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001
  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Cetăţenii români cu domiciliul în România, denumiţi în continuare cetăţeni români, care lucrează în străinătate, beneficiază de protecţie în condiţiile stabilite de Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi de acordurile, înţelegerile, tratatele sau convenţiile încheiate de Guvernul României, prin autorităţile competente, cu autorităţile publice similare din alte state.


  Articolul 2

  Prezentele norme metodologice au drept scop stabilirea criteriilor şi a procedurilor care să permită aplicarea prevederilor Legii nr. 156/2000 referitoare la:
  a) acreditarea persoanelor juridice prevăzute la art. 5 din această lege ca agenţi de ocupare a forţei de muncă, pentru a desfăşura activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate;
  b) medierea în vederea angajării cetăţenilor români în străinătate;
  c) protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;
  d) coordonarea şi controlul activităţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate.


  Capitolul 2 Acreditarea agenţilor de ocupare a forţei de muncă


  Articolul 3

  (1) Agenţii de ocupare a forţei de muncă pot desfăşura activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) au prevăzut în actul constitutiv, în cadrul obiectului de activitate, "Selecţia şi plasarea forţei de muncă", cod 7450, activitate prevăzută în Clasificarea Activităţilor din Economia Naţionala - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997;
  b) sunt acreditaţi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
  (2) Se supun procedurii de acreditare şi filialele societăţilor comerciale prevăzute la art. 5 lit. a) din Legea nr. 156/2000.
  (3) Angajatorii care, potrivit obiectului lor de activitate, executa lucrări sau prestează servicii în străinătate în temeiul unui contract şi detaseaza propriii salariaţi în acest scop nu sunt consideraţi agenţi de ocupare a forţei de muncă în sensul prevederilor Legii nr. 156/2000 şi în aceasta situaţie nu sunt supuşi obligaţiei de a îndeplini condiţiile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 4

  În sensul prevederilor art. 8 din Legea nr. 156/2000, acreditarea agenţilor de ocupare a forţei de muncă consta în evaluarea şi recunoaşterea capacităţii acestora de a presta servicii de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate.


  Articolul 5

  În vederea obţinerii acreditării agentul de ocupare a forţei de muncă va depune la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale o cerere însoţită de următoarele documente:
  a) actul constitutiv din care să reiasă obiectul de activitate, potrivit art. 3 alin. (1) lit. a);
  b) certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie judeteana, respectiv Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială îşi are sediul, precum şi dovada din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscrieri de menţiuni referitoare la existenta unei hotărâri judecătoreşti definitive pentru săvârşirea de infracţiuni în legătură cu activitatea pe care o desfăşoară, la punerea sub interdicţie, instituirea curatelei, declararea stării de faliment, cedarea contractului în favoarea altei persoane juridice sau existenta unei hotărâri judecătoreşti definitive în defavoarea sa privind litigii contractuale;
  c) dovada prin care se atesta bonitatea, eliberata de banca la care îşi are deschis contul;
  d) dovezi eliberate de organele competente privind achitarea la zi a obligaţiilor la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi la Fondul asigurărilor sociale de sănătate;
  e) memoriu însoţit de acte, după caz, din care să rezulte condiţiile şi modul în care se va desfăşura activitatea de mediere: spaţiul, dotările şi echipamentele utilizate, numărul, structura şi calificarea personalului care prestează serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de muncă ale angajatorilor din străinătate, stabilirea de relaţii cu parteneri de mediere străini; posibilitatea organizării unei bănci de date cu privire la ofertele şi solicitarile de locuri de muncă, precum şi informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificarile şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenta;
  f) calcule estimative pentru tarifele serviciilor de mediere.


  Articolul 6

  (1) Dacă din verificarea documentelor prevăzute la art. 5 rezultă ca agentul de ocupare a forţei de muncă îndeplineşte condiţiile pentru a presta activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va elibera, în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea documentaţiei, un certificat de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Certificatul de acreditare va fi eliberat în scris de agentul de ocupare a forţei de muncă numai persoanei împuternicite.
  (3) În cazul neacordarii acreditării Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va comunică în scris agentului de ocupare a forţei de muncă, în termenul prevăzut la alin. (1), motivele care au stat la baza luării acestei decizii.
  (4) Decizia Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale privind neacordarea acreditării poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competenţa, potrivit legii.


