DECRET nr. 523 din 26 septembrie 1973
privind aprobarea tarifelor etalon reaşezate, precum şi unele măsuri pentru stabilirea tarifelor reaşezate, pentru transporturile de mărfuri pe calea ferată şi cu mijloace auto
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 146 din 28 septembrie 1973  EXPUNERE DE MOTIVE
  Prin decretul alăturat se aprobă tarifele etalon reaşezate, precum şi unele măsuri pentru stabilirea tarifelor reaşezate, pentru transporturile de mărfuri pe calea ferată şi cu mijloace auto.
  Tarifele etalon reaşezate au la bază următoarele principii:
  a) aşezarea tarifelor în funcţie de costurile prestaţiei de transport, astfel incit să se asigure acoperirea integrală a cheltuielilor pe fiecare categorie de mărfuri şi grupe de mărfuri transportate;
  b) corelarea tarifelor între diferitele mijloace de transport, în vederea orientării beneficiarilor spre utilizarea cît mai eficientă a diferitelor categorii de mijloace de transport, în funcţie de distanţe şi de caracteristicile de transport ale mărfurilor;
  c) menţinerea nivelului general actual al tarifelor, atît pentru transporturile de mărfuri pe calea ferată, cît şi pentru cele cu mijloace auto;
  d) simplificarea sistemului tarifar în transporturile de mărfuri pe calea ferată prin reducerea numărului actualelor clase tarifare.
  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Se aprobă tarifele etalon reaşezate, precum şi criteriile de stabilire şi aplicare a tarifelor reaşezate, pentru transportul de mărfuri pe calea ferată şi cu mijloace auto, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.


  Articolul 2

  Pentru transporturile în trafic intern de mărfuri pe calea ferată şi cu autocamioane, autobasculante şi remorci, prevăzute la grupa "Prestări de servicii", capitolul I.A., poziţiile nr. 2, 3 şi 4, şi la capitolul I.B., poziţiile nr. 6 şi 7 din lista anexă la Decretul nr. 388/1972 privind stabilirea preţurilor şi tarifelor fixe sau limită la produsele, grupele şi subgrupele de produse sau servicii, precum şi la obiectele de construcţii care constituie nomenclatura Consiliului de Stat, tarifele se modifică conform anexei nr. 3.


  Articolul 3

  Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, cu acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, va stabili, pînă la 31 octombrie 1973, tarife pe mărfuri, grupe de mărfuri, distanţe, categorii de mijloace de transport şi capacităţi, în corelare cu tarifele etalon reaşezate, aprobate conform art. 1 din prezentul decret, asigurînd pe ansamblul transporturilor de mărfuri pe calea ferată şi auto - la nivelul anului 1975 - o rată de venit net faţă de valoarea fondurilor de producţie de 3,5%, respectiv faţă de preţul de cost o cotă de: beneficiu de 14%.
  Tarifele pentru transporturile de mărfuri executate cu mijloace auto sînt tarife unice şi se aplică de toate organizaţiile socialiste care efectuează asemenea transporturi, iar tarifele pentru transporturile de mărfuri pe calea ferată se aplică numai de organizaţiile de transport feroviar ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.


  Articolul 4

  Încadrarea mărfurilor în clasele tarifare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se stabileşte de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.


  Articolul 5

  În vederea degrevării vîrfului de trafic, a stimulării modernizării transporturilor, a dezvoltării traficului combinat cale ferată - apă şi a folosirii în mai bune condiţii a capacităţii de transport, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor va putea acorda reduceri tarifare temporare la tarifele reaşezate, stabilite conform art. 3, cu respectarea următoarelor condiţii:
  a) asigurarea acoperirii cheltuielilor transporturilor respective, cu un beneficiu minim de 5%;
  b) realizarea indicatorilor economico-financiari planificaţi;
  c) asigurarea unor corelaţii corespunzătoare între tarifele pentru transporturile de mărfuri cu diferite mijloace de transport.


  Articolul 6

  Tarifele reaşezate pentru transporturile şi operaţiunile prevăzute în anexa nr. 4 se stabilesc de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor astfel:
  a) pentru transporturile executate în condiţii şi cu mijloace speciale, prin corelare cu tarifele etalon, aprobate conform art. 1 al prezentului decret;
  b) pentru operaţiunile auxiliare şi adiacente transporturilor, pe baza preţului de cost şi a unui beneficiu de 5%.


