HOTĂRÂRE nr. 1.050 din 9 august 2006
privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 29 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca a lucrătorilor din industria extractiva de foraj.
  (2) Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice conţinute în prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica, după cum urmează:
  a) industrie extractiva de foraj - toate ramurile industriei în care se desfăşoară activităţile de extracţie, în sensul strict al termenului, de substanţe minerale utile prin forare de puţuri de sonde şi/sau prospecţiuni pentru asemenea extractii şi/sau pregătirea pentru vânzarea materiilor prime extrase;
  b) loc de muncă - ansamblul locurilor destinate amplasarii de posturi de lucru în cadrul activităţilor şi instalaţiilor legate direct sau indirect de industriile extractive de foraj, inclusiv locurile de cazare la care lucrătorii au acces în cadrul activităţii lor.


  Articolul 3

  Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică activităţilor de prelucrare a materiilor prime extrase.


  Capitolul II Obligaţiile angajatorilor


  Articolul 4

  Pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor, angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca:
  a) locurile de muncă să fie proiectate, construite, echipate, date în folosinţă, exploatate şi întreţinute astfel încât să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de muncă fără a pune în pericol securitatea şi/sau sănătatea proprie şi/sau a celorlalţi lucrători;
  b) exploatarea locurilor de muncă în prezenta lucrătorilor să se facă sub supravegherea unei persoane responsabile;
  c) activităţile care comporta un risc special să fie încredinţate numai personalului competent şi să se execute conform instrucţiunilor date;
  d) toate instrucţiunile de securitate să fie redactate astfel încât să poată fi înţelese de către toţi lucrătorii la care se referă;
  e) locurile de muncă să fie dotate cu instalaţii de prim ajutor adecvate;
  f) toate exerciţiile de securitate necesare să se efectueze periodic.


  Articolul 5

  Angajatorul trebuie să se asigure ca este întocmit şi ţinut la zi un document referitor la securitate şi sănătate, denumit în continuare document de securitate şi sănătate, care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 7, 12, 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006.


  Articolul 6

  Documentul de securitate şi sănătate face dovada în special ca:
  a) sunt determinate şi evaluate riscurile la care sunt expusi lucrătorii la locul de muncă;
  b) se iau măsurile corespunzătoare pentru a se atinge obiectivele prezentei hotărâri;
  c) proiectarea, utilizarea şi întreţinerea locului de muncă şi ale echipamentelor prezintă securitate.


  Articolul 7

  Documentul de securitate şi sănătate se întocmeşte înainte de începerea lucrării şi trebuie revizuit dacă locul de muncă suferă modificări majore, extinderi sau transformări.


  Articolul 8

  În situaţia în care la acelaşi loc de muncă sunt prezenţi lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator răspunde de toate problemele care ţin de responsabilitatea sa.


  Articolul 9

  Angajatorul care are responsabilitatea locului de muncă coordonează punerea în aplicare a tuturor măsurilor privitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor şi înscrie în documentul de securitate şi sănătate scopul, măsurile şi modalităţile de punere în aplicare a acestei coordonari.


  Articolul 10

  Dispoziţiile art. 9 nu aduc atingere răspunderii individuale a angajatorilor prevăzute de Legea nr. 319/2006.


  Articolul 11

  (1) Angajatorul trebuie să raporteze fără întârziere autorităţilor prevăzute la art. 27 alin. (1) din Legea nr. 319/2006 orice accident de muncă grav şi/sau mortal, precum şi orice pericol grav.
  (2) Dacă este necesar, angajatorul actualizează documentul de securitate şi sănătate, înregistrând măsurile luate pentru evitarea evenimentelor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 12

  Angajatorul trebuie să ia măsurile de precautie corespunzătoare în funcţie de metoda de exploatare:
  a) pentru a evita, detecta şi combate declanşarea şi propagarea incendiilor şi exploziilor; şi
  b) pentru a evita formarea atmosferelor explozive şi/sau nocive pentru sănătate.


  Articolul 13

  Angajatorul trebuie să prevadă şi sa întreţină mijloace corespunzătoare de evacuare şi salvare pentru a asigura, în caz de pericol, evacuarea lucrătorilor de la locurile de muncă, rapid şi în deplina securitate.


  Articolul 14

  Angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru asigurarea sistemelor de alarma şi a altor mijloace de comunicare necesare care să permită, în caz de nevoie, declanşarea imediata a operaţiilor de asistenţa, prim ajutor, de evacuare şi salvare.


  Capitolul III Informarea, consultarea şi participarea lucrătorilor


  Articolul 15

  Lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor trebuie să fie informati asupra tuturor măsurilor luate cu privire la securitatea şi sănătatea la locurile de muncă şi, în special, asupra celor privind punerea în aplicare a prevederilor art. 4-14, fără a se aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006.


  Articolul 16

  Informaţiile trebuie să fie pe înţelesul lucrătorilor vizati.


  Articolul 17

  Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora trebuie să se facă în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.


  Capitolul IV Supravegherea medicală


  Articolul 18

  Pentru a asigura supravegherea medicală corespunzătoare a lucrătorilor, în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea lor la locul de muncă, se iau măsuri în conformitate cu reglementările legale în domeniu.


  Articolul 19

  Măsurile menţionate la art. 18 se stabilesc astfel încât să permită fiecărui lucrator sa beneficieze sau să fie supus unui examen medical înainte de începerea activităţilor prevăzute la art. 2 şi, ulterior, în mod periodic.


  Articolul 20

  Supravegherea medicală a lucrătorilor în cadrul sistemului naţional de sănătate se asigura prin structurile medicale de medicina a muncii care funcţionează potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice.


  Capitolul V Dispoziţii finale


  Articolul 21

  Locurile de muncă ce se vor crea după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexele nr. 1-3.


  Articolul 22

  Locurile de muncă existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri trebuie să îndeplinească cerinţele minime de securitate şi sănătate prevăzute în anexe, până cel târziu la data aderării României la Uniunea Europeană.


  Articolul 23

  Dacă, după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, locurile de muncă sunt supuse unor modificări, extinderi şi/sau transformări, angajatorul ia măsurile necesare pentru ca aceste modificări, extinderi şi/sau de transformări să fie în conformitate cu cerinţele minime corespunzătoare prevăzute în anexe.


  Articolul 24

  Prevederile anexelor nr. 1-3 se adapteaza în funcţie de evoluţia acquis-ului comunitar şi a standardizarii cu privire la industria extractiva de foraj şi/sau de progresul tehnic, evoluţia reglementărilor sau specificatiilor internaţionale ori a noilor descoperiri în domeniul industriei extractive de foraj.


