HOTĂRÂRE nr. 720 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 10 iulie 2008 Notă
  **) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 389 din 13 mai 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 15 mai 2014.

  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 232 și 242 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaționale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B, C și D. Sublista C are în componență secțiunile C1, C2 și C3.
  ----------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.


  Articolul 2
  (1) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista A este de 90% din prețul de referință, a celor din sublista B este de 50% din prețul de referință, a celor din sublista C este de 100% din prețul de referință pentru secțiunile C1 și C3, iar a celor din sublista D este de 20% din prețul de referință.
  ----------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.
  (1^1) Pentru pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, cuantumul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista B este de 90% din prețul de referință, din care 50% se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru prescripțiile a căror contravaloare la nivelul prețului de referință/prescripție este de până la 330 lei pe lună.
  (la 18-07-2018, Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 537 din 17 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 18 iulie 2018 )
  (2) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor naționale de sănătate, se suportă la nivelul prețului de decontare.(3) Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C care se utilizează în unitățile sanitare cu paturi pe perioada spitalizării sau eliberate prin farmaciile cu circuit închis pentru tratamentul în regim ambulatoriu al bolnavilor cuprinși în programele naționale de sănătate se suportă la un preț care nu poate depăși prețul de decontare.
  ----------
  Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.


  Articolul 3
  (1) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B, secțiunile C1 și C3 din sublista C și sublista D se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
  ----------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.
  (2) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în secțiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu legislația în domeniul programelor naționale de sănătate.(3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B, C - secțiunile C1, C2, C3 și sublista D, notate cu (**),(**)^1, (**)^1β și (**)^1Ω se realizează potrivit prevederilor alin. (1) și (2) și în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condițiile art. 4.
  ----------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 996 din 4 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 7 noiembrie 2014.


  Articolul 4

  În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Sănătății Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate aprobă prin ordin comun protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în lista prevăzută la art. 1 alin. (1) și norme metodologice privind implementarea acestora.


  Articolul 5

  Lista medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale cuprinse în sublista C secțiunea C2, care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și prețul de decontare al acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
  ----------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 741 din 9 septembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 septembrie 2015.


  Articolul 6

  Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 15 iulie 2008, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 27 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea

  București, 9 iulie 2008.
  Nr. 720.

  Anexă

                                     SUBLISTA A
                       DCI-uri corespunzătoare medicamentelor
                     de care beneficiază asigurații în tratamentul
                   ambulatoriu în regim de compensare 90% din prețul
                                   de referință

  Nr.

  DCI

  COD ATC

  1

  Abrogată

   

  2

  Abrogată

   

  3

  Abrogată

   

  4

  Omeprazolum

  A02BC01

  5

  Lansoprazolum

  A02BC03

  6

  Abrogată

   

  7

  Abrogată

   

  8

  Papaverini hydrochloridum

  A03AD01

  9

  Metoclopramidum

  A03FA01

  10

  Abrogată

   

  11

  Acidum ursodeoxycholicum*

  A05AA02

  12

  Lactulosum

  A06AD11

  13

  Nystatinum

  A07AA02

  14

  Sulfasalazinum

  A07EC01

  15

  Mesalazinum**

  A07EC02

  16

  Acenocoumarolum

  B01AA07

  17

  Ticlopidinum^1

  B01AC05

  18

  Phytomenadionum

  B02BA01

  19

  Ferrosi sulfas

  B03AA07

  20

  Complex de hidroxid de fier (III) polimaltozat

  B03AB05

  21

  Combinații (ferrosi sulfas + acidum ascorbicum)

  B03AA07

  22

  Acidum folicum

  B03BB01

  23

  Digoxinum

  C01AA05

  24

  Chinidini sulfas

  C01BA01

  25

  Propafenonum

  C01BC03

  26

  Amiodaronum

  C01BD01

  27

  Nitroglycerinum

  C01DA02

  28

  Isosorbidi dinitras

  C01DA08

  29

  Isosorbidi mononitras

  C01DA14

     30 

   Alprostadilum (concentrație 20 mcg**)                 

    C01EA01    

  31

  Abrogată

   

  32

  Methyldopum

  C02AB01

  33

  Clonidinum

  C02AC01

  34

  Doxazosinum

  C02CA04

  35

  Hydrochlorothiazidum

  C03AA03

  36

  Indapamidum

  C03BA11

  37

  Furosemidum

  C03CA01

  38

  Spironolactonum

  C03DA01

  39

  Combinații (spironolactonum+furosemidum)

  C03EB01

  40

  Pentoxifyllinum (concentrație = 400 mg)

  C04AD03

  41

  Propranololum

  C07AA05

  42

  Sotalolum

  C07AA07

  43

  Metoprololum

  C07AB02

  44

  Atenololum

  C07AB03

  45

  Betaxololum

  C07AB05

  46

  Bisoprololum

  C07AB07

  47

  Carvedilolum

  C07AG02

  48

  Amlodipinum

  C08CA01

  49

  Felodipinum

  C08CA02

  50

  Nifedipinum (forma retard)

  C08CA05

  51

  Diltiazemum

  C08DB01

  53

  Captoprilum

  C09AA01

  54

  Enalaprilum

  C09AA02

  55

  Lisinoprilum

  C09AA03

  56

  Ramiprilum

  C09AA05

  57

  Quinaprilum

  C09AA06

  58

  Fosinoprilum

  C09AA09

  59

  Combinații (enalaprilum+hydrochlorothiazidum)

  C09BA02

  60

  Combinații (ramiprilum+hydrochlorothiazidum)

  C09BA05

  61

  Losartanum

  C09CA01

  62

  Simvastatinum

  C10AA01

  63

  Lovastatinum

  C10AA02

  64

  Pravastatinum

  C10AA03

  65

  Fenofibratum

  C10AB05

  66

  Miconazolum

  D01AC02

  67

  Abrogată

   

  68

  Abrogată

   

  69

  Hydrocortisonum

  D07AA02

  70

  Betamethasonum

  D07AC01

  71

  Miconazolum

  G01AF04

  72

  Ergometrinum

  G02AB03

  73

  Testosteronum*

  G03BA03

  74

  Estradiolum*

  G03CA03

  75

  Doxazosinum

  G04CAN1

  76

  Methylprednisolonum (forma injectabilă)*

  H02AB04

  77

  Prednisonum

  H02AB07

  78

  Hydrocortisonum*

  H02AB09

  79

  Doxycyclinum

  J01AA02

  80

  Amoxicillinum

  J01CA04

  81

  Phenoxymethylpenicillinum

  J01CE02

  82

  Benzathini benzylpenicillinum

  J01CE08

  83

  Oxacillinum

  J01CF04

  84

  Amoxicillinum+acidum clavulanicum (forma orală)

  J01CR02

  85

  Cefalexinum

  J01DB01

  86

  Cefadroxilum

  J01DB05

  87

  Cefuroximum (forma orală)

  J01DC02

  88

  Cefaclorum

  J01DC04

  89

  Cefiximum

  J01DD08

  90

  Sulfamethoxazolum+trimethoprimum

  J01EE01

  91

  Erythromycinum

  J01FA01

  92

  Clarithromycinum

  J01FA09

  93

  Ofloxacinum (forma orală)

  J01MA01

  94

  Ciprofloxacinum (forma orală)

  J01MA02

  95

  Pefloxacinum (forma orală)

  J01MA03

  96

  Norfloxacinum

  J01MA06

  97

  Acidum nalidixicum

  J01MB02

  98

  Metronidazolum

  J01XD01

  99

  Tinidazolum

  J01XD02

  100

  Ketoconazolum

  J02AB02

  101

  Fluconazolum

  J02AC01

  102

  Aciclovirum

  J05AB01

  103

  Aminoglutethimidum

  L02BG01

  104

  Indometacinum

  M01AB01

  105

  Diclofenacum

  M01AB05

  106

  Ketorolacum tromethamin

  M01AB15

  107

  Aceclofenacum

  M01AB16

  108

  Tenoxicamum

  M01AC02

  109

  Meloxicamum

  M01AC06

  110

  Ketoprofenum

  M01AE03

  111

  Tetrazepamum

  M03BX07

  112

  Allopurinolum*

  M04AA01

  113

  Colchicinum

  M04AC01

  114

  Pentazocinum

  N02AD01

  115

  Tramadolum

  N02AX02

  116

  Sumatriptanum*

  N02CC01

  117

  Carbamazepinum

  N03AF01

  118

  Gabapentinum

  N03AX12

  119

  Haloperidolum

  N05AD01

  120

  Diazepamum

  N05BA01

  121

  Medazepamum*

  N05BA03

  122

  Lorazepamum*

  N05BA06

  123

  Bromazepamum*

  N05BA08

  124

  Alprazolamum*

  N05BA12

  125

  Nitrazepamum

  N05CD02

  126

  Zopiclonum*

  N05CF01

  127

  Zolpidemum*

  N05CF02

  128

  Clomipraminum*

  N06AA04

  129

  Amitriptylinum*

  N06AA09

  130

  Doxepinum*

  N06AA12

  131

  Fluoxetinum*

  N06AB03

  132

  Citalopramum**

  N06AB04

  133

  Paroxetinum*

  N06AB05

  134

  Sertralinum*

  N06AB06

  135

  Fluvoxaminum*

  N06AB08

  136

  Mianserinum*

  N06AX03

  137

  Mirtazapinum*

  N06AX11

  138

  Venlafaxinum**

  N06AX16

  139

  Neostigmini bromidum

  N07AA01

  140

  Metronidazolum

  P01AB01

  141

  Tinidazolum

  P01AB02

  142

  Albendazolum

  P02CA03

  143

  Levamisolum

  P02CE01

  144

  Salbutamolum

  R03AC02

  145

  Beclometasonum*

  R03BA01

  146

  Budesonidum*

  R03BA02

  147

  Ipratropii bromidum*

  R03BB01

  148

  Salbutamolum

  R03CC02

  149

  Theophyllinum (forma retard)

  R03DA0

  150

  Codeinum

  R05DA04

  151

  Chlorphenaminum

  R06AB04

  152

  Cetirizinum

  R06AE07

  153

  Ketotifenum

  R06AX17

  154

  Ciprofloxacinum

  S01AX13

  155

  Diclofenacum

  S01BC03

  156

  Combinații (cloramphenicolum+bethametasonum)

  S01CA05

  157

  Omalizumabum**

  R03DX05

  (la 01-03-2017, Sublista A din Anexă a fost modificată de Punctul 2, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 )
  NOTĂ:
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice.
  (la 01-03-2017, Nota corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***), Sublista A din Anexă a fost abrogată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 )
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^1) se efectuează pentru pacienții cu intoleranță la acidum acetylsalicylicum.
  ----------
  Poz. 21 de la sublista A a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016.
                                    SUBLISTA B
                    DCI-uri corespunzătoare medicamentelor
                  de care beneficiază asigurații în tratamentul
                ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul
                                   de referință

  (la 03-10-2017, Sublista B din anexă a fost modificată de Punctul 1, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 703 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 03 octombrie 2017 )
  (la 28-04-2017, Sublista B din anexă a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 259 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017 )


  Nr.