  Articolul 7

  Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor împreună cu Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor vor prezenta spre aprobare Consiliului de Miniştri, pînă la 31 octombrie 1973, propuneri de tarife reaşezate pentru transportul mărfurilor cu remorci tractate de tractoare rutiere, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 1974.


  Articolul 8

  Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, beneficiare de transport, care vor înregistra influenţe ca urmare a aplicării tarifelor reaşezate, vor determina diferenţele în plus sau în minus rezultate la nivelul planului pe anul 1974 şi în anul 1975 şi le vor comunică Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor pînă la 31 ianuarie 1974, însoţite de documentaţia pe baza căreia au fost determinate.
  Pînă la 28 februarie 1974, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor va confirma beneficiarilor aceste diferenţe şi va transmite Comitetului de Stat al Planificării şi Ministerului Finanţelor situaţia regăsirii influenţelor pe total, pe ministere, celelalte organe centrale, comitete executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.
  În acelaşi termen, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor va prezenta Comitetului de Stat al Planificării şi Ministerului Finanţelor modificarea indicatorilor economici şi financiari din planurile proprii pe anul 1974 şi anul 1975, în condiţiile tarifelor reaşezate.
  Pe baza propunerilor titularilor de plan, Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Finanţelor vor modifica, în mod corespunzător, indicatorii economici şi financiari prevăzuţi pe anul 1974 şi anul 1975.


  Articolul 9

  Ministerul Finanţelor va modifica indicatorii economico-financiari ai Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor şi ai celorlalţi beneficiari, pe anul 1974, conform noilor tarife reaşezate, numai după regăsirea influenţelor corespunzătoare în planurile tuturor beneficiarilor de transport.


  Articolul 10

  Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe va repartiza cantităţile de hîrtie şi carton, necesare tipăririi cataloagelor tarifelor reaşezate, pînă la 15 octombrie 1973, iar Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste va asigura spaţiul grafic necesar pînă la 31 octombrie 1973.
  Comitetul de Stat pentru Preţuri şi Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor se vor îngriji de tipărirea şi difuzarea tarifelor reaşezate şi de instruirea în termen util a personalului însărcinat cu aplicarea acestor tarife.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1, 1 a), 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentul decret.


  Articolul 12

  Tarifele reaşezate, stabilite potrivit prezentului decret, intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1974.
  Pe aceeaşi dată se abrogă actele normative şi prevederile din actele normative cuprinse în anexa nr. 5 precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului decret, cu excepţia celor privind tari pentru:
  a) transportul combustibilului solid şi lichid per populaţie, cu mijloace auto, în interiorul localităţii
  b) transportul, pentru populaţie, al gazelor lichefiate îmbuteliate;
  c) transportul cu taxifurgonete în interiorul oraşelor
  d) transporturile la şi de la domiciliul clienţilor executate de către unităţile de desfacere şi de servire cu mijloace auto proprii, în interiorul localităţilor, atunci cînd transportul intră în procesul de desfacere sau de servire.
  Preşedintele Consiliului de Stat,
  NICOLAE CEAUŞESCU


  Anexa 1
  TARIFE ETALON REAŞEZATE ŞI CRITERII DE STABILIRE ŞI APLICARE A TARIFELOR PENTRU TRANSPORTUL DE MĂRFURI PE CALEA FERATĂ
  A. Tarif pentru expediţii de vagoane
  Sînt considerate expediţii de vagoane mărfurile predate la transport în vagoane puse la dispoziţia exclusivă a predătorilor:
  Zona kilo metrică Tariful nr.: (lei pe tonă)
  1 2 3 4 5 6 7
  Pentru expediţii în greutate de:
  5 t 20t 5 t 20t 5 t 20t 5 t 20t 5 t 20t 5 t 20t 5 t 20 t
  1-30 113 40 49 19 43 19 34 15 28 13 28 13 14,6 10,30
  31-40 117 42 51 20 45 20 35 16 29 13 29 13 15,6 10,95
  41-50 125 45 55 21 48 21 38 17 31 14 31 14 16,4 11,65
  51-60 134 48 60 23 52 23 41 18 34 16 31 14 17,4 12,30
  61-70 142 51 64 24 56 24 44 19 36 17 33 15 18,4 13,00
  71-80 150 54 68 26 59 26 47 20 39 18 36 16 19,4 13,65
  81-90 159 57 72 27 63 27 50 22 41 19 38 17 20,2 14,35
  91-100 167 60 76 29 66 29 52 23 44 20 40 18 21,2 15,00
  191-200 250 89 318 45 103 45 81 35 69 31 03 29 30,8 21,75
  281-300 330 117 158 60 137 59 108 47 93 42 85 38 40,2 28,45
  381-400 413 147 200 75 173 75 136 59 118 53 108 49 49,6 35,20
  671-700 659 234 324 122 229 121 220 95 192 86 176 79 78,2 55,35
  1151-1200 1068 379 530 199 456 197 359 155 314 141 288 129 125,6 89,00

