STRATEGIA GUVERNULUI ROMÂNIEI din 14 decembrie 2011
de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 bis din 4 ianuarie 2012
  -------- Notă *) Aprobată de Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2012.
  ABREVIAR
  ANOFM Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
  ANR Agenția Națională pentru Romi
  BJR Biroul Județean pentru Romi
  BR Birourile regionale
  CVM Cabinet Viceprim - Ministru
  CCD Casa Corpului Didactic
  CMR Comisia Ministerială pentru Romi
  CPARSD Comisia Prezidențială pentru Analiza Riscurilor Sociale și Demografice
  CNCD Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
  CNCR Centrul Național de Cultură a Romilor
  DGILM Direcția Generală pentru Învățământul în Limbile Minorităților
  DRI Departamentul pentru Relații Interetnice
  DSP Direcția Sănătate Publică
  FEADR Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală
  FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională
  FSE Fondul Social European
  GIL Grup de inițiativă locală
  GLL Grup de lucru locală
  GTL Grup tehnic de lucru
  HCL Hotărâre a Consiliului Local
  IEC Informare, Educare și Comunicare
  JIM Memorandumul Comun de Incluziune Socială
  MADR Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  MAEur Ministerul Afacerilor Europene
  MAE Ministerul Afacerilor Externe
  MAI Ministerul Administrației și Internelor
  MCPN Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
  MDRT Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
  MECMA Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  MECTS Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  MFP Ministerul Finanțelor Publice
  MJ Ministerul Justiției
  MMP Ministerul Mediului și Pădurilor
  MMFPS Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
  MS Ministerul Sănătății
  PNDR Planul Național de Dezvoltare al României
  PNAINC Planul Național anti-sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale
  SGG Secretariatul General al Guvernului
  SNOFM Strategia Națională de Ocuparea Forței de Muncă
  I. INTRODUCERE
  Incluziunea socială este definită ca un proces prin care se asigură că persoanele confruntate cu riscul sărăciei și excluziunii dobândesc oportunitățile și resursele necesare pentru a participa pe deplin la viața economică, socială și culturală și că se bucură de un standard de viață și bunăstare considerat normal în societatea în care trăiesc. Incluziunea socială asigură participarea sporită a acestor persoane la luarea deciziilor care le afectează viața, precum și accesul lor la drepturile fundamentale*1).
  ___________
  *1) Joint report by the Commision and the Council on Social Inclusion, 2003.
  Politica Guvernului României de incluziune socială se bazează pe o abordare pro-activă care are drept obiectiv creșterea generală a standardului de viață al populației și stimularea câștigurilor obținute din muncă prin facilitarea ocupării și promovarea politicilor incluzive cu adresabilitate către toate grupurile vulnerabile: minoritatea romilor, persoanele cu handicap, femeile, copiii străzii, tinerii de 18 ani care părăsesc instituțiile de protecție ale statului, persoanele în vârstă.
  Aplicarea politicii de incluziune socială a minorității romilor presupune o abordare integratoare, un proces planificat și acțiuni conjugate, urmate de adoptarea de strategii, programe și proiecte specifice. Politicile sociale cu referire la minoritatea romilor, axate pe conceptul de incluziune socială, adoptate de Guvern sunt: Planul Național anti-sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale (PNAinc), Memorandumul Comun de Incluziune Socială (JIM), Planul Național de Dezvoltare al României 2007 - 2013 (PNDR), Programul guvernamental pentru perioada 2009-2012 și Programul Național de Reformă 2011 - 2013.
  În cazul cetățenilor aparținând minorității rome, abordarea politicilor publice a fost focalizată pe măsuri în domeniul social: educație, ocupare, sănătate, locuire și mică infrastructură, domenii însoțite de măsuri pentru combaterea discriminării, combaterea sărăciei și promovarea egalității de șanse. Principalele documente programatice în domeniu sunt: Strategia Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor, adoptată în 2001*2) și Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-2015, care conține un angajament politic al Guvernului României în plan internațional.
  ___________
  *)2 Hotărârea Guvernului nr. 430/2001, cu modificările și completările ulterioare.
  Guvernul României consideră incluziunea socială a romilor un aspect ce trebuie reflectat în toate domeniile de activitate de pe agenda fiecărei instituții publice centrale și locale. Instituțiile guvernamentale, prin politicile lor sectoriale, și societatea civilă joacă un rol determinant în procesul de dezvoltare socială a cetățenilor români aparținând minorității rome și pot influența prin planificarea intervențiilor lor, schimbarea socială în general și, în special să contribuie la îmbunătățirea situației romilor.
  Conform Comunicării Comisiei Europene din 2011 "Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020" incluziunea cetățenilor aparținând minorității romilor este una dintre cele mai stringente probleme sociale în Europa. Cu toate că responsabilitatea principală pentru incluziunea socială și economică a cetățenilor aparținând minorității romilor revine autorităților publice, incluziunea romilor este un proces dual, care presupune o schimbare în mentalitatea majorității, dar și în mentalitatea membrilor comunității romilor, o provocare pentru care se impun acțiuni ferme, desfășurate într-un dialog activ cu minoritatea romilor, atât la nivel național, cât și la nivelul UE.
  O componentă importantă a noii Strategii o reprezintă parteneriatul permanent cu societatea civilă, în aplicarea unor programe specifice, menite să asigure îmbunătățirea substanțială a situației romilor, în vederea obținerii de rezultate sustenabile.
  Prezenta Strategie asigură continuitatea măsurilor întreprinse prin Strategia Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor pe perioada 2001 - 2010 și urmărește fructificarea rezultatelor astfel obținute. Noua Strategie are la bază liniile directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020 și documentele europene în vigoare (Comunicarea Comisiei Europene "Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în2020", concluziilor Consiliului European din 19 mai 2011 privind cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020").
  Agenția Națională pentru Romi a inițiat procesul de consultare și elaborare a Strategiei cu reprezentanți ai ministerelor de resort și ai instituțiilor de specialitate ce urmează să implementeze măsurile prevăzute în planurilor de măsuri sectoriale, cu structurile asociative ale autorităților administrației publice locale și reprezentanții societății civile, cu începere din luna noiembrie 2010. După consultarea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, documentul a fost supus procesului de consultare publică în perioada 1-31 august 2011.
  Durata
  Strategia Guvernului se implementează în perioada 2012-2020. Documentul este însoțit de planuri de măsuri prevăzute în Anexa nr. 1, aferente fiecărei direcții de acțiune. În funcție de evoluțiile la nivel național și european, Strategia Guvernului va fi modificată, adaptată și completată la sfârșitul anului 2013, planurile de măsuri specifice urmând a fi actualizate pe baza rezultatelor și recomandărilor formulate în procesul de evaluare și monitorizare.
  II. INFORMAȚII GENERALE RELEVANTE
  Datele statistice oficiale nu reflectă numărul real al membrilor cetățenilor aparținând minorității rome, întrucât declararea afilierii etnice rămâne o opțiune personală*3).
  ___________
  *3) România a preluat în legislația națională prevederile Directivei CE 95/46/ a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Astfel, a fost adoptată Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare. Prin urmare, datele statistice oficiale nu reflectă numărul real al membrilor minorității romilor, întrucât declararea afilierii etnice rămâne o opțiune personală.
  Conform recensământului populației din 2002, 535.140 de cetățeni români au declarat că sunt romi/țigani, ceea ce reprezintă un procent de 2,46% din populația totală a României.
  În 2005, Guvernul României și Banca Mondială au efectuat o cercetare denumită "O hartă socială a comunităților de romi", realizată de specialiști ai Universității București. Cel mai important rezultat al cercetării îl constituie estimarea numărului celor care își declară apartenența etnică, respectiv varianta minimă de 730.174 de persoane, varianta medie de 851.048 de persoane și varianta maximă de 970.000 de persoane.
  Conform Comunicării "Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020", Comisia Europeană, pe baza datelor Consiliului Europei, a estimat un număr mediu al romilor din România de 1.850.000 persoane care reprezintă un procent de 8,32% din populația totală a României.
  Situația actuală în principalele domenii de interes pentru comunitatea romă așa cum figurează în Comunicarea Comisiei Europene "Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 este prezentată în continuare:
  EDUCAȚIE
  În vederea reducerii decalajului de oportunități existent între persoanele aparținând minorității rome și restul societății, Guvernul României a adoptat o serie de măsuri ce se regăsesc și în obiectivul "Asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la educație" din Strategia post aderare a Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) pentru perioada 2007-2013.
  Astfel de măsuri se referă la formarea, în perioada 2003-2009, a 660 de mediatori școlari, persoane cu rolul de a sprijini participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul general obligatoriu, încurajând implicarea părinților în educația copiilor și în viața școlii și facilitând colaborarea dintre familie - comunitate - școală.
  De asemenea, anual se alocă de la bugetul de stat, beneficiari fiind elevi romi, aproximativ 3000 de locuri speciale la admiterea în învățământul liceal și aproximativ 500 de locuri speciale la admiterea în învățământul universitar.
  Cu toate acestea, un procent însemnat al celor care părăsesc timpuriu școala îl ocupă romii. Astfel, potrivit recensământului din anul 2002, doar 21% dintre copiii aparținând minorității romilor de vârstă cuprinsă între 15-18 ani erau încă elevi, dintre care 18% fete și 24% băieți, comparativ cu 75% dintre elevii altor minorități. Aproximativ 31% dintre copiii romi preșcolari merg la grădiniță, comparativ cu 70% dintre copiii altor minorități naționale.
  Segregarea școlară reprezintă o formă de discriminare ce are drept consecință accesul inegal la o educație de calitate. În acest sens Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a emis, în anul 2007, Ordinul nr. 1540 privind interzicerea segregării școlare a copiilor romi și aprobarea Metodologiei pentru prevenirea și eliminarea segregării școlare.
  Conform Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1540/2007 constituie segregare școlară a elevilor romi separarea fizică a elevilor aparținând minorității rome în grupe/clase/clădiri/școli/alte facilități, astfel încât procentul elevilor aparținând minorității rome din totalul elevilor din școală/clasă/grupă este disproporționat în raport cu procentul pe care copiii romi de vârstă școlară îl reprezintă în totalul populației de vârstă școlară în respectiva unitate administrativ-teritorială.
  De asemenea, la art. 2, alin (3) din Metodologia pentru prevenirea și eliminarea segregării școlare a copiilor romi, se precizează faptul că nu constituie segregare "situația în care se constituie grupe/clase/școli formate preponderent sau doar cu elevi romi, în scopul predării în limba români sau în sistem bilingv (de exemplu: română-români/maghiară-români)."
  În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011 persoanele aparținând minorităților naționale au dreptul să studieze și să se instruiască în limba maternă, la toate nivelurile, tipurile și formele de învățământ preuniversitar, în condițiile legii.
  Ca urmare a aplicării Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1504/2007, numărul plângerilor adresate Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și petițiile adresate MECTS, referitoare la situațiile de segregare în educație a copiilor aparținând minorității rome au scăzut în raport cu situația înregistrată în anii trecuți.
  În perioada menționată, în domeniul educației a fost elaborat și implementat un complex de măsuri și acțiuni cu impact pozitiv asupra participării școlare și a creșterii calității educației copiilor romi:
  - aplicarea măsurilor afirmative în domeniul educației, cum ar fi alocarea de locuri speciale pentru candidații romi la admiterea în liceu, în învățământul profesional și în învățământul superior;
  - crearea rețelei de inspectori școlari pentru problemele educaționale ale romilor;
  - constituirea rețelei mediatorilor școlari;
  - formarea și angajarea profesorilor de limba români;
  - Implementarea curriculumului pentru limba români;
  - Identificarea problemei segregării școlare ca un caz de discriminare și luarea primelor măsuri de desegregare școlară;
  - crearea bazei legale, a metodologiei și a curriculumului pentru Programul "A doua șansă".
  OCUPARE
  Raportul "Riscuri și inechități sociale în România" - elaborat de Comisia Prezidențială pentru Analiza Riscurilor Sociale și Demografice (CPARSD) în septembrie 2009 arată că, "aproximativ 53% dintre bărbații romi și 23% dintre femeile rome realizează muncă plătită, [...] doar 36% dintre bărbații romi care realizează muncă plătită sunt salariați, comparativ cu 77% dintre bărbații care nu aparțin minorității rome. Raportat la totalul populației adulte, doar 19% dintre bărbații romi și 11% dintre femeile rome au statut de angajați, comparativ cu 40% dintre bărbații de alte etnii și, respectiv, 31% dintre femeile de alte etnii."
  Romii reprezintă o mare parte din populația săracă. Conform Anchetei bugetelor de familie efectuată de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - MMFPS, aceștia reprezentau 20,6% din totalul persoanelor aflate în sărăcie absolută, 35,2% din cele aflate în sărăcie severă și 44,4% din cele aflate în sărăcie alimentară.
  Potrivit datelor MMFPS, în perioada 2003-2009 rata de sărăcie absolută a populației României a scăzut de la 25,1% la 4,4%, însă rata de sărăcie absolută a persoanelor aparținând minorității rome a scăzut de la 76,8% la 25,4%, fiind, așadar, de circa șase ori mai mare decât cea a totalului populației.
  În domeniul ocupării, Strategia Națională de Ocuparea Forței de Muncă 2004-2010 prevedea punerea în aplicare a planului de ocuparea a forței de muncă existent prin următoarele direcții de acțiune:
  - Creșterea gradului de ocupare a populației aparținând minorității rome;
  - Programe pentru dezvoltarea capacității antreprenoriale a populației rome;
  - Creșterea gradului de calificare a persoanelor aparținând minorității rome în conformitate cu cerințele pieței muncii;
  - Externalizarea anumitor servicii (serviciile de mediere a muncii precum și de informare și consiliere profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă), în scopul de a spori eficiența acestora
  SĂNĂTATE
  Raportul "Riscuri și inechități sociale în România" elaborat de Comisia Prezidențială pentru Analiza Riscurilor Sociale și Demografice (CPARSD) în septembrie 2009 arată că aproximativ 59,2% din populația aparținând minorității rome, stabilită în mediul urban și rural, își considera starea de sănătate ca fiind bună și foarte bună, în timp ce 40,2%, o consideră proastă și foarte proastă. Bărbații își apreciază starea de sănătate ca fiind bună și foarte bună în proporție de 65%, iar femeile în proporție de doar 54%.
  Programul mediatorilor sanitari reprezintă o practică pozitivă a României. În vederea creșterii accesului romilor la serviciile de sănătate publică Guvernul României a asigurat salarizarea mediatorilor sanitari încă din anul 2002. Ca urmare a colaborării dintre Ministerul Sănătății și autoritățile publice locale în România, în anul 2011, aproximativ 450 mediatoare sanitare participă activ la sprijinirea romilor în accesarea serviciilor de sănătate publică. La nivel local, s-au întreprins inițiative și proiecte în vederea îmbunătățirii accesului romilor la serviciile medicale.
  Activitatea mediatorilor sanitari din România înregistrează progrese în asistarea socio-medicală a membrilor minorității rome în vederea îmbunătățirii stării lor de sănătate. De-a lungul acestor ani de activitate, mediatorii sanitari au sprijinit activ membrii minorității rome în procesul de obținere a actelor de identitate, asigurărilor medicale, înscrierea pe listele unui medic de familie, precum și conștientizarea mamelor asupra diferitelor subiecte legate de sănătate.
  În Declarația de la Strasbourg, adoptată în Octombrie 2010, reprezentanții țărilor membre au agreat implicarea Consiliului Europei și a Comisiei Europene în implementarea Programului European de Formare a Mediatorilor Romi pentru a consolida actualele programe de formare și o folosire mai eficienta a resurselor, standardelor și metodologiei a rețelelor și infrastructurii existente la nivel național, în strânsă cooperare cu autoritățile locale și naționale.
  Politicile în domeniul sănătății publice are ca obiectiv îmbunătățirea stării de sănătate a populației, creșterea calității vieții și compatibilitatea sistemului românesc de sănătate cu cel al UE. Unul din punctele principale ale planului de acțiune îl constituie promovarea parteneriatelor cu societatea civilă.
  Planul de acțiune cuprinde măsuri care să contribuie la:
  - Atragerea personalului medical în zonele defavorizate din punct de vedere economic (în cazul comunităților importante de romi);
  - Alocarea sumelor separate pentru persoanele neasigurate și cazurilor sociale (romii corespund acestui profil);
  - Stabilirea programelor naționale de sănătate care să răspundă problemelor de sănătate publică și nevoilor grupurilor vulnerabile;
  - Reducerea impactului bolilor și a impactului bolilor cronice în special în cazul grupurilor vulnerabile.
  LOCUIRE ȘI MICĂ INFRASTRUCTURĂ
  Lipsa unei locuințe decente și a utilităților, a actelor de proprietate pe case și terenuri conduce la excluziunea socială, blocând accesul la serviciile de asistență socială, asistență medicală, educație și, în general, la toate drepturile de cetățean.
  Potrivit Barometrului Incluziunii Romilor din 2006*4), romii trăiesc în marea lor majoritate în zonele periferice ale localităților (83%), în comunități compacte (77%). Doar 40% dintre ei dețin o locuință în proprietate și un sfert locuiesc în case proprietatea părinților, preponderent în mediul rural. În mediul urban, 14,2% au locuințe închiriate de la stat și doar 1,2% locuințe sociale. Un procent de 66% din populația aparținând minorității rome au un contract legal valabil, 4% au contracte expirate iar 30% nu au nici o formă de contract a locuinței în care stau. Un procent semnificativ (2,7%) trăiește în locuințe improvizate.
  ___________
  *4) Barometrul Incluziunii Romilor (BIR), editat de FSD, București, 2006
  În domeniul locuirii, programele de construcții de locuințe sociale prevăd:
  - Construcția de locuințe sociale destinate unor categorii vulnerabile;
  - Sprijin financiar pentru proiecte locale și a programelor care vizează să asigure condiții normale de viață în mediul urban și rural pentru categoriile vulnerabile (inclusiv în zonele populate de romi);
  - Sprijin total sau parțial pentru reabilitarea caselor sau proiecte de construcții de case în comunități dezavantajate (inclusiv în comunitățile de romi);
  Prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Guvernul României implementează Programul de construire a locuințelor sociale și de necesitate, fondurile de la bugetul de stat cu această destinație aprobându-se prin legea bugetului de stat pe anul respectiv.
  CULTURĂ
  Politicile culturale pentru minorități au obiective precum folosirea și păstrarea limbii/limbilor minoritare, păstrarea/dezvoltarea culturii scrise și a mass-media etnice, păstrarea patrimoniului material (colecții muzeale și etnografice), păstrarea patrimoniul imaterial (artele spectacolului, meșteșuguri tradiționale, tezaure umane vii, sărbători, festivaluri). Atât politicile culturale pentru ansamblul populației, cât și elementele specifice pentru minoritățile etnice, se bazează pe câteva principii precum participarea populației la activitățile culturale, idealul egalității accesului la cultură și înțelegerea faptului că sectorul cultural poate avea efecte economice și sociale benefice atunci când programele sunt de succes.
  În acest sens a fost constituit în anul 2003 Centrul Național de Cultură al Romilor*5) în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, având ca obiectiv central al activității sale conservarea și promovarea culturii tradiționale rome.
  ___________
  *5) Prin Hotărârea Guvernului nr. 834/2003 privind înființarea Centrului Național de Cultura al Romilor, reorganizat prin Hotărârea Guvernului nr. 609/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Centrului Național de Cultură al Romilor, cu modificările ulterioare.
  PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII
  Potrivit "Barometrului Incluziunii Romilor", efectuat de Fundația pentru o Societate Deschisă în anul 2007, "gradul de intoleranță al populației majoritare față de romi a scăzut foarte mult în perioada de după 1990. Dacă în 1993 peste 70% dintre români refuzau să aibă vecini romi, în 2006 ponderea acestora s-a redus la jumătate, numai 36% afirmând acest lucru". Cauzele acestei schimbări țin de modificările legislative*6) precum și de dezvoltarea unor programe destinate să stimuleze incluziunea socială a romilor.
  ___________
  *6) Legea nr. 48 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  Cu toate acestea, romii continuă să fie subiect de discriminare în ceea ce privește accesul la serviciile publice, piața muncii și prezentarea în mass-media, aceste atitudini fiind întreținute de stereotipuri negative și prejudecăți înrădăcinate în mentalitatea publică.
  III. PRIORITĂȚI, POLITICI, CADRUL JURIDIC EXISTENT
  Principalul document de politică publică în domeniul incluziunii sociale a romilor din România a fost Strategia Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor, adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 430/2001, cu modificările și completările ulterioare.
  Potrivit Programului de guvernare pentru perioada 2009-2012, problematica legată de incluziunea socială a romilor se regăsește în strategiile ministerelor de resort și cuprinde măsuri destinate romilor în domeniile: educație, ocupare, sănătate, locuire.
  Potrivit acestuia "problematica legată de comunitatea romilor reprezintă un domeniu aparte, care necesită atât eforturi pe plan intern, cât și corelarea cu eforturile europene de eliminare a decalajelor în societate. Sunt considerate necesare aplicarea mult mai eficientă a Strategiei naționale și reorientarea acestei strategii spre programe specifice, menite să asigure îmbunătățirea substanțială a situației romilor, prin:
  ● consolidarea structurilor de implementare a strategiei naționale pentru romi la nivel local;
  ● realizarea unui parteneriat viabil între structurile administrației publice și comunitățile de romi;
  ● rezolvarea problemelor legate de proprietate asupra terenurilor și locuințelor deținute de romi și implementarea unor programe de reabilitare a locuințelor din zonele locuite de romi prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a canalizării, a gazului metan, a salubrității;
  ● eficientizarea măsurilor ce vizează aspecte sectoriale (accesul pe piața muncii, promovarea de activități generatoare de venit, accesul la servicii medicale, reducerea abandonului școlar, promovarea valorilor artistice, crearea unor programe de educație civică, prevenirea infracționalității)."
  Strategia Națională de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome se înscrie în cadrul mai larg al documentelor programatice adoptate atât la nivel național cât și european și internațional, prin caracterul complementar al măsurilor de incluziune prevăzute în cadrul acestora.
  Astfel, Strategia Uniunii Europene de creștere economică pentru următorii 10 ani - Strategia Europa 2020 - prevede obiective clare pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. În practică, Uniunea a stabilit cinci obiective majore - privind ocuparea forței de muncă, inovarea, educația, incluziunea socială și mediul/energia - care urmează să fie îndeplinite până în 2020. Obiectivul social pentru UE la nivelul anului 2020 este unul ambițios și urmărește reducerea cu 20 de milioane a numărului de cetățeni europeni expuși riscului sărăciei, asigurarea coeziunii economice, sociale și teritoriale și sprijinirea categoriilor supuse riscului de excluziune socială.
  Statele membre au adoptat, în cadrul Programelor Naționale de Reformă, propriile lor obiective naționale în aceste domenii. În mod concret, Programul Național de Reformă 2011-2013 al României prevede reducerea cu 580.000 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială față de anul 2008 și crearea cadrului adecvat pentru facilitarea accesului și a participării pe piața muncii a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, inclusiv aparținând comunităților de romi.
  Strategia Guvernului este perfect compatibilă și cu liniile de acțiune prevăzute în cadrul altor documente programatice naționale, precum;
  - Deceniului de Incluziune a Romilor 2005-2015 - angajament politic asumat în anul 2003 la nivel internațional de către guvernele a nouă state din regiune printre care și România;
  - Planul Național de Dezvoltare - document de planificare strategică și programare financiară multianuală care are ca scop să orienteze și să stimuleze până în 2013 dezvoltarea economică și socială a României pentru atingerea obiectivului de realizare a coeziunii economice și sociale.
  - Planul național anti-sărăcie și promovare a incluziunii sociale*7) - document care are ca obiectiv crearea unei societăți active din punct de vedere economic, social și politic, cu un nivel ridicat de responsabilitate colectivă și individuală, coezivă social.
  ___________
  *7) Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 829/2002.
  IV. DEFINIREA PROBLEMEI
  Potrivit "Raportului Riscuri și inechități sociale în România" - elaborat de Comisia Prezidențială pentru Analiza Riscurilor Sociale și Demografice (CPARSD) în septembrie 2009 "problemele prioritare ale romilor rămân cele de acces la educație (inclusiv de eliminare a cazurilor de segregare), menținerea în sistemul de educație pe ciclurile secundar și superior (în special pentru fetele din comunități tradiționale), acces la formare în profesii moderne, acces la piața muncii și la locuințe și condiții de locuire decente."
  La nivel de politici publice pentru romi, raportul CPARSD a identificat următoarele probleme:
  1. În ceea ce privește accesul la educație, un caz special de neparticipare la educație este cel al copiilor aparținând minorității rome, în special cei din comunități tradiționale și cu preponderență al fetelor. Fetele rome se confruntă cu riscuri disproporționate, inegalitatea de gen fiind mai pronunțată în cazul populației rome.
  Din cauza lipsei capitalului uman și material al locuitorilor din comunitățile locuite preponderent de minoritatea romilor, "instituțiile care le deservesc - școală, dispensar - funcționează cu resurse reduse, într-o perpetuă situație de criză."
  Conform datelor Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului dintre cei 660 de mediatori școlari formați în perioada 2003-2009, în anul școlar 2009-2010 doar 424 dintre ei erau angajați de către Inspectoratele Școlare Județene sau autorități locale. Problema reală intervine în anul școlar următor, 2010-2011, în sensul diminuării numărului de mediatori școlari angajați, astfel fiind incluși în sistemul educațional numai 376 dintre aceștia.
  2. În domeniul ocupare, Raportul "Riscuri și inechități sociale în România" - elaborat de Comisia Prezidențială pentru Analiza Riscurilor Sociale și Demografice (CPARSD) în septembrie 2009 arată că, "aproximativ 53% dintre bărbații romi și 23% dintre femeile rome realizează muncă plătită, [...] doar 36% dintre bărbații romi care realizează muncă plătită sunt salariați, comparativ cu 77% dintre bărbații care nu aparțin minorității rome. Raportat la totalul populației adulte, doar 19% dintre bărbații romi și 11% dintre femeile rome au statut de angajați, comparativ cu 40% dintre bărbații de alte etnii și, respectiv, 31% dintre femeile de alte etnii." Problema cea mai mare este ponderea redusă a salariaților în mediul rural unde reprezintă doar 36% din populația ocupată față de 92% în mediul urban. În prezent, în agricultura românească încă lucrează 30% din populația ocupată, față de 5% în țările UE, dar ponderea în PIB a agriculturii este de doar 8%. Ratele de ocupare sunt deosebit de mici în rândul tinerilor (15-24 ani) și femeilor (care au vârsta de pensionare cu 5 ani mai mică decât a bărbaților dar speranța de viață cu peste 6 ani mai mare).
  Cumularea caracteristicilor asociate cu riscurile privind ocuparea conduce la scăderea drastică a șanselor de a fi ocupat în activități salariale. Spre exemplu, atunci când tinerii sunt din mediul rural, sunt femei și aparțin și minorității rome au șanse infime de a lucra în economia formală.
  3. În ceea ce privește accesul la serviciile de sănătate publică, raportul Comisiei arată că aproximativ 59,2% din populația aparținând minorității rome, stabilită în mediul urban și rural, își considera starea de sănătate ca fiind bună și foarte bună, în timp ce 40,2%, o consideră proastă și foarte proastă. Bărbații își apreciază starea de sănătate ca fiind bună și foarte bună în proporție de 65%, iar femeile în proporție de doar 54%.
  Abordarea coerentă, supervizarea locală și națională, cât și coordonarea mediatorilor trebuie îmbunătățite și întărite, pregătirea lor inițială trebuie lărgită, iar un program de instruire continuă trebuie introdus. Numărul mediatorilor trebuie crescut, iar finanțarea programului trebuie să fie asigurată pentru o perioadă cât mai lungă de timp.
  Factorii care influențează accesul scăzut al membrilor minorității rome la serviciile de sănătate publică sunt: lipsa certificatelor de stare civilă și a actelor de identitate, lipsa asigurării de sănătate și a mijloacelor financiare pentru plata consultației și tratamentului, precum și distanța de la comunitatea romă până la cel mai apropiat spital
  Începând cu noiembrie 2008*8), autoritățile publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de asistență medicală comunitară și asistență medico-socială a populației din zonă și în special a celei din comunitățile defavorizate. Adesea, mediatorii sanitari nu reușesc să lucreze în echipă cu asistentul comunitar în contextul descentralizării.
  ___________
  *8) În conformitate cu O.U.G nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale.
  Mediatorul sanitar își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistență socială organizate de autoritățile administrației publice locale și deservește un număr de 750 beneficiari cu accent pe mamă și copil.
  4. Situația ocupațională precară se reflectă direct în calitatea locuirii:
  Aproximativ 29% din romi au o densitate de locuire de peste 3 persoane/cameră și 12,6 mý/persoană, comparativ cu cei de altă etnie unde ponderea este de doar 3,7% și suprafața medie/persoană este de 22,3 mý. 2/3 dintre romi trăiau în locuințe "noi", construite după 1990; Acestea sunt, însă, construite predominant din chirpici (43,2% din total în anul 2006)*9).
  ___________
  *9) Barometrul Incluziunii Romilor (BIR), editat de FSD, București, 2006.
  În 2007, cercetările reunite în Barometrul Incluziunii Romilor (Fundația pentru o Societate Deschisă), arătau că romii trăiesc în marea lor majoritate în zonele periferice ale localităților (83%), în comunități compacte (77%). Doar 40% dintre ei dețin o locuința în proprietate și un sfert locuiesc în case proprietatea părinților, preponderent în mediul rural. În mediul urban, 14,2% au locuințe închiriate de la stat și doar 1,2% locuințe sociale. Un procent de 66% din populația aparținând minorității rome au un contract legal valabil, 4% au contracte expirate iar 30% nu au nici o formă de contract a locuinței în care stau. Un procent semnificativ (2,7%) trăiește în locuințe improvizate, aproximativ 13% dintre romi ce nu au acces la electricitate în casă, față de 2% din cetățenii aparținând altor etnii, în zonele urbane doar 27% dintre cetățenii aparținând minorității rome au apă curentă în casă, față de 90% dintre cei de alte etnii, 53% dintre gospodăriile rome erau dotate cu frigider, față de 92% ale persoanelor care aparțin altor etnii, iar 8% dintre gospodăriile rome aveau un calculator, față de 24% dintre vecinii care nu aparțin minorității rome din aceleași localități.
  5. Cultura romă este cvasi-orală, consecință a absenței unor structuri eficiente de formare și reprezentare autoreferențială, care să permită saltul de la o cultură populară slab alfabetizată, la o cultură modernă, integratoare în setul de valori ale contemporaneității. Consecința acestui fapt este dezvoltarea slabă a unei piețe interne de idei/realități sociale, o precaritate a spațiului public/consensului rom. În vreme ce aspirația și competiția societăților moderne este eficientizarea structurilor de învățare socială/publică, cultura romă rămâne subdezvoltată. În acest context este nevoie urgent de o reconstrucție a valorilor, prin promovarea unor măsuri menite să combată decalajul socio-cultural dintre cultura romă și cultura românească. Lipsa unui efort constructiv în scopul unei comunicări autentice între culturi este una dintre sursele subdezvoltării. În condițiile unei Uniuni Europene lărgite, în care romii sunt o minoritate europeană în dialog cu culturile naționale, "sarcinile comune" se vor multiplica inevitabil, iar imperativele culturale ale acestora vor deveni tot mai evidente.
  La conștientizarea mai rapidă a acestor imperative poate contribui substanțial o serie de măsuri specifice domeniului cum ar fi: organizarea și dezvoltarea unor rețele de revalorizare a patrimoniului cultural al minorității rome, implementarea unor programe de sprijinire a exprimării în limba români, de exprimare a elitelor culturale și artistice provenite din rândul minorității rome, dezvoltarea proiectelor teatrale în cadrul Studioului Ion Budai Deleanu pentru a se genera un repertoriu specific și un corp de profesioniști (actori, regizori) pentru un viitor teatru în limba români, organizarea periodică a unor expoziții tematice prin care să se acumuleze baza necesară înființării unui muzeu al culturii și civilizației romilor.
  6. O problemă majoră a serviciilor de protecție a copilului este "lipsa de focalizare a intervențiilor spre comunitățile cu risc crescut de părăsire a copilului, de abuz, neglijare și exploatare prin muncă, identificate în funcție de zonele vulnerabile." Și atunci când se intervine, "intervențiile sunt fragmentate nu concertate și sunt marcate de lipsă de coordonare." Trebuie menționat și că, deși există puține posturi de asistenți sociali pentru serviciile de prevenire, ele sunt ocupate adesea de personal medical restructurat și nu de asistenți sociali profesioniști", inclusiv de asistenții sociali romi.
