HOTĂRÂRE nr. 166 din 30 septembrie 2004
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 septembrie 2004  Având în vedere dispoziţiile art. 155 alin. (2) din Constituţia României, republicată,
  în temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
  Consiliul Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, anexă la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.
  Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, judecător dr. Dan Lupaşcu


  Anexa
  REGULAMENT
  de organizare şi funcţionare a
  Consiliului Superior al Magistraturii

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Consiliul Superior al Magistraturii (denumit în continuare Consiliu) este reprezentant al autorităţii judecătoreşti şi garantul independenţei justiţiei.


  Articolul 2

  Consiliul este independent şi se supune, în activitatea sa, numai legii.


  Articolul 3

  Consiliul are personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti.


  Articolul 4

  Consiliul asigură, prin exercitarea atribuţiilor sale, în condiţiile legii, funcţionarea eficientă a instanţelor şi parchetelor, precum şi respectarea prevederilor legale şi regulamentare în desfăşurarea carierei profesionale a magistraţilor.


  Articolul 5

  Consiliul apără corpul magistraţilor şi pe membrii acestuia împotriva oricărui act de natură să aducă atingere independenţei sau imparţialităţii magistratului în înfăptuirea justiţiei ori să creeze suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul apără reputaţia profesională a magistraţilor.


  Capitolul II Structura Consiliului


  Articolul 6

  (1) Consiliul este alcătuit din 19 membri, care compun Plenul.
  (2) Din Consiliu fac parte:
  a) 14 magistraţi, din care 9 judecători şi 5 procurori, aleşi în adunările generale ale magistraţilor;
  b) 3 membri de drept, respectiv: preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ministrul justiţiei;
  c) 2 reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în domeniul dreptului, care se bucură de înaltă reputaţie profesională şi morală, aleşi de Senat.
  (3) Magistraţii prevăzuţi la alin. (2) lit. a) compun cele două secţii ale Consiliului, una pentru procurori şi una pentru judecători.
  (4) Secţia pentru judecători este alcătuită din:
  a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  b) 4 judecători de la curţile de apel;
  c) 2 judecători de la tribunale şi tribunale specializate;
  d) un judecător de la judecătorii.
  (5) Secţia pentru procurori este alcătuită din:
  a) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  b) un procuror de la Parchetul Naţional Anticorupţie;
  c) un procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel;
  d) un procuror de la parchetele de pe lângă tribunale şi tribunale specializate;
  e) un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii.


  Capitolul III Conducerea Consiliului


  Articolul 7

  (1) Consiliul este condus de preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, aleşi pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reînnoit.
  (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt aleşi de Plen, dintre magistraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) lit. a), în prezenţa a cel puţin 15 membri ai Consiliului, cu votul majorităţii membrilor acestuia.
  (3) Preşedintele şi vicepreşedintele fac parte din secţii diferite.
  (4) Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii principale:
  a) reprezintă Consiliul în relaţiile interne şi internaţionale;
  b) coordonează activitatea Consiliului şi repartizează lucrările pentru Plen şi secţii;
  c) prezidează lucrările Plenului, cu excepţia cazului în care la lucrări participă Preşedintele României;
  d) propune Plenului măsurile necesare pentru începerea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului şi de ocupare a locurilor devenite vacante;
  e) semnează actele emise de Plen;
  f) sesizează Curtea Constituţională, în vederea soluţionării conflictelor juridice de natură constituţională dintre autorităţile publice;
  g) numeşte comisia de admitere şi comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea în Institutul Naţional al Magistraturii, în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 158/2004*);
  h) numeşte comisia de organizare şi supraveghere a examenului de capacitate al magistraţilor stagiari în condiţiile prevăzute de Regulamentul privind examenul de capacitate al magistraţilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 155/2004*);
  i) desemnează membrii Consiliului care pot fi consultaţi pentru elaborarea unor proiecte de acte normative;
  j) prezintă, în şedinţa publică a Plenului, raportul anual asupra activităţii Consiliului, care se transmite instanţelor şi parchetelor şi se dă publicităţii;
  k) propune Plenului revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului, în condiţiile art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
  l) are calitatea de ordonator principal de credite, care poate fi delegată secretarului general;
  m) stabileşte atribuţiile secretarului general adjunct, la propunerea secretarului general al Consiliului;
  n) coordonează şi controlează activitatea Biroului audit public intern;
  o) coordonează şi controlează activitatea Biroului de informare publică şi relaţii cu presa.
  (5) Preşedintele Consiliului îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamente şi de Plen.
  (6) Vicepreşedintele Consiliului îl ajută pe preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale şi în lipsa acestuia exercită atribuţiile prevăzute la alin. (4) şi (5).
  -------------- Notă *) Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 155/2004 şi nr. 158/2004 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 septembrie 2004.


  Articolul 8

  În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte, Plenul Consiliului, în termen de o lună de la constatarea vacanţei, va proceda la alegerea noului preşedinte, al cărui mandat se exercită în perioada rămasă.


  Capitolul IV Funcţionarea Consiliului


  Articolul 9

  (1) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor Senatului privind validara magistraţilor aleşi ca membri ai Consiliului şi, respectiv, alegerea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliu, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie convoacă membrii Consiliului în şedinţa de constituire.
  (2) Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prezidează şedinţa de constituire. În această şedinţă sunt aleşi preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului şi se stabilesc responsabilităţile membrilor acestuia, pe domenii de activitate.


  Articolul 10

  (1) Consiliul funcţionează ca organ cu activitate permanentă.
  (2) În perioada mandatului, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului nu exercită activitatea de judecător sau procuror.
  (3) În cazul magistraţilor membri ai Consiliului, îndeplinirea obligaţiilor faţă de Consiliu are prioritate în raport de celelalte obligaţii profesionale. Colegiile de conducere ale instanţelor şi parchetelor vor lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei dispoziţii.


  Articolul 11

  Plenul şi secţiile Consiliului emit hotărâri, iar preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului emit decizii, potrivit dispoziţiilor legale şi regulamentare.


  Articolul 12

  (1) Hotărârile Consiliului se iau în Plen sau în secţii, potrivit atribuţiilor care revin acestora.
  (2) Lucrările Plenului Consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin 15 membri şi sunt prezidate de preşedintele sau, după caz, de vicepreşedintele Consiliului, cu excepţia cazului în care la lucrări participă Preşedintele României.
  (3) Lucrările secţiilor Consiliului sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestuia şi sunt prezidate de preşedintele sau, după caz, de vicepreşedintele Consiliului. În lipsa acestora, membrii secţiei aleg un preşedinte de şedinţă, cu votul majorităţii celor prezenţi.
  (4) La lucrările secţiei pentru judecători participă şi preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi ministrul justiţiei.
  (5) La lucrările secţiei pentru procurori participă şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi ministrul justiţiei.
  (6) Reprezentanţii societăţii civile participă numai la lucrările Plenului Consiliului.
  (7) Hotărârile Plenului se iau cu votul majorităţii membrilor Consiliului, iar hotărârile secţiilor se iau cu votul majorităţii membrilor secţiilor.
  (8) Magistratul care a prezidat lucrările secţiei semnează hotărârile şi celelalte acte emise de aceasta.


  Articolul 13

  (1) Consiliul se întruneşte în Plen şi în secţii ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a majorităţii membrilor Plenului ori, după caz, ai secţiilor.
  (2) Ordinea de zi a lucrărilor Plenului şi ale secţiilor se aprobă de către acestea, la propunerea preşedintelui sau, după caz, a vicepreşedintelui Consiliului.
  (3) Ordinea de zi şi hotărârile Consiliului se publică în Buletinul Oficial al acestei instituţii sau pe pagina de Internet a Consiliului.
  (4) Lucrările Plenului şi ale secţiilor Consiliului sunt, de regulă, publice. Membrii Plenului sau ai secţiilor hotărăsc, cu majoritate de voturi, situaţiile în care şedinţele nu sunt publice.
  (5) Hotărârile Consiliului, în plen şi în secţii, se iau prin vot direct şi secret.
  (6) Preşedintele României prezidează, fără drept de vot, lucrările Plenului Consiliului la care participă.
  (7) În situaţiile în care secţiile îndeplinesc rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare, ministrul justiţiei, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu au drept de vot.
  (8) În termen de cel mult 10 zile, hotărârile adoptate în Plen sau în secţii vor fi redactate de către persoana însărcinată cu asigurarea lucrărilor de secretariat.


  Articolul 14

  (1) Activitatea de secretariat va fi asigurată, în funcţie de specificul lucrărilor aflate pe ordinea de zi, de persoane anume desemnate de secretarul general al Consiliului.
  (2) Lucrările fiecărei şedinţe se înregistrează şi se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de persoana desemnată potrivit alin. (1) şi semnat de magistratul care a prezidat şedinţa.