  DCI

  COD ATC

  1

  Pantoprazolum

  A02BC02

  2

  Esomeprazolum

  A02BC05

  3

  Abrogată

   

  4

  Bismuthi subcitras

  A02BX05

  5

  Otilonium bromidum

  A03AB06

  6

  Macrogolum*^2

  A06AD15

  7

  Rifaximinum

  A07AA11

  8

  Budesonidum**#

  A07EA06

  9

  Racecadotrilum

  A07XA04

  10

  Abrogată

   

  11

  Orlistatum**^1

  A08AB01

  12

  Abrogată

   

  13

  Alfacalcidolum

  A11CC03

  14

  Acidum tiocticum (alfa-lipoicum)**#

  A16AX01

  15

  Dalteparinum**#

  B01AB04

  16

  Abrogată

   

  17

  Nadroparinum**#

  B01AB06

  18

  Reviparinum**#

  B01AB08

  19

  Tinzaparinum**#

  B01AB10

  20

  Sulodexidum**

  B01AB11

  21

  Clopidogrelum**

  B01AC04

  22

  Triflusal

  B01AC18

  23

  Combinații (acidum acetylsalicylicum+dipyridamolum)**

  B01AC30

  24

  Fondaparinux sodium**#

  B01AX05

  25

  Complex de hidroxid de fier (III) sucroză

  B03AC02

  26

  Mexiletinum

  C01BB02

  27

  Ivabradinum**

  C01EB17

  28

  Moxonidinum

  C02AC05

  29

  Rilmenidinum

  C02AC06

  30

  Prazosinum

  C02CA01

  31

  Eplerenonum*#

  C03DA04

  32

  Abrogată

   

  33

  Abrogată

   

  34

  Abrogată

   

  35

  Abrogată

   

  36

  Nebivololum

  C07AB12

  37

  Combinații (bisoprololum+hydrochlorothiazidum)

  C07BB07

  38

  Combinații (metoprololum+felodipinum)

  C07EBN1

  39

  Lacidipinum

  C08CA09

  40

  Lercanidipinum

  C08CA13

  41

  Perindoprilum

  C09AA04

  42

  Benazeprilum

  C09AA07

  43

  Trandolaprilum

  C09AA10

  44

  Zofenoprilum

  C09AA15

  45

  Combinații (perindoprilum+indapamidum)

  C09BA04

  46

  Combinații (quinaprilum+hydrochlorotiazidum)

  C09BA06

  47

  Combinații (fosinoprilum+hydrochlorothiazidum)

  C09BA09

  48

  Combinații (nitrendipinum+enalaprilum)

  C09BB02

  49

  Combinații (verapamilum+trandolaprilum)

  C09BB10

  50

  Valsartanum

  C09CA03

  51

  Irbesartanum

  C09CA04

  52

  Candesartanum cilexetil

  C09CA06

  53

  Telmisartanum

  C09CA07

  54

  Combinații (losartanum+hydrochlorothiazidum)

  C09DA01

  55

  Combinații (valsartanum+hydrochlorothiazidum)

  C09DA03

  56

  Combinații (irbersartanum+hydrochlorothiazidum)

  C09DA04

  57

  Combinații (telmisartanum+hydrochlorothiazidum)

  C09DA07

  58

  Combinații (valsartanum+amlodipinum)

  C09DB01

  59

  Fluvastatinum

  C10AA04

  60

  Atorvastatinum

  C10AA05

  61

  Rosuvastatinum

  C10AA07

  62

  Bezafibratum

  C10AB02

  63

  Ciprofibratum

  C10AB08

  64

  Abrogată

   

  65

  Ezetimibum

  C10AX09

  66

  Combinații (ezetimibum+simvastatinum)

  C10BA02

  67

  Combinații (atorvastatinum+amlodipinum)

  C10BX03

  68

  Natamycinum

  D01AA02

  69

  Terbinafinum

  D01BA02

  70

  Calcipotriolum*

  D05AX02

  71

  Combinații (calcipotriolum+betamethasonum)*

  D05AX52

  72

  Acitretinum**

  D05BB02

  73

  Acidum fusidicum

  D06AX01

  74

  Combinații

  D06AXN1

  75

  Sulfadiazinum

  D06BA01

  76

  Podophyllotoxinum*

  D06BB04

  77

  Imiquimodum*

  D06BB10

  78

  Hydrocortisonum butyratum

  D07AB02

  79

  Mometasonum

  D07AC13

  80

  Methylprednisolonum aceponat

  D07AC14

  81

  Fluticasonum

  D07AC17

  82

  Clobetasolum*

  D07AD01

  83

  Combinații (acidum fusidicum+hydrocortisonum)

  D07CA01

  84

  Combinații (acidum fusidicum+betamethasonum)

  D07CC01

  85

  Combinații (mometasonum+acidum salicilicum)

  D07XC03

  86

  Combinații (isotretinoinum+eritromicinum)

  D10AD54

  87

  Acidum azelaicum

  D10AX03

  88

  Isotretinoinum**

  D10BA01

  89

  Natamycinum

  G01AA02

  90

  Combinații

  G01AA51

  91

  Fenticonazolum

  G01AF12

  92

  Butoconazolum

  G01AF15

  93

  Combinații (metronidazolum+clotrimazolum)

  G01AF20

  94

  Nifuratelum

  G01AX05

  95

  Cabergolinum*

  G02CB03

  96

  Lynestrenolum*

  G03AC02

  97

  Levonorgestrelum**# (concentrația 20 mcg/24h)

  G02BA03

  98

  Estriolum*

  G03CA04

  99

  Promestrienum*

  G03CA09

  100

  Progesteronum*

  G03DA04

  101

  Dydrogesteronum*

  G03DB01

  102

  Lynestrenolum*

  G03DC03

  103

  Tibolonum**

  G03CX01

  104

  Combinații**

  G03FA01

  105

  Combinații**

  G03FA14

  106

  Estradiolumvalerat+dienogest**

  G03FA15

  107

  Combinații**

  G03FA17

  108

  Combinații**

  G03FB01

  109

  Combinații**

  G03FB05

  110

  Combinații**

  G03FB08

  111

  Follitropinum alfa**^1#

  G03GA05

  112

  Follitropinum beta**^1#

  G03GA06

  113

  Lutropina alfa**^1#

  G03GA07

  114

  Clomifenum

  G03GB02

  115

  Raloxifenum

  G03XC01

  116

  Oxybutyninum

  G04BD04

  117

  Tolterodinum**#

  G04BD07

  118

  Solifenacinum succinate**#

  G04BD08

  119

  Trospium

  G04BD09

  120

  Alfuzosinum

  G04CA01

  121

  Tamsulosinum

  G04CA02

  122

  Finasteridum*

  G04CB01

  123

  Dutasteridum*

  G04CB02

  124

  Tetracosactidum

  H01AA02

  125

  Somatropinum**#

  H01AC01

  126

  Ganirelixum**#

  H01CC01

  127

  Cetrorelixum**#

  H01CC02

  128

  Fludrocortisonum

  H02AA02

  129

  Betamethasonum

  H02AB01

  130

  Prednisolonum

  H02AB06

  131

  Carbimazolum

  H03BB01

  132

  Thiamazolum

  H03BB02

  133

  Abrogată

   

  134

  Ampicillinum + sulbactam

  J01CR01

  135

  Sultamicillinum

  J01CR04

  136

  Cefprozilum

  J01DC10

  137

  Ceftibutenum

  J01DD14

  138

  Spiramycinum

  J01FA02

  139

  Azithromycinum

  J01FA10

  140

  Clindamycinum (forma orală)

  J01FF01

  141

  Levofloxacinum (forma orală)

  J01MA12

  142

  Moxifloxacinum (forma orală)

  J01MA14

  143

  Itraconazolum*

  J02AC02

  144

  Valacyclovirum*#

  J05AB11

  145

  Brivudinum*#

  J05AB15

  146

  Cyclophosphamidum (forma orală)*

  L01AA01

  147

  Leuprorelinum**#

  L02AE02

  148

  Goserelinum**# (concentrația 3.6 mg)

  L02AE03

  149

  Triptorelinum**#

  L02AE04

  150

  Azathioprinum*

  L04AX01

  151

  Abrogată

   

  152

  Lornoxicamum

  M01AC05

  153

  Dexketoprofenum

  M01AE17

  154

  Celecoxibum

  M01AH01

  155

  Etoricoxibum

  M01AH05

  156

  Abrogată

   

  157

  Abrogată

   

  158

  Baclofenum

  M03BX01

  159

  Acidum alendronicum*

  M05BA04

  160

  Abrogată

   

  161

  Acidum risedronicum*

  M05BA07

  162

  Combinații (acidum alendronicum + colecalciferolum)*

  MO5BB03

  163

  Abrogată

   

  164

  Oxycodonum*#

  N02AA05

  165

  Dihydrocodeinum*

  N02AA08

  166

  Combinații (tramadolum + paracetamolum)

  N02AX52

  167

  Abrogată

   

  168

  Pregabalinum**#

  N03AX16

  169

  Biperidenum

  N04AA02

  170

  Pramipexolum*

  N04BC05

  171

  Piribedilum**

  N04BC08

  172

  Tiapridum

  N05AL03

  173

  Buspironum

  N05BE01

  174

  Maprotilinum*

  N06AA21

  175

  Escitalopramum**

  N06AB10

  176

  Trazodonum**

  N06AX05

  177

  Tianeptinum**

  N06AX14

  178

  Milnacipranum**

  N06AX17

  179

  Duloxetinum**

  N06AX21

  180

  Bupropionum**#

  N06AXN1

  181

  Pramiracetamum**#

  N06BX16

  182

  Vinpocetinum

  N06BX18

  183

  Betahistinum

  N07CA01

  184

  Combinații (cinarizina + dimenhidrinatum)

  N07CA52

  185

  Hidrolizat din creier de porcină**

  N07XN01

  186

  Hydroxychloroquinum

  P01BA02

  187

  Fenoterolum

  R03AC04

  188

  Budesonidum (spray nazal)*

  R01AD05

  189

  Fluticasonum (spray nazal)*

  R01AD08

  190

  Mometasonum (spray nazal)*

  R01AD09

  191

  Combinații (Fenoterolum Ipratropium)

  R03AL01

  192

  Combinații (salmeterolum + fluticasonum)*

  R03AK06

  193

  Combinații (budesonidum + formoterolum)*

  R03AK07

  194

  Fluticasonum*

  R03BA05

  195

  Mometasonum*

  R03BA07

  196

  Ciclesonidum *

  R03BA08

  197

  Tiotropium *

  R03BB04

  198

  Aminophyllinum

  R03DA05

  199

  Montelukastum*

  R03DC03

  200

  Fenspiridum

  R03DX03

  201

  Abrogată

   

  202

  Dextromethorphanum

  R05DA09

  203

  Levocetirizinum

  R06AE09

  204

  Fexofenadinum

  R06AX26

  205

  Desloratadinum

  R06AX27

  206

  Gentamicinum

  S01AA11

  207

  Tobramycinum

  S01AA12

  208

  Netilmicinum

  S01AA23

  209

  Ofloxacinum

  S01AE01

  210

  Dexamethasonum

  S01BA01

  211

  Betamethasonum

  S01BA06

  212

  Combinații (netilmicinum + dexamethasonum)

  S01CA01

  213

  Combinații (tobramycinum + dexametazonum)

  S01CA01

  214

  Combinații (chloramphenicolum+ dexamethasonum)

  S01CA01

  215

  Olopatadinum

  S01GX09

  216

  Retinolum

  S01XA02

  217.

