ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 31 mai 2001
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor prevăzute la art. 2, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, li se pot atribui temporar imobile cu destinaţia de locuinta de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi a Regiei Autonome "Locato".
  (2) Atribuirea imobilelor de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi de Regia Autonomă "Locato" se va face la cererea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau a instituţiilor publice interesate, după caz, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului şi în limita fondului locativ existent.
  (3) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi Regia Autonomă "Locato", în calitate de locatori, sunt autorizate sa încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuinţe de serviciu.
  (4) Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungite prin act adiţional.


  Articolul 2

  Pot beneficia de locuinta de serviciu, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, secretarii generali, precum şi persoanele care sunt încadrate pe funcţii din cabinetul demnitarului în cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice.


  Articolul 3

  (1) Chiria pentru imobilele cu destinaţia de locuinta de serviciu, atribuite potrivit art. 1 alin. (1), se stabileşte în conformitate cu prevederile cap. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe.
  (2) Chiria şi cheltuielile de întreţinere a locuinţelor de serviciu se suporta de beneficiarii prevăzuţi la art. 2.


  Articolul 4

  (1) Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării calităţii care a determinat atribuirea locuinţei de serviciu.
  (2) La data rezilierii contractului de închiriere beneficiarul are obligaţia de a preda locatorului imobilul în starea în care acesta se afla la momentul preluării, precum şi de a suporta cheltuielile necesare pentru renovarea acestuia în cazul deteriorării din culpa sa.


  Articolul 5

  Nu pot face obiectul închirierii imobilele care, potrivit legii, au destinaţia de locuinta de protocol şi nici alte imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi a Regiei Autonome "Locato".


  Articolul 6

  (1) Imobilele care intra sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi înstrăinate, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului de înstrăinare.
  (2) Imobilele prevăzute la alin. (1) nu pot fi subinchiriate de locatari, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.


  Articolul 7

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile referitoare la cazarea persoanelor care ocupa funcţii de demnitate publică numite şi a persoanelor care ocupa funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică din Hotărârea Guvernului nr. 160/2001 privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ----------------