  Capitolul 3 Condiţii pentru desfăşurarea activităţii de mediere


  Articolul 7

  (1) Activităţile de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate constau, în principal, în: a) constituirea unei bănci de date privind solicitanţii de locuri de muncă şi ofertele de locuri de muncă în străinătate;
  b) identificarea locurilor de muncă oferite de angajatori, persoane juridice sau persoane fizice din străinătate, ori de parteneri de mediere străini;
  c) publicarea locurilor de muncă şi a condiţiilor de ocupare a acestora;
  d) preselecţia sau, după caz, selecţia candidaţilor, corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanta cu pregătirea, aptitudinile şi interesele acestora;
  e) întreprinderea demersurilor pentru angajarea persoanelor selectate pe locurile de muncă oferite.
  (2) Pentru cuprinderea solicitanţilor de locuri de muncă în străinătate în banca de date a agentului de ocupare a forţei de muncă nu se percep taxe.


  Articolul 8

  (1) Agenţii de ocupare a forţei de muncă pot trimite cetăţeni români pentru a fi angajaţi în străinătate numai după verificarea de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a contractelor şi certificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 156/2000.
  (2) Pentru certificarea prevăzută la alin. (1) agenţii de ocupare a forţei de muncă vor prezenta la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale următoarele documente:
  a) contractul original, dacă este încheiat în limba română, sau, după caz, traducerea legalizată a acestuia, precum şi o copie xerox;
  b) fundamentarea tarifului serviciilor de mediere, în cazul în care acest tarif este achitat de solicitantul unui loc de muncă în străinătate;
  c) dovezi eliberate de organele competente privind achitarea la zi a obligaţiilor la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi la Fondul asigurărilor sociale de sănătate.


  Articolul 9

  (1) Agenţii de ocupare a forţei de muncă sunt obligaţi sa comunice Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale orice modificare a nivelului tarifului serviciilor de mediere.
  (2) Dacă tarifele pentru prestarea serviciilor de mediere sunt încasate de la angajatori străini, agenţii de ocupare a forţei de muncă nu pot pretinde plata serviciilor de mediere şi de la solicitanţii de locuri de muncă în străinătate.
  (3) Agenţii de ocupare a forţei de muncă vor restitui, parţial sau total, tariful serviciilor de mediere încasat de la solicitanţi, dacă nu reuşesc să le ofere locuri de muncă în termenul stabilit prin contractele de mediere sau dacă, înainte de expirarea duratei contractului de mediere, beneficiarul acestui contract renunţa la mediere.


  Articolul 10

  Agenţii de ocupare a forţei de muncă nu vor percepe, în afară tarifului prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. b), comisioane şi nu vor pretinde garanţii de la persoanele mediate, respectiv de la persoanele angajate în străinătate cu contract individual de muncă.


  Articolul 11

  (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 156/2000 agenţii de ocupare a forţei de muncă încheie, în forma scrisă, cu cetăţenii români care solicită sa lucreze în străinătate, contracte de mediere care vor cuprinde cel puţin elementele şi clauzele prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Contractele de mediere pot fi încheiate numai după efectuarea operaţiunilor de verificare şi certificare prevăzute la art. 8 alin. (1).


  Articolul 12

  (1) În vederea realizării controlului activităţii de mediere agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia să deţină şi să prezinte, în original, contractul încheiat cu angajatorul din străinătate, certificat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, potrivit art. 8 alin. (1), precum şi următoarele documente personale, în original sau în copie, după caz, ale cetăţenilor români trimişi sa lucreze în străinătate:
  a) actul de identitate;
  b) pasaportul, paginile cu fotografia şi cu viza;
  c) carnetul de muncă din care să rezulte ca i-a încetat activitatea în ţara, în condiţiile legii;
  d) acte de calificare;
  e) certificatul de sănătate;
  f) contractul de mediere;
  g) contractul individual de muncă, în limba română;
  h) certificatul de cazier judiciar;
  i) dovada emisă de Direcţia Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei, din care să rezulte ca solicitantul nu are interdicţia legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la libera circulaţie în afară graniţelor tarii.
  (2) Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia sa păstreze timp de 3 ani de la încetarea raporturilor de muncă ale cetăţenilor români în străinătate documentele prevăzute la alin. (1).


  Articolul 13

  Agenţii de ocupare a forţei de muncă sunt obligaţi sa transmită trimestrial Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului încheiat, Situaţia privind persoanele mediate şi angajate în străinătate, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.


