ORDONANȚĂ nr. 29 din 27 august 2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 30 august 2013
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul 1
  (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Apărării Naționale virează la bugetul de stat, în contul de venituri "Taxe de licență datorate pentru eliberarea frecvențelor MapN", echivalentul în lei a sumei de 9,4 milioane de euro, din suma prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz și 2500-2690 MHz, aprobată prin Legea nr. 165/2012, cu modificările și completările ulterioare, încasată în contul de venituri proprii al activității înființate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 468/2005 privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unei activități finanțate integral din venituri proprii.(2) Obligația Ministerului Apărării Naționale de a efectua viramentul prevăzut la alin. (1) se execută la nivelul sumelor în lei încasate conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2012, aprobată prin Legea nr. 165/2012, cu modificările și completările ulterioare.(3) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează exclusiv pentru realizarea Fazei 1 a Etapei de tranziție inițială a Concepției de realizare graduală a capabilității de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forțelor Aeriene".(4) Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol se respectă procedura prevăzută la art. 3 alin. (5^2)-(5^5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2012, aprobată prin Legea nr. 165/2012, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2

  Abrogat.
  -------
  Art. 2 a fost abrogat de art. 27 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 15 noiembrie 2013.


  Articolul 3

  Cheltuielile aferente despăgubirilor pentru imobilele situate în coridorul de expropriere al lucrării "Conductă de interconectare a Sistemului național de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova" pe direcția Iași (România)-Ungheni (Republica Moldova) se suportă din sumele prevăzute în bugetul de stat pentru Agenția Națională pentru Resurse Minerale, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile".


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a ordinului ministrului transporturilor de delegare de competențe Autorității Aeronautice Civile Române în domeniul securității aviației civile, sumele aflate în contul Ministerului Transporturilor aferente activității finanțate integral din venituri proprii, constituit în condițiile art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calității în domeniul securității aviației civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, se virează la bugetul de stat, Autoritatea Aeronautică Civilă Română devenind autoritate competentă în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012.


  Articolul 5
  (1) În anul 2014, instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și unităților prevăzute la art. 93 alin. (1^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora.(2) În bugetele pe anul 2014 ale instituțiilor și autorităților publice centrale și locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete-cadou și tichete de vacanță personalului din cadrul acestora.


  Articolul 6

  Prevederile art. 18 și 19 ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător și în anul 2014.


  Articolul 7

  Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2015.


  Articolul 8

  Articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvențe 3600-3800 MHz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 259/2008, se modifică după cum urmează:

  Articolul 3
  (1) Valoarea costurilor de eliberare a benzilor de frecvențe radio prevăzute la art. 1 alin. (1) este de 35.292.547 lei.(2) Prin derogare de la prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, valoarea despăgubirii acordate Societății Naționale de Radiocomunicații - S.A. pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilită conform prevederilor alin. (1), se suportă din bugetul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM.(3) Se autorizează ANCOM să achite, din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2013, suma prevăzută la alin. (1).(4) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din sumele încasate cu titlu de tarif de utilizare a spectrului, încasate de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012.


  Articolul 9

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuției financiare elvețiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum și a contribuției naționale aferente acestei asistențe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, aprobată prin Legea nr. 2/2012, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la alin. (1), sumele necesare finanțării valorii totale a proiectelor/măsurilor Societății Comerciale Metrorex - S.A., în calitate de beneficiar de proiecte/măsuri, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Transporturilor.(1^2) Sumele prevăzute la alin. (1^1) se acordă de către Ministerul Transporturilor cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului.2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) După certificarea cheltuielilor eligibile de către autoritatea de plată, conform prevederilor legale aplicabile Programului, și primirea de la SECO a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/măsuri prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (11), conform acordurilor de proiect și acordurilor de implementare, respectiv prevederilor contractuale stabilite în baza Acordului privind facilitatea de pregătire a proiectului și prevederilor Acordului privind fondul de asistență tehnică se virează de către autoritatea de plată în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele/măsurile respective.


  Articolul 10

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecție socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare se acordă numai persoanelor disponibilizate în condițiile stabilite de respectiva ordonanță de urgență, din cadrul operatorilor economici reclasificați în sectorul administrației publice conform listei publicate de Institutul Național de Statistică.


  Articolul 11

  Prevederile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, se aplică până la data de 31 decembrie 2014.


  Articolul 12

  Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatul (7) va avea următorul cuprins:(7) Drepturile prevăzute la alin. (1)-(6) se acordă în limita bugetului aprobat AOSR.2. Abrogat.
  ----------
  Pct. 2 al art. 12 din prezentul act normativ, care modifică alin. (1) al art. 14 din LEGEA nr. 31 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007, a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 168 din 16 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014.
  2^1. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
  Art. 18^1. - Veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ superior pot fi utilizate, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru reabilitări și consolidări aprobate prin planul operațional.

