NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 8 martie 2007 privind organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unitățile care produc alimente de origine animală
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 26 martie 2007 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 64 din 8 martie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 202 din 26 martie 2007.


  Articolul 1

  Prezenta normă sanitară veterinară stabilește cadrul organizatoric în care își desfășoară activitatea personalul de specialitate care efectuează controalele oficiale în unitățile care produc alimente de origine animală, precum și procedura de tarifare a controalelor oficiale în unitățile care produc alimente de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și cea privind alimentele și cu regulile de sănătate și de protecție a animalelor.


  Articolul 2
  (1) În aplicarea prezentei norme sanitare veterinare se aplică definițiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 882/2004/CE.(2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:
  a) control oficial sanitar-veterinar - orice formă de control pe care îl efectuează personalul de specialitate pentru verificarea conformității cu legislația în domeniul alimentelor, precum și cu regulile de sănătate și bunăstare a animalelor;
  b) personalul de specialitate - medicii veterinari sau personalul veterinar auxiliar care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1;
  c) document justificativ - actul oficial întocmit de medicul veterinar de circumscripție, în baza căruia direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, întocmește formalitățile de plată pe care le transmite la unitate.
  d) circumscripție sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor oficială - autoritatea locală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, structură fără personalitate juridică organizată în cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, care are responsabilitatea realizării, gestionării și notificării activităților sanitar-veterinare publice și care este reprezentată de medicul veterinar oficial.
  (la 01-01-2019, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )


  Articolul 3

  Unitățile în care personalul de specialitate își desfășoară activitatea de control oficial sanitar-veterinar sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 și sunt definite la pct. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările ulterioare, precum și la cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 20-12-2011, Art. 3 a fost modificat de lit. a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 14 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 20 decembrie 2011. )


  Articolul 4

  Pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar în unitățile care produc alimente de origine animală prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 se percepe un tarif al cărui cuantum este prevăzut la pct. II din anexa nr. 1.
  (la 20-12-2011, Art. 4 a fost modificat de lit. b) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 14 decembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 20 decembrie 2011. )


  Articolul 5

  Unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 pot funcționa numai dacă sunt supuse controalelor oficiale sanitar-veterinare.


  Articolul 6

  În vederea asigurării controlului oficial sanitar-veterinar, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, și unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 încheie contracte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 6^1

  Coordonarea circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale se realizează de către un medic veterinar funcționar public, desemnat prin decizie a directorului executiv al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.
  (la 01-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )


  Articolul 7
  (1) Directorul executiv al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în baza propunerilor scrise formulate de coordonatorul circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, stabilește numărul personalului de specialitate necesar fiecărei unități menționate la pct. I din anexa nr. 1, în funcție de specificul activității acestora, de capacitatea de producție, fluxul tehnologic și de sistemul de organizare, cu încadrarea în bugetul aprobat și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
  (la 01-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )
  (2) Personalul de specialitate care efectuează controale oficiale în unitățile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar care produc, prelucrează, depozitează și/sau distribuie alimente de origine animală este încadrat pe o perioadă determinată la nivelul circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (la 27-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Litera b), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 147 din 22 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 27 decembrie 2016 )
  (la 01-01-2019, sintagma: circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )
  (3) Coordonatorul circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale vizează prezența personalului de specialitate în unitate, documentul justificativ prevăzut în anexa nr. 3 și verifică îndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fișelor de post.
  (la 01-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )

  (la 23-12-2013, Art. 7 a fost modificat de lit. a) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 20 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013. )


  Articolul 7^1

  Controlul oficial sanitar-veterinar în unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 se realizează cu frecvența stabilită în conformitate cu prevederile Programului privind acțiunile de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvinelor și ale Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și în conformitate cu instrucțiunile transmise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în ceea ce privește timpul minim necesar efectuării controlului oficial, ținând cont de producțiile realizate de fiecare categorie de unitate în parte.
  (la 23-12-2013, Art. 7^1 a fost modificat de lit. b) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 20 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013. )


  Articolul 7^2

  În unitățile de abatorizare și în unitățile de tranșare, controlul oficial sanitar-veterinar se realizează de cel puțin un medic veterinar funcționar public, în a cărui coordonare își desfășoară activitatea personal de specialitate contractual, în funcție de capacitatea de producție și sistemul tehnologic ale unităților respective.
  (la 30-12-2009, Art. 7^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 73 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009. )


