NORME METODOLOGICE din 16 august 2011pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 august 2011 Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 4.865 din 16 august 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 601 din 25 august 2011.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezentele norme metodologice se aplică personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și personalului didactic din casele corpului didactic.


  Articolul 2

  Personalul menționat la art. 1 este degrevat parțial de norma didactică de predare, începând cu anul școlar 2011-2012.


  Articolul 3

  Prin degrevare se înțelege posibilitatea exceptării personalului menționat la art. 1 de la obligația efectuării normei didactice de predare, în condițiile prevăzute de prezentele norme metodologice.


  Capitolul II Învățământ preșcolar

  Articolul 4

  Directorii grădinițelor cu program normal, care au personalitate juridică și care funcționează cu peste 8 grupe de copii, profesori pentru învățământul preșcolar, nu sunt degrevați de norma didactică și efectuează integral activitatea didactică de instruire-educare cu grupa de copii.


  Articolul 5
  (1) Directorii grădinițelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, profesori pentru învățământul preșcolar, sunt degrevați parțial de norma didactică și efectuează 2-4 ore/săptămână în cadrul obligației didactice de predare în specialitate, în alte unități de învățământ, conform specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), directorii grădinițelor cu program prelungit/săptămânal, cu personalitate juridică, absolvenți ai liceelor pedagogice/școlilor postliceale sau absolvenți ai specializării "Pedagogia învățământului primar și preșcolar", efectuează 2-4 ore/săptămână, în cadrul obligației didactice de predare, activități specifice funcției de metodist al inspectoratului școlar sau activități specifice funcției de profesor-metodist, respectiv formator în casele corpului didactic.
  (la 27-12-2012, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 6.370 din 6 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 27 decembrie 2012 )


  Capitolul III Învățământ primar, gimnazial, liceal și învățământ posticeal

  Articolul 6
  (1) Directorii unităților de învățământ de nivel primar, gimnazial, liceal și postliceal, cu personalitate juridică, care funcționează cu mai puțin de 25 de clase, efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare.(2) Directorii unităților de învățământ de nivel primar, gimnazial, liceal și postliceal care funcționează cu peste 25 de clase efectuează 4-6 ore/săptămână din norma didactică de predare.


  Articolul 7
  (1) Directorii adjuncți din unitățile de învățământ de nivel primar sau gimnazial efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unitățile de învățământ se află în una dintre următoarele situații:
  a) au peste 30 de clase de elevi;
  b) au între 20 și 30 de clase de elevi și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:– funcționează cel puțin 10 clase de elevi și/sau grupe de copii la învățământul primar și/sau preșcolar;– au secții cu predare în limbile minorităților naționale, în școala în care învățământul se desfășoară în limba română;– au secții cu predare în limba română, în școala în care învățământul se desfășoară în limbile minorităților naționale;
  c) au cel puțin 20 de clase și unitatea de învățământ are internat și cantină.
  (2) Directorii adjuncți din unitățile de învățământ de nivel liceal/postliceal efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unitățile de învățământ se află în una dintre următoarele situații:
  a) au peste 25 de clase de elevi;
  b) au între 18 și 25 de clase de elevi și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:– funcționează cel puțin 10 clase de elevi și/sau grupe de copii la învățământul gimnazial și/sau primar și/sau preșcolar;– au secții cu predare în limbi ale minorităților naționale, în școala sau în liceul în care învățământul se desfășoară în limba română;– au secții cu predare în limba română, în școala sau în liceul în care învățământul se desfășoară în limbile minorităților naționale;
  c) au cel puțin 18 clase și unitatea de învățământ are internat și cantină.
  (3) În situația în care directorii adjuncți sunt profesori pentru învățământul primar și preșcolar, aceștia efectuează integral activitatea didactică de instruire-educare cu grupa sau clasa de elevi.


  Capitolul IV Centre județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională

  Articolul 8

  Directorii centrelor județene de resurse și asistență educațională/Directorul Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională efectuează 4-6 ore/săptămână din norma didactică de predare.


