DECIZIE nr. 384 din 4 mai 2006
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 mai 2006  Ioan Vida - preşedinte
  Nicolae Cochinescu - judecător
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Kozsokar Gabor - judecător
  Acsinte Gaspar - judecător
  Petre Ninosu - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Şerban Viorel Stănoiu - judecător
  Ion Tiucă - procuror
  Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, excepţie ridicată de Administraţia Prezidenţială în Dosarul nr. 34.763/2/2005 (nr. vechi 3.506/2005) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal.
  La apelul nominal se prezintă personal partea Alexandru Leordean şi Ministerul Apărării Naţionale, prin consilier juridic Gabriela Păunescu. Lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  Cauza este în stare de judecată.
  Alexandru Leordean solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată, sens în care arată că art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 este în acord cu prevederile art. 45 din acelaşi act normativ, care reglementează procedura de acordare a gradelor militare şi de înaintare în grad. Astfel, gradele de general şi amiral în activitate şi în rezervă, în timp de pace şi în timp de război, se acordă prin decret al Preşedintelui României, la propunerea ministrului apărării naţionale, după consultarea colegiului ministerului, condiţii pe care partea le consideră a fi respectate de textul de lege criticat.
  Ministerul Apărării Naţionale solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucât art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 nu este neconstituţional, ci doar susceptibil de interpretări ce cad însă în sarcina autorităţilor cu atribuţii în acest sens. Consideră că şi în situaţia îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute de textul de lege amintit rămâne la libera apreciere a autorităţilor publice competente posibilitatea acordării unui nou grad. În sprijinul acestor susţineri invocă şi prevederile art. 45 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 în acord cu care trebuie interpretat textul de lege criticat. În acest sens depune note scrise la dosar.
  Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca inadmisibilă, considerând că în cauză nu se ridică o problemă de constituţionalitate, ci de aplicare a textului de lege criticat, aspect ce nu intră în competenţa Curţii Constituţionale.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
  Prin Încheierea din 1 februarie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 34.763/2/2005 (nr. vechi 3.506/2005), Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Excepţia a fost ridicată de Administraţia Prezidenţială cu prilejul soluţionării unei acţiuni în contencios administrativ având ca obiect cererea formulată de Alexandru Leordean de a fi înaintat în gradul de general de brigadă cu prilejul trecerii în rezervă.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 este neconstituţional, întrucât conţine o normă imperativă ce impune înaintarea în grad a coloneilor şi a comandorilor în activitate cu prilejul trecerii acestora în rezervă sau în retragere, dacă îndeplinesc condiţiile de vechime în grad şi au calificativul prevăzut de lege. Or, Administraţia Prezidenţială învederează faptul că, potrivit prevederilor art. 94 lit. b) din Constituţie, acordarea gradelor de mareşal, general şi amiral reprezintă o atribuţie exclusivă a Preşedintelui României, singurul în măsură să aprecieze în fiecare caz în parte dacă acordă sau nu aceste grade. Astfel, Preşedintele nu poate fi obligat printr-o dispoziţie a legii să acorde aceste grade fără ca prin aceasta să nu fie încălcate prevederile constituţionale amintite.
  Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia ridicată nu este întemeiată. În acest sens arată că dispoziţiile legale criticate prevăd doar condiţiile legale pentru acordarea gradului de general de brigadă, fără a impune vreo obligaţie în sarcina Preşedintelui României.
  În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
  Avocatul Poporului consideră că art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 este constituţional. Astfel, acest text de lege nu impune Preşedintelui României o obligaţie suplimentară de a acorda gradul de general, ci stabileşte doar condiţiile în care va fi acordat acest grad, urmând ca apoi procedura să se desfăşoare potrivit dispoziţiilor legale. În plus, apreciază că susţinerile autorului excepţiei privesc modul de interpretare şi aplicare a textului de lege criticat, aspecte ce revin însă competenţei instanţelor de judecată.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţia României, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, text introdus prin dispoziţiile art. I pct. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 652/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 4 decembrie 2001.
  Textul de lege criticat are următorul conţinut: "Coloneilor şi comandorilor în activitate, care au o vechime în grad de minimum 5 ani şi au fost încadraţi în această perioadă cel puţin 3 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad de general sau similare şi care au fost apreciaţi în ultimii 3 ani cu calificativul «foarte bun», la trecerea în rezervă sau direct în retragere li se va acorda gradul de general de brigadă, respectiv de general de flotilă aeriană sau contraamiral de flotilă, şi vor fi trecuţi în rezervă sau direct în retragere cu noul grad."
  În opinia autorului excepţiei, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 94 lit. b) din Constituţie, referitoare la atribuţiile Preşedintelui României.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit acestor dispoziţii constituţionale, Preşedintele României, în exercitarea atribuţiilor sale de şef al statului şi comandant al forţelor armate, "acordă gradele de mareşal, de general şi de amiral". Această atribuţie reprezintă un drept al Preşedintelui, iar nu o obligaţie, astfel că şeful statului are posibilitatea de a aprecia dacă acordă sau nu aceste grade, fără a fi condiţionat de lege, aşa cum este în cazul atribuţiei privind numirile în funcţii publice. Or, Curtea constată că textul de lege criticat prevede într-o formă imperativă avansarea în grad a coloneilor şi comandorilor în activitate la trecerea în rezervă sau direct în retragere, dacă îndeplinesc condiţiile de vechime în grad şi au calificativul prevăzut de lege. Atribuţia Preşedintelui României prevăzută de art. 94 lit. b) din Constituţie apare în acest caz ca o intervenţie formală pentru îndeplinirea unor prevederi legale, ceea ce lipseşte această autoritate de însăşi substanţa atribuţiei constituţionale.
  Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Administraţia Prezidenţială în Dosarul nr. 34.763/2/2005 (nr. vechi 3.506/2005) al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 66 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare contravin prevederilor art. 94 lit. b) din Constituţie.
  Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernului.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 4 mai 2006.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  prof. univ. dr. IOAN VIDA
  Magistrat-asistent,
  Patricia Marilena Ionea
  ---------