  Combinații (Perindoprilum+Amlodipinum)

  C09BB04

  218.

  Combinații (Candesartanum cilexetil+
  Hydrochlorothiazidum)

  C09DA06

  219.

  Combinații (Olmesartanum+Amlodipinum)

  C09DB02

  220.

  Combinații (Valsartan+Amlodipinum+
  Hydrochlorothiazidum)

  C09DX01

  221.

  Rivaroxabanum**

  B01AF01

  222.

  Glicopironium**

  R03BB06

  223.

  Indacaterolum**

  R03AC18

  224.

  Combinații (Beclometasonum + Formoterolum)

  R03AK08

  225.

  Combinații (Naproxenum+Esomeprazolum)**

  M01AE52

  226

  Enoxaparinum** #

  B01AB05

  227

  Combinații (Indacaterolum + Glicopironium)**

  R03AL04

  228

  Combinații (Perindoprilum + Indapamidum + Amlodipinum)

  C09BX01

  229

  Dabigatranum**

  B01AE07

  230

  Apixabanum**

  B01AF02

  231.

  Combinații (Rosuvastatinum + Ezetimibum)**

  C10BA06

  232.

  Ingenoli Mebutas**

  D06BX02

  233.

  Combinații (Aclidinium bromidum+Formoterolum fumarat)**

  R03AL05

  234.

  Combinații (Metoprololum + Ivabradinum)**

  CO7FX05

  235.

  Formoterolum**

  R03AC13

  236.

  Combinații (Tiotropium+Olodaterolum)**

  R03AL06

  237

  Combinații (Fluticasonum + Formoterolum)
  (conc. 50 µg/5 µg și 125 µg/5 µg)

  R03AK11

  238.

  Combinații (Azelastinum + Fluticasonum)**

  R01AD58

  NOTĂ:
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății Publice.
  (la 01-03-2017, Nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***), Sublista B din Anexă a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 )
  (la 01-03-2017, Nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (****), Sublista B din Anexă a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 )
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^2) se prescrie numai în etapa pregătitoare pentru colonoscopie.
  Pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (#) regulile de prescriere sunt stabilite prin Contractul-cadru.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.
  ----------
  Poz. 103, 145, 148, 209 și 225 de la sublista B au fost modificate de lit. a) a pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016.
  Poz. 231-234 de la sublista B au fost introduse de lit. b) a pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016.
  (la 23-03-2018, Poziția 144 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 )
  (la 23-03-2018, Poziția 237 a fost introdusă de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 )
  (la 31-05-2018, Poziția nr. 238 a fost introdusă de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 )
  SUBLISTA C
  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care
  beneficiază asigurații în regim de compensare 100%

  Secţiunea C1

  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care
  beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu
  al unor grupe de boli în regim de compensare 100%
  din prețul de referință

  COD G

  DCI

  COD ATC

  G1 Insuficiența cardiacă cronică (clasa III sau IV NYHA)

  1

  Acenocoumarolum

  B01AA07

  2

  Digoxinum

  C01AA05

  3

  Hydrochlorothiazidum

  C03AA03

  4

  Furosemidum

  C03CA01

  5

  Spironolactonum

  C03DA01

  6

  Metoprololum

  C07AB02

  7

  Bisoprololum

  C07AB07

  8

  Nebivololum**

  C07AB12

  9

  Carvedilolum

  C07AG02

  10

  Captoprilum

  C09AA01

  11

  Enalaprilum

  C09AA02

  12

  Lisinoprilum

  C09AA03

  13

  Ramiprilum

  C09AA05

  14

  Valsartanum**

  C09CA03

  15

  Candesartanum cilexetil**

  C09CA06

  G2 Bolnavi cu proteze valvulare si vasculare

  1

  Acenocumarolum

  B01AA07


     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie,
          chirurgie cardiovasculară și chirurgie vasculară.

  G3 Bolnavi cu proceduri intervenționale percutane, numai după
  implantarea unei proteze endovasculare (stent)

      1 

   Clopidogrelum (cel mult 9 luni)**                     

    B01AC04    

      2 

   Ticagrelor **Ω (concentrația 90 mg, cel mult 12 luni) 

    B01AC24    

      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea cardiologie,
        chirurgie cardiovasculară și chirurgie vasculară.

  G4 Hepatite cronice de etiologie virală B, C și D

  1

  Abrogat

  Abrogat

  2

  Abrogat

  Abrogat

  3

  Ribavirinum**^1

  J05AB04

  4

  Lamivudinum**^1 (concentrații de 5 mg/ml, 100 mg)

  J05AF05

  5

  Adefovirum dipivoxilum**^1

  J05AF08

  6

  Entecavirum**^1

  J05AF10

  7

  Filgrastimum(G-CSF)**

  L03AA02

  8

  Interferonum alfa-2a**^1

  L03AB04

  9

  Interferonum alfa-2b**^1

  L03AB05

  10

  Peginterferon alfa-2b**^1

  L03AB10

  11

  Peginterferon alfa-2a**^1

  L03AB11

  12

  Amantadinum**

  N04BB01

  13

  Tenofovirum disoproxil**^1

  J05AF07

  14

  Combinații (Ombitasvirum + Paritaprevirum +
  Ritonavirum)**^1 (beta)

   

  15

  Dasabuvirum**^1 (beta)

   

  16

  Combinații (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)**1β

  J05AX65

  17

  Combinații (Elbasvirum + Grazoprevirum)**^1β

  J05AX68

      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea
      gastroenterologie/boli infecțioase și nefrologie (doar pentru pacienții
      cu afectare renală consecutivă infecției cu virusuri hepatitice).

  G5 Hepatita autoimună

  1

  Methylprednisolonum

  H02AB04

  2

  Prednisolonum

  H02AB06

  3

  Azathioprinum

  L04AX01

      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea
      gastroenterologie.

  G6 Ciroza biliară primară, colangita sclerozantă primitivă,
  hepatita cronică și ciroze de alte etiologii cu colestază

  1

  Acidum ursodeoxycholicum

  A05AA02

      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea
      gastroenterologie.

  G7 Ciroza hepatică

  1.

  Lactulosum

  A06AD11

  2.

  Rifaximinum

  A07AA11

  3.

  Abrogat

  Abrogat

  4.

  Abrogat

  Abrogat

  5.

  Furosemidum

  C03CA01

  6.

  Spironolactonum

  C03DA01

  7.

  Prednisolonum

  H02AB06

  8.

  Ribavirinum**^1

  J05AB04

  9.

  Lamivudinum**^1 (concentrații de 5 mg/ml, 100 mg)

  J05AF05

  10.

  Adefovirum dipivoxilum**^1

  J05AF08

  11.

  Entecavirum**^1

  J05AF10

  12.

  Filgrastimum (G-CSF)**

  L03AA02

  13.

  Interferonum alfa-2a**^1

  L03AB04

  14.

  Interferonum alfa-2b**^1

  L03AB05

  15.

  Peginterferon alfa-2b**^1

  L03AB10

  16.

  Peginterferon alfa-2a**^1

  L03AB11

  17.

  Amantadinum**

  N04BB01

  18.

  Combinații (Ombitasvirum + Paritaprevirum +
  Ritonavirum)**^1 (beta)

   

  19.

  Dasabuvirum**^1 (beta)

   

  20.

  Combinații (Ledipasvirum + Sofosbuvirum)** 1beta

  J05AX65

  21.

  Combinații (Elbasvirum + Grazoprevirum)**^1β

  J05AX68

     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea
     gastroenterologie sau boli infecțioase.

  G10 Leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monoclonale maligne,
  mieloproliferări cronice și tumori maligne, sindroame mielodisplazice

  1

  Ondansetronum**

  A04AA01

  2

  Granisetronum**

  A04AA02

  3

  Palonosetronum**

  A04AA05

      4 

   Epoetinum alfa**                                      

    B03XA01    

      5 

   Epoetinum beta**                                      

    B03XA01    

      6 

   Darbepoetinum alfa**                                  

    B03XA02    

  7

  Cyproteronum**

  G03HA01

  8

  Dexamethasonum

  H02AB02

  9

  Itraconazolum

  J02AC02

  10

  Voriconazolum**

  J02AC03

  11

  Posaconazolum**

  J02AC04

  12

  Caspofunginum**

  J02AX04

     13 

   Anagrelidum**                                         

    L01XX35    

  14

  Ciclosporinum

  L04AD01

  15

  Morphynum

  N02AA01

  16

  Oxycodonum

  N02AA05

  17

  Dihydrocodeinum

  N02AA08

  18

  Pethidinum

  N02AB02

  19

  Fentanylum**

  N02AB03

  20

  Tramadolum

  N02AX02

  21

  Methadonum

  N07BC02

  22

  Codeinum

  R05DA04

  23

  Deferoxaminum**^3

  V03AC01

     24 

   Deferasiroxum**                                       

    V03AC03    

     25 

   Epoetin zeta**                                        

    B03XA01    

      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea oncologie
      sau hematologie.

  G11 Epilepsie

  1

  Phenobarbitalum

  N03AA02

  2

  Phenytoinum

  N03AB02

  3

  Abrogată

   

  4

  Carbamazepinum

  N03AF01

  5

  Oxcarbazepinum

  N03AF02

  6

  Acidum valproicum + săruri

  N03AG01

  7

  Lamotriginum**

  N03AX09

  8

  Topiramatum**

  N03AX11

      9 

   Gabapentinum**                                        

    N03AX12    

  10

  Levetiracetamum (forma orală)**

  N03AX14

     11 

   Pregabalinum**                                        

    N03AX16    

  12

  Stiripentol**)

  N03AX17

       Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie
                      și neurologie pediatrică.

  G12 Boala Parkinson

  1

  Trihexyphenidylum

  N04AA01

  2

  Biperidenum

  N04AA02

  3

  Combinații (levodopum + carbidopum)**

  N04BA02

  4

  Combinații (levodopum+benserazidum)**

  N04BA02

      5 

   Combinații (levodopum+carbidopum+entacaponum)**       

    N04BA03    

  6

  Amantadinum**

  N04BB01

  7

  Bromocriptinum

  N04BC01

  8

  Ropinirolum**

  N04BC04

  9

  Pramipexolum**

  N04BC05

  10

  Rotigotinum**

  N04BC09

  11

  Selegilinum

  N04BD01

     12 

   Rasagilinum**                                         

    N04BD02    

     13 

   Entacaponum**                                         

    N04BX02    

  14

  Clozapinum**

  N05AH02

     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie.

  G13 Miastenia Gravis

  1

  Prednisonum

  H02AB07

  2

  Abrogată

   

  3

  Azathioprinum

  L04AX01

  4

  Neostigmini bromidum

  N07AA01

  5

  Pyridostigmini bromidum

  N07AA02

      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea neurologie.

  G14 Scleroza multiplă

  1

  Methylprednisolonum

  H02AB04

  2

  Prednisonum

  H02AB07

  3

  Abrogată

   

      4 

   Mitoxantronum**                                       

    L01DB07    

  5

  Azathioprinum

  L04AX01

      Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea neurologie.