  Articolul 8
  (1) Sumele virate de către unități în contul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, ca urmare a efectuării controalelor oficiale sanitare veterinare, sunt gestionate separat în contabilitate și se constituie ca fonduri extrabugetare, care se utilizează conform legii.(2) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București angajează personalul de specialitate necesar pentru efectuarea controlului oficial sanitar-veterinar, în unitățile menționate la pct. I din anexa nr. 1, în condițiile legii, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, plata acestui personal fiind asigurată din veniturile proprii ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, obținute de către acestea din domeniile specifice în care personalul respectiv își desfășoară activitatea, și/sau de la bugetul de stat.
  (la 16-03-2016, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 8 martie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 16 martie 2016. )
  (3) În cazul unităților de abatorizare, pentru angajarea personalului de specialitate în conformitate cu alin. (2), este necesară existența unui document oficial din care să reiasă că personalul de specialitate ce urmează a fi încadrat ca medic veterinar oficial în abator deține pregătirea specifică în ceea ce privește efectuarea examenului ante-mortem al animalelor destinate sacrificării și efectuarea examenului post-mortem al cărnii și organelor și a obținut un calificativ corespunzător, în conformitate cu prevederile cuprinse la secțiunea III a capitolului IV din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare.
  (la 01-01-2019, Articolul 8 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )


  Articolul 9

  Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, înaintează unităților documentele de plată pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar efectuat în luna precedentă, care conțin sumele stabilite pe baza documentului justificativ întocmit și semnat de personalul de specialitate din unitate și de reprezentantul legal al unității și vizat de șeful serviciului control oficial siguranța alimentelor din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.
  (la 27-12-2016, sintagma: șeful serviciului/biroului control oficial siguranța alimentelor a fost înlocuită de Litera d), Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 147 din 22 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 27 decembrie 2016 )

  (la 23-12-2013, Art. 9 a fost modificat de lit. c) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 20 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )


  Articolul 10

  În vederea asigurării personalului de specialitate pentru desfășurarea corespunzătoare a controlului oficial sanitar-veterinar în unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, care desfășoară activități discontinue, unitățile comunică săptămânal direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, programul de activitate.


  Articolul 11

  Pentru buna desfășurare a controlului oficial sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale, unitățile pun la dispoziția personalului de specialitate documentele și înregistrările privind siguranța alimentelor, prevăzute de legislația sanitară veterinară.


  Articolul 12

  În prima zi lucrătoare a lunii, personalul de specialitate din unitate întocmește și înaintează șefului serviciului/biroului de igienă veterinară și epidemiologie din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, spre avizare, documentul justificativ care cuprinde sumele calculate conform tarifului legal prevăzut la pct. II din anexa nr. 1 pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar desfășurată de personalul de specialitate în unitate, pentru luna precedentă, și care constituie actul oficial în baza căruia direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, întocmește formalitățile de plată pe care le transmite la unitate.
  (la 22-02-2010, Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 8 din 16 februarie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 22 februarie 2010. )


  Articolul 13

  Unitățile virează în contul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, sumele calculate pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar desfășurată de personalul de specialitate în luna precedentă, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii documentelor de plată.


  Articolul 14

  Personalul de specialitate care realizează controlul oficial sanitar-veterinar în unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 își desfășoară activitatea sub îndrumarea tehnică a coordonatorului circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale și are în principal următoarele obligații:
  (la 01-01-2019, Partea introductivă a Articolului 14 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )

  a) își desfășoară activitatea conform prevederilor actelor normative din domeniul sanitar-veterinar, precum și altor prevederi legale în vigoare;
  b) își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor contractului semnat de unitate cu direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București;
  c) în baza unui program de lucru stabilit, verifică dacă unitatea respectă condițiile generale și specifice de igienă prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv modalitatea de implementare a procedurilor de autocontrol bazate pe principiile analizei riscurilor (HACCP), modul în care este realizată trasabilitatea materiilor prime și a produselor finite și are responsabilitatea de a urmări remedierea deficiențelor constatate; rezultatele verificărilor efectuate, împreună cu măsurile dispuse, în cazul în care situația o impune, sunt înscrise într-o notă de control, adusă la cunoștința reprezentantului legal al unității respective, sub semnătură de primire;
  (la 27-12-2016, Litera c) din Articolul 14 a fost modificată de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 147 din 22 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 27 decembrie 2016 )