  Tariful detaliat se va stabili pe zone kilometrice de:
  - 10 km, pentru distanţe de la 31 la 200 km;
  - 20 km, pentru distanţe de la 201 la 400 km;
  - 30 km, pentru distanţe de la 401 la 700 km;
  - 50 km, pentru distanţe de la 701 la 1200 km.
  Tariful în lei/tonă se va stabili pe treptele de greutate 5, 7, 10, 15, 20, 25 tone.
  La calcularea tarifului de transport pentru o expediţie în greutate cuprinsă între două trepte se va lua ca bază tariful în lei/tonă corespunzător treptei inferioare, care se va aplica la greutatea efectiv încărcată.
  Tariful astfel rezultat nu va putea depăşi tariful pentru o expediţie în greutate corespunzătoare treptei imediat superioare.
  Încadrarea mărfurilor în tarife se face în funcţie de tipul vagoanelor utilizate în condiţii obişnuite de transport, astfel:
  - la clasa 1, mărfurile transportate în vagoane speciale (refrigerente, frigorifere, etajate, cu mai mult de 6 osii şi altele asemănătoare);
  - la clasa 2, mărfurile transportate în vagoane-cisternă, cu recipienţi cu descărcare pneumatică şi altele asemănătoare;
  - la clasa 3, mărfurile prevăzute în anexa nr. 1 a). Încadrarea altor mărfuri în această clasă se va face de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor prin asimilare cu mărfurile din această listă;
  - la clasa 4, mărfurile transportate în vagoane acoperite, cu excepţia celor din clasa 3. Pentru transportul efectelor de strămutare se aplică tariful acestei clase, redus cu 40%;
  - la clasa 5, mărfurile transportate în vagoane descoperite, cu excepţia celor din clasa 6;
  - la clasa 6, următoarele mărfuri: cărbuni, brichete de cărbuni, praf de cărbuni de pămînt, lignit turbă, şisturi carbonifere, cocs şi semicocs, sare industrială, piatră de carieră pentru construcţii, pietriş de rîu, piatră de calcar, nisip pentru construcţii, nisip pentru scopuri industriale, minereuri de fier, minereuri neferoase, minereuri de apatită, zgură şi cenuşă metalurgică, zgură şi cenuşă nemetalurgică;
  - la clasa 7: lemnele de foc, crăcile uscate de arbori şi brichetele din rumeguş de lemn.
  B. Tarif pentru expediţii de coletărie
  Se consideră expediţii de coletărie mărfurile predate la transport, în greutate totală între 12 şi 5000 kg inclusiv, pentru transportul cărora nu se pune la dispoziţia exclusivă a predătorului un vagon.

  ──────────────────────────────────────────────
     Zona kilometrică lei/tonă
  ──────────────────────────────────────────────
        1-50 km 108
  ──────────────────────────────────────────────
       91-100 km 124
  ──────────────────────────────────────────────
      191-200 km 158
  ──────────────────────────────────────────────
      281-300 km 192
  ──────────────────────────────────────────────
      381-400 km 225
  ──────────────────────────────────────────────
      671-700 km 326
  ──────────────────────────────────────────────
     1151-1200 km 494
  ──────────────────────────────────────────────

  Tariful detaliat se va stabili pe zone kilometrice de:
  - 10 km, pentru distanţe de la 51 la 200 km;
  - 20 km, pentru distanţe de la 201 la 400 km;
  - 30 km, pentru distanţe de la 401 la 700 km;
  - 50 km, pentru distanţe de la 701 la 1200 km.
  C. Tarif pentru expediţii de mesagerie
  Sînt considerate expediţii de mesagerie mărfurile predate la transport cu trenurile de călători, în greutate totală între 12 şi 3000 kg inclusiv.