  Capitolul 4 Suspendarea sau retragerea acreditării


  Articolul 14

  (1) Acreditarea agenţilor de ocupare a forţei de muncă se suspenda în cazul încălcării uneia dintre obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1), la art. 9 alin. (1) şi la art. 13, precum şi în cazul în care aceştia nu mai îndeplinesc condiţiile pentru acreditare prevăzute la art. 5 lit. c), d) şi e).
  (2) Suspendarea acreditării agentului de ocupare a forţei de muncă încetează după prezentarea dovezilor din care să rezulte ca motivele suspendării au fost eliminate.


  Articolul 15

  (1) Retragerea acreditării agentului de ocupare a forţei de muncă are loc în următoarele situaţii:
  a) încălcarea obligaţiei privind încheierea actului adiţional la contractul individual de muncă, potrivit art. 12 alin. (2) din Legea nr. 156/2000;
  b) dacă agentul de ocupare a forţei de muncă nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 lit. a) şi b);
  c) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 10, 11 şi 12;
  d) după trecerea unei perioade de 6 luni de la data la care s-a comunicat suspendarea acreditării, dacă în acest interval suspendarea nu a încetat;
  e) dacă pe perioada suspendării acreditării desfăşoară activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate;
  f) după aplicarea a doua suspendări ale acreditării.
  (2) Agentul de ocupare a forţei de muncă căruia i s-a retras acreditarea poate solicita o noua acreditare, în condiţiile legii, numai după un an de la comunicarea retragerii.
  (3) Agentul de ocupare a forţei de muncă căruia i s-a retras de doua ori acreditarea pierde dreptul de a mai fi acreditat.
  (4) Acreditarea agenţilor de ocupare a forţei de muncă se suspenda sau se retrage de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pe baza constatărilor efectuate de personalul propriu, împuternicit în acest sens, sau de inspectorii din cadrul Inspecţiei Muncii.
  (5) Decizia privind suspendarea sau retragerea acreditării se comunică în scris, în termen de 15 zile de la data constatărilor efectuate potrivit alin. (4), agentului de ocupare a forţei de muncă în cauza şi poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competenţa, potrivit legii.


  Capitolul 5 Accesul la măsurile de protecţie socială al cetăţenilor români care lucrează în străinătate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori străini


  Articolul 16

  (1) Potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 156/2000, cetăţenii români care lucrează în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori din străinătate vor beneficia de măsurile de protecţie socială prevăzute de lege, dacă pe baza veniturilor declarate, realizate în străinătate, contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul asigurărilor sociale de sănătate.
  (2) Pentru a beneficia de prestaţiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de stat şi al asigurărilor de şomaj cetăţenii români care lucrează în străinătate trebuie să depună la instituţiile competente documentele corespunzătoare, după cum urmează:
  a) la casa teritorială de pensii, Declaraţia de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de stat, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
  b) la agenţia judeteana pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, Declaraţia de asigurare pentru şomaj, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
  (3) Pentru a beneficia de prestaţiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate cetăţenii români care lucrează în străinătate se pot asigura, în condiţiile legii, la casele teritoriale de sănătate în a căror rază îşi au domiciliul.


  Articolul 17

  Cetăţenii români care se angajează în străinătate în ţările cu care România are încheiate acorduri internaţionale de securitate socială beneficiază de drepturile de protecţie socială prevăzute de aceste reglementări.


  Capitolul 6 Coordonarea şi controlul activităţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate


  Articolul 18

  În aplicarea prevederilor art. 14 şi 15 din Legea nr. 156/2000 şi ale prezentelor norme metodologice Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale desfăşoară în principal următoarele activităţi:
  a) verifica şi analizează documentaţia depusa de agenţii de ocupare a forţei de muncă în vederea acreditării şi eliberează certificatele de acreditare;
  b) tine evidenta agenţilor de ocupare a forţei de muncă acreditaţi şi a situaţiilor de suspendare sau de retragere a acreditării;
  c) verifica contractele şi certifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 156/2000;
  d) urmăreşte desfăşurarea activităţii de selecţie şi de plasare a forţei de muncă, realizată de agenţii de ocupare a forţei de muncă acreditaţi;
  e) constata situaţiile de încălcare a prevederilor legale şi pe baza acestora ia măsuri de suspendare sau, după caz, de retragere a acreditării agenţilor de ocupare a forţei de muncă;
  f) îndrumă agenţii de ocupare a forţei de muncă cu privire la criteriile de recrutare şi de selecţie a candidaţilor în vederea angajării în străinătate;
  g) cooperează cu instituţii şi agenţii din străinătate cu privire la legislaţia în domeniul pieţei muncii din statele pe al căror teritoriu cetăţenii români sunt angajaţi prin intermediul agenţilor de ocupare a forţei de muncă;
  h) tine evidenta ofertelor de locuri de muncă în baza contractelor prevăzute la art. 10 din Legea nr. 156/2000 şi a cetăţenilor români angajaţi în străinătate;
  i) cooperează cu inspectoratele teritoriale de muncă pentru constatarea situaţiilor de încălcare a prevederilor legale şi pentru luarea măsurilor corespunzătoare.


