ORDONANTA nr. 75 din 25 august 1998
pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 28 august 1998  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 1 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul UNIC

  România adera la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul industriei şi comerţului,
  Radu Berceanu
  p. Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
  Adrian Dobrescu,
  secretar de stat

  ACORD*)

  cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)
  --------- Notă *) Traducere.
  Părţile contractante,
  în dorinţa de a îmbunătăţi condiţiile de păstrare a calităţii produselor perisabile în cursul transportării acestora, mai cu seama în cursul schimburilor internaţionale,
  considerând ca îmbunătăţirea acestor condiţii de păstrare este de natura sa dezvolte comerţul cu produse perisabile,
  au convenit asupra celor ce urmează:

  Capitolul 1 Echipamente speciale de transport


  Articolul 1

  În ceea ce priveşte transportul internaţional de produse perisabile, pot fi desemnate ca mijloace de transport izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice doar acele mijloace de transport care corespund definitiilor şi normelor enunţate în anexa nr. 1 la prezentul acord.


  Articolul 2

  Părţile contractante vor lua măsurile necesare pentru a se verifica şi controla conformitatea cu normele a mijloacelor de transport menţionate în primul articol din prezentul regulament, potrivit suplimentelor 1, 2, 3 şi 4 din anexa nr. 1 la prezentul acord. Fiecare parte contractantă va recunoaşte validitatea atestarilor de conformitate eliberate, potrivit paragrafului 4 din suplimentul 1 din anexa nr. 1 la prezentul acord, de către autoritatea competentă a unei alte părţi contractante. Fiecare parte contractantă va putea recunoaşte validitatea atestarilor de conformitate eliberate, cu respectarea condiţiilor prevăzute de suplimentele 1 şi 2 din anexa nr. 1 la prezentul acord, de către autoritatea competentă dintr-un stat care nu este parte contractantă.


  Capitolul 2 Folosirea de mijloace de transport speciale pentru transporturile internaţionale de anumite produse perisabile


  Articolul 3

  1. Prescripţiile menţionate la art. 4 din prezentul acord se aplică oricărui transport, fie ca este pe cont propriu sau în contul altcuiva, efectuate exclusiv - sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2 din prezentul articol - fie pe calea ferată, fie pe drum, fie pe o combinaţie între acestea:
  - de produse inghetate şi congelate;
  - de produse menţionate în anexa nr. 3 la prezentul acord, chiar dacă ele nu sunt nici inghetate şi nici congelate,
  atunci când locul de încărcare a mărfurilor sau a echipamentului care le conţine pe vehicul feroviar sau rutier şi locul unde mărfurile sau echipamentul care le conţine este descărcat dintr-un asemenea vehicul se afla în doua state diferite şi atunci când locul de descărcare a mărfurilor se afla situat pe teritoriul unei părţi contractante.
  În cazul în care transporturile cuprind unul sau mai multe trasee maritime, altele decât cele arătate în paragraful 2 al prezentului articol, fiecare parcurs terestru trebuie considerat aparte.
  2. Dispoziţiile paragrafului 1 din prezentul articol se aplică, de asemenea, şi traseelor maritime de mai puţin de 150 km, cu condiţia ca mărfurile să fie transportate în aceleaşi echipamente folosite pentru parcursul sau parcursurile terestre, fără transbordare a mărfii, şi ca aceste trasee sa preceada sau să urmeze unul sau mai multe din transporturile terestre menţionate în paragraful 1 al prezentului articol sau să fie efectuate între doua dintre aceste transporturi.
  3. În pofida dispoziţiilor paragrafelor 1 şi 2 din prezentul articol, părţile contractante vor putea sa nu supună dispoziţiilor art. 4 al prezentului acord transportul produselor care nu sunt destinate consumului uman.


  Articolul 4

  1. Pentru transportul produselor perisabile desemnate în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul acord trebuie să fie folosite mijloacele de transport desemnate în primul articol al prezentului acord, în afară cazului în care temperaturile previzibile pentru toată durata transportului fac aceasta obligaţie inutila în mod clar, în scopul menţinerii condiţiilor de temperatura stabilite în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul acord. Alegerea şi folosirea acestui echipament trebuie făcute astfel încât să fie posibila respectarea condiţiilor de temperatura stabilite în aceste anexe, pe toată durata transportului. În plus, trebuie luate toate măsurile utile în ceea ce priveşte, mai cu seama, temperatura produselor în momentul încărcării şi operaţiunile de inghetare, de reinghetare în timpul drumului sau alte operaţiuni necesare. Dispoziţiile prezentului paragraf nu se aplică totuşi decât în cazul în care nu sunt incompatibile cu angajamentele internaţionale privind transporturile internaţionale care decurg pentru părţile contractante din convenţiile în vigoare la data intrării în vigoare a prezentului acord sau din convenţiile ce li se vor substitui.
  2. Dacă, în cursul unui transport supus prescripţiilor din prezentul acord, prescripţiile impuse de paragraful 1 din prezentul articol nu au fost respectate,
  a) pe teritoriul unei părţi contractante, nimeni nu va putea dispune de produse după executarea transportului, în afară de cazul în care autorităţile competente ale acestei părţi contractante considera ca acordarea autorizaţiei este compatibila cu exigenţele igienei publice şi în afară de cazul în care se respecta eventualele condiţii stabilite de către aceste autorităţi atunci când acorda autorizaţia;
  b) orice parte contractantă va putea - în virtutea exigenţelor de igiena publică sau de profilaxie a animalelor şi cu condiţia ca aceasta sa nu fie incompatibilă cu celelalte angajamente internaţionale vizate în ultima fraza a paragrafului 1 al prezentului articol - sa interzică intrarea de produse pe teritoriul sau sau sa o subordoneze condiţiilor fixate de ea.
  3. Respectarea prescripţiilor din paragraful 1 al prezentului articol nu este obligatorie pentru transportatorii în contul altcuiva, decât în măsura în care vor fi acceptat sa procure sau sa furnizeze prestaţii destinate asigurării respectării prescripţiilor prezentului acord şi dacă aceasta respectare este legată de executarea acestor prestaţii. Dacă alte persoane, fizice sau juridice, au acceptat sa procure sau sa furnizeze prestaţii destinate asigurării respectării prescripţiilor din prezentul acord, este de datoria lor să asigure aceasta respectare, în măsura în care aceasta este legată de executarea prestaţiilor pe care ele au acceptat să le procure sau să le furnizeze.
  4. În cazul transporturilor supuse prescripţiilor prezentului acord şi al căror loc de încărcare se afla pe teritoriul unei părţi contractante, respectarea prescripţiilor paragrafului 1 din prezentul articol revine, sub rezerva dispoziţiilor din paragraful 3 al prezentului articol,
  - în cazul unui transport în contul altcuiva, persoanei - fizice sau juridice - care este expeditor potrivit documentului de transport sau, în absenta unui document de transport, persoanei - fizice sau juridice - care a încheiat contractul de transport cu transportatorul;
  - în celelalte cazuri, persoanei - fizice sau juridice - care efectuează transportul.


  Capitolul 3 Diverse dispoziţii


  Articolul 5

  Dispoziţiile prezentului acord nu se aplică transporturilor terestre efectuate cu ajutorul de containere fără transbordare a mărfurilor, cu condiţia ca aceste transporturi să fie precedate sau urmate de un transport maritim, altul decât unul din cele vizate în paragraful 2 al art. 3 din prezentul acord.


  Articolul 6

  1. Fiecare parte contractantă va lua toate măsurile adecvate pentru a asigura respectarea dispoziţiilor prezentului acord. Administraţiile competente ale părţilor contractante vor fi informate asupra măsurilor generale luate în acest scop.
  2. Dacă o parte contractantă constata o infracţiune comisă de o persoană rezidenţă pe teritoriul unei alte părţi contractante sau îi aplica o sancţiune, administraţia primei părţi contractante va informa administraţia celeilalte părţi contractante despre infracţiunea constatată şi sancţiunea aplicată.


  Articolul 7

  Părţile contractante îşi rezerva dreptul de a conveni prin acorduri bilaterale sau multilaterale dacă dispoziţiile aplicabile atât mijloacelor speciale de transport, cat şi temperaturilor la care anumite produse trebuie menţinute în timpul transportului, ar putea fi mai severe decât cele prevăzute în prezentul acord, mai ales din cauza condiţiilor climaterice speciale. Aceste dispoziţii nu vor fi aplicabile decât transporturilor internaţionale efectuate între părţile contractante care vor fi încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale vizate de prezentul articol. Aceste acorduri vor fi comunicate Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care le va comunică părţilor contractante la prezentul acord şi care nu au semnat acele acorduri.


  Articolul 8

  Nerespectarea prescripţiilor prezentului acord nu afectează nici existenta şi nici validitatea contractelor încheiate în vederea executării de transporturi.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 9

  1. Statele membre ale Comisiei economice pentru Europa şi statele admise în comisie cu titlu consultativ, conform paragrafului 8 din mandatul acestei comisii, pot deveni părţi contractante la prezentul acord:
  a) semnandu-l;
  b) ratificandu-l, după ce l-au semnat sub rezerva ratificării, sau
  c) aderand la el.
  2. Statele susceptibile de a participa la anumite lucrări ale Comisiei economice pentru Europa, în aplicarea paragrafului 11 din mandatul acestei comisii, pot deveni părţi contractante la prezentul acord aderand la el după ce acesta intră în vigoare.
  3. Prezentul acord va fi deschis semnării până la 31 mai 1971 inclusiv. După această dată, el va fi deschis aderării.
  4. Aderarea îşi va produce efectul prin depunerea unui instrument pe lângă Secretariatul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.


  Articolul 10

  1. Orice stat va putea, în momentul în care va semna prezentul acord fără rezerva ratificării sau cu ocazia depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, ori în oricare alt moment ulterior, sa declare, prin notificare adresată Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, ca acordul nu se aplică transporturilor efectuate pe toate teritoriile sale situate în afară Europei sau pe unele din acestea. Dacă aceasta notificare este facuta după intrarea în vigoare a acordului pentru statul care face notificarea, acordul va inceta să fie aplicabil la transporturile pe teritoriul sau teritoriile desemnate în notificare la 90 de zile de la data la care secretariatul a primit aceasta notificare.
  2. Orice stat care a făcut o declaraţie conformă paragrafului 1 din prezentul articol va putea, la orice data ulterioară, prin notificare adresată Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, sa declare ca acordul va fi aplicabil transporturilor pe un teritoriu desemnat în notificarea facuta conform paragrafului 1 din prezentul articol şi acordul va deveni aplicabil transporturilor pe acel teritoriu la 180 de zile de la data primirii de către Secretariatul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a acestei notificări.


  Articolul 11

  1. Prezentul acord va intra în vigoare la un an după ce cinci dintre statele menţionate în paragraful 1 al art. 9 îl vor fi semnat fără rezerva ratificării şi vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare.
  2. Pentru fiecare stat care îl va ratifica sau care va adera la el, după ce cinci state îl vor fi semnat fără rezerva ratificării sau vor fi depus instrumentul lor de ratificare sau de aderare, prezentul acord va intra în vigoare la un an de la depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare al acelui stat.


  Articolul 12

  1. Fiecare parte contractantă va putea denunta prezentul acord prin notificare adresată Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
  2. Denunţarea va avea efect la 15 luni de la data la care Secretariatul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va fi primit notificarea.


  Articolul 13

  Prezentul acord va inceta sa producă efect dacă, după intrarea sa în vigoare, numărul de părţi contractante este mai mic de cinci, pe o perioadă oarecare de 12 luni consecutive.


  Articolul 14

  1. Orice stat va putea, atunci când va semna prezentul acord fără rezerva ratificării sau cu ocazia depunerii instrumentului sau de ratificare ori aderare sau în orice alt moment ulterior, sa declare, prin notificare adresată Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, ca prezentul acord va fi aplicabil la toate sau la o parte dintre teritoriile pe care le reprezintă pe plan internaţional. Prezentul acord va fi aplicabil teritoriului sau teritoriilor menţionate în notificare, începând din a 90-a zi de la primirea acestei notificări de către Secretariatul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sau, dacă în acea zi acordul nu este încă intrat în vigoare, începând de la intrarea sa în vigoare.
  2. Orice stat care va fi făcut, conform paragrafului 1 al prezentului articol, o declaraţie având ca efect aplicabilitatea prezentului acord la un teritoriu pe care îl reprezintă pe plan internaţional va putea, conform art. 12, sa denunţe prezentul acord în ceea ce priveşte acel teritoriu.


  Articolul 15

  1. Orice diferend între doua sau mai multe părţi contractante, privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord, va fi, pe cat posibil, rezolvat pe calea negocierii între părţile în litigiu.
  2. Orice diferend ce nu se va rezolva prin negocieri va fi supus arbitrajului, dacă una dintre părţile contractante în litigiu solicita aceasta şi va fi, în consecinţa, trimis la unul sau mai mulţi arbitri aleşi de comun acord de către părţile în litigiu. Dacă, în următoarele 3 luni de la data cererii de arbitrare, părţile în litigiu nu reuşesc să se înţeleagă asupra alegerii unui arbitru sau a arbitrilor, oricare dintre aceste părţi contractante va putea solicita Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite sa desemneze un arbitru unic, în faţa căruia se va supune spre decizie diferendul.
  3. Decizia arbitrului sau a arbitrilor desemnaţi conform paragrafului precedent va fi obligatorie pentru părţile contractante în litigiu.


  Articolul 16

  1. Orice stat va putea, în momentul semnării ori ratificării prezentului acord sau în momentul aderării la acesta, sa declare că nu se considera legat de paragrafele 2 şi 3 ale art. 15 din prezentul acord. Celelalte părţi contractante nu vor fi legate de aceste paragrafe faţă de oricare parte contractantă care va fi formulat o asemenea rezerva.
  2. Orice parte contractantă care va fi formulat o rezervă potrivit paragrafului 1 din prezentul articol va putea, în orice moment, sa ridice aceasta rezerva printr-o notificare adresată Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.
  3. Cu excepţia rezervei prevăzute la paragraful 1 din prezentul articol, nu va fi admisă nici o rezervă la prezentul acord.


  Articolul 17

  1. Timp de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, orice parte contractantă va putea, prin notificare adresată Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, sa ceara convocarea unei conferinţe care să aibă ca obiect revizuirea prezentului acord. Secretariatul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica aceasta cerere tuturor părţilor contractante şi va convoca o conferinţa de revizuire dacă, într-un rastimp de 4 luni de la notificarea adresată Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, cel puţin o treime dintre părţile contractante îi vor face cunoscut asentimentul lor la aceasta cerere.
  2. Dacă se convoacă o conferinţa potrivit art. 17, paragraful 1, Secretariatul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va informa toate părţile contractante şi le va invita să prezinte, în termen de 3 luni, propunerile pe care ele ar dori să le examineze conferinţa. Secretariatul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va comunică tuturor părţilor contractante ordinea de zi provizorie a conferintei, ca şi textul propunerilor, cu cel puţin 3 luni înainte de data deschiderii conferintei.
  3. Secretariatul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va invita la orice conferinţa, convocată conform prezentului articol, toate statele vizate la paragraful 1 al art. 9 din prezentul acord şi toate statele devenite părţi contractante în aplicarea paragrafului 2 al art. 9.