  G15 Boli psihice (schizofrenie, tulburări schizotipale și delirante,
  tulburări afective majore, tulburări psihotice acute și boli psihice copii,
  autism, tulburări cu deficit de atenție/ hiperreactivitate)

  1

  Acidum valproicum + săruri

  N03AG01

  2

  Lamotriginum**

  N03AX09

  3

  Trihexyphenidylum

  N04AA01

  4

  Haloperidolum

  N05AD01

  5

  Sertindol**

  N05AE03

  6

  Ziprasidonum**

  N05AE04

  7

  Flupentixolum**

  N05AF01

  8

  Zuclopenthixolum**

  N05AF05

  9

  Clozapinum**

  N05AH02

  10

  Olanzapinum**

  N05AH03

  11

  Quetiapinum**

  N05AH04

  12

  Sulpiridum

  N05AL01

  13

  Amisulpridum**

  N05AL05

  14

  Risperidonum**

  N05AX08

  15

  Aripiprazolum**

  N05AX12

  16

  Citalopramum**

  N06AB04

  17

  Escitalopramum**

  N06AB10

  18

  Trazodonum**

  N06AX05

  19

  Tianeptinum**

  N06AX14

  20

  Venlafaxinum**

  N06AX16

  21

  Milnacipranum**

  N06AX17

  22

  Duloxetinum**

  N06AX21

  23

  Paliperidonum**

  N05AX13

     24 

  Atomoxetinum**                                         

  N06BA09      


      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea psihiatrie și
    psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă.

  G16 Demențe (degenerative, vasculare, mixte)

  1

  Donepezilum**

  N06DA02

  2

  Rivastigminum**

  N06DA03

  3

  Galantaminum**

  N06DA04

  4

  Memantinum**

  N06DX01

     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea psihiatrie,
     neurologie sau geriatrie.

  COD G

  DCI

  COD ATC

  G17 Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie,
  poli/dermatomiozită, vasculite sistemice)

  1

  Methylprednisolonum (forma orală)^5

  H02AB04

  2

  Cyclophosphamidum

  L01AA01

  3

  Azathioprinum

  L04AX01

  4

  Hydroxychloroquinum

  P01BA02

  5.

  Belimumabum**^1

  L04AA26

  (la 31-05-2018, Tabelul de la pct. G17 din secțiunea C1 a fost modificat de Litera a), Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 )
     Tratamentul se inițiază și se monitorizează de către medicul în
     specialitatea reumatologie, nefrologie și boli infecțioase.

  G18 Poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, psoriazis cronic
  sever și artrita juvenilă

  1

  Sulfasalazinum

  A07EC01

  2
   

  Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare
  locală)

   
  H02AB01

  3

  Methylprednisolonum (forma orală)^5

  H02AB04

  4
   

  Methotrexatum [sol. inj. în seringă preumplută, sol.
  inj. în stilou injector (pen) preumplut, cpr. film]

  L01BA01
   

  5

  Ciclosporinum

  L04AD01

  6

  Leflunomidum**

  L04AA13

  7

  Azathioprinum

  L04AX01

  8

  Diclofenacum

  M01AB05

  9

  Hydroxychloroquinum

  P01BA02

  10.

  Methotrexatum

  L04AX03

     Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea
      reumatologie, nefrologie, medicină internă, pediatrie,
      reabilitare medicală și dermatovenerologie.

  G19 Spondilita ankilozantă

  1

  Sulfasalazinum

  A07EC01

  2
   

  Betamethasonum (forma injectabilă pentru administrare
  locală)

   
  H02AB01

  3

  Diclofenacum

  M01AB05

      Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea reumatologie
                   sau reabilitare medicală.

  G22 Boli endocrine (gușă endemică, insuficiență suprarenală cronică,
  diabetul insipid, mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune
  supraselară, tumori neuroendocrine și osteoporoză severă)

  1.

  Bromocriptinum

  G02CB01

  2.

  Cabergolinum**

  G02CB03

      3.

   Pegvisomantum**^1                                     

    H01AX01    

  4.

  Desmopressinum

  H01BA02

      5.

   Octreotidum**^1                                       

    H01CB02    

      6.

   Lanreotidum**^1                                       

    H01CB03    

  7.

  Fludrocortisonum

  H02AA02

  8.

  Prednisolonum

  H02AB06

  9.

  Prednisonum

  H02AB07

  10.

  Hydrocortisonum

  H02AB09

  11.

  Levothyroxinum

  H03AA01

  12.

  Kalii iodidum

  H03CA01

  13.

  Pasireotidum**

  H01CB05

  14.

  Teriparatidum**

  H05AA02


   Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea endocrinologie sau
   oncologie.

  G23 Boala Wilson

  1

  Penicillaminum**^4

  M01CC01

    Tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea endocrinologie,
          neurologie sau neurologie pediatrică.

  G25 Boala cronică de rinichi - faza predializă

  1

  Paricalcitolum**

  H05BX02

  2

  Complex de hidroxid de fer (III) sucroza**

  B03AC02

  3

  Epoetinum alfa**

  B03XA01

  4

  Epoetinum beta**

  B03XA01

  5

  Darbepoetinum alfa**

  B03XA02

  6

  Irbesartanum**

  C09CA04

  7

  Prednisonum

  H02AB07

  8

  Cyclophosphamidum (forma orală)

  L01AA01

  9

  Ciclosporinum

  L04AD01

  10

  Azathioprinum

  L04AX01

  11

  Aminoacizi, inclusiv combinații cu polipeptide**

  V06DDN1

  12

  Metoxi-polietilenglicol epoetina beta**

  B03XA03

  13

  Epoetinum zeta**

  B03XA01

      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea nefrologie.
      Eliminată.

  G26 Glaucom

  1

  Dorzolamidum

  S01EC03

  2

  Brinzolamidum

  S01EC04

  3

  Timololum

  S01ED01

  4

  Betaxololum

  S01ED02

  5

  Carteololum

  S01ED05

  6

  Combinații (bimatoprostum + timololum)

  S01ED51

  7

  Combinații (dorzolamidum+timololum)

  S01ED51

  8

  Combinații (latanoprostum+timololum)

  S01ED51

  9

  Combinații (travoprostum + timololum)

  S01ED51

  10

  Latanoprostum

  S01EE01

  11

  Bimatoprostum

  S01EE03

  12

  Travoprostum

  S01EE04

  13

  Combinații (Brinzolamidum + Timololum)**

  S01ED51


     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea oftalmologie.

  COD G

  DCI

  COD ATC

  G27 Pemfigus

  1

  Dexamethasonum

  H02AB02

  2

  Methylprednisolonum

  H02AB04

  3

  Prednisonum

  H02AB07

  4

  Dapsonum^4

  J04BA02

  5

  Cyclophosphamidum

  L01AA01

  6

  Abrogată

   

  7

  Ciclosporinum

  L04AD01

  8

  Azathioprinum

  L04AX01

       Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie.

  G29 Boala Gaucher

  1

  Imiglucerasum**^1

  A16AB02

  2

  Miglustatum**^1

  A16AX06

  3

  Velaglucerase alfa**^1

  A16AB10

  4

  Eliglustat**^1

  A16AX10

  (la 31-05-2018, Tabelul de la pct. G29 din secțiunea C1 a fost modificat de Litera b), Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 )
    După precizarea diagnosticului de către laboratoarele de specialitate,
    tratamentul se inițiază de către medicul din specialitatea gastroenterologie,
    hematologie, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie.

  G30 Boli venerice (sifilis, gonoree, infecția cu Chlamidia)

  1

  Doxycyclinum

  J01AA02

  2

  Tetracyclinum

  J01AA07

  3

  Benzylpenicillinum

  J01CE01

  4

  Phenoxymethylpenicillinum

  J01CE02

  5

  Benzathini benzylpenicillinum

  J01CE08

  6

  Cefiximum

  J01DD08

  7

  Erythromycinum

  J01FA01

  8

  Azithromycinum

  J01FA10

  9

  Ciprofloxacinum

  J01MA02

     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie
     și obstetrică-ginecologie(pentru gonoree și infecția cu Chlamidia).

  G31 Imunosupresoare selective

  G31a Boala cronică inflamatorie intestinală

      1 

    Infliximabum**^1                                     

    L04AB02    

      2 

    Adalimumabum**^1                                     

    L04AB04    

      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea
        gastro-enterologie și medicină internă.

  G31b Poliartrita reumatoidă

  1

  Rituximabum**^1

  L01XC02

  2

  Etanerceptum**^1

  L04AB01

  3

  Infliximabum**^1

  L04AB02

  4

  Adalimumabum**^1

  L04AB04

  5

  Tocilizumabum**^1

  L04AC07

  6

  Golimumabum**^1

  L04AB06

  7

  Certolizumab pegol**^1

  L04AB05

  8

  Abataceptum**^1

  L04AA24

  9

  Baricitinib**^1

  L04AA37

    Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie,
    medicină internă, nefrologie (pentru pacienții cu afectare renală) și
    reabilitarea medicală.

  G31c Artropatia psoriazică

      1 

   Etanerceptum**^1                                      

    L04AB01    

      2 

   Infliximabum**^1                                      

    L04AB02    

      3 

   Adalimumabum**^1                                      

    L04AB04    

      4 

   Golimumabum**^1                                       

    L04AB06    

      5.

  Secukinumabum**1                                       

    L04AC10    

     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie
         și reabilitare medicală.

  G31d Spondilita ankilozantă

  1

  Etanerceptum**^1

  L04AB01

  2

  Infliximabum**^1

  L04AB02

  3

  Adalimumabum**^1

  L04AB04

  4

  Golimumabum**^1

  L04AB06

  5

  Certolizumab pegol**^1

  L04AB05

  6.

  Secukinumabum**1

  L04AC10

      Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie,
      medicină internă și reabilitare medicală.

                           G31e Artrita juvenilă                             

      1

  Etanerceptum**^1                                     

    L04AB01   

      2

  Abataceptum**^1                                      

    L04AA24   

      3

  Adalimumabum**^1                                     

    L04AB04   

      4

  Tocilizumabum**^1                                    

    L04AC07   

      5 

   Golimumab**^1                                         

    L04AB06    

     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea reumatologie,
     pediatrie și reabilitare medicală.

  G31f Psoriazis cronic sever (plăci)

  1

  Etanerceptum**^1

  L04AB01

  2

  Infliximabum**^1

  L04AB02

  3

  Adalimumabum**^1

  L04AB04

  4

  Abrogată

   

  5

  Ixekizumabum**1)

  L04AC13

  6

  Ustekinumab**^1Ω

  L04AC05

  7

  Secukinumabum**^1

  L04AC10

     Tratamentul se inițiază de către medicul în specialitatea dermatologie.

  (la 31-05-2018, Tabelul de la pct. G31f de la secțiunea C1 a fost modificat de Litera c), Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 )
  NOTĂ:
  Pentru medicamentele corespunzătoare acestei secțiuni inițierea tratamentului se face de către medicul de specialitate, altul decât medicul de familie, excepție făcând medicamentele din G1 - Insuficiență cardiacă cronică (clasa III sau IV Nyha) pozițiile 2-7 și 9, pentru care inițierea tratamentului poate fi efectuată și de către medicul de familie.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
  Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (3) se livrează împreună cu solventul.
  Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (4) se importă cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (5) se utilizează numai pentru cazurile fără răspuns terapeutic la prednisonum.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (beta) se efectuează în baza contractelor cost-volum-rezultat încheiate.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (omega) se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.
  (la 04-04-2017, Punctul G7, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 178 din 30 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 04 aprilie 2017 )
  (la 28-04-2017, Secțiunea C1, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 2, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 259 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017 )
  (la 03-10-2017, Secțiunea C1, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 703 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 03 octombrie 2017 )
  (la 23-03-2018, Punctul G31b, Secțiunea C1, sublista C a fost completat de Punctul 3, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 )
  (la 23-03-2018, Poziția 5, Punctul G31d, Secțiunea C1, sublista C a fost modificată de Punctul 4, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 )
  (la 29-08-2018, Punctul G4, Secțiunea C1, Sublista C din Anexă a fost completat de Litera a), Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 29 august 2018 )
  (la 29-08-2018, Punctul G7, Secțiunea C, Sublista C din Anexă a fost completat de Litera b), Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 29 august 2018 )


  Secţiunea C2

              DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care
             beneficiază asigurații incluși în programele naționale
            de sănătate cu scop curativ în tratamentul ambulatoriu
                                   și spitalicesc

  Nr.

