ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 103 din 3 septembrie 2008privind înființarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008
  Având în vedere:– obligațiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind facilitarea accesării fondurilor comunitare destinate sectorului agricol;– necesitatea transpunerii prevederilor comunitare în scopul implementării politicii agricole comune și, în special, a prevederilor referitoare la constituirea și recunoașterea organizațiilor interprofesionale, care au un rol important în ceea ce privește furnizarea de servicii de consultanță și instruire pentru creșterea capacității de absorbție a fondurilor comunitare specifice printre ai căror beneficiari sunt și organizațiile interprofesionale;– că lansarea măsurii 1.1.1. "Formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe" și a măsurii 1.4.3. "Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori" este programată în trimestrul al treilea, este necesară urgentarea creării cadrului legislativ pentru recunoașterea organizațiilor interprofesionale beneficiare ale acestor măsuri;– că riscul de a pierde fonduri comunitare prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) și prin Fondul European Agricol pentru Garantarea în Agricultură (FEGA) trebuie redus, aprobarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe va crea premisele necesare continuării procesului de reformă a sectoarelor agricultură și dezvoltare rurală prin asigurarea unui grad ridicat de absorbție financiară.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1

  Prezenta ordonanță de urgență reglementează înființarea organizațiilor interprofesionale pentru un produs sau un grup de produse agroalimentare, la nivel național sau regional, denumite în continuare OIPA, principalele obiective, activități, drepturi și obligații ale acestora.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:
  a) produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetală sau animală, inclusiv bioproduse și produse semiprelucrate, procesate și/sau conservate, derivate din cele naturale și destinate consumului uman;
  b) filiera produsului agroalimentar - sistemul de relații funcționale care leagă producătorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comercianții și/sau bursele de mărfuri care tranzacționează același produs sau grup de produse, în vederea utilizării și/sau a consumului acestuia sau acestora;
  c) organizații profesionale - forme asociative cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, constituite la inițiativa reprezentanților activităților economice din cadrul filierei pe produs agroalimentar;
  d) acord interprofesional - ansamblu de reguli elaborate în cadrul unei organizații interprofesionale și asumate în unanimitate de organizațiile profesionale membre, în scopul armonizării cererii și ofertei de produse, având ca obiectiv creșterea calității pe filiera de produs agroalimentar;
  (la 12-03-2009, Litera d) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 29 din 5 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 09 martie 2009 )

  e) organizația comună a piețelor agricole - sistem de reguli și mecanisme obligatorii la nivelul statelor membre care reglementează producția, comerțul și procesarea produselor agricole.


  Articolul 3
  (1) OIPA trebuie să reprezinte o parte semnificativă a producției și/sau a comercializării și/sau a procesării produselor agroalimentare în regiunea ori în regiunile în cauză și, în cazul în care este vorba de mai multe regiuni, OIPA trebuie să demonstreze un nivel minim de reprezentativitate în fiecare regiune, pentru fiecare domeniu pe care îl acoperă.(2) Criteriile de reprezentare, procedura de acordare sau de retragere a recunoașterii, de control și monitorizare a OIPA, organizarea și funcționarea OIPA, precum și delegarea de atribuții se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.
  (la 12-03-2009, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 29 din 5 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 09 martie 2009 )


  Articolul 4
  (1) OIPA este persoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, fără scop lucrativ, recunoscută de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.
  (la 12-03-2009, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 29 din 5 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 09 martie 2009 )
  (2) OIPA se înființează la inițiativa a cel puțin o treime din numărul organizațiilor profesionale de pe filiera de produs care urmăresc îndeplinirea a cel puțin două dintre următoarele obiective:
  (la 12-03-2009, Preambulul Alineatului (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 29 din 5 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 09 martie 2009 )

  a) contribuția la buna funcționare a piețelor, prin promovarea unor produse adaptate cerințelor pieței din punct de vedere cantitativ și calitativ;
  b) asigurarea transparenței necesare în funcționarea corectă a organizării comune a piețelor agricole;
  c) realizarea contractelor standard compatibile cu reglementările comunitare;
  d) contribuția la aplicarea, în sistem descentralizat, a politicilor agricole naționale și comunitare;
  e) întărirea siguranței alimentare, în special prin asigurarea trasabilității produselor, acționând în interesul utilizatorilor și al consumatorilor;
  f) îmbunătățirea sistemului informațional privind cererea și oferta, concentrarea și coordonarea ofertei și comercializarea produselor membrilor producători;
  g) realizarea unei mai bune valorificări a produselor, în special prin acțiuni de marketing și cercetare de piață, urmărind promovarea acestora pe piața internă și externă;
  h) participarea organizațiilor profesionale membre la elaborarea strategiilor și programelor de dezvoltare din sectorul pe care îl reprezintă;
  i) realizarea de proiecte de cercetare și studii cu privire la metodele noi de producție, procesare, distribuție și la evoluția pieței;
  j) dezvoltarea metodelor și a instrumentelor necesare îmbunătățirii calității produselor pe parcursul etapelor de producție și procesare;
  k) promovarea unor practici și tehnologii de producție integrate și ecologice, care să asigure protecția mediului înconjurător;
  l) punerea în valoare și protejarea agriculturii biologice și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice;
  m) furnizarea de servicii de consultanță și instruire destinate organizațiilor profesionale membre și apărarea intereselor acestora în relațiile acestora cu organisme guvernamentale și ale administrației de stat, precum și soluționarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor dintre organizațiile profesionale membre;
  n) legătura și conlucrarea cu organismele finanțatoare din țară sau din străinătate pentru contractarea de credite și implementarea unor programe care să asigure dezvoltarea unor unități de producție viabile și competitive.