  Articolul 18

  1. Fiecare parte contractantă va putea propune unul sau mai multe amendamente la acest acord. Textul oricărui proiect de amendament va fi comunicat Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care îl va comunică tuturor părţilor contractante şi îl va aduce la cunoştinţa celorlalte state vizate în paragraful 1 al art. 9 din prezentul acord.
  2. În termen de 6 luni de la data comunicării de către Secretariatul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite a proiectului de amendament, orice parte contractantă poate aduce la cunoştinţa Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite:
  a) fie ca are o obiectie la amendamentul propus;
  b) fie ca, deşi are intenţia de a adopta proiectul, în ţara sa nu sunt încă îndeplinite condiţiile necesare acestei acceptări.
  3. Atât timp cat o parte contractantă care a adresat comunicarea prevăzută la paragraful 2 b) al prezentului articol nu a notificat Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite acceptarea sa, va putea - în termen de 9 luni începând de la expirarea termenului de 6 luni prevăzut pentru comunicare - să prezinte o obiectie la amendamentul propus.
  4. Dacă se formulează o obiectie la proiectul de amendament, în condiţiile prevăzute la paragrafele 2 şi 3 ale prezentului articol, amendamentul va fi considerat că nu a fost acceptat şi va fi fără efect.
  5. Dacă nu s-a formulat nici o obiectie la proiectul de amendament în condiţiile prevăzute la paragrafele 2 şi 3 ale prezentului articol, amendamentul se va socoti acceptat la data care urmează:
  a) atunci când nici o parte contractantă nu a adresat o comunicare în aplicarea paragrafului 2 b) al prezentului articol, la expirarea termenului de 6 luni vizat la paragraful 2 al prezentului articol;
  b) atunci când cel puţin o parte contractantă a adresat o comunicare în aplicarea paragrafului 2 b) al prezentului articol, la cea mai apropiată din cele doua date următoare:
  - data la care toate părţile contractante care au adresat o astfel de comunicare vor fi notificat Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite acceptarea proiectului din partea lor, această dată fiind totuşi reportata la expirarea termenului de 6 luni prevăzut la paragraful 2 al prezentului articol, dacă toate acceptarile erau notificate anterior acestei expirari;
  - expirarea termenului de 9 luni prevăzut la paragraful 3 al prezentului articol.
  6. Orice amendament socotit ca acceptat va intra în vigoare la 6 luni de la data la care a fost declarat acceptat.
  7. Secretariatul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va adresa, cat mai curând cu putinta, tuturor părţilor contractante, o notificare prin care să le facă cunoscut dacă a fost formulată o obiectie împotriva proiectului de amendament, conform paragrafului 2 a) al prezentului articol, şi dacă una sau mai multe părţi contractante i-au adresat o comunicare conform paragrafului 2 b) al prezentului articol. În cazul în care una sau mai multe părţi contractante vor fi adresat o asemenea comunicare, ulterior se va notifica tuturor părţilor contractante dacă partea sau părţile contractante care au adresat o asemenea comunicare ridica o obiectie împotriva proiectului de amendament sau îl accepta.
  8. Independent de procedura de amendare prevăzută la paragrafele 1-6 ale prezentului articol, anexele şi suplimentele la prezentul acord pot fi notificate prin acord între administraţiile competente de către toate părţile contractante. În cazul în care administraţia unei părţi contractante a declarat ca dreptul naţional din ţara sa o obliga sa condiţioneze acceptarea sa de obţinerea unei autorizaţii speciale în acest scop sau de aprobarea unui organ legislativ, consimţământul părţii contractante în cauza la modificarea anexei nu va fi socotit ca fiind dat decât în momentul în care aceasta parte contractantă va fi declarat Secretariatului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite ca au fost obţinute autorizaţiile sau aprobările necesare. Acordul între administraţiile competente va putea prevedea ca, pentru o perioadă tranzitorie, vechile anexe vor rămâne în vigoare, în totalitate sau în parte, simultan cu noile anexe. Secretariatul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va fixa data intrării în vigoare a noilor texte ce rezultă din asemenea modificări.


  Articolul 19

  În afară notificărilor prevăzute la art. 17 şi 18 din prezentul acord, Secretariatul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va notifica statelor vizate la paragraful 1 al art. 9 din prezentul acord, cat şi statelor devenite părţi contractante în aplicarea paragrafului 2 al art. 9 din prezentul acord:
  a) semnăturile, ratificarile şi aderarile, în virtutea art. 9;
  b) datele la care prezentul acord va intra în vigoare, conform art. 11;
  c) denuntarile, în virtutea art. 12;
  d) abrogarea prezentului acord, conform art. 13;
  e) notificările primite, conform art. 10 şi 14;
  f) declaraţiile şi notificările primite, conform paragrafelor 1 şi 2 ale art. 16;
  g) intrarea în vigoare a oricărui amendament, conform art. 18.


  Articolul 20

  După data de 31 mai 1971, originalul prezentului acord va fi depus la Secretariatul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite copii certificate conforme fiecăruia dintre statele vizate la paragrafele 1 şi 2 ale art. 9 din prezentul acord.
  Drept pentru care, subsemnaţii, împuterniciţi în mod corespunzător, am semnat prezentul acord.
  Încheiat la Geneva, la 1 septembrie 1971, într-un singur exemplar în limbile engleza, franceza şi rusa, toate cele trei texte fiind egal autentice.


  Anexa 1

  DEFINIŢII ŞI NORME
  ale mijloacelor de transport speciale*1) pentru transporturile produselor perisabile
  1. Mijloc de transport izoterm. Mijloc de transport la care furgonul*2) este construit cu pereţi izolanti, inclusiv uşile, podeaua şi acoperisul, permitand limitarea schimburilor de căldură între interiorul şi exteriorul furgonului, astfel încât coeficientul global de transmisie termica (coeficient K) să permită intrarea mijlocului de transport într-una dintre categoriile următoare:
      I(N) = mijloc de transport - caracterizat printr-un coeficient K egal sau
             izoterm normal mai mic decât 0,7 W/mp oC;

      I(R) = mijloc de transport - un coeficient K egal sau mai mic decât
            izoterm sporit, 0,4 W/mpK;
      caracterizat prin:
                                 - pereţi având grosimea de cel puţin 45 mm atunci
                                   când este vorba de mijloace de transport cu o
                                   latime mai mare de 2,50 m.

  Totuşi aceasta a doua condiţie nu este cerută pentru mijloacele de transport concepute înaintea datei de intrare în vigoare a acestui amendament*3) şi construite înaintea acestei date sau în timpul perioadei de 3 ani care urmează acestei date.
  Definitia coeficientului K şi metoda folosită pentru a-l măsura sunt redate în suplimentul 2 la prezenta anexa.
  2. Mijloc de transport refrigerator. Mijloc de transport izoterm care, cu ajutorul unei surse de frig (gheaţa hidrica, cu sau fără adaos de sare; plăci eutectice; gheaţa carbonica, cu sau fără reglaj de sublimare; gaze lichefiate, cu sau fără reglare de evaporare etc.), alta decât un echipament mecanic sau cu "absorbţie", permite scăderea temperaturii în interiorul furgonului gol şi o menţine în continuare pentru o temperatura exterioară medie de +30oC:
  la +7oC cel mult pentru clasa A;
  la -10oC cel mult pentru clasa B;
  la -20oC cel mult pentru clasa C; şi
  la 0oC cel mult pentru clasa D,
  folosind agenţi frigorigeni şi amenajamente adecvate. Acest mijloc de transport trebuie să aibă unul sau mai multe compartimente, recipiente sau rezervoare rezervate agentului frigorigen. Aceste echipamente trebuie:
  - să poată fi încărcate sau reincarcate de la exterior; şi
  - să aibă o capacitate conformă cu dispoziţiile paragrafului 34 din suplimentul 2 la anexa nr. 1.
  Coeficientul K al mijloacelor de transport din clasele B şi C trebuie în mod obligatoriu să fie egal sau mai mic decât 0,4 W/mp oC.
  3. Mijloc de transport frigorific. Mijloc de transport izoterm, prevăzut cu un dispozitiv de producere a frigului, individual sau colectiv pentru mai multe
  mijloace de transport (grup mecanic cu compresie, masina cu "absorbţie" etc.), care să permită, la o temperatura exterioară medie de +30oC, scăderea temperaturii din interiorul furgonului gol şi de a o menţine apoi în mod permanent astfel:
  * Pentru clasele A, B şi C, la orice valoare practic constanta dorita t(i), conform normelor definite mai jos pentru cele trei clase:
  Clasa A. Mijloc de transport frigorific prevăzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât t(i) să poată fi ales între +12oC şi 0oC inclusiv.
  Clasa B. Mijloc de transport frigorific prevăzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât t(i) să poată fi ales între +12oC şi -10oC inclusiv.
  Clasa C. Mijloc de transport frigorific prevăzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât t(i) să poată fi ales între +12oC şi -20oC inclusiv.
  * Pentru clasele D, E şi F, o valoare fixa practic constanta t(i), conform normelor definite mai jos, pentru cele trei clase:
  Clasa D. Mijloc de transport frigorific prevăzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât t(i) să fie egal sau mai mic de 0oC.
  Clasa E. Mijloc de transport frigorific prevăzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât t(i) să fie egal sau mai mic de -10oC.
  Clasa F. Mijloc de transport frigorific prevăzut cu un dispozitiv de producere a frigului, astfel încât t(i) să fie egal sau mai mic de -20oC.
  Coeficientul K al mijloacelor de transport din clasele B, C, E şi F trebuie să fie, în mod obligatoriu, egal sau mai mic de 0,4 W/mp oC.
  4. Mijloc de transport calorific. Mijloc de transport izoterm prevăzut cu un dispozitiv de producere a caldurii, care să permită ridicarea temperaturii în interiorul furgonului gol şi de a o menţine apoi pe timp de 12 ore cel puţin fără reaprovizionare, la o temperatura practic constanta şi nu mai mica de +12oC, temperatura medie exterioară a furgonului fiind cea indicată mai jos pentru cele doua clase:
  Clasa A. Mijloc de transport calorific, pentru o temperatura medie exterioară de -10oC; şi
  Clasa B. Mijloc de transport calorific, pentru o temperatura medie exterioară de -20oC.
  Coeficientul K al mijloacelor de transport din clasa B trebuie să fie în mod obligatoriu egal sau mai mic decât 0,4W/mp oC.
  5. Dispoziţii tranzitorii. Pentru o perioadă de 3 ani, începând cu intrarea în vigoare a prezentului acord, conform dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 11, coeficientul global de transmisie termica (coeficient K) va putea, în ceea ce priveşte mijloacele de transport deja în exploatare la această dată, să fie egal sau mai mic decât:
  - 0,9 W/mp oC pentru mijloacele de transport izoterme din categoria I(N), mijloacele de transport refrigeratoare din clasa A, toate mijloacele de transport frigorifice şi mijloacele de transport calorifice din clasa A; şi
  - 0,6 W/mp oC pentru mijloacele de transport refrigeratoare din clasele B şi C şi mijloacele de transport calorifice din clasa B.
  În plus, după perioada de 3 ani indicată în primul alineat al prezentului paragraf şi până la scoaterea mijlocului de transport din exploatare, coeficientul K al mijloacelor de transport frigorifice respective din clasele B, C, E şi F va putea să fie doar egal sau mai mic de 0,7 W/mp oC.
  Prezentele dispoziţii tranzitorii nu vor putea împiedica aplicarea de reglementări mai severe, care ar putea fi adoptate de anumite state pentru mijloacele de transport înmatriculate pe propriul lor teritoriu.
  ----------
  *1) Vagoane, camioane, remorci, semiremorci, containere şi altele asemănătoare.
  *2) În cazul cisternelor, expresia suprastructura reprezintă, în prezenta definiţie, cisterna însăşi.
  *3) Data intrării în vigoare a acestui amendament este 15 mai 1991.

  Anexa 1

  -------
  Suplimentul 1
  -------------
  DISPOZIŢII
  cu privire la controlul conformitatii cu Normele pentru mijloacele de transport izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice
  1. În afară de cazurile prevăzute la paragrafele 29 şi 49 din suplimentul 2 la prezenta anexa, controlul conformitatii cu normele prescrise în prezenta anexa va avea loc în staţiunile de încercare desemnate sau acceptate de autoritatea competentă a tarii unde este înmatriculat şi înregistrat mijlocul de transport. Controlul se va efectua:
  a) înaintea punerii în exploatare a mijlocului de transport;
  b) periodic, cel puţin o dată la 6 ani;
  c) de fiecare data când autoritatea o solicita.
  2. a) Acceptarea mijloacelor de transport speciale noi, construite în serie după un tip anume, se va putea face după încercarea unui asemenea mijloc de transport. În cazul în care mijlocul de transport special supus incercarii corespunde condiţiilor prescrise pentru clasa căreia trebuie să îi apartina, procesul-verbal va fi considerat ca un certificat de aprobare a tipului. Acest certificat nu va mai fi valabil după o perioadă de 6 ani.
  b) Autoritatea competenţa va lua măsuri pentru a verifica dacă producţia de alte mijloace de transport speciale este conformă tipului aprobat. În acest scop ea va putea proceda la verificări, prin încercarea mijloacelor de transport speciale esantion, luate la întâmplare din seria de producţie.
  c) Un mijloc de transport special va fi considerat ca aparţinând aceluiaşi tip, ca şi mijlocul de transport special supus incercarii, numai în cazul în care corespunde condiţiilor minimale următoare:
  (i) dacă este vorba de mijloace de transport izoterme, mijlocul de transport de referinţa putând fi un mijloc de transport izoterm, refrigerator, frigorific sau calorific:
  - construcţia este comparabila şi, în special, izolantul şi tehnica de izolare sunt identice;
  - grosimea izolantului nu va fi mai mica decât cea a mijlocului de transport de referinţa;
  - echipamentele interioare sunt identice sau simplificate;
  - numărul de uşi şi de trape ori de alte deschideri este egal sau mai mic; şi
  - suprafaţa interioară a furgonului nu diferă decât cu ±20%;
  (îi) dacă este vorba de mijloace de transport refrigeratoare, mijlocul de transport de referinţa trebuind să fie un mijloc de transport refrigerant:
  - sunt îndeplinite condiţiile menţionate la paragraful (i) de mai sus;
  - echipamentele de ventilaţie interioare sunt comparabile;
  - sursa de răcire este identică; şi
  - rezerva de frig pe unitatea de suprafaţa interioară este mai mare sau egala;
  (iii) dacă este vorba de mijloace de transport frigorifice, în cazul în care mijlocul de transport special de referinţa va fi:
  a) fie un mijloc de transport frigorific
  - sunt îndeplinite condiţiile menţionate la paragraful (i) de mai sus, şi
  - puterea frigorifica utila a echipamentului frigorific, pe unitatea de suprafaţa interioară, la acelaşi regim de temperatura, este mai mare sau egala;
  b) fie un mijloc de transport izoterm prevăzut pentru a fi dotat ulterior cu un echipament frigorific şi complet din toate punctele de vedere, dar al cărui echipament tehnic ar fi fost scos şi a cărui deschidere ar fi fost acoperită, cu ocazia masurarii coeficientului K, printr-un panou ajustat fix de aceeaşi grosime totală şi format din acelaşi tip de izolant ca şi cel aplicat pe peretele faţa
  - sunt îndeplinite condiţiile menţionate la paragraful (i) de mai sus, şi
  - puterea frigorifica utila a echipamentului de producere a frigului montat pe un furgon de referinţa de tip izoterm este conformă cu definitia din paragraful 41 din suplimentul 2 la prezenta anexa;
  (iv) dacă este vorba de mijloace de transport calorifice, mijlocul de transport de referinţa putând fi un mijloc de transport izoterm sau unul calorific,
  - sunt îndeplinite condiţiile menţionate la paragraful (i) de mai sus, sursa de căldură este identică; şi
  - puterea echipamentului de încălzire pe unitatea de suprafaţa interioară este mai mare sau egala;
  d) în cursul perioadei de 6 ani, dacă seria de mijloace de transport speciale reprezintă mai mult de 100 de unităţi, autoritatea competentă va determina procentul de încercări ce trebuie efectuate.
  3. Metodele şi procedurile de folosit pentru controlul conformitatii mijloacelor de transport cu normele sunt date în suplimentul 2 la prezenta anexa.
  4. Autoritatea competenţa va elibera o atestare a conformitatii, cu ajutorul unui formular, conform modelului din suplimentul 3 la prezenta anexa. Atestarea sau o copie certificată de pe aceasta atestare va trebui să se afle la bordul mijlocului de transport în cursul transportului şi să fie prezentată agenţilor însărcinaţi cu controlul. Dacă însă placa de atestare prezentată în suplimentul 3 la prezenta anexa este aplicată pe mijlocul de transport special, aceasta placa trebuie să fie acceptată în aceeaşi măsura cu documentul de atestare ATP. Aceasta placa de atestare trebuie să fie scoasa chiar în momentul în care mijlocul de transport încetează să fie conform normelor din prezenta anexa. Dacă un mijloc de transport special nu poate fi desemnat ca făcând parte dintr-o categorie sau dintr-o clasa decât în aplicarea dispoziţiilor tranzitorii prevăzute la paragraful 5 al prezentei anexe, validitatea atestării eliberate acestui mijloc de transport special va fi limitată la perioada prevăzută în aceste dispoziţii tranzitorii.
  5. Potrivit dispoziţiilor din suplimentul 4 la prezenta anexa, pe toate mijloacele de transport speciale se vor aplica mărci de identificare şi indicaţii. Acestea se vor scoate de îndată ce mijlocul de transport special încetează sa mai corespundă normelor din prezenta anexa.
  6. Furgoanele izoterme sau mijloacele de transport izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice şi dispozitivul lor termic vor trebui dotate fiecare, în mod permanent, prin grija constructorilor, cu mărci de identificare cuprinzând indicaţii minimale, după cum urmează:
  - ţara constructorului sau literele folosite în circulaţia rutiera internationala;
  - numele sau firma constructorului;
  - numărul de serie; şi
  - luna şi anul de fabricaţie.