  Articolul 19

  (1) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor urmări şi vor transmite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale date şi informaţii privind aplicarea nediscriminatorie a legislaţiei locale şi respectarea prevederilor legii române aplicabile, precum şi modul în care agenţii de ocupare a forţei de muncă şi persoanele angajate în străinătate îşi respecta obligaţiile legale.
  (2) În cazurile în care se vor constata încălcări ale prevederilor legale ori contractuale misiunile diplomatice şi oficiile consulare vor sesiza, direct sau la cererea autorităţilor române interesate, organele abilitate din statul pe al cărui teritoriu cetăţenii români sunt angajaţi, în vederea reglementării situaţiei.


  Capitolul 7 Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 20

  (1) Agenţii economici care au primit avizul sa plaseze forta de muncă pe teritoriul Statului Israel şi au contracte în derulare sunt obligaţi să solicite, până la finalizarea executării acestor contracte, acreditarea de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 156/2000 şi ale prezentelor norme metodologice, în vederea continuării activităţii de selecţie şi de plasare a forţei de muncă.
  (2) Contractele agenţilor economici prevăzuţi la alin. (1) cu angajatori din Statul Israel, precum şi contractele individuale de muncă ale cetăţenilor români cu aceşti angajatori, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor derula în condiţiile în care au fost încheiate.


  Articolul 21

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Articolul 22

  La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 311/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, şi Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 439/1996 privind înfiinţarea Comisiei speciale pentru punerea în aplicare a Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 311/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 4 octombrie 1996.


  Anexa 1
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
  CERTIFICAT DE ACREDITARE
  Societatea Comercială ...................................................., cu sediul în .....(adresa completa)............, înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr. ..................., cod fiscal ............................, se acreditează pentru a desfăşura activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate, în temeiul prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate.
  ..............................
  (semnatura*) şi ştampila)
  Seria............. nr. ...............
  Data..................................
  ----------- Notă *) Persoana imputernicita să semneze documentul, desemnată prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.