  Capitolul V Atribuţiile Consiliului


  Articolul 15

  (1) Consiliul are dreptul şi obligaţia să apere independenţa, imparţialitatea şi reputaţia profesională a magistraţilor.
  (2) În cazul în care un magistrat consideră că independenţa, imparţialitatea sau reputaţia profesională îi este afectată în orice mod, se poate adresa Consiliului.
  (3) Consiliul dispune, după caz, verificarea aspectelor semnalate prin intermediul Direcţiei inspecţiei judiciare, publicarea rezultatelor verificării, sesizarea organului competent să decidă asupra măsurilor care se impun sau luarea oricărei alte măsuri corespunzătoare, potrivit legii.


  Articolul 16

  (1) Consiliul asigură respectarea legii şi a criteriilor de competenţă şi etică profesională în desfăşurarea carierei profesionale a magistraţilor.
  (2) Atribuţiile referitoare la cariera magistraţilor se exercită cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi ale regulamentelor adoptate în aplicarea acestor acte normative.


  Articolul 17

  Consiliul întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale magistraţilor, înfiinţează o bază de date referitoare la activitatea lor şi asigură actualizarea acesteia, potrivit legii.


  Articolul 18

  Consiliul coordonează activitatea Institutului Naţional al Magistraturii şi a Şcolii Naţionale de Grefieri.


  Articolul 19

  (1) Plenul Consiliului are următoarele atribuţii:
  1. propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari. În cazul judecătorilor în funcţie ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Plenul examinează şi recomandările primite de la Colegiul de conducere al acestei Curţi;
  2. propune Preşedintelui României numirea în funcţie şi revocarea din funcţie a preşedintelui, vicepreşedintelui şi preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, precum şi a adjuncţilor acestora;
  3. dispune promovarea magistraţilor în funcţiile de execuţie;
  4. dispune promovarea magistraţilor în funcţiile de conducere din cadrul instanţelor şi al parchetelor, în urma consultării magistraţilor din cadrul instanţelor şi parchetelor respective, precum şi revocarea din funcţia de conducere potrivit art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004;
  5. numeşte judecătorii stagiari şi procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
  6. eliberează din funcţie judecătorii stagiari şi procurorii stagiari;
  7. aprobă transferul magistraţilor;
  8. dispune suspendarea din funcţie a magistraţilor;
  9. numeşte, pe perioade determinate, în posturi vacante, magistraţi de carieră pensionari;
  10. propune Preşedintelui României conferirea de distincţii pentru magistraţi, în condiţiile legii;
  11. stabileşte numărul anual de cursanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, aprobă anual data şi locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, stabileşte tematica pentru acest concurs şi aprobă programul de formare profesională a auditorilor de justiţie, emite avize şi adoptă regulamente, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii;
  12. organizează şi validează, potrivit legii şi Regulamentului privind examenul de capacitate al magistraţilor stagiari, examenul de capacitate a magistraţilor stagiari, numeşte comisia de examinare şi comisia de contestaţii şi aprobă programul de formare profesională continuă a magistraţilor, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi tematica activităţilor de formare profesională continuă, organizate de curţile de apel şi parchetele de pe lângă acestea;
  13. dispune organizarea concursului de promovare a magistraţilor;
  14. numeşte comisiile pentru evaluarea anuală a activităţii profesionale a magistraţilor, în condiţiile legii;
  15. numeşte şi revocă directorul şi directorii adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, şi desemnează judecătorii şi procurorii care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii;
  16. aprobă structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii, la propunerea Consiliului ştiinţific al acestui institut;
  17. stabileşte numărul anual de cursanţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobă anual data şi locul pentru organizarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, stabileşte tematica pentru acest concurs şi aprobă programele de formare iniţială şi continuă a grefierilor, emite avize şi adoptă regulamente, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, la propunerea Colegiului de conducere al şcolii;
  18. numeşte directorul şi directorii adjuncţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri şi desemnează magistraţii membri în Consiliul de conducere şi numeşte personalul de instruire al şcolii;
  19. funcţionează ca instanţă de judecată, având în competenţă soluţionarea contestaţiilor formulate de magistraţi împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile Consiliului, cu excepţia celor date în materie disciplinară;
  20. aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea secţiilor curţilor de apel, ale instanţelor din circumscripţiile acestora şi ale parchetelor, precum şi înfiinţarea sediilor secundare ale instanţelor judecătoreşti şi circumscripţiile acestora, în condiţiile legii;
  21. avizează proiectul de hotărâre a Guvernului privind lista localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor;
  22. stabileşte categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează în municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei materiale prevăzute de lege;
  23. stabileşte numărul vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi judecătoriile la care funcţionează un vicepreşedinte, la propunerea preşedinţilor curţilor de apel;
  24. stabileşte numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale, precum şi parchetele de pe lângă judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  25. convoacă adunările generale ale magistraţilor, în condiţiile legii;
  26. aprobă măsurile pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanţe şi parchete;
  27. elaborează propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finanţelor Publice;
  28. emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor;
  29. adoptă Codul deontologic al magistraţilor, Codul deontologic al grefierilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, precum şi alte regulamente şi hotărâri prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, Legea nr. 304/2004 şi în alte legi;
  30. asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de Internet a Consiliului a Codului deontologic al magistraţilor, a Codului deontologic al grefierilor şi a regulamentelor pe care le adoptă;
  31. avizează proiectele de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti;
  32. avizează proiectele de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, în cazurile prevăzute de lege;
  33. poate sesiza ministrul justiţiei cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei;
  34. publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului raportul privind starea justiţiei;
  35. numeşte inspectorii generali din cadrul Direcţiei inspecţiei judiciare a Consiliului, în condiţiile art. 60 raportat la art. 59 alin. (2) din Legea nr. 317/2004;
  36. numeşte secretarul general, secretarul general adjunct şi personalul cu funcţii de conducere din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
  37. soluţionează sesizarea preşedintelui sau, după caz, a vicepreşedintelui Consiliului privind revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului în condiţiile art. 53 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 317/2004;
  38. soluţionează contestaţiile privind procedura de alegere a magistraţilor membri ai Consiliului;
  39. stabileşte numărul de posturi necesar funcţionării aparatului tehnic administrativ al Consiliului, în limitele bugetului;
  40. stabileşte structura compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului şi modul de organizare a activităţii acestora;
  41. aprobă programele de activitate ale compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului;
  42. stabileşte parcul auto propriu al Consiliului.
  (2) Plenul Consiliului exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de regulamente.


  Articolul 20

  Candidaturile pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte, vicepreşedinte, preşedinţi de secţii la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante de la instanţe judecătoreşti şi parchete, se depun împreună cu orice înscrisuri relevante la secretarul general al Consiliului.


  Articolul 21

  (1) După primirea dosarelor de la secţia competentă să verifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 41 lit. b) din Legea nr. 317/2004, preşedintele Consiliului stabileşte data şedinţei Plenului, convoacă şedinţa şi dispune transmiterea materialelor tuturor membrilor Consiliului.
  (2) Cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru şedinţa Plenului, candidaţii vor fi invitaţi, prin grija secretarului general, să se prezinte personal la data stabilită pentru şedinţă, în vederea audierii.


  Articolul 22

  (1) Candidaţii vor fi audiaţi, pe rând, în Plenul Consiliului.
  (2) În cazul în care consideră necesar, Consiliul poate amâna pentru o altă şedinţă luarea hotărârii de propunere pentru numire şi, respectiv, promovare şi va putea delega, din cadrul său, raportori care să prezinte informări asupra candidaţilor.
  (3) În cazul în care Consiliul hotărăşte propunerea de numire a unor candidaţi, hotărârea va fi înaintată, în cel mult 20 de zile, Preşedintelui României, în vederea emiterii decretului de numire în funcţie.


  Articolul 23

  (1) Examenul de capacitate al magistraţilor stagiari se organizează de Consiliu şi Institutul Naţional al Magistraturii, conform Regulamentului privind examenul de capacitate al magistraţilor stagiari.
  (2) Comisia de examinare şi comisia de contestaţii sunt numite de către Plenul Consiliului, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.
  (3) Preşedintele Consiliului numeşte comisia de organizare şi supraveghere a examenului de capacitate.


  Articolul 24

  (1) Consiliul validează examenul de capacitate în prima şedinţă care urmează afişării rezultatelor, centralizează rezultatele şi întocmeşte, în ordinea mediilor obţinute, tabelul de clasificare a candidaţilor pe baza căruia vor fi numiţi pe posturile vacante.
  (2) Pentru a dispune validarea examenului de capacitate, Consiliul verifică respectarea condiţiilor legale privind organizarea şi desfăşurarea acestuia şi modul de stabilire a rezultatelor de către comisia de examinare. În acest scop, Consiliul poate solicita comisiei de examinare orice informaţii în legătură cu examenul şi poate dispune orice alte verificări. În cazul în care se consideră necesar, membrii comisiei de examinare sau alte persoane care pot furniza informaţii asupra examenului pot fi invitate pentru a fi audiate în şedinţa Plenului.