  DCI

  COD ATC

  P1: Programul național de boli transmisibile

  A. Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu
  infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere

  Medicație specifică antiretrovirală

  1

  Saquinavirum

  J05AE01

  2

  Indinavirum

  J05AE02

  3

  Ritonavirum**

  J05AE03

  4

  Nelfinavirum

  J05AE04

  5

  Lopinavirum + ritonavirum**

  J05AR10

  6

  Fosamprenavirum**

  J05AE07

  7

  Atazanavirum

  J05AE08

  8

  Tipranavirum**

  J05AE09

  9

  Darunavirum**

  J05AE10

  10

  Zidovudinum

  J05AF01

  11

  Didanosinum

  J05AF02

  12

  Stavudinum

  J05AF04

  13

  Lamivudinum(concentrații de 10 mg/ml, 150 mg și 300 mg

  J05AF05

  14

  Abacavirum

  J05AF06

  15

  Tenofovirum disoproxil**^1

  J05AF07

  16

  Emtricitabinum

  J05AF09

  17

  Nevirapinum

  J05AG01

  18

  Efavirenzum

  J05AG03

  19

  Combinații (lamivudinum + zidovudinum)**

  J05AR01

  20

  Abacavirum+lamivudinum**

  J05AR02

  21

  Combinații (abacavirum + lamivudinum + zidovudinum)**

  J05AR04

  22

  Enfuvirtidum**

  J05AX07

  22^1

  Dolutegravirum**

  J05AX12

  22^2

  Rilpivirinum

  J05AG05

  22^3

  Combinații (Dolutegravirum + Abacavirum + Lamivudinum)

  J05AR13

  22^4

  Combinații (Darunavirum + Cobicistatum)

  J05AR14

  22^5

  Combinații (Emtricitabinum + Tenofovirum)

  J05AR17

  22^6

  Combinații (Elvitegravir + Cobicistat + Emtricitabine
  +Tenofovir)

  J05AR18

  22^7

  Combinații (Emtricitabinum + Tenofovirum)

  J05AR03

  Medicație antiinfecțioasă pentru tratamentul infecțiilor asociate

  23

  Rifaximinum

  A07AA11

  24

  Miconazolum

  D01AC02

  25

  Aciclovirum

  D06BB03

  26

  Miconazolum

  G01AF04

  27

  Oxacillinum

  J01CF04

  28

  Ampicillinum + sulbactam

  J01CR01

  29

  Amoxicillinum + acidum clavulanicum

  J01CR02

  30

  Piperacillinum + tazobactamum

  J01CR05

  31

  Combinații (cefoperazonum + sulbactam)

  J01DD62

  32

  Ceftriaxonum

  J01DD04

  33

  Cefiximum

  J01DD08

  34

  Cefoperazonum

  J01DD12

  35

  Cefpiromum

  J01DE02

  36

  Meropenemum

  J01DH02

  37

  Imipenenmum+cilastatinum

  J01DH51

  38

  Sulfamethoxazolum + trimethoprimum

  J01EE01

  39

  Spiramycinum

  J01FA02

  40

  Roxithromycinum

  J01FA06

  41

  Clarithromycinum

  J01FA09

  42

  Azithromycinum

  J01FA10

  43

  Gentamicinum

  J01GB03

  44

  Amikacinum

  J01GB06

  45

  Netilmicinum

  J01GB07

  46

  Ofloxacinum

  J01MA01

  47

  Ciprofloxacinum

  J01MA02

  48

  Pefloxacinum

  J01MA03

  49

  Norfloxacinum

  J01MA06

  50

  Levofloxacinum

  J01MA12

  51

  Moxifloxacinum

  J01MA14

  52

  Vancomycinum

  J01XA01

  53

  Teicoplaninum

  J01XA02

  54

  Colistinum

  J01XB01

  55

  Metronidazolum

  J01XD01

  56

  Linezolidum

  J01XX08

  57

  Ketoconazolum

  J02AB02

  58

  Fluconazolum

  J02AC01

  59

  Itraconazolum

  J02AC02

  60

  Voriconazolum **

  J02AC03

  61

  Posaconazolum**

  J02AC04

  62

  Caspofunginum**

  J02AX04

  63

  Rifabutinum

  J04AB04

  64

  Isoniazidum

  J04AC01

  65

  Pyrazinamidum

  J04AK01

  66

  Ethambutolum

  J04AK02

  67

  Combinații (rifampicinum + isoniazidum)

  J04AM02

  68

  Aciclovirum

  J05AB01

  69

  Ribavirinum

  J05AB04

  70

  Ganciclovirum

  J05AB06

  71

  Valacyclovirum

  J05AB11

  72

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  73

  Brivudinum

  J05AB15

  74

  Imunoglobulină normală pentru administrare
  intravasculară**

  J06BA02

  75

  Palivizumabum**

  J06BB16

  76

  Filgrastimum (G-CSF)**

  L03AA02

  77

  Netilmicinum

  S01AA23

  78

  Lomefloxacinum

  S01AX17

  79

  Norfloxacinum

  S03AAN2

  80

  Dexamethasonum

  S01BA01

  81

  Amphotericinum B liposomal^4

   

  82

  Atovaquona^4

   

  83

  Flucytosinum^4

   

  84

  Mefloquine^4

  P01BC02

  85

  Mupirocinum^4

   

  86

  Paromomycinum^4

   

  87

  Pentamidinum^4

   

  88

  Primaquinum^4

  P01BA03

  89

  Pyrimerthaminum^4

   

  90

  Pyrimethaminum+sulfadiazinum^4

   

  91

  Trimethoprim^4

   

  92

  Anidulafungin

  J02AX06

  93

  Etravirinum

  J05AG04

  94

  Raltegravirum

  J05AX08

  95

  Maravirocum

  J05AX09

  96

  Imunoglobulină umană normală**

  J06BA01

  P1:Programul național de boli transmisibile

  B. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

  1

  Pyridoxinum

  A11HA02

  2

  Prednisonum

  H02AB07

  3

  Clarithromycinum

  J01FA09

  4

  Streptomycinum

  J01GA01

  5

  Kanamycinum

  J01GB04

  6

  Amikacinum (TBC multirezistent)

  J01GB06

  7

  Ofloxacinum

  J01MA01

  8

  Ciprofloxacinum

  J01MA02

  9

  Moxifloxacinum

  J01MA14

  10

  Acidum paraaminosalicilic ( TBC multirezistent )^4

  J04AA01

  11

  Cycloserinum

  J04AB01

  12

  Rifampicinum

  J04AB02

  13

  Rifabutinum

  J04AB04

  14

  Capreomicinum ( TBC multirezistent)^4

  J04AB30

  15

  Isoniazidum

  J04AC01

  16

  Protionamidum

  J04AD01

  17

  Pyrazinamidum

  J04AK01

  18

  Ethambutolum

  J04AK02

  19

  Combinații (rifampicinum + isoniazidum)

  J04AM02

  20.

  Bedaquilinum

  J04AK05

  21.

  Delamanidum

  J04AK06

  22.

  Combinații (Amoxillinum + Acidum clavulanicum)

  J01CR02

  23.

  Combinații (Imipenemum + Cilastatinum)

  J01DH51

  24.

  Levofloxacinum

  J01MA12

  25.

  Linezolidum

  J01XX08

  26.

  Rifamycin

  J04AB03

  27.

  Etionamidum

  J04AD03

  28.

  Combinații (Rifampicinum + Pyrazinamidum + Izoniazidum)

  J04AM05

  29.

  Combinații (Rifampicinum + Pyrazinamidum + Izoniazidum + Ethambutolum)

  J04AM06

  30.

  Clofaziminum

  J04BA01

  (la 23-03-2018, Poziția 22^7, subpunctul A, punctul P1, secțiunea C2, sublista C a fost introdusă de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 )
  (la 23-03-2018, Subpunctul B, punctul P1, secțiunea C2, sublista C a fost completată cu pozițiile 22-30 de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 )
  (la 31-05-2018, Tabelul de la subpunctul A, punctul P1, secțiunea C2, sublista C a fost modificat de Litera a), Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 )
  C. Subprogramul de supraveghere și control al bolilor transmisibile
  prioritare - Prevenirea și tratamentul gripei

  Nr.

  DCI

  COD ATC

   

  1

  Zanamivirum J05AH01

   

   

  2

  Oseltamivirum J05AH02

   

   

  P3: Programul național de oncologie

  1

  Cyproteronum

  G03HA01

  2

  Cyclophosphamidum

  L01AA01

  3

  Chlorambucilum

  L01AA02

  4

  Melphalanum

  L01AA03

  5

  Ifosfamidum

  L01AA06

  6

  Busulfanum

  L01AB01

  7

  Lomustinum^4

  L01AD02

  8

  Temozolomidum

  L01AX03

  9

  Dacarbazinum

  L01AX04

  10

  Methotrexatum (sol. inj/perf., conc. pt. sol.
  inj./perf., cpr.film)

  L01BA01

  11

  Pemetrexedum**^1

  L01BA04

  12

  Mercaptopurinum

  L01BB02

  13

  Tioguaninum

  L01BB03

  14

  Cladribinum

  L01BB04

  15

  Fludarabinum (forma orală**)

  L01BB05

  16

  Cytarabinum

  L01BC01

  17

  Fluorouracilum

  L01BC02

  18

  Gemcitabinum

  L01BC05

  19

  Capecitabinum

  L01BC06

  20

  Combinații (tegafur+uracil)

  L01BC53

  21

  Vinblastinum^4

  L01CA01

  22

  Vincristinum

  L01CA02

  23

  Vinorelbinum

  L01CA04

  24

  Etoposidum

  L01CB01

  25

  Paclitaxelum

  L01CD01

  26

  Docetaxelum

  L01CD02

  27

  Dactinomicinum 4)

  L01DA01

  28

  Doxorubicinum

  L01DB01

  29

  Epirubicinum

  L01DB03

  30

  Idarubicinum

  L01DB06

  31

  Mitoxantronum**

  L01DB07

  32

  Bleomycinum sulfas

  L01DC01

  33

  Mitomicinum^4

  L01DC03

  34

  Cisplatinum

  L01XA01

  35

  Carboplatinum

  L01XA02

  36

  Oxaliplatinum

  L01XA03

  37

  Procarbazinum^4

  L01XB01

  38

  Rituximabum**^1

  L01XC02

  39

  Trastuzumabum**^1

  L01XC03

  40

  Abrogată

   