  Anexa 2
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  CONTRACT DE MEDIERE
  nr. ......... din ............
  I. Părţile contractante
  Societatea Comercială ............................................., denumita în continuare furnizor, cu sediul în ......(adresa completa)...................., înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr........................, cod fiscal ............................................, titulara a Certificatului de acreditare seria ............ nr. ........ din ...................., reprezentată prin domnul/doamna ......................................................., având funcţia de ................................................................,
  şi.......(numele şi prenumele solicitantului).............., denumit/denumita în continuare beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..... nr. ..................., cod numeric personal .............................., de profesie ..............................................., domiciliat/domiciliata în .........(adresa completa).............................................,
  au convenit următoarele:
  II. Obiectul contractului
  1. Medierea în vederea angajării beneficiarului la ...(denumirea angajatorului din străinătate)............. din ....(ţara)................ .
  2. Îndeplinirea tuturor formalităţilor pentru încheierea contractului individual de muncă
  3. Îndeplinirea formalităţilor privind deplasarea la locul de muncă
  4. Alte prestaţii ............................................................
  III. Durata contractului
  Durata contractului este de .......................... de la data încheierii.
  IV. Obligaţiile părţilor
  1. Obligaţiile furnizorului:
  a) să ofere un loc de muncă în concordanta cu pregătirea, aptitudinile şi interesele beneficiarului pe durata prezentului contract;
  b) să prezinte beneficiarului informaţii şi precizări cu privire la cerinţele locului de muncă şi la condiţiile în care poate avea loc angajarea;
  c) să asigure, după caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;
  d) să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de muncă cu angajatorul;
  e) să asigure includerea în contractul individual de muncă a elementelor prevăzute în ofertele ferme de locuri de muncă;
  f) să asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de muncă şi în limba română;
  g) să asigure confidenţialitatea datelor personale;
  h) să efectueze demersurile şi formalităţile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul de muncă (obţinerea, după caz, a pasaportului, a vizei, a permisului de muncă, asigurarea condiţiilor de transport etc.);
  i) sa restituie toate documentele depuse de beneficiar, în cazul în care nu i-a găsit loc de muncă corespunzător sau acesta renunţa la mediere;
  j) să asigure respectarea de către angajator a clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă.
  2. Obligaţiile beneficiarului:
  a) să prezinte toate documentele şi sa furnizeze toate informaţiile necesare pentru căutarea unui loc de muncă corespunzător în străinătate;
  b) sa participe la acţiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectării pentru a fi angajat în străinătate;
  c) sa anunţe furnizorul în cazul renunţării la serviciile de mediere ale acestuia;
  d) sa achite taxele legale şi costurile legate de deplasarea în străinătate dacă acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de muncă;
  e) să respecte obligaţiile prevăzute în contractul individual de muncă.
  V. Tariful serviciilor de mediere
  1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de ...(în cifre şi în litere).............. lei şi se achită la data încheierii contractului.
  2. Furnizorul se obliga sa restituie beneficiarului o parte din tarif, în următoarele situaţii:
  a) ...........%, dacă nu găseşte un loc de muncă corespunzător pentru beneficiar pe durata contractului;
  b) ...........%, dacă înainte de expirarea duratei contractului beneficiarul notifica renunţarea la mediere.
  VI. Modificarea şi completarea contractului
  Modificarea şi completarea clauzelor contractului pot fi făcute numai prin acordul de voinţa al părţilor, prin act adiţional la contract, încheiat în forma scrisă.
  VII. Încetarea contractului
  Prezentul contract încetează:
  a) la data semnării contractului individual de muncă cu angajatorul, cu excepţia clauzelor prevăzute la cap. IV pct. 1 lit. j) şi pct. 2 lit. e), care încetează la expirarea contractului individual de muncă;
  b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă obiectul contractului nu s-a realizat;
  c) prin acordul de voinţa al părţilor;
  d) dacă beneficiarul refuza ........ oferte de locuri de muncă în străinătate;
  e) prin reziliere.
  În cazul în care una dintre părţi nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract partea lezata va notifica părţii în culpa să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.
  Dacă partea în culpa, în termen de .... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezata poate rezilia în mod unilateral contractul şi poate solicita despăgubiri, potrivit legii.
  VIII. Litigii
  În caz de litigiu părţile vor incerca soluţionarea în mod amiabil a acestuia.
  În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea în mod amiabil a litigiului, părţile convin ca acesta să fie soluţionat de instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.
  IX. Dispoziţii finale
  Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
  Prezentul contract s-a încheiat la sediul furnizorului, în doua exemplare, unul pentru furnizor şi unul pentru beneficiar.
  Furnizor, Beneficiar,
  ............... .................


  Anexa 3
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  Societatea Comercială ..........................
  Sediul .........................................
  Seria şi numărul certificatului de acreditare ......................
  SITUAŢIA
  privind persoanele mediate şi angajate în străinătate
  în trimestrul .......................
  I. Numărul solicitanţilor de locuri de muncă în străinătate cuprinşi în banca de date ..................................................
  II. Numărul persoanelor cu care s-au încheiat contracte de mediere
  ....................................................................
  III. Numărul persoanelor angajate în străinătate în urma medierii ..........., din care: ............. bărbaţi şi ............. femei
  IV. Structura persoanelor angajate în străinătate:

      1. Pe ocupaţii şi pe tari
  ┌───────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
  │ Ocupaţia │ Numărul │ din care, pe tari: │
  │ │ de persoane ├─────────────────────────────────────────┤
  ├───────────┼────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┴────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘      2. Pe ocupaţii şi pe grupe de vârsta
  Ocupaţia Numărul din care:
  de persoane
  sub 25 25-29 30-39 40-49 50-55 peste 55
  de ani de ani de ani de anide ani de ani


