ORDIN nr. 583 din 25 martie 2004
privind evidenţa navelor care arborează pavilionul român şi evidenţa navelor în construcţie în şantierele navale aflate pe teritoriul României, aprobarea formei şi conţinutului registrelor matricole şi ale registrelor de evidenţă a navelor, a procedurilor privind evidenţa navelor în construcţie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea, scoaterea din evidenţă a navelor, transcrierea drepturilor reale mobiliare şi/sau a sarcinilor asupra navelor, precum şi forma şi conţinutul cererilor-tip
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 9 aprilie 2004  În temeiul art. 40 şi 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, al art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,
  ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Se aprobă procedurile privind evidenţa navelor care arborează pavilionul român şi evidenţa navelor în construcţie în şantierele navale aflate pe teritoriul României, aprobarea formei şi conţinutului registrelor matricole şi ale registrelor de evidenţă a navelor, a procedurilor privind evidenţa navelor în construcţie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea, scoaterea din evidenţă a navelor, transcrierea drepturilor reale mobiliare şi/sau a sarcinilor asupra navelor, precum şi forma şi conţinutul cererilor-tip.
  (2) Fac excepţie de la prevederile prezentului ordin navele de agrement, pentru care procedurile prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.


  Articolul 2

  Se aprobă forma şi conţinutul registrului matricol al navelor de categoria I, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 3

  Se aprobă forma şi conţinutul registrului matricol al navelor de categoria a II-a, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 4

  Se aprobă forma şi conţinutul registrului de evidenţă a navelor în construcţie, prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 5

  Se aprobă forma şi conţinutul registrului de evidenţă centralizată a navelor, prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 6

  Se aprobă forma şi conţinutul cererilor-tip prevăzute în anexele nr. 5 şi 6.


  Articolul 7

  (1) Registrele matricole prevăzute la art. 2-4 se ţin de către căpităniile de port, desemnate prin decizie a directorului general al Autorităţii Navale Române, denumită în continuare ANR.
  (2) Registrul matricol prevăzut la art. 5 se ţine de către ANR.


  Capitolul II Evidenţa navelor în construcţie


  Articolul 8

  Evidenţa navelor aflate în construcţie în şantierele navale aflate pe teritoriul României se ţine în registrul de evidenţă a navelor în construcţie, ţinut de căpitănia de port în a cărei zonă de jurisdicţie se află şantierul constructor.


  Articolul 9

  Pentru începerea construcţiei unei nave, şantierul constructor este obligat să obţină o autorizaţie de construcţie, eliberată de căpitănia portului în a cărei zonă de jurisdicţie se află respectivul şantier.


  Articolul 10

  Pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie şantierul constructor prevăzut la art. 9 va depune la căpitănia portului următoarele documente:
  a) cerere-tip de eliberare a autorizaţiei de construcţie, prevăzută în anexa nr. 5;
  b) documentaţia tehnică avizată de direcţia de specialitate din cadrul ANR sau de autoritatea competentă a statului unde urmează să fie înmatriculată nava ori de o societate de clasificare agreată de acestea - copie;
  c) contractul de construcţie, în care se va preciza în mod expres numele proprietarului - copie legalizată.


  Articolul 11

  (1) În baza documentelor prevăzute la art. 10, căpitănia portului eliberează autorizaţia de construcţie.
  (2) Autorizaţia de construcţie se eliberează în maximum 10 zile de la depunerea documentaţiei.


  Articolul 12

  În registrul de evidenţă a navelor în construcţie se vor face menţiuni privind:
  a) denumirea/numele şantierului constructor şi al beneficiarului;
  b) denumirea, numărul şi data emiterii autorizaţiei de construcţie;
  c) contractul de construcţie a navei;
  d) numărul comenzii de construcţie stabilit de şantierul naval;
  e) principalele date privind documentaţia tehnică în baza căreia s-a emis autorizaţia;
  f) principalele caracteristici tehnice ale navei ce urmează a fi construită;
  g) data punerii chilei;
  h) data lansării la apă;
  i) principalele date ale permisului provizoriu de arborare a pavilionului român, eliberat pentru perioada probelor de marş;
  j) perioada în care se efectuează probele de marş;
  k) constituirea, transmiterea şi stingerea drepturilor reale asupra navei;
  l) numărul şi data proceselor-verbale de recepţie şi/sau de predare-primire;
  m) orice modificări sau menţiuni privind datele de mai sus.


  Articolul 13

  (1) Pe perioada derulării construcţiei navei, şantierul constructor este obligat să anunţe căpitănia de port unde este înregistrată nava în construcţie, orice modificare privind:
  a) contractul de construcţie a navei;
  b) documentaţia tehnică de construcţie a navei;
  c) beneficiarul navei.
  (2) Căpitănia de port va face, în registrul de evidenţă a navelor în construcţie, menţiunile necesare privind datele prevăzute la alin. (1).


  Articolul 14

  (1) În cazul schimbării şantierului constructor, se eliberează o nouă autorizaţie de construcţie de către căpitănia de port în a cărei zonă de activitate se află noul şantier constructor, în conformitate cu prevederile art. 10.
  (2) Vechea autorizaţie se depune la căpitănia de port care a emis-o.