  7. Prevenirea și combaterea discriminării: romii continuă să fie subiect de discriminare în ceea ce privește accesul la serviciile publice, piața muncii și prezentarea în mass-media, aceste atitudini fiind întreținute de stereotipuri negative și prejudecăți înrădăcinate în mentalitatea publică.
  Indiferent că este vorba despre căutarea unui loc de muncă sau chiar despre locul de muncă, discriminarea etnică pe piața muncii are cel mai mare impact asupra populației UE. 38% dintre cei care își caută un loc de muncă au fost discriminați în ultimele 12 luni.
  De asemenea, într-un sondaj al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, discriminarea exercitată de personalul medical a fost evidențiată ca o problemă specifică pentru romi10.
  ___________
  *10) Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, European Union Minorities and Discrimination Survey, Main Results Report, 2009.
  V. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE Strategiei Guvernului
  Scopul Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2012 - 2020 este asigurarea incluziunii socio - economice a cetățenilor români aparținând minorității rome prin implementarea unor politici integrate în domeniul educației, ocupării forței de muncă, sănătății, locuirii, culturii și infrastructurii sociale.
  Totodată, Strategia Guvernului urmărește responsabilizarea autorităților publice centrale și locale, a minorității rome și a societății civile pentru creșterea gradului de incluziune socio - economică a cetățenilor români aparținând minorității rome.
  Obiectivele Strategiei Guvernului:(1) Asigurarea accesului egal, gratuit și universal al cetățenilor români aparținând minorității rome la educație de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învățământ, pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere.(2) Promovarea educației incluzive în cadrul sistemului educațional, inclusiv prin prevenirea și eliminarea segregării, precum și combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, inclusiv romi.(3) Stimularea creșterii ocupării forței de muncă a persoanelor aparținând minorității rome și creșterea atractivității pentru investiții.(4) Stimularea măsurilor de promovare a sănătății care să contribuie la creșterea accesului cetățenilor aparținând minorității rome la serviciile de sănătate publică și la creșterea speranței de viață.(5) Asigurarea de către instituțiile centrale, locale și partenerii sociali a condițiilor de locuit decente în comunitățile defavorizate din punct de vedere economic și social, precum și asigurarea accesului la servicii publice și mică infrastructură.(6) Păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minorității rome.(7) Dezvoltarea, de către instituții, a unor măsuri care, prin serviciile pe care le oferă, să răspundă unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv a membrilor minorității rome în domeniile: dezvoltare comunitară, protecția copilului, justiție și ordine publică.
  Grupuri țintă
  Cetățenii români - persoane aparținând minorității rome.
  O categorie prioritară o reprezintă romii care se confruntă cu marginalizare și excluziune socială.
  VI. PRINCIPII
  În elaborarea și implementarea Strategiei, Guvernul României are în vedere următoarele principii:
  1. Principiul diviziunii sectoriale - Strategia Guvernului destinată incluziunii minorității rome, este un angajament al Guvernului prin instituțiile sale, conceput și aplicabil pe domenii de responsabilitate sectorială ce asigură implicarea părților interesate în procesul decizional și în procesul de implementare a programului.
  2. Principiul cooperării - Strategia Guvernului destinată incluziunii sociale a minorității rome are la bază realizarea de proiecte integrate care să trateze în același timp problemele în domeniile: educație, ocupare, sănătate, cultură, infrastructură și locuire, administrație publică și dezvoltare comunitară.
  3. Principiul adiționalității fondurilor - Strategia Guvernului destinată incluziunii minorității rome va asigura o alocare eficace și suficientă de resurse prin utilizarea fondurilor de la bugetul de stat, a instrumentelor financiare ale Uniunii Europene, contribuind astfel la creșterea gradului de absorbție a fondurilor UE destinate incluziunii sociale a categoriilor defavorizate, precum și a altor surse de finanțare.
  4. Principiile subsidiarității și al descentralizării în execuție - Strategia Guvernului destinată incluziunii minorității rome se va realiza conform partajării competențelor specifice instituțiilor și autorităților publice centrale și locale și va asigura luarea deciziilor cât mai aproape de cetățean. Pentru atingerea obiectivelor strategiei autoritățile locale pot la rândul lor implica societatea civilă reprezentată la nivel local și alți parteneri publici și/sau privați.
  5. Principiul egalității de șanse și al conștientizării dimensiunii de gen - Strategia Guvernului destinată incluziunii minorității rome vizează rolul central al femeilor care au un rol important în cadrul familiilor și minorității însăși, prin creșterea nivelului de educație și calificare, precum și a ratei de ocupare a acestora, prin implicarea lor în educația copiilor și alte activități care asigură creșterea nivelului de bunăstare a familiilor, coeziunea familială și dezvoltarea generațiilor viitoare.
  6. Principiul dialogului inter-cultural - Strategia Guvernului destinată incluziunii minorității rome vizează promovarea educației interculturale și multiculturalismului, promovând astfel cunoașterea specificității culturii romilor și stimularea interacțiunii între cultura majoritară și cea a minorității rome.
  7. Principiul nediscriminării și respectării demnității umane în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 1, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  8. Principiul participării active a tuturor grupurilor vulnerabile, inclusiv a cetățenilor români aparținând minorității rome, la elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice care îi privesc, este un principiu democratic care contribuie la succesul implementării politicilor guvernamentale pentru incluziune socială a persoanelor aflate în situație de risc.
  9. Principiul complementarității și transparentei - Implementarea Strategiei se face în mod transparent, cu participarea societății civile alături de instituțiile administrației publice centrale și locale pentru atingerea obiectivelor acesteia, în concordanta cu politicile publice naționale din domeniul incluziunii sociale.
  VII. DIRECȚII DE ACȚIUNE
  Direcțiile de acțiune A - F și Anexa 1 - planuri de acțiune fac parte integrantă din prezenta strategie de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome. Fiecare domeniu conține o prioritizare a acțiunilor ce urmează a fi implementate de instituțiile responsabile.
  A. EDUCAȚIE
  Obiective specifice:(1) Asigurarea accesului egal, gratuit și universal al cetățenilor români aparținând minorității rome la educație de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învățământ, pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere.(2) Promovarea educației incluzive în cadrul sistemului educațional, inclusiv prin prevenirea și eliminarea segregării și combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, inclusiv romi.
  În vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniul educației, MECTS a identificat următoarele priorități:
  - Extinderea, derularea, monitorizarea și mediatizarea setului de programe de sprijin care vizează stimularea participării școlare, reducerea absenteismului și obținerea succesului școlar în învățământul preuniversitar;
  - Restructurarea formării inițiale a cadrelor didactice, ținând cont de respectarea principiilor școlii incluzive;
  - Continuarea măsurilor afirmative de susținere a educației grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe angajarea resursei umane care să răspundă nevoilor identificate.
  Acestea sunt completate de următoarele direcții de acțiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
  Direcții de acțiune:
  1. Crearea unor programe distincte vizând sporirea accesului la educația timpurie a copiilor din grupuri dezavantajate, inclusiv a copiilor aparținând comunității romilor: creșe, grădinițe cu program normal sau prelungit, grădinițe estivale, grădinițe bilingve, centre de zi multifuncționale, pentru a asigura șanse egale de succes școlar acestor copii.
  2. Continuarea și dezvoltarea unor programe de tip "Școală după școală" și finanțarea de către stat a participării la aceste programe a copiilor provenind din familii dezavantajate economic.
  3. Continuarea programelor de tipul "A doua șansă", de corectare a abandonului școlar, pentru copiii și tinerii care au părăsit școala înainte de terminarea învățământului obligatoriu.
  4. Continuarea programelor sociale menite să stimuleze participarea școlară și să reducă absenteismul și dezvoltarea unor programe cu finanțare externă, care să sprijine accesul copiilor aparținând minorității rome la educația de calitate.
  5. Continuarea măsurilor afirmative în domeniul educației. Acordarea în continuare de facilități și locuri distincte pentru tinerii romi care doresc să urmeze învățământul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal, precum și instituții de învățământ superior, incluzând masterate și doctorate.
  6. Asigurarea predării limbii români la toate nivelurile învățământului preuniversitar (antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal), acolo unde există o cerere suficientă în acest sens.
  7. Introducerea în curriculumul școlar a temelor de prevenire și combatere a discriminării și a temelor ce privesc promovarea diversității în școală și societate.
  8. Dezvoltarea activităților de consiliere și orientare, de tutorat, specifice pentru copiii aparținând grupurilor dezavantajate.
  9. Dezvoltarea unui sistem de culegere și monitorizare a datelor privind cuprinderea tuturor copiilor de vârstă preșcolară și școlară într-o formă de învățământ.
  10. Armonizarea și completarea sistemului de asigurare a calității în educație, cu accent pe managementul educației incluzive.
  11. Susținerea menținerii în sistemul de învățământ românesc a cadrelor didactice aparținând minorității romilor.
  12. Restructurarea formării inițiale a cadrelor didactice, ținând cont de respectarea principiilor școlii incluzive și introducerea în cursurile din cadrul masteratului didactic a temelor de prevenire și combatere a discriminării și a temelor ce privesc promovarea diversității în școală și societate.
  13. Organizarea de cursuri de formare continuă a cadrelor didactice, în domeniul educației incluzive, al educației interculturale și multiculturalismului, care susțin principiile non-discriminării, al egalității de șanse și aplicarea măsurilor de desegregare în sistemul de învățământ, inclusiv prin implicarea Caselor Corpului Didactic (CCD).
  14. Continuarea implementării unor programe de formare a cadrelor didactice care lucrează în grădinițe și școli cu copii aparținând minorității rome, inclusiv folosind fondurile europene sau alte surse de finanțare externe.
  15. Continuarea implementării unor programe de formare a mediatorilor școlari și angajarea acestora. Formarea de mediatori școlari romi (cu precădere absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat) din 1000 de comunități, în care există peste 20% elevi aparținând minorității rome sau unde aceștia se confruntă cu obstacole importante în accesul la educație de calitate;
  16. Conceperea și implementarea unor programe și activități de educație parentală și de încurajare a participării părinților romi la procesul educațional din școală și din afara ei. Monitorizarea activității ISJ și a grupurilor/comitetelor locale de sprijin pentru îmbunătățirea accesului la educație al grupurilor dezavantajate.
  17. Implicarea MECTS, a inspectoratelor școlare și a unităților de învățământ, în parteneriat cu ONG-uri și reprezentanți ai minorității rome (lideri formali și informali), în organizarea unor campanii de promovare a diversității și a interculturalității și de prevenire și combatere a discriminării în învățământ, precum și referitoare la importanța educației preșcolare, gimnaziale, liceale și universitare, de prevenire a absenteismului și abandonului școlar, a abuzului și a neglijării copilului, precum și a tuturor fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate.
  B. OCUPARE
  Obiectiv specific: Stimularea creșterii ocupării forței de muncă a persoanelor aparținând minorității rome și creșterea atractivității pentru investiții.
  În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul ocupării, MMFPS a identificat următoarele priorități
  1. Adaptarea la nevoile pieței muncii a cursurilor de formare profesională, oferite de către centrele de formare din structura ANOFM;
  2. Acordarea serviciilor de consiliere profesională persoanelor aflate în dificultate, inclusiv pentru membrii minorității romilor, în vederea reintegrării sociale: identificarea surselor de finanțare pentru demararea de activități pe cont propriu, sprijin pentru pregătirea unui CV și pentru participarea la un interviu, găsirea unui loc de muncă, facilitarea accesului la locuință socială, publică, privată etc.
  Acestea sunt completate de următoarele direcții de acțiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
  Direcții de acțiune:
  1. Promovarea antreprenoriatului în rândul comunităților locale cu un procent însemnat de populație aparținând minorității romilor, ca soluție pentru activarea parteneriatelor locale și găsirea soluțiilor pentru problemele complexe ale comunităților locale, inclusiv a celor locuite de romi, a participării cetățenilor pe piața muncii și, în particular, de integrare socială a minorității romilor;
  2. Identificarea unor oportunități de muncă bazate pe flexicuritate pentru grupurile vulnerabile, în special pentru femeile aparținând minorității romilor (locuri de muncă flexibile, dar având asigurări sociale plătite), activități generatoare de venit și mici afaceri pentru familii, programe de ucenicie sau tutorat, concomitent cu asigurarea suportului pentru accesul la serviciile de educație și îngrijire: creșe și grădinițe, "Școală după școală";
  3. Identificarea modalităților de recunoaștere a competențelor profesionale ale cetățenilor aparținând minorității rome, obținute în afara cadrului formal, în scopul facilitării incluziunii pe piața muncii a persoanelor aparținând minorității rome.
  4. Acordarea, în condițiile legii, de facilități pentru întreprinzători și agenți economici care angajează persoane aparținând minorității romilor.
  5. Stimularea activităților agricole pentru comunitățile de romi în concordanță cu politica agricolă comună și politica agricolă națională.
  6. Susținerea unor programe de conștientizare a angajatorilor privind fenomenul de discriminare la locul de muncă, egalitate de șanse, hărțuire psihologică și dialog social.
  7. Încurajarea antreprenoriatului în rândul persoanelor provenite din grupuri dezavantajate, cu accent pe femeile aparținând minorității rome.
  8. Dezvoltarea unui mecanism financiar distinct, în cadrul programării financiare 2014-2020, care să susțină incluziunea profesională a persoanelor aparținând minorității rome prin activități specifice POSDRU și POSCCE, concomitent cu asigurarea cadrului instituțional necesar implementării unor astfel de acțiuni în cadrul Agenției Naționale pentru Romi;
  9. Eficientizarea parteneriatelor cu actori relevanți pe piața muncii din plan local: sindicate, patronate, universități, centre de formare profesională, unități de învățământ, ONG-uri, autorități publice locale etc.
  10. Crearea unor mecanisme prin care angajatorii să fie cointeresați, incluzând posibile facilități la nivel local pentru antreprenorii care angajează persoane aparținând minorității rome, în special a celor care au familii cu mai mulți copii și sunt lipsiți de mijloace de subzistență.
  11. Organizarea de cursuri prin care persoanele aparținând minorității rome sunt învățate cum să elaboreze un plan de afaceri și să inițieze o afacere, formare în managementul afacerilor, formare în managementul unui proiect etc.
  12. Încurajarea inițiativelor de afaceri bazate pe responsabilitate socială prin facilitarea accesului la informații, concomitent cu acordarea de sprijin și consultanță pentru atragerea surselor de finanțare/creditare și implementarea afacerilor/proiectelor.
  13. Ajustarea cadrului legislativ cu impact asupra inserției profesionale a grupurilor vulnerabile, inclusiv a persoanelor aparținând minorității rome.
  14. Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a incluziunii a persoanelor aparținând minorității rome pe piața muncii la nivel local, județean și național.
  15. Diversificarea ofertei locurilor de muncă pentru grupurile vulnerabile pe măsura calificărilor lor.
  16. Stimularea obținerii de autorizații pentru anumite activități (meșteșuguri, artizanat etc.), susținerea unor asociații meșteșugărești în care meșteșugarii din cadrul minorității rome să practice ocupațiile lor.
  17. Identificarea unor piețe concrete de desfacere pentru produsele meșteșugarilor și artizanilor.
  18. Sprijinirea, în condițiile legislației în vigoare, a IMM-urilor aparținând persoanelor provenite din rândul minorității romilor, prin sistemul de credite avantajoase.
  19. Organizarea unor campanii de stimulare a înregistrării persoanelor aparținând minorității romilor, neocupate și de sensibilizare a angajatorilor.
  20. Stimularea implicării minorităților în strategiile locale de dezvoltare: prin axa LEADER din PNDR există în cadrul criteriilor de selecție un criteriu specific prin care se acordă 5 puncte în cazul în care parteneriatul public-privat al Grupului de Acțiune Locală are în componență reprezentanți ai minorităților naționale.
  C. SĂNĂTATE
  Obiectiv specific: Stimularea măsurilor de promovare a sănătății care să contribuie la creșterea accesului cetățenilor aparținând minorității rome la serviciile de sănătate publică și la creșterea speranței de viață.
  În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul sănătății, MS a identificat următoarele priorități
  1. campanii de vaccinare a copiilor nevaccinați din comunitățile de cetățeni români aparținând minorității rome;
  2. organizarea de campanii de educație sanitară în domeniul prevenirii TBC în comunitățile locuite de cetățenii români aparținând minorității rome;
  Acestea sunt completate de următoarele direcții de acțiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
  Direcții de acțiune:
  1. Sensibilizarea și informarea membrilor comunităților de romi asupra unor aspecte legate de sănătate: campanii desfășurate în plan local de tip preventiv adresate în special femeilor și copiilor.
  2. Îmbunătățirea accesului romilor la serviciile medicale publice preventive și curative prin instituționalizarea sistemului de mediatori sanitari, conceperea și implementarea unor programe specifice de profilaxie și tratament.
  3. Sprijinirea, în condițiile legislației în vigoare, a tinerilor absolvenți romi, cu studii superioare în domeniul medical, în vederea angajării acestora pe piața muncii, cu precădere în comunitățile cu populație preponderent romă.
  4. Identificarea soluțiilor pentru includerea membrilor minorității rome în sistemul asigurărilor de sănătate, înscrierea la medicul de familie, medicație compensată etc.
  5. Conceperea și implementarea unor programe de informare sanitară, consultanță medicală și planificare familială, cu accent pe protecția mamei și copilului.
  6. Campanii de vaccinare în comunitățile de romi prin comisii mixte formate din cadre medicale locale și de la nivelul DSP (Compartimentul Epidemiologie Boli Transmisibile) și reprezentanți ai comunităților de romi.
  7. Organizarea și implementarea unor campanii de Informare, Educare și Comunicare (IEC) în domeniul prevenirii tuberculozei, HIV/SIDA, bolilor cu transmitere sexuală, hepatitelor și a altor boli transmisibile, adaptate și încadrate la specificul și sistemul cultural/tradițional al minorității rome urmate de efectuarea unor studii privind starea de sănătate a populației de romi, conforme cu campaniile desfășurate de Ministerul Sănătății și partenerii sociali.
  8. Realizarea unei analize a situației mediatorilor sanitari angajați de autoritățile locale în conformitate cu strategia de descentralizare a serviciilor de sănătate publică care să ofere o imagine clară cu privire la statutul mediatorului sanitar în noul context, să permită redefinirea programului de mediere sanitară în contextul descentralizării serviciilor de sănătate publică, actualizarea standardului ocupațional al mediatorilor sanitari, dezvoltarea unui program de monitorizare permanentă și evaluare periodică a implementării programului de mediere sanitară.
  9. Continuarea formării și angajării mediatorilor sanitari, proveniți din rândul comunităților de romi, care au rolul de a facilita dialogul romilor cu instituțiile și cadrele medicale, de a facilita înscrierea romilor pe listele medicilor de familie etc.
  10. Evaluarea gradului de acces al romilor la serviciile publice de sănătate atât în mediul urban, cât și în mediul rural.
  11. Dezvoltarea și implementarea de planuri de acțiune în domeniul sănătății romilor de către Autoritățile locale/județene în parteneriat cu ONG-uri locale/centrale ale romilor, cu suportul tehnic al Ministerului Sănătății și a Agenției Naționale pentru Romi pornind de la principiul abordării integrate a problematicii sănătății romilor.
  12. Includerea la nivelul Grupului de lucru interministerial coordonat de Viceprim-ministru a unui mecanism de consultare și asistență tehnică privind implementarea planurilor de acțiune în domeniul sănătății romilor de către autoritățile locale/județene.
  13. Implementarea de campanii de informare în rândul femeilor rome despre riscurile asociate mariajelor timpurii, prevenirea și combaterea violenței domestice și a traficului de persoane.
  14. Înființarea unei unități în Ministerul Sănătății, denumită "Unitate de Asistență Tehnică pentru coordonarea, monitorizarea și evaluarea mediatorilor sanitari".
  D. LOCUIRE ȘI MICĂ INFRASTRUCTURĂ
  Obiectiv specific: Asigurarea, de către instituțiile centrale, locale și partenerii sociali a condițiilor de locuit decente în comunitățile defavorizate din punct de vedere economic și social, precum și asigurarea accesului la servicii publice și mică infrastructură.
  În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul ocupării, MDRT a identificat următoarele priorități:
  1. programul pilot "Locuințe sociale pentru comunitățile de romi" realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe conform Hotărârii Guvernului nr. 1237 din 2008 prin care se dorește construirea a 300 de locuințe;
  2. programul de reabilitare a așezămintelor culturale în localitățile unde nu există astfel de instituții în mediul rural și mic urban. Realizarea unui proiect pilot pentru un Centru Social Comunitar pentru incluziune și educație permanentă ca mijloc de creștere a încrederii în comunități mixte;
  Acestea sunt completate de următoarele direcții de acțiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
  Direcții de acțiune în domeniile locuire și mică infrastructură:
  A. Dezvoltarea infrastructurii comunitare care să favorizeze incluziunea cetățenilor aparținând minorității rome și accesul la educație permanentă
  1. Dezvoltarea de centre sociale în special în zonele din mediul rural, care au ca scop acordarea de servicii sociale integrate, axate pe formare și ocupare în zonele/comunitățile locuite preponderent de cetățeni aparținând minorității rome;
  B. Creșterea calității locuirii și asigurarea respectării drepturilor cetățenești pentru cetățenii aparținând minorității rome
  2. Elaborarea și implementarea unor programe de construcție de locuințe în zonele locuite preponderent de populație aparținând minorității rome. Activitatea de construcții va avea ca obiectiv realizarea de condominii la standarde europene privind calitatea locuirii și în al doilea rând implicarea populației din zona respectivă ca forță de muncă ce se va califica în acest domeniu de activitate;
  3. Reabilitarea unor clădiri aflate la dispoziția comunităților locale folosind și mâna de lucru, calificată și necalificată a viitorilor beneficiari pentru asigurarea unei locuințe pe perioadă determinată, până când persoanele aflate în dificultate, inclusiv cetățenii aparținând minorității rome, vor intra pe piața muncii și vor dispune de un venit suficient pentru a închiria sau a cumpăra propriile locuințe;
  4. Dezvoltarea unor programe cu finanțare națională sau co-finanțare din fonduri externe nerambursabile pentru asigurarea condițiilor minime de locuit în comunitățile defavorizate din punct de vedere economic și social (racordarea la sistemele de energie electrică, apă potabilă, canalizare, gaz metan, salubrizare).
  5. Perfecționarea cadrului legislativ în domeniul locuirii astfel încât să se poată asigura respectarea în totalitate a libertăților și drepturilor în materia siguranței și locuirii
  E. CULTURĂ
  Obiectiv specific: Păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minorității rome.
  În vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniul culturii, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național a identificat următoarele priorități:
  1. Realizarea unei emisiuni radio și TV bilingve
  2. Organizarea de concursuri anuale de literatură români (poezie, proză, teatru etc.) și publicarea celor mai bune lucrări
  3. Dezvoltarea proiectelor teatrale în cadrul Studioului "Ion Budai Deleanu" pentru a se genera un repertoriu specific și un corp de profesioniști (actori, regizori) pentru un viitor teatru în limba români.
  Acestea sunt completate de următoarele direcții de acțiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
  1. Conceperea și implementarea unor programe de sprijinire a exprimării elitelor culturale și artistice provenite din rândul minorității romilor, în scopul revigorării și afirmării identității etnice.
  2. Inițierea unor proiecte culturale de reconstrucție și afirmare identitară a romilor în special în rândul copiilor și al tinerilor.
  3. Organizarea și dezvoltarea unor rețele de valorificare a patrimoniului cultural al romilor, inclusiv prin adaptarea meseriilor tradiționale la contextul economic și social actual.
  4. Organizarea unor expoziții tematice care să reflecte aspecte ale vieții și istoriei minorității romilor pe teritoriul României etc., bază necesară în vederea înființării muzeului culturii și civilizației romilor.
  5. Înființarea unui muzeu al culturii și civilizației romilor.
  6. Sprijinirea proiectelor culturale privind păstrarea și promovarea culturii români, a evenimentelor culturale cu specific inspirat din folclorul și cultura români, a publicațiilor de specialitate, a cercetărilor interculturale și a publicațiilor referitoare la minoritatea romilor.
  7. Înființarea unui teatru al romilor, în care să fie reprezentate atât traduceri ale pieselor aparținând culturii universale, cât și creații în limba români.
  8. Fondarea unui ansamblu artistic muzical în cadrul CNCR și a unui repertoriu specific, atragerea unor muzicieni care să constituie un atelier de creație muzicală specifică.
  9. Organizarea unor gale anuale și oferirea de premii pentru creațiile artistice în domeniu.
  F. INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ
  Obiectiv: Dezvoltarea de către instituții, a unor măsuri care prin serviciile pe care le oferă, răspund unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv a membrilor minorității rome în domeniile: dezvoltare comunitară, protecția copilului, justiție și ordine publică.
  Direcții de acțiune:
  F.1. Protecția copilului
  MMFPS a identificat ca prioritate:
  Inițierea unor programe de prevenire și combatere a discriminării cu care se confruntă copiii romi, inclusiv prin încurajarea realizării de parteneriate între organizațiile neguvernamentale și structurile publice locale pentru protecția copilului.
  Acestea sunt completate de următoarele direcții de acțiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
  1. Organizarea de campanii pentru prevenirea abuzului și neglijării copilului, precum și a tuturor fenomenelor care pot determina separarea copilului de familie.
  2. Elaborarea de proiecte de intervenție socială pentru prevenirea și combaterea fenomenului "copiii străzii" prin implementarea unor proiecte naționale și locale de intervenție socială eficientă și de monitorizare continuă a acestora.
  3. Sensibilizarea opiniei publice cu privire la drepturile copilului și la problematica copilului și a familiei în situație de risc sau dificultate.
  F.2. Justiție și ordine publică
  În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul justiției și ordinii publice, s-au identificat următoarele priorități.
  1. Continuarea alocării de locuri distincte pentru admiterea la instituțiile de formare profesională ale Ministerului Administrației și Internelor
  2. Continuarea măsurilor afirmative în procesul de recrutare a personalului pentru structurile Poliției Române și ale Jandarmeriei Române din rândul cetățenilor români aparținând minorității rome, în conformitate cu prevederile legale.
  Acestea sunt completate de următoarele direcții de acțiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
  2.1. Organizarea unor campanii de promovare și respectare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului (a drepturilor civile, politice și sociale).
  2.2. Derularea unor programe de informare pentru identificarea și soluționarea corectă a cazurilor de discriminare.
  2.3. Identificarea, prevenirea și rezolvarea operativă prin mediere comunitară, fără caracter judiciar, a stărilor conflictuale susceptibile a genera violență familială, comunitară sau interetnică.
  2.4. Inițierea și desfășurarea unor programe de educație juridică, civică și de prevenire, în colaborare cu membrii minorității rome
  F.3. Administrație și dezvoltare comunitară
  În vederea îndeplinirii obiectivului în domeniul administrație și dezvoltare comunitară, MAI a identificat următoarele priorități.
  1. Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără acte de stare civilă și de identitate în vederea emiterii acestora.
  Acestea sunt completate de următoarele direcții de acțiune ce se regăsesc în planurile sectoriale de măsuri - Anexa 1 la prezenta Strategie.
  3.1. Consolidarea capacității administrative a autorităților locale în vederea accesării de fonduri externe nerambursabile destinate incluziunii romilor, utilizând expertiza persoanelor formate în acest domeniu, precum și contribuția autorităților locale și județene.
  3.2. Recrutarea cetățenilor aparținând minorității rome și pentru structurile Poliției locale în considerarea prevederilor art.1 din Legea poliției locale nr. 155/2010.
  3.3. Evaluarea semestrială a activității Birourilor Județene pentru Romi, precum și cea experților locali pentru problemele romilor care activează în cadrul primăriilor cu accent pe implicarea acestora în implementarea măsurilor cuprinse în Strategia Guvernului.
  3.4. Introducerea în programele de pregătire a specialiștilor în administrație publică, asistență socială, sănătate, ordine publică, învățământ a unor module didactice referitoare la istoria, cultura și situația socio - economică a romilor.
  3.5. Continuarea procesului de identificare a persoanelor fără certificate de stare civilă și fără acte de identitate în vederea înregistrării în registrele de stare civilă a actelor și faptelor de stare civilă aferente acestora, precum și procurării certificatelor de stare civilă și a actelor de identitate.
  3.6. Analiza modalităților și punerea în aplicare a unor măsuri privind asigurarea dreptului de proprietate asupra terenului și locuințelor deținute de romi precum și a problemelor legate de aplicarea actelor normative privind constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate funciară.
  3.7. Crearea unor programe integrate destinate incluziunii romilor prin identificarea și corelarea acestor activități/măsuri eligibile la finanțarea din fonduri externe nerambursabile, care pot contribui pe diverse paliere la îmbunătățirea situației economice și sociale a comunității rome.
  3.8. Prezentarea rapoartelor anuale de către Agenția Națională pentru Romi și Secretariatul General al Guvernului privind stadiul implementării Strategiei Guvernului în ședință de Guvern și în Parlamentul României.
  3.9. Realizarea și difuzarea de materiale cu privire la prevenirea și combaterea discriminării.
  3.10. Inventarierea resurselor pe care comunitatea romă le poate utiliza în vederea creșterii atractivității turistice a zonelor rurale locuite de romi.
  3.11. Lansarea unui proces de dialog social care să contribuie la reducerea prejudecăților față de minoritatea romilor, creșterea solidarității și respectului reciproc între cetățeni și îmbunătățirea climatului interetnic prin activități desfășurate de instituții comunitare și organizațiile societății civile chemate să contribuie la mai buna cunoaștere a legislației și reglementărilor în vigoare, inclusiv legislația privind minoritățile naționale.
  VIII. REZULTATELE ȘI INDICATORII ACȚIUNILOR PROPUSE
  Rezultatele preconizate se raportează la situația actuală, descrisă la capitolul "Definirea problemei". Tipul de indicatori prevăzuți în anexa 2 pentru monitorizarea îndeplinirii măsurilor cuprinse în Strategia Guvernului de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2012 - 2020 sunt indicatori primari și terțiari stabiliți în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 488/2005 privind aprobarea sistemului național de indicatori de incluziune socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 10 iunie 2005). Indicatorii stabiliți în anexa 2 pot suferi modificări la propunerea instituțiilor publice centrale implicate în utilizarea acestora cu scopul implementării propriilor măsuri sectoriale cuprinse în Strategia Guvernului, în conformitate cu art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 488/2005.
   ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
   │ Rezultate │ Indicatori │
   ├───┬───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
   │1. │Numărul programelor de formare inițială și │Număr cadre didactice formare│
   │ │continuă a cadrelor didactice în domeniul │în tematica specifică │
   │ │educației incluzive crescut cu 30% │școlii incluzive │
   ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
   │2. │Numărul copiilor aparținând minorității │Număr de copii/tineri romi │
   │ │rome care participă la învățământ preșcolar│care participă la învățământ │
   │ │și la programe de sprijin, în vederea │preșcolar sau beneficiază de │
   │ │absolvirii învățământului obligatoriu │programe de sprijin în scopul│
   │ │crescut cu 30 puncte procentuale │stimulării participării șco- │
   │ │ │lare, reducerii absenteismu- │
   │ │ │lui și obținerii succesului │
   │ │ │școlar. │
   ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
   │3. │Creșterea cu 30% a numărului de locuri │Număr de elevi/studenți romi │
   │ │speciale pentru romi acordate la admiterea │înscriși pe locuri speciale │
   │ │la liceu/universitate │la liceu/universitate │
   ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
   │4. │Monitorizarea sistematică și reducerea │Sistem de monitorizare a │
   │ │cazurilor de segregare școlară │segregării școlare elaborat │
   │ │ │și aplicat periodic Număr de │
   │ │ │planuri de desegregare ela- │
   │ │ │borate și monitorizate │
   │ │ │Număr de școli/clase │
   │ │ │desegregate │
   └───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