  d) întocmește și înaintează direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, prin șeful serviciului control oficial siguranța alimentelor. din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, la termenele și în condițiile stabilite de aceasta, situațiile și documentele solicitate, precum și pe cele prevăzute de reglementările în vigoare;
  (la 27-12-2016, sintagma: șeful serviciului/biroului control oficial siguranța alimentelor a fost înlocuită de Litera d), Punctul 2, Articolul I ORDINUL nr. 147 din 22 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 27 decembrie 2016 )

  (la 23-12-2013, Lit. d) a art. 14 a fost modificată de lit. c) a pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 20 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013, prin înlocuirea unei sintagme. )
  e) întocmește și înaintează rapoarte reprezentantului legal al unității și șefului biroului/serviciului de igienă veterinară și epidemiologie ori de câte ori constată deficiențe în unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 ca urmare a controalelor oficiale efectuate în conformitate cu prevederile Programului privind acțiunile de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor și a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor.
  (la 21-12-2010, Litera e) a art. 14 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 138 din 17 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 21 decembrie 2010. )

  f) păstrează confidențialitatea activității desfășurate în unitate, conform prevederilor legislației în vigoare.
  g) gestionează, completează, întocmesc și eliberează certificatele sanitar-veterinare care trebuie să însoțească transporturile de produse de origine animală destinate exportului în țări terțe și completează certificatele din sistemul TRACES în cazul schimburilor intracomunitare, conform instrucțiunilor transmise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
  (la 01-01-2019, Articolul 14 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )

  h) asigură supravegherea sanitar-veterinară permanentă în abatoarele pentru sacrificarea ungulatelor domestice, precum și în abatoarele pentru sacrificarea păsărilor în funcție de programul de activitate al unității, inclusiv în timpul nopții, în zilele de sâmbătă sau duminică, precum și în zilele declarate libere conform prevederilor legislației în vigoare.
  (la 01-01-2019, Articolul 14 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )


  Articolul 14^1
  (1) Personalul de specialitate efectuează controlul oficial sanitar-veterinar al produselor de origine animală destinate consumului uman în unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 și controalele oficiale prevăzute în Programul privind acțiunile de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, inclusiv prin recoltarea de probe pentru efectuarea analizelor de laborator din toate tipurile și categoriile de produse de origine animală, în conformitate cu prevederile legislației veterinare în vigoare.(2) În situația în care identifică o neconformitate, personalul de specialitate care asigură supravegherea și controlul oficial în unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 informează medicul veterinar din circumscripția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor oficială și biroul/serviciul de igienă veterinară și epidemiologie și dispune în scris măsuri către reprezentantul legal al unității în vederea remedierii deficiențelor constatate, după cum urmează:
  (la 01-01-2019, sintagma: circumscripția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )

  a) impunerea de proceduri de igienizare sau orice alte măsuri considerate necesare pentru asigurarea siguranței produselor și conformitatea cu prevederile legislației în vigoare;
  b) restricționarea sau interzicerea introducerii pe piață, a importului sau exportului de produse de origine animală, atunci când se constată prezența potențialilor factori de risc pentru siguranța alimentară de natură fizică, chimică, biologică, radiologică etc.;
  c) dispunerea recuperării, retragerii de pe piață și/sau distrugerii produselor de origine animală neconforme;
  d) propunerea de suspendare sau de interzicere a activităților pentru unitățile de industrie alimentară prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, în cazul nerespectării prevederilor legislației în vigoare;
  e) aplicarea oricărei alte măsuri pe care o consideră necesară, potrivit prevederilor legale în vigoare, în vederea îndeplinirii obiectivelor privind siguranța alimentară.
  f) aplicarea de sancțiuni contravenționale în condițiile legii, ca urmare a constatării nerespectării normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.
  (la 01-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 14^1 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )
  (3) Personalul de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 este obligat să supravegheze modul de aplicare a mărcii de sănătate/identificare, conform prevederilor legislației în vigoare.(4) În cazul în care sunt efectuate controale, verificări, inspecții sau audituri de către personalul sanitar-veterinar de la nivel superior, personalul de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar în unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 trebuie să fie prezent pe întreaga perioadă a acestor acțiuni și trebuie să semneze documentul întocmit la fața locului.
  (la 21-12-2010, Art. 14^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 138 din 17 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 21 decembrie 2010. )