  Articolul 15

  Scoaterea din evidenţă a navelor nou-construite din registrul de evidenţă a navelor în construcţie se face:
  a) după primirea dreptului de arborare a pavilionului român sau al unui alt stat;
  b) după obţinerea unui permis provizoriu de arborare a unui pavilion străin din partea misiunii diplomatice pentru România a statului de pavilion pentru navele care nu vor arbora pavilionul român;
  c) când construcţia unei nave se continuă într-un şantier aflat în zona unei alte căpitănii de port.


  Articolul 16

  Scoaterea navelor din registrul de evidenţă a navelor în construcţie se face pe baza unei cereri-tip, prevăzute în anexa nr. 5, depuse de şantierul constructor la care se anexează copii legalizate de pe actele care fac dovada că navele se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 15.


  Articolul 17

  Căpităniile de port nu vor permite plecarea navelor nou-construite dacă acestea nu au fost scoase din registrul de evidenţă a navelor în construcţie.


  Capitolul III Înmatricularea, evidenţa şi alte operaţiuni privind navele care arborează pavilionul român


  Articolul 18

  Dreptul de arborare a pavilionului român se acordă de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin ANR.


  Articolul 19

  Proprietarii de nave care doresc să obţină dreptul de arborare a pavilionului român vor depune la căpitănia portului în care doresc să înmatriculeze nava, următoarele documente:
  a) cerere-tip pentru obţinerea dreptului de arborare a pavilionului român, prevăzută în anexa nr. 6;
  b) titlul de proprietate - copie legalizată;
  c) confirmare scrisă, emisă de direcţia de specialitate a ANR sau de o societate de clasificare recunoscută, prin care se atestă că nava este conformă cu normele tehnice de construcţie obligatorii, legislaţia în vigoare şi cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte - original;
  d) certificatul de înmatriculare sau, după caz, certificatul constatator al proprietarului, emis de oficiul registrului comerţului pentru persoanele juridice, respectiv actul de identitate sau un alt document oficial din care să rezulte şi cetăţenia, pentru persoanele fizice - copie legalizată;
  e) certificatul de radiere eliberat de autoritatea competentă a statului în care nava a fost înmatriculată anterior sau documentul emis de autoritatea competentă a statului unde a fost efectuată construcţia prin care se atestă că nava nu a mai fost înmatriculată anterior, în cazul navelor nou-construite - original;
  f) cerere care să conţină 3 propuneri de nume, în ordinea preferinţelor;
  g) două fotografii ale navei, tip 13/18 (din lateral tribord şi din pupa).


  Articolul 20

  În cazul în care navele sunt grevate de garanţii reale mobiliare şi/sau de sarcini, în documentele prevăzute la art. 19 lit. e) se vor menţiona şi datele despre aceste garanţii şi/sau sarcini, care se vor transcrie în registrele matricole conform legislaţiei în vigoare.


  Articolul 21

  (1) În baza documentelor prevăzute la art. 19, directorul general al ANR emite decizia de acordare a dreptului de arborare a pavilionului român.
  (2) În baza deciziei prevăzute la alin. (1), nava va fi înmatriculată în registrele matricole şi în registrul de evidenţă centralizată a navelor.


  Articolul 22

  (1) Căpitănia de port va comunică, în scris, proprietarului navei acordarea dreptului de arborare a pavilionului român şi înmatricularea navei.
  (2) După primirea comunicării prevăzute la alin. (1), proprietarul navei se va prezenta la căpitănia de port pentru ridicarea actului de naţionalitate.


  Articolul 23

  Dreptul de arborare a pavilionului român se poate acorda provizoriu:
  a) navelor aflate în construcţie în şantiere româneşti pe perioada probelor de marş;
  b) navelor construite în străinătate, care urmează să arboreze pavilionul român, pe timpul voiajului între şantierul constructor şi un port românesc;
  c) navelor proprietate a persoanelor fizice sau juridice străine care arborează un pavilion străin, închiriate în contracte bare-boat sau leasing pe perioade mai mari de un an de către persoane fizice sau juridice române.


  Articolul 24

  Pentru obţinerea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român de către navele aflate în construcţie în porturile româneşti, pe perioada probelor de marş, şantierul constructor va depune la căpitănia portului următoarele documente:
  a) cerere-tip privind acordarea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român, prevăzută în anexa nr. 5;
  b) actele de stare tehnică eliberate de către direcţia de specialitate din cadrul ANR sau de către o societate de clasificare, prin care se atestă că nava poate efectua aceste probe - original.


  Articolul 25

  (1) Căpitănia portului eliberează permisul privind acordarea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român, pentru perioada valabilităţii actului de stare tehnică prevăzut la art. 24, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii.
  (2) În cazul în care probele de marş se prelungesc peste perioada solicitată iniţial, căpitănia portului poate, la solicitarea, în scris, din partea şantierului constructor, să prelungească valabilitatea permisului prevăzut la alin. (1), cu condiţia ca valabilitatea actului de stare tehnică să fie prelungită corespunzător.


  Articolul 26

  După întoarcerea navei din probele de marş, şantierul constructor este obligat să depună permisul prevăzut la art. 25 la căpitănia portului, care va face menţiunea în registrul de evidenţă a navelor în construcţie.


