HOTĂRÂRE nr. 284 din 7 aprilie 2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 19 aprilie 2005
  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, și al art. 31 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Politiștii aflați în situațiile prevăzute la art. 31 alin. (1) și alin. (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul la o compensație lunară pentru chirie, calculată în raport cu salariul de bază corespunzător lunii pentru care se cuvine acest drept, în cuantum de:
  a) 50% din salariul de funcție aflat în plată, dacă locuința închiriată se află în municipii, stațiuni turistice ori balneare sau în localități cu situații deosebite, dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere;
  (la 05-07-2007, Litera a) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 520 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2007. )
  (la 13-12-2018, sintagma: salariul de bază a fost înlocuită de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )

  b) 40% din salariul de funcție aflat în plată, dacă locuința închiriată se află în alte localități decât cele prevăzute la lit. a), dar nu mai mult decât este prevăzut în contractul de închiriere.
  (la 05-07-2007, Litera b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 520 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2007. )
  (la 13-12-2018, sintagma: salariul de bază a fost înlocuită de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )
  (2) Stațiunile turistice ori balneare prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt cele definite și atestate prin acte normative aplicabile la nivel național.
  (la 05-07-2007, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 520 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2007. )
  (3) Localitățile cu situații deosebite prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt cele care îndeplinesc criteriile privind acordarea sporului pentru activitatea desfășurată în localități sau în zone izolate ori cele din județele unde încadrarea personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al ministrului administrației și internelor.


  Articolul 2

  Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își are domiciliul beneficiază de compensația lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:
  a) nu efectuează naveta la și de la locul de muncă din/în localitatea de domiciliu;
  b) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține locuința proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
  c) unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea sa îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;
  d) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, o locuință din fondul locativ de stat în localitatea unde a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
  (la 13-12-2018, Litera d) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )

  e) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. d);
  (la 13-12-2018, Litera e) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )

  f) și-a stabilit reședința în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului, la adresa locuinței închiriate potrivit lit. e).


  Articolul 3
  (1) Polițistul numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care își are domiciliul beneficiază de compensație lunară pentru chirie dacă îndeplinește cumulativ următoarele cerințe:
  a) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu deține locuință proprietate personală în localitatea de domiciliu;
  b) unitatea de poliție în care polițistul este încadrat nu are posibilitatea să îi asigure acestuia și, după caz, membrilor familiei sale spațiu de locuit corespunzător;
  c) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia nu are atribuită, prin contract de închiriere cu plata subvenționată a chiriei, o locuință din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu;
  (la 13-12-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )

  d) polițistul ori soția/soțul acestuia/acesteia prezintă un contract de închiriere a unui spațiu de locuit încheiat în nume propriu sau în numele soțului/soției, altul decât cel prevăzut la lit. c);
  (la 13-12-2018, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )

  e) Abrogată.
  (la 13-12-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )
  f) în urma efectuării anchetei sociale se constată că polițistul se află într-un caz justificat de a beneficia de compensație pentru chirie.
  (2) Ancheta socială prevăzută la alin. (1) lit. f) se efectuează de către o comisie constituită prin ordin al ministrului administrației și internelor. La stabilirea cazurilor justificate, comisia are în vedere următoarele criterii:
  a) polițistul nu deține un spațiu de locuit corespunzător la adresa de domiciliu, în situația în care și-a stabilit reședința la adresa locuinței închiriate potrivit alin. (1) lit. d), ori nu deținea la adresa anterioară de domiciliu, în situația în care și-a stabilit domiciliul la adresa locuinței închiriate potrivit alin. (1) lit. d); sau
  b) din motive neimputabile polițistului, acesta se află în imposibilitatea obiectivă de a mai locui la adresa de domiciliu; sau
  c) domiciliul polițistului este stabilit într-un spațiu de locuit corespunzător, care este ocupat de acesta în baza unui contract de închiriere.
  (3) Rezultatul anchetei sociale se consemnează într-un proces-verbal care se transmite compartimentului de resurse umane.


  Articolul 3^1
  (1) Nu se acordă compensația lunară pentru chirie în situația în care contractul de închiriere a fost încheiat cu copiii/părinții polițistului ori ai soției/soțului acestuia/acesteia.(2) Abrogat.
  (la 13-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 3^1 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )
  (la 05-07-2007, Art. 3^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 520 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2007. )


