ORDIN nr. 29 din 20 ianuarie 2003
privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) în spitalele din România
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 104 din 19 februarie 2003  Având în vedere:
  - prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 102/34/2002 privind aprobarea strategiei pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România;
  - prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.021/113/2002 privind aprobarea Planului acţiunilor majore pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2002-2003;
  - prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 798/2002 privind introducerea în spitale a formularului "Foaia de observatie clinica generală",
  vazand Referatul de aprobare al Centrului de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti nr. DB 396 din 20 ianuarie 2003,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se introduce colectarea electronică a datelor clinice la nivel de pacient în toate spitalele din România.


  Articolul 2

  Datele clinice la nivel de pacient se culeg din foaia de observatie clinica generală, introdusă în sistemul informaţional al spitalului prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 798/2002 şi formează Setul minim de date la nivel de pacient (SMDP), prezentat în anexa nr. 1.


  Articolul 3

  Datele clinice la nivel de pacient sunt colectate de spitale, care răspund de corectitudinea şi de gestionarea lor, precum şi de asigurarea confidenţialităţii datelor, în conformitate cu legile în vigoare.


  Articolul 4

  Spitalele sunt obligate sa colecteze Setul minim de date la nivel de pacient şi să le transmită la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti, în formatul impus de aplicatia de colectare a datelor "DRG Naţional", precum şi la direcţiile de sănătate publică judeţene.


  Articolul 5

  Pentru buna desfăşurare a activităţilor necesare, la nivelul fiecărui spital se va înfiinţa (sau reorganiza) o structura distinctă de statistica-informatica, ce are ca sarcina principala sprijinirea procesului de generare sub forma electronică a datelor şi transmiterea acestora către instituţiile abilitate.


  Articolul 6

  Instruirea spitalelor privind gestionarea informaţiilor din foaia de observatie clinica generală care stau la baza Setului minim de date la nivel de pacient se va face de către direcţiile de sănătate publică judeţene (prin laboratoarele de statistica/informatica), care organizează şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnica şi metodologică a Centrului de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti.


  Articolul 7

  Instruirea spitalelor privind colectarea electronică a Setului minim de date la nivel de pacient şi transmiterea datelor se va face de către direcţiile de sănătate publică judeţene (prin laboratoarele de statistica/informatica), care sprijină şi răspund de buna desfăşurare a acestui proces la nivelul fiecărui judeţ, sub coordonarea tehnica şi metodologică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti.


  Articolul 8

  Toate datele confidenţiale la nivel de pacient colectate de spital (numele, prenumele, codul numeric personal) vor fi criptate în momentul transmiterii, conform reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 9

  Fluxul informaţiilor statistice medicale în vigoare privind activitatea spitaliceasca nu se modifica.


  Articolul 10

  Responsabilităţile instituţiilor implicate în colectarea electronică a Setului minim de date la nivel de pacient sunt prezentate în anexa nr. 2.


  Articolul 11

  Cheltuielile legate de introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient se suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţii sanitare respective.


  Articolul 12

  Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti, direcţiile judeţene de sănătate publică şi spitalele vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 13

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 14

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Bucureşti, 20 ianuarie 2003.
  Nr. 29.


  Anexa 1
  DATELE
  din foaia de observatie clinica generală care formează
  Setul minim de date la nivel de pacient (SMDP)
  1. Numărul de identificare a cazului externat
  2. Numărul de identificare a spitalului
  3. Numărul de identificare a secţiei
  4. Numărul foii de observatie clinica generală
  5. Numele pacientului
  6. Prenumele pacientului
  7. Localitatea
  8. Judeţul
  9. Data naşterii
  10. Sexul
  11. Codul numeric personal
  12. Tipul asigurării de sănătate
  13. Casa de asigurări de sănătate
  14. Data internării
  15. Ora internării
  16. Tipul internării
  17. Diagnostic la internare
  18. Data externarii
  19. Ora externarii
  20. Tipul externarii
  21. Starea la externare
  22. Diagnosticul principal şi diagnosticele secundare, la externare
  23. Intervenţiile chirurgicale efectuate
  24. Data intervenţiei chirurgicale principale
  25. Explorarile functionale efectuate
  26. Investigaţiile radiologice efectuate
  27. Greutatea la naştere (doar pentru nou-născuţi)
  28. Transferurile intraspitalicesti (secţia; data)
  29. Medicul curant
  30. Medicul operator.