  Articolul 27

  Pentru navele construite în străinătate, care urmează să arboreze pavilionul român, permisul privind acordarea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român, pentru perioada efectuării voiajului între şantierul constructor şi un port românesc, se obţine de la misiunea diplomatică a României pentru statul în care a fost construită nava.


  Articolul 28

  Pentru obţinerea permisului prevăzut la art. 27, proprietarul navei trebuie să depună la misiunea diplomatică a României următoarele acte:
  a) certificatele tehnice, conform legislaţiei în vigoare, prin care se atestă capacitatea navei de a efectua respectivul voiaj - original;
  b) titlul de proprietate - copie legalizată.


  Articolul 29

  La sosirea în primul port românesc, comandantul navei va depune la căpitănia portului permisul eliberat, în conformitate cu prevederile art. 27.


  Articolul 30

  (1) Navelor închiriate în contracte de bare-boat sau leasing prevăzute la art. 23 lit. c) li se poate acorda dreptul provizoriu de arborare a pavilionului român la solicitarea utilizatorului.
  (2) Pentru obţinerea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român utilizatorul trebuie să depună la căpitănia portului de înmatriculare următoarele acte:
  a) cerere-tip privind acordarea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român, prevăzută în anexa nr. 6;
  b) contractul de bare-boat sau leasing - copie legalizată;
  c) acordul scris al proprietarului ca nava să arboreze pavilionul român pe perioada executării contractului, dacă acesta nu rezultă în mod expres din contract - original;
  d) confirmare scrisă, emisă de direcţia de specialitate a ANR sau de o societate de clasificare recunoscută, prin care se atestă că nava este conformă cu normele tehnice de construcţie obligatorii, legislaţia în vigoare şi cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte - original;
  e) certificatul de suspendare a dreptului de arborare a pavilionului purtat anterior - original;
  f) certificatul de înmatriculare sau, după caz, certificatul constatator al proprietarului, emis de oficiul registrului comerţului pentru persoanele juridice, respectiv actul de identitate sau un alt document oficial din care să rezulte şi cetăţenia, pentru persoanele fizice - copie legalizată;
  g) cerere scrisă conţinând 3 propuneri de nume, în ordinea preferinţelor, dacă se doreşte şi schimbarea numelui navei, la care se va anexa acordul scris al proprietarului în acest sens.
  (3) În cazul în care nava este grevată de garanţii reale mobiliare şi/sau de sarcini, în documentele prevăzute la alin. (2) lit. e) se vor menţiona şi datele despre aceste garanţii şi/sau sarcini.
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), utilizatorul va prezenta şi acceptul scris al creditorilor privind înmatricularea navei în registrul român de nave pe perioada contractului de închiriere.
  (5) În baza documentelor prevăzute la alin. (1)-(4), directorul general al ANR emite decizia de acordare a dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român.
  (6) Căpitănia de port va comunică, în scris, utilizatorului navei acordarea dreptului provizoriu de arborare a pavilionului român.
  (7) După primirea comunicării prevăzute la alin. (6), utilizatorul navei se va prezenta la căpitănia de port pentru ridicarea actului de naţionalitate.


  Articolul 31

  (1) Perioada pentru care se acordă dreptul provizoriu de arborare a pavilionului român pentru navele închiriate în contracte de bare-boat sau leasing prevăzute la art. 23 lit. c) va fi aceeaşi cu perioada pentru care s-a încheiat contractul de închiriere.
  (2) În situaţia în care contractul de închiriere se încheie pe o perioadă mai mare de 5 ani, actul de naţionalitate va fi prelungit în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 32

  (1) La navele care arborează pavilionul român şi poartă un nume, ANR stabileşte aceste nume în baza propunerilor făcute de către proprietari sau de către utilizatori, cu acordul proprietarului.
  (2) În cazul în care ANR consideră că propunerile de nume nu sunt acceptabile, se vor solicita noi propuneri de nume de la proprietari, respectiv utilizatori.


  Articolul 33

  Proprietarii sau utilizatorii navelor care au obţinut dreptul permanent sau provizoriu de arborare a pavilionului român sunt obligaţi să informeze căpitănia portului de înmatriculare despre orice schimbare privind situaţia juridică a acestor nave în maximum 15 zile de la producerea acestor schimbări.


  Articolul 34

  (1) În cazul în care proprietarul/utilizatorul unei nave care arborează pavilionul român doreşte schimbarea numelui navei, va depune la căpitănia portului de înmatriculare o cerere-tip pentru schimbarea numelui, în care va menţiona 3 propuneri de nume în ordinea preferinţelor, prevăzută în anexa nr. 6.
  (2) După aprobarea schimbării numelui de către ANR, se va elibera un nou act de naţionalitate şi se vor face menţiunile necesare în registrele matricole.


  Articolul 35

  (1) În cazul în care proprietarul/utilizatorul unei nave care arborează pavilionul român doreşte schimbarea portului de înmatriculare, acesta va depune la căpitănia noului port de înmatriculare o cerere-tip privind schimbarea portului de înmatriculare, prevăzută în anexa nr. 6.
  (2) După aprobarea de către ANR a schimbării portului de înmatriculare, se va elibera un nou act de naţionalitate şi se vor face menţiunile necesare în registrele matricole şi de evidenţă centralizată.