  Articolul 4
  (1) Polițiștii îndreptățiți să beneficieze de compensația lunară pentru chirie solicitaă, prin raport scris, sefului unității de poliție în care sunt încadrați acordarea acestui drept bănesc.(2) Raportul se înregistrează la secretariatul unității și va conține, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
  a) numărul și data ordinului de mutare în interesul serviciului sau, după caz, ale ordinului de numire ca urmare a absolvirii instituției de învățământ ori chemării/rechemării în activitate;
  b) date privind situația familială a polițistului în cauză: starea civilă, numărul copiilor și al altor persoane aflate în întreținerea polițistului, domiciliul;
  c) adresa la care locuiește în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului, pentru care se anexează copia contractului de închiriere;
  (la 13-12-2018, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )

  d) dacă în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului are atribuită locuință de serviciu, de intervenție ori din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei;
  (la 13-12-2018, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )

  e) dacă polițistul sau, după caz, soția/soțul deține locuința proprietate personală în localitatea în care a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
  f) dacă soția/soțul este polițist sau cadru militar în activitate, denumirea unității/indicativul structurii militare în care este încadrată/încadrat și localitatea/garnizoana de dislocare;
  g) dacă efectuează naveta în localitatea în care își are domiciliul, pentru polițiștii prevăzuți la art. 2;
  h) angajamentul de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condițiile care au stat la baza acordării compensației lunare pentru chirie;
  i) orice alte date pe care polițistul le consideră necesare;
  j) declarație pe propria răspundere că datele prezentate în raport sunt reale, contractul de închiriere nu este încheiat cu copiii/părinții săi ori ai soției/soțului acestuia/acesteia, precum și angajamentul de a restitui în condițiile legii sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale.
  (la 05-07-2007, Litera j) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 520 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2007. )
  (3) În cazul în care polițiștii beneficiari ai compensației lunare pentru chirie încheie un nou contract de închiriere, pentru aceeași locuință, cu același proprietar, la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat precedentul ori ca urmare a modificării, prin acordul de voință al părților, a cuantumului chiriei sau în cazul schimbării proprietarului, aceștia au obligația de a comunica, în termen de 30 de zile calendaristice, schimbările intervenite, prin raport scris adresat șefului unității de poliție în care sunt încadrați, la care vor anexa noile documente justificative, urmând ca plata compensației lunare pentru chirie, stabilită în noile condiții, să se realizeze cu data înscrisă pe noul contract de închiriere.
  (la 05-07-2007, Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 520 din 30 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 5 iunie 2007. )


  Articolul 5
  (1) Compartimentul de resurse umane al unității de poliție în care este încadrat polițistul verifică elementele cuprinse în raportul prevăzut la art. 4 și certifică, sub semnătură, realitatea datelor privind situația profesională a acestuia.
  (la 13-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )
  (2) Compartimentul administrarea patrimoniului imobiliar sau persoana desemnată prin dispoziția zilnică cu atribuțiuni pe linia cazării polițiștilor va verifica datele înscrise în raport, referitoare la situația locativă a solicitantului, și va certifica, sub semnătură, realitatea acestora.(3) Rezultatul verificării și propunerile se consemnează într-un proces-verbal întocmit de compartimentul de resurse umane și se prezintă șefului unității de poliție pentru a hotărî, după caz, astfel:
  a) acordarea compensației lunare pentru chirie polițiștilor care îndeplinesc condițiile legale și emiterea dispoziției zilnice de alocare la plata compensației lunare pentru chirie, specificându-se în mod expres data la care se plătește compensația;
  b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condițiile legale de acordare a compensației lunare pentru chirie și comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii.
  (4) Hotărârea referitoare la acordarea compensației lunare pentru chirie politiștilor care îndeplinesc condițiile legale aparține șefului unității de poliție.(5) Proiectul dispoziției zilnice de alocare la plata compensației lunare pentru chirie va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.(6) Compensația lunară pentru chirie se acordă începând cu data înregistrării raportului la secretariatul unității.(7) Termenul maxim pentru emiterea dispoziției zilnice de alocare la plata compensației, precum și pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului la secretariatul unității, exclusiv ziua înregistrării. În situații deosebite, la propunerea compartimentului de resurse umane, șeful unității de poliție poate aproba prelungirea termenului inițial, o singură dată, cu maximum 5 zile lucrătoare.


  Articolul 6

  Polițiștii numiți în prima funcție sau mutați în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care își au domiciliul, care ulterior își stabilesc domiciliul în noua localitate, au dreptul la compensație lunară pentru chirie dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 2 lit. b)-e).


  Articolul 7
  (1) În situația în care atât soțul, cât și soția sunt polițiști, având dreptul la compensație lunară pentru chirie potrivit prezentei hotărâri, și locuiesc împreună, se acordă o singură compensație lunară pentru chirie celui/celei cu salariul de funcție aflat în plată mai mare.
  (la 13-12-2018, sintagma: salariul de bază a fost înlocuită de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )
  (2) În situația în care polițiștii, soț și soție, locuiesc la adrese diferite, fiind despărțiți în fapt, fiecare dintre aceștia beneficiază de compensație pentru chirie potrivit art. 1 alin. (1).(3) Pentru a beneficia de compensația pentru chirie, polițiștii prevăzuți la alin. (2) trebuie să anexeze la raport copia contractului de închiriere.


  Articolul 8

  Rapoartele personale ale polițiștilor alocați la plata compensației lunare pentru chirie și procesele-verbale se păstrează într-un dosar separat, la structura financiar-contabilă.