  Ocupare
   ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
   │ Rezultate │ Indicatori │
   ├───┬───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
   │1. │Creșterea cu 60.000 a numărului persoanelor│Grad de ocupare a persoanelor│
   │ │ocupate aparținând minorității rome. │active din rândul minorității│
   │ │ │rome │
   ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
   │2. │Creșterea cu 25.000 a numărului femeilor │Grad de ocupare a femeilor │
   │ │ocupate aparținând minorității rome. │din rândul minorității rome │
   └───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

  * Numărul persoanelor incluse în măsurile 1 și 2 ale Capitolului VIII - ocupare poate fi mai mare decât cel menționat ca indicator. Țintele propuse se referă numai la persoanele care se declară conform legii ca aparținând minorității rome.
  Sănătate
   ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
   │ Rezultate │ Indicatori │
   ├───┬───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
   │1. │Înființarea unei unități în cadrul │O unitate AT │
   │ │Ministerului Sănătății denumită Unitate de │ │
   │ │Asistență Tehnică pentru Coordonarea, │ │
   │ │Monitorizarea și Evaluarea activității │ │
   │ │mediatorilor sanitari │ │
   ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
   │2. │Creșterea numărului mediatorilor sanitari │Număr mediatori sanitari │
   │ │cu 25% față de 450 în anul 2011 │ │
   └───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

  Locuire
   ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
   │ Rezultate │ Indicatori │
   ├───┬───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
   │1. │5000 de locuințe construite pentru benefi- │Număr locuințe nou construite│
   │ │ciari persoane aparținând cetățenilor │de care beneficiază persoane │
   │ │români aparținând minorității rome │aparținând minorității rome │
   ├───┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
   │2. │5000 de locuințe reabilitate - beneficiari │Număr locuințe reabilitate │
   │ │persoane aparținând cetățenilor români │de care beneficiază persoane │
   │ │aparținând minorității rome │aparținând minorității rome │
   └───┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

  Cultură
   ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
   │ Rezultate │ Indicatori │
   ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
   │Înființarea "Muzeului Culturii și Civilizației │Un muzeu înființat │
   │Rome" │ │
   ├───────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
   │Înființarea "Teatrului Rom de Stat" │Un teatru înființat │
   └───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