  Articolul 25

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 26

  Dispoziţiile prevederilor din anexe se aplică ori de câte ori acestea sunt necesare datorită caracteristicilor locului de muncă, în funcţie de activitate, de împrejurări sau de un risc specific.


  Articolul 27

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.


  Articolul 28

  De la data aderării României la Uniunea Europeană, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va raporta Comisiei Europene, la fiecare 5 ani, despre aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, prezentând totodată punctele de vedere ale partenerilor sociali.
  *
  Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/91/CEE privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 348/1992.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul economiei şi comerţului,
  Codruţ Ioan Sereş
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolaescu
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocanea,
  secretar de stat
  Bucureşti, 9 august 2006.
  Nr. 1.050.


  Anexa 1
  CERINŢE MINIME COMUNE
  aplicabile sectoarelor de foraj terestru şi marin
  1. Stabilitate şi soliditate Locurile de muncă trebuie proiectate, construite, instalate, exploatate, supravegheate şi întreţinute pentru a putea rezista forţelor exterioare la care pot fi supuse.
  Ele trebuie să aibă structura şi soliditatea corespunzătoare în funcţie de utilizare.
  2. Supraveghere şi organizare
  2.1. Organizarea locurilor de muncă
  2.1.1. Locurile de muncă trebuie să fie astfel organizate încât să asigure o protecţie adecvată împotriva riscurilor. Acestea trebuie menţinute curate, iar substantele sau depunerile periculoase trebuie indepartate ori ţinute sub supraveghere, pentru a nu pune în pericol securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
  2.1.2. Posturile de lucru trebuie să fie proiectate şi construite după principii ergonomice, ţinându-se seama de necesitatea lucrătorilor de a putea urmări derularea operaţiunilor de la postul lor de lucru.
  2.1.3. Zonele în care exista riscuri specifice trebuie delimitate şi semnalizate.
  2.2. Persoana responsabilă
  La orice loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să existe în permanenta o persoană responsabilă desemnată de angajator, care să aibă calităţile şi competenţa necesare acestei funcţii.
  Angajatorul poate să îşi asume el însuşi responsabilitatea pentru locul de muncă la care se face referire în paragraful anterior, dacă are calităţile şi competenţa necesare.
  2.3. Supravegherea
  Pentru asigurarea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor pe parcursul tuturor operaţiilor, trebuie asigurata supravegherea de către persoane care au calităţile şi competenţa cerute de aceasta funcţie, desemnate de către angajator sau în numele acestuia, şi care acţionează în interesul acestuia.
  Angajatorul poate să îşi asume personal supravegherea la care se face referire în primul paragraf, dacă are calităţile şi competenţa necesare.
  2.4. Lucrători competenţi
  La fiecare loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să se găsească un număr suficient de lucrători care să aibă calităţile, experienta şi pregătirea necesare pentru a îndeplini sarcinile ce le sunt încredinţate.
  2.5. Informare, instruire şi pregătire
  Lucrătorii trebuie să beneficieze de informare, instruire şi pregătire sau perfecţionare profesională, necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lor.
  Angajatorul trebuie să se asigure ca lucrătorii primesc instrucţiuni pe înţelesul lor, astfel încât sa nu pună în pericol propria securitate şi sănătate sau pe a celorlalţi lucrători.
  2.6. Instrucţiuni scrise
  Pentru fiecare loc de muncă trebuie elaborate instrucţiuni scrise, care să cuprindă reguli ce trebuie respectate în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi al utilizării în siguranţa a utilajelor.
  Aceste instrucţiuni trebuie să includă informaţii cu privire la utilizarea echipamentelor de intervenţie, precum şi la măsurile ce trebuie luate la locul de muncă sau în apropierea acestuia, în caz de urgenta.
  2.7. Metode sigure de lucru
  La fiecare loc de muncă sau pentru fiecare activitate trebuie aplicate metode sigure de lucru.
  2.8. Permise de lucru
  În cazul în care documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru, trebuie introdus un sistem de permise de lucru pentru executarea lucrărilor periculoase şi pentru executarea lucrărilor care nu sunt, în mod normal, periculoase, dar care, în interactiune cu alte activităţi, pot genera pericole grave.
  Permisele de lucru trebuie emise înainte de începerea lucrului de persoana desemnată în acest scop şi trebuie să conţină condiţiile ce trebuie îndeplinite şi măsurile ce trebuie luate înainte, în timpul lucrului şi după lucru.
  2.9. Revizuirea periodică a măsurilor de securitate şi de sănătate
  Angajatorul trebuie să asigure revizuirea periodică a măsurilor referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv a sistemului de gestionare a securităţii şi sănătăţii, pentru a fi în concordanta cu prevederile prezentei hotărâri.
  3. Utilaje şi instalaţii mecanice şi electrice
  3.1. Generalitati
  În momentul alegerii, instalării, punerii în funcţiune, exploatării şi întreţinerii utilajelor mecanice şi electrice trebuie să se acorde atenţia cuvenită securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, luându-se în considerare prevederile prezentei hotărâri, ale Hotărârii Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţa a maşinilor industriale, precum şi ale legislaţiei naţionale care transpun Directiva 89/655 CEE.
  Dacă utilajele sunt amplasate într-o zona în care exista sau pot sa existe riscuri de incendiu ori de explozie datorate aprinderii unor gaze, vapori sau lichide volatile, atunci acestea trebuie să corespundă utilizării într-o astfel de zona.
  Utilajele trebuie să fie prevăzute, dacă este necesar, cu dispozitive de protecţie adecvată şi sisteme de securitate în caz de avarie.
  3.2. Dispoziţii specifice
  Utilajele şi instalaţiile mecanice trebuie să prezinte o rezistenta suficienta, sa nu prezinte defecte evidente şi sa corespundă scopului în care au fost realizate.
  Utilajele şi instalaţiile electrice trebuie să aibă o capacitate şi o putere corespunzătoare scopului în care au fost destinate.
  4. Întreţinere
  4.1. Întreţinere generală
  Este necesară stabilirea unui program adecvat privind verificarea sistematica, întreţinerea şi, dacă este cazul, testarea utilajelor şi instalaţiilor mecanice şi electrice.
  Întreţinerea, verificarea şi testarea oricărei părţi a instalaţiei sau a utilajului trebuie efectuate de către o persoană competenţa.
  Procesele-verbale de verificare şi testare trebuie întocmite şi păstrate în mod corespunzător.
  4.2. Întreţinerea echipamentului de protecţie
  Echipamentul de protecţie trebuie să fie corespunzător, pregătit pentru utilizare şi în perfecta stare de funcţionare în orice moment.
  Întreţinerea trebuie facuta ţinându-se seama de activităţile exercitate.
  5. Controlul puţurilor
  În timpul operaţiilor de foraj trebuie să fie prevăzute echipamente corespunzătoare pentru controlul puţurilor, în scopul prevenirii riscurilor de eruptie.
  La amplasarea acestor echipamente trebuie să se ţină seama de caracteristicile putului forat şi de condiţiile de exploatare.