  Articolul 9
  (1) Compensația lunară pentru chirie se plătește pentru luna precedentă la data stabilită pentru plata drepturilor salariale pentru întreg personalul din unitatea de poliție la care beneficiarul este alocat la drepturi, pe baza Statelor de plată întocmite în acest scop.(2) Prin semnătura de primire a sumelor reprezentând compensația lunară pentru chirie polițiștii confirmă că în luna pentru care se face plata nu au intervenit schimbări de natură să modifice dreptul la compensația lunară pentru chirie.(3) Sumele reprezentând compensația lunară pentru chirie, plătite necuvenit, se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 10

  Alocarea și scoaterea la/de la plata compensației lunare pentru chirie se fac prin dispoziție zilnică, potrivit normelor în vigoare.


  Articolul 11

  În situația plăților pentru fracțiuni de lună, calculul compensației zilnice se face raportându-se compensația lunară la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.


  Articolul 12

  Compensația lunară pentru chirie se acordă în condițiile reglementate de prezenta hotărâre și polițiștilor care se află în următoarele situații:
  a) inițial au deținut locuințe din fondul locativ de stat, iar ulterior, în baza unor hotărâri judecătorești de divorț definitive și irevocabile, au pierdut beneficiul folosinței acestor locuințe;
  b) au primit locuințe din fondul locativ de stat și, ulterior, acestea au fost redobândite de proprietarii de drept în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;
  c) au fost încadrați sau au redobândit calitatea de polițist;
  d) sunt detașați pentru a îndeplini funcții în afara Ministerului Administrației și Internelor.


  Articolul 13
  (1) Compensația lunară pentru chirie, acordată în condițiile reglementate de prezenta hotărâre, se plătește în continuare polițiștilor care:
  a) sunt trimiși în străinătate pentru îndeplinirea/ executarea misiunilor în cadrul forțelor de menținere a păcii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organisme internaționale*);
  b) sunt trimiși la studii, cursuri, stagii de practică, de specializare, de perfecționare și alte forme de pregătire în străinătate, cu durata de până la 2 ani inclusiv*);
  c) sunt puși la dispoziție potrivit legii;
  d) sunt mutați în altă unitate de poliție situată în aceeași localitate în care au fost numiți în prima funcție sau mutați inițial în interesul serviciului.
  (2) Baza de calcul a compensației lunare pentru chirie, în cazurile prevăzute la alin. (1), o constituie salariul de funcție aflat în plată cuvenit, potrivit legii, pentru situațiile respective.
  (la 13-12-2018, sintagma: salariul de bază a fost înlocuită de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )


  Articolul 14

  Compensația lunară pentru chirie nu se acordă în situația în care polițiștilor și, după caz, familiilor acestora, li se atribuie un spațiu de locuit corespunzător, pe care îl refuză.


  Articolul 15

  Dreptul la compensația lunară pentru chirie încetează în următoarele situații:
  a) la data dobândirii de către polițist sau de către soția/soțul acestuia/acesteia, pe orice cale, a unei locuințe proprietate personală în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
  (la 13-12-2007, Litera a) a art. 15 a fost modificată de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 6 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 13 decembrie 2007. )

  b) la data încheierii căsătoriei, dacă soția/soțul are locuința proprietate personală în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
  c) la data încheierii, de către polițistul în cauză sau de către soția/soțul acestuia/acesteia, a contractului de închiriere pentru locuința atribuită din fondul locativ de stat cu plata subvenționată a chiriei, în localitatea în care polițistul a fost numit în prima funcție sau mutat în interesul serviciului;
  (la 13-12-2018, Litera c) din Articolul 15 a fost modificată de Punctul 8, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 953 din 7 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1056 din 13 decembrie 2018 )

  d) la data încheierii contractului de închiriere pentru locuința de serviciu sau de intervenție ori a acceptării în scris a cazării în căminul de garnizoană;
  e) la data când se refuză, în scris, atribuirea unui spațiu de locuit corespunzător;
  f) la data mutării într-o altă localitate. Unitatea din care se mută polițistul plătește compensația lunară pentru chirie până la data expirării termenului legal de predare a funcției înscris în dispoziția de personal;
  g) în cazul încetării plății drepturilor salariale cuvenite în calitate de polițist.


  Articolul 16

  Compensația lunară pentru chirie nu se acordă polițiștilor trimiși în misiune permanentă în străinătate.


  Articolul 17

  Pentru polițiștii beneficiari ai compensației lunare pentru chirie, care sunt mutați într-o altă unitate de poliție din aceeași localitate, se procedează astfel:
  a) la vechea unitate se consemnează în certificatul de scoatere și alocare de la/la drepturi cuantumul compensației lunare pentru chirie și data până la care s-a achitat;
  b) la noua unitate se vor analiza rapoartele polițiștilor respectivi, potrivit regulilor prevăzute de prezenta hotărâre.


  Articolul 18

  Eventualele contestații privind stabilirea și plata compensației lunare pentru chirie se soluționează de către eșalonul ierarhic superior unității din care face parte polițistul.


  Articolul 19

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 66/2003 privind cuantumul și condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie, cuvenită polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 18 februarie 2003.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu

  București, 7 aprilie 2005.
  Nr. 284.