ORDIN nr. 97 din 1 septembrie 2015
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, precum şi pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 septembrie 2015  Văzând Referatul de aprobare nr. 4.396 din 31 iulie 2015, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  în baza prevederilor art. 19 şi 35 din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice, cu modificările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a proiectelor care implică utilizarea animalelor în proceduri, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Unităţile utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice autorizate sanitar-veterinar până la intrarea în vigoare a prezentului ordin se reautorizează sanitar-veterinar conform prevederilor prezentului ordin, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul 4

  Pentru unităţile care deţin autorizaţie sanitară veterinară la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi sunt supuse autorizării sanitare veterinare, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după o nouă evaluare, emit autorizaţia sanitară veterinară, fără a mai fi percepute tarifele prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 5

  Pentru unităţile care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sunt supuse autorizării sanitare veterinare pentru prima dată, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după evaluare, emit autorizaţia sanitară veterinară şi percep tarifele prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 6

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 7

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 11, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Pentru grădinile zoologice se completează referatul de evaluare, conform modelului C prevăzut în anexa nr. 13."
  2. La anexa nr. 1, punctele 17-20 se abrogă.
  3. La anexa nr. 13, modelul B se abrogă.


  Articolul 8

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 9

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Autorităţii

  Naţionale Sanitare Veterinare

  şi pentru Siguranţa Alimentelor,

  Dumitru Băiculescu

  Bucureşti, 1 septembrie 2015.
  Nr. 97.

  Anexa 1

  NORMA 01/09/2015


  Anexa 2

  NORMA 01/09/2015