  IX. IMPLICAȚII PENTRU BUGET
  Planurile de acțiune pe termen scurt pentru implementarea Strategiei Guvernului privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor sunt constituite pe baza planurilor sectoriale și specifică sursele de finanțare necesare îndeplinirii fiecărui obiectiv stabilit.
  Cheltuielile determinate de implementarea prezentului proiect de act normativ în perioada 2012-2015 se ridică la 234.710 mii lei din care:
  2012: 158.063 mii lei;
  2013: 55.992 mii lei;
  2014: 11.313 mii lei;
  2015: 9.342 mii lei.
  Cheltuielile se suportă din sume alocate de la bugetul de stat, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, bugetele unităților administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor pentru șomaj și din alte surse, potrivit legii, cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite responsabili cu implementarea Strategiei.
  Cheltuielile au fost estimate pe următorii 4 ani în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.
  Acțiunile, inclusiv o serie de măsuri a căror cuantificare nu a putut fi realizată la această dată, se suportă din bugetele prognozate pentru perioada 2012-2015 aferente ordonatorilor principali de credite cu responsabilități în implementarea Strategiei.
  În urma primei evaluări intermediare a implementării Strategiei, preconizată a se realiza la sfârșitul anului 2013, se va efectua și o analiză a impactului bugetar, în vederea actualizării costurilor de implementare.
  X. IMPLICAȚII JURIDICE
  În plan legislativ se impune evaluarea actelor normative incidente domeniului incluziunii cetățenilor români aparținând minorității rome, demersurile legislative urmărind cu precădere clarificarea competențelor și responsabilităților structurilor cu atribuții în materie, corelarea domeniilor subsecvente, precum și asigurarea compatibilității actelor normative și a demersurilor incidente domeniului incluziunii minorității rome cu actele și reglementările UE.
  Inițiativele legislative de modificare a unor acte normative de nivel superior (legi, ordonanțe ale Guvernului, hotărâri ale Guvernului) și a celor de nivel intern (ordine, instrucțiuni/decizii/HCL ale miniștrilor/președinților/instituției prefectului/administrației publice locale) se vor realiza conform planurilor legislative anuale, fundamentate pe baza noilor oportunități reieșite din Strategia Guvernului. Mecanismul de cooperare interinstituțională prevăzut pentru coordonarea implementării Strategiei Guvernului privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2012 - 2020 va fi înființat prin Decizie a Primului Ministru.
  XI. MECANISMUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A STRATEGIEI GUVERNULUI
  În baza prevederilor Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, se constituie la nivel național, mecanismul de informare, comunicare, monitorizare și evaluare a Strategiei Guvernului. Pentru organizarea și funcționarea mecanismului sunt necesare reglementări administrative, măsuri și acțiuni ferme, desfășurate într-un dialog activ cu minoritatea romilor la nivel național.
  O componentă importantă a mecanismului de monitorizare este măsurarea gradului de incluziune socială a minorității rome și gradul de absorbție a fondurilor structurale.
  Mecanismul de monitorizare are la bază sprijinul și implicarea reală a societății civile. Este preconizat ca aceasta să lărgească cercul parteneriatelor prin creșterea rolului și participării directe a ONG-urilor și a altor organizații de la nivel național, experimentate în implementarea și monitorizarea programelor destinate romilor, a ONG-urilor rome locale, și a grupurilor de inițiativă care reprezintă comunitățile de romi la nivel local.
  a) La nivel central se organizează Compartimentul Central de Monitorizare și Evaluare, ce va avea ca rol coordonarea implementării activităților de monitorizare și evaluare a Strategiei și va constitui punct unic de contact pentru implementarea Cadrului Uniunii Europene pentru strategiile naționale pentru romi.
  În cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerului Sănătății se organizează la nivel de birou, o structură internă direct responsabilă cu monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei, cu accent pe monitorizarea implementării măsurilor stabilite pentru realizarea direcțiilor de acțiune referitoare la Educație, Ocupare, Sănătate, Locuire și Mică infrastructură.
  Compartimentul Central de Monitorizare și Evaluare va fi condus de un Consilier de Stat din aparatul de lucru al Guvernului, din structura acestuia făcând parte președintele Agenției Naționale pentru Romi, câte un reprezentant al birourilor de monitorizare și evaluare din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerului Sănătății, precum și 2 reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului.
  Pe axa orizontală - Compartimentul Central de Monitorizare și Evaluare va menține relațiile de colaborare cu conducătorii ministerelor și altor instituții de la nivel național - Comisii ministeriale și grupuri tehnice de lucru și va coordona schimbul de informații și activitățile comune cu alte structuri de Monitorizare și Evaluare.
  Compartimentul Central de Monitorizare și Evaluare va pregăti un calendar pentru utilizarea eficientă a acestui sistem de informare, monitorizare și de colectare de informații.
  Pe axa verticală, Compartimentul Central de Monitorizare și Evaluare realizează legătura directă cu cele cinci birouri din instituțiile ce au planuri de măsuri ce fac parte integrantă a Strategiei și cu celelalte instituții naționale, regionale, județene sau locale cu responsabilități în acest domeniu.
  Stabilirea canalelor de comunicare în cadrul rețelei de compartimente de monitorizare este prima și cea mai importantă atribuție a Compartimentului Central, ce va crea un sistem inter-instituțional de comunicare și monitorizare cu privire la implementarea, monitorizarea și evaluarea impactului acțiunilor destinate incluziunii minorității romilor, care să includă autoritățile de la nivel central până la nivel de comunitate locală.
  b) La nivel județean Birourile Județene pentru Romi sunt structurile desemnate cu monitorizarea implementării Strategiei naționale pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității romilor.
  Birourile județene pentru Romi coordonează toate activitățile de monitorizare a politicilor publice destinate minorității romilor și a proiectelor implementate la nivel județean . De asemenea, acestea organizează activități de susținere pentru activitățile de evaluare realizate de către Compartimentul Central de Monitorizare și Evaluare (organizează întâlniri cu membrii comunităților de romi și cu factorii interesați, asigură logistica pentru munca de teren etc.).
  Rolul specific al Birourilor județene pentru Romi este acela de a informa și intermedia între nivelurile național, județean și local asupra modului de implementare a planurilor de măsuri specifice Strategiei Guvernului și de a facilita întâlnirile și discuțiile de lucru.
  Birourile județene pentru Romi vor lucra pe două axe, verticală și orizontală, după cum urmează:
  Pe axa verticală vor juca un rol important, de unitate intermediară în asigurarea legăturilor/canalelor de comunicare dintre Compartimentul Central de Monitorizare și Evaluare și autoritățile administrației publice locale. De asemenea, ele vor furniza asistență și sprijin Grupului de lucru mixt.
  Pe axa orizontală vor iniția și păstra relații de colaborare cu instituțiile administrației publice locale care inițiază, implementează și furnizează date referitoare la incluziunea cetățenilor aparținând romilor.
  Compartimentul Central de Monitorizare și Evaluare va elabora rapoarte anuale de progres privind implementarea Strategiei Guvernului, pe baza rapoartelor furnizate de Birourile județene pentru romi. Ministerele și celelalte instituții guvernamentale implicate vor elabora semestrial rapoarte de progres privind stadiul de implementare a măsurilor din aria lor de competență cuprinse în Strategia Guvernului, pe care le vor transmite Compartimentului Central de Monitorizare și Evaluare.
  Raportul anual va fi analizat și însușit de Grupul de Lucru la nivel interministerial și va fi prezentat în ședință de Guvern, spre aprobare. La sfârșitul fiecărei perioade de implementare a măsurilor prevăzute, pe termen scurt, mediu și lung se vor realiza studii de impact ale Strategiei.
  În vederea evaluării impactului Strategiei de incluziune a cetățenilor aparținând minorității rome, Agenția Națională pentru Romi va colabora cu evaluatori cu experiență ce vor elabora un studiu post implementare. Evaluarea stadiului de implementare a Strategiei Guvernului se va realiza într-o primă fază după încheierea primei perioade de implementare, la sfârșitul lui 2013 și va furniza o apreciere obiectivă a realizărilor/disfuncționalităților rezultate în urma implementării măsurilor cuprinse în prezenta Strategie însoțite de recomandări clare pentru creșterea eficacității acesteia, urmând ca, pe baza planurilor sectoriale ulterioare să se realizeze a doua fază a evaluării.
  XII. ETAPE ULTERIOARE ȘI INSTITUȚII RESPONSABILE
  Structuri responsabile
  a) La nivel central
  a1) coordonarea implementării și monitorizarea îndeplinirii Strategiei vor fi realizate de Compartimentului Central de Monitorizare și Evaluare
  a2) implementarea Strategiei, în funcție de aria de competență relevantă pentru fiecare plan de acțiune, va fi asigurată de:
  Ministerul Justiției
  Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
  Ministerul Sănătății
  Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  Ministerul Administrației și Internelor (inclusiv Birourile județene pentru Romi)
  Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  Ministerul Mediului și Pădurilor
  Ministerul Culturii și Patrimoniului Național
  Secretariatul General al Guvernului
  Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
  Departamentul pentru Relații Interetnice
  Ministerul Afacerilor Europene
  b) La nivel regional/județean/local
  Serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor responsabile;
  Birourile Județene pentru Romi, din cadrul instituției prefectului;
  Autoritățile publice locale și structurile asociative ale acestora;
  Implicarea societății civile
  În vederea asigurării implementării cu succes a Strategiei Guvernului care să ducă la atingerea unui grad ridicat de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, este esențială implicarea activă a romilor în derularea acțiunilor care îi vizează. În acest sens, începând cu anul 2012, ANR va acționa în sensul creării unui mecanism de consultare și implicare permanentă a societății civile în procesul de implementare și monitorizare a Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome.
  Măsuri organizatorice
  a) la nivel central, ministerele de resort și celelalte instituții și autorități responsabile vor fi reprezentate în Grupul de lucru interministerial, constituit prin Decizia primului-ministru, nr. 36/24.03.2011 publicată în MO nr. 210/25.03.2011. Grupul de lucru este coordonat de Viceprim-Ministru iar conducerea sa va fi asigurată de Președintele ANR în colaborare cu doi secretari de stat din cadrul MMFPS și MAI. Grupul de lucru va funcționa conform regulamentului de organizare și funcționare, se va reuniuni lunar, iar semestrial va fi prezentată, în ședința de Guvern, de către președintele grupului o notă privind activitatea și rezultatele înregistrate prin punerea în aplicare a Strategiei Guvernului.
  La nivelul ministerelor vor fi înființate, sau, după caz, reactivate Comisiile Ministeriale pentru Romi (CMR), în termen de 30 de zile de la data adoptării Strategiei Guvernului, prin ordinele miniștrilor de resort. În componența CMR vor fi invitați și reprezentanți ai ANR, ca instituție de specialitate, și, după caz, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale ale romilor, cu expertiză în domeniu. La nivelul instituțiilor subordonate ministerelor de resort, cu excepția Ministerului Administrației și Internelor, vor fi formate grupuri tehnice de lucru (GTL). Atât componența CMR-urilor și GTL-urilor cât și atribuțiile lor vor fi cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF).
  Responsabilitățile CMR și GTL includ, însă nu se limitează la următoarele:
  - Monitorizarea îndeplinirii măsurilor din aria specifică de activitate și întocmirea semestrială a rapoartelor de progres pentru a evalua impactul acțiunilor de incluziune a minorității rome și, după caz, în funcție de evoluțiile din plan intern și internațional, de revizuire și adaptare a Strategiei Guvernului.
  b) La nivel regional, județean și local
  Birourile regionale (BR) ale Agenției Naționale pentru Romi sunt formate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1703/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Romi, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor, cu modificările și completările ulterioare. Birourile regionale ale Agenției Naționale pentru Romi sunt structuri organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare.
  În vederea implementării și monitorizării Strategiei Guvernului, Birourile Regionale au următoarele responsabilități:
  ● Propun sau, după caz, extind parteneriatele strategice cu organizații publice și private relevante la nivel regional.
  ● Susțin și monitorizează eforturile actorilor sociali la nivel regional pentru implementarea inițiativelor și programelor de referință pentru minoritatea romilor.
  ● Informează, colaborează și sprijină activitatea Birourilor Județene pentru Romi, din cadrul Instituțiilor prefectului, arondate celor 8 regiuni de dezvoltare.
  Birourile județene pentru romi sunt structuri funcționale organizate la nivel județean în cadrul instituțiilor prefectului. Din componența acestora fac parte 3-4 experți angajați conform prevederilor Codului muncii și ale Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, unul dintre experți aparținând minorității rome.
  Birourile județene pentru romi funcționează în subordinea Prefectului și în coordonarea tehnică a Agenției Naționale pentru Romi. Componența nominală a birourilor județene pentru romi se stabilește prin ordin al Prefectului. Activitatea comisiilor BJR trebuie să se desfășoare în strânsă legătură cu activitatea Comisiei județene privind incluziunea socială și a Consiliului Județean, în vederea creșterii gradului de implicare a acestei instituții în implementarea Strategiei și a asigurării suportului financiar necesar cofinanțării proiectelor care vizează incluziunea minorității rome.
  Principalele activități ale BJR includ, însă nu se limitează la:
  ● Asigurarea secretariatului tehnic al Grupului de Lucru Mixt (GLM) format la nivel județean, din reprezentanți ai structurilor deconcentrate ale ministerelor, membrii organizațiilor neguvernamentale ale romilor și delegați ai comunităților cetățenilor aparținând minorității rome, inclusiv consilieri județeni/locali. GLM se înființează prin ordin al prefectului.
  ● Elaborarea planului județean de măsuri privind incluziunea minorității rome prin armonizarea principalelor nevoi ale comunităților locuite de cetățeni aparținând minorității rome (identificate prin procesul de facilitare comunitară sau identificate de către autoritățile publice locale) cu măsurile prevăzute în Strategia Guvernului. Grupul de lucru mixt adoptă planul județean de măsuri privind incluziunea minorității rome elaborat de BJR, în baza Strategiei Guvernului. Fiecare instituție reprezentată în GLM al grupului de lucru va fi responsabil pentru implementarea măsurilor din aria sa de activitate, cuprinse în planul județean de măsuri.
  ● Introducerea măsurilor din Strategia națională privind incluziunea minorității rome în planurile de dezvoltare a județelor, sau, după caz, în planurile integrate de dezvoltare urbană, planurile de dezvoltare regională.
  ● Monitorizarea implementării măsurilor din aria de activitate a serviciilor deconcentrate ale ministerelor de resort și a partenerilor sociali pentru îndeplinirea obiectivelor și sarcinilor din Strategia Guvernului.
  ● Sprijinirea implementării măsurilor stabilite în planurile județene prin acordarea de consultanță reprezentaților serviciilor deconcentrate și prin facilitarea accesului acestora în cadrul comunităților cetățenilor aparținând minorității rome.
  ● Întocmirea rapoartelor semestriale de progres referitoare la implementarea planului județean de măsuri privind incluziunea minorității rome și înaintarea lor atât către Compartimentul Central de Monitorizare și Evaluare cât și către ANR.
  Experții locali pentru romi funcționează la nivelul primăriilor. Ei se subordonează tehnic birourilor județene pentru romi și administrativ primarului. Experții locali reprezintă principala interfață dintre autoritățile publice și comunitățile de romi. La nivelul comunelor, funcția de expert pentru problemele romilor este exercitată de către un expert aparținând minorității rome. Atribuțiile expertului pentru problemele romilor sunt de a valorifica oportunitățile în plan local de care să beneficieze comunitatea locală, inclusiv minoritatea romilor.
  Principalele activități ale experților locali pentru romi includ, însă nu se limitează la:
  ● Organizarea la nivel local a grupurilor de inițiativă locală (GIL) și a Grupurilor de lucru locale (G.L.L.).
  - Grupul de inițiativă locală este format din reprezentanți ai comunităților de cetățeni aparținând minorității rome în care ei activează. Rolul GIL este de a stabili în baza procesului de facilitare comunitară organizată de expertul local, principalele nevoi și stabilirea priorităților conforme cu direcțiile de acțiune ale Strategiei Guvernului. Componența GIL și prioritățile stabilite vor fi discutate în cadrul grupurilor de lucru locale (GLL).
  - Grupul de lucru local (GLL) este format din: expertul local, reprezentanți ai instituțiilor publice locale, membri ai Consiliului Local (inclusiv consilierii aleși ai minorității rome), membri ai organizațiilor neguvernamentale (inclusiv cele ale romilor) și un delegat al comunității locale a romilor din G.I.L. GLL va fi înființat prin Hotărâre a Consiliului Local (HCL).
  ● Elaborarea, în baza Strategiei Guvernului, a planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome, stabilit în baza procesului de identificare și selecție a principalelor nevoi ale comunităților locale cu un număr semnificativ de romi și supunerea acestuia spre aprobarea G.L.L. Planul de acțiune adoptat de Grupul de lucru local (GLL) va fi asumat (total sau parțial) de către Consiliul Local prin H.C.L. Fiecare membru al grupului de lucru local va fi responsabil pentru implementarea măsurilor din aria sa de activitate, cuprinse în planul de acțiune local.
  ● Introducerea planului de acțiune locală privind incluziunea minorității rome în strategia de dezvoltare a localității.
  ● Transmiterea planului local de acțiune către Birourile Județene pentru Romi în vederea introducerii în planul județean de măsuri și în strategia de dezvoltare a județului.
  ● Monitorizarea implementării măsurilor din planul de acțiune locală și formularea de propuneri în vederea îmbunătățirii acestora.
  ● Întocmirea rapoartelor semestriale de progres privind implementarea planului de acțiune locală și transmiterea lor către BJR și ANR.
  Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta Strategie:
  Anexa nr. 1 la Strategie - Planuri de măsuri sectoriale
  Anexa nr. 2 la Strategie - Tipuri de indicatori generali de performanță pentru prioritățile StrategieiGuvernului