  Articolul 25

  După validarea examenului de capacitate, prin grija secretarului general, lista tuturor posturilor vacante de la judecătorii şi parchetele de pe lângă judecătorii se publică, de îndată, separat pentru judecători şi procurori, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se afişează la sediile judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii.


  Articolul 26

  (1) Hotărârea de validare va fi comunicată, în cel mult 20 de zile, prin grija secretarului general, Institutului Naţional al Magistraturii.
  (2) Candidaţii declaraţi admişi la examen au dreptul, în ordinea mediilor, să-şi aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
  (3) În termen de cel mult 3 luni de la data validării examenului de capacitate, Consiliul va propune Preşedintelui României numirea în funcţie a magistraţilor care au fost declaraţi reuşiţi la examenul de capacitate.


  Articolul 27

  (1) Consiliul poate invalida, în tot sau în parte, examenul de capacitate în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege sau de regulament cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului ori că există dovada săvârşirii unei fraude.
  (2) În cazul în care dispune invalidarea, Consiliul va stabili o nouă dată pentru susţinerea examenului de capacitate şi va lua orice alte măsuri necesare, potrivit legii.


  Articolul 28

  (1) În soluţionarea contestaţiilor formulate de magistraţi împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile Consiliului, potrivit art. 37 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, se aplică dispoziţiile Codului de procedură civilă.
  (2) Hotărârea pronunţată de Plenul Consiliului este definitivă şi irevocabilă.


  Articolul 29

  Secţiile Consiliului au următoarele atribuţii referitoare la cariera magistraţilor:
  1. dispun detaşarea şi delegarea magistraţilor, în condiţiile legii;
  2. analizează îndeplinirea condiţiilor legale de către magistraţii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de către alţi jurişti care au fost admişi la concursul de intrare în magistratură, de către magistraţii înscrişi la concursul de promovare în funcţii de execuţie şi de către cei care şi-au depus candidatura pentru promovarea în funcţii de conducere;
  3. soluţionează contestaţiile împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activităţii profesionale a magistraţilor, constituite în condiţiile legii;
  4. emit avizul conform pentru menţinerea în funcţie a magistraţilor sau, după caz, pentru reîncadrarea în funcţie a magistraţilor pensionaţi, până la împlinirea vârstei de 68 de ani;
  5. iau măsuri pentru soluţionarea sesizărilor primite de la justiţiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzătoare a magistraţilor.


  Articolul 30

  Secţia pentru judecători a Consiliului numeşte şi promovează magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii.


  Articolul 31

  (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 41 lit. b) din Legea nr. 317/2004, după expirarea termenelor de 30 de zile prevăzute de dispoziţiile art. 48 alin. (3), art. 51 alin. (3) şi ale art. 52 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, secretarul general al Consiliului înaintează candidaturile secţiei pentru judecători sau secţiei pentru procurori, după caz.
  (2) În termen de 10 zile de la primire, secţia analizează dosarele şi întocmeşte un referat privind îndeplinirea condiţiilor legale de către candidaţi. După întocmirea referatului, dosarele se înaintează Plenului.


  Articolul 32

  (1) Secţia pentru judecători sau secţia pentru procurori, după caz, soluţionează contestaţiile formulate de magistraţi împotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuală a activităţii profesionale în termen de 30 de zile.
  (2) În urma soluţionării contestaţiei, comisia poate hotărî menţinerea aceluiaşi calificativ sau acordarea unui calificativ superior.
  (3) Hotărârea se comunică magistratului în termen de 5 zile.
  (4) Hotărârea secţiei poate fi atacată cu contestaţie la Plen, în termen de 5 zile de la comunicare.
  (5) Hotărârea Plenului este definitivă şi irevocabilă.
  (6) Hotărârea secţiei sau, după caz, a Plenului se transmite compartimentului competent al Consiliului, în vederea includerii sale în dosarul profesional al magistratului.


  Articolul 33

  (1) În soluţionarea sesizărilor primite în temeiul art. 41 lit. e) din Legea nr. 317/2004, secţia pentru judecători sau, după caz, secţia pentru procurori poate dispune verificări prin intermediul Direcţiei inspecţiei judiciare, poate solicita colegiului de conducere al instanţei sau parchetului unde îşi desfăşoară activitatea magistratul comunicarea unui punct de vedere asupra aspectelor semnalate sau poate lua alte măsuri pentru verificarea sesizării.
  (2) Rezultatul verificărilor se comunică autorului sesizării, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.


  Articolul 34

  (1) Secţia pentru judecători a Consiliului încuviinţează percheziţia, reţinerea sau arestarea preventivă a judecătorilor şi a magistraţilor-asistenţi.
  (2) Secţia pentru procurori a Consiliului încuviinţează percheziţia, reţinerea sau arestarea preventivă a procurorilor.
  (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), secţiile se pronunţă în termen de cel mult 3 zile de la sesizare.
  (4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se aplică în caz de infracţiune flagrantă.


  Articolul 35

  (1) Consiliul îndeplineşte, prin secţiile sale, rolul de instanţă de judecată în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor şi a procurorilor, pentru faptele prevăzute în art. 97 din Legea nr. 303/2004, precum şi pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă de către aceştia, dacă fapta nu constituie infracţiune.
  (2) Secţia pentru judecători are rolul de instanţă disciplinară şi pentru magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.


  Articolul 36

  (1) Acţiunea disciplinară se exercită de colegiile de conducere prevăzute de art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004.
  (2) În cazul exercitării acţiunii disciplinare, la lucrările colegiilor de conducere nu participă judecătorii, judecătorii-inspectori sau, după caz, procurorii-inspectori şi magistratul împotriva căruia se exercită acţiunea disciplinară.


  Articolul 37

  (1) În vederea exercitării acţiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării prealabile, care se dispune de titularul acestei acţiuni.
  (2) Cercetarea prealabilă se efectuează de judecătorii desemnaţi de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de judecătorii-inspectori din cadrul curţilor de apel ori, după caz, de procurorii-inspectori din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie sau din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel.
  (3) Cercetarea prealabilă se efectuează potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 317/2004.
  (4) În cazul abaterilor disciplinare săvârşite de judecătorii, judecătorii-inspectori sau procurorii-inspectori prevăzuţi la art. 46 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, cercetarea prealabilă se efectuează de judecătorii sau, după caz, procurorii desemnaţi de colegiul de conducere al instanţei ori al parchetului din care face parte judecătorul, judecătorul-inspector sau procurorul-inspector.
  (5) După primirea rezultatului cercetării prealabile, titularul acţiunii disciplinare sesizează Consiliul, în vederea judecării acţiunii disciplinare.
  (6) Acţiunea disciplinară se exercită în termen de 60 de zile de la data înregistrării actului de constatare a abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii abaterii.


  Articolul 38

  (1) Îndată după primirea sesizării, preşedintele Consiliului stabileşte data la care va avea loc şedinţa secţiei pentru soluţionarea acţiunii disciplinare.
  (2) Lucrările de secretariat vor fi asigurate de către Direcţia inspecţiei judiciare.


  Articolul 39

  (1) În procedura disciplinară în faţa secţiilor Consiliului, citarea magistratului împotriva căruia se exercită acţiunea disciplinară este obligatorie. Magistratul poate fi reprezentat de un alt magistrat sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat.
  (2) Reprezentarea titularului acţiunii disciplinare se realizează prin conducătorul instanţei sau al parchetului ori printr-un alt magistrat desemnat de colegiul de conducere.
  (3) Părţile vor fi citate cu cel puţin 15 zile înaintea datei stabilite conform art. 38.
  (4) Magistratul şi, după caz, reprezentantul sau avocatul său au dreptul să ia cunoştinţă de toate actele dosarului şi pot solicita administrarea de probe în apărare.
  (5) Secţia Consiliului va putea dispune, chiar din oficiu, administrarea oricăror probe necesare soluţionării acţiunii disciplinare.


  Articolul 40

  (1) Membrii secţiei deliberează, în secret, asupra acţiunii disciplinare.
  (2) Secţia Consiliului, în cazul în care constată că sesizarea este întemeiată, aplică una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de lege, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de magistrat şi cu circumstanţele personale ale acestuia.
  (3) Secţia se pronunţă printr-o hotărâre care va cuprinde, în principal, elementele prevăzute la art. 49 din Legea nr. 317/2004.
  (4) Hotărârea va fi semnată de către magistratul care a prezidat lucrările secţiei, precum şi de către membrii secţiei care au participat la soluţionarea acţiunii disciplinare.


  Articolul 41

  (1) Hotărârea secţiei Consiliului prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară se motivează şi se redactează în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare şi se comunică de îndată, în scris, magistratului şi titularului acţiunii disciplinare. Comunicarea hotărârii este asigurată de secretarul general al Consiliului.
  (2) Împotriva hotărârii prevăzute la alin. (1) se poate exercita recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Competenţa soluţionării recursului aparţine Completului de 9 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Din Completul de 9 judecători nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului şi magistratul sancţionat disciplinar.
  (3) Recursul declarat împotriva hotărârii prevăzute la alin. (1) se depune la preşedintele Consiliului, care dispune înregistrarea acestuia şi transmiterea, împreună cu dosarul cauzei, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  (4) Recursul suspendă executarea hotărârii secţiei Consiliului de aplicare a sancţiunii disciplinare.
  (5) Hotărârea prin care se soluţionează recursul prevăzut la alin. (2) este irevocabilă.