  Articolul 15
  (1) Personalul de specialitate poartă întreaga răspundere pentru activitatea sanitară veterinară prestată, pentru deciziile luate, precum și pentru documentele și situațiile întocmite.(2) În urma analizei activității personalului de specialitate care efectuează controlul oficial sanitar-veterinar al produselor de origine animală destinate consumului uman și a constatării unor abateri de la prevederile legislației specifice în vigoare săvârșite de către acesta, șeful biroului/serviciului de igienă veterinară și epidemiologie propune directorului executiv al direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, sancționarea potrivit legii a personalului respectiv.
  (la 21-12-2010, Art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 138 din 17 decembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 21 decembrie 2010. )


  Articolul 16

  Refuzul unității de a semna cu direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, contractul pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar sau refuzul de plată al acestuia timp de 30 de zile calendaristice conduce la retragerea personalului de specialitate din unitate și la pierderea dreptului de funcționare a acesteia până la intrarea în legalitate.


  Articolul 17

  Nu este permisă rambursarea directă sau indirectă către medicii veterinari a sumelor ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar.


  Articolul 18

  În cazul în care unitatea nu virează, în termen de 60 de zile, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, sumele ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor acționează unitatea în instanță pentru obligarea acesteia la plata sumelor datorate, precum și a penalităților aferente acestora.


  Articolul 18^1

  Contractele de muncă încheiate între direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și personalul angajat pe perioadă determinată în baza prezentului ordin, în condițiile legii, pot înceta, înainte de expirarea perioadei pentru care au fost încheiate, la inițiativa angajatorului.
  (la 30-12-2009, Art. 18^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 73 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009. )


  Articolul 18^2

  Personalul care efectuează controlul oficial în condițiile prezentului ordin răspunde disciplinar, material, civil și penal, după caz, pentru nerespectarea dispozițiilor legale în vigoare cu privire la organizarea și desfășurarea activității de control oficial sanitar-veterinar.
  (la 30-12-2009, Art. 18^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 73 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009. )


  Articolul 19

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.


  Anexa nr. 1

  la norma sanitară veterinarăI. Categoriile de unități care produc alimente de origine animală pentru care se percep tarife pentru acțiunile de control oficial sanitar-veterinar
  A. Carne de ungulate domestice (cabaline, bovine, suine, ovine și caprine):1. abator, inclusiv abator de capacitate mică, centru de sacrificare, punct de tăiere la nivelul fermei
  (la 01-01-2019, Punctul 1. din Litera A. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera a), Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )
  2. unitate de tranșare.

  B. Carne de pasăre și de lagomorfe:1. abator;2. unitate de tranșare.3. centru de sacrificare a păsărilor și/sau lagomorfelor la nivelul fermei sau exploatației.
  (la 01-01-2019, Punctul 3. din Litera B. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Litera b), Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )
  4. Abrogat.
  (la 01-01-2019, Punctul 4. din Litera B. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost abrogat de Litera c), Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )
  5. Abrogat.
  (la 01-01-2019, Punctul 5. din Litera B. , Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost abrogat de Litera c), Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )

  C. Carne de vânat de crescătorie:1. abator;2. unitate de tranșare.
  D. Carne de vânat sălbatic:1. unitate care manipulează carne de vânat sălbatic;2. unitate de tranșare.
  E. Carne tocată, preparată, și carne separată mecanic numai pentru activitatea de tranșare din unitățile:1. unitate carne tocată;2. unitate carne preparată;3. unitate carne separată mecanic.
  (la 01-01-2019, Litera E. din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Litera d), Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )

  F. Produse din carne, numai pentru activitatea de tranșare din unitățile:1. unitate de procesare;2. carmangerie;3. măcelărie.
  (la 01-01-2019, Litera F. din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Litera d), Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )

  G. Pește și produse din pescuit comercial și de acvacultură:1. unitate produse proaspete din pescuit (cherhana);2. unitate procesare produse din pescuit;3. piața de desfacere a produselor de pescuit comercial și de acvacultură;4. centru de colectare pește;5. punctele de debarcare.6. fermă de acvacultură cu centru de colectare pește.
  (la 23-12-2013, Pct. 6 al lit. G a pct. I din anexa 1 a fost introdus de lit. b) a pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 20 decembrie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013. )

  H. Lapte crud și produse din lapte:1. unitate de procesare a laptelui materie primă;2. unitate de procesare a produselor din lapte.3. centru independent de prelucrare a laptelui.
  (la 27-12-2016, Litera H. din Punctul I. , Anexa 1 a fost completata de Litera b), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 147 din 22 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1050 din 27 decembrie 2016 )

  I. Abrogată.
  (la 01-01-2019, Litera I. din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost abrogată de Litera e), Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )
  II. Abrogat.
  (la 18-08-2014, Pct. II din anexa 1 a fost abrogat de lit. d) a art. 2 din ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014. )


  Anexa nr. 2

  la norma sanitară veterinară
                                CONTRACT
               nr. ......., încheiat la data de .......,
      pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar

      I. Baza legală
      Prezentul contract se încheie, în conformitate cu prevederile Ordonanței
   Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și
   pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
   nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului
   nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale
   Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din
   subordinea acesteia și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare
   Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. ....... din ................... .

  (la 30-12-2009, Pct. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 73 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009. )
      II. Părțile contractante
      Între Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ........
   ............, cu sediul în ........................, cod fiscal nr. .........,
   având contul nr. ..........., deschis la ......................., reprezentată
   prin director coordonator...................., denumit în continuare prestator,
   și Societatea Comercială ............... - S.R.L., cu sediul în .............,
   înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. ......................,
   C.U.I. .................., cont IBAN nr. ..........., deschis la ............,
   reprezentată de ..................., în calitate de ............, cu obiect de
   activitate ........., cod CAEN ........, denumită în continuare beneficiar, se
   încheie prezentul contract pentru asigurarea controlului oficial
   sanitar-veterinar, pentru activitatea de producție desfășurată de beneficiar,
   cu respectarea următoarelor clauze:

  (la 30-12-2009, Pct. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 73 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "director executiv" cu sintagma "director coordonator". )
      III. Obiectul contractului
      ART. 1
      Obiectul contractului constă în asigurarea controlului oficial
   sanitar-veterinar de către prestator, pentru activitatea de producție pe care
   o desfășoară beneficiarul, în unitatea de procesare, conform prevederilor
   legale menționate.
      IV. Durata contractului
      ART. 2
      Prezentul contract se încheie pentru o perioadă determinată, respectiv până
   la data de 31 decembrie 2007.
      V. Prețul contractului
      ART. 3
       (1) Tariful este cel prevăzut la lit. A din anexa nr. 3 la Ordinul președintelui 
   Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014
   privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru
   siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; plata acestui
   tarif se va face în lei, la cursul oficial al Băncii Naționale a României
   la data facturării.
  (la 01-01-2019, Alineatul (1) al Articolului 3 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )
      (2) Tariful se va plăti prin ordin de plată, în termen de maximum 10 zile
   de la data primirii documentelor de plată, pentru asigurarea controlului
   sanitar-veterinar pentru marfa controlată în luna precedentă de personalul de
   specialitate, angajat de către prestator pentru activitatea de control oficial
   sanitar-veterinar, conform prevederilor legislației în vigoare.

      (3) Nu este permisă rambursarea directă sau indirectă de către beneficiar a
   tarifelor pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar în alt mod
   decât cel stabilit prin prezentul contract.

      (4) Sumele aferente activității productive din luna precedentă se stabilesc
   pe baza documentului justificativ (decont) întocmit și semnat de personalul de
   specialitate și de reprezentantul legal al unității (beneficiarul) și vizat de
   către medicul veterinar al circumscripției sanitar-veterinare și pentru
   siguranța alimentelor  oficiale în a cărui subordine directă își desfășoară
   activitatea.
  (la 01-01-2019, sintagma: circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )
      (5) Nerespectarea termenelor de plată stabilite dă dreptul prestatorului de
   a calcula și solicita penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile
   legislației în vigoare.