  Articolul 36

  În cazul navelor închiriate în regim de bare-boat sau leasing, în termen de 60 de zile de la data suspendării la cerere a dreptului de arborare a pavilionului român, proprietarul va depune la căpitănia portului un act oficial prin care se certifică că nava a fost înmatriculată într-un registru de nave.


  Articolul 37

  (1) În cazul în care proprietarul/utilizatorul unei nave care arborează pavilionul român doreşte să facă modificări în structura constructivă a navei, acesta va depune la căpitănia portului de înmatriculare următoarele documente:
  a) cerere-tip privind modificarea constructivă a navei, în care se va preciza locul unde se vor executa lucrările respective, prevăzută în anexa nr. 6;
  b) proiectul tehnic vizat de direcţia de specialitate din cadrul ANR sau de o societate de clasificare recunoscută - original.
  (2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), căpitănia portului de înmatriculare va elabora autorizaţia de efectuare a respectivelor lucrări.
  (3) După efectuarea lucrărilor proprietarul/utilizatorul va depune la căpitănia portului de înmatriculare certificatele tehnice eliberate de direcţia de specialitate din cadrul ANR sau de o societate de clasificare recunoscută - original.
  (4) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (3), în situaţia în care este necesar, se va elibera un nou act de naţionalitate şi se vor face menţiunile necesare în registrele matricole şi în registrul de evidenţă centralizată.


  Articolul 38

  În cazul transferului de proprietate asupra unei nave care arborează pavilionul român, între persoane fizice sau juridice care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, îndeplinesc condiţiile ca navele din proprietatea lor să arboreze pavilionul român, noul proprietar va depune la căpitănia portului de înmatriculare următoarele documente:
  a) cerere-tip de transcriere a dreptului de proprietate, prevăzută în anexa nr. 6, în care vor fi menţionate şi 3 nume, în ordinea preferinţelor, dacă se doreşte şi schimbarea numelui;
  b) titlul de proprietate - copie legalizată;
  c) certificatul de înmatriculare sau certificatul constatator al noului proprietar, emis de oficiul registrului comerţului pentru persoanele juridice, respectiv actul de identitate sau un alt document oficial din care să rezulte şi cetăţenia, pentru persoanele fizice - copie legalizată.


  Articolul 39

  Pe baza documentelor prevăzute la art. 38 se va elibera un nou act de naţionalitate şi se vor face menţiunile necesare în registrele matricole şi de evidenţă centralizată.


  Articolul 40

  (1) În cazul pierderii sau distrugerii actului de naţionalitate, proprietarul sau utilizatorul va solicita căpităniei portului de înmatriculare eliberarea unui duplicat.
  (2) Pentru obţinerea duplicatului se vor depune următoarele acte:
  a) cerere-tip pentru eliberarea unui duplicat, prevăzută în anexa nr. 6;
  b) dovada publicării anunţului privind pierderea sau distrugerea actului de naţionalitate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.


  Capitolul IV Suspendarea şi retragerea dreptului de arborare a pavilionului român. Scoaterea din evidenţă a navelor


  Articolul 41

  (1) Suspendarea dreptului de arborare a pavilionului român se face la solicitarea proprietarului navei. În acest sens proprietarul va depune la căpitănia portului de înmatriculare următoarele documente:
  a) cerere-tip pentru aprobarea suspendării dreptului de arborare a pavilionului român, prevăzută în anexa nr. 6, în care se vor preciza motivul acestei cereri şi pavilionul pe care urmează să îl arboreze nava;
  b) actul de naţionalitate al navei - original.
  (2) În cazul în care motivul cererii de suspendare îl constituie înmatricularea navei într-un registru străin pe perioada unui contract de bare-boat sau leasing, proprietarul va depune la căpitănia portului:
  a) contractul de bare-boat sau leasing - copie legalizată;
  b) acordul scris al creditorilor, în cazul în care nava este grevată de sarcini sau garanţii reale mobiliare - original.


  Articolul 42

  (1) Suspendarea dreptului de arborare a pavilionului român se aprobă prin decizie a directorului general al ANR.
  (2) Decizia directorului general al ANR prevăzută la alin. (1) se aduce la cunoştinţă, în scris, proprietarului navei.


  Articolul 43

  În cazul navelor închiriate în bare-boat sau leasing pe toată perioada cuprinsă între data aprobării suspendării dreptului de arborare a pavilionului român şi data înmatriculării navei într-un registru străin de nave, proprietarul navei este răspunzător de menţinerea navei în stare de navigabilitate, precum şi de toate evenimentele în care aceasta este implicată.


  Articolul 44

  Pentru a obţine din nou dreptul de arborare a pavilionului român, după ce a solicitat suspendarea acestui drept, proprietarul navei trebuie să urmeze procedurile prevăzute la art. 18-22.