  ----------
  Pct. 2^1 al art. 12 din prezentul act normativ, care introduce art. 18^1 din LEGEA nr. 31 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007, a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 168 din 16 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014.
  3. La articolul 20, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:
  Art. 20. (1) Finanțarea cheltuielilor de întreținere, funcționare și a indemnizațiilor se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, conform legilor bugetare anuale.
  ----------
  Alin. (1) al art. 20 din LEGEA nr. 31 din 15 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 18 ianuarie 2007, modificat de pct. 3 al art. 12 din prezentul act normativ, a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 168 din 16 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014.

  (2) Veniturile proprii ale AOSR provin din: programe de cercetare, donații, sponsorizări, taxe, chirii, publicații, studii, prestații editoriale, consultații științifice, studii pentru avize, lucrări de exploatare a unor bunuri mobile și imobile din patrimoniul propriu, precum și din alte activități realizate.
  4. La articolul 20, alineatul (2^5) se abrogă.


  Articolul 13

  Legea nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 24, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 24
  (1) Finanțarea cheltuielilor de întreținere, funcționare și a indemnizațiilor se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, conform legilor bugetare anuale.(2) Veniturile proprii ale Academiei de Științe Medicale provin din: programe și proiecte de cercetare științifică medicală, biomedicală, farmaceutică și interdisciplinară, publicații, studii, prestații editoriale, consultanță științifică, lucrări de specialitate, taxe, chirii, donații, sponsorizări, precum și din alte activități realizate.
  2. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Drepturile prevăzute la art. 10 alin. (1) se acordă în limita bugetului aprobat Academiei de Științe Medicale.


  Articolul 13^1

  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– La articolul 16 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
  g^1) plătește, în condițiile legii, contribuții obligatorii sau voluntare la organizațiile constituite în baza tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte, prin Ministerul Sănătății, în limita bugetului aprobat;"

  ----------
  Art. 13^1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 168 din 16 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 18 decembrie 2014.


  Articolul 14

  Legea nr. 230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 5 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 29, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 29
  (1) Finanțarea cheltuielilor de întreținere, funcționare și a indemnizațiilor se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, conform legilor bugetare anuale.(2) Veniturile proprii ale ASTR provin din: programe și proiecte de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de stimulare a inovării, donații, sponsorizări, taxe, chirii, publicații, studii, prestații editoriale, consultanță științifică, lucrări de specialitate tehnico-științifică, precum și din alte activități realizate.
  2. La articolul 29, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Drepturile prevăzute la art. 15 se acordă în limita bugetului aprobat ASTR.


  Articolul 15
  Abrogat

  (la 23-11-2016, Articolul 15 a fost abrogat de Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 19 octombrie 2016 ) Notă
  Conform art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016, articolul 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, se abrogă la data intrării în vigoare a tarifului maxim prevăzut la art. 84 alin. (3^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Prin HOTĂRÂREA nr. 863 din din 16 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 943 din 23 noiembrie 2016, astfel cum a fost modificată prin HOTĂRÂREA nr. 639 din 7 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 728 din 8 septembrie 2017, s-a aprobat Metodologia de calcul al tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevazut la alin. (3) al art. 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.
  Prin LEGEA nr. 197 din 29 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 778 din 2 octombrie 2017, s-a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69 din 12 octombrie 2016 pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum și pentru abrogarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 19 octombrie 2016, articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 12 octombrie 2016 fiind modificat, după cum urmează:
  „Articolul III
  Articolul 15 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 168/2014, se abrogă la data intrării în vigoare a tarifului maxim prevăzut la art. 84 alin. (3^2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”.


  Articolul 16
  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe până la 31 decembrie 2013 se pot finanța de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și cheltuieli pentru dotări independente de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar pentru centrele de zi și rezidențiale, conform metodologiei prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale.(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se suportă din sumele aprobate în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pe anul 2013 la cap. 68.01 "Asigurări și asistență socială", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.02.32 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale", precum și de la titlul 59 "Alte cheltuieli", articolul 59.11 "Asociații și fundații"*).


  Articolul 17

  Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii S.A. - I.F.N și Fondul Român de Contragarantare aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, numai cu privire la selecția și numirea membrilor în consiliul de administrație și supraveghere și a directorilor/membrilor directoratului. Prin derogare de la Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, remunerațiile membrilor în consiliul de administrație și supraveghere și a directorilor/membrilor directoratului se stabilesc de adunarea generală a acționarilor.


  Articolul 18

  Alte cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor, care nu fac parte din finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat stabilită conform Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pot fi finanțate din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, precum și din economiile înregistrate din sumele alocate în temeiul art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din respectiva lege, prevăzute în anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 19
  (1) Obligațiile de plată a unor sume de bani rezultând din contractele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante au regimul stabilit potrivit clauzelor contractuale și dispozițiilor legale în vigoare la data încheierii sau, după caz, modificării acestora.(2) Dacă debitorul întârzie în efectuarea plății, creditorul poate obține un titlu executoriu prin procedura ordonanței de plată, prevăzută de dispozițiile art. 1.013-1.024 din cadrul titlului IX din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  Gabriel Oprea
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul transporturilor,
  Ramona-Nicole Mănescu
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  p. Ministrul economiei,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu

  București, 27 august 2013.
  Nr. 29.
  -------