ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 10 iunie 2009
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 18 iunie 2009  Având în vedere necesitatea eficientizării serviciilor de asistenţă medicală, care sunt componente de bază ale sistemului de sănătate publică, precum şi necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru îndeplinirea obligaţiei statului de garantare a dreptului constituţional al cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii, prin certificarea calităţii serviciilor de sănătate, precum şi faptul că spitalele funcţionează la standarde naţionale şi europene,
  ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi de conducere a spitalelor, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor publice,
  luând în considerare problemele apărute în sistemul de asistenţă spitalicească din România, ca urmare a managementului defectuos la nivelul unui număr însemnat de spitale, cu consecinţe directe în calitatea îngrijirilor medicale acordate populaţiei,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 178, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Managerul persoană fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică trebuie să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior în domeniul medical, economic, juridic sau administrativ şi al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii."
  2. La articolul 178, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Pentru spitalele clinice în care se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, managerul trebuie să fie cadru universitar sau medic primar şi să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii."
  3. La articolul 178, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Contractul individual de muncă al persoanelor care ocupă funcţia de manager se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului."
  4. La articolul 180 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor în domeniul medical, didactic şi de studiu profesional, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice;".
  5. La articolul 180, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Persoanele care îndeplinesc funcţia de manager pot desfăşura activitate medicală în instituţia respectivă."
  6. La articolul 183, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(6) Contractul individual de muncă al persoanelor care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director se suspendă de drept pe perioada exercitării mandatului."
  7. La articolul 183^3 , după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:
  "n) dacă se constată că managerul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru exercitarea funcţiei de manager;
  o) în cazul existenţei plăţilor restante, a căror vechime este mai mare de 2 ani, în condiţiile în care se constată nerespectarea achitării obligaţiilor către furnizori prin încălcarea legislaţiei în vigoare privind înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitatea instituţiei a acestor datorii corelată cu respectarea termenelor contractuale."


  Articolul II

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, funcţia de manager sau manager interimar al spitalului, ocupată în prezent conform legii, poate fi exercitată numai de persoana fizică sau reprezentantul desemnat de managerul persoană juridică, care îndeplineşte dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (2) În termen de 3 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul sănătăţii numeşte prin ordin comisii în vederea analizării şi verificării îndeplinirii de către manageri şi manageri interimari a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Comisiile prevăzute la alin. (2) vor întocmi în termen de 30 de zile de la numire un raport privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de către manageri şi manageri interimari de spital a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul sănătăţii,
  Ion Bazac
  Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,
  Dan Nica
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 10 iunie 2009.
  Nr. 69.
  ------