  Articolul 45

  Retragerea dreptului de arborare a pavilionului român şi scoaterea din evidenţă a navelor se fac:
  a) la cererea proprietarului;
  b) din dispoziţia directorului general al ANR, dacă:
  1. nu mai sunt îndeplinite condiţiile privind acordarea dreptului de arborare a pavilionului român;
  2. nu respectă în mod repetat prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte;
  c) în cazul pierderii totale a navei ca urmare a naufragiului, eşuării, incendiului sau scufundării;
  d) în cazul dezmembrării.


  Articolul 46

  (1) În cazul retragerii dreptului de arborare a pavilionului român conform art. 45 lit. a), proprietarul trebuie să depună la căpitănia portului de înmatriculare următoarele acte:
  a) cerere-tip privind retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, prevăzută în anexa nr. 6;
  b) actul de naţionalitate al navei - original;
  c) acordul scris al creditorilor, în cazul în care nava este grevată de garanţii reale mobiliare şi/sau sarcini - original.
  (2) În baza documentelor prevăzute la alin. (1), directorul general al ANR emite decizia de retragere a dreptului de arborare a pavilionului român.
  (3) În baza deciziei prevăzute la alin. (2) se fac menţiunile necesare în registrele matricole şi în registrul de evidenţă centralizată.
  (4) La cererea proprietarului, căpitănia portului de înmatriculare eliberează certificatul de radiere în care vor fi menţionate şi garanţiile reale mobiliare şi/sau sarcinile care grevează nava.


  Articolul 47

  (1) În cazurile prevăzute la art. 45 lit. b) directorul general al ANR emite decizia de retragere a dreptului de arborare a pavilionului român.
  (2) Decizia prevăzută la alin. (1), precum şi motivele acestei decizii se comunică în termen de 5 zile, în scris, proprietarului/chiriaşului navei.
  (3) În baza deciziei prevăzute la alin. (1) se vor efectua menţiunile necesare în registrele matricole şi în registrul de evidenţă centralizată.
  (4) În termen de 15 zile de la primirea deciziei, proprietarul/utilizatorul este obligat să depună actul de naţionalitate.
  (5) La solicitarea proprietarului/utilizatorului ANR va elibera certificatul de radiere în care se vor menţiona şi eventualele garanţii reale mobiliare şi/sau sarcini.


  Articolul 48

  (1) În caz de pierdere totală a navei din cauza naufragiului, eşuării sau incendiului, retragerea dreptului de arborare a pavilionului român şi radierea din registrele matricole şi din registrul de evidenţă centralizată se vor face pe baza următoarelor documente ce vor fi depuse de proprietar sau utilizator la căpitănia portului:
  a) cerere-tip, prevăzută în anexa nr. 6;
  b) declaraţie de abandon, autentificată de un notar public;
  c) actul de naţionalitate, dacă acesta a fost recuperat.
  (2) În baza documentelor prevăzute la alin. (1), directorul general al ANR emite decizia de retragere a dreptului de arborare a pavilionului român.
  (3) În baza deciziei prevăzute la alin. (2) se vor face menţiunile necesare în registrele matricole şi registrul de evidenţă centralizată.


  Articolul 49

  (1) Dezmembrarea unei nave sub pavilion român se face în baza unei autorizaţii emise de căpitănia portului în a cărei zonă se va dezmembra nava.
  (2) Pentru obţinerea autorizaţiei prevăzute la alin. (1) proprietarul navei va depune:
  a) cerere-tip de dezmembrare a navelor, prevăzută în anexa nr. 6;
  b) acordul scris al creditorilor pentru dezmembrarea navei, în cazul în care aceasta este grevată de sarcini - original.
  (3) După dezmembrarea navei, proprietarul va obţine de la căpitănia portului în zona căreia a avut loc operaţiunea un document prin care se certifică finalizarea dezmembrării.


  Articolul 50

  Navele care au fost dezmembrate vor fi scoase din evidenţă pe baza următoarelor documente, care vor fi depuse de către proprietar la căpitănia portului de înmatriculare:
  a) cerere-tip de retragere a navei dezmembrate, prevăzute în anexa nr. 6;
  b) documentul prin care se certifică finalizarea dezmembrării, prevăzut la art. 49 alin. (1) - original;
  c) actul de naţionalitate a navei - original.


  Articolul 51

  În cazul în care dezmembrarea navei se face din dispoziţia căpităniei de port în conformitate cu legislaţia în vigoare, radierea navei se va face pe baza unui act emis de căpitănia care a dat respectiva dispoziţie şi prin care se confirmă că nava a fost dezmembrată.


  Capitolul V Transcrierea constituirii, transmiterii şi stingerii de drepturi reale asupra navelor


  Articolul 52

  (1) Constituirea, transmiterea şi stingerea drepturilor reale asupra navelor care arborează pavilionul român se transcriu la solicitarea persoanelor juridice sau fizice interesate în registrele matricole.
  (2) În cazul navelor de categoria I aceste drepturi se transcriu şi în registrul de evidenţă centralizată.
  (3) La navele aflate în construcţie drepturile prevăzute la alin. (1) se transcriu în registrul de evidenţă a navelor în construcţie.


  Articolul 53

  Garanţiile reale mobiliare şi/sau sarcinile care grevează navele sub pavilion român sunt opozabile terţilor numai dacă sunt transcrise în registrele matricole.