  6. Protecţia împotriva atmosferelor nocive şi riscurilor de explozie
  6.1. Trebuie luate măsuri pentru evaluarea prezentei substanţelor nocive şi/sau potenţial explozive în atmosfera şi pentru măsurarea concentratiei acestor substanţe.
  Dacă documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru, trebuie montate dispozitive de supraveghere care să înregistreze şi sa masoare concentratiile de gaz, automat şi continuu, în punctele menţionate, dispozitive de alarma automate, sisteme de decuplare automată a instalaţiilor electrice şi sisteme de oprire automată a motoarelor cu ardere interna.
  Dacă sunt prevăzute măsurători automate, valorile determinate trebuie înregistrate şi păstrate în documentul de securitate şi sănătate.
  6.2. Protecţia împotriva atmosferelor nocive
  6.2.1. Dacă se acumuleaza sau exista riscul să se acumuleze în atmosfera substanţe nocive, trebuie luate măsuri adecvate pentru a se asigura reţinerea lor la sursa şi îndepărtarea lor.
  Sistemul trebuie să fie capabil sa disperseze aceste substanţe nocive, astfel încât sa nu prezinte niciun risc pentru lucrători.
  6.2.2. Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, în zonele în care lucrătorii pot fi expusi atmosferelor nocive pentru sănătatea lor, trebuie să existe un număr suficient de aparate respiratorii şi echipamente de reanimare corespunzătoare.
  În asemenea cazuri, trebuie să fie prezent la locul de muncă un număr suficient de lucrători instruiti sa folosească asemenea echipamente.
  Echipamentul trebuie să fie depozitat şi întreţinut corespunzător.
  6.2.3. În cazul în care în atmosfera exista sau poate exista hidrogen sulfurat ori alte gaze toxice, trebuie să existe şi să fie pus la dispoziţia organelor de control un plan de protecţie care să precizeze echipamentele disponibile şi măsurile preventive adoptate.
  6.3. Prevenirea riscurilor de explozie
  6.3.1. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru prevenirea apariţiei şi formării atmosferelor explozive.
  6.3.2. În interiorul zonelor care prezintă riscuri de explozie, trebuie luate toate măsurile pentru a împiedica aprinderea atmosferei explozive.
  6.3.3. Trebuie stabilit un plan de prevenire a exploziilor, precizându-se echipamentele şi măsurile ce trebuie luate.
  7. Cai şi iesiri de urgenta
  7.1. Căile şi ieşirile de urgenta trebuie să fie libere şi sa conducă în modul cel mai direct spre exterior sau într-o zona de securitate, la un punct de adunare ori la un post de evacuare sigur.
  7.2. În caz de pericol, lucrătorii trebuie să poată evacua rapid şi în condiţii de securitate maxima toate locurile de muncă.
  7.3. Numărul, distribuţia şi dimensiunile căilor şi iesirilor de urgenta se fac în funcţie de folosirea, dotarea şi dimensiunile locurilor de muncă, precum şi de numărul maxim de persoane prezente.
  Încăperile de cazare şi de repaus trebuie să aibă cel puţin două iesiri de urgenta separate, situate cat mai departe posibil una de cealaltă şi care să conducă spre o zona sigura, un punct de adunare sigur sau un punct de evacuare sigur.
  7.4. Uşile de urgenta trebuie să se deschidă spre exterior sau, dacă acest lucru nu este posibil de realizat, atunci trebuie să fie glisante.
  Uşile de urgenta nu trebuie să fie incuiate sau blocate, astfel încât sa nu poată fi deschise uşor şi imediat de către persoanele care ar avea nevoie să le utilizeze în caz de urgenta.
  7.5. Căile şi ieşirile de urgenta speciale trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
  7.6. Uşile de urgenta nu trebuie incuiate. Căile şi ieşirile de urgenta, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces către acestea trebuie să fie libere, astfel încât să poată fi utilizate în orice moment, fără oprelisti.
  7.7. Căile şi ieşirile de urgenta, care necesita iluminare, trebuie prevăzute şi cu iluminare de siguranţă de intensitate corespunzătoare, în eventualitatea unei întreruperi a alimentarii cu energie electrica.
  8. Aerisirea locurilor de muncă închise
  8.1. În locurile de muncă închise trebuie să se asigure suficient aer proaspăt, avându-se în vedere metodele de lucru folosite şi eforturile fizice impuse lucrătorilor.
  Dacă se utilizează o instalatie de ventilaţie, ea trebuie menţinută în stare de funcţionare.
  Orice defectiune în funcţionarea instalaţiei trebuie semnalizata de un sistem de control, dacă acest lucru este necesar pentru sănătatea lucrătorilor.
  8.2. Dacă sunt folosite instalaţii de aer condiţionat sau ventilaţie mecanică, acestea trebuie să funcţioneze astfel încât lucrătorii sa nu fie expusi curentilor de aer care i-ar putea deranja.
  Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminata rapid.
  9. Temperatura din încăperi
  9.1. Temperatura din încăperile de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman în timpul lucrului, ţinându-se seama de metodele de lucru folosite şi de eforturile fizice impuse lucrătorilor.
  9.2. Temperatura din încăperile de repaus, din încăperile pentru personalul de serviciu permanent, din grupurile sanitare, din cantine şi din încăperile de prim ajutor trebuie să corespundă destinaţiei specifice acestor încăperi.
  9.3. Ferestrele, luminatoarele şi glasvandurile trebuie să permită evitarea luminii solare excesive asupra locurilor de muncă, în funcţie de natura muncii şi de locul de muncă.
  10. Pardoselile, pereţii, plafoanele şi acoperisurile încăperilor
  10.1. Pardoselile locurilor de muncă trebuie să fie lipsite de proeminente, de găuri sau de planuri înclinate periculoase; ele trebuie să fie fixe, stabile şi nealunecoase. Locurile de muncă în care sunt instalate posturi de lucru trebuie să prezinte o izolatie din punct de vedere termic, ţinându-se seama de tipul întreprinderii şi de activitatea fizica a lucrătorilor.
  10.2. Suprafeţele pardoselilor, pereţilor şi plafoanelor din încăperi trebuie să poată fi curatate şi renovate la un nivel de igiena adecvat.
  10.3. Pereţii transparenti sau translucizi, în special cei integral din sticlă, din încăperile ori din apropierea locurilor de muncă şi a căilor de acces trebuie să fie clar semnalizati şi confectionati din material securizat sau separati de aceste locuri de muncă şi de căile de acces, astfel încât lucrătorii sa nu vina în contact cu aceste glasvanduri ori să fie răniţi în cazul spargerii lor.
  10.4. Accesul pe acoperisurile din materiale insuficient de rezistente trebuie permis numai în situaţia în care se realizează dotarea cu echipamente care să asigure desfăşurarea lucrului în deplina securitate.
  11. Iluminarea naturala şi artificiala
  11.1. Fiecare loc de muncă trebuie să dispună de o iluminare suficienta care să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
  11.2. Locurile de muncă trebuie să primească suficienta lumina naturala şi trebuie să fie prevăzute, ţinându-se cont de condiţiile de clima, cu dispozitive de iluminare artificiala adecvate pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor.
  11.3. Instalaţiile de iluminat din încăperile de lucru şi din căile de acces trebuie să fie amplasate astfel încât tipul iluminarii sa nu prezinte un risc de accidentare pentru lucrători.
  11.4. Locurile de muncă în care lucrătorii sunt în mod deosebit expusi riscurilor în caz de întrerupere a alimentarii cu energie electrica trebuie să fie prevăzute cu iluminat de siguranţă cu o intensitate adecvată.