  V. Numărul salariaţilor din Societatea Comercială ............. trimişi sa lucreze pe baza actului adiţional la contractul individual de muncă:
  - ţara ..........................., numărul persoanelor ...................
  VI. Numărul total de persoane aflate la lucru în străinătate .............
  VII. Numărul persoanelor care au părăsit locul de muncă înainte de expirarea contractului individual de muncă .............
  VIII. Cazuri de accidente de muncă şi decese (nominal).
  Conducătorul societăţii comerciale,
  .......................................
  (semnatura şi ştampila)


  Anexa 4
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  DECLARAŢIE DE ASIGURARE ÎN SISTEMUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  nr. ........ din ....... luna ....... anul ........
  1. Numele şi prenumele asiguratului 2. Codul numeric personal
  ............................. ...........................
  3. Adresa: localitatea ......................., judeţul/sectorul ...................., str. ..................................... nr. ............., bl. ........., sc. ........, et. ......., ap. ........, telefon .........................................
  4. Actul de identitate: seria ................ nr. ...............................
  5. Declaraţie cu privire la încadrarea în prevederile art. 13 din Legea nr. 156/2000:
  Începând cu data de ................ luna .............. anul ............. asiguratul declara ca se încadrează în categoria "cetăţean român angajat cu contract individual de muncă încheiat cu un angajator din străinătate".
  6. Venitul asigurat*) este de ....(în cifre)....... lei.
  7. Contribuţiile datorate:
  a) contribuţia de asigurări sociale de stat ............................. lei;
  b) contribuţia la Fondul pentru pensia suplimentară ............. lei.
  8. Conturile în care se plătesc contribuţiile, deschise la trezorerie pe seama Casei teritoriale de pensii ................., sunt:
  - pentru contribuţia de asigurări sociale de stat, contul nr. 22.09.04.01;
  - pentru contribuţia pentru pensia suplimentară, contul nr. 22.09.04.04.
  9. Declaraţia asiguratului:
  Declar pe propria răspundere ca datele de mai sus corespund realităţii.
  Posed carnetul de muncă seria ............. nr. ............., pe care îl depun alăturat.
  Am luat cunoştinţa ca perioadele de cotizare constituie vechime în munca, fiind luate în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale, cu excepţia drepturilor de şomaj şi a celor privind asigurările sociale de sănătate.
  Ma oblig sa virez contribuţiile lunare la bugetul asigurărilor sociale de stat până la sfârşitul lunii următoare pentru luna în curs, în caz contrar urmând sa achit majorări de întârziere.
  Am luat cunoştinţa de faptul ca perioadele pentru care nu s-au achitat contribuţiile de asigurări sociale de stat nu constituie vechime în munca.
  .........................
  (semnatura asiguratului)
  S-a întocmit la Casa teritorială de pensii ........................ carnetul de muncă seria ............... nr. ............... de către ................................, având funcţia de ............................ **).
  ....................
  (semnatura)
  Directorul general al Casei teritoriale de pensii,
  ...............................................
  (semnatura şi ştampila)
  ----------------- Notă *) Care nu poate fi mai mic decât o pătrime din salariul mediu brut pe economie la data declarării veniturilor şi nici mai mare decât de 3 ori salariul mediu brut pe economie. Notă **) În situaţiile în care persoanele care se asigura nu au carnete de muncă întocmite.


  Anexa 5
  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  DECLARAŢIE DE ASIGURARE PENTRU ŞOMAJ
  nr. ........ din ....... luna ........ anul ..........
  1. Numele şi prenumele asiguratului 2. Codul numeric personal
  ............................. ...............................
  3. Adresa: localitatea ..............., judeţul/sectorul .........................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon ........
  4. Actul de identitate: seria ....... nr. .............
  5. Declaraţie cu privire la încadrarea în prevederile art. 13 din Legea nr. 156/2000:
  Începând cu data de ......................... luna .................... anul .......... asiguratul declara ca se încadrează în categoria "cetăţean român angajat cu contract individual de muncă încheiat cu un angajator din străinătate".
  6. Venitul asigurat*) este de .....(în cifre)..................... lei
  7. Contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj ......................... lei
  8. Contul în care se plăteşte contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, deschis la trezorerie pe seama Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, nr. .............
  9. Declaraţia asiguratului:
  Declar pe propria răspundere ca datele de mai sus corespund realităţii.
  Ma oblig sa virez contribuţia lunară la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj până la sfârşitul lunii următoare pentru luna în curs, în caz contrar urmând sa achit majorări de întârziere.
  ........................
  (semnatura asiguratului)
  ------------ Notă *) Care nu poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe ţara.
  -------------