  41

  Cetuximabum**^1

  L01XC06

  42

  Bevacizumabum**^1

  L01XC07

  43

  Imatinibum**^1

  L01XE01

  44

  Erlotinibum **^1

  L01XE03

  45

  Sunitinibum **^1

  L01XE04

  46

  Sorafenibum**^1

  L01XE05

  47

  Dasatinibum**^1

  L01XE06

  48

  Asparaginazum

  L01XX02

  49

  Hydroxycarbamidum

  L01XX05

  50

  Estramustinum

  L01XX11

  51

  Tretinoinum^4

  L01XX14

  52

  Topotecamum

  L01XX17

  53

  Irinotecanum

  L01XX19

  54

  Bortezomibum**^1

  L01XX32

  55

  Megestrolum

  L02AB01

  56

  Leuprorelinum**

  L02AE02

  57

  Goserelinum**

  L02AE03

  58

  Triptorelinum**

  L02AE04

  59

  Tamoxifenum

  L02BA01

  60

  Fulvestrantum**

  L02BA03

  61

  Flutamidum

  L02BB01

  62

  Bicalutamidum

  L02BB03

  63

  Aminoglutethimidum

  L02BG01

  64

  Anastrozolum

  L02BG03

  65

  Letrozolum

  L02BG04

  66

  Exemestanum

  L02BG06

  67

  Filgrastimum (G-CSF)

  L03AA02

  68

  Pegfilgrastimum**

  L03AA13

  69

  Interferonum alfa 2a **

  L03AB04

  70

  Interferonum alfa 2b **

  L03AB05

  71

  Acidum clodronicum**

  M05BA02

  72

  Acidum pamidronicum**

  M05BA03

  73

  Acidum ibandronicum** (concentrații de 2 mg, 6 mg și
  50 mg)

  M05BA06

  74

  Acidum zoledronicum** (concentrația de 4 mg)

  M05BA08

  75

  Mesnum

  V03AF01

  76

  Calcii folinas

  V03AF03

  77

  Amifostinum**

  V03AF05

  78

  Temsirolimus

  L01XE09

  79

  Mitotanum

  L01XX23

  80

  Clofarabinum**^1

  L01BB06

  81

  Nelarabinum**^1

  L01BB07

  82

  Decitabinum**^1

  L01BC08

  83

  Trabectedinum**^1

  L01CX01

  84

  Ofatumumab**^1

  L01XC10

  85

  Dasatinibum**^1

  L01XE06

  86

  Nilotinibum**^1

  L01XE08

  87

  Ruxolitinibum**^1

  L01XE18

  88.

  Brentuximab Vedotin**^1

  L01XC12

  89.

  Pazopanibum**^1 omega

  L01XE11

  90.

  Crizotinibum**^1 omega

  L01XE16

  91.

  Dabrafenibum**^1 omega

  L01XE23

  92.

  Abirateronum**^1 omega

  L02BX03

  93.

  Azacitidinum**^1

  L01BC07

  94.

  Lapatinibum**^1 omega

  L01XE07

  95.

  Everolimus(Afinitor)**^1

  L01XE10

  96.

  Pazopanib**^1

  L01XE11

  97.

  Afatinibum**^1 omega

  L01XE13

  98.

  Bosutinibum**^1

  L01XE14

  99.

  Axitinibum**^1 omega

  L01XE17

  100.

  Ibrutinibum**^1

  L01XE27

  101.

  Afliberceptum**^1

  L01XX44

  102.

  Panitumumabum**^1

  L01XC08

  103.

  Olaparibum**^1

  L01XX46

  104.

  Talidomidum**^1

  L04AX02

  105.

  Obinutuzumab**^1

  L01XC15

  106.

  Gefitinibum**^1 Omega

  L01XE02

  107.

  Enzalutamidum**^1Omega

  L02BB04

  108.

  Ponatinibum**^1

  L01XE24

  109.

  Trametinibum**1Ω

  L01XE25

  110.

  Vemurafenibum**1Ω

  L01XE15

  111.

  Nivolumabum**1Ω

  L01XC17

  112.

  Osimertinib**1

  L01XE35

  113.

  Trastuzumabum emtasinum**1

  L01XC14

  114.

  Carfilzomibum**^1Ω

  L01XX45

  115.

  Blinatumomabum**^1

  L01XC19

  116.

  Daratumumabum**^1

  L01XC24

  117.

  Panobinostatum**^1Ω

  L01XX42

  118.

  Bendamustinum**^1

  L01AA09

  119.

  Ipilimumabum**^1Ω

  L01XC11

  120.

  Pembrolizumabum**^1Ω

  L01XC18

  121.

  Ramucirumabum**^1Ω

  L01XC21

  122.

  Olaratumab**^1

  L01XC27

  123.

  Palbociclibum**^1

  L01XE33

  124.

  Venetoclax**^1

  L01XX52

  125.

  Pertuzumabum**^1

  L01XC13

  126.

  Bevacizumabum**^1Ω

  L01XC07

  127.

  Cabazitaxelum^**1Ω

  L01CD04

  P4: Programul național de boli neurologice

  Subprogramul de tratament al sclerozei multiple

  1

  Interferonum beta 1a**^1

  L03AB07

  2

  Interferonum beta 1b**^1

  L03AB08

  3

  Glatiramer acetat**^1

  L03AX13

  4

  Natalizumabum**^1

  L04AA23

  5

  Azathioprinum

  L04AX01

  6

  Teriflunomidum**^1

  L04AA31

  P5: Programul național de diabet zaharat

  Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat

  1

  Insulinum umane

  A10AB01

  2

  Insulinum lispro**

  A10AB04

  3

  Insulinum aspart**

  A10AB05

  4

  Insulinum glulizina**

  A10AB06

  5

  Insuline umane

  A10AC01

  6

  Insulinum lispro**

  A10AC04

  7

  Insuline umane

  A10AD01

  8

  Insulinum lispro**

  A10AD04

  9

  Insulinum aspart**

  A10AD05

  10

  Insulinum glargine**

  A10AE04

  11

  Insulinum detemir**

  A10AE05

  12

  Metforminum

  A10BA02

  13

  Buforminum

  A10BA03

  14

  Glibenclamidum

  A10BB01

  15

  Tolbutamidum

  A10BB03

  16

  Glipizidum

  A10BB07

  17

  Gliquidonum

  A10BB08

  18

  Gliclazidum

  A10BB09

  19

  Glimepiridum

  A10BB12

  20

  Combinații (glibenclamidum+metforminum)

  A10BD02

  21

  Abrogată

   

  22

  Abrogată

   

  23

  Combinații (pioglitazonum + metforminum)**

  A10BD05

  24

  Acarbosum

  A10BF01

  25

  Abrogată

  A10BG02

  26

  Pioglitazonum**

  A10BG03

  27

  Sitagliptinum**

  A10BH01

  28

  Repaglinidum

  A10BX02

  29

  Exenatidum**

  A10BX04

  30

  Benfotiaminum

  A11DA03

  31

  Combinații**

  A11DBN1

  32

  Glucagonum

  H04AA01

  33

  Combinații (Sitagliptinum+Metforminum)**

  A10BD07

  34

  Saxagliptinum**

  A10BH03

  35

  Combinații (Saxagliptinum+Metforminum)**

  A10BD10

  36

  Dapagliflozinum**

  A10BX09

  37

  Vildagliptinum** (cpr. 50 mg)

  A10BH02

  38

  Lixisenatidum**

  A10BX10

  39

  Combinații (Vildagliptinum + Metforminum)**

  A10BD08

  40.

  Combinații (Saxagliptin + Dapagliflozinum)**)

  A10BD21

  41.

  Combinații (insulinum glargine + lixisenatidum)**

  A10AE54

  42.

  Dulaglutidum**

  A10BJ05

  43.

  Empagliflozinum**

  A10BK03

  P6: Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis
  sever

  P6.1: Hemofilie și talasemie

  1

  Moroctocog alfa**

  B02BD02

  2

  Octocog alfa**

  B02BD02

  3

  Complex de antiinhibitori ai coagulării**

  B02BD03

  4

  Factor IX de coagulare**

  B02BD04

  5

  Factor VIII de coagulare și Factor Von Willebrand**

  B02BD06

  6

  Eptacog alfa activatum**

  B02BD08

  7

  Deferoxaminum**^3

  V03AC01

  8

  Deferasiroxum**^1

  V03AC03

  9

  Factor VIII de coagulare

  B02BD02

  P6.2: Epidermoliza buloasă

  1

  Acitretinum

  D05BB02

  2

  Tetracyclinum

  D06AA04

  3

  Acidum fusidicum D06AX014 Sulfadiazinum

  D06BA01

  5

  Combinații (acidum fusidicum + hydrocortisonum)

  D07CA01

  6

  Combinații

  D07CC01

  7

  Tetracyclinum

  J01AA07

  8

  Acidum fusidicum

  J01XC01

  9

  Phenytoinum

  N03AB02

  P6.3: Hipertensiunea pulmonară

  1

  Bosentanum**

  C02KX01

  2

  Sildenafilum**

  G04BE03

  3

  Ambrisentanum**

  C02KX02

  4.

  Macitentanum**

  C02KX04

  5.

  Riociguat**

  C02KX05

  P6.4: Mucoviscidoză

  1

  Clarithromycinum

  J01FA09

  2

  Tobramycinum**

  J01GB01

  3

  Dornaza alfa**

  R05CB13

  4

  Pancreatinum**

  A09AA02

  P6.5: Boli neurologice degenerative/inflamator-imune

  P6.5.1 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice
  inflamator-imune

  1

  Imunoglobulină normală pentru administrare
  intravasculară**

  J06BA02

  2

  Imunoglobulină umană normală**

  J06BA01

  P6.5.2 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice
  degenerative - scleroză laterală amiotrofică

  2

  Riluzolum**

  N07XX02

  P6.5.3 Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu polineuropatie
  familială amiloidă cu transtiretină

  1

  Tafamidis**

  N07XX08

  P6.6: Osteogeneză imperfectă

  1

  Acidum pamidronicum

  M05BA03

  P6.7: Sindrom Prader Willi

  1

  Somatropinum**

  H01AC01

  P6.8: Boala Fabry

  1

  Agalsidasum beta**

  A16AB04

  P6.9: Boala Pompe

  1

  Aglucosidasum alfa**

  A16AB07

  P6.10: Tirozinemie

  1

  Nitisinonum

  A16AX04

  P6.11: Sepsis sever

  1

  Abrogată

   

  P6.12: Mucopolizaharidoză tip II (Sindrom Hunter)

  1

  IDURSULFASUM**

  A16AB09

  P6.13: Mucopolizaharidoză tip I (Sindrom Hurler)

  1

  LARONIDAZUM**

  A16AB05

  P6.14: Afibrinogenemie congenitală

  1

  FIBRINOGEN UMAN**

  B02BB01

  P6.15: Sindrom de imunodeficiență primară

  1

  IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PENTRU
  ADMINISTRARE INTRAVASCULARĂ **

  J06BA02

  2

  Imunoglobulină umană normală**

  J06BA01

  P.6.16: Scleroza sistemică și ulcere digitale evolutive

  1

  Bosentanum**

  C02KX01

  P6.17: Purpura tromocitopenică imună cronică la adulții splenectomizați
  și nesplenectomizați

  1

  Romiplostimum**^1

  B02BX04

  2

  Eltrombopag**^1 Omega

  B02BX05

  P6.18: Pacienți adulți și copii cu hiperfenilalaninemie diagnosticați cu
  fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)

  1

  Sapropterinum**^1

  A16AX07

  P6. 19: Scleroză tuberoasă

  1

  Everolimus (Votubia)**^1

  L01XE10

  P6. 20: Fibroza pulmonară idiopatică

  1

  Pirfenidonum**^1

  L04AX05

  2

  Nintedanibum**^1

  L01XE31

  P6. 21 Distrofia musculară Duchenne

  1

  Ataluren**^1

  M09AX03

  P6. 22 Angioedem ereditar

  1

  Icatibantum**^1

  B06AC02

  P6.23 Neuropatia optică ereditară Leber

  1.