  Articolul 9

  Coordonatorii centrelor județene de asistență psihopedagogică/psihologică efectuează 4-6 ore/săptămână din norma didactică de predare.


  Capitolul V Învățământ cu program sportiv integrat și suplimentar

  Articolul 10
  (1) Directorii unităților de învățământ cu program sportiv integrat, cu personalitate juridică, au obligația didactică de predare prevăzută la art. 6.(2) Directorii, respectiv directorii adjuncți ai unităților de învățământ, altele decât cele cu program sportiv integrat, care au personalitate juridică și care au clase cu profil sportiv, au obligația didactică de predare prevăzută la art. 7.


  Articolul 11
  (1) Directorii unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, denumite și cluburi sportive școlare, care funcționează cu personalitate juridică și care au 20 de grupe de elevi, efectuează 9-12 ore/săptămână din norma didactică de predare, dacă clubul are 20-35 de grupe de elevi.(2) Directorii unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, denumite și cluburi sportive școlare, care funcționează cu personalitate juridică și care au cel puțin 20 de grupe de elevi, efectuează 6-9 ore/săptămână din norma didactică de predare, dacă clubul are peste 35 de grupe de elevi.(3) Directorii adjuncți din cadrul unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar (cluburi sportive școlare), care funcționează cu personalitate juridică și care au peste 45 de grupe de elevi, efectuează 10-12 ore/săptămână din norma didactică de predare.


  Articolul 12
  (1) Pentru directorii unităților de învățământ cu personalitate juridică, altele decât cele cu program sportiv suplimentar, care au secții sau grupe de club sportiv școlar, obligația didactică de predare a acestuia este cea prevăzută la art. 6.(2) Coordonatorii unităților de învățământ care funcționează cu personalitate juridică, altele decât cele cu program sportiv suplimentar, care au 1-20 de grupe de club sportiv școlar, efectuează integral norma de predare.(3) Directorii adjuncți din cadrul unităților de învățământ care funcționează cu personalitate juridică, altele decât cele cu program sportiv suplimentar, care au peste 20 de grupe de club sportiv școlar, efectuează o norma didactică de predare de 12 ore/săptămână.


  Capitolul VI Palate și cluburi ale copiilor

  Articolul 13

  Directorii palatelor copiilor și directorul Palatului Național al Copiilor efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare.


  Articolul 14
  (1) Directorii cluburilor copiilor care funcționează sub 10 norme efectuează 10-12 ore/săptămână din norma didactică de predare.(2) Directorii cluburilor copiilor care funcționează cu cel puțin 10 norme efectuează 8-10 ore/săptămână din norma didactică de predare.


  Articolul 15

  Directorul adjunct/Directorii adjuncți de la Palatul Național al Copiilor efectuează 10-12 ore/săptămână din norma didactică de predare.


  Capitolul VII Casa corpului didactic

  Articolul 16

  Directorii caselor corpului didactic efectuează 2-4 ore/săptămână din norma didactică de predare.


  Articolul 17

  Profesorul-metodist din cadrul casei corpului didactic efectuează 2-4 ore/săptămână din norma didactică de predare, în specializarea din diploma de licență.


  Capitolul VIII Inspectoratele școlare județene/al municipiului București

  Articolul 18

  Inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți din cadrul inspectoratelor școlare județene/al municipiului București efectuează 2-4 ore/săptămână din norma didactică de predare.


  Articolul 19
  (1) Inspectorii școlari de specialitate, respectiv inspectorii școlari din cadrul inspectoratelor școlare județene/al municipiului București efectuează 2-4 ore/săptămână din norma didactică de predare.(2) Inspectorii școlari pentru învățământul preșcolar și primar din cadrul inspectoratelor școlare județene/al municipiului București efectuează norma didactică de predare de 2-4 ore/săptămână, în specializarea din diploma de licență.

  -----------