  ──────────────────────────────────────────────
     Zona kilometrică lei/kg
  ──────────────────────────────────────────────
         1-30 km 1,70
  ──────────────────────────────────────────────
        91-100 km 2,10
  ──────────────────────────────────────────────
       181-200 km 2,60
  ──────────────────────────────────────────────
       281-300 km 3,20
  ──────────────────────────────────────────────
       351-400 km 3,80
  ──────────────────────────────────────────────
       601-700 km 5,40
  ──────────────────────────────────────────────
     1101-1200 km 8,20
  ──────────────────────────────────────────────
     1401-1500 km 9,90
  ──────────────────────────────────────────────

  Tariful detaliat se va stabili pe zone kilometrice de:
  - 10 km, pentru distanţe de la 31 la 100 km
  - 20 km, pentru distanţe de la 101 la 300 km
  - 50 km, pentru distanţe de la 301 la 600 km
  - 100 km, pentru distanţe de la 601 la 1500 km.
  Pentru mărfurile voluminoase predate la transport ca expediţii de mesagerie se aplică tarife mai mari cu pînă la 100%.
  D. Criterii de stabilire şi aplicare a tarifelor pentru transportul de mărfuri pe calea ferată
  (1) Tarifele pentru transportul mărfurilor pe calea ferată se stabilesc prin corelare cu tarifele etalon, pe zone kilometrice şi pe trepte de greutate.
  (2) Aplicarea tarifelor se face:
  a) în funcţie de felul mărfii, pe baza nomenclaturii mărfurilor;
  b) la distanţa cea mai scurtă între staţia de predare şi de destinaţie a mărfii, chiar dacă, din motive de exploatare, transportul se îndrumează pe alte rute.
  Se exceptează cazurile în care rutele cele mai scurte trec în tranzit pe linii înguste, pe linia Caransebeş - Subcetate, prin staţia Bucureşti Nord sau complexul Tîrgovişte - Ploieşti Vest, pentru care distanţele kilometrice se calculează pe ruta ocolitoare cea mai scurtă;
  c) la greutatea brută a expediţiei, rotunjită în plus, în modul următor:
  - la 10 kg, pentru expediţiile de coletărie în greutate pînă la 100 kg;
  - la 20 kg, pentru expediţiile de coletărie în greutăţi cuprinse între 101 şi 500 kg;
  - la 50 kg, pentru expediţiile de coletărie în greutăţi cuprinse între 501 şi 1000 kg;
  - la 100 kg, pentru expediţiile de coletărie în greutate mai mare de 1000 kg şi pentru expediţii de vagoane cu greutăţi cuprinse între 5000 şi 15000 kg;
  - la 200 kg, pentru expediţiile de vagoane cu greutăţi cuprinse între 15001 şi 25000 kg;
  - la 500 kg, pentru expediţiile de greutăţi cuprinse între 25001 şi 60000 kg
  - la 1000 kg, pentru expediţiile de vagoane greutate mai mare de 60000 kg.
  3. Pentru transportul expediţiilor de vagoane în condiţii speciale se stabilesc următoarele tarife:
  - tarife majorate pînă la 100%, pentru vagoanele ataşate la trenurile de călători, cu excepţia transporturilor de fructe, legume şi zarzavaturi proaspete şi a celor de cartofi timpurii;
  - tarife majorate pînă la 50%, pentru vagoanele ataşate la trenurile de coletărie sau de transcontainere, cu excepţia mărfurilor perisabile, a animalelor domestice vii, a păsărilor vii şi a peştelui viu;
  - tarife majorate pînă la 100%, pentru transporturile de mărfuri negabaritice;
  - tarife majorate pînă la 50%, pentru transporturile de explozibile;
  - tarife majorate pînă la 50%, pentru transportul de mărfuri voluminoase în vagoane de mare capacitate (de la 30 tone în sus), puse la dispoziţie la cererea beneficiarului.
  4. Pentru mărfurile explozibile predate la transport ca expediţii de coletărie se stabilesc tarife majorate cu pînă la 50%; greutatea minimă de tarifare pentru aceste mărfuri este de 2000 kg.
  5. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor va putea majoră limitele de greutate prevăzute pentru expediţiile de coletărie şi mesagerie în raport cu nevoile de exploatare.
  6. Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor va stabili mărfurile transportate ca expediţii de vagoane la care însoţirea de către personalul beneficiarilor este obligatorie sau facultativă. Pentru fiecare însoţitor se percepe tariful unui bilet clasa a II-a tren de persoane.
  7. Pentru transporturile de mărfuri efectuate în vagoane care nu aparţin căilor ferate se acordă o reducere corespunzătoare cheltuielilor care nu sînt suportate de calea ferată.