  Articolul 54

  (1) Transcrierea garanţiilor reale mobiliare şi/sau a sarcinilor în registrele matricole se face de către titulari sau de către împuterniciţii acestora prin depunerea la căpitănia portului de înmatriculare a unui aviz de garanţie reală în conformitate cu legislaţia în vigoare, care va fi pus la dispoziţie de către ANR sau căpităniile de port.
  (2) Garanţiile reale mobiliare şi/sau sarcinile care grevează navele de categoria I se transcriu şi în registrul de evidenţă centralizată.


  Articolul 55

  Garanţiile reale mobiliare şi/sau sarcinile care grevează navele se menţionează şi în actele lor de naţionalitate.


  Articolul 56

  (1) Garanţiile reale mobiliare care grevează navele în construcţie se transcriu în registrul de evidenţă a navelor în construcţie, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1).
  (2) În momentul terminării construcţiei navei, căpitănia portului în al cărei registru de evidenţă a navelor în construcţie a fost înscrisă nava este obligată să informeze despre garanţiile mobiliare şi/sau sarcinile care grevează construcţia:
  a) căpitănia portului românesc unde urmează să fie înmatriculată nava, dacă aceasta urmează să arboreze pavilionul român;
  b) autorităţile competente din statul sau misiunea diplomatică pentru România a statului unde urmează să fie înmatriculată nava.


  Articolul 57

  Radierea din registrele matricole, din registrul de evidenţă centralizată şi din registrul de evidenţă a navelor în construcţie a garanţiilor reale mobiliare şi/sau a sarcinilor se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 58

  Directorul general al ANR poate delega competenţele sale privind evidenţa navelor în construcţie, acordarea, suspendarea, retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea, scoaterea din evidenţă a navelor, precum şi transcrierea garanţiilor reale mobiliare şi/sau a sarcinilor asupra navelor conducătorilor organelor teritoriale operative ale ANR.


  Articolul 59

  Circuitul documentelor între aparatul central şi organele teritoriale operative ale ANR în aplicarea prevederilor prezentului ordin se stabilesc prin decizie a directorului general al ANR.


  Articolul 60

  Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 61

  ANR va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 62

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 327/1994 pentru aprobarea Metodologiei privind evidenţa, înmatricularea şi scoaterea din evidenţă a navelor sub pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 12 octombrie 1994, se abrogă.


  Articolul 63

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Sergiu Sechelariu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 25 martie 2004.
  Nr. 583.


  Anexa 1
  REGISTRUL MATRICOL AL NAVELOR DE CATEGORIA I
  PORT DE INMATRICULARE -----------------
  MATRICOL ----------/-------------------
  NUMELE/NUMARUL NAVEI ----------------------------------------------------
  NUME/NUMAR ANTERIOR -----------------------------------------------------
  MATRICOL ANTERIOR (A.N.R./CPT.) -----------------------------------------
  Matricol A.N.R. (Nr. oficial) --------- Tipul navei --------------------------- Indicativ de apel --------------------- Numar I.M.O. -------------------------- Numar M.M.S.I. ------------------------ Zona de navigatie --------------------- --------------------------------------- CORP Locul şi anul construcţiei ------ Constructor(Nume/Adresa) -------- ---------------------------------- Material de construcţie al corpului navei ------------------ Numărul puntilor ---------------- Modificari ---------------------- ---------------------------------
  CARACTERISTICI PRINCIPALE Lungimea maxima(m) -------------------- Lungimea între perpendiculare(m) ------ Latimea maxima(m) --------------------- Pescajul navei goale(m) --------------- Pescajul maxim(m) --------------------- Înălţimea de construcţie(m) ----------- MASINI PRINCIPALE Numărul şi tipul M.P. ----------- Puterea M.P.(KW) ---------------- Locul şi anul construcţiei M.P.-- ---------------------------------- Constructor (Nume/adresa) ------- ---------------------------------
  Înălţimea maxima(m) ------------------- Bord liber(cm) ------------------------ Bord liber majorat(cm) ---------------- Nr. maxim de pasageri ----------------- --------------------------------------- PARTICULARITATI TONAJ Tonaj brut (TRB) ---------------- Tonaj net (TRN) ----------------- Deadweight(tdw) ----------------- Deplasament maxim (t) ----------- Capacitate maxima de încărcare(t) ---------------------------------
     Proprietar (Nume/Adresa) --------------------------------------------------
     ---------------------------------------------------------------------------
     Operator Nume/Adresa) -----------------------------------------------------
     ---------------------------------------------------------------------------
     Pavilionul român a fost arborat în baza aprobării data de -----------------
     prin ----------- nr. -----/------------------------------------------------
     Actul de naţionalitate care atesta dreptul de arborare a pavilionului român
     --------- eliberat de --------- la data de --------- sub nr. --------------
     este valabil până la data de ----------------------------------------------


