LEGE nr. 540 din 15 decembrie 2003
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 19 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 208 din 18 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 28 decembrie 2002, cu următoarele modificări:
  1. La articolul I punctul 5, litera c) a alineatului (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
  "c) scutirea de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, aferente obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data de 31 decembrie 2001, calculate până la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare eliberate de creditorii bugetari."
  2. La articolul I punctul 7, alineatul (6) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
  "(6) Înlesnirile la plată prevăzute la alin. (1), (2) şi (4) îşi pierd valabilitatea şi în situaţia în care societatea comercială nu îşi achită obligaţiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadenţă obligaţiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an fiscal. Pentru societăţile comerciale care au semnat contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni după data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decembrie 2002 şi pentru care ordinele comune de acordare a înlesnirilor la plată s-au comunicat societăţilor după data de 1 decembrie 2002, obligaţiile bugetare cu termene scadente după data semnării contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni şi până la data de 31 decembrie 2002, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, se vor achita în 90 de zile de la data semnării ordinului comun."
  3. La articolul I punctul 8, alineatul (6^2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
  "(6^2) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, aferente obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2001, datorate şi calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor până la data intrării în vigoare a ordinului comun al creditorilor bugetari şi al instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, se achită conform prevederilor legale în vigoare."
  4. La articolul I, punctele 12, 13 şi 14 se abrogă.


  Articolul II

  Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 15 decembrie 2003.
  Nr. 540.
  ──────────────