LEGE nr. 243 din 20 iulie 2022pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 21 iulie 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 mai 2022, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarea modificare:– La articolul 3, alineatele (4) și (14) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică contractelor de achiziție încheiate de către beneficiarii privați pentru contractele de lucrări și contractele de servicii în condițiile art. 3 alin. (2) lit. c), atribuite conform prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, denumit în continuare Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, cu condiția ca suplimentarea prețului să nu conducă la depășirea pragurilor valorice și a condițiilor cumulative prevăzute la art. 6 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.
  ...................................................................................(14) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și contractelor de achiziție în care beneficiarii fondurilor externe nerambursabile au aplicat penalități de întârziere/majorări de întârziere/daune-interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant, altele decât cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență sau pentru cele care au depășit durata de execuție prevăzută în contract fără ca aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale în vigoare.


  Articolul II

  Pentru contractele de servicii prevăzute la art. 3 alin. (4) și pentru contractele de achiziție prevăzute la art. 3 alin. (14), termenul prevăzut la art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 20 iulie 2022.
  Nr. 243.
  ----