  11.5. Instalaţiile de iluminat trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure o iluminare permanenta a locurilor de control operational, căilor de ieşire, locurilor de îmbarcare, zonelor periculoase.
  Dacă locurile de muncă nu sunt ocupate decât ocazional, obligaţia la care se referă primul paragraf se limitează la perioada în care lucrătorii sunt prezenţi.
  12. Ferestre şi luminatoare
  12.1. Ferestrele, luminatoarele şi sistemele de ventilaţie prevăzute cu dispozitive de deschidere, reglare şi blocare trebuie proiectate astfel încât funcţionarea acestora să fie sigura.
  Amplasarea lor trebuie să nu constituie un risc pentru lucrători atunci când sunt deschise.
  12.2. Ferestrele şi luminatoarele trebuie să poată fi curatate fără riscuri.
  13. Uşi şi porţi
  13.1. Poziţia, numărul şi dimensiunile uşilor şi portilor, precum şi materialele din care sunt confectionate sunt determinate de natura şi utilizarea încăperilor sau incintelor.
  13.2. Uşile transparente trebuie marcate adecvat la nivelul privirii.
  13.3. Uşile şi porţile batante trebuie să fi transparente sau sa posede panouri transparente.
  13.4. Dacă suprafeţele transparente sau translucide ale uşilor şi portilor nu sunt din materiale securizate şi dacă exista posibilitatea ca lucrătorii să se raneasca dacă acestea se sparg, suprafeţele trebuie protejate împotriva spargerii.
  13.5. Uşile glisante trebuie să fie prevăzute cu un sistem de securitate care să împiedice ieşirea acestora de pe sine şi căderea în mod neasteptat.
  13.6. Uşile şi porţile care se deschid în sus trebuie prevăzute cu un sistem de siguranţă care să împiedice căderea lor.
  13.7. Uşile şi porţile situate de-a lungul căilor de salvare trebuie marcate adecvat.
  Ele trebuie să poată fi deschise din interior oricând, cu usurinta, fără ajutor special.
  Ele trebuie să poată fi deschise când locurile de muncă sunt ocupate.
  13.8. În apropierea imediata a portilor destinate în special traficului de vehicule, dacă acestea nu sunt sigure pentru pietoni, trebuie să existe uşi sau porţi destinate acestora care să fie semnalizate vizibil şi degajate în permanenta.
  13.9. Uşile şi porţile mecanice trebuie să funcţioneze fără să prezinte un pericol de accidentare pentru lucrători.
  Ele trebuie să fie prevăzute cu sistem de oprire de siguranţă accesibile şi uşor de identificat şi dacă nu se deschid automat în cazul întreruperii alimentarii cu energie electrica, să poată fi deschise manual.
  13.10. Dacă accesul într-un loc este oprit de lanturi sau dispozitive similare, acestea trebuie să fie vizibile şi semnalizate prin panouri de interdicţie ori avertizare adecvate.
  14. Cai de circulaţie
  14.1. În caz de urgenta, trebuie să fie posibile accesul fără pericol la locul de muncă şi evacuarea rapida şi în siguranţa.
  14.2. Căile de circulaţie, inclusiv scarile, scarile fixe, cheiurile şi rampele de încărcare, trebuie să fie calculate, dimensionate şi amplasate astfel încât pietonii sau vehiculele să le poată utiliza uşor, în deplina securitate şi în conformitate cu destinaţia lor, iar lucrătorii aflaţi în vecinătatea acestor cai de circulaţie sa nu fie amenintati de niciun pericol.
  14.3. Căile utilizate pentru traficul pietonal şi/sau traficul de mărfuri trebuie să fie dimensionate în concordanta cu numărul de utilizatori potenţiali şi cu tipul de întreprindere.
  Dacă pe căile de circulaţie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie prevăzută o distanta de securitate corespunzătoare pentru pietoni.
  14.4. Între căile de circulaţie destinate vehiculelor şi porţi, portaluri, pasaje pentru pietoni, coridoare şi scări trebuie să existe o distanta suficienta.
  14.5. Traseul căilor de circulaţie şi acces trebuie să fie semnalizat clar pentru a asigura protecţia lucrătorilor.
  15. Zone periculoase
  15.1. Dacă locurile de muncă cuprind zone periculoase în care, datorită naturii muncii, exista riscuri, inclusiv de cadere a lucrătorilor şi a obiectelor, locurile de muncă trebuie prevăzute, în măsura posibilităţilor, cu dispozitive care să împiedice intrarea în zona a lucrătorilor neautorizati.
  15.2. Trebuie luate măsuri adecvate de protecţie a lucrătorilor autorizaţi să între în zonele periculoase.
  15.3. Zonele periculoase trebuie semnalizate în mod vizibil.
  16. Dimensiunile şi volumul de aer al încăperilor - libertatea de mişcare la posturile de lucru
  16.1. Încăperile de lucru trebuie să aibă o suprafaţa, înălţime şi un volum de aer corespunzătoare, care să permită lucrătorilor să îşi desfăşoare munca fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul lor.
  16.2. Dimensiunile suprafeţei neocupate de la postul de lucru trebuie să asigure lucrătorilor suficienta libertate de mişcare şi să le permită să îşi desfăşoare munca în deplina securitate.
  17. Încăperile de repaus
  17.1. Dacă securitatea şi sănătatea lucrătorilor necesita acest lucru, în funcţie de tipul de activitate sau de efectivele care depăşesc un anumit număr de persoane, lucrătorii trebuie să dispună de o camera de repaus uşor accesibila.
  Aceasta dispoziţie nu este aplicabilă dacă lucrătorii îşi desfăşoară activitatea în birouri sau în camere de lucru similare, care oferă posibilitatea de relaxare în timpul pauzelor.
  17.2. Încăperile de repaus trebuie să fie destul de mari şi să fie dotate cu un număr corespunzător de mese şi scaune cu spatar, în funcţie de numărul lucrătorilor.
  17.3. În încăperile de repaus trebuie luate măsuri pentru protecţia nefumatorilor faţă de disconfortul creat de fumul de tigara.
  17.4. Dacă timpul de muncă este întrerupt cu regularitate şi în mod frecvent şi nu exista camera de repaus, trebuie puse la dispoziţia personalului alte camere în care lucrătorii să poată sta în timpul intreruperilor, ori de câte ori securitatea şi sănătatea lucrătorilor o justifica.
  Trebuie luate măsuri adecvate pentru protecţia nefumatorilor împotriva disconfortului provocat de fumul de tigara.
  18. Locuri de muncă în aer liber
  18.1. Posturile de lucru, căile de circulaţie şi alte amplasamente sau instalaţii în aer liber, care sunt ocupate ori utilizate de către lucrători în decursul activităţii lor, trebuie să fie astfel organizate ca circulaţia pietonala sau a vehiculelor să se facă în condiţii de securitate.
  18.2. Locurile de muncă în aer liber trebuie să fie iluminate corespunzător cu lumina artificiala, în condiţiile în care lumina zilei este insuficienta.
  18.3. Dacă lucrătorii sunt angajaţi la posturi de lucru în aer liber, acestea trebuie să fie, dacă este posibil, amenajate astfel încât lucrătorii:
  a) să fie protejati împotriva influentelor atmosferice şi, dacă este necesar, împotriva caderii de obiecte;
  b) sa nu fie expusi la niveluri sonore nocive, nici la influente exterioare nocive;
  c) în caz de pericol, să poată părăsi rapid locul de muncă şi să poată fi ajutaţi rapid;
  d) sa nu alunece sau sa cada.
  19. Femei gravide şi mame care alapteaza
  Femeile gravide şi mamele care alapteaza trebuie să aibă posibilitatea de a se odihni în poziţie culcata, în condiţii adecvate.
  20. Lucrători cu handicap
  La organizarea locurilor de muncă trebuie să se ţină seama de lucrătorii cu handicap, dacă este necesar.
  Aceasta dispoziţie se referă, mai ales, la uşile, căile de comunicaţie, scarile, dusurile, chiuvetele, toaletele şi posturile de lucru utilizate sau ocupate direct de lucrătorii cu handicap.