  Anexa 1

  -------
  Suplimentul 2
  --------------
  METODE ŞI PROCEDURI DE FOLOSIT
  pentru măsurarea şi controlul izotermiei şi a eficientei dispozitivelor de răcire sau de încălzire a mijloacelor de transport speciale pentru transportul produselor perisabile
  A. Definiţii şi generalitati
  1. Coeficient K. Coeficientul global de transmisie termica (coeficient K), care caracterizează izotermia mijloacelor de transport speciale, este definit de următoarea relaţie:
           W
  K = -----------, unde
       S x Deltaι
  W este capacitatea termica folosită în interiorul furgonului de suprafaţa medie S, necesară pentru menţinerea în regim permanent a unei diferenţe în valoare absolută Deltaι între temperaturile medii interioare ι(i) şi exterioare ι(e), atunci când temperatura medie exterioară ι(e) este constanta.
  2. Suprafaţa medie S a furgonului este media geometrica a suprafeţei interioare S(i) şi a suprafeţei exterioare S(e) a furgonului:
  S = √[S(i) x S(e)]
  Determinarea celor două suprafeţe S(i) şi S(e) se face ţinând seama de particularităţile de structura a furgonului sau de iregularitatile suprafeţei, cum ar fi rotunjirile, decuparile pentru trecerea rotilor etc., şi se menţionează aceste particularităţi în rubrica respectiva a procesului-verbal de încercare prezentat în continuare; dar dacă furgonul este prevăzut cu o acoperire de tip tabla ondulata, suprafaţa ce se ia în considerare este suprafaţa dreapta a acestei acoperiri şi nu suprafaţa desfăşurată.
  3. În cazul furgoanelor paralelipipedice, temperatura medie interioară a furgonului ι(i) este media aritmetica a temperaturilor măsurate la 10 cm de la pereţi, în 12 puncte după cum urmează:
  a) în opt unghiuri interioare ale furgonului; şi
  b) în centrul celor patru fete interioare ale furgonului, care au cea mai mare suprafaţa.
  În cazul în care forma furgonului nu este paralelipipedica, repartizarea celor 12 puncte de măsurare se face, cel mai bine, ţinând seama de forma furgonului.
  4. În cazul furgoanelor paralelipipedice, temperatura medie exterioară a furgonului ι(e) este media aritmetica a temperaturilor măsurate la 10 cm de la pereţi în următoarele 12 puncte:
  a) în opt unghiuri exterioare ale furgonului;
  b) în centrul celor patru fete exterioare ale furgonului, care au cea mai mare suprafaţa.
  În cazul în care forma furgonului nu este paralelipipedica, repartizarea celor 12 puncte de măsurare se face, cel mai bine, ţinând seama de forma furgonului.
  5. Temperatura medie a pereţilor furgonului este media aritmetica a temperaturii medii exterioare a furgonului şi a temperaturii medii interioare a furgonului:
    ι(e) + ι(i)
  -----------
          2
  6. Regim permanent. Regimul este socotit permanent în cazul în care sunt îndeplinite următoarele doua condiţii:
  - temperaturile medii exterioare şi interioare ale furgonului, în timpul unei perioade minime de 12 ore, nu au fluctuatii mai mari de ±0,5oC; şi
  - puterile termice medii măsurate timp de cel puţin 3 ore, înainte şi după această perioadă de minimum 12 ore, diferă între ele cu mai puţin de 3% .
  B. Izotermia mijloacelor de transport speciale
  Moduri operatorii pentru măsurarea coeficientului K
  a) Mijloace de transport speciale, altele decât cisternele destinate transportării de lichide alimentare
  7. Controlul izotermiei acestor mijloace de transport se va efectua în regim permanent, fie prin metoda de răcire interioară, fie prin metoda încălzirii interioare. În cele doua cazuri, mijlocul de transport special va fi golit de orice incarcatura şi amplasat într-o camera izoterma.
  8. Oricare ar fi metoda folosită, temperatura medie a camerei izoterme va fi menţinută, pe toată durata incercarii, uniforma şi constanta, la circa ±0,5oC, la un asemenea nivel încât diferenţa de temperatura existenta între interiorul mijlocului de transport şi camera izoterma să fie de cel puţin 20oC, temperatura medie a pereţilor furgonului fiind menţinută la aproximativ ±20oC.
  9. Cu ocazia determinării coeficientului global de transmisie termica (coeficient K) prin metoda racirii interioare, temperatura de roua în atmosfera camerei izoterme va fi menţinută la +25oC cu o abatere de ±2oC. În timpul incercarii, atât prin metoda racirii interioare, cat şi prin metoda încălzirii interioare, atmosfera camerei va fi ventilata incontinuu, astfel încât viteza de trecere a aerului, la 10 cm de la pereţi, să fie menţinută între 1 şi 2 metri/secunda.
  10. Atunci când se va folosi metoda racirii interioare, se vor aseza în interiorul furgonului unul sau mai multe schimbatoare de căldură. Suprafaţa schimbatoarelor va trebui să fie aleasă astfel încât atunci când vor fi parcurse de un fluid a cărui temperatura nu este mai mica de 0oC*) temperatura medie interioară a furgonului sa rămână mai mica de +10oC, atunci când regimul permanent se va fi stabilit. În cazul folosirii metodei încălzirii, se vor folosi dispozitive electrice de încălzire (rezistente etc.). Schimbatoarele de căldură sau dispozitivele de încălzire electrice vor fi echipate cu un dispozitiv de suflare a aerului cu un debit satisfăcător, pentru ca diferenţa maxima între temperaturile maxime a doua puncte oarecare din cele 12 indicate la paragraful 3 din prezentul supliment sa nu depăşească 3oC atunci când se va fi stabilit regimul permanent.
  ------------ Notă *) În scopul evitării fenomenelor de inghetare.
  11. În interiorul şi în afară furgonului, în punctele indicate în paragrafele 3 şi 4 ale prezentului supliment, se vor amplasa dispozitive detectoare de temperatura, protejate împotriva radiatiilor.
  12. Aparatele de producere şi de distribuire a frigului sau a caldurii, de măsurare a puterii frigorifice sau calorifice schimbate şi a echivalentului calorific al ventilatoarelor de amestecare a aerului vor fi puse în funcţiune.
  13. După stabilirea regimului permanent, diferenţa maxima între temperaturi în punctele cel mai cald şi cel mai rece în afară furgonului nu va trebui să depăşească 2oC.
  14. Temperaturile medii exterioare şi interioare ale furgonului vor fi măsurate fiecare într-un ritm care nu trebuie să fie mai mic de patru determinări pe ora.
  15. Încercarea va continua atât timp cat este necesar pentru a se asigura permanenta regimului (paragraful 6 din prezentul supliment). Dacă toate determinarile nu sunt automate şi înregistrate, încercarea va trebui să fie prelungită pe o perioadă de 8 ore consecutive, în vederea verificării permanentei regimului şi pentru efectuarea de măsurători definitive.
  b) Cisterne destinate transportului de lichide alimentare
  16. Metodele descrise mai jos se aplică doar mijloacelor de transport - cisterne, cu unul sau mai multe compartimente, destinate doar transportării de lichide alimentare, cum ar fi laptele.
  Fiecare compartiment al acestor cisterne comporta cel puţin un orificiu de vizitare şi o tubulatura de golire; atunci când sunt mai multe compartimente, ele sunt despărţite între ele prin pereţi verticali care nu sunt izolati.
  17. Controlul se va efectua în regim permanent, prin metoda încălzirii interioare a cisternei, plasata, fără nici un fel de incarcatura, într-o camera izoterma.
  18. Pe toată durata incercarii, temperatura medie a camerei izoterme va trebui menţinută uniforma şi constanta la ±0,5oC aproximativ şi să fie cuprinsă în intervalul de +15 la +20oC; temperatura medie interioară a cisternei va fi menţinută între +45 şi +50oC în regim permanent, temperatura medie a pereţilor cisternei fiind între +30 şi +35oC.
  19. Atmosfera camerei va fi ventilata în permanenta, astfel încât viteza de trecere a aerului, la 10 cm de la perete, să fie menţinută între 1 şi 2 metri/secunda.
  20. Un schimbator de căldură va fi plasat în mijlocul cisternei. Dacă aceasta are mai multe compartimente, va fi plasat câte un schimbator de căldură în fiecare compartiment. Aceste schimbatoare vor avea rezistente electrice şi un ventilator cu un debit suficient pentru ca diferenţa de temperatura între temperaturile maxime şi cele minime în interiorul fiecărui compartiment sa nu depăşească 3oC după stabilirea regimului permanent. Dacă cisterna are mai multe compartimente, temperatura medie a celui mai rece compartiment nu va trebui sa difere cu mai mult de 2oC faţă de temperatura medie a compartimentului cel mai cald, temperaturile fiind măsurate asa cum indica paragraful 21 din prezentul supliment.
  21. Dispozitivele detectoare de temperatura, protejate împotriva radiatiilor, vor fi plasate în interiorul şi în exteriorul cisternei, la 10 cm de la pereţi, în felul următor:
  a) dacă cisterna are doar un singur compartiment, măsurătorile se vor face în cel puţin 12 puncte şi anume:
  - cele patru extremitati a doua diametre perpendiculare, unul orizontal şi altul vertical, în apropierea celor două funduri;
  - cele patru extremitati a doua diametre perpendiculare, înclinate la 45oC pe orizontala, în planul axial al cisternei;
  b) Dacă cisterna are mai multe compartimente, repartiţia va fi următoarea:
  - pentru fiecare din cele doua compartimente de la extremitati, cel puţin:
  - extremitatile unui diametru orizontal în apropierea fundului şi extremitatile unui diametru vertical în apropierea peretelui despartitor;
  - şi, pentru fiecare dintre celelalte compartimente, minimum:
  - extremitatile unui diametru înclinat la 45o pe orizontala în apropierea unui perete despartitor şi extremitatile unui diametru perpendicular pe precedentul în apropierea altui perete despartitor.
  Temperatura medie interioară şi temperatura medie exterioară, pentru cisterna, vor fi media aritmetica a tuturor determinarilor făcute la interior şi, respectiv, la exterior. Pentru cisternele cu mai multe compartimente, temperatura medie interioară a fiecărui compartiment va fi media aritmetica a determinarilor privitoare la compartiment, aceste determinări fiind minimum patru.
  22. Aparatele de încălzire şi de amestecare a aerului, de măsurare a puterii termice schimbate şi a echivalentului calorific al ventilatoarelor de mişcare a aerului vor fi puse în funcţiune.
  23. După stabilirea regimului permanent, diferenţa maxima între temperaturi în punctele cel mai cald şi cel mai rece în exteriorul cisternei nu va trebui să depăşească 2oC.
  24. Temperaturile medii exterioare şi interioare ale cisternei vor fi măsurate fiecare într-un ritm care va trebui sa nu fie mai mic de patru determinări pe ora.
  25. Încercarea se va continua atât timp cat este necesar pentru a se asigura permanenta regimului (paragraful 4 din prezentul supliment). Dacă, însă, determinarile nu sunt automate şi înregistrate, încercarea va trebui prelungită pentru o perioadă de opt ore consecutive, în vederea verificării permanentei regimului şi pentru efectuarea măsurătorilor definitive.
  c) Dispoziţii comune pentru toate tipurile de mijloace de transport izoterme
  (i) Verificarea coeficientului K
  26. Atunci când obiectivul incercarii este nu de a determina coeficientul K, ci pur şi simplu de a verifica dacă acest coeficient este inferior unei anumite limite, încercările efectuate în condiţiile indicate în paragrafele 7 şi 25 din prezentul supliment vor putea fi oprite de îndată ce va rezultă din măsurătorile deja efectuate ca acest coeficient K corespunde condiţiilor cerute.
  (îi) Precizia de măsurare a coeficientului K
  27. Staţiunile de încercare vor trebui dotate cu echipamentul şi instrumentele necesare pentru a se determina coeficientul K cu o eroare maxima de măsurare ±10% .
  (iii) Procese-verbale de încercări
  28. Fiecare încercare va conduce la întocmirea unui proces-verbal compus dintr-o Parte 1, conform modelului nr. 1A sau 1B de mai jos şi o Parte 2, conform modelului nr. 2A sau 2B de mai jos.
  Controlul izotermiei pentru mijloacele de transport speciale în exploatare
  29. Pentru controlul izotermiei din fiecare mijloc de transport special în exploatare potrivit punctelor b) şi c) din paragraful 1 al suplimentului 2 al prezentei anexe, autorităţile competente vor putea:
  fie să aplice metodele descrise în paragrafele 7-27 din prezentul supliment;
  fie sa desemneze experţi însărcinaţi sa aprecieze aptitudinea mijlocului de transport special de a fi menţinut în una sau alta din categoriile de mijloace de transport izoterme. Aceşti experţi vor tine seama de elementele următoare şi îşi vor fonda concluziile pe bazele indicate mai jos:
  a) Examen general al mijlocului de transport special
  Acest examen se va efectua procedând la o vizitare a mijlocului de transport special în vederea determinării în ordinea următoare:
  (i) conceptia generală a acoperirii izolante;
  (îi) modul de realizare a izolatiei;
  (iii) natura şi starea pereţilor;
  (iv) starea de conservare a incintei izoterme;
  (v) grosimea pereţilor;
  şi se vor face toate observaţiile privitoare la posibilităţile izotermice ale mijlocului de transport special. În acest scop, experţii vor putea proceda la demontari parţiale şi li se vor pune la dispoziţie toate documentele necesare examenului (planuri, procese-verbale de încercare, notite descriptive, facturi etc.).