      (6) Nu se vor percepe tarife pentru perioada în care beneficiarul, din
   motive obiective, nu desfășoară activitate.

      VI. Drepturile și obligațiile părților
      ART. 4
      Prestatorul are următoarele drepturi și obligații:
      a) să asigure personalul de specialitate necesar beneficiarului în funcție
   de specificul activității acestuia, de capacitatea de producție, de fluxul
   tehnologic și de sistemul de organizare.
      În unitățile de procesare a cărnii sau a laptelui controlul oficial
   sanitar-veterinar este asigurat de către un medic veterinar sau, în funcție de
   specificul activității, de mai mulți, cu acordul beneficiarului;
      b) să urmărească achitarea sumelor reprezentând contravaloarea activității
   productive desfășurate, calculată conform tarifelor prevăzute în anexa nr. 1
   pct. II la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și
   pentru Siguranța Alimentelor nr. 64/2007, virate de către beneficiar, ce
   trebuie gestionate separat în contabilitate și se constituie ca fonduri
   extrabugetare, care se utilizează conform legii;
      c) în cazul în care unitatea nu virează direcției sanitar-veterinare și
   pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București,
   sumele ca urmare a efectuării controlului oficial sanitar-veterinar, direcția
   sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a
   municipiului București, acționează unitatea în instanță pentru obligarea la
   plata sumelor datorate;
      d) în situația în care beneficiarul nu este de acord cu suma pretinsă de
   prestator, acesta înștiințează prestatorul în termen de 5 zile de la data
   primirii facturii;
      e) să păstreze confidențialitatea activității desfășurate în unitate,
   conform prevederilor legislației în vigoare, în caz contrar răspunderea
   revenind angajatorului, potrivit legii.
      ART. 5
      Beneficiarul are următoarele obligații:
      a) notifică imediat în scris prestatorul cu privire la perioada în care
   unitatea nu desfășoară activitatea;
      b) pentru buna desfășurare a controlului oficial sanitar-veterinar, în
   conformitate cu prevederile legale, unitățile asigură condiții
   corespunzătoare. Unitățile pun la dispoziția personalului de specialitate
   documentele și înregistrările privind siguranța alimentelor prevăzute de
   legislația sanitară veterinară;
      c) virează în contul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța
   alimentelor sumele calculate de aceasta pentru activitatea de control oficial
   sanitar-veterinar desfășurată de personalul de specialitate în luna
   precedentă, în termen de 10 zile de la data primirii documentelor de plată,
   dacă situația justificativă pe baza căreia au fost întocmite este semnată și
   de beneficiar.
      VII. Încetarea contractului
      ART. 6
      (1) Prezentul contract își încetează efectele de plin drept, fără a mai fi
   necesară intervenția instanței judecătorești competente, în una sau mai multe
   dintre următoarele situații:
      a) beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost
   declanșată procedura de lichidare (faliment), iar procesul de producție
   încetează;
      b) acordul de voință al părților semnatare;
      c) retragerea autorizației de funcționare.
      (2) Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului
   contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 30 de zile înainte de
   data la care încetarea urmează să-și producă efectele.
      (3) Încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra
   obligațiilor deja scadente între părțile contractante.
      VIII. Forța majoră
      ART. 7
      (1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la
   termen sau/și de executarea în mod necorespunzător total sau parțial a
   oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă
   neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost
   cauzată de forța majoră astfel cum este definită de lege.
      (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte
   părți, în termen de 72 de ore, producerea evenimentului și să ia toate
   măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
      (3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu
   încetează, părțile au dreptul să-și notifice, în scris, încetarea de plin
   drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă
   daune-interese.
      IX. Notificări
      ART. 8
      În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una
   dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la
   adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului
   contract.
      X. Litigii
      ART. 9
      (1) Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind valabilitatea
   prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea
   acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă, de reprezentanții lor, în termen
   de 10 zile de la apariția lor.
      (2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale
   amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.
      XI. Clauze finale
      ART. 10
      Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat
   între părțile contractante.
      Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul
   pentru fiecare parte.