  Anexa 2
  CERINŢE MINIME
  aplicabile sectorului de foraj terestru
  1. Detectarea şi prevenirea incendiilor
  1.1. Oriunde se proiectează, se construiesc, se doteaza, se dau în folosinţă, se exploatează sau se întreţin locuri de muncă, trebuie luate măsurile adecvate pentru prevenirea declanşării şi propagarii incendiilor care provin de la sursele identificate în documentul de securitate şi sănătate.
  Trebuie să fie stabilite prevederi pentru ca orice incendiu să fie stins rapid şi eficient.
  1.2. Locurile de muncă trebuie să fie prevăzute cu dispozitive adecvate pentru combaterea incendiului şi, în măsura în care este necesar, cu detectoare de incendiu şi sisteme de alarma.
  1.3. Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie să fie accesibile şi uşor de manipulat şi, dacă este necesar, protejate împotriva riscurilor de deteriorare.
  1.4. La locul de muncă trebuie păstrat un plan de paza contra incendiului care să precizeze măsurile de luat, conform prevederilor art. 4-14 din hotărâre, pentru prevenirea, detectarea şi combaterea declanşării şi propagarii incendiilor.
  1.5. Echipamentul pentru stingerea incendiilor trebuie să fie semnalizat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
  Aceste semne trebuie să fie amplasate în puncte corespunzătoare şi trebuie să fie durabile.
  2. Comanda de la distanta în caz de urgenta Dacă documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru, anumite echipamente trebuie, în caz de urgenta, să poată fi comandate de la distanta din locuri corect alese.
  Asemenea echipament trebuie să includă sisteme de izolare şi purjare a puţurilor, instalaţiilor şi conductelor.
  3. Mijloace de comunicare în situaţii normale şi critice
  3.1. Dacă documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru, fiecare loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să dispună de:
  a) un sistem acustic şi optic capabil sa transmită, în caz de nevoie, un semnal de alarma oricărui post de lucru;
  b) un sistem acustic capabil să fie auzit clar în toate punctele instalaţiei ocupate frecvent de lucrători.
  3.2. Dispozitivele de declansare a alarmei trebuie amplasate în locuri adecvate.
  3.3. Dacă lucrătorii sunt prezenţi în locuri de muncă care nu sunt ocupate în mod obişnuit, trebuie amplasate sisteme de comunicare la indemana.
  4. Puncte de adunare şi registru de apel
  Dacă documentul de securitate şi sănătate prevede acest lucru, trebuie specificate punctele de adunare şi trebuie ţinut un registru de apel şi luate măsurile necesare în acest sens.
  5. Mijloace de evacuare şi salvare
  5.1. Lucrătorii trebuie instruiti în acţiuni adecvate în caz de urgenta.
  5.2. Echipamentele de salvare trebuie plasate în locuri adecvate şi accesibile, gata de utilizare.
  5.3. Dacă evacuarea urmează un itinerar dificil sau dacă trece printr-o zona cu atmosfera irespirabila ori care poate deveni irespirabila, lucrătorii trebuie să dispună la postul lor de lucru de aparate de autosalvare pentru folosirea imediata.
  6. Exercitii de securitate
  La toate locurile de muncă ocupate în mod obişnuit de lucrători trebuie să se efectueze periodic exercitii de securitate.
  Scopul principal al acestor exercitii este de a forma şi verifica aptitudinile lucrătorilor desemnaţi sa utilizeze, sa manipuleze sau sa exploateze echipamentul de salvare în caz de pericol, ţinându-se seama de criteriile stipulate în documentul de securitate şi sănătate arătat la pct. 1.1.
  Dacă este necesar, lucrătorii trebuie, de asemenea, sa exerseze folosirea, manipularea sau exploatarea corecta a acestor echipamente.
  7. Instalaţii sanitare
  7.1. Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte
  7.1.1. Lucrătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie vestiare corespunzătoare, dacă aceştia trebuie să poarte echipament de lucru special şi dacă, din motive de sănătate sau de decenta, nu li se poate cere să se schimbe într-un alt spaţiu.
  Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile, să aibă o capacitate suficienta şi să fie prevăzute cu scaune.
  7.1.2. Vestiarele trebuie să fie de dimensiuni suficient de mari şi să aibă dotările care să permită fiecărui lucrator să îşi ţină incuiata îmbrăcămintea în timpul lucrului.
  Dacă împrejurările o justifica (de exemplu, substanţe periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile pentru echipamentul de lucru trebuie separate de cele pentru îmbrăcămintea personală.
  Trebuie sa existe dotările necesare pentru ca fiecare lucrator să îşi poată pune la uscat echipamentul de lucru.
  7.1.3. Trebuie prevăzute vestiare separate sau o utilizare separată a vestiarelor de către bărbaţi şi femei.
  7.1.4. Dacă vestiarele nu sunt necesare conform prevederilor pct. 7.1.1, fiecare lucrator trebuie să poată dispune de un loc pentru păstrarea imbracamintei.
  7.2. Duşuri şi chiuvete
  7.2.1. Trebuie puse la dispoziţia lucrătorilor duşuri suficiente şi corespunzătoare, ţinându-se seama de tipul de activitate sau din ratiuni de igiena.
  Trebuie prevăzute sali de duşuri separate sau utilizarea separată a dusurilor de către bărbaţi şi femei.
  7.2.2. Sălile de duşuri trebuie să fie suficient de incapatoare încât să permită fiecărui lucrator să îşi facă toaleta fără să fie deranjat şi în condiţii adecvate de igiena.
  Dusurile trebuie prevăzute cu apa curenta rece şi calda.
  7.2.3. Dacă, conform prevederilor pct. 7.2.1 primul paragraf, nu sunt necesare duşuri, trebuie să existe chiuvete adecvate şi suficiente, cu apa curenta rece şi calda, plasate în apropierea posturilor de lucru şi a vestiarelor.
  Dacă este necesar, din motive de decenta, trebuie prevăzute chiuvete separate sau utilizarea acestora trebuie să se facă separat de către bărbaţi şi femei.
  7.2.4. Dacă încăperile cu duşuri sau chiuvete sunt separate de vestiare, trebuie să existe o cale uşoară de comunicare între ele.
  7.3. Toalete şi chiuvete
  În apropierea posturilor de lucru trebuie prevăzute camere de repaus, vestiare şi camere cu duşuri sau chiuvete dotate cu un număr suficient de toalete şi chiuvete.
  Trebuie prevăzute toalete separate pentru femei şi bărbaţi sau utilizarea acestora trebuie să se facă separat de către femei şi bărbaţi.
  8. Încăperi şi echipamente de prim ajutor
  8.1. Echipamentul de prim ajutor trebuie să fie adecvat tipului de activitate desfăşurată.
  Trebuie sa existe una sau doua încăperi de prim ajutor.
  În aceste camere trebuie afişate clar şi vizibil instrucţiuni de prim ajutor în caz de accidente.
  8.2. Încăperile de prim ajutor trebuie dotate cu instalaţii şi echipamente de prim ajutor indispensabile şi trebuie să fie uşor accesibile brancardierilor.
  Ele trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006.
  8.3. De asemenea, echipamentul de prim ajutor trebuie să fie disponibil în toate locurile de muncă unde condiţiile de muncă necesita acest lucru.
  Acest echipament trebuie să fie semnalizat corespunzător şi uşor accesibil.
  8.4. Un număr suficient de lucrători trebuie să fie instruit cu privire la utilizarea echipamentului de prim ajutor prevăzut.
  9. Cai de comunicaţie
  Dacă vehiculele rutiere au acces la locurile de muncă, trebuie stabilite regulile de circulaţie necesare.