  Anexa 2
  REGISTRUL MATRICOL AL NAVELOR DE CATEGORIA a II-a
  PORT DE INMATRICULARE -----------------
  MATRICOL ----------/-------------------
  NUMELE/NUMARUL DE IDENTIFICARE AL NAVEI ---------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------
  NUME/NUMAR ANTERIOR -----------------------------------------------------
  MATRICOL ANTERIOR (A.N.R./CPT./Oficiul de capitanie) --------------------
  TIPUL NAVEI -------------------------------------------------------------
  INDICATIV DE APEL/NR. M.M.S.I. ------------------------------------------
   ┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
   │ CARACTERISTICI PRINCIPALE │ CORP │
   │ │ │
   │ Lungimea maxima(m) -------------------- │ Locul şi anul construcţiei ------ │
   │ │ │
   │ Lungimea între perpendiculare(m) ------ │ Constructor(Numele/Adresa) ------ │
   │ │ │
   │ Latimea maxima(m) --------------------- │ --------------------------------- │
   │ │ │
   │ Pescajul navei goale(m) --------------- │ Material de construcţie al │
   │ │ corpului navei ------------------ │
   │ Pescajul maxim(m) --------------------- │ │
   │ │ Catarge fixe ---- mobile -------- │
   │ Înălţimea de construcţie(m) ----------- │ │
   │ │ --------------------------------- │
   │ Înălţimea maxima(m) ------------------- │ │
   │ │ Modificari ---------------------- │
   │ Bord liber(cm) ------------------------ │ │
   │ │ --------------------------------- │
   │ Bord liber majorat(cm) ---------------- │ │
   │ │ │
   │ Nr. maxim de pasageri ----------------- ├───────────────────────────────────┤
   │ │ │
   │ Viteza(Km/h) -------------------------- │ MASINI PRINCIPALE │
   │ │ │
   │ Zona de navigatie --------------------- │ Numărul şi tipul M.P. ----------- │
   ├─────────────────────────────────────────┤ │
   │ PARTICULARITATI TONAJ │ Locul şi anul construcţiei M.P. --│
   │ │ │
   │ Tonaj brut (TRB) ---------------------- │ │
   │ │ Constructor (Nume/Adresa) ------- │
   │ Tonaj net (TRN) ----------------------- │ │
   │ │ --------------------------------- │
   │ Deadweight(tdw) ----------------------- │ Seria motorului ----------------- │
   │ │ │
   │ Deplasament maxim (t) ----------------- │ Puterea M.P.(KW) ---------------- │
   │ │ │
   │ Capacitate maxima de încărcare(t)------ │ Combustibil --------------------- │
   └─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

     Proprietar (Nume/Adresa) --------------------------------------------------
     ---------------------------------------------------------------------------
     Operator Nume/Adresa) -----------------------------------------------------
     ---------------------------------------------------------------------------
     Pavilionul român a fost arborat în baza aprobării data de -----------------
     prin ----------- nr. -----/------------------------------------------------
     Actul de naţionalitate care atesta dreptul de arborare a pavilionului român
     --------- eliberat de --------- la data de ---------sub nr. ---------------
     este valabil până la -----------------------------------------


  Anexa 3
  REGISTRUL DE EVIDENTA A NAVELOR IN CONSTRUCTIE
  CAPITANIA PORTULUI -------------------
  MATRICOL -------/-----------
  NUMAR COMANDA/CONSTRUCTIE ----------------------------------------------
  TIPUL CONSTRUCTIEI ------------------------------------------------------
  AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE (Nr./Data) -----------------------------------
  CONSTRUCTOR (Nume/Adresa) -----------------------------------------------
  BENEFICIAR (Nume/Adresa) ------------------------------------------------
  CARACTERISTICI PRINCIPALE Lungimea maxima(m) -------------------- Lungimea între perpendiculare(m) ------ Latimea maxima(m) --------------------- Pescajul navei goale(m) --------------- Pescajul maxim(m) --------------------- Înălţimea de construcţie(m) ----------- PARTICULARITATI TONAJ Tonaj brut (TRB) ---------------- Tonaj net (TRN) ----------------- Deadweight(tdw) ----------------- Deplasament maxim (t) ----------- Capacitatea maxima de încărcare(t) ---------------------------------
  Înălţimea maxima(m) ------------------- Bord liber(cm) ----------------------- Zona de navigatie -------------------- -------------------------------------- CARACTERISTICILE MOTORULUI PRINCIPAL Numărul şi tipul M.P. ------------ Puterea M.P.(KW) ----------------- Locul şi anul construcţiei M.P. -- ---------------------------------- Constructor (Nume/adresa) -------- ---------------------------------
     Data lansarii la apa: ----- Proces-verbal nr. ---- din --- incheiat de ----
     Permisul provizoriu de arborare a pavilionului român eliberat de ----------
     sub nr. ----- din ----------- este valabil până la ------------------------
     Valabilitatea permisului provizoriu de arborare a pavilionului român s-a
     prelungit până la ---------------------------------------------------------
     Pavilonul român a fost arborat în baza aprobării data de ------------------
     prin ----------- nr. -----/------------------------------------------------
     Capitania portului de inmatriculare ----------- matricol -------- din -----
     ---------------------------------------------------------------------------