  Articolul 42

  (1) Hotărârile rămase irevocabile se comunică, prin grija secretarului general al Consiliului, titularului acţiunii disciplinare, precum şi Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului, în vederea luării măsurilor corespunzătoare, conform legii.
  (2) În cazul în care s-a dispus excluderea din magistratură a unui judecător sau a unui procuror, hotărârea irevocabilă se transmite Preşedintelui României, în vederea emiterii decretului de eliberare din funcţie.


  Articolul 43

  (1) Procedura de soluţionare a contestaţiei prevăzute de art. 32, precum şi cea de soluţionare a acţiunii disciplinare se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.
  (2) Dispoziţiile art. 36-42 referitoare la soluţionarea acţiunii disciplinare se aplică şi în cazul soluţionării acţiunii formulate împotriva magistratului pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.


  Articolul 44

  Secţiile Consiliului îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamente sau stabilite de Plen.


  Capitolul VI Statutul membrilor Consiliului


  Articolul 45

  (1) Membrii Consiliului au calitatea de demnitar.
  (2) Durata mandatului membrilor aleşi ai Consiliului este de 6 ani.
  (3) Magistraţii aleşi membri ai Consiliului nu pot fi promovaţi pe durata mandatului.
  (4) Calitatea de reprezentant al societăţii civile ales membru al Consiliului este incompatibilă cu calitatea de parlamentar, ales local, funcţionar public, magistrat în activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecătoresc în exerciţiu.
  (5) Din Consiliu nu pot face parte, în timpul aceluiaşi mandat, soţi sau rude ori afini până la gradul IV inclusiv.


  Articolul 46

  (1) Calitatea de membru al Consiliului încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din funcţie, nerezolvarea stării de incompatibilitate în termen de 15 zile de la data alegerii ori în caz de pierdere a funcţiei care a determinat desemnarea ca membru al Consiliului, precum şi prin deces.
  (2) Magistraţii aleşi membri ai Consiliului pierd această calitate în cazul transferului sau al detaşării în funcţii din afara instanţelor sau, după caz, a parchetelor.
  (3) Magistratul ales ca membru al Consiliului pierde de drept această calitate dacă a fost sancţionat disciplinar.
  (4) În cazul încetării calităţii de membru al Consiliului înainte de expirarea mandatului, Plenul Consiliului propune Senatului validarea magistratului care a obţinut numărul următor de voturi în cadrul alegerilor desfăşurate potrivit art. 9 alin. (3) sau art. 14 din Legea nr. 317/2004 ori, după caz, alegerea unuia dintre candidaţii prevăzuţi la art. 20 din aceeaşi lege. Mandatul noului membru durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost ales.


  Articolul 47

  Calitatea de membru al Consiliului se suspendă de drept, în situaţia în care a intervenit, potrivit legii, suspendarea din funcţia de magistrat.


  Articolul 48

  Preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului propune Plenului Consiliului revocarea din funcţia de membru ales al Consiliului în situaţia în care persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului sau în cazul neîndeplinirii atribuţiilor în cadrul Consiliului.


  Articolul 49

  Preşedintele, vicepreşedintele şi ceilalţi membri ai Consiliului primesc lunar, pentru activitatea desfăşurată, indemnizaţia prevăzută de lege.


  Capitolul VII Aparatul tehnic administrativ al Consiliului


  Articolul 50

  (1) Consiliul dispune de un aparat tehnic administrativ propriu.
  (2) Aparatul tehnic administrativ al Consiliului este organizat în direcţii, servicii şi birouri.


  Articolul 51

  (1) Aparatul tehnic administrativ al Consiliului este condus de un secretar general, care poate fi ajutat de un secretar general adjunct.
  (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt numiţi de Plenul Consiliului dintre magistraţii care au cel puţin 10 ani vechime în magistratură şi îndeplinesc celelalte condiţii prevăzute de lege pentru promovarea în funcţii de conducere.
  (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii.
  (4) Secretarul general al Consiliului primeşte o indemnizaţie lunară egală cu cea a unui secretar de stat, iar secretarul general adjunct primeşte o indemnizaţie lunară egală cu cea a unui subsecretar de stat.


  Articolul 52

  (1) Sub autoritatea preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului, secretarul general coordonează şi asigură buna funcţionare a compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului, sens în care:
  a) asigură colaborarea cu instanţele judecătoreşti şi parchetele, cu Institutul Naţional al Magistraturii, cu Şcoala Naţională de Grefieri, cu Ministerul Justiţiei, cu alte instituţii şi autorităţi, în condiţiile legii;
  b) asigură comunicarea hotărârilor pronunţate de secţiile Consiliului, în materie disciplinară;
  c) asigură legătura dintre conducerea Consiliului şi compartimentele din aparatul tehnic administrativ;
  d) asigură redactarea şi comunicarea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului şi redactarea proceselor-verbale de şedinţă;
  e) asigură ţinerea în registre speciale a evidenţei lucrărilor, precum şi arhivarea dosarelor;
  f) coordonează elaborarea programelor privind activitatea Consiliului şi controlează modul de realizare a acestora;
  g) transmite Ministerului Justiţiei propunerile cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei, în condiţiile art. 39 alin. (5) din Legea nr. 317/2004;
  h) coordonează activitatea de elaborare a rapoartelor şi sintezelor privind activitatea Consiliului;
  i) participă la şedinţele plenului, iar la şedinţele secţiilor poate participa şi prin delegare;
  j) asigură pregătirea lucrărilor pentru şedinţele plenului şi ale secţiilor Consiliului şi verifică realizarea măsurilor stabilite;
  k) asigură transmiterea avizului către iniţiatori, în cazul proiectelor de acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti, precum şi orice alte proiecte de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, în cazurile prevăzute de lege, în condiţiile art. 39 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 317/2004;
  l) asigură publicarea anuală, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului, a raportului privind starea justiţiei, adoptat de Plenul Consiliului în temeiul art. 39 alin. (6) din Legea nr. 317/2004;
  m) supune dezbaterii şi aprobării Plenului proiectul de buget al Consiliului;
  n) coordonează îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 38 lit. h) din Legea nr. 317/2004;
  o) coordonează activitatea de redactare şi editare a Buletinului Oficial al Consiliului;
  p) numeşte, eliberează din funcţie, soluţionează acţiunea disciplinară şi exercită orice alte atribuţii privind personalul cu funcţii de execuţie din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
  q) face propuneri Plenului de numire şi eliberare din funcţie în legătură cu personalul cu funcţii de conducere;
  r) prezintă preşedintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmează a fi încheiat cu Jandarmeria Română pentru paza sediului Consiliului, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestuia, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în acest sediu;
  s) prezintă preşedintelui Consiliului proiectul protocolului ce urmează a fi încheiat cu ministrul administraţiei şi internelor pentru asigurarea protecţiei magistraţilor aleşi membri ai Consiliului.
  (2) Secretarul general îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de preşedintele Consiliului.


  Articolul 53

  În realizarea atribuţiilor sale, secretarul general emite dispoziţii, potrivit prevederilor legale şi prezentului regulament.


  Articolul 54

  Atribuţiile secretarului general adjunct se stabilesc de preşedintele Consiliului, la propunerea secretarului general.


  Articolul 55

  Secretarul general adjunct este înlocuitorul de drept al secretarului general.


  Articolul 56

  Conducerea compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului se asigură de către directori, şefi de servicii şi şefi de birouri care organizează, coordonează, îndrumă şi răspund de activitatea compartimentului pe care îl conduc şi asigură buna colaborare cu alte compartimente.


  Articolul 57

  Conducătorii compartimentelor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului au următoarele atribuţii comune:
  a) verifică şi răspund de lucrările efectuate în cadrul compartimentelor pe care le conduc;
  b) verifică modul în care personalul din subordine îşi îndeplineşte îndatoririle profesionale şi de serviciu şi propun secretarului general, în condiţiile legii, stimularea celor cu activitate meritorie, măsurile corespunzătoare pentru prevenirea săvârşirii de abateri disciplinare şi iniţierea procedurii de aplicare a sancţiunilor disciplinare persoanelor care comit astfel de abateri;
  c) răspund de repartizarea echilibrată a sarcinilor personalului din subordine, întocmind fişa postului pentru fiecare persoană în parte;
  d) întocmesc programele de activitate ale compartimentelor şi le prezintă spre aprobare Plenului Consiliului; stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor din aceste programe;
  e) urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate de conducerea Consiliului sau de secretarul general, cuprinse în programele de activitate;
  f) repartizează personalului din subordine lucrările primite de la conducerea Consiliului sau de la secretarul general;
  g) evaluează activitatea profesională a personalului din subordine;
  h) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamente, de conducerea Consiliului sau de secretarul general.


