ORDIN nr. 5.183 din 30 august 2022privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Lexford Castel - S.R.L. din localitatea Ștefăneștii Noi pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară "Lexford" din localitatea Ștefăneștii Noi, județul Argeș
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 22 septembrie 2022
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare prevederile art. 11 lit. a), respectiv ale art. 15 lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 6 din 19.07.2022,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.127 din 27.07.2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Lexford Castel - S.R.L. din localitatea Ștefăneștii Noi pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Lexford“ din localitatea Ștefăneștii Noi, județul Argeș,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se acordă autorizația de funcționare provizorie S.C. Lexford Castel - S.R.L. din localitatea Ștefăneștii Noi pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Lexford“ din localitatea Ștefăneștii Noi, Aleea Apusului nr. 21, județul Argeș, pentru nivelul de învățământ „primar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“, începând cu anul școlar 2022-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autorizarea de funcționare provizorie conferă S.C. Lexford Castel - S.R.L. din localitatea Ștefăneștii Noi calitatea de furnizor de educație, respectiv dreptul de organizare și desfășurare a procesului de învățământ, pentru nivelul de învățământ „primar“ din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Lexford“ din localitatea Ștefăneștii Noi, județul Argeș, menționate la art. 1.


  Articolul 3
  (1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Lexford“ din localitatea Ștefăneștii Noi, județul Argeș, are următoarele obligații:
  a) de a angaja personal didactic de conducere și de predare, cu respectarea prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a tuturor celorlalte reglementări legale în vigoare;
  b) de a solicita acreditarea, în termen de maximum trei ani de la absolvirea primei promoții, conform prevederilor legale în vigoare, pentru nivelul de învățământ „primar“, limba de predare „română“, forma de învățământ „cu frecvență“, sub sancțiunea ridicării autorizației de funcționare provizorie;
  c) de a întocmi și înainta Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar raportul anual de evaluare internă a calității, până cel mai târziu la data de 15 octombrie a fiecărui an (https://calitatearacip.eu).
  (2) Proprietarul imobilului de la adresa menționată, în care se desfășoară activitățile de învățământ, are obligația de a asigura condițiile de funcționare, inclusiv obținerea și menținerea autorizației sanitare de funcționare și a autorizației de securitate la incendiu.(3) Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Argeș, va monitoriza punerea în aplicare a prevederilor prezentului articol.


  Articolul 4

  Unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Lexford“ din localitatea Ștefăneștii Noi, județul Argeș, este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și de Inspectoratul Școlar Județean Argeș, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.


  Articolul 5

  S.C. Lexford Castel - S.R.L. din localitatea Ștefăneștii Noi, județul Argeș, unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Lexford“ din localitatea Ștefăneștii Noi, Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean Argeș și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 30 august 2022.
  Nr. 5.183.

  ANEXĂ

  Județul Argeș
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământHotărârea ARACIP de evaluare/dataDenumirea persoanei juridice inițiatoareAdresa unității de învățământ, tel./fax, e-mailNivelul de învățământ/Nivelul de calificareDomeniul/ ProfilulDomeniul pregătirii de bazăCalificarea profesională/ SpecializareaLimba de predareForma de învățământ
  1.Școala Primară „Lexford“4/10.06.2022S.C. Lexford Castel - S.R.L.Localitatea Ștefăneștii Noi, Aleea Apusului nr. 21, tel.: 0741/771008, lexford2021@gmail.comPrimar
   

   

   
  RomânăCu frecvență
  Capacitate maximă de școlarizare: 9 formațiuni de studiu/2 schimburi (maximum 5 formațiuni de studiu/schimbul 1 și maximum 4 formațiuni de studiu/schimbul 2)

  -----