  Anexa 3
  CERINŢE SPECIALE MINIME
  aplicabile sectorului de foraj marin
  1. Observatie preliminară
  1.1. Fără a aduce atingere prevederilor art. 5-7, angajatorul care răspunde de locul de muncă la care se face referire în prezenta anexa trebuie să se asigure ca documentul de securitate şi sănătate arata ca au fost luate toate măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor atât în situaţii normale, cat şi în situaţii critice.
  În acest sens, documentul de securitate şi sănătate trebuie:
  a) sa identifice sursele de pericol specifice locului de muncă, inclusiv orice activitate concomitenta care poate cauza accidente ce pot avea consecinţe grave pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor afectaţi;
  b) sa evalueze riscurile rezultând din sursele speciale de pericol arătate la lit. a);
  c) sa dovedească faptul ca au fost luate măsurile adecvate pentru evitarea accidentelor vizate la lit. a), pentru limitarea propagarii accidentelor şi pentru a permite o evacuare eficienta şi controlată a locului de muncă în situaţii de urgenta;
  d) sa dovedească faptul ca sistemul de gestionare respecta prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 şi ale prezentei hotărâri în situaţiile normale şi critice.
  1.2. Angajatorul trebuie să respecte procedurile şi modalităţile prevăzute în documentul de securitate şi sănătate în timpul planificarii şi punerii în practica a tuturor fazelor relevante reglementate de prezenta hotărâre.
  1.3. Diferiţii angajatori care răspund de diferitele locuri de muncă trebuie să coopereze, dacă este cazul, la întocmirea documentelor de securitate şi sănătate şi la luarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
  2. Detectarea şi stingerea incendiilor
  2.1. Trebuie luate măsuri adecvate, definite de documentul de securitate şi sănătate prevăzut la pct. 1.1, pentru prevenirea, detectarea şi stingerea incendiilor şi pentru prevenirea extinderii lor.
  Dacă este necesar, trebuie prevăzute dispozitive contra focului pentru a izola zonele cu risc de incendiu.
  2.2. Trebuie prevăzute sisteme adecvate de detectare a focului şi de protecţie, precum şi sisteme de stingere a incendiilor şi alarme, la toate locurile de muncă, în conformitate cu riscurile definite în documentul de securitate şi sănătate prevăzut la pct. 1.1.
  Aceste sisteme pot include, dar nu se limitează la:
  a) sisteme de detectare a incendiilor;
  b) sisteme de alarma în caz de incendiu;
  c) conducte de apa pentru stingerea incendiilor;
  d) hidranti şi furtunuri;
  e) sisteme cu jet de apa şi monitoare de apa;
  f) aspersoare automate;
  g) sisteme pentru stingerea flacarilor de gaz;
  h) sisteme pentru stingere cu spuma;
  i) stingatoare portabile;
  j) echipament pentru pompieri.
  2.3. Dispozitivele neautomate de stingere a incendiilor trebuie să fie uşor accesibile, uşor de manipulat şi, dacă este necesar, trebuie să fie protejate împotriva deteriorării.
  2.4. La locul de muncă trebuie ţinut un plan de protecţie contra incendiilor, care să precizeze măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea, detectarea şi stingerea incendiilor.
  2.5. Sistemele de urgenta trebuie izolate şi protejate împotriva accidentelor, astfel încât funcţiile lor sa rămână operationale în caz de urgenta.
  Dacă este cazul, aceste sisteme trebuie dublate.
  2.6. Echipamentele trebuie semnalizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
  Aceste semnalizari trebuie amplasate în puncte adecvate şi trebuie să fie durabile.
  3. Control la distanta în caz de urgenta
  3.1. Dacă documentul de securitate şi sănătate menţionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, trebuie stabilit un sistem de control la distanta. Acest sistem trebuie să dispună de staţii de control situate în locuri adecvate şi care să poată fi utilizate în caz de urgenta având, dacă este necesar, staţii de control în puncte de adunare sigure şi în staţii de evacuare.
  3.2. Echipamentele de control la distanta, menţionate la pct. 3.1, trebuie să includă cel puţin sisteme de ventilaţie, dispozitive de oprire urgenta a echipamentelor care pot provoca aprinderi, un sistem de prevenire a scurgerii lichidelor şi gazelor inflamabile, sisteme de protecţie contra incendiilor şi de control al puţurilor.
  4. Mijloace de comunicare în situaţii normale şi în situaţii de urgenta
  4.1. Dacă documentul de securitate şi sănătate menţionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, fiecare loc de muncă ocupat de lucrători trebuie să dispună de:
  a) un sistem acustic şi optic capabil sa transmită un semnal de alarma în caz de nevoie, în oricare post de lucru ocupat de lucrători;
  b) un sistem acustic capabil să fie auzit distinct în toate părţile instalaţiei unde lucrătorii sunt prezenţi frecvent;
  c) un sistem capabil sa menţină comunicarea cu tarmul şi cu serviciile de urgenta.
  4.2. Aceste sisteme trebuie să rămână operationale în situaţie de urgenta.
  Sistemul acustic trebuie să fie completat de sisteme de comunicaţie care să fie independente de o instalatie electrica ce nu prezintă siguranţa.