  b) Examen de etanseitate la aer (nu se aplică cisternelor)
  Controlul se va face de către un observator închis în interiorul mijlocului de transport special şi care va fi aşezat într-o zona luminata puternic. Se poate folosi orice alta metoda care să dea rezultate mai precise.
  c) Decizii
  (i) În cazul în care concluziile privind starea generală a furgonului sunt favorabile, mijlocul de transport special va putea fi menţinut în exploatare ca izoterma, în categoria sa iniţială, pentru o noua perioada de o durată maxima de trei ani. În cazul în care concluziile expertului sau experţilor sunt nefavorabile, mijlocul de transport special nu va putea fi menţinut în exploatare decât dacă trece, cu succes, încercările în staţiune descrise în paragrafele 7-27 din prezentul supliment; atunci mijlocul de transport va putea fi menţinut în exploatare pe o noua perioada de şase ani.
  (îi) Dacă este vorba de mijloace de transport speciale construite în serie după un tip determinat, corespunzător dispoziţiilor din paragraful 2 al suplimentului 1 din prezenta anexa şi aparţinând aceluiaşi proprietar, se va putea proceda, în afară examinării fiecărui mijloc de transport, la măsurarea coeficientului K la un procent de cel puţin 1% din numărul acestor mijloace de transport speciale, respectând pentru aceasta măsurare dispoziţiile paragrafelor 7-27 din prezentul supliment. Dacă rezultatele examenelor şi măsurătorilor sunt favorabile, toate aceste mijloace de transport speciale vor putea fi menţinute în exploatare ca izoterme, în categoria lor iniţială, pentru o noua perioada de şase ani.
  d) Procese-verbale de încercări
  Fiecare încercare a unui mijloc de transport special facuta de un expert va conduce la stabilirea unui proces-verbal compus dintr-o Parte 1, potrivit modelului nr. 1A de mai jos, şi dintr-o Parte 2, conformă cu modelul nr. 3 de mai jos.
  Dispoziţii tranzitorii aplicabile mijloacelor de transport speciale noi
  30. Timp de 4 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord conform dispoziţiilor paragrafului 1 din art. 11, când, din cauza insuficienţei staţiunilor de încercări, nu este posibila măsurarea coeficientului K al mijloacelor de transport speciale folosind metodele descrise în paragrafele 7-27 din prezentul supliment, conformitatea mijloacelor de transport izoterme noi cu normele prescrise în prezenta anexa va putea fi controlată aplicând dispoziţiile paragrafului 29, completată de o evaluare a izotermiei care va fi fondată pe următoarea consideraţie:
  materialul izolant al elementelor importante (pereţi laterali, podea, acoperis, trape, uşi etc.) ale mijlocului de transport special va trebui să aibă o grosime sensibil uniforma şi superioară, în metri, cifrei obţinute prin împărţirea coeficientului de conductibilitate termica al acestui material în mediu umed la coeficientul K cerut pentru categoria la care este cerută admiterea mijlocului de transport special.
  C. Eficienta dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport speciale
  Moduri operatorii pentru determinarea eficientei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport speciale
  31. Determinarea eficientei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport speciale se va efectua potrivit metodelor descrise în paragrafele 32-47 din prezentul supliment.
  Mijloacele de transport refrigeratoare
  32. Mijlocul de transport special, golit de orice incarcatura, va fi aşezat într-o camera izoterma a carei temperatura medie se va menţine uniforma şi constanta la +30oC, cu aproximativ ±5oC. Atmosfera din camera, menţinută umeda regland temperatura de roua la +25oC, cu aproximativ ±2oC, va fi amestecata asa cum este indicat în paragraful 9 al prezentului supliment.
  33. Dispozitivele detectoare de temperatura, ferite de radiatii, vor fi plasate în interiorul şi în exteriorul furgonului, în punctele indicate în paragrafele 3 şi 4 din prezentul supliment.
  34. a) Pentru mijloacele de transport, altele decât cele cu plăci eutectice fixe şi cu sistem de gaz lichefiat, greutatea maxima a agentului frigorigen indicat de constructor sau care poate fi efectiv instalat în mod normal, va fi încărcată în amplasamentele prevăzute atunci când temperatura medie interioară a furgonului va fi atins temperatura medie exterioară a furgonului (+30oC). Uşile, trapele şi diversele deschideri vor fi închise şi dispozitivele de ventilaţie interioară ale mijlocului de transport (dacă exista) vor fi puse în funcţiune la regim maxim. În plus, pentru mijloacele de transport speciale noi, va fi pus în funcţiune în furgon un dispozitiv de încălzire de o putere egala cu 35% din cea care este schimbată în regim permanent prin pereţi, când temperatura prevăzută pentru mijlocul de transport special este atinsa. În cursul incercarii nu se va efectua nici o reîncărcare de agent frigorigen.
  b) Pentru mijloacele de transport speciale cu plăci eutectice fixe, încercarea va cuprinde o faza prealabilă, de inghetare a soluţiei eutectice. În acest scop, când temperatura medie interioară a furgonului şi temperatura placilor au atins temperatura medie exterioară (+30oC), după închiderea uşilor şi a orificiilor, va fi pus în funcţiune dispozitivul de răcire a placilor pentru o durată de 18 ore consecutive. În cazul în care dispozitivul de răcire a placilor cuprinde o masina cu funcţionare ciclica, durata totală de funcţionare a acestui dispozitiv va fi de 24 de ore. Imediat după oprirea sistemului de răcire, va fi pus în funcţiune în furgon, pentru furgoanele noi, un dispozitiv de încălzire cu o putere egala cu 35% din cea care este schimbată în regim permanent prin pereţi, când temperatura prevăzută pentru clasa prezumată a mijlocului de transport special este atinsa. În cursul incercarii nu se va efectua nici o operaţie de reinghetare a soluţiei.
  c) Pentru mijloacele de transport speciale prevăzute cu un sistem ce foloseşte gaz lichefiat, se va respecta următoarea procedura de încercare: atunci când temperatura medie interioară a furgonului atinge temperatura medie exterioară (+30oC), recipientele destinate primirii gazului lichefiat sunt umplute la nivelul prescris de constructor. Apoi uşile, trapele şi diferitele deschideri vor fi închise ca în timpul exploatării normale, iar dispozitivele de ventilaţie interioară ale mijlocului de transport special (dacă exista) vor fi puse în funcţiune în regim maxim. Termostatul se va regla la o temperatura mai mica cu doua grade decât temperatura limita a clasei prezumate a mijlocului de transport special. Apoi, se va proceda la racirea furgonului, inlocuind simultan gazul lichefiat consumat. Aceasta înlocuire se va efectua în timpul celei mai scurte dintre perioadele următoare:
  - fie timpul dintre începutul racirii şi momentul în care temperatura prevăzută pentru clasa prezumată a mijlocului de transport special a fost atinsa pentru prima data;
  - fie o durată de 3 ore, socotind de la începutul racirii.
  După trecerea acestei perioade, în cursul incercarii nu se va mai efectua nici o reîncărcare a recipientelor mai sus arătate.
  Pentru mijloacele de transport speciale noi, când s-a obţinut temperatura clasei se pune în funcţiune în furgon un dispozitiv de încălzire de o putere egala cu 35% din cea care este schimbată în regim permanent prin pereţi.
  35. Temperaturile medii exterioare şi interioare ale furgonului vor fi determinate fiecare la un interval de cel puţin 30 de minute.
  36. Încercarea se va continua timp de 12 ore după momentul în care temperatura medie interioară a furgonului a atins limita inferioară stabilită pentru clasa prezumată a mijlocului de transport special (A = +7oC; B = -10oC; C = -20oC; D = 0oC) sau, pentru mijloacele de transport cu plăci eutectice fixe, după oprirea dispozitivului de răcire. Încercarea va fi satisfăcătoare dacă, pe aceasta durata de 12 ore, temperatura medie interioară a furgonului nu va depăşi aceasta limita inferioară.
  Mijloace de transport frigorifice
  37. Încercarea va fi efectuată în condiţiile menţionate în paragrafele 32 şi 33 din prezentul supliment.
  38. Atunci când temperatura medie interioară a furgonului a atins temperatura exterioară (+30oC), uşile, trapele şi diferitele deschideri vor fi închise şi dispozitivul de producere a frigului, ca şi dispozitivele de ventilaţie interioară (dacă exista) vor fi puse în funcţiune la regimul lor maxim. În afară de aceasta, pentru mijloacele de transport noi, va fi pus în funcţiune în furgon un dispozitiv de încălzire de o putere egala cu 35% din cea care este schimbată în regim permanent prin pereţi, când temperatura prevăzută pentru clasa prezumată a mijlocului de transport special este atinsa.
  39. Temperaturile medii exterioare şi interioare ale furgonului vor fi determinate fiecare la intervale de cel puţin 30 de minute.
  40. Încercarea se va continua timp de 12 ore după momentul în care temperatura medie interioară a furgonului a atins limita inferioară stabilită pentru clasa prezumată a mijlocului de transport, dacă este vorba de clasele A, B sau C (A = 0oC; B = -10oC; C = -20oC). Încercarea va fi satisfăcătoare dacă dispozitivul de producere a frigului este apt sa menţină, pe perioada celor 12 ore, regimul de temperatura prevăzut, ţinând seama, eventual, de perioadele de dezghet automat al frigoriferului.
  41. După ce dispozitivul de producere a frigului, cu toate accesoriile sale, a fost supus, singur, conform exigenţelor autorităţii competente, la încercarea de determinare a puterii sale frigorifice utile la temperaturile de referinţa prevăzute, mijlocul de transport special va putea fi recunoscut ca frigorific, fără nici o alta încercare de eficienta, în cazul în care puterea frigorifica utila a dispozitivului este mai mare decât pierderile termice în regim permanent prin pereţi pentru clasa considerată, înmulţită cu factorul 1,75.
  42. Dacă masina frigorifica este înlocuită cu o masina de tip diferit, autoritatea competentă va putea:
  a) fie sa ceara ca mijlocul de transport special să fie supus determinarilor sau controalelor prevăzute în paragrafele 37-40;
  b) fie să se asigure ca puterea frigorifica utila a noii maşini este, la temperatura prevăzută pentru clasa mijlocului de transport, egala sau mai mare decât cea a masinii înlocuite;
  c) fie să se asigure ca puterea frigorifica utila a noii maşini corespunde dispoziţiilor paragrafului 41.
  Mijloace de transport calorifice
  43. Mijlocul de transport, golit de orice incarcatura, va fi plasat într-o camera izoterma a carei temperatura va fi menţinută uniforma şi constanta la un nivel cat se poate de scăzut.
  Atmosfera camerei va fi ventilata, asa cum se indica în paragraful 9 al prezentului supliment.
  44. În interiorul şi în exteriorul furgonului, în punctele indicate în paragrafele 3 şi 4 din prezentul supliment, se vor instala dispozitivele detectoare de temperatura, protejate contra radiatiilor.
  45. Uşile, trapele, diversele deschideri vor fi închise şi echipamentul de producere a caldurii, ca şi dispozitivele de ventilaţie interioară (în cazul în care exista) vor fi puse în funcţiune la regimul lor maxim.
  46. Temperaturile medii exterioare şi interioare ale furgonului vor fi determinate fiecare la intervale de cel puţin 30 de minute.
  47. Încercarea va continua timp de 12 ore după momentul în care diferenţa dintre temperatura medie interioară a furgonului şi temperatura medie exterioară va fi atins valoarea corespunzătoare condiţiilor fixate pentru clasa prezumată a mijlocului de transport, majorată cu 35% pentru mijloacele de transport calorifice noi. Încercarea va fi satisfăcătoare dacă dispozitivul de producere a caldurii este apt sa menţină pe timpul acestor 12 ore diferenţa de temperatura prevăzută.
  Procese-verbale de încercare
  48. Fiecare încercare a mijlocului de transport calorific va fi urmată de întocmirea unui proces-verbal, compus dintr-o Parte 1 conformă cu modelul nr. 1A sau 1B de mai jos (dacă acesta nu s-a întocmit în temeiul paragrafului 28) şi dintr-o Parte 3 conformă cu modelul nr. 4A, 4B, 4C, 5 sau 6 de mai jos.
  Controlul eficientei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport în exploatare
  49. Pentru controlul eficientei dispozitivului termic al fiecărui mijloc de transport refrigerator, frigorific sau calorific în exploatare arătat la punctele b) şi c) din paragraful 1 al suplimentului 1 din prezenta anexa, autorităţile competente vor putea:
  - fie să aplice metodele descrise în paragrafele 32-47 din prezentul supliment;
  - fie sa desemneze experţi însărcinaţi cu aplicarea dispoziţiilor următoare:
  a) Mijloace de transport refrigeratoare
  Se va verifica dacă temperatura interioară a mijlocului de transport - golit de orice incarcatura - adusă în prealabil la temperatura exterioară, poate fi adusă la temperatura limita a clasei mijlocului de transport, prevăzută în prezenta anexa, şi menţinută sub aceasta temperatura pe o durată t, astfel încât
           12 Deltaι
      t ≥ -----------,
            Deltaι'