  Anexa 1
  la Strategie
  Planuri de măsuri sectoriale
  A. EDUCAȚIE:
  Obiective:(1) Asigurarea accesului egal, gratuit și universal al cetățenilor români aparținând minorității rome la educație de calitate la toate nivelurile în sistemul public de învățământ, pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere.(2) Promovarea educației incluzive în cadrul sistemului educațional, inclusiv prin prevenirea și eliminarea segregării și combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilități sau alte criterii care afectează copiii și tinerii proveniți din grupuri dezavantajate, inclusiv romi.
  *Font 8*
   ┌────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────────┬───────────┐
   │ Măsuri │Instituții responsabile│ Termen │Interval de│ Buget │Observații │
   │ │ │ │ evaluare ├────────┬─────────┤ │
   │ │ │ │ L - Lunar │ Cost │Surse de │ │
   │ │ │ │T - Trimes-│ │finanțare│ │
   │ │ │ │trial │ │ │ │
   │ │ │ │S - Semes- │ │ │ │
   │ │ │ │trial │ │ │ │
   │ │ │ │A - Anual │ │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
   │1. Dezvoltarea unui │MECTS* │septembrie│ A │ │Buget │Măsura 3 │
   │sistem de culegere și │(responsabili cu atri-│ 2013 │ │ │MECTS │din Linii- │
   │monitorizare a datelor │buții legate de │ │ │ │ │le direc- │
   │privind cuprinderea │curriculum, evaluare, │ │ │ │Bugete │toare │
   │copiilor de vârstă │activități extrașco- │ │ │ │locale │privind │
   │preșcolară și școlară │lare și inspecție │ │ │ │ │incluziunea│
   │într-o formă de │școlară) MMFPS │ │ │ │ │romilor │
   │învățământ │ANR │ │ │ │ │pentru │
   │1.1. Crearea și valida- │Inspectorate școlare │ │ │nu │ │perioada │
   │rea unor instrumente │CJRAE/CRED/CRSE DGASPC│ │ │necesită│ │2011-2020 │
   │de identificare și de │Unități de învățământ │ │ │alocări │ │ │
   │evaluare a nevoilor │Serviciul de evidență │ │ │supli- │ │ │
   │educaționale și │a populației din │ │ │mentare │ │ │
   │socio-culturale, precum │primărie │ │ │din │ │ │
   │și a riscurilor aferen- │ONG-uri cu experiență │ │ │partea │ │ │
   │te pt. grupurile │în domeniu │ │ │MECTS │ │ │
   │dezavantajate │ │ │ │ │ │ │
   │1.2. Modificarea struc- │ │ │ │ │ │ │
   │turii BDNE, în sensul │ │ │ │ │ │ │
   │colectării datelor re- │ │ │ │ │ │ │
   │levante pentru asigura- │ │ │ │ │ │ │
   │rea accesului la educa- │ │ │ │ │ │ │
   │ție al grupurilor │ │ │ │ │ │ │
   │dezavantajate │ │ │ │ │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
   │2. Extinderea, derula- │MECTS* │septembrie│ A │ │Bugetul │Măsurile 1,│
   │rea, monitorizarea și │Inspectorate școlare │ 2012 │ │ │MECTS │2, 3, 10, │
   │mediatizarea setului de │(responsabili cu atri-│ │ │ │Bugetele │12 din │
   │programe de sprijin care│buții legate de educa-│ │ │ │locale │Liniile │
   │vizează stimularea par- │ția grupurilor deza- │ │ │ │ │directoare │
   │ticipării școlare, redu-│vantajate, de rețeaua │ │ │ │Bugete │privind în-│
   │cerea absenteismului și │școlară și culegerea │ │ │ │proiecte │cluziunea │
   │obținerea succesului │datelor din educație │ │ │ │FSE la │romilor │
   │școlar în învățământul │în sistem informatic) │ │ │ │nivel │pentru │
   │preuniversitar │ │ │ │ │județean │perioada │
   │2.1. Crearea sau revi- │ │ │ │nu │ │2011-2020 │
   │zuirea metodologiilor │ANR │ │ │necesită│Sponzori-│ │
   │specifice de organizare │ │ │ │alocări │zări │ │
   │a programelor educațio- │CJRAE │ │ │defalca-│ │ │
   │nale de sprijin promo- │ │ │ │te pt. │ │ │
   │vate de noua Lege a │ │ │ │grupul │ │ │
   │educației naționale: │ │ │ │țintă │ │ │
   │- "Școala de după │ │ │ │din │ │ │
   │școală" │ │ │ │partea │ │ │
   │- "A doua șansă" │ │ │ │MECTS │ │ │
   │- "Alfabetizare │ │ │ │ │ │ │
   │funcțională " │ │ │ │ │ │ │
   │2.2. Finanțarea pro- │ │ │ │nu │ │ │
   │gramului "Școala de │ │ │ │necesită│ │ │
   │după școală" pentru │ │ │ │alocări │ │ │
   │copiii/elevii din gru- │ │ │ │supli- │ │ │
   │puri dezavantajate │ │ │ │mentare │ │ │
   │ │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │2.3. Continuarea progra-│ │ │ │nu │ │ │
   │melor de sprijin social │ │ │ │necesită│ │ │
   │care intră în responsa- │ │ │ │alocări │ │ │
   │bilitatea MECTS │ │ │ │supli- │ │ │
   │ │ │ │ │mentare │ │ │
   │ │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │2.4. Monitorizarea li- │ │ │ │nu │ │ │
   │vrării programului │ │ │ │necesită│ │ │
   │"Grădinița de vară" sau │ │ │ │alocări │ │ │
   │a altor inițiative comu-│ │ │ │supli- │ │ │
   │nitare alternative ase- │ │ │ │mentare │ │ │
   │mănătoare, în zonele în │ │ │ │din │ │ │
   │care instituțiile școla-│ │ │ │partea │ │ │
   │re locale depistează cel│ │ │ │MECTS │ │ │
   │puțin 15 copii romi care│ │ │ │ │ │ │
   │nu au frecventat învăță-│ │ │ │ │ │ │
   │mântul preșcolar. │ │ │ │ │ │ │
   │2.5. Monitorizarea în- │ │ │ │nu │ │ │
   │ființării de grădinițe/ │ │ │ │necesită│ │ │
   │clase bilingve (români -│ │ │ │alocări │ │ │
   │română; români - │ │ │ │supli- │ │ │
   │maghiară) sau de grădi- │ │ │ │mentare │ │ │
   │nițe/clase în limba │ │ │ │din │ │ │
   │maternă (români) în │ │ │ │partea │ │ │
   │comunitățile unde sunt │ │ │ │MECTS │ │ │
   │cel puțin 15 solicitări │ │ │ │ │ │ │
   │de acest tip │ │ │ │ │ │ │
   │2.6. Organizarea de con-│ │ │ │nu │ │ │
   │cursuri, activități ex- │ │ │ │necesită│ │ │
   │trașcolare, extracuri - │ │ │ │alocări │ │ │
   │culare și tabere școlare│ │ │ │supli- │ │ │
   │care să ofere facilități│ │ │ │mentare │ │ │
   │copiilor/elevilor prove-│ │ │ │din │ │ │
   │niți din grupuri │ │ │ │partea │ │ │
   │dezavantajate │ │ │ │MECTS │ │ │
   │2.7. Continuarea aplică-│ │ │ │nu │ │ │
   │rii măsurii privind │ │ │ │necesită│ │ │
   │acordarea de locuri spe-│ │ │ │alocări │ │ │
   │ciale pentru candidații │ │ │ │supli- │ │ │
   │romi la admiterea în în-│ │ │ │mentare │ │ │
   │vățământul liceal, pro- │ │ │ │din │ │ │
   │fesional, postliceal și │ │ │ │partea │ │ │
   │superior │ │ │ │MECTS │ │ │
   │2.8. Informarea catego- │ │ │ │nu │ │ │
   │riilor diferite de bene-│ │ │ │necesită│ │ │
   │ficiari cu privire la │ │ │ │supli- │ │ │
   │serviciile disponibile │ │ │ │mentare │ │ │
   │în școli, grădinițe, │ │ │ │din │ │ │
   │CJRAE, CJAPP, CRED/CRSE │ │ │ │partea │ │ │
   │etc. │ │ │ │MECTS │ │ │
   │2.9. Monitorizarea cali-│ │ │ │nu │ │ │
   │tății serviciilor de │ │ │ │necesită│ │ │
   │sprijin existente, pre- │ │ │ │alocări │ │ │
   │cum și a celor de │ │ │ │supli- │ │ │
   │consiliere și orientare/│ │ │ │mentare │ │ │
   │tutorat specifice │ │ │ │din │ │ │
   │grupurilor dezavanta- │ │ │ │partea │ │ │
   │jate │ │ │ │MECTS │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
   │3. Armonizarea și com- │MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Măsurile 6,│
   │pletarea sistemului de │(responsabili cu atri-│ 2012 │ │ │MECTS, │7 din Li- │
   │asigurare a calității, │buții legate de edu- │ │ │ │ISJ și │niile di- │
   │cu accent pe managemen- │cația grupurilor deza-│ │ │ │CCD │rectoare │
   │tul educației incluzive │vantajate și inspecție│ │ │ │ │privind │
   │ │școlară, precum și │ │ │ │Bugete │incluziunea│
   │ │experți ARACIP) │ │ │ │proiecte │romilor │
   │ │ │ │ │ │FSE la │pentru │
   │3.1.Revizuirea standar- │ANR │ │ │nu │nivel │perioada │
   │delor de calitate ale │ │ │ │necesită│județean │2011-2020 │
   │ARACIP, conform prin- │Inspectorate │ │ │alocări │ │ │
   │cipiilor educației │școlare │ │ │supli- │ │ │
   │incluzive și │ │ │ │mentare │ │ │
   │elaborarea și aproba- │ │ │ │din │ │ │
   │rea indexului incluziu- │ │ │ │partea │ │ │
   │nii școlare/educației │ │ │ │MECTS │ │ │
   │incluzive │ │ │ │ │ │ │
   │3.2. Revizuirea metodo- │Unități de învățământ/│ │ │nu │ │ │
   │logiei de inspecție │CJRAE/CRED/CRSE │ │ │necesită│ │ │
   │școlară din perspectiva │ │ │ │alocări │ │ │
   │includerii componentei │ │ │ │supli- │ │ │
   │de educație remedială, │ │ │ │mentare │ │ │
   │educație mulți și │ │ │ │din │ │ │
   │interculturală, educație│ │ │ │partea │ │ │
   │incluzivă │ │ │ │MECTS │ │ │
   │3.3. Monitorizarea măsu-│ONG-uri cu experiență │ │ │nu │ │ │
   │rilor de promovare a │în domeniu │ │ │necesită│ │ │
   │educației incluzive prin│ │ │ │alocări │ │ │
   │inspecție școlară și │ │ │ │supli- │ │ │
   │prin comisiile de asigu-│ │ │ │mentare │ │ │
   │rare a calității │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │3.4. Revizuirea metodo- │ │ │ │nu │ │ │
   │logiei privind crite- │ │ │ │necesită│ │ │
   │riile de evaluare a ca- │ │ │ │alocări │ │ │
   │drelor didactice și a │ │ │ │supli- │ │ │
   │unităților de învăță- │ │ │ │mentare │ │ │
   │mânt, în sensul crește- │ │ │ │din │ │ │
   │rii ponderii componentei│ │ │ │partea │ │ │
   │de educație incluzivă și│ │ │ │MECTS │ │ │
   │a ponderii componentei │ │ │ │ │ │ │
   │privind lucrul cu grupu-│ │ │ │ │ │ │
   │rile dezavantajate │ │ │ │ │ │ │
   │3.5. Formarea inspecto- │ │ │ │nu │ │ │
   │rilor școlari și a mana-│ │ │ │necesită│ │ │
   │gerilor școlari pentru │ │ │ │alocări │ │ │
   │utilizarea indexului de │ │ │ │supli- │ │ │
   │educație incluzivă │ │ │ │mentare │ │ │
   │ │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
   │4. Continuarea măsurilor│MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Măsurile 2,│
   │de desegregare în sistem│(responsabili cu atri-│ 2013 │ │ │MECTS, │3, 6, 9 din│
   │ │buții legate de educa-│ │ │ │ISJ, │Liniile di-│
   │ │ția grupurilor deza- │ │ │ │CJ/Cl │rectoare │
   │ │vantajate, rețea șco- │ │ │ │ │privind │
   │ │lară și mișcarea per- │ │ │ │Bugete │incluziunea│
   │ │sonalului didactic) │ │ │ │proiecte │romilor │
   │4.1. Elaborarea metodo- │ │ │ │nu │FSE │pentru │
   │logiilor specifice │ │ │ │necesită│sau alte │perioada │
   │privind fundamentarea │ANR │ │ │alocări │surse │2011-2020 │
   │cifrei de școlarizare și│ │ │ │supli- │de │ │
   │organizarea rețelei șco-│Inspectorate școlare │ │ │mentare │finanțare│ │
   │lare, a metodologiei │ │ │ │din │ │ │
   │privind mișcarea perso- │CJ/CL │ │ │partea │ │ │
   │nalului didactic, precum│ │ │ │MECTS │ │ │
   │și a regulamentului de │ │ │ │ │ │ │
   │organizare și funcționa-│ │ │ │ │ │ │
   │re a unităților de învă-│ │ │ │ │ │ │
   │țământ preuniversitar, │ │ │ │ │ │ │
   │ținând cont de aspectele│ │ │ │ │ │ │
   │specifice vizate de mă- │ │ │ │ │ │ │
   │surile de desegregare │ │ │ │ │ │ │
   │4.2.Revizuirea regula- │ONG-uri cu experiență │ │ │nu │ │ │
   │mentelor de ordine inte-│în domeniu │ │ │necesită│ │ │
   │rioară de la nivelul │ │ │ │alocări │ │ │
   │unităților de învăță- │ │ │ │supli- │ │ │
   │mânt, în acord cu pre- │ │ │ │mentare │ │ │
   │vederile Legii educației│ │ │ │din │ │ │
   │naționale nr. 1/2011, cu│ │ │ │partea │ │ │
   │modificările și comple- │ │ │ │MECTS │ │ │
   │tările ulterioare și a │ │ │ │ │ │ │
   │metodologiilor/regula- │ │ │ │ │ │ │
   │mentelor nou promovate, │ │ │ │ │ │ │
   │precum și de aspectele │ │ │ │ │ │ │
   │specifice legate de fe- │ │ │ │ │ │ │
   │nomenul de desegregare │ │ │ │nu │ │ │
   │4.3. Monitorizarea efec-│ │ │ │necesită│ │ │
   │telor Ordinului minis- │ │ │ │alocări │ │ │
   │trului educației, cerce-│ │ │ │supli- │ │ │
   │tării și tineretului │ │ │ │mentare │ │ │
   │nr. 1529/18.07.2007 │ │ │ │din │ │ │
   │privind dezvoltarea pro-│ │ │ │partea │ │ │
   │blematicii diversității │ │ │ │MECTS, │ │ │
   │în curriculumul național│ │ │ │trans- │ │ │
   │și a Ordinului ministru-│ │ │ │portul │ │ │
   │lui educației, cercetă- │ │ │ │inspec- │ │ │
   │rii și tineretului │ │ │ │torilor │ │ │
   │nr. 1540/19.07.2007 │ │ │ │va fi │ │ │
   │privind interzicerea se-│ │ │ │suportat│ │ │
   │gregării școlare a co- │ │ │ │de │ │ │
   │piilor romi și aprobarea│ │ │ │ISJ-uri │ │ │
   │Metodologiei pentru pre-│ │ │ │ │ │ │
   │venirea și eliminarea │ │ │ │nu │ │ │
   │segregării școlare a │ │ │ │necesită│ │ │
   │copiilor romi. │ │ │ │alocări │ │ │
   │ │ │ │ │supli- │ │ │
   │ │ │ │ │mentare │ │ │
   │ │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │4.4. Elaborarea planu- │ │ │ │ │ │ │
   │rilor de desegregare la │ │ │ │nu │ │ │
   │nivel județean │ │ │ │necesită│ │ │
   │ │ │ │ │alocări │ │ │
   │ │ │ │ │supli- │ │ │
   │ │ │ │ │mentare │ │ │
   │ │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS, │ │ │
   │ │ │ │ │trans- │ │ │
   │ │ │ │ │portul │ │ │
   │ │ │ │ │inspec- │ │ │
   │ │ │ │ │torilor │ │ │
   │ │ │ │ │va fi │ │ │
   │ │ │ │ │suportat│ │ │
   │ │ │ │ │de │ │ │
   │ │ │ │ │ISJ-uri │ │ │
   │4.5. Monitorizarea, prin│ │ │ │(1000 │ │ │
   │inspecție școlară, a │ │ │ │pachete │ │ │
   │planurilor de desegrega-│ │ │ │X │ │ │
   │re la nivel județean │ │ │ │50 lei/ │ │ │
   │ │ │ │ │pachet) │ │ │
   │ │ │ │ │TOTAL: │ │ │
   │ │ │ │ │50.000 │ │ │
   │ │ │ │ │lei │ │ │
   │4.6. Elaborarea unui set│ │ │ │ │ │ │
   │de pachete standard │ │ │ │ │ │ │
   │pentru intervenție în │ │ │ │ │ │ │
   │situațiile de desegrega-│ │ │ │ │ │ │
   │re, parte a aceluiași │ │ │ │ │ │ │
   │ghid al desegregării │ │ │ │ │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
   │5. Restructurarea for- │MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Măsurile 9,│
   │mării inițiale a cadre- │(responsabili cu atri-│ 2013 │ │ │MECTS, │10, 11 din │
   │lor didactice, ținând │buții legate de for- │ │ │ │universi-│Liniile di-│
   │cont de respectarea │marea inițială, înv. │ │ │ │tăți │rectoare │
   │principiilor școlii │universitar pedagogic │ │ │nu │ │privind │
   │incluzive │și incluziune școlară/│ │ │necesită│Bugete │incluziunea│
   │ │socială) │ │ │alocări │FSE │romilor │
   │5.1. Constituirea și │ │ │ │supli- │ │pentru │
   │funcționarea unui grup │ │ │ │mentare │ │perioada │
   │de lucru (GL) pt. de- │ │ │ │din │ │2011-2020 │
   │finirea structurii și a │ │ │ │partea │ │ │
   │conținutului masteratu- │ │ │ │MECTS │ │ │
   │lui didactic │Inspectorate școlare │ │ │ │ │ │
   │5.2. Realizarea și apro-│ │ │ │nu │ │ │
   │barea structurii și a │ONG-uri cu experiență │ │ │necesită│ │ │
   │conținutului mastera- │în domeniu │ │ │alocări │ │ │
   │tului didactic │ │ │ │supli- │ │ │
   │ │ │ │ │mentare │ │ │
   │ │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │5.3. Formarea profesori-│ │ │ │(10 │ │ │
   │lor mentori de practică │ │ │ │mentori/│ │ │
   │pedagogică │ │ │ │județ X │ │ │
   │ │ │ │ │42 jude-│ │ │
   │ │ │ │ │țe = 420│ │ │
   │ │ │ │ │pers. │ │ │
   │ │ │ │ │X 5 zile│ │ │
   │ │ │ │ │/stagiu │ │ │
   │ │ │ │ │X 200 │ │ │
   │ │ │ │ │lei/pers│ │ │
   │ │ │ │ │/zi) │ │ │
   │ │ │ │ │TOTAL: │ │ │
   │ │ │ │ │420.000 │ │ │
   │ │ │ │ │lei │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
   │6. Implicarea CCD-urilor│MECTS * │Septembrie│ A │ │Bugete │Măsurile 6,│
   │în susținerea non-dis- │(responsabili cu │ 2012 │ │ │MECTS, │7, 10, 11 │
   │criminării, a egalității│atribuții legate de │ │ │ │ISJ, CCD │din Liniile│
   │de șanse, a multicultu- │educația grupurilor │ │ │ │ │directoare │
   │ralității și a educației│dezavantajate, educa- │ │ │ │Bugete │privind │
   │incluzive │ție incluzivă) │ │ │ │proiecte │incluziunea│
   │ │ │ │ │ │FSE la │romilor │
   │ │ │ │ │ │nivel │pentru │
   │ │ │ │ │ │județean │perioada │
   │ │ │ │ │ │ │2011-2020 │
   │6.1. Analiza și actuali-│ANR │ │ │nu │Sponsori-│ │
   │zarea metodologiei de │ │ │ │necesită│zări │ │
   │formare continuă, în │Inspectorate școlare │ │ │alocări │ │ │
   │sensul valorizării modu-│ │ │ │supli- │ │ │
   │lelor referitoare la │ │ │ │mentare │ │ │
   │educație incluzivă │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │6.2. Identificarea per- │ │ │ │nu │ │ │
   │soanelor resursă, inclu-│Casele Corpului │ │ │necesită│ │ │
   │siv inspectori pentru │Didactic (CCD) │ │ │alocări │ │ │
   │educația copiilor romi/ │ │ │ │supli- │ │ │
   │metodiști romi, la nive-│ONG-uri cu experiență │ │ │mentare │ │ │
   │lul ISJ/ISMB/CCD, pentru│în domeniu │ │ │din │ │ │
   │asigurarea modulelor de │ │ │ │partea │ │ │
   │formare privind specifi-│ │ │ │MECTS │ │ │
   │cul rom │ │ │ │ │ │ │
   │6.3. Dotarea biblioteci-│ │ │ │nu │ │ │
   │lor din CCD-uri cu mate-│ │ │ │necesită│ │ │
   │riale din domeniu │ │ │ │alocări │ │ │
   │ │ │ │ │supli- │ │ │
   │ │ │ │ │mentare │ │ │
   │ │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
   │7. Dezvoltarea unui │MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Măsurile 6,│
   │sistem de profesionali- │(responsabili cu │ 2012 │ │ │MECTS, │7, 9, 10, │
   │zare a formatorilor din │atribuții legate de │ │ │ │ISJ, CCD │11 din │
   │domeniul educației │educația grupurilor │ │ │ │ │Liniile │
   │incluzive │dezavantajate și │ │ │ │ │directoare │
   │ │educație incluzivă) │ │ │ │ │privind │
   │ │și MMFPS (responsabili│ │ │ │ │incluziunea│
   │ │cu atribuții în for- │ │ │ │ │romilor │
   │ │marea profesională) │ │ │ │ │pentru │
   │ │ │ │ │ │ │perioada │
   │ │ │ │ │ │ │2011-2020 │
   │7.1. Formarea unui │ │ │ │nu │ │ │
   │grup interinstituțional │ │ │ │necesită│ │ │
   │(MMFPS, MECTS, Direcția │ │ │ │alocări │ │ │
   │formare continuă din │ │ │ │supli- │ │ │
   │MECTS, CNCFPA, ANOFM, │ │ │ │mentare │ │ │
   │etc.) care să definească│ANR │ │ │din │ │ │
   │și să promoveze statutul│Inspectorate școlare, │ │ │partea │ │ │
   │profesional al formato- │CCD-uri │ │ │MECTS │ │ │
   │rului în domeniul ed. │ │ │ │ │ │ │
   │incluzive │ │ │ │ │ │ │
   │7.2. Crearea unor baze │CJ/CL │ │ │nu │ │ │
   │de date la nivel jude- │ │ │ │necesită│ │ │
   │țean, în CCD-uri, pri- │ONG-uri cu experiență │ │ │alocări │ │ │
   │vind formatorii în dome-│în domeniu │ │ │supli- │ │ │
   │niul ed. incluzive. │ │ │ │mentare │ │ │
   │concomitent cu continua-│ │ │ │din │ │ │
   │rea formării acestora de│ │ │ │partea │ │ │
   │către diferiți furnizori│ │ │ │MECTS │ │ │
   │acreditați │ │ │ │ │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
   │8. Continuarea măsurilor│MECTS* │Septembrie│ A │ │Bugete │Măsurile 1,│
   │afirmative de susținere │(responsabili cu │ 2013 │ │ │MECTS, │2, 3, 4, 5,│
   │a educației grupurilor │atribuții legate de │ │ │ │ISJ, │9, 10, 11, │
   │dezavantajate, cu foca- │educația grupurilor │ │ │ │universi-│12 din │
   │lizare pe angajarea re- │dezavantajate │ │ │ │tăți │Liniile │
   │sursei umane care să │și mișcarea personalu-│ │ │ │ │directoare │
   │răspundă nevoilor iden- │lui didactic) │ │ │ │ │privind │
   │tificate │ │ │ │ │Fonduri │incluziunea│
   │ │ │ │ │ │extra- │romilor │
   │ │ │ │ │ │bugetare │pentru │
   │ │ANR │ │ │nu │Sponso- │perioada │
   │ │ │ │ │necesită│rizări │2011-2020 │
   │8.1. Asigurarea, la ni- │ │ │ │alocări │ │ │
   │velul fiecărui ISJ, a │Inspectorate școlare │ │ │supli- │ │ │
   │inspectorilor școlari de│ │ │ │mentare │ │ │
   │specialitate/metodiști- │Unități de înv. │ │ │din │ │ │
   │lor pentru educația │preuniversitar și │ │ │partea │ │ │
   │copiilor romi/minori- │universități │ │ │MECTS │ │ │
   │tăți, a mediatorilor │ │ │ │ │ │ │
   │școlari necesari │ │ │ │ │ │ │
   │8.2. Continuarea formă- │ │ │ │ │ │ │
   │rii mediatorilor școlari│Furnizori de formare │ │ │(3 me- │ │ │
   │ │acreditați │ │ │diatori │ │ │
   │ │ │ │ │școlari │ │ │
   │ │ │ │ │rromi/ │ │ │
   │ │ │ │ │județ X │ │ │
   │ │ │ │ │42 jude-│ │ │
   │ │ │ │ │țe X 5 │ │ │
   │ │ │ │ │zile/ │ │ │
   │ │ │ │ │stagiu X│ │ │
   │ │ │ │ │200 lei/│ │ │
   │ │ │ │ │zi/pers,│ │ │
   │ │ │ │ │inclusiv│ │ │
   │ │ │ │ │trans- │ │ │
   │ │ │ │ │port) │ │ │
   │ │ │ │ │TOTAL: │ │ │
   │ │ │ │ │126.000 │ │ │
   │ │ │ │ │lei/an │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │8.3. Continuarea cursu- │ │ │ │nu │ │ │
   │rilor de inițiere/per- │ │ │ │necesită│ │ │
   │fecționare a cunoștințe-│ │ │ │alocări │ │ │
   │lor de limba români des-│ │ │ │supli- │ │ │
   │tinate cadrelor didacti-│ │ │ │mentare │ │ │
   │ce de etnia roma sau │ │ │ │din │ │ │
   │neroma, calificate și │ │ │ │partea │ │ │
   │necalificate │ │ │ │MECTS │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │8.4. Acordarea de locuri│ │ │ │nu │ │ │
   │speciale pentru candida-│ │ │ │necesită│ │ │
   │ții romi în facultăți │ │ │ │alocări │ │ │
   │care formează personal │ │ │ │supli- │ │ │
   │pentru instituțiile pu- │ │ │ │mentare │ │ │
   │blice (profil psihopeda-│ │ │ │din │ │ │
   │gogie, asistentă socia- │ │ │ │partea │ │ │
   │lă, medicină etc.) │ │ │ │MECTS │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │8.5. Înființarea, la │ │ │ │nu │ │ │
   │universitățile cu tradi-│ │ │ │necesită│ │ │
   │ție, a unor departamen- │ │ │ │supli- │ │ │
   │te/secții de limba și │ │ │ │mentare │ │ │
   │cultura români │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │8.6. Elaborarea unui mo-│ │ │ │nu │ │ │
   │dul didactic privind │ │ │ │necesită│ │ │
   │educația incluzivă și │ │ │ │alocări │ │ │
   │punerea lui la dispozi- │ │ │ │supli- │ │ │
   │ția facultăților │ │ │ │mentare │ │ │
   │ │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │8.7. Formarea de volun- │ │ │ │(3 │ │ │
   │tari selectați din rân- │ │ │ │pers./ │ │ │
   │dul elevilor și al stu- │ │ │ │județX │ │ │
   │denților romi admiși pe │ │ │ │42 X 2 │ │ │
   │locurile distincte │ │ │ │zile X │ │ │
   │pentru activități de a- │ │ │ │200 lei/│ │ │
   │sistare școlară și de │ │ │ │pers/zi,│ │ │
   │consiliere în comunită- │ │ │ │inclusiv│ │ │
   │țile și familiile rome │ │ │ │trans- │ │ │
   │ │ │ │ │port) │ │ │
   │ │ │ │ │TOTAL: │ │ │
   │ │ │ │ │50.400 │ │ │
   │ │ │ │ │lei/an │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
   │9. Monitorizarea activi-│MECTS* │Septembrie│ A │Buget │ │Măsurile 1-│
   │tății ISJ și a grupuri- │(responsabili cu │ 2013 │ │MECTS │ │12 din │
   │lor/comitetelor locale │atribuții legate de │ │ │ │ │Liniile │
   │de sprijin pentru îmbu- │educația grupurilor │ │ │Bugete │ │directoare │
   │nătățirea accesului la │dezavantajate și │ │ │proiecte│ │privind │
   │educație al grupurilor │inspecție școlară) │ │ │FSE sau │ │incluziunea│
   │dezavantajate │ │ │ │alte │ │romilor │
   │ │ │ │ │surse de│ │pentru │
   │ │ │ │ │finanța-│ │perioada │
   │ │ │ │ │re │ │2011-2020 │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │9.1. Înființarea unei │ANR │ │ │nu │ │ │
   │Comisii pentru Combate- │ │ │ │necesită│ │ │
   │rea segregării și promo-│Inspectorate școlare │ │ │alocări │ │ │
   │varea calității educa- │ │ │ │supli- │ │ │
   │ției în școlile cu un │Unități de învățământ │ │ │mentare │ │ │
   │număr semnificativ de │preuniversitar │ │ │din │ │ │
   │romi │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │9.2. Elaborarea setului │ │ │ │nu │ │ │
   │de proceduri standard cu│CJ/CL │ │ │necesită│ │ │
   │privire la colaborarea │ │ │ │alocări │ │ │
   │eficientă interinstitu- │ │ │ │supli- │ │ │
   │țională la nivel jude- │ │ │ │mentare │ │ │
   │țean/local, ca parte a │Instituții centrale și│ │ │din │ │ │
   │sistemului de monito- │locale, ONG-uri cu │ │ │partea │ │ │
   │rizare │experiență în domeniu │ │ │MECTS │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │9.3. Încheierea unor │ │ │ │nu │ │ │
   │parteneriate la nivel │ │ │ │necesită│ │ │
   │central și local între │ │ │ │alocări │ │ │
   │instituții/organizații │ │ │ │supli- │ │ │
   │implicate, în vederea │ │ │ │mentare │ │ │
   │asigurării funcționali- │ │ │ │din │ │ │
   │tății sistemului de mo- │ │ │ │partea │ │ │
   │nitorizare a măsurilor │ │ │ │MECTS │ │ │
   │de intervenție aplicate │ │ │ │ │ │ │
   │la nivel județean și │ │ │ │ │ │ │
   │local │ │ │ │ │ │ │
   │9.4. Postarea pe site-ul│ │ │ │nu │ │ │
   │MECTS a unor rapoarte a-│ │ │ │necesită│ │ │
   │nuale privind educația │ │ │ │alocări │ │ │
   │incluzivă │ │ │ │supli- │ │ │
   │ │ │ │ │mentare │ │ │
   │ │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
   │10. Participarea comuni-│MECTS* │Septembrie│ A │ │Buget │Măsurile 3,│
   │tății locale la activi- │(responsabili cu │ 2011 │ │ │MECTS │8, din │
   │tăți și programe de îm- │atribuții legate de │ │ │ │Bugete │Liniile │
   │bunătățire a accesului │educația grupurilor │ │ │ │locale │directoare │
   │nediscriminatoriu al co-│dezavantajate și │ │ │ │Bugete │privind │
   │piilor din grupuri deza-│inspecție școlară) și │ │ │ │proiecte │incluziunea│
   │vantajate, aparținând │MMFPS │ │ │ │FSE sau │romilor │
   │minorității romilor, la │ │ │ │ │alte │pentru │
   │învățământ obligatoriu, │ │ │ │ │surse de │perioada │
   │în învățământul de stat │ │ │ │ │finan- │2011-2020 │
   │ │ANR │ │ │ │țare │ │
   │10.1. Constituirea, la │ │ │ │ │ │ │
   │nivel județean și, even-│Inspectorate școlare │ │ │ │nu │ │
   │tual, local a unui comi-│și DGASPC │ │ │ │necesită │ │
   │tet/grup de sprijin │ │ │ │ │alocări │ │
   │pentru îmbunătățirea │Unități de învățământ/│ │ │ │supli- │ │
   │accesului la educație │CJRAE/CRED/CRSE │ │ │ │mentare │ │
   │pentru grupuri dezavan- │ │ │ │ │din │ │
   │tajate │ │ │ │ │partea │ │
   │ │ │ │ │ │MECTS │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │10.2. Cuprinderea propu-│CJ/CL │ │ │ │nu │ │
   │nerilor acestor grupuri/│ │ │ │ │necesită │ │
   │comitete de sprijin în │ │ │ │ │alocări │ │
   │Strategiile județene │ │ │ │ │supli- │ │
   │privind îmbunătățirea │ │ │ │ │mentare │ │
   │accesului la educație │ │ │ │ │din parte│ │
   │ │ │ │ │ │MECTS │ │
   │ │ONG-uri cu experiență │ │ │ │ │ │
   │ │în domeniu │ │ │ │ │ │
   │10.3. Realizarea și dis-│ │ │ │ │nu │ │
   │tribuirea, îndeosebi în │Mass media │ │ │ │necesită │ │
   │comunitățile dezavanta- │ │ │ │ │alocări │ │
   │jate, a unor publicații/│ │ │ │ │supli- │ │
   │studii care evidențiază │ │ │ │ │mentare │ │
   │exemplele/cazuri de │ │ │ │ │din │ │
   │succes │ │ │ │ │partea │ │
   │ │ │ │ │ │MECTS │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │10.4. Promovarea și de- │ │ │ │ │nu │ │
   │rularea unor programe de│ │ │ │ │necesită │ │
   │educație parentală la │ │ │ │ │alocări │ │
   │nivel local, precum și a│ │ │ │ │supli- │ │
   │activităților/proiecte- │ │ │ │ │mentare │ │
   │lor care vizează coope- │ │ │ │ │din │ │
   │rarea școală-familie, │ │ │ │ │partea │ │
   │școală-comunitate │ │ │ │ │MECTS │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │10.5. Asigurarea vizibi-│ │ │ │ │nu │ │
   │lității evenimentelor de│ │ │ │ │necesită │ │
   │acest gen, după caz, pe │ │ │ │ │alocări │ │
   │site-ul MECTS/ISJ/CJ. │ │ │ │ │supli- │ │
   │ │ │ │ │ │mentare │ │
   │ │ │ │ │ │din │ │
   │ │ │ │ │ │partea │ │
   │ │ │ │ │ │MECTS │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼───────────┤
   │11. Informare/diseminare│MECTS* │Septembrie│ A │ │Buget SGG│Măsurile 3,│
   │referitor la segregare/ │(responsabili cu │ 2013 │ │ │ │6, 7, 8, 9 │
   │desegregare, acces ne- │atribuții legate de │ │ │ │Bugete │din Liniile│
   │discriminatoriu la edu- │educația grupurilor │ │ │ │MECTS │directoare │
   │cație, prevenirea absen-│dezavantajate, │ │ │ │ │privind │
   │teismului și abandonului│politici publice și │ │ │ │ISJ, CJ │incluziunea│
   │școlar, a abuzului și │relația cu partenerii │ │ │ │ │romilor │
   │neglijării copilului │sociali) │ │ │ │ │pentru │
   │ │ │ │ │ │ │perioada │
   │ │SGG │ │ │ │Bugete │2011-2020 │
   │11.1. Promovarea prin HG│ANR │ │ │nu │proiecte │ │
   │a strategiilor elaborate│ │ │ │necesită│FSE sau │ │
   │de MECTS în domeniul ed.│Instituții centrale │ │ │alocări │ │ │
   │timpurii, ed. parentale │(ministere implicate │ │ │supli- │ │ │
   │și ed. incluzive și ela-│în soluționarea │ │ │mentare │ │ │
   │borarea planurilor de │problematicii │ │ │din │ │ │
   │implementare ale │grupurilor │ │ │partea │ │ │
   │acestora │dezavantajate) │ │ │MECTS │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │11.2. Monitorizarea mă- │ │ │ │nu │ │ │
   │surilor integrate din │ │ │ │necesită│ │ │
   │cadrul strategiilor men-│ │ │ │alocări │ │ │
   │ționate cu sprijinul SGG│ │ │ │supli- │ │ │
   │ │ │ │ │mentare │ │ │
   │ │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │ │Inspectorate școlare │ │ │ │ │ │
   │ │CJ/CL │ │ │ │ │ │
   │11.3. Continuarea edită-│ONG-uri cu experiență │ │ │nu │ │ │
   │rii și postării pe │în domeniu │ │ │necesită│ │ │
   │site-ul MECTS a buleti- │ │ │ │alocări │ │ │
   │nului informativ elec- │ │ │ │supli- │ │ │
   │tronic privind educația │ │ │ │mentare │ │ │
   │copiilor romi │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │ │Mass media │ │ │ │ │ │
   │11.4. Înființarea la ni-│ │ │ │nu │ │ │
   │velul MECTS a unui punct│ │ │ │necesită│ │ │
   │de informare privind │ │ │ │alocări │ │ │
   │problematica grupurilor │ │ │ │supli- │ │ │
   │dezavantajate │ │ │ │mentare │ │ │
   │ │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │11.5. Asigurarea vizibi-│ │ │ │nu │ │ │
   │lității, pe site-ul │ │ │ │necesită│ │ │
   │MECTS, a documentelor și│ │ │ │alocări │ │ │
   │acțiunilor privind dese-│ │ │ │supli- │ │ │
   │gregarea școlară │ │ │ │mentare │ │ │
   │ │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │11.6. Conceperea și de- │ │ │ │nu │ │ │
   │rularea unor campanii de│ │ │ │necesită│ │ │
   │prevenire a discrimină- │ │ │ │alocări │ │ │
   │rii și de promovare a │ │ │ │supli- │ │ │
   │diversității și a prin- │ │ │ │mentare │ │ │
   │cipiilor de incluziune │ │ │ │din │ │ │
   │în sistemul educațional │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │11.7. Extinderea predă- │ │ │ │nu │ │ │
   │rii opționale a orelor │ │ │ │necesită│ │ │
   │de istoria și tradițiile│ │ │ │alocări │ │ │
   │romilor, pentru elevii │ │ │ │supli- │ │ │
   │romi și ne-romi, la │ │ │ │mentare │ │ │
   │liceu │ │ │ │din │ │ │
   │ │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │11.8. Introducerea în │ │ │ │nu │ │ │
   │Curriculum a unor teme │ │ │ │necesită│ │ │
   │privind prevenirea și │ │ │ │alocări │ │ │
   │combaterea discrimină- │ │ │ │supli- │ │ │
   │rii, promovarea diversi-│ │ │ │mentare │ │ │
   │tății, a multicultura- │ │ │ │din │ │ │
   │lismului în școală; │ │ │ │partea │ │ │
   │ │ │ │ │MECTS │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │11.9. Introducerea, la │ │ │ │nu │ │ │
   │nivelul școlilor, a unor│ │ │ │necesită│ │ │
   │programe de inițiere/ │ │ │ │alocări │ │ │
   │formare a cadrelor di- │ │ │ │supli- │ │ │
   │dactice nerome, a părin-│ │ │ │mentare │ │ │
   │ților și a elevilor │ │ │ │din │ │ │
   │neromi în spiritul res- │ │ │ │partea │ │ │
   │pectului pentru diversi-│ │ │ │MECTS │ │ │
   │tate, multiculturalism, │ │ │ │ │ │ │
   │prevenirea și combaterea│ │ │ │ │ │ │
   │discriminării, cunoaște-│ │ │ │ │ │ │
   │rea culturii și a menta-│ │ │ │ │ │ │
   │lităților rome │ │ │ │ │ │ │
   └────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴───────────┘

