LEGE nr. 231 din 30 septembrie 2021privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 1 octombrie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24 din 31 martie 2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 2 aprilie 2021, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 4, litera a) a alineatului (4) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) să fie proiecte mature, cu angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achiziție publică și/sau a contractelor sectoriale, după caz, până la sfârșitul anului 2022, pentru minimum 70% din valoarea alocată, respectiv la sfârșitul anului 2023, pentru restul valorii alocate;
  2. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:4^1. La articolul 1 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  b^1) să fie notificate de către beneficiari către MIPE înainte de încheierea contractului de finanțare, în vederea verificării încadrării în prevederile din Regulamentul (UE) 2021/241;
  3. La articolul I punctul 4, litera c) a alineatului (4) al articolului 1 se abrogă.4. La articolul I punctul 5, alineatul (5) al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Contractarea împrumutului astfel cum rezultă din valoarea costurilor totale estimate ale PNRR prevăzută la alin. (3) se face cu respectarea legislației în vigoare privind datoria publică, obligațiile de rambursare fiind stabilite în sarcina MF, fără a fi transferate ministerelor sau autorităților/autorităților locale coordonatoare de reforme, care vor primi finanțare totală în conformitate cu acordurile de finanțare.5. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Se alocă Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Planul național de redresare și reziliență, un procent din bugetul PNRR, în limitele negociate cu Comisia Europeană, corespunzător alocărilor aprobate pentru granturi pentru fiecare componentă în parte, pentru acoperirea cheltuielilor legate de monitorizare, control, audit și evaluare, care sunt necesare pentru gestionarea PNRR și îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile experților, consultarea părților interesate, acțiunile de informare și comunicare, inclusiv acțiunile incluzive de sensibilizare, și comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură cu obiectivele PNRR, cheltuielile cu rețelele informatice care se concentrează pe prelucrarea și schimbul de informații, instrumentele corporative de tehnologie a informației și toate celelalte cheltuieli cu asistența tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea mecanismului. Cheltuielile acoperă, de asemenea, costurile altor activități de sprijin, de natura controlului calității și monitorizării proiectelor pe teren, costurile aferente consilierilor la nivelul tehnic, precum și pe cele ale experților pentru evaluarea și implementarea reformelor și a investițiilor.
  6. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:6^1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 3
  (1) Beneficiarii finali pot derula procedurile de atribuire a contractelor de execuție lucrări, asistență tehnică, dirigenție de șantier și a altor categorii de contracte necesare implementării proiectelor de investiții publice și pot încheia contractele mai sus stipulate, înainte de aprobarea finanțării proiectului din PNRR. Proiectele vor fi considerate eligibile dacă procedurile de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de execuție lucrări, asistență tehnică, dirigenție de șantier și a altor categorii de contracte necesare implementării proiectelor se află în desfășurare sau au lucrările de execuție începute, dar nefinalizate.
  7. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 3 se abrogă.8. La articolul I punctul 7, alineatele (3) și (4) ale articolului 3 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) După aprobarea PNRR potrivit procedurilor la nivel european, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene încheie, în termen de maximum 60 de zile, acorduri de finanțare pentru implementarea reformelor și/sau acorduri de finanțare pentru implementarea componentelor aferente reformelor, în limita bugetelor aprobate pentru fiecare domeniu al reformelor sau componentelor aferente reformelor, la care se adaugă, după caz, un procent de supracontractare de maximum 30%, cu ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele, autoritățile locale și județene responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv cu Secretariatul General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum și cu ministerele sau autoritățile locale și județene care au în subordine/coordonare/sub autoritate entități responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor.(4) Beneficiarii finali de fonduri din PNRR pot încheia contracte de achiziție publică/sectoriale, după caz, pentru proiectele de infrastructură finanțate din PNRR, atât înainte, cât și după încheierea contractelor de finanțare/acordurilor de finanțare.9. La articolul I punctul 9, după alineatul (1) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru elaborarea și implementarea componentei PNRR și a altor proiecte cu finanțări europene și naționale funcționează în cadrul Ministerului Energiei o structură de specialitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările ulterioare.10. La articolul I punctul 9, alineatul (2) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Personalul prevăzut la alin. (1) și (1^1) beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat.11. La articolul I punctul 9, după alineatul (2) al articolului 4 se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Pentru derularea procedurilor de auditare a PNRR funcționează în cadrul Autorității de Audit o structură de specialitate. Atribuțiile și numărul de personal se stabilesc potrivit reglementărilor proprii ale Curții de Conturi.(4) Personalul prevăzut la alin. (3) beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat.(5) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) și (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se aplică corespunzător și pentru personalul prevăzut la alin. (1), (1^1) și (3).12. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:10^1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 7^1
  (1) Se constituie Comitetul interministerial de coordonare a PNRR, coordonat de un președinte și un vicepreședinte, prim-ministrul, respectiv ministrul investițiilor și proiectelor europene, care va avea în componență MIPE, MF, coordonatorii de reformă. (2) La ședințele Comitetului interministerial de coordonare a PNRR vor avea posibilitatea să participe ca invitați senatori și deputați, precum și președinții comisiilor de afaceri europene ale Parlamentului, precum și reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, corespunzător subiectelor supuse dezbaterii.(3) Comitetul interministerial de coordonare a PNRR va avea secretariatul asigurat de către structura de specialitate din cadrul MIPE și se va întruni trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. Comitetul va avea menirea de a examina progresul în implementarea investițiilor și reformelor și de a iniția eventualele măsuri necesare în cazul constatării unor întârzieri majore sau în cazul în care se constată necesitatea reevaluării unor obiective. Totodată, la nivelul comitetului se vor pune în discuție delimitările de finanțare între PNRR și fondurile structurale și de investiții europene (FESI).(4) MIPE supune dezbaterii Comitetului interministerial de coordonare a PNRR, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, stadiul implementării planului, eventualele blocaje intervenite, măsuri de remediere identificate. (5) În scopul asigurării unei monitorizări eficiente a PNRR și a implicării partenerilor sociali și societății civile în urmărirea progresului PNRR și al reformelor se constituie un comitet de monitorizare, având ca membri organizații neguvernamentale selectate prin apel de candidaturi de către MIPE, în baza gradului de reprezentativitate al acestora, alături de care se vor regăsi similar sindicate și patronate, precum și structuri asociative ale administrației publice locale, respectiv Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Comunelor din România, precum și alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii. (6) Reuniunile Comitetului de monitorizare vor avea loc trimestrial și în cadrul lor va avea loc informarea membrilor cu privire la stadiul implementării PNRR, consultarea membrilor în scopul identificării de soluții în eventualitatea unor blocaje în implementarea reformelor și a PNRR, precum și dezbaterea altor aspecte care reies din procesul de implementare efectivă. Procedura de organizare și funcționare se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la aprobarea PNRR de către Comisia Europeană.
  13. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:11^1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și/sau Serviciul Român de Informații prin Centrul Național Cyberint, asigură dezvoltarea unui sistem informatic de management al PNRR care răspunde cerințelor prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, cu contribuția structurilor utilizatoare, deținând în condițiile legii toate drepturile asupra acestui sistem, inclusiv codul sursă.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN-CLAUDIU ROMAN
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 30 septembrie 2021.
  Nr. 231.
  ----