HOTĂRÂRE nr. 993 din 11 decembrie 2013
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
  1. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Numărul maxim de posturi este de 278, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
  2. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1. - (1) Structura cu atribuţii în elaborarea şi coordonarea programelor naţionale de sănătate este Agenţia Naţională de Programe de Sănătate, organizată ca direcţie generală în cadrul Ministerului Sănătăţii.
  (2) Agenţia Naţională de Programe de Sănătate îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) elaborează şi propune spre aprobare programele naţionale de sănătate, în concordanţă cu Strategia naţională de sănătate;
  b) elaborează şi propune spre aprobare actele normative care reglementează derularea programelor naţionale de sănătate;
  c) fundamentează necesarul de resurse financiare pentru derularea programelor naţionale de sănătate;
  d) realizează coordonarea, evaluarea şi controlul derulării programelor naţionale de sănătate;
  e) propune măsuri pentru îmbunătăţirea derulării programelor naţionale de sănătate."
  3. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 17^1. - În subordinea Ministerului Sănătăţii funcţionează serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, unităţi sanitare publice cu personalitate juridică, finanţate integral de la bugetul de stat."
  4. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Bucureşti, 11 decembrie 2013.
  Nr. 993.


  Anexa 1
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
  *Font 7*
                                                              Numărul maxim de posturi = 278,
                                                              exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului


                                               STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                                               a Ministerului Sănătăţii


  ┌-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------┐
  | ┌───────────────────────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐ |
  | │Colegiul Ministerului Sănătăţii├──────────────────────────────────────────┤ ├──────────────┤Cabinet ministru│ |
  | └───────────────────────────────┘ │ MINISTRU │ └────────────────┘ |
  | │ │ |
  | ┌───────────────────────────────┐ └──────┬───────┘ |
  | │ Serviciul audit public ├─────────────────────────────────────────────────┤ |
  | └───────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────┐ |
  | ┌───────────────────────────────┐ ├───────────────┤ Compartiment integritate │ |
  | │ Corpul de control** ├─────────────────────────────────────────────────┤ └────────────────────────────┘ |
  | └───────────────────────────────┘ │ |
  | │ |
  | │ |
  |┌────────────────────────────────────────┐ │ |
  |│Compartiment afaceri europene şi relaţii├───────────────────────────────────────────┤ |
  |│ internaţionale │ │ |
  |└────────────────────────────────────────┘ │ |
  | │ |
  | ┌───────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────┬─────────────┼──────────────────────────┐ |
  | │ │ │ │ │ │ |
  |┌─────┴──────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌────────┴───────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──┴─────────────┐ ┌───────┴─────────┐ |
  |│Secretar de stat│ │ Secretar de stat │ │Secretar de stat│ │Subsecretar│ │Secretar general│ │Direcţia generală│ |
  |└┬───────────────┘ └─┬────────────────┘ └─┬──────────────┘ │de stat │ └─┬──────────────┘ │de infrastructură│ |
  | │ │ │ └─────┬─────┘ │ │ şi aparatură │ |
  | │ ┌────────┐ │ ┌────────────┐ │ ┌───────────┐ │ │ ┌───────────┐ │ medicală │ |
  | ├─┤Cabinet │ │ │ Cabinet │ │ │ Cabinet │ │ ├─┤ Secretar │ └─┬───────────────┘ |
  | │ │secretar│ ├──┤secretar de │ ├──┤secretar de│ ┌─────┴──────┐ │ │ general │ │ ┌───────────┐ |
  | │ │de stat │ │ │ stat │ │ │ stat │ │Compartiment│ │ │ adjunct │ │ │Unitatea de│ |
  | │ └────────┘ │ └────────────┘ │ └───────────┘ │ relaţia cu │ │ └───────────┘ │ │ achiziţii │ |
  | │ │ │ │ Parlamentul│ │ ┌───────────┐ ├─┤centraliza-│ |
  | │ ┌──────────┐ │ ┌────────────┐ │ ┌───────────┐ └────────────┘ │ │ Serviciul │ │ │te** │ |
  | ├─┤ Centrul │ │ │Direcţia de │ │ │Comparti- │ │ │ avizare │ │ └───────────┘ |
  | │ │ operativ │ ├──┤strategii şi│ │ │ment │ │ │interminis-│ │ ┌───────────┐ |
  | │ │ pentru │ │ │politici în │ │ │relaţia cu │ ├─┤terială şi │ │ │ Direcţia │ |
  | │ │ situaţii │ │ │ sănătate │ └──┤patronatele│ │ │ pregătire │ │ │patrimoniu,│ |
  | │ │de urgenţă│ │ └────────────┘ │ şi │ │ │ şedinţe de│ │ │ aparatură │ |
  | │ └──────────┘ │ │sindicatele│ │ │ Guvern │ │ │medicală şi│ |
  | │ │ ┌────────────┐ └───────────┘ │ └───────────┘ │ │investiţii │ |
  | │ ┌──────────┐ │ │ Direcţia │ │ ┌───────────┐ ├─┤ în │ |
  | │ │ Serviciu │ ├──┤monitorizare│ │ │ Direcţia │ │ │infrastruc-│ |
  | │ │ politici │ │ │şi evaluare │ │ │ resurse │ │ │tură │ |
  | ├─┤coordonare│ │ │în sănătate │ ├─┤ umane şi │ │ └───────────┘ |
  | │ │şi monito-│ │ └────────────┘ │ │ pregătire │ │ ┌───────────┐ |
  | │ │rizare │ │ │ │profesiona-│ │ │Unitatea de│ |
  | │ │asistenţă │ │ ┌────────────┐ │ │lă │ │ │implementa-│ |
  | │ │medicală │ │ │ Inspecţia │ │ └───────────┘ └─┤re şi │ |
  | │ │de urgenţă│ ├──┤sanitară de │ │ ┌───────────┐ │coordonare │ |
  | │ │telemedi- │ │ │ stat** │ │ │ Birou │ │programe** │ |
  | │ │cină şi │ │ └────────────┘ │ │relaţii cu │ └───────────┘ |
  | │ │ programe │ │ ┌────────────┐ ├─┤ presa şi │ |
  | │ │strategice│ │ │ Serviciul │ │ │ relaţii │ |
  | │ └──────────┘ │ │politici de │ │ │ publice │ |
  | │ │ │organizare a│ │ └───────────┘ |
  | │ ┌──────────┐ │ │ sistemului │ │ ┌───────────┐ |
  | │ │Comparti- │ ├──┤de sănătate,│ │ │ Serviciul │ |
  | │ │ment NATO │ │ │ politici │ ├─┤juridic şi │ |
  | └─┤şi infra- │ │ │salariale şi│ │ │contencios │ |
  | │structură │ │ │monitorizare│ │ └───────────┘ |
  | │ critică │ │ │ posturi │ │ ┌───────────┐ |
  | └──────────┘ │ └────────────┘ │ │ Direcţia │ |
  | │ └─┤ buget şi │ |
  | │ ┌────────────┐ │contabilita│ |
  | │ │ Agenţia │ │te │ |
  | └──┤Naţională de│ └───────────┘ |
  | │Programe de │ |
  | │ Sănătate* │ |
  | └────────────┘ |
  └-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------┘
       * Funcţionează la nivel de direcţie generală ** Funcţionează la nivel de serviciu