  Articolul 58

  Structura compartimentelor aparatului tehnic administrativ al Consiliului şi modul de organizare a activităţii acestora se stabilesc de Plen.


  Articolul 59

  Atribuţiile funcţiilor din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului sunt prevăzute prin fişele posturilor.


  Articolul 60

  Din aparatul tehnic administrativ al Consiliului fac parte:
  1. Direcţia resurse umane şi organizare, alcătuită din:
  a) Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti;
  b) Serviciul resurse umane pentru parchete;
  c) Serviciul organizarea instanţelor şi parchetelor;
  d) Serviciul recrutare, formare şi perfecţionare profesională.
  2. Direcţia economică şi administrativ, alcătuită din:
  a) Serviciul salarizare şi buget;
  b) Serviciul administrativ şi aprovizionare.
  3. Direcţia inspecţiei judiciare;
  4. Serviciul legislaţie, contencios şi documentare;
  5. Biroul de audit public intern;
  6. Biroul de informare publică şi relaţii cu presa;
  7. Biroul de informatică;
  8. Biroul relaţii internaţionale.
  1. Direcţia resurse umane şi organizare


  Articolul 61

  (1) Direcţia resurse umane şi organizare asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii Consiliului, instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri.
  (2) Direcţia resurse umane şi organizare evaluează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi propune conducerii Consiliului măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionării eficiente a acestora.
  a) Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti


  Articolul 62

  Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti are următoarele atribuţii:
  a) asigură secretariatul Plenului şi al secţiei pentru judecători, cu excepţia cazului în care secţia are rolul de instanţă de judecată pentru judecători şi magistraţii-asistenţi;
  b) efectuează lucrările referitoare la numirea şi eliberarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;
  c) efectuează lucrările referitoare la numiri şi revocări din funcţii de conducere a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;
  d) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcţii superioare de execuţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;
  e) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcţie a judecătorilor stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
  f) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcţie a judecătorilor stagiari;
  g) efectuează lucrările privind transferul judecătorilor;
  h) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie a judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi;
  i) efectuează lucrările referitoare la numirea, pe perioadă determinată, în posturi vacante, a judecătorilor de carieră pensionari;
  j) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincţii pentru judecători, potrivit legii;
  k) întocmeşte lucrările referitoare la detaşarea judecătorilor, în cadrul instanţelor judecătoreşti, la Consiliu, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice;
  l) efectuează lucrările referitoare la delegarea judecătorilor curţilor de apel;
  m) întocmeşte lucrări referitoare la emiterea avizului conform pentru menţinerea în funcţie a judecătorilor sau pentru reîncadrarea în funcţie a judecătorilor pensionaţi, până la împlinirea vârstei de 68 de ani;
  n) întocmeşte şi actualizează baza de date cuprinzând judecătorii care s-au remarcat în activitatea profesională, pe baza criteriilor prevăzute de art. 41 alin. (2) din Legea nr. 303/2004;
  o) ţine evidenţa posturilor vacante de conducere, din cadrul instanţelor judecătoreşti;
  p) ţine evidenţa posturilor vacante de judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  q) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere la instanţele judecătoreşti, a funcţiilor de judecător şi a funcţiilor de conducere de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  r) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi de personal şi urmăreşte respectarea legislaţiei care reglementează aceste drepturi;
  s) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi şi asigură confidenţialitatea datelor cuprinse în acestea. În acest scop, verifică actele prezentate pentru numirea personalului, potrivit legii;
  t) efectuează lucrările necesare în vederea numirii personalului şi urmăreşte ţinerea la zi a dosarelor profesionale, prin introducerea tuturor actelor şi documentelor necesare;
  u) întocmeşte şi actualizează baza de date referitoare la judecători şi magistraţii-asistenţi.
  b) Serviciul resurse umane pentru parchete


  Articolul 63

  Serviciul resurse umane pentru parchete are următoarele atribuţii:
  a) asigură secretariatul Plenului şi al secţiei pentru procurori, cu excepţia cazului în care secţia are rolul de instanţă de judecată pentru procurori;
  b) efectuează lucrările referitoare la numirea şi eliberarea din funcţie a procurorilor;
  c) efectuează lucrările referitoare la numiri şi revocări din funcţii de conducere a procurorilor;
  d) efectuează lucrările referitoare la promovarea în funcţii superioare de execuţie a procurorilor;
  e) efectuează lucrările referitoare la numirea în funcţie a procurorilor stagiari pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii;
  f) efectuează lucrările referitoare la eliberarea din funcţie a procurorilor stagiari;
  g) efectuează lucrările privind transferul procurorilor;
  h) efectuează lucrările privind suspendarea din funcţie a procurorilor;
  i) efectuează lucrările referitoare la numirea, pe o perioadă determinată, în posturi vacante, a procurorilor de carieră pensionari;
  j) efectuează lucrările referitoare la conferirea de distincţii pentru procurori, potrivit legii;
  k) întocmeşte lucrările referitoare la detaşarea procurorilor, în cadrul parchetelor, la Consiliu, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Ministerul Justiţiei şi unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice;
  l) întocmeşte lucrările referitoare la emiterea avizului conform pentru menţinerea în funcţie a procurorilor sau pentru reîncadrarea în funcţie a procurorilor pensionaţi, până la împlinirea vârstei de 68 de ani;
  m) întocmeşte şi actualizează baza de date cuprinzând procurorii care s-au remarcat în activitatea profesională, pe baza criteriilor prevăzute de art. 41 alin. (2) din Legea nr. 303/2004;
  n) ţine evidenţa posturilor vacante de conducere din cadrul parchetelor;
  o) centralizează candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere la parchete;
  p) efectuează lucrări privind acordarea unor drepturi de personal şi urmăreşte respectarea legislaţiei care stabileşte aceste drepturi;
  q) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale ale procurorilor şi asigură confidenţialitatea datelor cuprinse în acestea. În acest scop, verifică actele prezentate pentru numirea personalului, potrivit legii;
  r) efectuează lucrările necesare în vederea numirii personalului şi urmăreşte ţinerea la zi a dosarelor profesionale, prin introducerea tuturor actelor şi documentelor necesare;
  s) întocmeşte şi actualizează baza de date referitoare la procurori.


  Articolul 64

  Dosarele profesionale ale magistraţilor cuprind:
  a) fişa în care se consemnează evoluţia carierei de magistrat de la intrarea în magistratură, până la încetarea funcţiei;
  b) cererea de numire în funcţie;
  c) actele de stare civilă (în copie);
  d) actele de studii (în copie);
  e) curriculum vitae;
  f) copii de pe cartea de muncă;
  g) cazier judiciar;
  h) adeverinţe medicale, potrivit legii, precum şi rezultatele testelor psihologice, unde este cazul;
  i) caracterizări provenind de la fostele locuri de muncă sau, după caz, de la ultima instituţie de învăţământ absolvită;
  j) declaraţii cu privire la respectarea interdicţiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004;
  k) rezultatele obţinute la concursul de admitere în Institutul Naţional al Magistraturii, examenul de capacitate, lucrări scrise susţinute la concursuri, certificatul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, rezultatele privind cursurile de perfecţionare, alte diplome şi certificate (de exemplu: de absolvire a cursurilor postuniversitare, de absolvire a unor cursuri în străinătate, diplome de master de la diferite universităţi şi alte cursuri, diplome de doctorat, titluri ştiinţifice şi didactice);
  l) ordinele şi celelalte documente, precum şi comunicările de numire, delegare, detaşare, transfer, promovare şi încetare din funcţie;
  m) aprecierile anuale;
  n) hotărârea definitivă privind aplicarea unei sancţiuni disciplinare;
  o) actele încheiate ca urmare a verificărilor efectuate ori în urma eventualelor sesizări privind activitatea profesională.