  Anexa 1a)
  LISTA MĂRFURILOR care se încadrează la clasa 3
  1. Produse de origine animală
  - Carne şi slănină afumată; lapte şi smîntînă concentrate; ouă proaspete sau conservate; pene şi păr.
  2. Produse de origine vegetală
  - Legume şi ciuperci uscate; fructe din sud (citrice, banane etc.); fructe uscate şi castane comestibile.
  - Cafea, ceai, cacao şi produse din acestea.
  - Condimente şi mirodenii.
  - Orez cojit şi necojit.
  - Amidon, feculă, gluten.
  - Fulgi de cereale şi de cartofi, malţ şi crupe de orice fel.
  - Seminţe de bumbac, de sfeclă de zahăr.
  - Seminţe de: legume, zarzavaturi, fructe, plante medicinale, plante furajere, arbori, arbuşti şi altele asemănătoare.
  - Arahide.
  - Răşini şi extracte vegetale.
  3. Grăsimi şi uleiuri
  - Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale, comestibile sau tehnice.
  - Acizi graşi, glicerina şi ceruri.
  4. Produsele industriei alimentare
  - Zahăr, produse zaharoase şi de cofetărie, coloranţi alimentari.
  - Paste făinoase, produse de patiserie şi alte produse din cereale, în afară de produsele de panificaţie şi biscuiţi.
  - Conserve şi preparate din carne, peşte, legume şi fructe, miere, drojdie de bere, concentrate şi extracte alimentare.
  - Alcool etilic şi băuturi alcoolice, cidru, vin, bere şi sucuri de fructe.
  - Nutreţuri speciale.
  - Tutun brut şi produse din tutun, extracte şi leşii de tutun.
  5. Produse minerale
  - Sulf, pastă pentru industria ceramică, emailuri şi glazuri.
  - Azbest şi mică.
  - Produsele din distilarea cărbunelui şi ţiţeiului, cu excepţia carburanţilor şi a răşinilor minerale.
  - Vaselină şi ulei de vaselină.
  - Uleiuri grele şi gudroane minerale.
  6. Produsele industriei chimice şi ale industriilor similare
  - Produse chimice, farmaceutice şi fotografice, cu excepţia acidului sulfuric, leşiilor, produselor sintetice pentru fabricarea leşiilor, apei distilate şi amoniacale, anhidridei carbonice solide, gazelor şi hidrocarburilor comprimate sau lichefiate.
  - Răşini sintetice, mase plastice în stare lichidă sau solidă, fire artificiale sau sintetice, ţesături din fire artificiale sau sintetice şi articole de mase plastice.
  - Extracte tanante şi tinctoriale, terebentină, culori, vopsele, chituri şi cerneală tipografică, cu excepţia pămînturilor colorante brute sau prelucrate.
  - Articole de parfumerie şi cosmetică, săpunuri, luminări, creme şi unsori pentru pielărie şi parchete, dextrină, cleiuri, apreturi şi materii albuminoide.
  7. Piei brute şi prelucrate, articole de piele şi de cauciuc
  - Piei brute şi tăbăcite, confecţii şi articole din piele sau blănuri, încălţăminte.
  - Cauciuc brut sau prelucrat, articole de cauciuc, gutapercă şi ebonită, rămăşiţe de cauciuc şi gutapercă.
  8. Produse din lemn şi plută
  - Frize, pervazuri, parchete, furnire, placaje, panele, plăci celulare, plăci fibrolemnoase.
  - Produse din lemn simplu fasonate şi articole din lemn.
  - Plută şi articole din plută.
  9. Carton, hîrtie şi produse din acestea
  - Carton şi hîrtie de orice fel, în afară de hîrtia de ziar.
  - Articole din hîrtie şi carton, fibre vulcanizate, produse poligrafice.
  10. Materii şi articole textile de origine animală şi vegetală
  - Gogoşi de mătase, mătase brută şi borangic, lînă.
  - Bumbac şi fibre vegetale.
  - Fire şi aţă de lină şi de fibre vegetale, ţesături, confecţii, tricotaje şi alte articole textile.
  - Articole de mercerie şi ceaprăzărie.
  - Linoleum şi alte produse asemănătoare.
  - Pîslă, vată şi ţesături speciale.
  11. Produse din piatră, beton sau beton armat şi alte materii minerale
  - Materiale de construcţie din ipsos, din materii minerale şi vegetale, aglomerate cu lianţi.
  - Tuburi din azbociment, vată minerală, materiale termoizolatoare din materii minerale şi din turbă, articole din ipsos.
  12. Produse ceramice, sticlă şi articole din sticlă
  - Dale, plăci şi alte produse ceramice asemănătoare, smălţuite.
  - Articole ceramice din argilă, faianţă şi porţelan.
  - Dale şi plăci din sticlă, sticlă turnată în forme şi ambalaje de sticlă.
  - Articole din sticlă şi vată de sticlă.
  13. Metale, maşini şi material rulant
  - Feromangan brut, sîrmă de oţel, recipienţi şi ambalaje din oţel noi, radiatoare pentru încălzirea centrală.
  - Aparate şi maşini de gătit şi încălzit, lanţuri şi ancore, materiale de fixare din metale feroase, roţi, articole de uz casnic.
  - Metale şi aliaje neferoase, brute, în bare, foi sau vergele.
  - Sîrmă neizolată, tuburi, ţevi şi alte articole, în afară de cele denumite, din metale neferoase şi aliajele lor, monede chiar din metale preţioase.
  - Utilaje şi unelte pentru agricultură şi horticultura.
  - Maşini, aparate şi utilaje mecanice, precum şi părţile sau piesele acestora.
  - Acumulatoare şi baterii electrice, aparate de radio şi televizoare.
  - Sîrmă şi fire electrice izolate, becuri sau lămpi electrice, tuburi de iluminat, electrozi, izolatori electrici.
  - Maşini, aparate şi aparatură electrică, precum şi părţile lor.
  - Părţi şi piese de vehicule rutiere.
  14. Explozibile, produse de pirotehnie, chibrituri
  - Explozibile, arme, articole explozive, de pirotehnie pentru distracţii şi jocuri, tuburi pentru cartuşe, proiectile fără exploziv, chibrituri şi substanţe radioactive
  15. Diverse transporturi
  - Maşini, aparate şi instrumente de precizie, instrumente muzicale, jocuri, jucării, inventar sportiv, rechizite şcolare şi de birou, materiale didactice.
  - Articole din păr de animale.
  - Bijuterii, antichităţi, tablouri, obiecte de artă.
  - Articole abrazive.
  - Efecte de pat.