  ────────────
  * Prima instituție este instituție coordonatoare
  B. Ocupare
  Obiectiv: Stimularea creșterii ocupării forței de muncă a persoanelor aparținând minorității romilor și creșterea atractivității pentru investiții.
  *Font 7*
   ┌────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐
   │ Măsuri │Instituții responsabile│ Termen │Interval de│ Buget │ Observații │
   │ │ │ │ evaluare ├────────┬─────────┤ │
   │ │ │ │ │ Cost │Sursa │ │
   │ │ │ │ │ │finanțare│ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │1. Promovarea antrepre- │MMFPS, MECMA, MECTS, │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
   │norialului în rândul co-│ANR │ │ │ │structu- │ │
   │munităților locale cu un│ │ │ │ │rale │ │
   │procent însemnat de po- │Serviciile deconcen- │ │ │ │ │ │
   │pulație aparținând mino-│trate ale ministerelor│ │ │ │Buget de │ │
   │rității romilor ca solu-│de resort și ale ANR │ │ │ │stat │ │
   │ție pentru activarea │ │ │ │ │ │ │
   │partenerilor locali și │Autoritățile publice │ │ │ │Buget │ │
   │găsirea soluțiilor │locale (Consiliul │ │ │ │local │ │
   │pentru problemele com- │Județean, Consiliul │ │ │ │ │ │
   │plexe ale comunităților │Local, Primării) │ │ │ │Alte │ │
   │locale. │ │ │ │ │surse │ │
   │ │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │2. Identificarea unor │MMFPS, MECMA, MECTS, │2012-2015 │ │892 ron/│Fonduri │ │
   │oportunități de muncă │ANR │ │ │persoană│structu- │ │
   │bazate pe flexicuritate │ │ │ │ │rale │ │
   │pentru grupurile vulne- │Serviciile deconcen- │ │ │ │Buget de │ │
   │rabile, în special │trate ale ministerelor│ │ │ │stat │ │
   │pentru femeile aparți- │de resort și ale ANR │ │ │ │ │ │
   │nând minorității romilor│ │ │ │ │ │ │
   │(locuri de muncă flexi- │Autoritățile publice │ │ │ │Buget │ │
   │bile, dar având asigu- │locale (Consiliul │ │ │ │local │ │
   │rări sociale plătite), │Județean, Consiliul │ │ │ │ │ │
   │activități generatoare │Local, Primării) │ │ │ │Alte │ │
   │de venit și mici afaceri│ │ │ │ │surse │ │
   │pentru familii, programe│Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
   │de ucenicie sau tutorat,│ │ │ │ │ │ │
   │concomitent cu asigura- │ │ │ │ │ │ │
   │rea suportului pentru │ │ │ │ │ │ │
   │accesul la serviciile de│ │ │ │ │ │ │
   │educație și îngrijire: │ │ │ │ │ │ │
   │creșe și grădinițe, │ │ │ │ │ │ │
   │"școală după școală". │ │ │ │ │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │3. Adaptarea, la nevoile│MMFPS, ANR │2012-2015 │ │572ron/ │Fonduri │ │
   │pieței muncii, a cursu- │ │ │ │cursant │structu- │ │
   │rilor de formare profe- │Parteneri sociali │ │ │- preț │rale │ │
   │sională, oferite de │ │ │ │mediu al│ │ │
   │către centrele de for- │ │ │ │progra- │Buget de │ │
   │mare din structura │ │ │ │melor │stat │ │
   │ANOFM.* │ │ │ │de for- │ │ │
   │ │ │ │ │mare │Buget │ │
   │ │ │ │ │profe- │local │ │
   │ │ │ │ │sională │ │ │
   │ │ │ │ │oferite │Alte │ │
   │ │ │ │ │de ANOFM│surse │ │
   │ │ │ │ │în 2010 │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │4. Identificarea modali-│MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │Menționăm că nu există buget separat│
   │tăților de recunoaștere │ │ │ │ │structu- │pentru persoanele aparținând │
   │a competențelor profe- │ │ │ │ │rale │minorității rome pentru nici o │
   │sionale ale cetățenilor │Serviciile deconcen- │ │ │ │Buget de │măsură activă │
   │aparținând minorității │trate ale ministerelor│ │ │ │stat │ │
   │rome, obținute în afara │de resort și ANR │ │ │ │ │ │
   │cadrului formal, în sco-│ │ │ │ │ │ │
   │pul facilitării inclu- │Autoritățile publice │ │ │ │Buget │ │
   │ziunii pe piața muncii │locale (Consiliul │ │ │ │local │ │
   │a persoanelor aparținând│Județean, Consiliul │ │ │ │ │ │
   │minorității rome. │Local, Primării) │ │ │ │Alte │ │
   │ │ │ │ │ │surse │ │
   │ │Partenerii sociali │ │ │ │BAS │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │5. Acordarea, în condi- │MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
   │țiile legii, de facili- │ │ │ │ │structu- │ │
   │tăți pentru întreprinză-│ │ │ │ │rale │ │
   │tori și agenți economici│Serviciile deconcen- │ │ │ │ │ │
   │care angajează persoane │trate ale ministerelor│ │ │ │Buget de │ │
   │aparținând minorității │de resort și ale ANR │ │ │ │stat │ │
   │romilor. │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Buget │ │
   │ │ │ │ │ │local │ │
   │ │Autoritățile publice │ │ │ │ │ │
   │ │locale (Consiliul │ │ │ │Alte │ │
   │ │Județean, Consiliul │ │ │ │surse │ │
   │ │Local, Primării) │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │6. Stimularea activită- │MADR, ANR, Camerele │2012-2013 │ │ │Buget │- Politica Agricolă Comună prin │
   │ților agricole pentru │Agricole │ │ │ │european │măsurile de sprijin din Pilonul I │
   │comunitățile de romi în │ │2013-2020 │ │ │Buget │și Pilonul II se adresează tuturor │
   │concordanță cu politica │ │ │ │ │național │fermierilor din UE și nu poate în- │
   │agricolă comună și poli-│ │ │ │ │ │clude la ora actuală măsuri specifi-│
   │tica agricolă națională.│ │ │ │ │ │ce unei minorități. Dacă în perioada│
   │ │ │ │ │ │ │2013-2020 prin pilonul II (PNDR*1)) │
   │ │ │ │ │ │ │se vor accepta unele măsuri acestea │
   │ │ │ │ │ │ │se vor putea aplica și în România. │
   │ │ │ │ │ │ │- Pentru o campanie de informare și │
   │ │ │ │ │ │ │consultanță specifică pentru accesa-│
   │ │ │ │ │ │ │rea formelor de sprijin: plăți pe │
   │ │ │ │ │ │ │suprafață, plăți naționale comple- │
   │ │ │ │ │ │ │mentare pe suprafață și animale, │
   │ │ │ │ │ │ │plăți de agromediu, sprijin pentru │
   │ │ │ │ │ │ │fermele de semi-subzistență etc., │
   │ │ │ │ │ │ │ANR cu sprijinul MADR și al Camere- │
   │ │ │ │ │ │ │lor agricole ar putea identifica po-│
   │ │ │ │ │ │ │tențialii beneficiari, fermieri de │
   │ │ │ │ │ │ │minoritate romă și li se va acorda │
   │ │ │ │ │ │ │tot sprijinul prin informații și │
   │ │ │ │ │ │ │eventual consultanță. │
   │ │ │ │ │ │ │- Menționăm că în bazele de date │
   │ │ │ │ │ │ │APIA și AM-PNDR nu există date re- │
   │ │ │ │ │ │ │feritoare la beneficiarii sprijinu- │
   │ │ │ │ │ │ │lui în conformitate cu PAC care să │
   │ │ │ │ │ │ │fie cetățeni români aparținând mino-│
   │ │ │ │ │ │ │rității rome și nici nu poate fi │
   │ │ │ │ │ │ │impusă de aici înainte în formulare-│
   │ │ │ │ │ │ │le de cerere o astfel de cerință. │
   │ │ │ │ │ │ │Din acest motiv implicarea ANR │
   │ │ │ │ │ │ │pentru aceasta acțiune este │
   │ │ │ │ │ │ │crucială. │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │7. Susținerea unor pro- │MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │Menționăm că nu există buget separat│
   │grame de conștientizare │ │ │ │ │structu- │pentru persoanele aparținând │
   │a angajatorilor privind │ │ │ │ │rale │minorității rome pentru nicio măsură│
   │fenomenul de discrimi- │Serviciile deconcen- │ │ │ │Buget de │activă. │
   │nare la locul de muncă, │trate ale MMSPF și ANR│ │ │ │stat │ │
   │egalitate de șanse, │ │ │ │ │ │ │
   │hărțuire psihologică și │Autoritățile publice │ │ │ │Buget │ │
   │dialog social. │locale (Consiliul │ │ │ │local │ │
   │ │Județean, Consiliul │ │ │ │ │ │
   │ │Local, Primării) │ │ │ │Alte │ │
   │ │ │ │ │ │surse │ │
   │ │Unitatea Mobilă de │ │ │ │BAS │ │
   │ │Asistență │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │8. Inițierea unei scheme│MECMA, MMFPS, ANR │2012-2013 │ │150ron/ │Fonduri │ │
   │de micro-creditare │ │ │ │persoană│structu- │ │
   │pentru grupurile deza- │Serviciile deconcen- │ │ │ │rale │ │
   │vantajate, inclusiv │trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │
   │pentru romi, prin care │de resort și ale ANR │ │ │ │Buget de │ │
   │să se favorizeze începe-│ │ │ │ │stat │ │
   │rea de afaceri proprii, │Autoritățile publice │ │ │ │ │ │
   │cu accent pe participa- │locale (Consiliul │ │ │ │Buget │ │
   │rea femeilor rome. │Județean, Consiliul │ │ │ │local │ │
   │ │Local, Primării) │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Alte │ │
   │ │Unitatea mobilă de │ │ │ │surse │ │
   │ │asistență │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │9. Acordarea serviciilor│MMFPS, MDRT, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │Menționăm că nu există buget separat│
   │de consiliere profesio- │ │ │ │ │structu- │pentru persoanele aparținând │
   │nală persoanelor aflate │Autoritățile locale │ │ │ │rale │minorității rome pentru nicio măsură│
   │în dificultate, inclusiv│ │ │ │ │ │activă. │
   │pentru membrii minori- │Partenerii sociali │ │ │ │Buget de │ │
   │tății romilor, în vede- │ │ │ │ │stat │ │
   │rea reintegrării socia- │ │ │ │ │ │ │
   │le: identificarea surse-│ │ │ │ │Buget │ │
   │lor de finanțare pentru │ │ │ │ │local │ │
   │demararea de activități │ │ │ │ │ │ │
   │pe cont propriu, sprijin│ │ │ │ │Alte │ │
   │pentru pregătirea unui │ │ │ │ │surse │ │
   │CV și pentru participa- │ │ │ │ │BAS │ │
   │rea la un interviu, gă- │ │ │ │ │ │ │
   │sirea unui loc de muncă,│ │ │ │ │ │ │
   │facilitarea accesului la│ │ │ │ │ │ │
   │locuință socială, publi-│ │ │ │ │ │ │
   │că, privată* │ │ │ │ │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │10. Dezvoltarea unui me-│MMFPS, MDRT, MADR, ANR│2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
   │canism financiar dis- │ │ │ │ │structu- │ │
   │tinct, în cadrul progra-│Serviciile deconcen- │ │ │ │rale │ │
   │mării financiare │trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │
   │2014-2020, care să sus- │de resort și ale ANR │ │ │ │Buget de │ │
   │țină incluziunea profe- │ │ │ │ │stat │ │
   │sională a persoanelor │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
   │aparținând minorității │ │ │ │ │Buget │ │
   │rome prin activități │ │ │ │ │local │ │
   │specifice POSDRU și │ │ │ │ │ │ │
   │POSCCE, concomitent cu │ │ │ │ │Alte │ │
   │asigurarea cadrului │ │ │ │ │surse │ │
   │instituțional necesar │ │ │ │ │ │ │
   │implementării unor │ │ │ │ │ │ │
   │astfel de acțiuni în │ │ │ │ │ │ │
   │cadrul Agenției │ │ │ │ │ │ │
   │Naționale pentru Romi. │ │ │ │ │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │11. Eficientizarea par- │MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
   │teneriatelor cu actori │ │ │ │ │structu- │ │
   │relevanți pe piața mun- │Servicii deconcen- │ │ │ │rale │ │
   │cii din plan local: sin-│trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │
   │dicate, patronate, uni- │de resort și ale ANR │ │ │ │Buget de │ │
   │versități, centre de │ │ │ │ │stat │ │
   │formare profesională, │Autoritățile publice │ │ │ │ │ │
   │unități de învățământ, │locale (Consiliul │ │ │ │Buget │ │
   │ONG-uri, autorități │Județean, Consiliul │ │ │ │local │ │
   │publice locale etc. │Local, Primării) │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Alte │ │
   │ │Parteneri sociali │ │ │ │surse │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │12. Crearea unor meca- │Autoritățile publice │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
   │nisme prin care angaja- │locale (Consiliul │ │ │ │structu- │ │
   │torii să fie cointere- │Județean, Consiliul │ │ │ │rale │ │
   │sați, incluzând posibile│Local, Primării) │ │ │ │ │ │
   │facilități la nivel │ │ │ │ │Buget de │ │
   │local pentru antrepreno-│Parteneri sociali │ │ │ │stat │ │
   │rii care angajează per- │ │ │ │ │ │ │
   │soane aparținând minori-│ │ │ │ │Buget │ │
   │tății rome, în special a│ │ │ │ │local │ │
   │celor care au familii cu│ │ │ │ │ │ │
   │mai mulți copii și sunt │ │ │ │ │Alte │ │
   │lipsiți de mijloace de │ │ │ │ │surse │ │
   │subzistență │ │ │ │ │ │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │13. Organizarea de cur- │MMFPS, MECTS, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
   │suri prin care persoane-│ │ │ │ │structu- │ │
   │le aparținând minorită- │Servicii deconcen- │ │ │ │rale │ │
   │ții rome sunt învățate │trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │
   │cum să elaboreze un plan│de resort și ale ANR │ │ │ │Buget de │ │
   │de afaceri și să iniție-│ │ │ │ │stat │ │
   │ze o afacere, formare în│Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
   │managementul afacerilor,│ │ │ │ │Buget │ │
   │formare în managementul.│ │ │ │ │local │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Alte │ │
   │ │ │ │ │ │surse │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │14. Încurajarea iniția- │MMFPS, MECMA, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
   │tivelor de afaceri baza-│ │ │ │ │structu- │ │
   │te pe responsabilitate │Serviciile deconcen- │ │ │ │rale │ │
   │socială prin facilitarea│trate ale ministerelor│ │ │ │ │ │
   │accesului la informații,│de resort și ale ANR │ │ │ │Buget de │ │
   │concomitent cu acordarea│ │ │ │ │stat │ │
   │de sprijin și consultan-│Autoritățile publice │ │ │ │ │ │
   │ță pentru atragerea sur-│locale (Consiliul │ │ │ │Buget │ │
   │selor de finanțare/cre- │Județean, Consiliul │ │ │ │local │ │
   │ditare și implementarea │Local, Primării) │ │ │ │ │ │
   │afacerilor/proiectelor. │Parteneri sociali │ │ │ │Alte │ │
   │ │ │ │ │ │surse │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │15. Ajustarea cadrului │MMFPS, ANR │2012-2013 │ │ │Fonduri │ │
   │legislativ cu impact │ │ │ │ │structu- │ │
   │asupra inserției profe- │Parteneri sociali │ │ │ │rale │ │
   │sionale a grupurilor │ │ │ │ │ │ │
   │vulnerabile, inclusiv a │ │ │ │ │Buget de │ │
   │persoanelor aparținând │ │ │ │ │stat │ │
   │minorității rome. │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Buget │ │
   │ │ │ │ │ │local │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Alte │ │
   │ │ │ │ │ │surse │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │16. Dezvoltarea unui me-│MMFPS, INS, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
   │canism de monitorizare a│ │ │ │ │structu- │ │
   │incluziunii persoanelor │Parteneri sociali │ │ │ │rale │ │
   │aparținând minorității │ │ │ │ │ │ │
   │rome pe piața muncii la │ │ │ │ │Buget de │ │
   │nivel local, județean și│ │ │ │ │stat │ │
   │național │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Buget │ │
   │ │ │ │ │ │local │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Alte │ │
   │ │ │ │ │ │surse │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │17. Diversificarea ofer-│MMFPS, MECTS, ANR │2012-2015 │ A │ │Fonduri │ │
   │tei locurilor de muncă │ │ │ │ │structu- │ │
   │pentru grupurile vulne- │Partenerii sociali │ │ │ │rale │ │
   │rabile pe măsura califi-│ │ │ │ │ │ │
   │cărilor lor. │ │ │ │ │Buget de │ │
   │ │ │ │ │ │stat │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Buget │ │
   │ │ │ │ │ │local │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Alte │ │
   │ │ │ │ │ │surse │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │18. Stimularea obținerii│MMFPS, MECMA, ANR │2012-2013 │ A │ │Fonduri │ │
   │de autorizații pentru │Serviciile deconcen- │ │ │ │strutu- │ │
   │anumite activități (meș-│trate ale ministerelor│2013-2020 │ │ │rale │ │
   │teșuguri, artizanat │de resort și ale ANR │ │ │ │ │ │
   │etc.), susținerea unor │ │ │ │ │Buget de │ │
   │asociații meșteșugărești│Autoritățile publice │ │ │ │stat │ │
   │în care meșteșugarii din│locale (Consiliul │ │ │ │ │ │
   │cadrul minorității rome │Județean, Consiliul │ │ │ │Buget │ │
   │să practice ocupațiile │Local, Primării) │ │ │ │local │ │
   │lor. │Parteneri sociali │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Alte │ │
   │ │ │ │ │ │surse │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │19. Identificarea unor │MECMA, MCCP, MADR, ANR│2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
   │piețe concrete de desfa-│ │ │ │ │structu- │ │
   │cere pentru produsele │Serviciile deconcen- │ │ │ │rale │ │
   │meșteșugarilor și │trate ale MECMA și ANR│ │ │ │ │ │
   │artizanilor. │ │ │ │ │Buget de │ │
   │ │ │ │ │ │stat │ │
   │ │Autoritățile publice │ │ │ │ │ │
   │ │locale (Consiliul │ │ │ │Buget │ │
   │ │Județean, Consiliul │ │ │ │local │ │
   │ │Local, Primării) │ │ │ │ │ │
   │ │Parteneri sociali │ │ │ │Alte │ │
   │ │ │ │ │ │surse │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │20. Sprijinirea, în con-│MECMA │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
   │dițiile legislației în │ │ │ │ │structu- │ │
   │vigoare, a IMM-urilor │ │ │ │ │rale │ │
   │aparținând persoanelor │ │ │ │ │ │ │
   │provenite din rândul mi-│ │ │ │ │Buget de │ │
   │norității romilor, prin │ │ │ │ │stat │ │
   │sistemul de credite │ │ │ │ │ │ │
   │avantajoase. │ │ │ │ │Buget │ │
   │ │ │ │ │ │local │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │Alte │ │
   │ │ │ │ │ │surse │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │21. Organizarea unor │MMFPS, ANR │2012-2015 │ │ │Fonduri │ │
   │campanii de stimulare a │ │ │ │ │structu- │ │
   │înregistrării persoane- │Servicii deconcen- │ │ │ │rale │ │
   │lor aparținând minori- │trate ale MMFPS și ANR│ │ │ │ │ │
   │tății romilor, neocupate│ │ │ │ │Buget de │ │
   │și de sensibilizare a │Autoritățile publice │ │ │ │stat │ │
   │angajatorilor. │locale (Consiliul │ │ │ │ │ │
   │ │Județean, Consiliul │ │ │ │Buget │ │
   │ │Local, Primării) │ │ │ │local │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │Parteneri sociali │ │ │ │Alte │ │
   │ │ │ │ │ │surse │ │
   │ │ │ │ │ │BAS │ │
   ├────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────────────────────────────────┤
   │22. Stimularea implică- │MADR │2012-2013 │ A │ │Buget │Nu se poate estima costul, deoarece │
   │rii minorităților națio-│ │ │ │ │european │acesta este strict legat de │
   │nale în strategiile lo- │ │ │ │ │Buget │competiția de proiecte și │
   │cale de dezvoltare: prin│ │ │ │ │local │rezultatele evaluării acestora. │
   │axa LEADER din PNDR │ │ │ │ │ │ │
   │există în cadrul crite- │ │ │ │ │ │ │
   │riilor de selecție un │ │ │ │ │ │ │
   │criteriu specific prin │ │ │ │ │ │ │
   │care se acordă 5 puncte │ │ │ │ │ │ │
   │în cazul în care parte- │ │ │ │ │ │ │
   │neriatul public-privat │ │ │ │ │ │ │
   │al Grupului de Acțiune │ │ │ │ │ │ │
   │Locală are în componență│ │ │ │ │ │ │
   │reprezentanți ai minori-│ │ │ │ │ │ │
   │tăților naționale. │ │ │ │ │ │ │
   └────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────────────────────────────────┘

  ────────────
  *1) Obiectivele Programului Național Dezvoltare Rurală respectă legislația secundară a Comunității Europene referitoare la prevenirea oricăror forme de discriminare bazate pe sex, rasă, origine etnică, convingeri religioase sau credințe, invaliditate, vârstă sau orientarea sexuală. Sprijinul acordat prin acest program este accesibil tuturor potențialilor beneficiari, odată îndeplinite anumite criterii de eligibilitate prestabilite.
  * Măsuri prioritizate
  C. SĂNĂTATE
  Obiectiv: Stimularea măsurilor de promovare a sănătății care să contribuie la creșterea accesului cetățenilor aparținând minorității romilor la serviciile de sănătate publică și la creșterea speranței de viață.
  *Font 7*
   ┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────────────┬────────────┐
   │ Măsuri │Instituții responsabile │ Termen │ Interval de │ Buget │ Observații │
   │ │ │ │ evaluare ├────────┬───────────────┤ │
   │ │ │ │ (L, T, S, │ Cost │ Surse de │ │
   │ │ │ │ A) │ │ finanțare │ │
   ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
   │1. Campanii de vaccinare a │MS (DSP-uri, INSP), │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat -│ │
   │copiilor nevaccinați din │Autoritățile administrației│ │ │ │Plan Național │ │
   │comunitățile de cetățeni │publice locale │ │ │ │de Imunizare │ │
   │români de etnie romă │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
   │2. Campanii de evaluare a │MS (DSP-uri, INSP), │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
   │stării de sănătate a cetă- │Autoritățile administrației│ │ │ │alte finanțări │ │
   │țenilor români de etnie │publice locale │ │ │ │ │ │
   │romă │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
   │3. Campanii de educație sa-│MS (DSP-uri, INSP), │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
   │nitară privind TBC a cetă- │MECTS, Autoritățile │ │ │ │alte finanțări │ │
   │țenilor români de etnie │administrației publice │ │ │ │ │ │
   │romă │locale │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
   │4. Campanii de educație sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
   │nitară privind HIV/SIDA a │Autoritățile administrației│ │ │ │alte finanțări │ │
   │cetățenilor români de etnie│publice locale │ │ │ │ │ │
   │romă │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
   │5. Campanii de educație sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
   │nitară privind BTS (Bolile │Autoritățile administrației│ │ │ │alte finanțări │ │
   │cu transmitere sexuală) a │publice locale │ │ │ │ │ │
   │cetățenilor români de etnie│ │ │ │ │ │ │
   │romă │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
   │6. Campanii de educație sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
   │nitară privind principiile │Autoritățile administrației│ │ │ │alte finanțări │ │
   │generale de educație sani- │publice locale │ │ │ │ │ │
   │tară a cetățenilor români │ │ │ │ │ │ │
   │de etnie romă │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
   │7. Campanii de educație sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │2012-2013 │S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
   │nitară privind igiena pri- │Autoritățile administrației│ │ │ │alte finanțări │ │
   │mară în cadrul comunități- │publice locale │ │ │ │ │ │
   │lor cetățenilor români de │ │ │ │ │ │ │
   │etnie romă │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
   │8. Campanii de educație sa-│MS (DSP-uri, INSP), MECTS, │Rapoartele│S (Semestrial)│ │Buget de stat, │ │
   │nitară privind alimentația │MADR, ANSVSA, Autoritățile │semestri- │ │ │alte finanțări │ │
   │sănătoasă a cetățenilor │administrației publice │ale ale │ │ │ │ │
   │români de etnie romă │locale │MS, SGG, │ │ │ │ │
   │ │ │ANR, │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │Rapoartele│ │ │ │ │
   │ │ │APL: BJR, │ │ │ │ │
   │ │ │experți │ │ │ │ │
   │ │ │locali, │ │ │ │ │
   │ │ │mediatori │ │ │ │ │
   │ │ │sanitari │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼───────────────┼────────────┤
   │9. Campanii uzuale de │MS (DSP-uri, INSP), │Rapoartele│2012- 2013 │ │Buget de stat, │ │
   │vaccinare a cetățenilor │Autoritățile administrației│semestri- │ │ │alte finanțări │ │
   │români de etnie romă │publice locale │ale │ │ │ │ │
   │conform PNI │ │ale MS, │ │ │ │ │
   │ │ │SGG, ANR, │ │ │ │ │
   └───────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────────┴────────┴───────────────┴────────────┘