                Prestator, Beneficiar,
       Direcția Sanitar-Veterinară Societatea Comercială
     și pentru Siguranța Alimentelor
     ............................... ........................

            Director coordonator, Reprezentant,
             ................ ...........

                                  Consilier juridic,
                                    .............

  ---------------
  Semnăturile din anexa 2 au fost modificate de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 73 din 29 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 30 decembrie 2009, prin înlocuirea sintagmei "director executiv" cu sintagma "director coordonator".


  Anexa nr. 3

   la norma sanitară veterinară
  Unitatea ........................ Vizat
  Nr. ........... data ............ Șef Serviciu control oficial
  I ............................... siguranța alimentelor din cadrul
  Nr. de înregistrare la direcției sanitar-veterinare și
  registrul comerțului pentru siguranța alimentelor
  ................................. județene, respectiv a
  municipiului București
  ...............................
  Coordonator al Circumscripției
  sanitar-veterinare și pentru
                                                  siguranța alimentelor oficiale
  ...............................


  DOCUMENT JUSTIFICATIV
  cuprinzând sumele stabilite conform tarifelor
  legale pentru asigurarea controlului oficial
  sanitar-veterinar pentru luna ........ anul ....

  1. Unitatea este autorizată/înregistrată sanitar-veterinar pentru
  activitatea de:
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  2. Personal sanitar-veterinar existent în unitate:
  - medici veterinari .............................................
  3. Unitatea a desfășurat în luna .......... anul ......... activitatea de:

  I. Abatorizare
  ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
  │ Specia │ Nr. capete │ Tarif/animal │ Tarif total │
  ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

  II. Tranșare
  ┌──────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────┐
  │ Specia │ Cantitate/tone │ Tarif/tonă materie primă │ Tarif total │
  │ │ materie primă │ intrată la tranșare │ │
  │ │ intrată la tranșare │ │ │
  ├──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├──────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤
  │ │ │ │ │
  └──────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────┘

  III. Procesarea cărnii (produse din carne, carne tocată, carne preparată,
  carne separată mecanic)
  ┌─────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┐
  │ Cantitate/tone materie │ Tarif/tonă materie primă │ Tarif total │
  │ primă recepționată │ recepționată │ │
  ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │
  ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
  │ │ │ │
  └─────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┘

  IV. Procesare carne vânat
  ┌──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
  │ Specia │ Nr. capete │ Tarif/animal │ Tarif total │
  ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  └──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

  V. Prelucrare lapte
  ┌──────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────┐
  │ Cantitate/tone lapte materie │ Tarif/tonă lapte materie │ Tarif total │
  │ primă intrată la procesare │ primă intrată la procesare │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │ │
  ├──────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┤
  │ │ │ │
  └──────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┘

  VI. Producție de pește (categorii: unitate procesare, cherhana, piață
  desfacere, centru de colectare pește, punct de debarcare)
  ┌─────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
  │ Categorie │ Cantitate/tone pește │ Tarif/tonă │ Tarif total │
  │ │ intrat la procesare │ │ │
  │             │  sau la prima punere   │                  │                  │
  │             │  punere pe piață sau   │                  │                  │
  │             │     prima vânzare      │                  │                  │
  ├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├─────────────┼────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
  │ │ │ │ │
  └─────────────┴────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

  VII. Activități generale (categorii: depozit frigorific
  independent/depozite pentru produse de origine animală, piață angro, unitate
  de reambalare)
  ┌───────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────┐
  │ Categorie │ Cantitate/tone produse │ Tarif/tone produse de │ Tarif total │
  │ │ de origine animală │ origine animală │ │
  │ │ recepționate │ recepționate │ │
  ├───────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├───────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
  │ │ │ │ │
  ├───────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────┤
  │ │ │ │ │
  └───────────┴────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────┘

  Număr de ore de activitate desfășurată de către personalul
  sanitar-veterinar de stat existent:
  - medici veterinari


  Întocmit
  Medic veterinar oficial Reprezentant legal al unității,
  ................ .............................


  Prezentul document constituie actul oficial în baza căruia Direcția
  Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .............. întocmește
  formalitățile de plată către unitate.

  (la 01-01-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctele 10 și 11, Articolul I din ORDINUL nr. 102 din 26 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 16 august 2018 )