ORDIN nr. 358/763/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 358 din 23 martie 2016
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 763 din 21 aprilie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016
  Văzând Referatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Direcția generală politici agricole și strategii nr. 163.274 din 14 decembrie 2015,
  având în vedere prevederile art. 10 și 19 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului și ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului,
  în temeiul art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și ministrul mediului, apelor și pădurilor emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 171/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 28 martie 2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) Avizele de recunoaștere pentru grupurile/organizațiile de producători din domeniul agricol/silvic emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin își păstrează valabilitatea pe durata cât titularii îndeplinesc criteriile în baza cărora au primit recunoașterea.(3) Cererile de solicitare a recunoașterii ca grup/organizație de producători din domeniul agricol/silvic aflate în curs de soluționare și pentru care nu s-au emis avize de recunoaștere/decizii de respingere până la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 24/2016, sunt examinate cu aplicarea procedurii reglementate de prevederile legale în vigoare la data depunerii acestora.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Viorel Traian Lascu,
  secretar de stat


  ANEXĂ

  NORME METODOLOGICE
  de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea
  grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole
  și silvice