  Anexa 4
  REGISTRUL DE EVIDENTA CENTRALIZATA A NAVELOR
  MATRICOL A.N.R. ------------------
  PORT DE INMATRICULARE --------------------
  MATRICOL_C.P.T. ----------/------------
  NUMELE/NUMARUL NAVEI ----------------------------------------------------
  NUME/NUMAR ANTERIOR -----------------------------------------------------
  MATRICOL ANTERIOR (A.N.R./CPT.) -----------------------------------------
  Tipul navei --------------------------- Indicativ de apel --------------------- Numar I.M.O. -------------------------- Numar M.M.S.I. ------------------------ Zona de navigatie --------------------- --------------------------------------- CORP Locul şi anul construcţiei ------ Constructor(Nume/Adresa) -------- ---------------------------------- Materialul de construcţie al corpului navei ------------------ Numărul puntilor ---------------- Modificari ---------------------- ---------------------------------
  CARACTERISTICI PRINCIPALE Lungimea maxima(m) -------------------- Lungimea între perpendiculare(m) ------ Latimea maxima(m) --------------------- Pescajul navei goale(m) --------------- Pescajul maxim(m) --------------------- Înălţimea de construcţie(m) ----------- MASINI PRINCIPALE Numărul şi tipul M.P. ----------- Puterea M.P.(KW) ---------------- Locul şi anul construcţiei M.P.-- ---------------------------------- Constructor (Nume/adresa) ------- ---------------------------------
  Înălţimea maxima(m) ------------------- Bord liber(cm) ------------------------ Bord liber majorat(cm) ---------------- Nr. maxim de pasageri ----------------- --------------------------------------- PARTICULARITATI TONAJ Tonaj brut (TRB) ---------------- Tonaj net (TRN) ----------------- Deadweight(tdw) ----------------- Deplasament maxim (t) ----------- Capacitate maxima de încărcare(t) ---------------------------------
     Proprietar (Nume/Adresa) --------------------------------------------------
     ---------------------------------------------------------------------------
     Operator Nume/Adresa) -----------------------------------------------------
     ---------------------------------------------------------------------------
     Pavilionul român a fost arborat în baza aprobării data de -----------------
     prin ----------- nr. -----/------------------------------------------------
     Actul de naţionalitate care atesta dreptul de arborare a pavilionului român
     --------- eliberat de --------- la data de ---------sub nr. ---------------
     este valabil până la data de ----------------------------------------------


  Anexa 5
                           DOMNULE CAPITAN SEF
      Subsemnatul/Subscrisa ...................................................
     act de identitate ........... seria ....... nr. ......./cod fiscal .......
     cu domiciliul/sediul în localitatea .......... str. .....................,
     nr. ........., bloc .......... scara .........., etaj ......., ap. ......,
     judet/sector ............., cod postal ..........., casuta postala .......
     telefon ............, fax .......... e-mail ..............................
     web site ............ în calitate de constructor
                          [] Navei
                          [] Corpului de nava
     tip ....................., comanda nr. ........................
     al cărui constructor
     este .....................................................................
     cu domiciliul/sediul în ....................... str. (1)
     nr. ....., bloc ..........., scara ......., etaj ........., ap. .........,
     judet/sector .............., cod postal ........., casuta postala .......,
     telefon ............., fax(2) ............., e-mail ................, web
     site .................................
     solicit:
            [] autorizatie de construcţie
            [] scoaterea navei din registrul de evidenta a navelor în construcţie
            [] acordare drept provizoriu de arborare a pavilionului român
      Anexez urmatoarele documente:
   

  ┌────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Denumirea actului │Nr. şi data actului/Emitent │
   │Crt.│ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
   └────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

     În acest sens, am completat, pe propria raspundere, cunoscand ca
     declaratiile inexacte se pedepsesc conform legii


         Data ................ Semnatura ..............
                                                L.S.


  Anexa 6
                           DOMNULE CAPITAN SEF
      Subsemnatul/Subscrisa ...................................................
     act de identitate ........... seria ....... nr. ......./cod fiscal .......
     cu domiciliul/sediul în localitatea .......... str. .....................,
     nr. ........., bloc .......... scara .........., etaj ......., ap. ......,
     judet/sector ............., cod postal ..........., casuta postala .......
     telefon ............, fax .......... e-mail ..............................
     web site ............ în calitate proprietar/utilizator/operator al navei
     (nume/nr.) ....... tip ........ inmatriculata în (tara, port) ...........
     cu nr. matricol ................. arborand pavilionul
     solicit efectuarea urmatoarelor operaţiuni privind nava mai sus mentionata:
        [] acordarea dreptului de arborare a pavilionului român
        [] transcrierea dreptului de proprietate
        [] eliberarea unui duplicat după actul de naţionalitate
        [] retragerea dreptului de arborare a pavilionului român
        [] suspendarea dreptului de arborare a pavilionului român
        [] eliberarea unei autorizaţii de dezmembrare
        [] eliberarea unui permis provizoriu de arborare a pavilionului român
        [] schimbarea numelui/numarului
        [] eliberarea unei autorizaţii de modificare a structurii constructive
           a navei
        [] schimbarea portului de inmatriculare
      Anexez urmatoarele documente:
   

  ┌────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
   │Nr. │ Denumirea actului │Nr. şi data actului/Emitent │
   │Crt.│ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
   └────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

     În acest sens, am completat, pe propria raspundere, în doua exemplare,
     cunoscand ca declaratiile inexacte se pedepsesc conform legii

         Data ................ Semnatura ..............
                                                L.S.

  --------------