  4.3. Dispozitivele de declansare a alarmei trebuie plasate în locuri adecvate.
  Dacă lucrătorii sunt prezenţi în locuri de muncă ce nu sunt ocupate în mod obişnuit, trebuie pus la dispoziţia lor un sistem de comunicaţii adecvat.
  5. Puncte sigure de adunare şi registru de apel
  5.1. Trebuie luate măsurile adecvate pentru protejarea punctelor de evacuare şi a punctelor sigure de adunare împotriva caldurii, fumului şi, în măsura posibilităţilor, împotriva efectelor unei explozii şi pentru a se asigura ca drumurile de ieşire spre şi dinspre punctele de evacuare şi punctele sigure de adunare rămân accesibile.
  Aceste măsuri trebuie să ofere protecţie lucrătorilor o perioadă suficienta pentru a permite, în caz de nevoie, organizarea şi executarea fără risc a operaţiunii de evacuare şi salvare.
  5.2. Dacă documentul de securitate şi sănătate menţionat la pct. 1.1 prevede acest lucru, unul dintre locurile protejate prevăzute la pct. 5.1 trebuie să fie dotat cu instalaţii adecvate pentru a permite comanda de la distanta a echipamentelor prevăzute la pct. 3 şi pentru a comunică cu tarmul şi cu serviciile de salvare.
  5.3. Punctele sigure de adunare şi punctele de evacuare trebuie să fie uşor accesibile din locurile de cazare şi de muncă.
  5.4. La fiecare punct sigur de adunare este obligatoriu să se ţină la zi şi să se afiseze o lista cu numele lucrătorilor repartizaţi la punctul respectiv de adunare.
  5.5. O lista a lucrătorilor cu răspundere specială în caz de alerta trebuie întocmită şi afişată în puncte corespunzătoare la locul de muncă.
  Numele lor trebuie să figureze în instrucţiunile scrise prevăzute la pct. 2.6 din anexa nr. 1.
  6. Mijloace de evacuare şi salvare
  6.1. Lucrătorii trebuie instruiti cu privire la măsurile adecvate ce trebuie luate în caz de urgenta.
  Pe lângă exerciţiul general de salvare, lucrătorii trebuie să primească instructia specifică locului de muncă, indicată în documentul de securitate şi sănătate prevăzut la pct. 1.1.
  6.2. Lucrătorii trebuie să urmeze un antrenament corespunzător în tehnici de salvare, ţinând seama de criteriile stabilite în documentul de securitate şi sănătate prevăzut la pct. 1.1.
  6.3. Fiecare loc de muncă trebuie prevăzut cu un număr suficient de mijloace de salvare care să permită, în caz de urgenta, evacuarea directa pe mare.
  6.4. Trebuie stabilit un plan de salvare pe mare şi de evacuare a locurilor de muncă.
  Planul, care trebuie să se bazeze pe documentul de securitate şi sănătate prevăzut la pct. 1.1, trebuie să prevadă utilizarea de ambarcatiuni de salvare şi elicoptere şi sa conţină criterii privitoare la capacitatea şi viteza de reactie a vaselor şi elicopterelor de salvare.
  Viteza de reactie necesară fiecărei instalaţii trebuie să fie consemnată în documentul de securitate şi sănătate.
  Vasele de salvare trebuie să fie proiectate şi echipate pentru a satisface cerinţele de evacuare şi salvare.
  6.5. Cerinţele minime pentru fiecare ambarcatiune (barca), pluta, colac, vesta de salvare din dotare sunt următoarele:
  a) trebuie să fie adaptate şi dotate pentru a asigura supravietuirea un timp suficient;
  b) trebuie să fie în număr suficient pentru toţi lucrătorii care pot fi prezenţi;
  c) trebuie să fie adecvate locului de muncă;
  d) trebuie să fie din materiale fiabile, avându-se în vedere funcţia lor de a salva vieţi şi circumstanţele în care pot fi utilizate şi depozitate gata pentru a fi folosite;
  e) trebuie să aibă o culoare care să le facă vizibile la folosire şi să fie dotate cu echipamente care să-i permită utilizatorului sa atragă atenţia salvatorilor.
  6.6. Echipamentul de salvare adecvat trebuie să fie gata oricând pentru a fi folosit.
  7. Exercitii de securitate
  La locurile de muncă în care lucrătorii sunt de obicei prezenţi, trebuie organizate periodic exercitii de salvare în cadrul cărora:
  - toţi lucrătorii, însărcinaţi cu misiuni precise în caz de pericol necesitand utilizarea, întreţinerea şi funcţionarea echipamentelor de salvare, trebuie instruiti şi trebuie verificata aptitudinea lor de a executa sarcinile, conform criteriilor stabilite în documentul de securitate şi sănătate prevăzut la pct. 1.1. Dacă este cazul, lucrătorii trebuie antrenati în folosirea şi manuirea echipamentelor;
  - toate echipamentele de salvare folosite în timpul exerciţiilor trebuie examinate, curatate şi, după caz, reincarcate sau înlocuite şi puse la locul lor;
  - funcţionarea ambarcatiunilor de salvare trebuie verificata.
  8. Echipamente sanitare
  8.1. Vestiare şi dulapuri pentru îmbrăcăminte
  8.1.1. Dacă lucrătorii trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru specială şi dacă din motive de sănătate şi decenta nu li se poate cere să se schimbe în alte camere, aceştia trebuie să aibă la dispoziţie vestiare corespunzătoare.
  Vestiarele trebuie să fie uşor accesibile, să aibă o capacitate suficienta şi să fie dotate cu scaune.
  8.1.2. Vestiarele trebuie să fie suficient de mari şi sa posede echipamente care să permită fiecărui lucrator să îşi ţină incuiata îmbrăcămintea în timpul lucrului.