  Anexa 2
  TARIFE ETALON REAŞEZATE PENTRU TRANSPORTURILE DE MĂRFURI CU MIJLOACE AUTO ŞI CRITERII DE STABILIRI ŞI APLICARE A TARIFELOR
  1. Tariful pe oră şi kilometru
  Se stabileşte prin cumularea sumelor corespunzătoare celor două elemente de tarifare - timp de utilizare şi parcurs realizat - şi se aplică următoarelor categorii de transporturi executate cu mijloace auto puse la dispoziţia exclusivă a celui care le comandă:
  - transporturile din raza administrativ-teritorială a localităţilor;
  - transporturile de şantier, cele de produse de carieră, balastieră, minereuri, pămînturi şi zguri, precum şi transporturile de la exploatările şi depozitele unităţilor forestiere, atunci cînd timpul de încărcare-descărcare prevăzut în tarif permite ca autovehiculul să execute mai multe curse într-o zi de exploatare;
  - transporturile din cadrul campaniilor agricole de recoltare, cele de legume, fructe şi zarzavaturi, precum şi transporturile la care încărcarea sau descărcarea mărfii la acelaşi parcurs se face în mai multe locuri, atunci cînd cursa dus-întors durează cel mult o zi de exploatare;
  - transporturile care se execută cu o viteză comercială de cel mult 16 km pe oră, datorită naturii încărcăturii sau la cererea expresă a expeditorului;
  - oricare alte transporturi executate pe distanţe pînă la 15 km inclusiv.
                                            - lei -