  Anexa 2
  RESPONSABILITĂŢILE
  instituţiilor implicate în colectarea electronică
  a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP)
  Spitalele
  1. Înfiinţarea (sau reorganizarea) unui departament sau centru de statistica-informatica, ce are ca sarcina principala sprijinirea procesului de generare sub forma electronică a Setului minim de date la nivel de pacient şi de transmitere a acestuia către instituţiile abilitate, conform reglementărilor în vigoare
  2. Organizarea codificarii şi documentării foii de observatie clinica generală (FOCG) în conformitate cu regulile stabilite de Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti
  3. Participarea personalului responsabil cu codificarea şi documentarea FOCG la instruirea asigurata de (sau prin) direcţia de sănătate publică judeteana sau Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti
  4. Organizarea colectării Setului minim de date la nivel de pacient de la toţi pacientii externati, plecand de la informaţiile existente în FOCG introdusă în sistemul informaţional al spitalului prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 798/2002, prin utilizarea aplicatiei de colectare a datelor "DRG Naţional" sau a altor aplicaţii dezvoltate în acest scop
  5. Transmiterea lunară a datelor colectate la nivel de pacient, exclusiv în formatul impus de aplicatia "DRG Naţional", însoţite de un fisier centralizator privind numărul total al cazurilor transmise pentru fiecare secţie, la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti, precum şi la direcţiile de sănătate publică judeţene
  6. Transmiterea prin e-mail, până la data de 5 a lunii în curs, a datelor menţionate la pct. 5, colectate în luna precedenta
  7. Participarea personalului responsabil cu colectarea, trimiterea şi gestionarea datelor la instruirea asigurata de (sau prin) direcţia de sănătate publică judeteana sau de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti
  8. Asigurarea corectitudinii datelor colectate şi transmise
  9. Păstrarea confidenţialităţii datelor colectate şi transmise în conformitate cu legile în vigoare
  Direcţiile de sănătate publică judeţene
  1. Participarea la cursurile de instruire organizate de Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti şi de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti privind codificarea, completarea, documentarea, colectarea electronică şi transmiterea Setului minim de date la nivel de pacient
  2. Instruirea spitalelor privind gestionarea informaţiilor din FOCG care stau la baza Setului minim de date la nivel de pacient, precum şi instruirea spitalelor privind colectarea şi transmiterea datelor
  3. Distribuirea către spitale a aplicatiei electronice de colectare de date clinice la nivel de pacient "DRG Naţional" şi sprijinirea spitalelor în procesul de instalare a acesteia
  4. Sprijinirea spitalelor în procesul de generare, colectare şi transmitere a Setului minim de date la nivel de pacient
  5. Transmiterea datelor colectate de la spitale spre Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti în formatul solicitat de acesta
  Centrul de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti
  1. Întreţinerea şi dezvoltarea continua a listelor privind sistemul de codificare a diagnosticelor şi procedurilor, precum şi a listelor de codificare a unităţilor şi structurilor sanitare
  2. Stabilirea reglementărilor privind codificarea diagnosticelor şi procedurilor
  3. Elaborarea regulilor privind completarea şi documentarea FOCG
  4. Monitorizarea continua a proceselor de codificare, completare şi documentare a FOCG
  5. Organizarea unui sistem de instruire a spitalelor şi a direcţiilor de sănătate publică judeţene privind codificarea, completarea şi documentarea FOCG
  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucureşti
  1. Receptionarea datelor transmise de spitale privind Setul minim de date la nivel de pacient şi dezvoltarea unei baze de date centrale în acest sens
  2. Validarea datelor primite în conformitate cu reglementările în vigoare şi transmiterea lor către spitale
  3. Gestionarea şi arhivarea datelor colectate de la spitale
  4. Analiza datelor şi generarea lunară către Ministerul Sănătăţii şi Familiei de rapoarte privind performanta spitalelor, plecandu-se de la Setul minim de date la nivel de pacient, sau a altor tipuri de rapoarte, la cererea directa a acestuia
  5. Furnizarea lunară a bazei de date conţinând Setul minim de date la nivel de pacient către Ministerul Sănătăţii şi Familiei
  6. Dezvoltarea unor analize şi rapoarte privind pacientii externati din spitale, pentru finanţarea spitalelor bazată pe caz
  7. Utilizarea datelor colectate pentru procesul de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar
  8. Organizarea unui sistem de instruire a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a spitalelor privind colectarea electronică şi transmiterea Setului minim de date la nivel de pacient
  -------------