  În funcţie de împrejurări (de exemplu, substanţe periculoase, umiditate, murdarie), dulapurile pentru echipamentul de lucru trebuie să fie separate de cele pentru îmbrăcămintea personală.
  Trebuie sa existe dotările necesare pentru ca fiecare lucrator să îşi poată pune la uscat echipamentul de lucru.
  8.1.3. Trebuie prevăzute vestiare separate sau utilizarea separată a vestiarelor de către bărbaţi şi femei.
  8.1.4. Dacă nu sunt necesare vestiare în sensul pct. 8.1.1, fiecare lucrator trebuie să poată dispune de un loc pentru a-şi păstra îmbrăcămintea.
  8.2. Duşuri şi chiuvete
  Dacă este necesar, pe lângă echipamentele prevăzute în locurile de cazare, trebuie puse la dispoziţia lucrătorilor duşuri şi chiuvete adecvate, situate în apropierea locurilor de muncă.
  8.3. Toalete şi chiuvete
  Dacă este necesar, pe lângă echipamentele prevăzute în locurile de cazare, trebuie puse la dispoziţia lucrătorilor toalete şi chiuvete adecvate, situate în apropierea locurilor de muncă.
  Trebuie prevăzute toalete separate sau utilizarea separată a toaletelor de către femei şi bărbaţi.
  9. Încăperi şi echipament de prim ajutor
  9.1. Trebuie prevăzute una sau mai multe încăperi destinate acordării primului ajutor, în funcţie de dimensiunea instalaţiei şi de tipul activităţii desfăşurate.
  9.2. Încăperile destinate acordării primului ajutor trebuie dotate cu echipamente, instalaţii, medicamente adecvate şi cu un număr suficient de lucrători instruiti, în funcţie de împrejurări, care să acorde primul ajutor sau, când este cazul, sa acorde tratament sub îndrumarea unui medic (care poate să fie sau sa nu fie de faţa).
  Încăperile trebuie semnalizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
  9.3. În plus, echipamentul de prim ajutor trebuie să fie disponibil în toate locurile unde condiţiile de muncă necesita acest lucru.
  Acest echipament trebuie să fie uşor accesibil şi semnalizat în mod corespunzător.
  10. Loc de cazare
  10.1. Dacă natura, importanţa şi durata operaţiilor fac necesar acest lucru, angajatorul trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor un loc de cazare care trebuie să fie:
  a) protejat adecvat împotriva efectelor unei explozii, precum şi împotriva infiltrarii de fum şi gaz, împotriva declanşării şi propagarii unui incendiu, în conformitate cu documentul de securitate şi sănătate prevăzut la pct. 1.1;
  b) echipat adecvat cu ventilaţie, încălzire şi iluminat;
  c) prevăzut la fiecare nivel cu cel puţin două iesiri independente ducand spre cai de urgenta;
  d) protejat împotriva zgomotului, mirosurilor şi fumului provenite din alte zone, care pot fi periculoase pentru sănătate, precum şi împotriva intemperiilor;
  e) separat de orice post de lucru şi situat departe de zonele periculoase.
  10.2. Aceste locuri de cazare trebuie să conţină suficiente paturi sau locuri în paturi supraetajate pentru numărul de persoane preconizat sa doarma.
  Orice încăpere destinată dormitului trebuie să conţină un spaţiu adecvat pentru păstrarea imbracamintei ocupantilor.
  Trebuie asigurate dormitoare separate pentru bărbaţi şi femei.
  10.3. Aceste locuri de cazare trebuie să includă un număr suficient de duşuri şi de chiuvete cu apa curenta calda şi rece.
  Trebuie prevăzute încăperi de dus separate sau folosirea separată a încăperilor de dus de către femei şi bărbaţi.
  Încăperile de dus trebuie să fie suficient de spatioase pentru a permite fiecărui lucrator şi îşi facă toaleta nederanjat şi în condiţii igienice.
  10.4. Locul de cazare trebuie prevăzut cu un număr suficient de toalete şi chiuvete.
  Trebuie prevăzute toalete separate sau utilizarea separată a toaletelor de către bărbaţi şi femei.
  10.5. Locurile de cazare şi instalaţiile lor trebuie menţinute la un nivel adecvat de igiena.
  11. Funcţionarea elicopterelor
  11.1. Dimensiunile şi amplasarea puntilor pentru elicoptere prevăzute la locurile de muncă trebuie să garanteze o accesibilitate optima, astfel ca cel mai mare elicopter să poată folosi puntea în cele mai severe condiţii.
  Puntea pentru elicoptere trebuie să fie proiectata şi construită în mod corespunzător.
  11.2. În vecinătatea imediata a zonei de aterizare trebuie să fie pregătit şi depozitat echipamentul necesar de folosire în caz de accident de elicopter.
  11.3. În cazul instalaţiilor unde locuiesc lucrătorii, pe heliport, în timpul manevrelor elicopterelor, trebuie să fie prezent un număr suficient de persoane instruite pentru intervenţii de urgenta.
  12. Amplasarea instalaţiilor pe mare - Securitate şi stabilitate
  12.1. Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în industria extractiva de foraj, în cazul amplasarii instalaţiilor de foraj pe mare.
  12.2. Activităţile de pregătire a amplasarii instalaţiilor pe mare trebuie executate astfel încât să asigure securitatea şi stabilitatea lor.
  12.3. Echipamentele şi procedurile folosite la activităţile prevăzute la pct. 12.1 trebuie să aibă capacitatea de a reduce orice risc pentru lucrătorii din industria extractiva de foraj, ţinându-se seama de condiţiile normale şi de cele critice.
  -----------