NORME nr. 9 din 28 decembrie 1993
privind supravegherea poziţiilor valutare ale societăţilor bancare
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 30 decembrie 1993  În temeiul prevederilor art. 33 lit. g) din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 34 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară,
  Banca Naţionala a României emite următoarele norme:
  1. În vederea limitării riscurilor financiare care pot aparea ca urmare a desfăşurării de operaţiuni valutare, societăţile bancare trebuie să posede:
  a) un sistem de evidenta, care să permită atât înregistrarea imediata a operaţiunilor valutare, cît şi determinarea poziţiilor valutare individuale şi a poziţiilor valutare totale;
  b) un sistem de supraveghere şi gestiune a riscurilor valutare, stabilit pe bază de regulamente aprobate de consiliul de administraţie al societăţii bancare;
  c) un sistem de control permanent pentru verificarea respectării procedurilor interne necesare îndeplinirii dispoziţiilor precedente.
  2. Poziţia valutară deschisă neta a unei societăţi bancare într-o anumită moneda străină reprezintă diferenţa dintre totalul creanţelor şi totalul angajamentelor.
  3. O poziţie valutară deschisă neta este definită ca poziţie lungă atunci când totalul creanţelor depăşeşte totalul angajamentelor şi este definită ca poziţie scurta atunci când totalul angajamentelor depăşeşte totalul creanţelor.
  4. În sensul prezentelor norme, prin total creanţe se înţelege suma soldurilor conturilor în valută din activul bilanţului, plus creanţele în valută reflectate în afară bilanţului, iar prin total angajamente, suma soldurilor conturilor în valută din pasivul bilanţului, plus angajamentele în valută reflectate în afară bilanţului. Creanţele şi angajamentele în valută din afară bilanţului, care se iau în calculul poziţiilor valutare deschise nete, precum şi proportiile în care se includ în acest calcul sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.
  5. Poziţia valutară totală lungă reprezintă suma echivalentului în lei al poziţiilor valutare lungi, iar poziţia valutară totală scurta, suma echivalentului în lei al poziţiilor valutare scurte. Conversia în lei a creanţelor şi angajamentelor, definite la pct. 4 de mai sus, se va efectua utilizându-se cursurile în lei ale valutelor respective, comunicate de Banca Naţionala a României, valabile la data pentru care se face raportarea.
  6. Societăţile bancare sunt obligate sa menţină zilnic poziţiile valutare totale în limite prudente.
  La sfârşitul fiecărei zile lucrătoare poziţia valutară totală lungă nu va putea depăşi 25% din fondurile proprii, iar poziţia valutară totală scurta nu va putea depăşi 10% din fondurile proprii ale societăţilor bancare.
  7. În sensul prezentelor norme, prin fonduri proprii ale unei societăţi bancare se înţelege capitalul social vărsat, plus fondul de rezerva şi fondul de risc din care se vor deduce participatiile la capitalul altor societăţi bancare.
  8. Societăţile bancare vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia de reglementare şi supraveghere bancară - nivelul expunerii lor valutare, prin intermediul unui formular intitulat "Supravegherea poziţiilor valutare", al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.
  Datele pentru care se întocmeşte formularul sunt 7, 15, 23 şi 30/31 ale lunii. În cazul în care una dintre aceste date este zi nelucrătoare, raportarea se întocmeşte pentru ziua lucrătoare anterioară.
  Transmiterea formularului "Supravegherea poziţiilor valutare" la Banca Naţionala a României se face în termen de 3 zile lucrătoare ulterioare datei pentru care se întocmeşte raportarea.
  9. Încălcarea prevederilor prezentelor norme atrage sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
  10. Prezentele norme intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1994.
  11. Pe data intrării în vigoare a prezentelor norme, Normele Băncii Naţionale a României nr. 6/1992, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 august 1992, îşi încetează aplicabilitatea.
  Preşedintele Consiliului de administraţie
  al Băncii Naţionale a României,
  Mugur Isarescu

  Anexa 1

  LISTA
  creanţelor şi a angajamentelor în valută din afară bilanţului, care se iau în calculul poziţiilor valutare deschise nete
       
    Elemente luate în calculProporţiile de includere în calculul poziţiilor valutare
    Angajamente  
    1. Acreditive de import în termen de valabilitate, negarantate prin colateral în valută, cu scadenţa de plată până la un an100%
    2. Incassouri de import garantate la plată de către bancă20%
    3. Garanţii emise în valută20%
    4. Angajamente rezultate din tranzacţii valutare la vedere şi la termen100%
    Creanţe  
    1. Acreditive de export în termen de valabilitate, cu încasare până la un an100%
    2. Documente de export remise la încasare la extern cu garanţii bancare20%
    3. Garanţii primite în valută20%
    4. Creanţe rezultate din tranzacţii valutare la vedere şi la termen100%

  NOTĂ:
  Banca Naţionala a României va completa sau va modifica lista angajamentelor şi a creanţelor din prezenta anexa, precum şi proportiile de includere a acestora în calculul poziţiilor valutare ori de cîte ori se va considera necesar.


  Anexa 2