  Articolul 5
  (1) Înființarea OIPA are la bază încheierea de acorduri interprofesionale între organizațiile profesionale din cadrul aceleiași filiere de produs agroalimentar, în scopul creării unui mediu de afaceri stabil și predictibil, prin dezvoltarea unui sector agroalimentar competitiv și în concordanță cu așteptările consumatorilor.(2) OIPA au ca misiune promovarea intereselor comune și complementare ale organizațiilor profesionale de pe filiera unui produs agroalimentar.(3) Pentru a crea un mediu de afaceri stabil și predictibil, OIPA acționează în sensul consolidării capacității membrilor organizațiilor profesionale de a se organiza și a participa activ în procesul decizional, local și central, asigurând valorificarea produselor proprii și facilitarea accesului pe piețele locale, naționale, comunitare și internaționale.(4) OIPA recunoscute sunt consultate în privința definirii, orientării și reglementării politicilor de filieră.(5) OIPA contribuie, împreună cu autoritatea administrativă competentă, la implementarea politicilor agroalimentare naționale și comunitare și poate prelua, prin delegare, atribuții ale acesteia.


  Articolul 6

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate promova pe o durată determinată, în totalitate sau parțial, acordurile interprofesionale încheiate prin contracte-standard, convenții și/sau acțiuni comune în cadrul unei OIPA recunoscute, care sunt conforme interesului general, sunt compatibile cu regulile politicii agricole comune și favorizează:
  a) reglementarea ofertei și cererii;
  b) adaptarea și regularizarea ofertei;
  c) punerea în aplicare a mecanismelor de introducere pe piață a produselor agroalimentare și, dacă este cazul, a mecanismelor de gestionare a ajutoarelor naționale și europene;
  d) creșterea calității produselor, scop în care acordurile pot să prevadă mai ales elaborarea și aplicarea regulilor privind calitatea și a regulilor de definire, condiționare, transport și prezentare, dacă este necesar până la stadiul de vânzare en detail a produselor. Pentru produsele cu denumire de origine controlată sau indicație geografică, aceste acorduri pot să prevadă în special punerea în aplicare a procedurilor privind controlul calității;
  e) stabilirea de relații interprofesionale în cadrul sectorului interesat, mai ales pentru stabilirea normelor tehnice și a programelor de cercetare aplicată și dezvoltare;
  f) promovarea produsului agroalimentar pe piața internă și externă;
  g) demersurile colective ale organizațiilor profesionale membre, în scopul combaterii riscurilor economice, de mediu, climatice.


  Articolul 7
  (1) O OIPA ce funcționează în una sau în mai multe regiuni, reprezentativă pentru producția și/sau comercializarea și/sau prelucrarea unui produs agroalimentar dat, poate solicita Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale să recunoască, prin ordin, drept obligatorii unele dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate, convenite în cadrul OIPA respective, pe o perioadă limitată, pentru toți operatorii ce activează în regiunea sau în regiunile respective, indiferent dacă aceștia sunt persoane fizice ori juridice, care nu aparțin OIPA respective, în măsura în care aceste acorduri, decizii sau practici sunt în interesul public.(2) Normele pentru care poate fi solicitată extinderea obligativității respectării acordurilor, deciziilor sau practicilor concertate de către toți operatorii trebuie:
  a) să vizeze unul dintre următoarele obiective:– raportări referitoare la producție și la piață;– reguli de producție mai stricte decât cele stabilite prin reglementările comunitare sau naționale;– întocmirea de contracte-standard compatibile cu reglementările comunitare;– reguli de comercializare;– reguli de protecție a mediului;– măsuri de promovare și exploatare a potențialului produselor;– măsuri de protecție a agriculturii organice, precum și a denumirii de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilor geografice;
  b) să fi fost în vigoare timp de cel puțin un an de comercializare;
  c) să fie obligatorii pentru o perioadă de timp determinată;
  d) să nu afecteze în mod negativ alți operatori din România sau din restul Comunității Europene.


  Articolul 8

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale trebuie să sesizeze Consiliul Concurenței cu privire la acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite în cadrul OIPA, ori de câte ori acestea sunt considerate incompatibile cu normele Comunității Europene și ale Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, și care:
  a) pot duce la împărțirea sub orice formă a piețelor în cadrul Comunității Europene;
  b) pot afecta buna funcționare a organizării pieței;
  c) pot crea distorsionări ale concurenței care nu sunt esențiale în îndeplinirea obiectivelor politicii agricole comune urmărite prin măsura adoptată de OIPA;
  d) pot crea discriminări sau pot elimina concurența pentru o parte semnificativă a produselor vizate;
  e) pot conduce la fixarea prețurilor, fără a aduce atingere activităților desfășurate de OIPA în aplicarea normelor specifice ale Comunității Europene.


  Articolul 9
  (1) Organizațiile interprofesionale constituite în baza Legii nr. 778/2001 privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare, cu modificările ulterioare, funcționează în continuare, având obligația de a se adapta la noile reglementări în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Organizațiile interprofesionale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 778/2001, cu modificările ulterioare, sunt recunoscute ca organizații interprofesionale pentru un produs sau pentru un grup de produse agroalimentare, în conformitate cu legislația în vigoare.
  (la 12-03-2009, Alineatul (2) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 29 din 5 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 09 martie 2009 )


  Articolul 10

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Legea nr. 778/2001 privind organizațiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 14 ianuarie 2002, cu modificările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloș
  Departamentul pentru Afaceri Europene,
  Aurel Ciobanu-Dordea,
  secretar de stat

  București, 3 septembrie 2008.
  Nr. 103.
  --------