  ┌──────────────────┬─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
  │ │ │Auto-│Auto-│Auto-│Auto-│Remor│
  │ │ │vehi-│cami-│cami-│bascu│ci de│
  │ Elementul de │ │cule │oane │oane │lante│3-5 t│
  │ tarifare │ │pînă │de │ de │ de │ în │
  │ │ │la │5 t │ 8 t │ 5 t │compu│
  │ │ │1,5 t│ │ │ │nerea│
  │ │ │inclu│ │ │ │auto-│
  │ │ │siv │ │ │ │tre- │
  │ │ │ │ │ │ │nului│
  ├──────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
  ├──────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │a) timpul de │ │ │ │ │ │ │
  │ utilizare (ore)│pînă la 3│ 50 │ 100 │ 120 │ 90 │ 15 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 4 │ 60 │ 120 │ 144 │ 120 │ 20 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 5 │ 70 │ 140 │ 168 │ 150 │ 25 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 6 │ 80 │ 160 │ 192 │ 180 │ 30 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 7 │ 90 │ 180 │ 216 │ 210 │ 35 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 8 │ 100 │ 200 │ 240 │ 240 │ 40 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 9 │ 112 │ 225 │ 270 │ 270 │ 45 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 10 │ 124 │ 250 │ 300 │ 300 │ 50 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 11 │ 136 │ 275 │ 330 │ 330 │ 55 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 12 │ 148 │ 300 │ 360 │ 360 │ 60 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ peste 12│12lei│25lei│30lei│30lei│5 lei│
  │ │ │/oră │/oră │/oră │/oră │/oră │
  ├──────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │b) parcursul (km) │ 0-5 │ 3 │ 5 │ 6 │ 15 │ 1 │
  │realizat în timpul├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │utilizat │ 6-10 │ 6 │ 10 │ 12 │ 30 │ 2 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 46-50 │ 30 │ 50 │ 60 │ 150 │ 10 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 96-100 │ 60 │ 100 │ 120 │ 175 │ 20 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 101-110 │ 66 │ 110 │ 132 │ 180 │ 22 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │ 191-200 │ 120 │ 200 │ 240 │ 270 │ 40 │
  │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  │ │peste 200│ │ │ │ │ │
  │ │km se │ │ │ │ │ │
  │ │adaugă │ │ │ │ │ │
  │ │pentru │ │ │ │ │ │
  │ │fiecare │ │ │ │ │ │
  │ │zonă de │ │ │ │ │ │
  │ │cîte │ │ │ │ │ │
  │ │20 km │ 12 │ 20 │ 24 │ 27 │ 4 │
  └──────────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

  Timpul de utilizare şi parcursul pe baza cărora se calculează tariful se socotesc din locul şi momentul prezentării mijlocului de transport la dispoziţia expeditorului şi pînă la eliberarea în locul iniţial de prezentare. Dacă parcursul dintre locul de terminare a ultimei curse (locul de descărcare a mărfii) şi cel în care mijlocul de transport a fost pus la dispoziţie este utilizat pentru alt expeditor, timpul şi kilometrii aferenţi acestui parcurs nu se iau în calculul tarifului aplicat primului expeditor.
  Timpul de utilizare a mijlocului de transport se rotunjeşte astfel:
  - fracţiunile mai mici de o jumătate de oră se rotunjesc la o jumătate de oră;
  - fracţiunile mai mari de o jumătate de oră se rotunjesc la o oră întreagă.
  Tarifele detaliate pentru timpul de utilizare cuprins între 3 şi 12 ore se vor stabili pe trepte de durată din jumătate în jumătate de oră.
  Cele pentru parcursul realizat în timpul de utilizare se vor stabili pe zona kilometrice de:
  - 5 km, în cazul parcursurilor de pînă la 100 km inclusiv;
  - 10 km, pentru parcursuri de la 101 la 200 km inclusiv;
  - 20 km, pentru parcursurile mai mari de 200 km.
  2. Tariful pe autovehicul-kilometru
  Acest tarif se aplică la transportul între localităţi cu mijloace auto a căror capacitate este pusă la dispoziţia exclusivă a unui expeditor pentru cursa respectivă, pe distanţe mai mari de 15 km, cu excepţia cazurilor pentru care este reglementată aplicarea altui tarif.
                                                         - lei -
  Felul mijlocului auto şi capacitatea
  Distanta de tran- sport (km) Autovehicule pînă la 1,5 t inclusiv Autocamioane de 5 t Autocamioane de 8 t Remorci de 3-5 tone în compu- nerea autotre- nului
  Solicitare
  pe un singur sens pe am- bele sen- suri pe un singur sens pe am- bele sen- suri pe un singur sens pe am- bele sen- suri pe un singur sens pe am- bele sensuri
  16-20 63 78 115 137 130 160 24 25
  21-25 73 92 125 160 149 188 27 30
  26-30 83 106 140 182 167 216 30 36
  46-50 121 162 202 274 241 330 42 55
  96-100 211 300 350 498 420 596 72 101
  101-110 223 320 383 530 458 636 75 106
  191-200 360 548 678 922 800 1100 122 183
  201-220 383 586 723 984 853 1178 130 196
  281-300 505 788 953 1326 1123 1590 170 262
  381-400 646 1044 1229 1742 1440 2084 211 344
  401-430 678 1106 1295 1842 1514 2206 219 363
  491-520 785 1330 1516 2208 1762 2628 246 437
  peste 520 km se adaugă pentru fiecare zonă de cîte 30km 36 70 74 120 82 140 9 18