  Anexa 2
  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
  LISTA
  cuprinzând unităţile cu personalitate juridică
  aflate în subordinea, sub autoritatea sau în
  coordonarea Ministerului Sănătăţii
  A. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
  I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat:
  1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*);
  --------- Notă *) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează:
  - unităţi cu personalitate juridică, centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale, finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;
  - centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.
  2. Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti;
  3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti;
  4. Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti;
  5. Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti;
  6. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale Bucureşti;
  7. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;
  8. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale Bucureşti;
  9. Spitalul Tichileşti (leprozerie);
  10. serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.
  Numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 17.494, din care:
  - Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28;
  - medici rezidenţi pe post - 49.
  II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:
  Arad
  1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Bârsan" Dezna
  Bihor
  2. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
  3. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei
  4. Spitalul Clinic Căi Ferate Oradea
  Braşov
  5. Sanatoriul de Nevroze Predeal
  6. Spitalul General Căi Ferate Braşov
  Bucureşti
  7. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. Dorin Hociotă"
  8. Institutul Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon"
  9. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare
  10. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. dr. Florin Brătilă"
  11. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan"
  12. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş"
  13. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie
  14. Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu"
  15. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. dr. C.C. Iliescu"
  16. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Prof. dr. A. Rusescu"
  17. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
  18. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "N. C. Paulescu"
  19. Institutul Clinic Fundeni
  20. Spitalul Clinic de Urgenţă
  21. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon"
  22. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni"
  23. Spitalul Universitar de Urgenţă
  24. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi
  25. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
  26. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie"
  27. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan"
  28. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice
  29. Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. N. Robănescu"
  Buzău
  30. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca
  Cluj
  31. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu"
  32. Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuţă"
  33. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal
  34. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca
  35. Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie "Prof. dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca
  36. Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca
  Constanţa
  37. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia
  38. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord
  39. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol
  40. Spitalul Clinic Căi Ferate Constanţa
  Covasna
  41. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" Covasna
  Dolj
  42. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
  43. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare
  44. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova
  Galaţi
  45. Spitalul General Căi Ferate Galaţi
  Hunedoara
  46. Spitalul de Psihiatrie Zam
  Iaşi
  47. Institutul Regional de Oncologie Iaşi
  48. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. G. I. M. Georgescu"
  49. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon"
  50. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri
  51. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola"
  52. Spitalul Clinic Căi Ferate Iaşi
  Maramureş
  53. Spitalul de Recuperare Borşa
  Mehedinţi
  54. Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin
  Mureş
  55. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
  56. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş
  Prahova
  57. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni
  58. Spitalul General Căi Ferate Ploieşti
  Sibiu
  59. Spitalul General Căi Ferate Sibiu
  Timiş
  60. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara
  61. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara
  62. Centrul Medical de Evaluare şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş
  63. Spitalul de Psihiatrie Gătaia
  64. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel
  65. Institutul Regional de Oncologie Timişoara
  66. Spitalul Clinic Căi Ferate Timişoara
  Vrancea
  67. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani
  68. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni
  69. Spitalul "N.N. Săveanu" Vidra
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-69 este de 48969,5.
  Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.
  III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:
  1. Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti;
  2. Institutul de Medicină Legală Iaşi;
  3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;
  4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;
  5. Institutul de Medicină Legală Craiova;
  6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;
  7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti;
  8. Academia de Ştiinţe Medicale.
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-8 este de 380.
  B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
  1. Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti;
  2. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi.
  C. INSTITUŢII PUBLICE AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
  1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
  2. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare.
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1 şi 2 este de 85.
  D. INSTITUT NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE AFLAT ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
  1. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" Bucureşti
  --------