  Articolul 65

  (1) Datele din dosarele profesionale ale magistraţilor sunt confidenţiale.
  (2) Magistratul are dreptul să-şi consulte propriul dosar profesional.
  c) Serviciul organizarea instanţelor şi parchetelor


  Articolul 66

  Serviciul organizarea instanţelor şi parchetelor are ca principale atribuţii:
  a) examinează propunerile şi solicitările privind înfiinţarea sau desfiinţarea de instanţe judecătoreşti şi parchete;
  b) fundamentează avizul Consiliului pentru suplimentarea sau reducerea numărului de posturi la instanţele judecătoreşti şi parchete;
  c) fundamentează avizul Consiliului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru instanţe şi parchete;
  d) fundamentează avizul Consiliului pentru stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  e) fundamentează avizul Consiliului pentru statele de funcţii şi personal pentru curţile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii şi parchete;
  f) examinează solicitările privind înfiinţarea de sedii secundare ale instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
  g) face propuneri şi întocmeşte lucrările privind stabilirea circumscripţiilor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
  h) întocmeşte lucrările privind categoriile de procese sau de cereri care se soluţionează în municipiul Bucureşti numai de anumite instanţe, cu respectarea competenţei materiale prevăzute de lege;
  i) întocmeşte lucrările necesare şi face propuneri privind stabilirea numărului vicepreşedinţilor curţilor de apel, ai tribunalelor şi ai tribunalelor specializate, precum şi judecătoriilor la care funcţionează un vicepreşedinte, la propunerea preşedinţilor curţilor de apel;
  j) întocmeşte lucrările necesare şi formulează propuneri privind numărul adjuncţilor procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi ai prim-procurorilor parchetelor de pe lângă tribunale, precum şi parchetele de pe lângă judecătorii, unde prim-procurorii sunt ajutaţi de adjuncţi, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  k) întocmeşte lucrările necesare şi formulează propuneri privind suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanţe sau parchete;
  l) urmăreşte permanent echilibrarea statelor de funcţii cu volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi, când este cazul, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanţe sau parchete, întocmind lucrările necesare;
  m) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, propunând măsurile ce se impun;
  n) întocmeşte lucrările privind structura organizatorică, statele de funcţii şi statele de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri, la propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, respectiv a Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri;
  o) asigură ţinerea la zi a evidenţei posturilor de la instanţele judecătoreşti şi parchete, propune numărul de locuri pentru concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri şi realizează, împreună cu un reprezentant al Şcolii Naţionale de Grefieri, repartizarea pe posturile vacante a absolvenţilor şcolii;
  p) stabileşte indicatori statistici referitori la fenomenul judiciar şi la activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti şi parchete;
  q) elaborează instrumentele primare de culegere a datelor, precum şi centralizatoarele statistice ale tuturor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor; sintetizează, sistematizează şi interpretează datele statistice privitoare la activitatea instanţelor judecătoreşti şi parchetelor. În acest scop exploatează, modifică, adaptează şi perfecţionează programul pe calculator destinat statisticii, în colaborare cu Biroul informatică;
  r) organizează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară la instanţele judecătoreşti şi parchete şi organizează arhivarea datelor statistice;
  s) efectuează sau participă la efectuarea unor sinteze privind evoluţia fenomenului judiciar;
  t) asigură documentarea de specialitate necesară în domeniul statisticii judiciare;
  u) asigură comunicarea datelor statistice Institutului Naţional de Statistică, cu care ţine legătura permanent;
  v) pune la dispoziţie date privind activitatea instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi date privind fenomenul judiciar, la solicitarea autorităţilor publice naţionale şi a altor organisme interne şi internaţionale interesate;
  w) efectuează lucrările privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în condiţiile legii. d) Serviciul recrutare, formare şi perfecţionare profesională


  Articolul 67

  Serviciul recrutare, formare şi perfecţionare profesională are următoarele atribuţii:
  a) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor organizatorice care revin Consiliului în legătură cu stabilirea numărului anual de cursanţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi la Şcoala Naţională de Grefieri;
  b) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu organizarea concursului de admitere în magistratură;
  c) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu examenul de capacitate al magistraţilor stagiari şi personalului de specialitate juridică, asimilat magistraţilor;
  d) efectuează lucrările necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului în legătură cu examenul de promovare a magistraţilor în funcţii de execuţie vacante sau pe loc;
  e) întocmeşte şi păstrează dosarele profesionale pentru aparatul propriu al Consiliului;
  f) colaborează cu Institutul Naţional al Magistraturii şi cu Şcoala Naţională de Grefieri în legătură cu acţiunile de formare şi perfecţionare profesională a magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi parchete, precum şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei;
  g) întocmeşte lucrările privind numirea şi revocarea directorului şi directorilor adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi desemnarea judecătorilor şi procurorilor care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii;
  h) întocmeşte lucrările privind numirea directorului şi directorilor adjuncţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri şi desemnarea magistraţilor membri în consiliul de conducere al acesteia;
  i) organizează concursuri/examene pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
  j) face propuneri şi efectuează lucrările necesare privind încadrarea, promovarea ori încetarea din funcţie a personalului de execuţie din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
  k) asigură testarea psihologică a persoanelor care candidează pentru funcţia de magistrat sau a personalului de specialitate juridică din cadrul Consiliului, asimilat magistraţilor, potrivit legii;
  l) asigură testarea psihologică periodică a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a personalului de specialitate juridică din cadrul Consiliului, asimilat magistraţilor, potrivit legii, cu prilejul promovărilor pe loc sau într-o funcţie de conducere;
  m) asigură evaluarea integrităţii psihoprofesionale a magistraţilor, a persoanelor care pot intră în sistem fără a susţine concursul de admitere în magistratură, precum şi a personalului de specialitate juridică din cadrul Consiliului, asimilat magistraţilor, potrivit legii;
  n) realizează, la cerere, consilierea psihologică a magistraţilor şi personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor, potrivit legii;
  o) desfăşoară lucrări de cercetare în domeniul psihodiagnozei şi psihologiei resurselor umane.
  2. Direcţia economică şi administrativ
  a) Serviciul salarizare şi buget


  Articolul 68

  (1) Serviciul salarizare şi buget are, în ceea ce priveşte salarizarea şi drepturile de personal, următoarele atribuţii:
  a) întocmeşte statele de funcţii şi statele de personal pentru Consiliu, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare;
  b) urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor de personal pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului, potrivit legii;
  c) urmăreşte, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, aplicarea legislaţiei în domeniul drepturilor de personal: salarii, indemnizaţii, sporuri, grade, trepte, salariu de merit şi altele, pentru Consiliu;
  d) avizează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare şi cu Serviciul legislaţie, contencios şi documentare, încadrările şi modificările de încadrări, echivalările de funcţii şi specialităţi pentru Consiliu;
  e) elaborează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, criteriile pentru acordarea premiilor trimestriale şi anuale pe categorii de personal;
  f) calculează drepturile de personal (salarii, indemnizaţii, concedii de odihnă şi alte drepturi ca: premii, stimulente) pentru personalul din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
  g) stabileşte şi asigură efectuarea plăţii în termen a obligaţiilor faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul pentru şomaj şi fondul asigurărilor sociale de sănătate;
  h) analizează proiectul de buget al Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri şi formulează propuneri corespunzătoare;
  i) fundamentează avizul conform al Consiliului pentru proiectele de buget ale instanţelor şi parchetelor, potrivit legii;
  j) întocmeşte lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanţate de la bugetul de stat pentru Consiliu şi unităţile aflate în coordonare şi o transmite, potrivit legii, la Ministerul Finanţelor Publice;
  k) întocmeşte fişele fiscale privind impozitul pe venit;
  l) întocmeşte dările de seamă statistice lunare privind indicatorii de muncă şi salarii pentru Consiliu şi asigură transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Naţional de Statistică;
  m) emite puncte de vedere în probleme de salarizare şi drepturi de personal, la solicitarea compartimentelor din cadrul Consiliului;
  n) asigură întocmirea şi depunerea declaraţiilor nominale privind: contribuţiile de asigurări sociale, contribuţiile la fondul pentru şomaj şi la fondul asigurărilor sociale de sănătate;
  o) asigură întocmirea şi depunerea declaraţiei lunare privind impozitul pe salarii reţinut angajaţilor.
  (2) Serviciul salarizare şi buget are, în ceea ce priveşte bugetul, următoarele atribuţii:
  a) angajează, alături de ordonatorul de credite, utilizarea creditelor bugetare în limita bugetului aprobat;
  b) fundamentează, pe baza propunerilor compartimentelor din cadrul Consiliului (direcţii, servicii, birouri), ale unităţilor aflate în coordonare, necesarul anual de credite, elaborează proiectul de buget al Consiliului şi se ocupă de obţinerea avizului consultativ al Ministerului Finanţelor Publice;
  c) propune repartizarea indicatorilor financiari şi urmăreşte realizarea lor pe capitole bugetare şi categorii de cheltuieli, potrivit legii;
  d) gestionează şi utilizează veniturile proprii, aprobate potrivit legii;
  e) asigură fondurile necesare pentru deplasările personalului Consiliului în ţară şi în străinătate, ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, urmăreşte încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget;
  f) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale; ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar, precum şi efectuarea operaţiunilor curente cu Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu unitatea bancară competentă pentru operaţiuni de plăţi externe;
  g) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale;
  h) asigură organizarea evidenţei contabile în cadrul Consiliului, îndrumă şi coordonează această activitate la ordonatorii secundari de credite, centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale ordonatorilor secundari şi terţiari de credite şi asigură transmiterea acestora la Ministerul Finanţelor Publice, la termenele stabilite potrivit reglementărilor legale;
  i) organizează şi efectuează operaţiunile prevăzute de lege privind evidenţa contabilă a patrimoniului aflat în gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ şi aprovizionare;
  j) înregistrează notele contabile şi ţine evidenţa conturilor sintetice şi analitice şi întocmeşte balanţele de verificare lunare;
  k) asigură evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
  l) analizează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile cu persoanele desemnate de către ordonatorii secundari de credite pentru acordarea vizei de control financiar preventiv propriu;
  m) întocmeşte situaţia centralizatoare a tuturor operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari de credite şi asigură transmiterea trimestrială a acestora la Ministerul Finanţelor Publice;
  n) întocmeşte situaţia trimestrială privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
  o) centralizează situaţia trimestrială privind execuţia bugetară aprobată ordonatorilor din subordine şi asigură transmiterea acesteia la Ministerul Finanţelor Publice.
  b) Serviciul administrativ şi aprovizionare


