HOTĂRÂRE nr. 1.476 din 12 decembrie 2002
pentru aprobarea unor măsuri privind gospodărirea durabila a pădurilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 943 din 23 decembrie 2002  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 8, 9 şi 110 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) În scopul creşterii calităţii modului de gospodărire durabila a pădurilor şi al recunoaşterii internaţionale a acestuia, administratorii sau deţinătorii de păduri pot solicita organismelor recunoscute pe plan internaţional certificarea pădurilor.
  (2) Certificarea pădurilor reprezintă acţiunea prin care organisme recunoscute pe plan internaţional emit certificate care atesta gospodărirea durabila a pădurilor dintr-un anumit teritoriu, pe baza standardelor recunoscute la nivel mondial în domeniul gospodăririi durabile a pădurilor.


  Articolul 2

  Certificarea pădurilor este acţiunea opţională a administratorilor sau a deţinătorilor de păduri.


  Articolul 3

  (1) Pădurile din fondul forestier naţional se supun certificării în funcţie de solicitarile pieţei produselor forestiere.
  (2) Certificarea pădurilor se solicita de către administratorii sau deţinătorii de păduri şi se finanţează de Regia Naţionala a Pădurilor, pentru pădurile proprietate publică a statului, de consiliile locale, pentru pădurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi, respectiv, de proprietarii pădurilor, pentru pădurile proprietate privată.
  (3) Achiziţionarea serviciilor prin care se realizează certificarea pădurilor se face în condiţiile legii.


  Articolul 4

  Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura asigura, la solicitarea deţinătorilor de păduri, cadrul informaţional privind activitatea de certificare a pădurilor.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul apelor
  şi protecţiei mediului,
  Petru Lificiu
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Departamentul de Comerţ Exterior
  Eugen Dijmarescu,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  Bucureşti, 12 decembrie 2002.
  Nr. 1.476.
  -------------