  D. LOCUIRE ȘI MICĂ Infrastructură
  Obiectiv: Asigurarea de către instituțiile centrale, locale și partenerii sociali, a condițiilor de locuit decente în comunitățile defavorizate din punct de vedere economic și social, precum și asigurarea accesului la servicii publice și mică infrastructură
  *Font 7*
   ┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────────┐
   │ Măsuri │Instituții responsabile │ Termen │ Interval de │ Buget │ Observații │
   │ │ │ │ evaluare ├──────────┬───────────────┤ │
   │ │ │ │ L - Lunar │ Cost │ Surse de │ │
   │ │ │ │ T - Trimes │ │ finanțare │ │
   │ │ │ │ S - Semes │ │ │ │
   │ │ │ │ A - Anual │ │ │ │
   ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
   │I. Măsuri pentru creșterea │MDRT*, │2012 │ 2012 S │ACT │MDRT │ │
   │sustenabilității procesului│MMFPS │ │ │INTERNĂ │ │ │
   │de incluziune a cetățenilor│ANR │ │ │Costuri │ │ │
   │români aparținând minorită-│Autoritățile publice locale│ │ │cu per- │ │ │
   │ții rome, creșterea încre- │Parteneri sociali │ │ │sonalul │ │ │
   │derii și combaterea │ │ │ │ │ │ │
   │sărăciei │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │1. Elaborare de metodologii│ │ │ │ │ │ │
   │de pregătire a planului de │ │ │ │ │ │ │
   │dezvoltare locala pentru │ │ │ │ │ │ │
   │zonele cu populație deza- │ │ │ │ │ │ │
   │vantajată și nivel ridicat │ │ │ │ │ │ │
   │de sărăcie în scopul iden- │ │ │ │ │ │ │
   │tificării de proiecte │ │ │ │ │ │ │
   │integrate ├───────────────────────────┤ │ │ │ │ │
   │2. Promovarea prin măsuri │MDRT* │ │2013-2020 │ │POM │ │
   │legislative și de reglemen-│MMFPS │ │A │ │POS │ │
   │tare a inițiativelor │Universități din inv. │ │ │ │M.COM │ │
   │privind activități economi-│Pre-MS │2013-2020 │ │ │Donori │ │
   │ce, bazate pe competențe și│ │ │ │ │europeni │ │
   │tradiții specifice comuni- │(furnizare de know-how │ │ │ │ │ │
   │tății romilor, care pot │în domeniile industrii │ │ │ │Fonduri │ │
   │crea locuri de muncă și pot│verzi, │2013-2020 │ │ │europene │ │
   │contribui la procesul de │managementul deșeurilor, │ │ │ ├───────────────┤ │
   │creștere a încrederii. │casa verde) │ │ │ │Donori │ │
   │3. Dezvoltarea de centre ├───────────────────────────┤ │ │ │europeni │ │
   │sociale, multifuncționale, │MDRT* │ │ │ │Fonduri │ │
   │având ca obiectiv crearea │MMP │ │ │ │europene │ │
   │de locuri de muncă prin în-│ │ │ │ │Investiții │ │
   │curajarea inovării în dome-│(asistență privind │ │ │ │private │ │
   │niul dezvoltării de unități│accesarea │ │ │ │Bugetul │ │
   │economice care să furnizeze│prognozelor de mediu) │ │ │ │de stat │ │
   │bunuri și servicii necesare│ │ │ │ │ │ │
   │comunității, în special, în│ │ │ │ │ │ │
   │mediul rural, în zonele/ │ │ │ │ │ │ │
   │comunitățile locuite pre- │ │ │ │ │ │ │
   │ponderent de romi, scopul │ │ │ │ │ │ │
   │acestor centre fiind acor- │ │ │ │ │ │ │
   │darea de servicii sociale │ │ │ │ │ │ │
   │integrate, focusate pe edu-│ │ │ │ │ │ │
   │cație, formare vocațională │ │ │ │ │ │ │
   │și ocupare, facilitarea │ │ │ │ │ │ │
   │dialogului comunitar pentru│ │ │ │ │ │ │
   │creșterea incluziunii, re- │ │ │ │ │ │ │
   │ducerea discriminării │ │ │ │ │ │ │
   │managementul crizelor. │ │ │ │ │ │ │
   │Realizare de proiecte │ │ │ │ │ │ │
   │pilot. Sprijinirea dezvol- │ │ │ │ │ │ │
   │tării durabile a orașelor -│ │ │ │ │ │ │
   │poli urbani de creștere. │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │4. Dezvoltarea de proiecte │ │ │ │ │ │ │
   │integrate în parteneriat cu│ │ │ │ │ │ │
   │departamente din alte mi- │ │ │ │ │ │ │
   │nistere, instituții centra-│ │ │ │ │ │ │
   │le și locale, autorități │ │ │ │ │ │ │
   │locale pentru inițierea de │ │ │ │ │ │ │
   │programe integrate și │ │ │ │ │ │ │
   │măsuri de intervenție care │ │ │ │ │ │ │
   │să poată beneficia de surse│ │ │ │ │ │ │
   │de finanțare multiple în- │ │ │ │ │ │ │
   │clusiv fonduri europene și │ │ │ │ │ │ │
   │investiții private. Ex: │ │ │ │ │ │ │
   │reconstrucția de spații, │ │ │ │ │ │ │
   │site-uri tradiționale des- │ │ │ │ │ │ │
   │tinate turismului care să │ │ │ │ │ │ │
   │actualizeze activități │ │ │ │ │ │ │
   │practicate în comunități │ │ │ │ │ │ │
   │arhaice. Posibil partene- │ │ │ │ │ │ │
   │riat cu MCPN. │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │Domenii │ │ │ │ │ │ │
   │● Prezervarea patrimoniului│ │ │ │ │ │ │
   │tradițional, încurajarea │ │ │ │ │ │ │
   │producătorilor și meșteșu- │ │ │ │ │ │ │
   │garilor tradiționali, re- │ │ │ │ │ │ │
   │constituirea de valori ma- │ │ │ │ │ │ │
   │teriale și spirituale în │ │ │ │ │ │ │
   │contextul unei politici în-│ │ │ │ │ │ │
   │tegrate. Susținerea │ │ │ │ │ │ │
   │IMM-urilor având aceste │ │ │ │ │ │ │
   │obiecte de activitate ca │ │ │ │ │ │ │
   │modalitate de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
   │regională durabilă (cola- │ │ │ │ │ │ │
   │borare cu MCPN) │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │● Implementarea unor pro- │ │ │ │ │ │ │
   │grame privind protecția │ │ │ │ │ │ │
   │mediului cum ar fi: casa │ │ │ │ │ │ │
   │verde, reabilitarea termi- │ │ │ │ │ │ │
   │că, industrii verzi │ │ │ │ │ │ │
   │(MMP, MMFPS, MECMA) │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │5. Crearea de centre de │ │ │ │ │ │ │
   │instruire și reconversie │ │ │ │ │ │ │
   │structurate și actualizare │ │ │ │ │ │ │
   │a competențelor la nivel │ │ │ │ │ │ │
   │regional și pe domenii de │ │ │ │ │ │ │
   │activitate bazate pe │ │ │ │ │ │ │
   │e-leaming; dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │
   │infrastructură necesară │ │ │ │ │ │ │
   │pentru unități de instruire│ │ │ │ │ │ │
   │în parteneriat cu universi-│ │ │ │ │ │ │
   │tăți și instituții de învă-│ │ │ │ │ │ │
   │țământ pentru: creșterea │ │ │ │ │ │ │
   │competențelor în domeniul │ │ │ │ │ │ │
   │utilizării computerului, │ │ │ │ │ │ │
   │creșterea competențelor în │ │ │ │ │ │ │
   │meserii noi sau îmbunătăți-│ │ │ │ │ │ │
   │rea cunoștințelor în dome- │ │ │ │ │ │ │
   │nii deja cunoscute. Pache- │ │ │ │ │ │ │
   │tele de lecții vor fi pre- │ │ │ │ │ │ │
   │gătite de instituții │ │ │ │ │ │ │
   │specializate │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
   │II. Măsuri pentru creșterea│ │2012 │S │ │ │ │
   │calității locuirii - adap- │ │2013-2020 │S │ │ │ │
   │tarea și completarea legis-│ │ │ │ │ │ │
   │lației în vigoare în sensul│ │ │ │ │ │ │
   │reglementării modului de │ │ │ │ │ │ │
   │garantare a calității locu-│ │ │ │ │ │ │
   │irii și intervenției în caz│ │ │ │ │ │ │
   │de situații de urgență │ │ │ │ │ │ │
   │precum și de creșterea în- │ │ │ │ │ │ │
   │cluziunii sociale prin │ │ │ │ │ │ │
   │crearea de soluții pentru │ │ │ │ │ │ │
   │categoriile defavorizate, │ │ │ │ │ │ │
   │vulnerabile sau expuse │ │ │ │ │ │ │
   │discriminării. │ │ │ │ │ │ │
   │1. activitate legislativă │ │ │ │ │ │ │
   │privind capacitatea de în- │ │ │ │ │ │ │
   │tervenție a statului în do-│ │ │ │ │ │ │
   │meniul locuirii, cu privire│ │ │ │ │ │ │
   │la soluționarea dificultă- │ │ │ │ │ │ │
   │ților categoriilor defavo- │ │ │ │ │ │ │
   │rizate inclusiv cetățenii │ │ │ │ │ │ │
   │români aparținând minorită-│ │ │ │ │ │ │
   │ții rome │ │ │ │ │ │ │
   │2. Precizări privind regi- │ │ │ │ │ │ │
   │mul locuințelor sociale și │ │ │ │ │ │ │
   │drepturile grupurilor │ │ │ │ │ │ │
   │dezavantajate │ │ │ │ │ │ │
   │a. reglementări privind │ │ │ │ │ │ │
   │dezvoltarea și utilizarea │ │ │ │ │ │ │
   │fondului de locuințe la │ │ │ │ │ │ │
   │nivel local; │ │ │ │ │ │ │
   │b. reglementarea chiriilor │ │ │ │ │ │ │
   │și relațiilor dintre pro- │ │ │ │ │ │ │
   │prietari și chiriași; │ │ │ │ │ │ │
   │c. asigurarea gradului de │ │ │ │ │ │ │
   │flexibilitate necesar în │ │ │ │ │ │ │
   │cadrul politicilor publice │ │ │ │ │ │ │
   │care să permită adaptarea │ │ │ │ │ │ │
   │la cerințele derivate din │ │ │ │ │ │ │
   │modul de viață și cultura │ │ │ │ │ │ │
   │tradițională a persoanelor │ │ │ │ │ │ │
   │care provin din comunitatea│ │ │ │ │ │ │
   │romă │ │ │ │ │ │ │
   │d. completarea prevederilor│ │ │ │ │ │ │
   │Legii nr. 152 cu privire la│ │ │ │ │ │ │
   │criteriile de atribuire de │ │ │ │ │ │ │
   │locuințe sociale astfel │ │ │ │ │ │ │
   │încât să poată beneficia de│ │ │ │ │ │ │
   │acestea și cetățenii români│ │ │ │ │ │ │
   │aparținând minorității │ │ │ │ │ │ │
   │rome. │ │ │ │ │ │ │
   │e. Completarea și adaptarea│ │ │ │ │ │ │
   │Legii nr. 162/2002 privind │ │ │ │ │ │ │
   │locuirea pentru persoane │ │ │ │ │ │ │
   │defavorizate la cerințele │ │ │ │ │ │ │
   │specifice cetățenilor │ │ │ │ │ │ │
   │români aparținând minorită-│ │ │ │ │ │ │
   │ții rome. │ │ │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
   │III. Dezvoltarea de progra-│MDRT* │2012 │S │"Sistem │Buget │ │
   │me de construcție de locu- │ │2013-2020 │S │integrat │MDRT │ │
   │ințe sociale │ │ │ │de │ │ │
   │1. reabilitarea unor clă- │ │ │ │reabili- │Fonduri │ │
   │diri aflate în proprietatea│ │ │ │tare a │europene │ │
   │autorităților locale cu │ │ │ │sisteme- │ │ │
   │fonduri guvernamentale sau │ │ │ │lor de │ │ │
   │fonduri europene, astfel │ │ │ │alimen- │ │ │
   │încât atribuirea locuințe- │ │ │ │tare cu │ │ │
   │lor să se poată face fără │ │ │ │apă și │ │ │
   │a se ține seama de venitu- │ │ │ │canali- │ │ │
   │le de care beneficiarii │ │ │ │zare, a │ │ │
   │dispun. Acolo unde este │ │ │ │stații- │ │ │
   │cazul se va prevedea │ │ │ │lor de │ │ │
   │participarea viitorilor │ │ │ │tratare │ │ │
   │locatari la activitatea de │ │ │ │a apei │ │ │
   │de construcții în funcție │ │ │ │potabile │ │ │
   │de calificare. │ │ │ │și sta- │ │ │
   │ │ │ │ │țiilor │ │ │
   │2. Asigurarea creșterii │ │ │ │de epu- │ │ │
   │calității locuirii în comu-│ │ │ │rare a │ │ │
   │nități sărace prin include-│ │ │ │apelor │ │ │
   │rea pe liste de priorități │ │ │ │uzate în │ │ │
   │a localităților care nece- │ │ │ │locali- │ │ │
   │sită infrastructură de uti-│ │ │ │tățile │ │ │
   │lități aducțiune de apă și │ │ │ │cu o │ │ │
   │canalizare - și care are │ │ │ │popula- │ │ │
   │populația majoritară forma-│ │ │ │ție de │ │ │
   │tă din cetățeni aparținând │ │ │ │până la │ │ │
   │minrității rome. │ │ │ │50.000 │ │ │
   │ │ │ │ │locui- │ │ │
   │3. Stimularea autorităților│ │ │ │tori" │ │ │
   │locale în vederea include- │ │ │ │ │ │ │
   │rii activității de con- │ │ │ │ │ │ │
   │strucții de locuințe socia-│ │ │ │ │ │ │
   │le pentru grupuri defavori-│ │ │ │ │ │ │
   │zate inclusiv ca parte a │ │ │ │ │ │ │
   │proiectelor de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
   │în zone urbane și prin con-│ │ │ │ │ │ │
   │siderarea acestui obiectiv │ │ │ │ │ │ │
   │drept criteriu de eligibi- │ │ │ │ │ │ │
   │litate în diferite catego- │ │ │ │ │ │ │
   │rii de programe │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │A. Programul-pilot "Locuin-│ │ │ │ │ │ │
   │țe sociale pentru comunită-│ │ │ │ │ │ │
   │țile de romi" realizat prin│ │ │ │ │ │ │
   │Agenția Națională pentru │ │ │ │ │ │ │
   │Locuințe conform Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
   │Guvernului nr. 1.237/2008: │ │ │ │ │ │ │
   │Programul-pilot "Locuințe │ │ │ │ │ │ │
   │sociale pentru comunitățile│ │ │ │ │ │ │
   │de romi", reprezintă o com-│ │ │ │ │ │ │
   │ponentă experimentală │ │ │ │ │ │ │
   │pentru aplicarea Strategiei│ │ │ │ │ │ │
   │Guvernului României de îm- │ │ │ │ │ │ │
   │bunătățire a situației ro- │ │ │ │ │ │ │
   │milor, prin care se asigură│ │ │ │ │ │ │
   │construirea unui număr de │ │ │ │ │ │ │
   │300 de locuințe sociale, în│ │ │ │ │ │ │
   │cele 8 regiuni de dezvolta-│ │ │ │ │ │ │
   │re ale României, la care să│ │ │ │ │ │ │
   │aibă acces prioritar mem- │ │ │ │ │ │ │
   │brii ai comunitățile de │ │ │ │ │ │ │
   │romi cu venituri reduse. │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │B. Programul de construcții│ │ │ │ │ │ │
   │de locuințe sociale desti- │ │2012 │ │ 6.000.000│ │ │
   │nate chiriașilor evacuați │ │ │ │ lei │ │ │
   │din locuințele retrocedate │ │ │ │ │Credite │ │
   │foștilor proprietari, deru-│ │ │ │ │bugetare │ │
   │lat conform Ordonanței de │ │ │ │40.000.000│ │ │
   │urgență a Guvernului │ │ │ │ lei │ │ │
   │nr. 74/2007, cu modificări-│ │ │ │ │ │ │
   │le și completările ulte- │ │ │ │ │ │ │
   │rioare. În anul 2011, prin │ │ │ │ │ │ │
   │acest Program au fost pro- │ │ │ │ │ │ │
   │puse a se finanța 31 de │ │ │ │ │ │ │
   │obiective de investiții din│ │ │ │ │ │ │
   │29 de localități amplasate │ │ │ │ │ │ │
   │în 19 județe, cu un total │ │ │ │ │ │ │
   │de 1.340 de apartamente │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │C. Programul de construcții│ │2012 │ │40.000.000│ │ │
   │de locuințe sociale derulat│ │ │ │ lei│ │ │
   │în baza prevederilor Legii │ │ │ │ │ │ │
   │locuinței nr. 114/1996, │ │ │ │ │ │ │
   │republicată, cu modificări-│ │ │ │ │ │ │
   │le și completările ulte- │ │ │ │ │ │ │
   │rioare. În anul 2011, au │ │ │ │ │ │ │
   │fost propuse a se finanța │ │ │ │ │ │ │
   │de la bugetul de stat, prin│ │ │ │ │ │ │
   │bugetul Ministerului │ │ │ │ │ │ │
   │Dezvoltării Regionale și │ │ │ │ │ │ │
   │Turismului, un număr de 24 │ │ │ │ │ │ │
   │de obiective de investiții │ │ │ │ │ │ │
   │cu un total de 1.022 de │ │ │ │ │ │ │
   │apartamente, amplasate în │ │ │ │ │ │ │
   │21 de localități din 18 │ │ │ │ │ │ │
   │județe. │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │D. Programul "Renașterea │ │2012 │ │30.000.000│ │ │
   │satului românesc - 10 │ │ │ │ lei│ │ │
   │case pentru specialiști" │ │ │ │ │ │ │
   │derulat prin Agenția │ │ │ │ │ │ │
   │Națională pentru Locuințe, │ │ │ │ │ │ │
   │conform prevederilor │ │ │ │ │ │ │
   │Hotărârii Guvernului │ │ │ │ │ │ │
   │nr. 151/2010: Agenția │ │ │ │ │ │ │
   │Națională pentru Locuințe │ │ │ │ │ │ │
   │a centralizat solicitările │ │ │ │ │ │ │
   │depuse de autoritățile ad- │ │ │ │ │ │ │
   │ministrației publice locale│ │ │ │ │ │ │
   │din 1.526 de localități de │ │ │ │ │ │ │
   │pe întreg cuprinsul țării, │ │ │ │ │ │ │
   │pentru realizarea a 13.000 │ │ │ │ │ │ │
   │de locuințe în mediul │ │ │ │ │ │ │
   │rural. │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │ │ │ │
   │E. INFRASTRUCTURA ÎN DOME- │ │2012 │ │ 2.000.000│ │ │
   │NIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE │ │ │ │ lei│ │ │
   │Denumire proiect: 10.000 km│ │ │ │ │ │ │
   │drumuri județene și de │ │ │ │ │ │ │
   │interes local │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │T.G │ │ │
   │ │ │ │ │8.600.0003│ │ │
   │ │ │ │ │ 3.299.000│ │ │
   │ │ │ │ │ 3.299.000│ │ │
   │ │ │ │ │ 2.002.000│ │ │
   │ │ │2012 │ │ │ │ │
   │ │ │2012 │ │ │ │ │
   │ │ │2013 │ │ │ │ │
   ├───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────────────┤
   │IV. │MDRT* │2012 │S │ │ │* partene- │
   │ │ONG │2013-2020 │ │ │ │riat în ve- │
   │ │ │ │ │ │ │derea iden- │
   │1. Asigurarea unui grad de │ │ │ │ │ │tificării │
   │transparență și oportunita-│ │ │ │ │ │localități- │
   │te a activității în dome- │ │ │ │ │ │lor cu gru- │
   │niul politicilor ce vizea- │ │ │ │ │ │puri mari de│
   │ză incluziunea cetățenilor │ │ │ │ │ │populație │
   │români aparținând minori- │ │ │ │ │ │romă, │
   │tății rome: creșterea │ │ │ │ │ │inclusiv în │
   │rolului consultărilor │ │ │ │ │ │vederea │
   │din cadrul comunităților │ │ │ │ │ │realizării │
   │pentru romi din cadrul │ │ │ │ │ │de programe │
   │MDRT în fundamentarea │ │ │ │ │ │de creștere │
   │politicilor publice și │ │ │ │ │ │a încrede- │
   │programelor dedicate │ │ │ │ │ │rii, de │
   │persoanelor ce fac parte │ │ │ │ │ │creștere a │
   │din minoritatea romă; │ │ │ │ │ │solidarită- │
   │organizarea de consultări │ │ │ │ │ │ții, de pro-│
   │regionale pe teme vizând │ │ │ │ │ │movare a │
   │locuirea și crearea de lo- │ │ │ │ │ │persoanelor │
   │curi de muncă. │ │ │ │ │ │care au reu-│
   │2. promovarea cazurilor de │ │ │ │ │ │șit în pro- │
   │succes în creșterea calită-│ │ │ │ │ │cesul de în-│
   │ții locuirii pentru cetățe-│ │ │ │ │ │țelegere și │
   │nii români aparținând mi- │ │ │ │ │ │au devenit │
   │norității rome atât ca mo- │ │ │ │ │ │cazuri de │
   │dalitate de transfer de │ │ │ │ │ │succes │
   │bune practici cât și ca │ │ │ │ │ │ │
   │acțiune în sensul creșterii│ │ │ │ │ │ │
   │încrederii. │ │ │ │ │ │ │
   │● Promovarea de modele de │ │ │ │ │ │ │
   │road-map pentru asigurarea │ │ │ │ │ │ │
   │unei activități coerente în│ │ │ │ │ │ │
   │domeniul construcțiilor și │ │ │ │ │ │ │
   │reabilitării de spații de │ │ │ │ │ │ │
   │locuit │ │ │ │ │ │ │
   │● Promovarea de tehnologii │ │ │ │ │ │ │
   │eficiente care permit creș-│ │ │ │ │ │ │
   │terea productivității │ │ │ │ │ │ │
   │● Calificarea intensivă a │ │ │ │ │ │ │
   │forței de muncă provenind │ │ │ │ │ │ │
   │din viitorii locatari ca │ │ │ │ │ │ │
   │măsură de responsabilizare,│ │ │ │ │ │ │
   │de creștere a încrederii, │ │ │ │ │ │ │
   │de creare de locuri de │ │ │ │ │ │ │
   │muncă │ │ │ │ │ │ │
   │3. crearea de mecanisme în-│ │ │ │ │ │ │
   │tegrate de monitorizare a │ │ │ │ │ │ │
   │adaptării la modul de uti- │ │ │ │ │ │ │
   │lizare a banilor │ │ │ │ │ │ │
   └───────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴───────────────┴────────────┘