  Deltaι fiind diferenţa dintre +30oC şi aceasta temperatura limita, Deltaι' fiind diferenţa între temperatura medie exterioară pe timpul incercarii şi sus-numita temperatura limita, temperatura exterioară nefiind mai mica de +15oC. Dacă rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport vor putea fi menţinute în exploatare ca refrigeratoare, pe o noua perioada cu o durată maxima de trei ani.
  b) Mijloace de transport frigorifice
  Se va verifica - mijlocul de transport fiind golit de orice incarcatura şi temperatura exterioară nefiind mai mica de +15oC - dacă temperatura interioară poate fi adusă:
  - pentru clasa A, B sau C, la temperatura minima a clasei mijlocului de transport prevăzută în prezenta anexa;
  - pentru clasa D, E sau F, la temperatura limita a clasei mijlocului de transport prevăzută în prezenta anexa.
  Dacă rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport vor putea fi menţinute în exploatare, ca frigorifice, în clasa lor iniţială, pentru o noua perioada cu o durată maxima de trei ani.
  c) Mijloace de transport calorifice
  Se va verifica dacă diferenţa dintre temperatura interioară a mijlocului de transport şi temperatura exterioară care determina clasa căreia îi aparţine mijlocul de transport, prevăzută în aceasta anexa (22oC pentru clasa A şi 32oC pentru clasa B) poate fi atinsa şi menţinută timp de 12 ore sau mai puţin. Dacă rezultatele sunt favorabile, mijloacele de transport vor putea fi menţinute în exploatare, ca mijloace de transport calorifice, în clasa lor iniţială, pentru o noua perioada cu o durată maxima de trei ani.
  d) Dispoziţii comune pentru mijloacele de transport refrigeratoare, frigorifice şi calorifice
  (i) În cazul în care rezultatele sunt nefavorabile, mijloacele de transport refrigeratoare, frigorifice sau calorifice nu vor putea fi menţinute în exploatare în clasa lor iniţială decât dacă trec cu succes încercările în staţiunea de încercări descrise în paragrafele 32-47 din prezentul supliment; ele vor putea fi atunci menţinute în exploatare, în clasa lor iniţială, pe o noua perioada de şase ani.
  (îi) Dacă este vorba de mijloace de transport refrigeratoare, frigorifice sau calorifice construite în serie după un tip determinat corespunzător dispoziţiilor paragrafului 2 din suplimentul 1 la prezenta anexa şi aparţinând aceluiaşi proprietar, în afară de examinarea dispozitivelor termice ale fiecărui mijloc de transport, pentru a constata dacă starea lor generală este aparent satisfăcătoare, determinarea eficientei dispozitivelor de răcire sau de încălzire va putea fi efectuată în staţiunea de încercări potrivit dispoziţiilor din paragrafele 32-47 din prezentul supliment, pe 1% cel puţin din numărul acestor mijloace de transport. Dacă rezultatele acestor examene şi ale acestei determinări sunt satisfăcătoare, toate aceste mijloace de transport vor putea fi menţinute în exploatare, în clasa lor iniţială, pentru o noua perioada de şase ani.
  e) Procese-verbale de încercări
  Fiecare încercare a mijlocului de transport special de către un expert va ocaziona întocmirea unui proces-verbal compus dintr-o Parte 1, conformă cu modelul nr. 1A de mai jos [dacă nu s-a făcut deja în temeiul paragrafului 29 lit. d)], şi dintr-o Parte 3, conformă cu modelele nr. 7, 8 sau 9 de mai jos.
  Dispoziţii tranzitorii aplicabile mijloacelor de transport speciale noi
  50. Pe timp de patru ani, de la data intrării în vigoare a prezentului acord, conform dispoziţiilor din paragraful 1 al art. 11 din acord, dacă, din cauza insuficienţei staţiunilor de încercare, nu este posibila determinarea eficientei dispozitivelor termice ale mijloacelor de transport speciale folosind metodele descrise în paragrafele 32-47 din prezentul supliment, conformitatea cu normele mijloacelor de transport refrigeratoare, frigorifice sau calorifice noi va putea fi verificata aplicând dispoziţiile paragrafului 49 din prezentul supliment.
  D. Mod operator de măsurare a puterii frigorifice utile W o a unui grup al cărui evaporator nu este inghetat
  51. La fiecare echilibru termic, aceasta putere este egala cu suma fluxului termic U x Deltaι, care traverseaza pereţii incintei calorimetrice sau ai mijlocului de transport pe care este montat grupul frigorific, şi cu puterea termica masurata W(j), care este degajata din interiorul furgonului de către dispozitivul ventilat de încălzire electrica:
  W(o) = W(j) + U x Deltaι
  52. Grupul frigorific este montat fie pe o incinta calorimetrica, fie pe un mijloc de transport.
  În fiecare caz, coeficientul global de transmisie termica este măsurat la o temperatura medie unica a pereţilor înaintea incercarii de determinare a puterii frigorifice. Se procedează la o corectie aritmetica a acestei izotermii, bazându-ne pe experienta laboratoarelor de încercări, pentru a tine seama de temperaturile medii ale pereţilor la fiecare echilibru termic, cu ocazia masurarii puterii frigorifice.
  Este de preferat să se folosească o incinta calorimetrica etalonata, pentru a se obţine un maximum de precizie.
  Pentru metodele şi modurile de operare, ne vom raporta la dispoziţiile paragrafelor 1 şi 15 de mai sus. Totuşi, este suficienta măsurarea directa a lui U, valoarea acestui coeficient fiind determinata de relaţia următoare:
              W
      U = ---------
          Deltaι(m)

  unde: W - este puterea termica (în wati) degajata de dispozitivul ventilat de
        încălzire interna
        Deltaι(m) - este diferenţa între temperatura medie interioară ι(i) şi
        temperatura medie exterioară ι(e)
        U - este fluxul termic pe grad de diferenţa între temperatura aerului din
        interior şi exterior a casetei calorimetrice sau a mijlocului de transport
        atunci când este instalat grupul frigorific.

  Caseta calorimetrica sau mijlocul de transport sunt plasate într-o camera izoterma. Dacă se foloseşte o caseta calorimetrica, U Delta ι nu trebuie să reprezinte mai mult de 35% din fluxul termic total W(o).
  53. Metoda următoare poate fi, eventual, utilizata atât pentru verificarea prototipului, cat şi pentru încercarea mijloacelor de transport construite în serie. Este vorba aici de măsurarea puterii frigorifice inmultind debit-masa lichidului frigorigen (m) cu diferenţa entalpiei agentului ca abur frigorigen ce iese din mijlocul de transport h(o) şi lichidul la intrarea lui în mijlocul de transport h(1).
  Pentru a obţine puterea frigorifica utila, mai trebuie dedusă puterea termica produsă de ventilatoarele care agita aerul interior W(f). Este greu de determinat W(f) dacă ventilatoarele care agita aerul interior sunt acţionate de un motor exterior; în asemenea caz, metoda entalpiei nu este recomandată. Atunci când ventilatoarele sunt acţionate de motoare electrice situate în interiorul mijlocului de transport, măsurarea puterii electrice este asigurata de aparate adecvate având o precizie de ± 3% .
  Bilanţul termic este indicat prin relaţia:
  W(o) = [h(o) - h(1)] m - W(f)
  Metodele adecvate sunt descrise în normele ISO 971, BS 3122, DIN, NEN etc. Un dispozitiv de încălzire electric este plasat în interiorul mijlocului de transport pentru a asigura un echilibru termic.
  54. Instrumente de măsurare de folosit
  Staţiunile de încercări vor trebui sa dispună de materiale şi de instrumente de măsurare pentru determinarea coeficientului U cu o precizie de ±5% . Transferurile termice datorate pierderilor de aer nu vor trebui să depăşească 5% din transferurile totale prin pereţii casetelor calorimetrice sau ai mijlocului de transport. Debitul fluidului frigorigen va fi determinat cu o precizie de ±10% .
  Instrumentele care echipeaza caseta calorimetrica sau mijlocul de transport vor fi conforme cu dispoziţiile paragrafelor 3 şi 4 de mai sus. Se vor măsura:
  a) Temperaturile aerului: cel puţin 4 detectoare, dispuse în mod uniform, la intrarea în evaporator, cel puţin 4 detectoare aşezate în mod uniform, la ieşirea din evaporator, cel puţin 4 detectoare, aşezate în mod uniform, la intrarea în condensator. Detectoarele de temperatura vor fi protejate contra radiatiilor.
  b) Consumurile de energie: instrumentele trebuie să permită măsurarea consumului electric şi/sau de combustibil al grupului frigorific.
  c) Vitezele de rotaţie: instrumentele trebuie să permită măsurarea vitezei de rotaţie a compresoarelor sau a ventilatoarelor, sau sa deducă aceste viteze prin calcul în cazul în care o măsurare directa este imposibila.
  d) Presiunile: manometre de mare precizie (±1%) vor fi racordate la condensator, la evaporare şi la aspiratie, atunci când evaporatorul este prevăzut cu un regulator de presiune.
  e) Cantitatea de căldură: disipata de dispozitive de încălzire interioară formate din rezistente electrice ventilate, a căror densitate de flux termic nu este mai mare de 1 watt/cmp şi a căror protecţie este asigurata de un invelis cu putere emisiva slabă.
  55. Condiţiile incercarii
  (i) În interiorul casetei calorimetrice sau al mijlocului de transport, temperatura aerului la intrarea în condensator va fi menţinută la 30oC ± 0,5oC.
  (îi) În interiorul casetei calorimetrice sau al mijlocului de transport (la intrarea aerului în unitatea de răcire), pentru trei niveluri de temperatura cuprinse între -25oC şi 12oC, potrivit performantelor dispozitivului de producere a frigului, din care unul la temperatura minima a clasei cerute de către constructor, cu o toleranta de ±1oC.
  Temperaturile medii interioare vor fi menţinute cu o toleranta de ±0,5oC. Pierderile de căldură în interiorul casetei calorimetrice sau al mijlocului de transport se vor menţine la o valoare constanta cu o toleranta de ±1%, cu ocazia masurarii puterii frigorifice.
  56. Mod de operare
  Încercarea comporta doua părţi principale, o faza de răcire, apoi măsurarea puterii frigorifice utile la trei niveluri crescatoare de temperatura.
  a) Faza de răcire: temperatura iniţială a casetei calorimetrice sau a mijlocului de transport nu trebuie să aibă fluctuatii de ± 3oC faţă de temperatura ambianta prescrisă, apoi ea trebuie coborâtă la -25oC (sau la clasa de temperatura minima).
  b) Măsurarea puterii frigorifice utile la fiecare nivel de temperatura interioară.
  Se efectuează o primă încercare, pe durata a cel puţin patru ore, la fiecare nivel de temperatura, în regim de termostat (al grupului), pentru stabilirea schimburilor de căldură între interiorul şi exteriorul furgonului.
  Se efectuează a doua încercare, cu funcţionarea fără regim de termostat, pentru determinarea regimului maxim al grupului frigorific, în cursul căreia puterea termica constanta eliberata în dispozitivul de încălzire interioară permite menţinerea în echilibru a fiecărui nivel de temperatura interioară prescris în paragraful 55.
  Aceasta a doua încercare nu trebuie să dureze mai puţin de patru ore.
  Înainte de a trece la un nivel de temperatura diferit, trebuie efectuată o dezghetare manuală.
  În cazul în care grupul frigorific poate fi alimentat de diferite surse de energie, încercarea trebuie repetată pentru fiecare dintre ele.
  În cazul în care compresorul frigorific este antrenat de motorul vehiculului, încercarea va fi efectuată la viteza nominală de rotaţie a compresorului indicată de constructor.
  Se va proceda în acelaşi mod în cazul aplicării metodei de entalpie, descrisă în paragraful 53, dar se măsoară în plus puterea termica degajata de ventilatoarele evaporatorului la fiecare nivel de temperatura.
  57. Precautii ce trebuie luate
  Aceste masurari ale puterii frigorifice utile sunt efectuate cu ocazia funcţionarii fără regim de termostat a grupului frigorific şi, în consecinţa, dacă exista un sistem de derivatie a gazelor calde, trebuie avut grija ca el sa funcţioneze cu ocazia incercarii.
  Atunci când reglarea automată a grupului poate face apel la decuplarea cilindrilor compresorului (pentru a adapta puterea frigorifica a grupului la posibilităţile motorului de a-l antrena pe acesta), încercarea se va realiza cu precizarea numărului de cilindri în funcţiune pentru fiecare nivel de temperatura.
  58. Control
  Este bine să se verifice, indicând modul de operare în procesul-verbal de încercare:
  (i) dacă dispozitivele de dezghetare şi de reglare termostatica nu prezintă nici un defect de funcţionare;
  (îi) dacă debitul de aer ventilat este cel specificat de către constructor;
  (iii) dacă fluidul frigorigen folosit pentru încercare este cel specificat de către constructor.
  59. Proces-verbal de încercare
  Se va redacta un proces-verbal de tip adecvat, conform modelului nr. 10 de mai jos.
  MODEL Nr. 1A
                      PROCES-VERBAL
  de încercare stabilit conform dispoziţiilor Acordului privind transporturile internaţionale
  de produse perisabile şi mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste
  transporturi (ATP)
                 
    Proces-verbal de încercare nr. ..........                                                                           
    Partea 1 Specificaţiile mijlocului de transport (mijloace de transport, altele decât cisternele destinate transportului lichidelor alimentare)
    Laborator experimental agreat/expert.1)
      Numele ......................................................................................................................................................
      Adresa ......................................................................................................................................................
    Tipul de mijloc de transport prezentat:2)
      Marca .............. Nr. de înmatriculare ...................................
      Nr. de serie ...................,
      Data primei puneri în exploatare ............................................................................................................................
      Tara:3) ..................... kg Sarcina utilă3) ........................ kg
    Furgonul:
      Marcă şi tip ....................... Nr. de identificare ................................................................................
      Construit de către ........................................................................................................................................
      Aparţinând sau exploatat de .................................................................................................................................
      Prezentat de ................................................................................................................................................
      Data construcţiei ..........................................................................................................................................
    Dimensiuni principale:
      În exterior: lungime ......... m, lăţime .......... m, înălţime ........... m
      În interior: lungime ......... m, lăţime .......... m, înălţime ........... m
      Suprafaţa totală a podelei furgonului ................................................................................ m2
      Volum interior total utilizabil al furgonului .......................................................................... m3
      Suprafaţa totală interioară a pereţilor furgonului S(i) ........................................................ m2
      Suprafaţa totală exterioară a pereţilor furgonului S(e) ...................................................... m2
      Suprafaţa medie: S = √S(i) ● S(e)............................................................................ m2
    Specificaţiile pereţilor furgonului4):
      Acoperişul .................................................................................................................................................
      Podeaua ....................................................................................................................................................
      Pereţii laterali ...........................................................................................................................................
    Particularităţi ale structurii furgonului5):
           
      Număr, amplasare şi dimensiuni     ale uşilor .................................................................................................................................
        ale obloanelor de aerisire ..........................................................................................................
     
        ale orificiilor de schimbare a gheţii ...............................................................................................
           
    Dispozitive accesorii6): ............................................................................................................................................................
    ..................................................................................................................................................................................................
    Coeficient K: ..............................................................................................................................................................., W/m2K

  1) A se tăia menţiunile inutile (experţi doar pentru cazul în care încercarea se efectuează conform paragrafului 29 sau 49 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP).
  2) Vagon, camion, remorcă, semiremorcă, conteiner etc.
  3) A se preciza originea acestor informaţii.
  4) Natura şi grosimea materialelor ce constituie pereţii furgonului, de la interior spre exterior, modul de construcţie etc.
  5) Dacă există iregularităţi ale suprafeţei, a se indica modul de calcul pentru a determina S(i) şi S(e).
  6) Bare pentru carne, ventilatoare etc.
  MODEL Nr. 1B
                      PROCES-VERBAL
  de încercare stabilit conform dispoziţiilor Acordului cu privire la transporturile
  internaţionale de produse perisabile şi la mijloacele de transport speciale ce
  trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)
    Proces-verbal nr. ............                                                                                
    Partea 1
    Specificaţii ale mijloacelor de transport-cisternă destinate transportului de lichide alimentare
    Laborator experimental agreat/expert:1)
      Numele ......................................................................
      Adresa ......................................................................
    Tipul de cisternă prezentat:2)
      Marca ........... Nr. de înmatriculare ........... Nr. de serie .............
      Data primei puneri în exploatare ............................................
      Tara3) .................... kg Sarcina utilă3) .......................... kg
    Cisterna:
      Marcă şi tip ................... Nr. de identificare ........................
      Construită de către .........................................................
      Aparţinând sau exploatată de ................................................
      Prezentată de ...............................................................
      Data construcţiei ...........................................................
    Dimensiuni principale:
      În exterior: lungimea cilindrului ............... m, axa mare ........ m, axa mică ......... m
      În interior: lungimea cilindrului ............... m, axa mare ........ m, axa mică ......... m
      Volum interior utilizabil ................................................ m3
      Volum interior al fiecărui compartiment .................................. m3
      Suprafaţa totală interioară a cisternei S(i) ............................. m2
      Suprafaţa interioară a fiecărui compartiment S(i1) ........ S(i2) ........ m2
      Suprafaţa totală exterioară a cisternei S(e) ............................. m2
      Suprafaţa medie a cisternei: S =√S(i) ● S(e).......................... m2
    Specificaţiile pereţilor cisternei:4) ..........................................
    Particularităţile structurii cisternei:5) ......................................
      Numărul, dimensiunile şi descrierea .........................................
      .................................................................................................................................................................................................
      Descrierea capacului ..............................................................................................................................................................
      Numărul, dimensiunile şi descrierea tubulaturii de golire ........................................................................................................
      .................................................................................................................................................................................................
    Dispozitive accesorii ..................................................................................................................................................................