  Idebenonum **1

  N06BX13

  P6.24. Amiotrofia spinală musculară

  1.

  Nusinersenum**1

  M09AX07

  P7: Programul național de boli endocrine

  Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză,
  gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne

  1

  Dihydrotachysterolum

  A11CC02

  2

  Alfacalcidolum

  A11CC03

  3

  Calcitriolum

  A11CC04

  4

  Estradiolum

  G03CA03

  5

  Tibolonum

  G03CX01

  6

  Estradiolumvalerat + dienogest

  G03FA15

  7

  Raloxifenum

  G03XC01

  8

  Tireotropinum alfa

  H01AB01

  9

  Methylprednisolonum

  H02AB04

  10

  Levothyroxinum

  H03AA01

  11

  Levothyroxinum + Kalii Iodidum

  H03AAN1

  12

  Carbimazolum

  H03BB01

  13

  Thiamazolum

  H03BB02

  14

  Kalii Iodidum

  H03CA01

  15

  Abrogată

   

  16

  Abrogată

   

  17

  Acidum alendronicum**

  M05BA04

  18

  Abrogată

   

  19

  Acidum risedronicum**

  M05BA07

  20

  Acidum zoledronicum** (concentrația de 5 mg)

  M05BA08

  21

  Combinații (acidum alendronicum+colecalciferolum)**

  M05BB03

  22

  Abrogată

   

  23

  Abrogată

   

  24

  Natriiiodidum (131I)

  V10XA01

  P 9 : Programul național de transplant de organe, țesuturi
  și celule de origine umană

  P9.1: Transplant medular

  1

  Ondansetronum**

  A04AA01

  2

  Acidum ursodeoxycholicum

  A05AA02

  3

  Reviparinum

  B01AB08

  4

  Acidum tranexamicum^4

  B02AA02

  5

  Eptacog alfa activatum**

  B02BD08

  6

  Abrogat

  Abrogat

  7

  Abrogat

  Abrogat

  8

  Ticarcillinum + acidum clavulanicum

  J01CR03

  9

  Piperacillinum + tazobactamum

  J01CR05

  10

  Meropenemum

  J01DH02

  11

  Imipenemum + cilastatinum

  J01DH51

  12

  Vancomycinum

  J01XA01

  13

  Teicoplaninum

  J01XA02

  14

  Acidum fusidicum

  J01XC01

  15

  Linezolidum

  J01XX08

  16

  Fluconazolum

  J02AC01

  17

  Voriconazolum**

  J02AC03

  18

  Posaconazolum**

  J02AC04

  19

  Caspofunginum**

  J02AX04

  20

  Aciclovirum

  J05AB01

  21

  Valacyclovirum

  J05AB11

  22

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  23

  Imunoglobulină normală pentru administrare
  intravasculară**

  J06BA02

  24

  Cyclophosphamidum

  L01AA01

  25

  Melphalanum

  L01AA03

  26

  Ifosfamidum

  L01AA06

  27

  Busulfanum

  L01AB01

  28

  Methotrexatum

  L01BA01

  29

  Fludarabinum

  L01BB05

  30

  Etoposidum

  L01CB01

  31

  Idarubicinum

  L01DB06

  32

  Mitoxantronum**

  L01DB07

  33

  Cisplatinum

  L01XA01

  34

  Carboplatinum

  L01XA02

  35

  Rituximabum **

  L01XC02

  36

  Abrogată

   

  37

  Filgrastimum (G-CSF)**

  L03AA02

  38

  Ciclosporinum

  L04AD01

  39

  Imunoglobulină antilimfocite umane**

  L04AA04

  40

  Tacrolimusum**

  L04AD02

  41

  Mycophenolatum**

  L04AA06

  42

  Abrogată

   

  43

  Sirolimus**

  L04AA10

  44

  Etanerceptum**

  L04AB01

  45

  Tramadolum

  N02AX02

  46

  Dornaza alfa**

  R05CB13

  47

  Desferasiroxum**

  V03AC03

  48

  Mesnum

  V03AF01

  49

  Plerixafor**

  L03AX16

  50

  Imunoglobulină umană normală**

  J06BA01

  P9.2: Transplant de cord

  1

  Reviparinum

  B01AB08

  2

  Polygelinum

  B05AA06

  3

  Epinephrinum

  C01CA24

  4

  Piperacillinum + tazobactamum

  J01CR05

  5

  Cefoperazonum

  J01DD12

  6

  Imipenemum + cilastatinum

  J01DH51

  7

  Linezolidum

  J01XX08

  8

  Fluconazolum

  J02AC01

  9

  Voriconazolum**

  J02AC03

  10

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  11

  Ciclosporinum

  L04AD01

  12

  Imunoglobulină antilimfocite umane**

  L04AA04

  13

  Tacrolimusum**

  L04AD02

  14

  Mycophenolatum**

  L04AA06

  P9.3: Transplant hepatic

  1

  Acidum ursodeoxycholicum

  A05AA02

  2

  Enoxaparinum

  B01AB05

  3

  Reviparinum

  B01AB08

  4

  Iloprostum**

  B01AC11

  5

  Alteplasum**

  B01AD02

  6

  Acidum tranexamicum^4

  B02AA02

  7

  Eptacog alfa activatum**

  B02BD08

  8

  Combinații (spironolactonum+furosemidum)

  C03EB01

  9

  Desmopressinum

  H01BA02

  10

  Piperacillinum + tazobactamum

  J01CR05

  11

  Linezolidum

  J01XX08

  12

  Voriconazolum**

  J02AC03

  13

  Caspofunginum**

  J02AX04

  14

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  15

  Imunoglobulină antihepatitică B**

  J06BB04

  16

  Filgrastimum (G-CSF)

  L03AA02

  17

  Ciclosporinum

  L04AD01

  18

  Tacrolimusum**

  L04AD02

  19

  Mycophenolatum**

  L04AA06

  20

  Sirolimus**

  L04AA10

  21

  Proteina plasmatică umană**

  J06BB04

  P9.4: Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas

  1

  Acidum ursodeoxycholicum

  A05AA02

  2

  Alfacalcidolum

  A11CC03

  3

  Dalteparinum

  B01AB04

  4

  Enoxaparinum

  B01AB05

  5

  Reviparinum

  B01AB08

  6

  Abrogat

  Abrogat

  7

  Abrogat

  Abrogat

  8

  Polygelinum

  B05AA06

  9

  Octreotidum**

  H01CB02

  10

  Piperacillinum + tazobactamum

  J01CR05

  11

  Teicoplaninum

  J01XA02

  12

  Linezolidum

  J01XX08

  13

  Ketoconazolum

  J02AB02

  14

  Fluconazolum

  J02AC01

  15

  Itraconazolum

  J02AC02

  16

  Voriconazolum**

  J02AC03

  17

  Caspofunginum**

  J02AX04

  18

  Aciclovirum

  J05AB01

  19

  Valacyclovirum

  J05AB11

  20

  Valgancilovirum**

  J05AB14

  21

  Imunoglobulină normală pentru administrare
  intravasculară**

  J06BA02

  22

  Cyclophosphamidum

  L01AA01

  23

  Filgrastimum (G-CSF)

  L03AA02

  24

  Ciclosporinum

  L04AD01

  25

  Imunoglobulină antilimfocite umane**

  L04AA04

  26

  Tacrolimusum**

  L04AD02

  27

  Mycophenolatum**

  L04AA06

  28

  Abrogată

  L04AA08

  29

  Basiliximabum**

  L04AA09

  30

  Sirolimus**

  L04AA10

  31

  Azathioprinum

  L04AX01

  32

  Acidum alendronicum

  M05BA04

  33

  Pethidinum

  N02AB02

  34

  Imunoglobulină umană normală**

  J06BA01

  P9.5: Transplant de celule pancreatice

  1

  Reviparinum

  B01AB08

  2

  Polygelinum

  B05AA06

  3

  Linezolidum

  J01XX08

  4

  Voriconazolum**

  J02AC03

  5

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  P9.6: Transplant pulmonar

  1

  Enoxaparinum

  B01AB05

  2

  Reviparinum

  B01AB08

  3

  Acidum tranexamicum^4

  B02AA02

  4

  Epinephrinum

  C01CA24

  5

  Piperacillinum + tazobactamum

  J01CR05

  6

  Linezolidum

  J01XX08

  7

  Fluconazolum

  J02AC01

  8

  Voriconazolum**

  J02AC03

  9

  Aciclovirum

  J05AB01

  10

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  11

  Ciclosporinum

  L04AD01

  12

  Imunoglobulină antilimfocite umane**

  L04AA04

  13

  Mycophenolatum**

  L04AA06

  14

  Basiliximabum**

  L04AA09

  15

  Azathioprinum

  L04AX01

  16

  Tramadolum

  N02AX02

  P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu
  al pacienților transplantați

  1

  Acidum ursodeoxycholicum

  A05AA02

  2

  Abrogat

  Abrogat

  3

  Abrogat

  Abrogat

  4

  Abrogat

  Abrogat

  5

  Methylprednisolonum

  H02AB04

  6

  Prednisonum

  H02AB07

  7

  Sulfamethoxazolum + trimethoprimum

  J01EE01

  8

  Fluconazolum

  J02AC01

  9

  Voriconazolum**

  J02AC03

  10

  Posaconazolum**

  J02AC04

  11

  Aciclovirum

  J05AB01

  12

  Valganciclovirum**

  J05AB14

  13

  Lamivudinum

  J05AF05

  14

  Ciclosporinum

  L04AD01

  15

  Tacrolimusum** (forme orale)

  L04AD02

  16.

  Mycophenolatum** (forme orale)

  L04AA06

  17

  Sirolimus**

  L04AA10

  18

  Azathioprinum

  L04AX01

  P9.8.: Tratamentul recidivei hepatitei cronice VHB la pacienții cu
  transplant hepatic

  1.