  Articolul 69

  Serviciul administrativ şi aprovizionare are următoarele atribuţii:
  a) face propuneri pentru buget referitoare la cheltuielile de întreţinere, cheltuielile materiale şi de capital pentru activitatea Consiliului;
  b) administrează întregul patrimoniu al Consiliului;
  c) ţine evidenţa operativă a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
  d) ţine evidenţa bunurilor din patrimoniul Consiliului;
  e) întocmeşte anual listele de inventar al bunurilor, pe camere şi pe persoane;
  f) negociază, propune spre încheiere şi urmăreşte executarea în bune condiţii a contractelor de întreţinere şi servicii pentru apă, canalizare, gaze, electricitate, telefoane, lifturi, faxuri, copiatoare, maşini de scris, maşini de calcul etc.;
  g) întocmeşte liste de dotări independente necesare Consiliului, cu finanţare de la buget, în limita sumei aprobate;
  h) organizează, asigură şi execută efectiv, prin licitaţie sau oferte, conform legii, achiziţionarea bunurilor prevăzute în listele de dotări independente;
  i) asigură aprovizionarea cu bunuri materiale, rechizite, mijloace tehnice necesare desfăşurării activităţii Consiliului şi se preocupă de confecţionarea legitimaţiilor de serviciu, diplomelor, atestatelor şi altor documente;
  j) asigură recepţia, evidenţa şi distribuirea pe bază de fişe a tuturor bunurilor şi materialelor ce sunt achiziţionate pentru activitatea proprie a Consiliului;
  k) asigură transportul de persoane şi mărfuri, întreţinerea şi exploatarea în condiţii bune şi de siguranţă a autoturismelor din dotarea Consiliului;
  l) emite foile de parcurs zilnic pentru fiecare autoturism din dotarea Consiliului;
  m) întocmeşte fişa activităţii zilnice pentru parcul auto;
  n) întocmeşte situaţia privind consumul de carburanţi din cursul lunii, pentru fiecare autoturism, şi o depune la Serviciul salarizare şi buget la sfârşitul lunii;
  o) verifică în prima zi a lunii stocul de carburanţi pentru fiecare autoturism, consemnând stocul existent într-un proces-verbal;
  p) asigură reparaţiile curente, întreţinerea, curăţenia şi administrarea sediului Consiliului;
  q) întocmeşte lista bunurilor din patrimoniul Consiliului, propuse pentru casare;
  r) întocmeşte şi prezintă spre aprobare referatele de necesitate privind materialele şi obiectele de inventar, pe baza solicitărilor compartimentelor funcţionale;
  s) verifică activitatea magazinerului cu privire la modul de gestionare a materialelor intrate şi ieşite din magazie şi a modului de depozitare a acestora;
  t) întocmeşte planul pentru deszăpezire, combaterea fenomenelor meteorologice periculoase şi paza contra incendiilor şi se preocupă de aplicarea lor;
  u) asigură, împreună cu trupele de jandarmi, securitatea şi paza sediului propriu;
  v) asigură decontarea la timp a tuturor cheltuielilor efectuate zilnic pe linie de administraţie şi aprovizionare;
  w) asigură însuşirea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii de către personalul Consiliului;
  x) întocmeşte planul de evacuare a personalului şi bunurilor materiale din Consiliu în caz de calamităţi şi catastrofe sau pe timp de război;
  y) face anual propuneri de buget pentru înzestrarea cu materialele necesare a formaţiunilor de apărare civilă în timp de pace şi război;
  z) participă prin reprezentantul său la pregătirea şi convocările organizate de comandantul de apărare civilă; execută, conform planului de evacuare, exerciţii de alarmare a personalului şi exercită orice alte atribuţii privind apărarea civilă.
  3. Direcţia inspecţiei judiciare


  Articolul 70

  (1) Direcţia inspecţiei judiciare îndeplineşte, potrivit legii, atribuţii de verificare, inspecţie şi control în toate domeniile specifice de activitate, sub coordonarea şi controlul Consiliului.
  (2) În cadrul Direcţiei inspecţiei judiciare funcţionează inspectori generali numiţi de Plenul Consiliului dintre magistraţii care au cel puţin 10 ani vechime în magistratură şi care îndeplinesc celelalte condiţii prevăzute de lege pentru promovarea în funcţii de conducere.


  Articolul 71

  Inspectorii generali exercită, în principal, următoarele atribuţii:
  a) efectuează verificări la instanţe şi parchete, în legătură cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, stabilirea termenelor, pronunţarea, redactarea şi comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor în apel şi recurs, executarea hotărârilor penale şi civile şi informează conducerea Consiliului despre deficienţele constatate, formulând propuneri adecvate;
  b) verifică şi soluţionează sesizările adresate Consiliului privind conduita necorespunzătoare a judecătorilor, procurorilor şi a magistraţilor asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
  c) verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor de conducere a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor şi parchetelor, a calităţii corespunzătoare a serviciului, semnalând deficienţele constatate şi formulând propuneri corespunzătoare pentru înlăturarea acestora;
  d) efectuează verificări, în vederea încuviinţării de către secţiile Consiliului a percheziţiei, reţinerii sau arestării preventive a magistraţilor;
  e) analizează concluziile controalelor tematice efectuate prin judecătorii-inspectori şi procurorii-inspectori şi prezintă propuneri privind măsurile necesare;
  f) efectuează verificări privind îndeplinirea de către magistraţi a condiţiei de bună reputaţie;
  g) efectuează verificări privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de către candidaţii admişi la concursul de admitere în magistratură, în condiţiile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004*);
  h) asigură secretariatul secţiilor Consiliului, în cazul în care acestea au rolul de instanţă disciplinară pentru magistraţi.
  4. Serviciul legislaţie, contencios şi documentare
  --------- Notă *) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 157/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 septembrie 2004.


  Articolul 72

  (1) Serviciul legislaţie, contencios şi documentare are, în materie de legislaţie, următoarele atribuţii:
  a) elaborează punctul de vedere privind avizarea proiectelor de acte normative şi studii de analiză strategică ce privesc activitatea autorităţii judecătoreşti;
  b) elaborează punctul de vedere privind avizarea proiectelor de regulamente şi ordine care se aprobă de ministrul justiţiei, în cazurile prevăzute de lege;
  c) sesizează secretarul general al Consiliului cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei;
  d) formulează puncte de vedere pe probleme juridice, la solicitarea compartimentelor Consiliului, a Ministerului Justiţiei sau a altor autorităţi ori instituţii publice.
  (2) În materie de contencios are următoarele atribuţii:
  a) avizează, din punct de vedere al legalităţii, orice măsură de natură să angajeze răspunderea patrimonială a preşedintelui Consiliului în calitate de ordonator principal de credite;
  b) avizează, din punct de vedere al legalităţii, orice măsură care ar putea aduce atingere drepturilor Consiliului sau ale personalului său;
  c) avizează contractele încheiate de către Consiliu în calitate de ordonator principal de credite;
  d) avizează, la solicitarea unităţilor aflate în coordonarea Consiliului, contractele încheiate de către acestea;
  e) avizează hotărârile emise de Consiliu privind personalul de conducere încadrat în aparatul tehnic administrativ;
  f) avizează hotărârile emise de Consiliu privind numirea şi revocarea din funcţie a directorului şi directorilor adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi a directorului şi directorilor adjuncţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri;
  g) avizează hotărârile Consiliului de desemnare a judecătorilor şi procurorilor care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi hotărârile de desemnare a magistraţilor ca membri în Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri;
  h) avizează deciziile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberare din funcţie şi sancţionare disciplinară pentru personalul de execuţie din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
  i) verifică şi avizează, la solicitarea compartimentelor din cadrul Consiliului, valabilitatea actelor prezentate pentru stabilirea vechimii în muncă sau în profesie;
  j) reprezintă Consiliul şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie;
  k) îndeplineşte lucrările pentru soluţionarea acţiunii disciplinare, potrivit legii, pentru personalul din aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
  l) duce la îndeplinire, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, măsurile dispuse în legătură cu executarea hotărârilor privind aplicarea sancţiunilor disciplinare judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi.
  (3) În materie de documentare are următoarele atribuţii:
  a) asigură păstrarea colecţiei Monitorul Oficial al României, Partea I, şi completarea acestei colecţii pe măsura apariţiei de noi acte normative;
  b) ia măsuri pentru cunoaşterea şi procurarea, în limita fondurilor alocate sau prin schimburi, donaţii etc. a lucrărilor şi revistelor de specialitate din ţară şi din străinătate;
  c) propune secretarului general al Consiliului măsurile necesare pentru păstrarea în bune condiţii a fondului de cărţi, reviste şi ziare din gestiunea bibliotecii Consiliului.
  5. Biroul audit public intern


  Articolul 73

  (1) Biroul audit public intern reprezintă compartimentul de specialitate care verifică legalitatea administrării veniturilor şi cheltuielilor publice ale Consiliului, ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri.
  (2) Biroul audit public intern este constituit potrivit legii.
  (3) Biroul audit public intern funcţionează în subordinea preşedintelui Consiliului.