  1) A se tăia menţiunile inutile (experţi doar pentru cazul în care încercarea se efectuează conform paragrafului 29 sau 49 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP).
  2) Vagon, camion, remorcă, semiremorcă, conteiner etc.
  3) A se preciza originea acestor informaţii.
  4) Natura şi grosimea materialelor din care sunt constituiţi pereţii cisternei, de la interior către exterior, mod de construcţie etc.
  5) Dacă există iregularităţi ale suprafeţei, se va indica modul de calcul adoptat pentru a se determina S(i) şi S(e).
  MODEL Nr. 2A
                     Partea 2

      Măsurarea coeficientului global de transmisie termica a mijloacelor de transport
  speciale, altele decât cisterne, destinate transporturilor de lichide alimentare,
  conform paragrafelor 7-15 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
               
    Metoda experimentală folosită pentru încercare: răcire interior/încălzire interior1) ...........................................................
    Data şi ora închiderii uşilor şi a orificiilor mijlocului de transport .........
    Mediile obţinute pe .... ore de funcţionare în regim permanent (de la ... la ... ora):
      a) Temperatura medie exterioară a furgonului:
      theta(e) = ........... °C ± ............. K
      b) Temperatura medie interioară a furgonului:
      theta(i) = ........... °C ± ............. K
      c) diferenţa medie de temperatură realizată Delta(theta) = ................ K
    Eterogenitatea maximă de temperatură:
      în exteriorul furgonului .................................................. K
      în interiorul furgonului .................................................. K
     
    Temperatura medie a pereţilor furgonuluitheta(e) + theta(i) ──────────── 2= ............. °C
    Temperatura de funcţionare a schimbătorului frigorific2) .................... °C
    Punct de rouă al atmosferei în exteriorul furgonului pe durata regimului permanent2) .............. °C ± ........... K
    Durata totală a încercării ................................................... h
    Durata regimului permanent ................................................... h
    Puterea folosită în schimbătoare: W1 ......................................... W
    Puterea absorbită de ventilatoare: W2 ........................................ W
    Coeficient global de transmisie termică, calculat prin formula:
      Încercare prin răcire interioară1) K =W1 - W2 ───────────── S ● (Delta theta)  
      Încercare prin încălzire interioară1) K =W1 + W2 ───────────── S ● (Delta theta)  
      K = ........... W/m2K
     
    Eroarea maximă de măsurare corespunzătoare încercării efectuate .............. %
    Observaţii:3) ..............................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    (A se completa doar dacă mijlocul de transport special nu este dotat cu dispozitive termice)
    Ţinând seama de rezultatele sus-menţionate, mijlocul de transport poate fi acceptat cu ajutorul unei atestări conforme suplimentului 3 din anexa nr. 1 la ATP şi valabilă pentru o durată maximă de şase ani, mijlocul de transport special purtând marca de identificare IN/IR1).
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip, în sensul paragrafului 2) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP, nu va fi posibilă decât pe durata unei perioade maxime de trei ani, adică până la ....
     
    Întocmit la .............Responsabil cu încercările
       
    Data ............................................

  ------------
  1) A se tăia formula care nu a fost folosită.
  2) A se indica doar pentru încercarea prin răcire interioară.
  3) Atunci când furgonul nu este de formă paralelipipedică, se va indica
  repartizarea punctelor de măsurare a temperaturilor exterioare şi interioare ale furgonului.

  MODEL Nr. 2B
                     Partea 2

      Măsurarea coeficientului global de transmisie termica a cisternelor destinate
  transporturilor de lichide alimentare, conform paragrafelor 16-25 din suplimentul
  2 al anexei nr. 1 la ATP
                 
    Metoda experimentală folosită pentru încercare: încălzire interioară ...........
    Data şi ora închiderii orificiilor cisternei ...................................
    Mediile obţinute pentru ............ ore de funcţionare în regim permanent (de la ................. la ora ..........):
      a) Temperatura medie exterioară a cisternei: theta(e) = ...... °C ± ..... K
      b) Temperatura medie interioară a cisternei:
       
      theta(i) =S(ih) ● theta(in) ────────── Sumă de (S(in))= ................. °C ± ............. K
     
      c) Diferenţa medie de temperatură realizată: (Delta theta) ....... K
    Eterogenitatea maximă a temperaturii:
      în interiorul cisternei ................................................... K
      în interiorul fiecărui compartiment ....................................... K
      în exteriorul cisternei ................................................... K
    Temperatura medie a pereţilor cisternei ..................................... °C
    Durata globală a încercării .................................................. h
    Durata regimului permanent ................................................... h
    Puterea consumată de schimbătoare: W1 ........................................ W
    Puterea absorbită de ventilatoare: W2 ........................................ W
    Coeficientul global de transmisie termică, calculat prin formula:
     
    K =W1 + W2 ─────────── S ● (Delta theta)  
     
    K = ............ W/m2K
     
    Eroarea maximă de măsurare corespunzătoare încercării efectuate .............. %
    Observaţii:1) ..................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................
    (A se completa doar atunci când cisterna nu este echipată cu dispozitiv termic)
    Ţinând seama de rezultatele încercărilor sus-menţionate, cisterna poate fi agreată cu ajutorul unei atestări conform suplimentului 3 din anexa nr. 1 la ATP şi valabilă pentru o durată maximă de şase ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare IN/IR2).
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip, în sensul paragrafului 2 a) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP, nu va fi posibilă decât pe durata unei perioade maxime de trei ani, adică până la ....................
     
    Făcut la ..................Responsabil cu încercările
       
    Data ................................................

  ------------
  1) Atunci când cisterna nu este de formă paralelipipedică, a se indica repartizarea
  punctelor de măsurare a temperaturii exterioare şi interioare a furgonului.
  2) A se tăia menţiunea inutilă.

  MODEL Nr. 3
                      Partea 2

      Controlul izotermiei mijloacelor de transport speciale în exploatare efectuat
  pe teren de către experţi, conform paragrafului 29 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
         
    Încercarea s-a efectuat în baza procesului-verbal nr. ....................... din data de ..........................., emis de laboratorul experimental agreat (numele, adresa) ...............................................................
      Starea constatată cu ocazia controlului:
      Acoperişul ..................................................................................................................................................
      Pereţii laterali ............................................................................................................................................
      Pereţii frontali ............................................................................................................................................
      Podeaua .....................................................................................................................................................
      Uşile şi orificiile .........................................................................................................................................
      Garniturile de etanşare .....................................................................................................................................
      Orificii de scurgere a apei de curăţare .....................................................................................................................
      Controlul etanşeităţii la aer ...............................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................
    Coeficientul K al mijlocului de transport în stare nouă (indicat în procesul-verbal de încercări precedent) .................................. W/m2K
      Observaţii: .................................................................................................................................................
      .............................................................................................................................................................
    Ţinând seama de controalele sus-menţionate, mijlocul de transport poate fi agreat cu ajutorul unei atestări conforme suplimentului 3 din anexa nr. 1 la ATP şi valabilă pentru o durată maximă de trei ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare IN/IR.1)
     
    Făcut la .......................Responsabil cu controalele
       
    Localitatea ..............................................

  -----
  1) A se tăia menţiunea inutilă.
  MODEL Nr. 4A
                      Partea 3

      Determinarea eficientei dispozitivelor de răcire a mijloacelor de transport
  refrigeratoare cu gheaţa hidrica sau cu gheaţa carbonica de către un laborator
  experimental agreat conform paragrafelor 32-36, cu excepţia punctelor 34 b) şi 34 c)
  din suplimentul 2 din anexa nr. 1 la ATP
           
    Dispozitiv de răcire:
      Descrierea dispozitivului de răcire ........................................
      Natura materialului frigorigen .............................................
      Greutatea nominală a frigorigenului indicată de constructor ............. kg
      Greutatea efectivă a frigorigenului pentru încercare .................... kg
      Funcţionare autonomă/neautonomă racordată la o instalaţie centrală1) ............................. k
      Dispozitiv de răcire amovibil/neamovibil ...................................
      Constructor ................................................................
      Tip, serie/nr. de fabricaţie ...............................................
      An de fabricaţie ...........................................................
      Dispozitiv de încărcare (descriere, amplasare, eventual o schiţă) ..........
      ............................................................................................................................................................................
    Dispozitive de ventilaţie interioară:
      Descriere (numărul aparatelor etc.) ........................................................................................
      Puterea ventilatoarelor electrice ........................................ W
      Debit ................................................................. m3/h
      Dimensiunile tubulaturii:secţiune transversală ......................... m2
      lungime ........................................ m
      Filtru de admisie a aerului: descriere1)
    Dispozitive de automatizare ....................................................
    Temperaturi medii la începutul încercării:
      în interior ............... °C ± .......................................... k
      în exterior ............... °C ± .......................................... K
      punct de rouă al camerei de încercări ............. °C ± .................. K
    Puterea încălzirii interioare ................................................ W
    Data şi ora închiderii uşilor şi a orificiilor mijlocului de transport .........
    ................................................................................................................................................................................
    Notarea temperaturilor medii interioare şi exterioare ale furgonului şi/sau curba reprezentând evoluţia acestor temperaturi în funcţie de timp .............
    ....................................................................................................................................................................................................
    Observaţii; ....................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................................
    Ţinând seama de încercările sus-menţionate, mijlocul de transport poate fi acceptat cu ajutorul unei atestări conforme cu suplimentul 3 al anexei nr. 1 la ATP şi valabilă pentru o durată maximă de şase ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare ..................................................
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip în sensul paragrafului 2 a) al suplimentului 1 din anexa nr. 1 la ATP nu va fi posibilă decât pe o perioadă maximă de trei ani, adică până la ..............
     
    Făcut la ....................Responsabil cu încercările
       
    Data: ...............................................

  ------------
  1) Dacă nu are obiect, această rubrică poate fi suprimată.

  MODEL Nr. 4B
                      Partea 3

      Determinarea eficientei dispozitivelor de răcire ale mijloacelor de transport
  refrigeratoare cu placa eutectica de către un laborator experimental agreat
  conform paragrafelor 32-36, cu excepţia paragrafelor 34 a) şi 34 c) din
  suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
         
    Dispozitiv de răcire:
      Descriere ...................................................................
      Natura soluţiei eutectice ...................................................
      Greutatea nominală a soluţiei eutectice indicată de constructor .......... kg
      Căldura latentă la temperatura de congelare anunţată de constructor .......°C
      Dispozitiv de răcire amovibil/neamovibil1)
      Funcţionare autonomă/neautonomă/racordare la o instalaţie centrală1)
      Constructor .................................................................
      Tip, serie/nr. de fabricaţie ................................................
      An de fabricaţie ............................................................
      Placa eutectică: Marca ................ Tip .................................
      Dimensiunile, numărul, amplasarea plăcilor, distanţa până la pereţi (a se ataşa o schiţă) .............................................................
    Rezerva de frig totală anunţată de constructor pentru o temperatură de congelare de .................. °C .............. W
    Dispozitive de ventilaţie interioară, (dacă este cazul):
      Descriere ...................................................................
      Dispozitive de automatizare .................................................
    Maşină frigorifică (dacă este cazul):
    Marca .................. Tip ................. Nr. .............................
      Amplasament .................................................................
      Compresor: Marca ........................... Tip ............................
      Modalitate de antrenare .....................................................
      Natura frigorigenului .......................................................
      Condensator .................................................................
      Putere frigorifică indicată de constructor pentru temperatura de congelare anunţată şi pentru o temperatură exterioară de 30°C .........................
    Dispozitive de automatizare:
      Dezgheţare (dacă este cazul) ................................................
      Termostat ...................................................................
      Presostat BP ................................................................
      Presostat HP ................................................................
      Supapă de siguranţă .........................................................
      Altele ......................................................................
    Dispozitive accesorii:
      Dispozitiv de încălzire electrică a îmbinărilor uşii:
      Puterea pe metru linear de rezistenţă ................................... W/m
      Lungimea lineară a rezistenţei ............................................ m
    Temperaturile medii la începutul încercării:
      în interior .................. °C ± ....................................... K
      în exterior ......................... °C ± ................................ K
      punctul de rouă al camerei de încercare ............. °C ± ................ K
    Puterea încălzirii interioare ................................................ W
    Data şi ora închiderii uşilor şi orificiilor mijlocului de transport special ...
    ................................................................................
    Durata acumulării frigului ................................................... h
    Evidenţierea temperaturilor medii interioare şi exterioare ale furgonului şi/sau curba reprezentând evoluţia acestor temperaturi în funcţie de timp .............
    ................................................................................
    Observaţii .....................................................................
    Ţinând seama de rezultatele încercărilor sus-menţionate, mijlocul de transport poate fi acceptat cu ajutorul unei atestări conforme suplimentului 3 din anexa nr. 1 la ATP şi valabilă pentru o durată maximă de şase ani, mijloc de transport ce poartă marca de identificare: .....................................
    ................................................................................
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip în sensul paragrafului 2 a) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP nu va fi posibilă decât pe durata maximă a unei perioade de trei ani, adică până la ..................
     
    Făcut la .......................Responsabil cu încercările
       
    Data ...................................................

  ------------
  1) Dacă este fără obiect, rubrica se suprimă.

  MODEL Nr. 4C
                     Partea 3

      Determinarea eficientei dispozitivelor de răcire a mijloacelor de transport
  refrigeratoare cu gaz lichefiat de către un laborator experimental agreat
  conform paragrafelor 32-36, cu excepţia punctelor 34 a) şi 34 b) din
  suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
           
    Dispozitiv de răcire:
      Descriere ...................................................................
      Funcţionare autonomă/neautonomă/racordare la o instalaţie centrală1)
      Dispozitiv de răcire amovibil/neamovibil1)
      Constructor .................................................................
      Tip, serie/număr de fabricaţie ..............................................
      An de fabricaţie ............................................................
      Natura materialului frigorigen ..............................................
      Greutatea nominală a frigorigenului indicată de constructor .............. kg
      Greutatea efectivă a frigorigenului pentru încercare ..................... kg
      Descrierea rezervorului .....................................................
      Dispozitiv de încărcare (descriere, amplasament) ............................
    Dispozitive de ventilaţie interioară:
      Descriere (număr etc.) ......................................................
      Puterea ventilatoarelor electrice ......................................... W
      Debit .................................................................. m3/h
      Dimensiunile tubulaturii:secţiune transversală .......................... m2
        lungime ......................................... m
    Dispozitive de automatizare: ...................................................
    Temperaturi medii la începutul încercării:
      în interior .......................... °C ± ............................... K
      în exterior .......................... °C ± ............................... K
      punctul de rouă al camerei de încercare ................ °C ± ............. K
    Puterea încălzirii interioare ................................................ K
    Data şi ora închiderii uşilor şi orificiilor mijlocului de transport special ...
    ..................................... W
    Menţionarea temperaturilor medii interioare şi exterioare ale furgonului şi/sau curba reprezentând evoluţia acestor temperaturi în funcţie de timp .............
    ................................................................................
    Observaţii: ................................................................
    ................................................................................
    Ţinând seama de rezultatele încercărilor sus-menţionate, mijlocul de transport special poate fi acceptat cu ajutorul unei atestări conforme cu suplimentul 3 din anexa nr. 1 la ATP şi valabilă pentru o durată maximă de şase ani, mijlocul de transport special purtând marca de identificare ...............
    ................................................................................
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip în sensul paragrafului 2 a) al suplimentului 1 al anexei nr. 1 la ATP nu va fi posibilă decât pe durata maximă a unei perioade de trei ani, adică până la
    ................................................................................
     