  Imunoglobulină antihepatitică B**

  J06BB04

  P10: Programul național de supleere a funcției renale la
  bolnavii cu insuficiență renală cronică

  1

  Alfacalcidolum

  A11CC03

  2

  Calcitriolum **

  A11CC04

  3

  Paricalcitolum**

  H05BX02

  4

  Heparinum **

  B01AB01

  5

  Enoxaparinum **

  B01AB05

  6

  Nadroparinum **

  B01AB06

  7

  Reviparinum **

  B01AB08

  8

  Tinzaparinum **

  B01AB10

  9

  Complex de hidroxid de fer (III) sucroza

  B03AC02

  10

  Epoetinum alfa**

  B03XA01

  11

  Epoetinum beta**

  B03XA01

  12

  Darbepoetinum alfa**

  B03XA02

  13

  Combinații

  B05DB

  14

  Cinacalcetum**

  H05BX01

  15

  Sevelamer**

  V03AE02

  16

  Metoxi-polietilenglicol epoetina beta**

  B03XA03

  17

  Epoetinum zeta**

  B03XA01

  P11: Programul național de sănătate mintala

  1

  Naltrexonum

  N07BB04

  2

  Methadonum

  N07BC02

  3

  Combinații (buprenorphinum + naloxone)

  N07BC51

  NOTĂ:
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
  Medicamentul corespunzător DCI-ului notat cu (^3) se livrează împreună cu solvent.
  Medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (^4) se importă cu avizul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (omega) se efectuează în baza contractelor cost-volum încheiate.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)^1 se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și pot fi administrate și în regim de spitalizare de zi.
  (la 03-10-2017, Secțiunea C2, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 703 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 03 octombrie 2017 )
  (la 23-03-2018, Poziția 114, punctul P3, secțiunea C2, sublista C a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 )
  (la 23-03-2018, Punctul P3, secțiunea C2, sublista C a fost completată cu pozițiile 115-117 de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 )
  (la 31-05-2018, Secțiunea C2, sublista C din anexă a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 31 mai 2018 )
  (la 29-08-2018, Punctul P3, Secțiunea C2, Sublista C din Anexă a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 654 din 29 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 29 august 2018 )


  Secţiunea C3

             DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază
                 copiii până la 18 ani, tinerii de la 18 la 26 de ani
              dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, dacă nu realizează
               venituri, precum și gravide și lehuze, în tratamentul
                       ambulatoriu în regim de compensare 100%
                               din prețul de referință

  Nr.

  DCI

  COD ATC

  1

  Abrogată

   

  2

  Metronidazolum

  A01AB17

  3

  Drotaverinum

  A03AD02

  4

  Atropinum

  A03BA01

  5

  Butylscopolammonii bromidum

  A03BB01

  6

  Combinații

  A03DA02

  7

  Combinații

  A05BAN3

  8

  Combinații

  A06AD65

  9

  Nifuroxazidum

  A07AX03

  10

  Retinolum

  A11CA01

  11

  Dihydrotachysterolum

  A11CC02

  12

  Calcitriolum

  A11CC04

  13

  Colecalciferolum

  A11CC05

  14

  Combinații

  A11CC20

  15

  Thiaminum

  A11DA01

  16

  Benfotiaminum

  A11DA03

  17

  Combinații

  A11DBN1

  18

  Combinații

  A11DBN2

  19

  Acidum ascorbicum

  A11GA01

  20

  Pyridoxinum

  A11HA02

  21

  Tocoferolum

  A11HA03

  22

  Riboflavinum

  A11HA04

  23

  Calcii gluconas

  A12AA03

  24

  Metandienonum

  A14AA03

  25

  Levocarnitinum

  A16AA01

  26

  Diverse

  A16AXN1

  27

  Etamsylatum

  B02BX01

  28

  Carbazochromi salicylas

  B02BX02

  29

  Ferrosi fumaras

  B03AA02

  30

  Ferrosi gluconas

  B03AA03

  31

  Ferrocholinatum

  B03ABN1

  32

  Combinații

  B03AD02

  33

  Combinații

  B03AD03

  34

  Combinații

  B03AD04

  35

  Combinații

  B03AE01

  36

  Combinații

  B03AE10

  37

  Cyanocobalaminum

  B03BA01

  38

  Combinații

  B03BA51

  39

  Alprostadilum (concentrație 500mcg)**

  C01EA01

  40

  Combinații

  C02LA51

  41

  Codergocrinum

  C04AE01

  42

  Combinații

  C05AA01

  43

  Combinații

  C05AA08

  44

  Combinații

  C05AD01

  45

  Calcii dobesilas

  C05BX01

  46

  Troxerutinum (combinații)

  C05CA54

  47

  Celiprololum

  C07AB08

  48

  Combinații

  C07NAN1

  49

  Nimodipinum

  C08CA06

  50

  Acidum nicotinicum

  C10AD02

  51

  Isoconazolum

  D01AC05

  52

  Ketoconazolum

  D01AC08

  53

  Combinații

  D01AC52

  54

  Abrogată

   

  55

  Dithranolum

  D05AC01

  56

  Combinații

  D05AXN1

  57

  Alclometazonum

  D07AB10

  58

  Fluocinoloni acetonidum

  D07AC04

  59

  Fluocortolonum

  D07AC05

  60

  Combinații

  D07CB01

  61

  Combinații

  D07CC02

  62

  Combinații

  D07XB02

  63

  Combinații

  D07XC01

  64

  Combinații

  D07XC04

  65

  Combinații

  D07XDN1

  66

  Tretinoinum

  D10AD01

  67

  Abrogată

   

  68

  Erythromycinum

  D10AF02

  69

  Combinații

  D10AF52

  70

  Pimecrolimus

  D11AH02

  71

  Metronidazolum

  G01AF01

  72

  Ciclopiroxum

  G01AX12

  73

  Combinații

  G01AXN1

  74

  Combinații

  G01BDN1

  75

  Medroxyprogesteronum

  G03AC06

  76

  Nomegestrolum

  G03DB04

  77

  Gonadotrophinum chorionicum

  G03GA01

  78

  Menotropinum

  G03GA02

  79

  Combinații

  G04BCN1

  80

  Combinații

  H03AA03

  81

  Combinații (cefoperazonum + sulbactam)

  J01DD62

  82

  Cefazolinum

  J01DB04

  83

  Cefpiromum

  J01DE02

  84

  Sulfafurazolum

  J01EB05

  85

  Roxithromycinum

  J01FA06

  86

  Gentamicinum

  J01GB03

  87

  Netilmicinum

  J01GB07

  88

  Colistinum

  J01XB01

  89

  Acidum fusidicum

  J01XC01

  90

  Voriconazolum (forma orală)**

  J02AC03

  91

  Combinații

  M01AB55

  92

  Ibuprofenum

  M01AE01

  93

  Naproxenum

  M01AE02

  94

  Acidum mefenamicum

  M01AG01

  95

  Parecoxibum

  M01AH04

  96

  Acidum niflumicum

  M01AX02

  97

  Phenylbutazonum

  M01AA01

  98

  Piroxicamum

  M02AA07

  99

  Ibuprofenum

  M02AA13

  100

  Acidum niflumicum

  M02AA17

  101

  Indometacinum

  M02AA23

  102

  Combinații

  M02ACN3

  103

  Chlorzoxazonum

  M03BB03

  104

  Tolperisonum

  M03BX04

  105

  Acidum hialuronicum

  M09AX01

  106

  Combinații

  N02AA59

  107

  Combinații

  N02BA71

  108

  Metamizolum natrium

  N02BB02

  109

  Clorazepas dikalii

  N05BA05

  110

  Tofisopamum

  N05BA23

  111

  Midazolamum

  N05CD08

  112

  Cinolazepamum

  N05CD13

  113

  Methylfenidatum **

  N06BA04

  114

  Abrogată

   

  115

  Pyritinolum

  N06BX02

  116

  Abrogată

   

  117

  Cinnarizinum

  N07CA02

  118

  Tenonitrozolum

  P01AX08

  119

  Pyrantelum

  P02CC01

  120

  Sulfur

  P03AAN1

  121

  Permethrinum

  P03AC04

  122

  Benzylum benzoicum

  P03AX01

  123

  Tixocortolum

  R01AD07

  124

  Combinații (Betamethasonum+Tetryzolinum)

  R01ADN1

  125

  Combinații

  R01BA52

  126

  Fusafunginum

  R02AB03

  127

  Ephedrini hydrochloridum

  R03CA02

  128

  Terbutalinum

  R03CC03

  129

  Abrogată

   

  130

  Acetylcysteinum

  R05CB01

  131

  Carbocisteinum

  R05CB03

  132

  Abrogată

   

  133

  Promethazinum

  R06AD02

  134

  Mequitazinum

  R06AD07

  135

  Meclozinum

  R06AE05

  136

  Cyproheptadinum

  R06AX02

  137

  Loratadinum (sirop/suspensie orală)

  R06AX13

  138

  Chloramphenicolum

  S01AA01

  139

  Acidum fusidicum

  S01AA13

  140

  Kanamycinum

  S01AA24

  141

  Combinații

  S01AA30

  142

  Fluorometholonum

  S01BA07

  143

  Desonidum

  S01BA11

  144

  Indometacinum

  S01BC01

  145

  Piroxicamum

  S01BC06

  146

  Pilocarpinum

  S01EB01

  147

  Emedastinum

  S01GX06

  148

  Ketotifenum

  S01GX08

  149

  Acidum hialuronicum

  S01KA01

  150

  Nandrolonum

  S01XA11

  151

  Abrogată

   

  152

  Combinații

  S02CA05

  153.

  Mecaserminum **1

  H01AC03

  154.

  Tacrolimusum

  D11AH01

  NOTĂ:
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
  (la 01-03-2017, Nota corespunzătoare DCI-urilor marcate cu (***), Secțiunea C3 din Anexă a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 17 ianuarie 2017 )
  Medicamentele din această sublistă corespund DCI-urilor din nomenclatorul de produse, altele decât cele din sublistele A, B, sublista C secțiunea C1 și sublista D. Pentru categoriile de asigurați menționate în această sublistă, medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale din sublista A, sublista B, secțiunea C1 a sublistei C și sublista D se vor acorda în regim de compensare de 100% la preț de referință, indiferent de indicația pentru care sunt prevăzute în aceste subliste.
  (la 28-04-2017, Secțiunea C3, sublista C din anexă a fost completată de Punctul 4, Articolul UNIC HOTĂRÂREA nr. 259 din 27 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 28 aprilie 2017 )
  (la 23-03-2018, Poziția 154, secțiunea C3, sublista C a fost introdusă de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 127 din 21 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 23 martie 2018 )

  SUBLISTA D
  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din prețul de referință

  Nr.

  DCI

  COD ATC

  1.

  Ranitidinum

  A02BA02

  2.

  Famotidinum

  A02BA03

  3.

  Nizatidinum

  A02BA04

  4.

  Sucralfatum

  A02BX02

  5.

  Mebeverinum

  A03AA04

  6.

  Trimebutinum

  A03AA05

  7.

  Domperidonum

  A03FA03

  8.

  Acid omega-3-esteri etilici 90**

  C10AX06

  9.

  Trimetazidinum

  C01EB15

  10.

  Nicergolinum

  C04AE02

  11.

  Vincaminum

  C04AX07

  12.

  Diosminum (combinații)**

  C05CA53

  13.

  Aciclovirum

  D06BB03

  14.

  Calcitoninum (somon)

  H05BA01

  15.

  Piroxicamum

  M01AC01

  16.

  Nimesulidum

  M01AX17

  17.

  Acidum ibandronicum* (concentrațiile 3 mg și 150 mg)

  M05BA06

  18.

  Strontium Ranelatum

  M05BX03

  19.

  Clonazepamum

  N03AE01

  20.

  Piracetamum

  N06BX03

  21.

  Erdosteinum**

  R05CB15

  NOTĂ:
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se inițiază de către medicul de specialitate în limita competenței și poate fi prescris în continuare de medicul de familie pe baza scrisorii medicale emise de medicul de specialitate.
  Tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
  ----------
  Poz. 17 de la sublista D a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 552 din 27 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 9 august 2016.