METODOLOGIE din 28 martie 2024privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 19 aprilie 2024 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 4.067 din 28 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 19 aprilie 2024.


  Articolul 1
  (1) Ministerul Educației (ME) constituie un fond dedicat finanțării cercetării științifice din instituțiile de învățământ superior de stat pentru atingerea următoarelor obiective:
  a) creșterea calității resursei umane specializate în cercetarea științifică din instituțiile de învățământ superior, inclusiv implicarea studenților în cercetare;
  b) dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și finanțarea activității de cercetare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat;
  c) creșterea performanței și vizibilității cercetării românești în plan internațional.
  (2) Pentru anul 2024, din fondul bugetar pentru finanțarea învățământului superior, se constituie un fond dedicat finanțării cercetării științifice din instituțiile de învățământ superior de stat, în sumă de 100.000.000 lei.(3) Toate instituțiile de învățământ superior de stat, finanțate din bugetul Ministerului Educației, sunt eligibile pentru finanțarea cercetării științifice din instituțiile de învățământ superior.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), nu sunt eligibile instituțiile de învățământ superior de stat care la data alocărilor financiare:
  a) nu au transmis, în conformitate cu prevederile art. 113 și 124 din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, datele în Platforma națională de raportare unică în învățământul superior/Platforma națională de colectare a datelor statistice pentru învățământul superior (PNRUIS/ANS) și Registrul unic național integrat al diplomelor și actelor de studii/Registrul matricol unic din România (RUNIDAS/RMUR), potrivit calendarului stabilit de Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior/ME;
  b) nu au actualizată oferta educațională pentru studenții internaționali, în cadrul platformei studyinromania.gov.ro.


  Articolul 2
  (1) Fondurile alocate instituțiilor de învățământ superior de stat pentru finanțarea cercetării științifice din instituțiile de învățământ superior sunt considerate venituri proprii ale acestora și sunt utilizate în condițiile autonomiei universitare și în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare instituțională, pentru toți membrii comunității universitare, în vederea realizării obiectivelor cercetării științifice.(2) Sumele stabilite pentru finanțarea cercetării științifice din instituțiile de învățământ superior provenite de la bugetul Ministerului Educației sunt evidențiate distinct în contractul instituțional al instituțiilor de învățământ superior.


  Articolul 3

  Categoriile de cheltuieli eligibile din sumele alocate pentru cercetarea științifică din instituțiile de învățământ superior sunt:
  a) cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul implicat în activitatea de cercetare, sporuri, contribuția de asigurări sociale, alte contribuții legale, deplasări interne și internaționale;
  b) cheltuieli materiale (CM): cheltuieli privind taxe de publicare a articolelor științifice, cheltuieli pentru participarea la manifestări științifice, cheltuieli de întreținere și gospodărie, cheltuieli pentru materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, obiecte de inventar, reparații, cărți și publicații, perfecționarea personalului, protocol, protecția muncii, alte cheltuieli materiale conform legii;
  c) cheltuieli de capital (CP), conform legislației în vigoare.


  Articolul 4

  Repartizarea în instituțiile de învățământ superior a fondului pentru finanțarea cercetării științifice din instituțiile de învățământ superior se face pe baza următoarei proceduri - din suma totală stabilită pentru finanțarea cercetării științifice din instituțiile de învățământ superior, S_FCSU:
  a) se alocă 20% sub formă de sumă fixă, repartizată în mod egal pentru toate instituțiile de învățământ superior de stat, conform relației:
  unde: S_FCSU_fix(U) reprezintă suma fixă corespunzătoare unei instituții de învățământ superior U;

  b) se alocă 45% în funcție de punctajul obținut de instituțiile de învățământ superior în Metarankingul universităților din România pentru anul 2023; pe baza punctajului total se stabilește valoarea unui punct de metaranking și apoi se calculează suma corespunzătoare instituției de învățământ superior, conform relației:
  unde: – S_FCSU_Meta(U) reprezintă suma corespunzătoare punctajului obținut de instituția de învățământ superior U în exercițiul de metaranking pentru anul financiar anterior, realizat conform Metodologiei specifice aprobate de ME;– Pct_Meta(U) reprezintă punctajul obținut de instituția de învățământ superior U, în urma exercițiului de metaranking pentru anul financiar anterior, realizat conform metodologiei specifice aprobate de ME;