  Articolul 74

  Biroul audit public intern exercită, în principal, următoarele atribuţii:
  a) elaborează norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);
  b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
  c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Consiliului sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate şi eficienţă;
  d) informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de către conducerea Consiliului, precum şi despre consecinţele acestora;
  e) raportează periodic preşedintelui Consiliului constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit;
  f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
  g) raportează preşedintelui Consiliului identificarea unor iregularităţi sau posibile prejudicii şi îndeplineşte măsurile stabilite de acesta.


  Articolul 75

  Biroul audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, următoarele:
  a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
  b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
  d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
  e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
  f) alocarea creditelor bugetare;
  g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
  h) sistemul de luare a deciziilor;
  i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
  j) sistemele informatice.
  6. Biroul de informare publică şi relaţii cu presa


  Articolul 76

  Biroul de informare publică şi relaţii cu presa funcţionează în subordinea preşedintelui Consiliului şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001.


  Articolul 77

  Biroul de informare publică şi relaţii cu presa are următoarele atribuţii:
  a) răspunde la sesizările şi cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001, în legătură cu propria activitate;
  b) informează preşedintele Consiliului cu privire la aspectele semnificative ce vizează justiţia, difuzate prin mass-media, iar, din însărcinarea preşedintelui, comunică presei puncte de vedere oficiale;
  c) informează preşedintele Consiliului cu privire la posibilităţile de rezolvare a problemelor ridicate de persoanele primite în audienţă, colaborând, după caz, cu celelalte compartimente;
  d) colaborează cu birourile de informare şi relaţii publice de la instanţe şi parchete sau cu purtătorii de cuvânt ai acestora, în probleme de interes comun;
  e) redactează comunicate de presă pe probleme de interes care sunt de competenţa Consiliului, organizând conferinţe de presă ori de câte ori este necesar;
  f) efectuează sau participă la elaborarea unor studii, evaluări, lucrări de sinteză privind reflectarea activităţii Consiliului în mass-media;
  g) elaborează prognoze privind aspectele din activitatea Consiliului ce urmează să fie reflectate în mass-media.


  Articolul 78

  Purtătorul de cuvânt al Consiliului îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului de informare publică şi relaţii cu presa.


  Articolul 79

  Purtătorul de cuvânt are următoarele atribuţii:
  a) transmite operativ mesajul Consiliului sub formă de declaraţii, în scopul informării opiniei publice;
  b) prezintă în conferinţele de presă poziţia Consiliului asupra unor probleme referitoare la activitatea acestuia, în vederea informării exacte a opiniei publice.
  7. Biroul Informatică


  Articolul 80

  Biroul Informatică este compartimentul care asigură constituirea, funcţionarea şi dezvoltarea unui sistem informatic pentru Consiliu şi unităţile aflate în coordonarea acestuia.


  Articolul 81

  Biroul Informatică are următoarele atribuţii:
  a) participă la punerea în practică şi la actualizarea strategiei de informatizare a sistemului judiciar, în concordanţă cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi cu sarcinile care revin Consiliului, potrivit legii;
  b) colaborează cu compartimentele din cadrul Consiliului pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin;
  c) aplică în practică tehnici şi metode noi de exploatare, administrare şi întreţinere a produselor şi serviciilor informatice, în vederea dezvoltării unui sistem informatic juridic eficient;
  d) elaborează norme, proceduri de utilizare, protecţie şi securitate şi coordonează administrarea şi exploatarea eficientă, sigură şi securizată a produselor şi serviciilor informatice;
  e) proiectează, dezvoltă şi implementează aplicaţii şi baze de date, coordonează întreţinerea acestora în sistemul informatic al Consiliului;
  f) ţine evidenţa centralizată a dotării cu produse şi servicii informatice în cadrul Consiliului;
  g) face propuneri în vederea stabilirii obiectivelor de investiţii privind produsele şi serviciile informatice, în conformitate cu strategia de informatizare a sistemului juridic;
  h) participă la elaborarea documentaţiei de achiziţie şi la evaluarea ofertelor în procedurile de achiziţionare de produse şi servicii informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;
  i) participă la recepţionarea produselor şi serviciilor achiziţionate şi la derularea contractelor de achiziţie a produselor şi serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Consiliului;
  j) asigură legătura cu unităţile de service şi reprezintă instituţia în relaţiile cu acestea, pentru menţinerea în stare de funcţionare a produselor şi serviciilor informatice din sistemul informatic al Consiliului;
  k) asigură asistenţă tehnică de specialitate pentru eficientizarea exploatării produselor şi serviciilor informatice în cadrul Consiliului;
  l) intervine operativ şi ţine evidenţa intervenţiilor pentru a asigura funcţionarea permanentă a produselor şi serviciilor informatice din cadrul Consiliului;
  m) asigură publicarea pe pagina de Internet a Consiliului a informaţiilor şi a documentelor a căror publicare este prevăzută de lege sau de regulamente.
  8. Biroul relaţii internaţionale


  Articolul 82

  Biroul relaţii internaţionale are următoarele atribuţii:
  a) întocmeşte lucrări pentru pregătirea participării preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor Consiliului, secretarului general, secretarului general adjunct şi personalului din aparatul propriu al Consiliului la reuniuni şi vizite internaţionale, precum şi pentru pregătirea vizitelor şi reuniunilor internaţionale pe care preşedintele Consiliului le găzduieşte;
  b) prezintă conducerii Consiliului propuneri privind deplasarea în străinătate, în interes de serviciu, a personalului din diferitele compartimente ale Consiliului, din instanţe şi parchete, precum şi din unităţile aflate în coordonarea Consiliului;
  c) întocmeşte documentele de deplasare internaţională;
  d) avizează propunerile de deplasare în străinătate formulate de celelalte compartimente din cadrul Consiliului, din instanţe şi parchete, precum şi din unităţile aflate în coordonarea Consiliului;
  e) organizează reprezentarea Consiliului la reuniunile interne şi internaţionale din domeniul său de competenţă;
  f) desfăşoară activităţi de protocol, sens în care efectuează demersuri privind obţinerea paşapoartelor pentru membrii Consiliului şi pentru personalul din cadrul aparatului tehnic administrativ al Consiliului, din instanţe şi parchete, precum şi din unităţile aflate în coordonarea Consiliului, pentru procurarea biletelor de avion şi efectuarea de rezervări.


  Articolul 83

  În cadrul Consiliului îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal:
  a) personal de specialitate juridică, asimilat magistraţilor;
  b) funcţionari publici;
  c) personal contractual.


  Articolul 84

  (1) Personalul de specialitate juridică de conducere şi de execuţie din cadrul Consiliului, indiferent de vechime, este asimilat magistraţilor pe durata îndeplinirii funcţiei.
  (2) Prevederile Legii nr. 303/2004, referitoare la drepturile şi îndatoririle magistraţilor, precum şi cele privind răspunderea disciplinară se aplică în mod corespunzător personalului prevăzut la alin. (1).
  (3) Salarizarea şi celelalte drepturi ale personalului de specialitate juridică de execuţie şi de conducere, asimilat magistraţilor, din cadrul Consiliului, sunt prevăzute de lege.
  (4) Ocuparea posturilor de personal de specialitate juridică din cadrul Consiliului, asimilat magistraţilor, se face potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 317/2004.
  (5) Funcţiile de specialitate juridică din aparatul tehnic administrativ al Consiliului pot fi ocupate şi de judecători şi procurori, detaşaţi în condiţiile legii.
  (6) Pe perioada detaşării în cadrul Consiliului judecătorii şi procurorii îşi păstrează statutul de magistrat.


  Articolul 85

  (1) Funcţionarii publici din cadrul Consiliului îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare.
  (2) Salarizarea funcţionarilor publici este reglementată potrivit dispoziţiilor legale aplicabile aceloraşi categorii de personal din aparatul Parlamentului României.


  Articolul 86

  (1) Personalul din aparatul de lucru al Consiliului, care efectuează activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere, reparaţii şi de deservire, precum şi personalul care ocupă o funcţie publică, pe o perioadă determinată, este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public şi li se aplică legislaţia muncii.
  (2) Ocuparea posturilor pentru personalul prevăzut la alin. (1) se face prin concurs organizat în condiţiile legii.


  Articolul 87

  Până la constituirea noului Consiliu, atribuţiile prevăzute de lege şi de regulamente pentru Plen şi secţii vor fi exercitate de Consiliul în funcţie.


  Articolul 88

  Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -------------