  ─────────
  * Prima instituție este instituție coordonatoare
  E. CULTURĂ
  Obiectiv: Păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității culturale (limba, obiceiuri, patrimoniu) a minorității romilor.
  *Font 7*
   ┌─────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────────────┬──────────┐
   │ Măsuri │Instituții responsabile │ Termen │ Interval de │ Buget │Observații│
   │ │ │ de în- │ evaluare ├──────────┬───────────────┤ │
   │ │ │deplinire │ │Cost 2012-│ Sursa de │ │
   │ │ │ │ │ 2013 │ finanțare │ │
   │ │ │ │ │(mii lei) │ │ │
   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┴───────────────┼──────────┤
   │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┬───────────────┼──────────┤
   │Organizarea și dezvoltarea │Ministerul Culturii și │2020 │anual │ │Bugetul de stat│ │
   │unor rețele de revalorizare a│Patrimoniului Național, │ │ │ │ │ │
   │patrimoniului cultural al ro-│prin Centrul Național de │ │ │ │ │ │
   │milor, inclusiv prin adapta- │Cultură a Romilor │ │ │ │ │ │
   │rea meseriilor tradiționale │ │ │ │ │ │ │
   │la contextul economic și │ │ │ │ │ │ │
   │social actual. │ │ │ │ │ │ │
   │- Publicarea unei reviste │ │ │ │126 │ │ │
   │trimestriale cultural-lite- │ │ │ │ │ │ │
   │rare bilingve cu subiect rom │ │ │ │ │ │ │
   │și distribuirea sa în toată │ │ │ │ │ │ │
   │țara; │ │ │ │ │ │ │
   │- Cercetare de teren în vede-│ │ │ │126 │ │ │
   │rea culegerii de folclor rom │ │ │ │ │ │ │
   │și istorie orală, publicarea │ │ │ │ │ │ │
   │unei crestomații de documente│ │ │ │ │ │ │
   │de arhivă referitoare la romi│ │ │ │ │ │ │
   │și realizarea unui dicționar;│ │ │ │ │ │ │
   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
   │Inițierea unor proiecte cul- │Ministerul Culturii și │2020 │anual │336 │Bugetul de stat│ │
   │turale de reconstrucție și │Patrimoniului Național, │ │ │ │ │ │
   │afirmare identitară a cetățe-│prin Centrul Național de │ │ │ │ │ │
   │nilor români aparținând │Cultură a Romilor │ │ │ │ │ │
   │minorității rome │ │ │ │ │ │ │
   │- Realizarea unei emisiuni │ │ │ │ │ │ │
   │radio și TV bilingve │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
   │Conceperea și implementarea │Ministerul Culturii și │2020 │anual │84 │Bugetul de stat│ │
   │unor programe de sprijinire a│Patrimoniului Național, │ │ │ │ │ │
   │exprimării elitelor culturale│prin Centrul Național de │ │ │ │ │ │
   │și artistice provenite din │Cultură a Romilor │ │ │ │ │ │
   │rândul cetățenilor români │ │ │ │ │ │ │
   │aparținând minorității rome, │ │ │ │ │ │ │
   │în scopul revigorării și │ │ │ │ │ │ │
   │afirmării identității etnice │ │ │ │ │ │ │
   │- Organizarea de concursuri │ │ │ │ │ │ │
   │anuale de literatură români │ │ │ │ │ │ │
   │(poezie, proză, teatru etc.) │ │ │ │ │ │ │
   │și publicarea celor mai bune │ │ │ │ │ │ │
   │lucrări │ │ │ │ │ │ │
   │ │ │ │ │84 │ │ │
   │- Organizarea de concursuri │ │ │ │ │ │ │
   │anuale de arte rome (meșteșu-│ │ │ │ │ │ │
   │guri tradiționale, pictură, │ │ │ │ │ │ │
   │grafică, sculptură, fotogra- │ │ │ │ │ │ │
   │fie artistica etc.) și expo- │ │ │ │ │ │ │
   │ziție cu cele mai bune │ │ │ │ │ │ │
   │lucrări │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
   │Sprijinirea proiectelor cul- │Ministerul Culturii și │2013 │anual │ │Bugetul de stat│ │
   │turale privind păstrarea și │Patrimoniului Național, │ │ │315 │ │ │
   │promovarea culturii români │prin Centrul Național de │ │ │ │ │ │
   │- Realizarea unui film docu- │Cultură a Romilor │ │ │ │ │ │
   │mentar despre tradiția │ │ │ │ │ │ │
   │romilor │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
   │Conceperea și implementarea │Ministerul Culturii și │2020 │anual │ │Bugetul de stat│ │
   │unor programe de sprijinire a│Patrimoniului Național, │ │ │ │ │ │
   │elitelor culturale și artis- │prin Centrul Național de │ │ │ │ │ │
   │tice ale romilor prin inter- │Cultură a Romilor │ │ │ │ │ │
   │mediul Centrului Național de │ │ │ │ │ │ │
   │Cultură a Romilor (CNCR): │ │ │ │ │ │ │
   │dezvoltarea Ansamblului muzi-│ │ │ │ │ │ │
   │cal existent (Grigoraș │ │ │ │ │ │ │
   │Dinicu) prin constituirea │ │ │ │ │ │ │
   │unui repertoriu specific și a│ │ │ │ │ │ │
   │unui atelier de creație, dez-│ │ │ │ │ │ │
   │voltarea proiectelor teatrale│ │ │ │ │ │ │
   │în cadrul Studioului Ion │ │ │ │ │ │ │
   │Budai Deleanu pentru a se ge-│ │ │ │ │ │ │
   │nera un repertoriu specific │ │ │ │ │ │ │
   │și un corp de profesioniști │ │ │ │ │ │ │
   │(actori, regizori) pentru un │ │ │ │ │ │ │
   │viitor teatru în limba ro- │ │ │ │ │ │ │
   │mani, precum și organizarea │ │ │ │ │ │ │
   │periodică a unor expoziții │ │ │ │ │ │ │
   │tematice prin care să se acu-│ │ │ │ │ │ │
   │muleze baza necesară înfiin- │ │ │ │ │ │ │
   │țării unui muzeu al etniei │ │ │ │ │ │ │
   │rome. │ │ │ │420 │ │ │
   │- Dezvoltarea "Orchestrei │ │ │ │ │ │ │
   │Româno Kher" prin constitui- │ │ │ │ │ │ │
   │rea unui repertoriu specific │ │ │ │ │ │ │
   │și a unui atelier de creație;│ │ │ │ │ │ │
   │- Dezvoltarea proiectelor │ │ │ │ │ │ │
   │teatrale în cadrul Studioului│ │ │ │420 │ │ │
   │"Ion Budai Deleanu" pentru a │ │ │ │ │ │ │
   │se genera un repertoriu spe- │ │ │ │ │ │ │
   │cific și un corp de profesio-│ │ │ │ │ │ │
   │niști (actori, regizori) │ │ │ │ │ │ │
   │pentru un viitor teatru în │ │ │ │ │ │ │
   │limba români; │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
   │Conceperea și implementarea │Ministerul Culturii și │2020 │ │ │Bugetul de stat│ │
   │unor programe de promovare și│Patrimoniului Național, │ │ │ │ │ │
   │afirmare a culturii și iden- │prin Centrul Național de │ │ │ │ │ │
   │tității români, în special în│Cultură a Romilor │ │ │ │ │ │
   │rândul copiilor, a tinerilor │ │ │ │ │ │ │
   │și a funcționarilor care lu- │ │ │ │ │ │ │
   │creează cu și pentru minori- │ │ │ │ │ │ │
   │tatea romilor. │ │ │ │ │ │ │
   │- Organizarea de evenimente │ │ │ │ │ │ │
   │de promovare a culturii rome:│ │ │ │ │ │ │
   │conferințe, seminarii, sesi- │ │ │ │ │ │ │
   │uni științifice, expoziții │ │ │ │ │ │ │
   │galerii de artă și alte cur- │ │ │ │ │ │ │
   │suri pe baza solicitărilor, │ │ │ │ │ │ │
   │cursuri de limba români │ │ │ │ │ │ │
   │pentru tineri, adulți, │ │ │ │ │ │ │
   │funcționari, istoria și │ │ │ │ │ │ │
   │cultura romilor etc. │ │ │ │ │ │ │
   ├─────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┤
   │TOTAL BUGET │ │ │ │2352 │ │ │
   └─────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────┴──────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┘

  F. INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ
  Obiectiv: Dezvoltarea, de către instituții, a unor măsuri care, prin serviciile pe care le oferă, răspund unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv a membrilor minorității romilor în domeniile: protecția copilului, justiție și ordine publică., administrație și dezvoltare comunitară.
  F.1. Protecția copilului
  *Font 7*
   ┌─────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────────┬──────────┐
   │ Măsuri │Instituții responsabile│ Termen │Interval de│ Buget │Observații│
   │ │ │ │ evaluare ├──────────────┬───────────────┤ │
   │ │ │ │L - Lunar │ Cost │ Sursa │ │
   │ │ │ │T - Trimes-│ │ finanțare │ │
   │ │ │ │ trial │ │ │ │
   │ │ │ │S - Semes- │ │ │ │
   │ │ │ │ trial │ │ │ │
   │ │ │ │A - Anual │ │ │ │
   ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
   │1.1. Inițierea unor programe │MMFPS,CNCD, │ │ │ │ │ │
   │de prevenire și combatere a │ANR │ │ │41900 mii Lei │Fonduri │ │
   │discriminării cu care se con-│ │ │ │fonduri neram-│structurale │ │
   │fruntă copiii romi, inclusiv │Organizații │Anual, │A │bursabile │ │ │
   │prin încurajarea realizării │naționale │2012- │ │gestionate de │Buget de stat │ │
   │de parteneriate între organi-│ │2013 │ │Asociația │(CNCD) │ │
   │zațiile neguvernamentale și │Agenții UN în │ │ │GEDEON │ │ │
   │structurile publice locale │România │ │ │MMFPS este │Buget local │ │
   │pentru protecția copilului. │Parteneri sociali │ │ │partener │ │ │
   │ │ │ │ │în cadrul │Alte fonduri │ │
   │ │ │ │ │proiectului │ │ │
   ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
   │1.2. Organizarea de campanii │MMFPS,CNCD, ANR │ │ │Implementarea │Buget de stat │ │
   │pentru prevenirea abuzului și│ │ │ │Campaniei │(CNCD) │ │
   │neglijării copilului, precum │Organizații │ │ │"One în Five" │ │ │
   │și a tuturor fenomenelor care│naționale │ │ │se estimează a│Alte fonduri │ │
   │pot determina separarea │ │2012 │ │fi realizată │ │ │
   │copilului de familie. │Agenții UN în │ │A │cu sprijinul │ │ │
   │ │România │ │ │CoE, fără a │ │ │
   │ │ │ │ │presupune │ │ │
   │ │Parteneri sociali │ │ │alocarea │ │ │
   │ │ │ │ │unor fonduri │ │ │
   │ │ │ │ │de la bugetul │ │ │
   │ │ │ │ │de stat. │ │ │
   ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
   │1.3. Elaborarea de proiecte │MMFPS, ANR │ │ │Bugetul total │Fonduri struc- │ │
   │de intervenție socială pentru│ │ │ │al │turale │ │
   │prevenirea și combaterea │Organizații │ │ │Proiectului │ │ │
   │fenomenului "copiii străzii" │naționale │ │ │"Inițiativa │Buget de stat │ │
   │prin implementarea unor pro- │ │ │ │Copiii │(CNCD) │ │
   │iecte naționale și locale de │Agenții UN în │ │ │Străzii" │ │ │
   │intervenție socială eficientă│România │2012 │A │a cărui imple-│Buget local │ │
   │și de monitorizare continuă a│ │ │ │mentare va fi │ │ │
   │acestora. │Parteneri sociali │ │ │terminată la │Alte fonduri │ │
   │ │ │ │ │sfârșitul │ │ │
   │ │ │ │ │anului 2011 a │ │ │
   │ │ │ │ │fost de │ │ │
   │ │ │ │ │4,7882 mil. │ │ │
   │ │ │ │ │Euro, din care│ │ │
   │ │ │ │ │împrumutul din│ │ │
   │ │ │ │ │fonduri exter-│ │ │
   │ │ │ │ │ne a fost în │ │ │
   │ │ │ │ │valoare de │ │ │
   │ │ │ │ │3,3 mil. Euro.│ │ │
   ├─────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
   │1.4. Sensibilizarea opiniei │MMFPS, ANR │ │ │Finanțare │Fonduri │ │
   │publice cu privire la dreptu-│ │ │ │PODCA │structurale │ │
   │rile copilului și la proble- │Organizații │ │ │3.653.865,25 │ │ │
   │matica copilului și a fami- │naționale │ │ │lei + TVA │Buget de stat │ │
   │liei în situație de risc sau │ │ │ │asistență │(CNCD) │ │
   │dificultate. │Agenții UN în │2012 │A │financiară │ │ │
   │ │România │ │ │nerambursabilă│Buget local │ │
   │ │ │ │ │și │ │ │
   │ │Parteneri sociali │ │ │644.799,75 lei│Alte fonduri │ │
   │ │ │ │ │+ TVA cofinan-│ │ │
   │ │ │ │ │țare (valoare │ │ │
   │ │ │ │ │totală proiect│ │ │
   │ │ │ │ │4.298.665 lei │ │ │
   │ │ │ │ │fără TVA) │ │ │
   └─────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┘

  F.2. Justiție și ordine publică
  *Font 7*
   ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐
   │ Măsuri │Instituții responsabile│ Termen │Interval de│ Total Buget (mii lei) │Observații│
   │ │ │de în- │ evaluare ├─────────┬───────────────┤ │
   │ │ │deplinire│L - Lunar │ Cost │ Surse de │ │
   │ │ │ │T - Trimes-│2011-2013│ finanțare │ │
   │ │ │ │ trial │ │ │ │
   │ │ │ │S - Semes- │ │ │ │
   │ │ │ │ trial │ │ │ │
   │ │ │ │A - Anual │ │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
   │Organizarea unor campanii de promovare│CNCD │2020 │anual │200 │Bugetul de stat│ │
   │și respectare a drepturilor și liber- │ │ │ │ │ │ │
   │tăților fundamentale ale omului (a │ │ │ │ │ │ │
   │drepturilor civile, politice și socia-│ │ │ │ │ │ │
   │le), în general, și a dreptului la ne-│ │ │ │ │ │ │
   │discriminare, în special, inclusiv a │ │ │ │ │ │ │
   │drepturilor persoanelor aparținând mi-│ │ │ │ │ │ │
   │norităților naționale, în conformitate│ │ │ │ │ │ │
   │cu normele și obligațiile internațio- │ │ │ │ │ │ │
   │nale asumate de către România │ │ │ │ │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
   │Derularea unor programe de informare a│CNCD │2020 │anual │200 │Bugetul de stat│ │
   │liderilor romi, conducerii instituții-│ │ │ │ │ │ │
   │lor publice și a organizațiilor non- │ │ │ │ │ │ │
   │guvernamentale pentru identificarea și│ │ │ │ │ │ │
   │soluționarea corectă a cazurilor de │ │ │ │ │ │ │
   │discriminare. │ │ │ │ │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
   │Derularea de cursuri, seminarii, mese │CNCD │2020 │anual │398 │Bugetul de stat│ │
   │rotunde și realizarea, editarea, tipă-│ │ │ │ │ │ │
   │rirea, achiziționarea, traducerea și │ │ │ │ │ │ │
   │difuzarea de materiale documentare în │ │ │ │ │ │ │
   │cadrul acestora (broșuri, buletine în-│ │ │ │ │ │ │
   │formative, pliante, albume, publicații│ │ │ │ │ │ │
   │periodice, cărți, manuale școlare, an-│ │ │ │ │ │ │
   │tologii, postere, bannere, calendare, │ │ │ │ │ │ │
   │agende, enciclopedii, afișe, compact- │ │ │ │ │ │ │
   │discuri, DVD-uri, multimedia etc.) cu │ │ │ │ │ │ │
   │privire la prevenirea și combaterea │ │ │ │ │ │ │
   │discriminării. │ │ │ │ │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
   │Inițierea unor programe de educație │CNCD │2020 │anual │100 │Bugetul de stat│ │
   │juridică, civică și de prevenire a │ │ │ │ │ │ │
   │discriminării pentru membrii minorită-│ │ │ │ │ │ │
   │ții romilor, la nivel național. │ │ │ │ │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
   │Continuarea măsurilor afirmative în │MAI │Permanent│Anual │Nu este │ - │ │
   │procesul de recrutare, în conformitate│ │ │ │cazul │ │ │
   │cu prevederile legale în vigoare, a │ │ │ │ │ │ │
   │personalului pentru structurile │ │ │ │ │ │ │
   │Poliției Române și ale Jandarmeriei │ │ │ │ │ │ │
   │Române din rândul cetățenilor români │ │ │ │ │ │ │
   │aparținând minorității romilor. │ │ │ │ │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
   │Continuarea alocării de locuri dis- │M.A.I. │Anual │Anual │400 │Bugetul de stat│ │
   │tincte pentru admiterea la institu- │ │ │ │ │ │ │
   │țiile de formare profesională inițială│ │ │ │ │ │ │
   │ale Ministerului Administrației și │ │ │ │ │ │ │
   │Internelor │ │ │ │ │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────────┴──────────┘

  F.3. Administrație și dezvoltare comunitară
  *Font 7*
   ┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬───────────┬─────────────────────────┬──────────┐
   │ Măsuri │Instituții responsabile│ Termen │Interval de│ Buget │Observații│
   │ │ │ │ evaluare ├─────────┬───────────────┤ │
   │ │ │ │L - Lunar │ Cost │ Surse de │ │
   │ │ │ │T - Trimes-│(2012- │ finanțare │ │
   │ │ │ │ trial │2015) │ │ │
   │ │ │ │S - Semes- │Mii lei │ │ │
   │ │ │ │ trial │ │ │ │
   │ │ │ │A - Anual │ │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
   │Continuarea procesului de identificare│ MAI │Permanent│ A │Nu este │ │ │
   │a persoanelor fără acte de stare civi-│Autorități ale │ │ │cazul │ │ │
   │lă și de identitate în vederea emite- │administrației │ │ │ │ │ │
   │rii acestora │publice locale │ │ │ │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
   │Înființarea/reorganizarea birourilor │ M.A.I. │În 30 de │ A │5.500 │Bugetul de stat│ │
   │județene pentru romi și a grupurilor │(Instituțiile │zile de │ │ │ │ │
   │de lucru mixte │ Prefectului) │la data │ │ │ │ │
   │ │ │aprobării│ │ │ │ │
   │ │ │Strategi-│ │ │ │ │
   │ │ │ei Guver-│ │ │ │ │
   │ │ │nului │ │ │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
   │Evaluarea activității experților apar-│ANR │Permanent│ S │Nu este │ - │ │
   │ținând minorității romilor din cadrul │MAI │ │ │cazul │ │ │
   │Birourilor Județene pentru Romi, │ │ │ │ │ │ │
   │Birourilor Regionale ale ANR și a ex- │ │ │ │ │ │ │
   │perților locali pentru problemele │ │ │ │ │ │ │
   │romilor care activează în cadrul │ │ │ │ │ │ │
   │Primăriilor cu accent pe implicarea │ │ │ │ │ │ │
   │acestora în implementarea măsurilor │ │ │ │ │ │ │
   │cuprinse în Strategia Guvernului. │ │ │ │ │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
   │Realizarea de campanii de informare cu│ANR │ 2012 │ A │ │Buget de stat │ │
   │privire la dreptul la liberă circula- │MAI │ │ │ │ │ │
   │ție în cadrul Uniunii Europene │ │ │ │ │ │ │
   ├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────────┼──────────┤
   │Lansarea unui proces de dialog social │ANR │2012-2013│ A │ │Buget de stat │ │
   │și intervenții specifice prin activi- │ │ │ │ │ │ │
   │tăți desfășurate de instituții comuni-│ │ │ │ │ │ │
   │tare și organizațiile societății │ │ │ │ │ │ │
   │civile în special în comunități │ │ │ │ │ │ │
   │interetnice. │ │ │ │ │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────────┴──────────┘


  Anexa 2
  la Strategie
  Tipuri de indicatori generali de performanță
  pentru prioritățile Strategiei Guvernului
   ┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
   │ Domeniul proiectului │Indicatori cantitativi │
   ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
   │1. Educație │1. Număr locuri speciale acordate candidaților│
   │ │romi pentru admiterea la liceu/universitate; │
   │ │2. Număr de copii/tineri romi care beneficiază│
   │ │de programe de sprijin în scopul stimulării │
   │ │participării școlare, reducerii absenteismului│
   │ │și obținerii succesului școlar; │
   │ │3. Număr de persoane angajate ca mediator │
   │ │școlar; │
   │ │4. Număr școli/clase desegregate; │
   │ │5. Număr elevi care studiază limba români; │
   │ │6. Număr cadre didactice care predau limba │
   │ │români; │
   │ │7. Număr cadre didactice formate în tematica │
   │ │specifică școlii incluzive. │
   ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
   │2. Formare profesională și │1. Rata de ocupare a persoanelor active │
   │ocupare │aparținând minorității romilor │
   │ │2. Număr de persoane aparținând minorității │
   │ │romilor care beneficiază de cursuri de forma- │
   │ │re, în vederea dezvoltării competențelor │
   │ │antreprenoriale, conversie și reconversie │
   │ │profesională │
   │ │3. Rata de ocupare a persoanelor aparținând │
   │ │minorității romilor ca urmare a participării │
   │ │la formare profesională.* │
   ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
   │3. Sănătate │1. Număr mediatori sanitari angajați │
   │ │2. Număr comunități deservite de mediator │
   │ │sanitar │
   │ │3. Număr de facilități medicale funcționale în│
   │ │comunități izolate │
   │ │4. Număr de campanii de informare, educare și │
   │ │comunicare (IEC) în domeniul sănătății │
   ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
   │4. Locuire și mica │1. Număr beneficiari romi ai programelor de │
   │infrastructura │finanțare sau co-finanțare pentru asigurarea │
   │ │condițiilor adecvate de locuit │
   │ │2. Număr romi care beneficiază de locuințe │
   │ │sociale │
   │ │3. Număr romi care beneficiază de locuire în │
   │ │clădiri reabilitate, aflate în proprietatea │
   │ │autorităților publice locale │
   │ │4. Număr acte normative emise de autoritățile │
   │ │publice centrale și locale în vederea solu- │
   │ │ționării situațiilor de criză în domeniul │
   │ │locuirii │
   ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
   │5. Cultură │1. Număr emisiuni radio și tv (număr ediții, │
   │ │număr canale radio și tv) │
   │ │2. Teatru Rom de stat înființat │
   │ │3. Muzeul Civilizației și Culturii Rome │
   │ │înființat │
   │ │4. Număr proiecte culturale desfășurate în │
   │ │Teatrul Rom de Stat │
   │ │5. Număr evenimente culturale de promovare a │
   │ │identității rome │
   ├──────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
   │6. Infrastructură Socială │Protecția Copilului │
   │ │1. Număr copii care părăsesc sistemul institu-│
   │ │ționalizat de protecție │
   │ │2. Număr de foster-parents │
   │ │3. Număr tineri care, părăsind sistemul │
   │ │instituționalizat, și-au găsit un loc de muncă│
   │ │stabil │
   │ │4. Număr tineri care, părăsind sistemul insti-│
   │ │tuționalizat, au intrat în învățământul │
   │ │superior │
   │ ├──────────────────────────────────────────────┤
   │ │Justiție și ordine publică │
   │ │1. Număr de locuri distincte pentru cetățeni │
   │ │români aparținând minorității romilor în în- │
   │ │stituțiile de formare profesională ale │
   │ │Ministerului Administrației și Internelor │
   │ │2. Număr cetățeni români aparținând minorită- │
   │ │ții romilor recrutați în structurile Poliției │
   │ │Române și ale Jandarmeriei Române │
   │ ├──────────────────────────────────────────────┤
   │ │Administrație și dezvoltare comunitară │
   │ │1. Număr persoane identificate fără acte de │
   │ │stare civilă și de identitate │
   │ │2. Număr persoane ce obțin documentele │
   │ │necesare │
   └──────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘

  Notă: ANOFM poate furniza date privind persoanele aparținând minorității romilor înregistrate la programele de formare profesională organizate de ANOFM.
  ------