  c) se alocă 20% pentru programele de studii din domeniile prioritare și artistice, luând în considerare numărul de studenți de la ciclurile de studii universitare de licență, master (inclusiv ultimii doi ani de studiu pentru domeniile corespunzătoare profesiilor reglementate) și doctorat, înscriși în anul universitar în curs (pentru datele raportate cu data de referință octombrie), conform relației de mai jos:
  unde: – S_FCSU_PDPA(U) reprezintă suma corespunzătoare unei instituții de învățământ superior U, pentru programele de studii din domeniile prioritare și artistice (conform reglementărilor în vigoare);– S_PDPA_L(U) reprezintă numărul de studenți de la ciclul de studii universitare de licență înscriși în programele de studii din domeniile prioritare și artistice ale unei instituții de învățământ superior U;– S_PDPA_M(U) reprezintă numărul de studenți de la ciclul de studii universitare de masterat înscriși în programele de studii din domeniile prioritare și artistice ale unei instituții de învățământ superior U;– S_PDPA_D(U) reprezintă numărul de studenți de la ciclul de studii universitare de doctorat înscriși în programele de studii din domeniile prioritare și artistice ale unei instituții de învățământ superior U;

  d) se alocă 10% luând în considerare numărul de cercetători și de conducători de doctorat, raportați de instituțiile de învățământ superior în Platforma națională de colectare a datelor statistice pentru învățământul superior (platforma ANS) de la nivelul anului universitar în curs (pentru datele raportate cu data de referință octombrie), conform relației de mai jos:
  unde: – S_FCSU_CCDD(U) reprezintă suma corespunzătoare unei instituții de învățământ superior U, în funcție de numărul de cercetători și de conducători de doctorat;– C(U) reprezintă numărul de cercetători angajați cu normă întreagă, pe durată nedeterminată sau determinată, în instituția de învățământ superior U;– CDD(U) reprezintă numărul de conducători de doctorat angajați cu normă întreagă, pe durată nedeterminată sau determinată, în instituția de învățământ superior U;– Total_CD_C(U) reprezintă numărul total de cadre didactice și de cercetare angajați cu normă întreagă, pe durată nedeterminată sau determinată, în instituția de învățământ superior U;

  e) se alocă 5%, repartizat pe baza scorului asociat rezultatelor științifice, calculat conform datelor raportate pentru indicatorul de calitate IC2.3 (utilizat în Metodologia de repartizare a fondului pentru finanțarea suplimentară, aplicată anului financiar anterior), pe baza formulei de mai jos:
  unde:– S_FCSU_RezCS(U) reprezintă suma corespunzătoare unei instituții de învățământ superior U, pentru scorul ei asociat rezultatelor științifice;– Scor_Rez_CS(U) reprezintă scorul asociat rezultatelor științifice ale instituției de învățământ superior U, calculat conform datelor utilizate pentru indicatorul de calitate IC2.3 (utilizat în Metodologia de repartizare a fondului pentru finanțarea suplimentară), ca indice asociat ponderii sumei totale obținute de instituția de învățământ superior U pentru IC2.3, din suma totală corespunzătoare pentru IC2.3.


  Articolul 5
  (1) Instituțiile de învățământ superior de stat, beneficiare ale fondului de cercetare alocat în baza prezentei metodologii, vor urmări realizarea următorilor indicatori de rezultat:
  a) cercetători și personal auxiliar de cercetare susținuți;
  b) studenți și studenți - doctoranzi beneficiari ai fondului de cercetare;
  c) participări la workshopuri, traininguri, stagii de perfecționare;
  d) participări la manifestări științifice naționale și internaționale;
  e) teme de cercetare/creație artistică din planul strategic propriu susținute;
  f) laboratoare de cercetare/creație artistică susținute;
  g) laboratoare de cercetare/creație artistică dezvoltate;
  h) articole ISI/brevete/alte realizări din activitatea de cercetare (pe categorii);
  i) participări la saloane de inventică/târguri/expoziții cu produse realizate din activitatea de cercetare;
  j) rankinguri în care este prezentă instituția de învățământ superior ș.a.
  (2) Instituțiile de învățământ superior de stat pot realiza și alți indicatori de rezultat, în funcție de specificitatea activității de cercetare cuprinsă în planul strategic propriu.(3) Indicatorii de rezultat vor fi evidențiați în raportul privind utilizarea fondului de cercetare ce va fi realizat în maximum 60 de zile de la încheierea anului financiar, publicat pe site-urile instituțiilor de învățământ.(4) Raportul prevăzut la alin. (3) va fi însoțit de dovezi privind înregistrarea persoanelor care au beneficiat de cheltuielile prevăzute la art. 3 lit. a) în cadrul platformei brainmap.ro.


  Articolul 6

  Fondurile de cercetare alocate instituțiilor de învățământ superior de stat prin contractul instituțional rămase necheltuite până la finele anului calendaristic se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

  -----