    Făcut la .....................Responsabil cu încercările
       
    Data .................................................

  ------------
  1) A se tăia menţiunea inutilă.

  MODEL Nr. 5
                      Partea 3

      Determinarea eficientei dispozitivelor de răcire a mijloacelor de transport
  frigorifice de către un laborator experimental agreat conform paragrafelor 37-40,
  din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
               
      Instalaţii frigorifice:
      Cu funcţionare autonomă/neautonomă/racordate la o instalaţie centrală1)
      Instalaţii frigorifice amovibile/neamovibile1)
      Constructor ..............................................................
      Tip, serie/număr de fabricaţie ...........................................
      An de fabricaţie .........................................................
      Natura materialului frigorigen şi sarcina ................................
      Puterea frigorifică utilă indicată de către constructor pentru o temperatură exterioară de +30°C şi pentru o temperatură interioară de:
      0°C ............................................................. W
      -10°C ............................................................. W
      -20°C ............................................................. W
      Compresor:
      Marca .......................... Tip .....................................
      Modalitate de antrenare: electric/termic/hidraulic1)
      Descriere ................................................................
      Marca ........... tip ......... putere ........ kW la .......... rot./min.
      Condensator şi evaporator ................................................
    Motorul ventilatorului/ventilatoarelor: marca ............. tip .......... număr ...................... putere ............... kW la ............ rot./min.
      Dispozitive de ventilaţie interioară:
      Descriere (număr de aparate etc.) ........................................
      Puterea ventilatoarelor electrice ........................................
      Debit ............................................................... m3/h
      Dimensiunile tubulaturii:secţiune transversală ....................... m2
        lungime ...................................... m
      Dispozitive de automatizare:
      Dezgheţare (dacă este cazul) .............................................
      Termostat ................................................................
      Presostat BP .............................................................
      Presostat HP .............................................................
      Supapă de siguranţă ......................................................
      Altele ...................................................................
      Temperaturile medii la începutul încercării:
      în interior ..................... °C ± ................................. K
      în exterior ..................... °C ± ................................. K
      punct de rouă al camerei de încercări ................. °C ± ........... K
      Puterea încălzirii interioare ............................................. W
    Data şi ora închiderii uşilor şi orificiilor mijlocului de transport frigorific ...................................
    Evidenţierea temperaturilor medii interioare şi exterioare ale furgonului şi/sau curba reprezentând evoluţia acestor temperaturi în funcţie de timp ...... ................................
    Timpul scurs între începutul încercării şi momentul în care temperatura medie în interiorul furgonului atinge temperatura prescrisă ........................ h
    Ţinând seama de rezultatele încercărilor sus-menţionate, mijlocul de transport poate fi acceptat, cu ajutorul unei atestări conforme cu suplimentul 3 din anexa nr. 1 la ATP şi este valabilă pentru o durată maximă de şase ani, mijlocul de transport având marca de identificare ..............................
    Cu toate acestea, utilizarea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip în sensul paragrafului 2 a) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP nu va fi posibilă decât pe perioada unei durate maxime de trei ani, adică până la .............................................................................
     
    Făcut la .......................Responsabil cu încercările
       
    Data ...................................................

  ------------
  1) A se tăia menţiunea inutilă.

  MODEL Nr. 6
                      Partea 3

      Determinarea eficientei dispozitivelor de încălzire ale mijloacelor de transport
  calorifice de către un laborator experimental agreat conform paragrafelor 43-47
  din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
             
      Dispozitiv de încălzire: ....................................................
      Descriere ................................................................
      Funcţionare autonomă/neautonomă/racordată la o instalaţie centrală1)
      Dispozitiv de încălzire amovibil/neamovibil1)
      Constructor ..............................................................
      Tip, serie număr de fabricaţie ...........................................
      An de fabricaţie .........................................................
      Amplasament ..............................................................
      Suprafaţa globală a schimbului de căldură ............................. m2
      Puterea utilă indicată de constructor ................................. kW
      Dispozitive de ventilaţie interioară:
      Descriere (număr de aparate etc.) ........................................
      Puterea ventilatoarelor electrice ...................................... W
      Debit ............................................................... m3/h
      Dimensiunile tubulaturii:secţiune transversală ....................... m2
      lungime ...................................... m
      Temperaturi medii la începutul încercării:
      în interior ............................ °C ± ......................... K
      la exterior ............................ °C ± ......................... K
    Data şi ora închiderii uşilor şi orificiilor mijlocului de transport special ...................................
    Evidenţierea temperaturilor medii interioare şi exterioare ale furgonului şi/sau curba reprezentând evoluţia acestor temperaturi în funcţie de timp ...... ...................................
    Timpul scurs între începutul încercării şi momentul în care temperatura medie în interiorul furgonului a atins temperatura prescrisă ......................... ................................. h
    Eventual, a se indica puterea calorifică medie pentru menţinerea pe durata încercării a diferenţei de temperatură prescrisă2) între interiorul şi exteriorul furgonului ........................................................ W
    Observaţii ..................................................................
    .............................................................................
    Ţinând seama de rezultatele încercărilor sus-menţionate, mijlocul de transport poate fi agreat, cu ajutorul unei atestări conforme cu suplimentul 3 din anexa nr. 1 la ATP şi valabilă pentru o perioadă de şase ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare ........................................
    Cu toate acestea, folosirea acestui proces-verbal ca certificat de acceptare tip, în sensul paragrafului 2 a) din suplimentul 1 al anexei nr. 1 la ATP nu va fi posibilă decât pe durata unei perioade maxime de trei ani, adică până la
    ................................................................................
     
    Făcut la ....................Responsabil cu încercările
       
    Data ................................................

  ------------


  1) A se tăia menţiunea inutilă.
  2) Sporit cu 35% pentru mijloacele de transport noi.
  MODEL Nr. 7
                      Partea 3

      Controlul eficientei dispozitivelor de răcire a mijloacelor de transport
  refrigeratoare în exploatare, efectuate pe teren de către experţi, conform
  paragrafului 49 a) din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
             
    Controlul a fost efectuat pe baza procesului-verbal nr. ............ din data de ..................., întocmit de către laboratorul experimental agreat/expert (numele, adresa) ...............................................................
      Dispozitiv de răcire:
      Descriere ................................................................
      Constructor ..............................................................
      Tip, serie/număr de fabricaţie ...........................................
      An de fabricaţie .........................................................
      Natura materialului frigorigen ...........................................
      Greutatea nominală a frigorigenului indicată de către constructor ..... kg
      Greutatea efectivă a frigorigenului pentru încercări .................. kg
      Dispozitiv de încărcare (descriere, amplasament) .........................
      Dispozitive de ventilaţie interioară:
      Descriere (număr de aparate etc.) ........................................
      Puterea ventilatoarelor electrice ...................................... W
      Debit ............................................................... m3/h
      Dimensiunile tubulaturii:secţiune transversală ....................... m2
        lungime ...................................... m
      Starea dispozitivului de răcire şi a aparatelor de ventilaţie ............
      Temperatura interioară atinsă ......................................... °C
      pentru o temperatură exterioară de .................................... °C
    Temperatura în interiorul mijlocului de transport înaintea punerii în funcţiune a dispozitivului de producere a frigului .......................... °C
      Timpul total de funcţionare a grupului de producere a frigului ............ h
    Timpul scurs între începutul încercării şi momentul în care temperatura medie în interiorul furgonului a atins temperatura prescrisă ....................... h
      Controlul funcţionării termostatului ........................................
      Pentru mijloacele de transport refrigerante cu plăci eutectice:
      Durata de funcţionare a grupului de producere a frigului ce asigură congelarea soluţiei eutectice .......................................... h
      Durata de menţinere a temperaturii aerului interior după oprirea grupului ............................................................... h
      Observaţii: .................................................................
    .............................................................................
    Ţinând seama de rezultatele controalelor sus-menţionate, mijlocul de transport poate fi acceptat cu ajutorul unei atestări conforme cu suplimentul 3 al anexei nr. 1 la ATP şi valabilă pentru o durată maximă de trei ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare .....................................
     
    Făcut la ....................Responsabil cu încercările
       
    Data ................................................

  MODEL Nr. 8
                      Partea 3

      Controlul eficientei dispozitivelor de răcire ale mijloacelor de transport
  frigorifice în exploatare, efectuat pe teren de către experţi, conform
  paragrafului 49 b) al suplimentului 2 din anexa nr. 1 la ATP
                 
    Controlul a fost efectuat pe baza procesului-verbal nr. ................. din data de ........................, emis de laboratorul experimental agreat/expert (numele, adresa) ...............................................................
      Instalaţii frigorifice:
      Tip ......................................................................
      Constructor ..............................................................
      Tip, serie/număr de fabricaţie ...........................................
      An de fabricaţie .........................................................
      Descriere ................................................................
    Puterea frigorifică utilă indicată de constructor pentru o temperatură exterioară de +30°C şi o temperatură interioară de:
      0°C ............................................... W
      -10°C ............................................... W
      -20°C ............................................... W
      Natura materialului frigorigen şi sarcina ................................ kg
      Dispozitive de ventilaţie interioară:
      Descriere (număr de aparate etc.) ........................................
      Puterea ventilatoarelor electrice ...................................... W
      Debit ............................................................... m3/h
      Dimensiunile tubulaturii:secţiune transversală ....................... m2
        lungime ...................................... m
      Starea instalaţiei frigorifice şi a dispozitivelor de ventilaţie interioară ...............................................................
      Temperatura interioară atinsă ............................................. °C
      pentru o temperatură exterioară de .................................... °C
      şi o durată de funcţionare relativă de ................................. %
      durata de funcţionare .................................................. h
    Controlul funcţionării termostatului .........................................
    Observaţii: ..................................................................
    ................................................................................
    Ţinând seama de rezultatele încercărilor sus-menţionate, mijlocul de transport special poate fi acceptat, cu ajutorul unei atestări conforme cu suplimentul 3 al anexei nr. 1 la ATP şi valabilă pentru o durată maximă de trei ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare .......................
    ................................................................................
     
    Făcut la ......................Responsabil cu încercările
       
    Data ....................................................

  MODEL Nr. 9
                      Partea 3

      Controlul eficientei dispozitivelor de încălzire a mijloacelor de transport
  calorifice în exploatare, efectuat pe teren de către experţi, conform paragrafului
  49 c) din suplimentul 2 din anexa nr. 1 la ATP
             
    Controlul a fost efectuat pe baza procesului-verbal nr. ................. din data de ..............., emis de laboratorul experimental agreat/expert (numele, adresa) ........................................................................
      Modul de încălzire:
      Descriere ................................................................
      Constructor ..............................................................
      Tip, serie/număr de fabricaţie ..........................................
      An de fabricaţie .........................................................
      Amplasament ..............................................................
      Suprafaţa globală a schimbului de căldură ............................. m2
      Puterea utilă indicată de constructor ................................. kW
      Dispozitive de ventilaţie interioară:
      Descriere (număr de aparate etc.) .......................................
      Puterea ventilatoarelor electrice ...................................... W
      Debit ............................................................... m3/h
      Dimensiunile tubulaturii:secţiune transversală ....................... m2
        lungime ...................................... m
      Starea instalaţiei de încălzire şi a, dispozitivelor de ventilaţie interioară ...............................................................
      Temperatura interioară atinsă ............................................. °C
      pentru o temperatură exterioară de .................................... °C
      şi o durată de funcţionare relativă de ................................. %
      durata de funcţionare .................................................. h
      Controlul funcţionării termostatului .........................................
      Observaţii: ..................................................................
    ................................................................................
    Ţinând seama de rezultatele încercărilor sus-menţionate, mijlocul de transport special poate fi acceptat cu ajutorul unei atestări conforme cu suplimentul 3 al anexei nr. 1 la ATP şi valabilă pentru o durată maximă de trei ani, mijlocul de transport purtând marca de identificare .......................
    ................................................................................
     
    Făcut la ......................Responsabil cu încercările
    Data ....................................................

  MODEL Nr. 10
                  PROCES-VERBAL DE ÎNCERCARE
  stabilit conform dispoziţiilor Acordului cu privire la transporturile
  internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de
  transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)

                                      Proces-verbal nr. .........
           
    Determinarea puterii frigorifice utile a unui grup frigorific conform paragrafelor 51-59 din suplimentul 2 al anexei nr. 1 la ATP
    ................................................................................
     
      Laborator experimental agreat
      Numele ......................................................................
      Adresa ......................................................................
      Grup frigorific prezentat de ................................................
    ................................................................................
      a) Specificaţiile tehnice ale grupului
      Data construcţiei ..................... Marca ...............................
      Tip ...................... Nr. în seria tipului ............................
      Felul1)
      Autonom - neautonom
      Amovibil - fix
      Monobloc - elemente asamblate
      Descriere ...................................................................
    ................................................................................
    ................................................................................
     
      Compresor: Marca ....................... Tip .......................
      Număr de cilindri ...................... Cilindree .................
      Viteza nominală de rotaţie ............. rot./min. .................
    Modalitate de antrenare1): Motor electric, motor termic autonom, motorul vehiculului, deplasarea vehiculului
      Motorul de antrenare a compresorului1),2):
     
      Electric:
      Marca ..................... Tip .....................................
      Puterea ........ kW pentru o viteză de rotaţie rot./min. ............
      Tensiunea de alimentare ............ volţi Frecvenţa ............. Hz
     
      Termic:
      Marca .................... Tip ......................................
      Număr de cilindri ........ Cilindree ................................
      Putere .......... kW pentru o viteză de rotaţie ........... rot./min.
      Combustibili ........................................................
     
      Hidraulic:
      Marca .................. Tip .......................................
      Antrenare ...........................................................
      .....................................................................
     
      Alternator:
      Marca .................. Tip ........................................
      Viteza de rotaţie: ....................................................
      nominală indicată de constructor ............. rot./min. ............
      minimă indicată de constructor ............... rot./min. ............
     
      Fluid frigorigen ............................................................
     
    SchimbătoareCondensatorVaporizator
    Marcă - tip    
    Număr de conducte    
    Pasul aripioarei de răcire (mm)2)    
    Tubulatura: natura şi diametru (mm)2)    
    Suprafaţa de schimb (m2)2)    
    Suprafaţa frontală (m2)    
    VentilatoareNumăr    
    Numărul paletelor    
    Diametrul (mm)    
    Puterea nominală (waţi)2) sau3)    
    Debit total nominal (m3/h)2) sub presiune de .... Pa    
    Modalitate de antrenare    
         
    Supapă de siguranţă
     
      Marca ...............................Model ..............................
    Reglabil1)Nereglabil1)
     
    Dispozitiv de dezgheţare ....................................................
    Dispozitiv de automatizare ................................................
     
    REZULTATELE MĂSURĂTORILOR ŞI PERFORMANŢELOR FRIGORIFICE (Temperatura medie a aerului în condensator ... °C)
                               
      Viteza de rotaţiePuterea de încălzire interioară ventilatDebitul masei de fluid frigorigen4)Entalpia fluidului frigorigen la intrarea în vaporizator4)Entalpia fluidului frigorigen la ieşirea din vaporizator4)Puterea absorbită de ventilatorul frigoriferului4)Consum de electricitate şi de combustibilTemperaturaTemperatura interioarăPuterea frigorifică utilă
    ventila- toarelor3)alterna- toarelor3)compre- soarelor3)
    mediela intrarea în evaporator
      rot./minrot./minrot./minWKg/secJ/kgJ/kgWW sau I/h°C°C°CW
    No mi na l ă                          
    Mi ni mă                          
         
    b) Metoda de încercare şi rezultate:
    Metoda de încercare1): prin bilanţ termic/prin metoda diferenţei de entalpie
    În casetă calorimetrică cu suprafaţa medie .................................. m2
    Valoarea măsurată a coeficientului U al casetei cu grupul instalat: .... W°C, la temperatura medie a peretelui .......... °C.
     
    Într-un mijloc de transport
    Valoarea măsurată a coeficientului U al mijlocului de transport echipat cu grupul .........W/°C, la temperatura medie a peretelui ........... °C.
    Metoda folosită pentru corectarea coeficientului U al casetei, în funcţie de temperatura medie a peretelui acesteia .........................................
    ................................................................................
     
    Erori maxime de determinare:
      pentru coeficientul U al casetei ............................................
      pentru puterea frigorifică a grupului .......................................
    c) Controale:
      Regulatorul de temperatură:
      exactitudinea de consemnare ............................. °C
      diapazon ................................................ °C
     
    Funcţionarea dispozitivului de dezgheţare:1)
      satisfăcător/nesatisfăcător
     
    Debitul aerului la ieşirea din vaporizator:
      valoarea măsurată ...................... m3/h
      sub o presiune de ........................ Pa
     
    Existenţa unei posibilităţi de producere a căldurii la vaporizator pentru reglarea termostatului între 0°C şi +12°C;1) da/nu
    d) Observaţii ...............................................................
    ................................................................................
     
    Făcut la .............Responsabil cu încercările
       
    Data ...........................................

  -----------
  1) A se tăia menţiunea inutilă.
  2) Valoarea indicată de constructor.
  3) Eventual.
  4) Doar pentru metoda de diferenţă de entalpie.


  Anexa 1

  -------
  Suplimentul 3
  --------------
          A. Model de formula de atestare a conformitatii mijlocului de
                 transport special, prescrisă în paragraful 4 al
                       suplimentului 1 al anexei nr. 1
                     
      1)6)  
        MIJLOC DE TRANSPORT  
      IZOTERMREFRIGERATORFRIGORIFICCALORIFIC5)

                      ATESTARE*2)
  eliberata conform Acordului cu privire la transporturile internaţionale de
  produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale ce
  trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)
                           
      1. Autoritatea care a eliberat atestarea ....................................
      2. Mijloc de transport3) ....................................................
      3. Număr de identificare ........ acordat de ................................
      4. Aparţinând sau exploatat de ..............................................
      5. Prezentat de .............................................................
      6. Este recunoscut ca4) .....................................................
        6.1. cu dispozitiv(e) termic(e)
          6.1.1. autonom;      
          6.1.2. neautonom;     5)
          6.1.3. amovibil;    
          6.1.4. neamovibil      
               
      7. Baza de eliberare a atestării:
        7.1. Această atestare a fost eliberată pe baza:
          7.1.1. încercării mijlocului de transport;      
          7.1.2. conformităţii la un mijloc de transport; de referinţă;     7)
          7.1.3. unui control periodic;    
          7.1.4. dispoziţiilor tranzitorii.      
               
    7.2. Atunci când atestarea se eliberează pe baza unei încercări sau prin referire la un mijloc de transport de acelaşi tip care a fost supus încercării, a se indica:
          7.2.1. laboratorul de încercări .....................................
          7.2.2. natura încercării8) ..........................................
          7.2.3. numărul/numerele proceselor-verbale ..........................
          7.2.4. valoarea coeficientului K ....................................
          7.2.5. puterea frigorifică utilă9) la temperatura exterioară de 30°C
          şi la temperatura interioară de ........... °C ............. W
          şi la temperatura interioară de ........... °C ............. W
          şi la temperatura interioară de ........... °C ............. W
         
      8. Această atestare este valabilă până la ..............
        8.1. Sub rezerva:
          8.1.1.să fie menţinut în bună stare de întreţinere furgonul izoterm (şi, eventual, echipamentul termic);
          8.1.2.să nu fie adusă dispozitivelor termice nici o modificare importantă; şi
          8.1.3.în cazul în care se înlocuieşte dispozitivul termic, dispozitivul cu care se înlocuieşte să aibă o putere frigorifică egală sau mai mare decât a dispozitivului înlocuit.
         
        Făcut la ..............  
           
        Data ..................Autoritatea competentă
          ......................


                               Autoritatea competenţa
                              ......................

  -------------
  1) Semnul distinctiv al ţării, folosit în circulaţia rutieră internaţională.
  2) Formula de atestare trebuie să fie imprimată în limba ţării care o eliberează
  şi în engleză, în franceză sau în rusă; diferitele rubrici trebuie numerotate
  conform modelului de mai sus.
  3) A se indica tipul (vagon, camion, remorcă, semiremorcă, conteiner etc.);
  în cazul cisternelor destinate transportării de lichide alimentare,
  a se adăuga cuvântul "cisternă".
  4) A se înscrie una sau mai multe din denumirile ce figurează în suplimentul 4
  al prezentei anexe, ca şi mărcile de identificare corespunzătoare.
  5) A se tăia menţiunea inutilă.
  6) Numărul (litere, cifre etc.) ce indică autoritatea care a eliberat atestarea
  şi atestarea echipamentului.
  7) A se tăia menţiunea inutilă.
  8) De exemplu: izotermie sau eficienţa dispozitivelor termice.
  9) În cazul în care puterile au fost deja măsurate potrivit dispoziţiilor
  paragrafului 42 din suplimentul 2 al prezentei anexe.


      B. Placa de atestare a conformitatii mijlocului de transport special prevăzută în paragraful 4 al suplimentului 1 al anexei nr. 1

      1. Aceasta placa de atestare trebuie să fie fixată pe mijlocul de transport special în mod permanent şi într-un loc foarte vizibil, alături de celelalte plăci de atestare care au fost emise în scopuri oficiale. Aceasta placa, potrivit modelului reprodus alăturat, trebuie să se prezinte sub forma unei plăci dreptunghiulare, rezistenta la coroziune şi la incendiu, cu dimensiunile de minimum 160 mm x 100 mm. Pe placa trebuie să fie înscrise următoarele informaţii, într-un mod uşor de citit şi greu de sters, cel puţin în limba engleza, în franceza sau în rusa:
      a) "ATP" cu litere latine, urmate de "ATESTAT PENTRU TRANSPORTUL DE PRODUSE PERISABILE".
      b) "ATESTAT", urmat de semnul distinctiv (folosit în circulaţia rutiera internationala) al statului care a acordat atestarea şi de numărul (cifre, litere etc.) de referinţa al atestării.
      c) "MIJLOC DE TRANSPORT SPECIAL", urmat de numărul individual care permite identificarea mijlocului de transport respectiv (poate fi şi numărul de fabricaţie).
      d) "MARCA ATP" urmată de marca de identificare prescrisă în suplimentul 4 al anexei nr. 1, corespunzătoare clasei şi categoriei mijlocului de transport special.
      e) "VALABIL PANA LA", urmat de data (luna şi anul) la care expira atestarea mijlocului de transport individual respectiv. Dacă atestarea se reînnoieşte ca urmare a unui test sau a unui control, următoarea data de expirare se poate adauga pe aceeaşi linie.
      2. Literele "ATP", ca şi cele ale marcii de identificare trebuie să aibă o înălţime de aproximativ 20 mm. Celelalte litere şi cifre nu trebuie să aibă înălţimea mai mica de 5 mm.


  Anexa 1

  -------
  Suplimentul 4
  -------------

                  MĂRCI DE IDENTIFICARE
        CE SE APLICA PE MIJLOACELE DE TRANSPORT SPECIALE

      Mărcile de identificare prescrise în paragraful 5 al suplimentului 1 la prezenta anexa sunt formate din litere majuscule, în caractere latine, de culoare albastru închis pe fond alb; înălţimea literelor trebuie să fie de cel puţin 100 mm. Ele sunt următoarele:
       
    Mijloc de transportMarca de identificare
    Mijloc de transport izoterm normalIN
    Mijloc de transport izoterm cu izolaţie ranforsatăIR
    Mijloc de transport refrigerator normal clasa aRNA
    Mijloc de transport refrigerator cu izolaţie ranforsată clasa ARRA
    Mijloc de transport refrigerator cu izolaţie ranforsată clasa BRRB
    Mijloc de transport refrigerator cu izolaţie ranforsată clasa CRRC
    Mijloc de transport refrigerator normal clasa DRND
    Mijloc de transport refrigerator cu izolaţie ranforsată clasa DRRD
    Mijloc de transport frigorific normal clasa AFNA
    Mijloc de transport frigorific cu izolaţie ranforsată clasa AFRA
    Mijloc de transport frigorific normal clasa BFNB1)
    Mijloc de transport frigorific cu izolaţie ranforsată clasa BFRB
    Mijloc de transport frigorific normal clasa CFNC1)
    Mijloc de transport frigorific cu izolaţie ranforsată clasa CFRC
    Mijloc de transport frigorific normal clasa DFND
    Mijloc de transport frigorific cu izolaţie ranforsată clasa DFRD
    Mijloc de transport frigorific normal clasa EFNE1)
    Mijloc de transport frigorific cu izolaţie ranforsată clasa EFRE
    Mijloc de transport frigorific normal clasa FFNF1)
    Mijloc de transport frigorific cu izolaţie ranforsată clasa FFRF
    Mijloc de transport calorific normal clasa ACNA
    Mijloc de transport calorific cu izolaţie ranforsată clasa ACRA
    Mijloc de transport calorific cu izolaţie ranforsată clasa BCRB


  1) A se vedea dispoziţiile tranzitorii din paragraful 5 din prezenta anexă.
      În cazul în care mijlocul de transport este dotat cu dispozitive termice
  amovibile sau neautonome, marca sau mărcile de identificare se vor completa cu litera x.
      În afară de mărcile de identificare indicate mai sus, deasupra sau dedesubtul
  marcii de identificare se va indica şi data de expirare a validităţii atestării
  eliberate pentru mijlocul de transport (luna, anul) care figurează în rubrica 8
  a secţiunii A din suplimentul 3 la prezenta anexa.

      Model:
   
               
      RNA5 = luna (mai)      
    de expirare a validităţii atestării
      5 - 19741974 = anul    
   


  Anexa 2

  ALEGEREA ECHIPAMENTULUI ŞI A CONDIŢIILOR DE TEMPERATURA PENTRU TRANSPORTUL
  PRODUSELOR INGHETATE ŞI CONGELATE
  1. Pentru transportarea produselor inghetate şi congelate următoare, mijlocul de transport trebuie să fie ales şi folosit astfel încât, pe durata transportului, temperatura cea mai ridicată a produselor, în oricare punct al încărcăturii, sa nu depăşească temperatura indicată.
  2. Temperatura produselor trebuie, asadar, să se afle, în oricare punct al încărcăturii, la valoarea indicată sau sub aceasta, pe timpul încărcării, transportului şi descărcării.
  3. Dacă este nevoie să se deschidă uşile mijlocului de transport, de exemplu pentru efectuarea de inspecţii, este primordial sa ne asiguram ca produsele nu vor fi supune la proceduri sau la condiţii contrare indicaţiilor din aceasta anexa sau celor ale Convenţiei internaţionale privind armonizarea controalelor mărfurilor la frontiere.
  4. Pe timpul anumitor operaţiuni, cum ar fi dezghetarea vaporizatorului unui mijloc de transport frigorific, o uşoară ridicare a temperaturii la suprafaţa produsului poate fi tolerată într-o parte a încărcăturii, cu condiţia ca aceasta creştere sa nu depăşească cu mai mult de 3oC temperatura indicată mai jos.
  Inghetare ................................................. -20oC
  Peste, produse preparate pe bază de peste, moluste şi crustacee congelate sau inghetate şi orice alte produse inghetate ................. -18oC
  Toate produsele congelate (exceptând untul) ............... -12oC
  Unt ....................................................... -10oC
  Produsele inghetate şi produsele congelate menţionate mai jos, destinate unui tratament ulterior imediat, la destinaţie*):
  Unt
  Suc de fructe concentrat
  ------------- Notă *) Pentru produsele inghetate şi cele congelate menţionate care sunt destinate unui tratament ulterior imediat la destinaţie, s-ar putea admite o ridicare lenta a temperaturii lor în cursul transportării, pentru ca ele sa ajungă la destinaţie la o temperatura care să nu fie mai mare decât cea cerută de expeditor şi care este indicată în contractul de transport. Aceasta temperatura nu va trebui să depăşească temperatura maxima autorizata pentru aceste produse în stare refrigerata, menţionată în anexa nr. 3. Documentul de transport trebuie să menţioneze numele produselor, dacă ele sunt inghetate sau congelate şi faptul ca ele sunt destinate unui tratament ulterior imediat la destinaţie. Transportul trebuie făcut cu un material agreat ATP, fără utilizarea mijloacelor termice pentru sporire temperaturii produselor.


  Anexa 3

  CONDIŢII DE TEMPERATURA
  pentru transportul anumitor produse care nu sunt nici inghetate şi nici congelate
  Pe timpul transportului, temperaturile produselor în cauza nu trebuie să fie mai ridicate decât cele indicate mai jos:
    Măruntaie ..................................................................................................................................................................... +3°C3)
    Unt ................................................................................................................................................................................ +6°C
    Vânat ............................................................................................................................................................................. +4°C
    Lapte în cisternă (crud sau pasteurizat), destinat consumului imediat .......................................................... +4°C
    Lapte industrial ............................................................................................................................................................ +6°C
    Produse lactate (iaurturi, chefir, smântână şi brânză proaspătă) ..................................................................... +4°C3)4)
    Peşte, moluşte şi crustacee1) ........................................................................ trebuie întotdeauna ambalate în gheaţă
    Produse preparate pe bază de carne2) .................................................................................................................. +6°C
    Carne (cu excepţia măruntaielor) ............................................................................................................................. +7°C
    Păsări şi iepuri ............................................................................................................................................................. +4°C


  ----------
  1) Altele decât peşte afumat, sărat, uscat sau viu, moluşte vii şi crustacee vii.
  2) Cu excepţia produselor stabilizate prin sărare, afumare, uscare sau sterilizare.
  3) În principiu, durata de transport nu trebuie să depăşească 48 de ore.
  4) Expresia "brânză proaspătă" cuprinde brânzeturile nefermentate (a căror maturare nu este încheiată) care pot fi consumate la puţin timp de la producerea lor şi care au o durată de conservare limitată.

  ----------