  Tariful pentru mijloacele auto solicitate pe ambele sensuri se aplică luînd în considerare cea mai lungă dintre distanţele parcurse (la ducere sau întoarcere).
  Transporturile executate pentru un singur expeditor cu autotren se tarifează prin însumarea tarifului pentru autocamion cu cel pentru remorci. În cazul cînd un expeditor utilizează numai remorca din compunerea autotrenului, tarifarea se face corespunzător autocamionului de aceeaşi capacitate.
  Timpul suplimentar peste cel liber acordat, în care mijlocul auto stă la dispoziţia expeditorului în vederea încărcării-descărcării, colectării-distribuirii, recepţiei mărfurilor, întocmirii formalităţilor comerciale etc., se tarifează după tariful pe oră şi km, litera a) (pentru timpul de utilizare).
  Tariful detaliat se va stabili pe zone kilometrice de:
  - 5 km, pentru distanţe de la 16 la 100 km inclusiv;
  - 10 km, pentru distanţe de la 101 la 200 km inclusiv;
  - 20 km, pentru distanţe de la 201 la 400 km inclusiv;
  - 30 km, pentru distanţe mai mari de 400 km.
  3. Tariful pentru expediţii parţiale
  Tariful se aplică expediţiilor pentru care expeditorul nu solicită autovehicul complet, pus la dispoziţia sa exclusivă, predate în condiţii care să permită transportul colectiv prin combinarea partizilor de mărfuri preluate direct de la beneficiar, la cererea acestuia.
  Greutatea maximă admisă pe expediţia parţială est de 2 tone pentru mărfurile încadrate în clasa I, 3,5 ton pentru clasa a II-a şi 5 tone pentru clasa a III-a din nomenclatorul de încadrare a mărfurilor pentru transportul cu mijloace auto.

                                                             - lei -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Distanţa Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a
  de tari- ────────────────────────────────────────────────────────────────────
  fare (km) pînă pînă
              la 1 t pînă la 1t
            inclusiv 1,5 t 2,0 t la 1 t 1,5 t 3,5 t inclu- 1,5 t 5,0 t
                                                             siv
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    0 - 20 114 131 149 96 109 149 70 100 149
   21 - 25 122 142 162 102 116 162 73 105 162
   46 - 50 163 186 207 137 158 207 104 143 207
   96 - 100 240 270 302 207 231 302 170 215 302
  101 - 110 237 290 322 221 247 322 184 231 322
  191 - 200 400 447 493 349 387 493 300 362 493
  281 - 300 554 616 678 485 537 678 424 503 678
  381 - 400 690 770 850 602 667 850 525 625 850
  peste 400
  km se
  adaugă
  pentru
  fiecare
  zonă de
  cîte 30 km 36 42 50 31 35 50 24 33 50
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  Pentru tarifarea expediţiilor parţiale în greutate brută mai mare de 1 tonă se stabilesc trepte de greutate din 100 în 100 kg. Greutăţile intermediare se rotunjesc în plus.
  4. Tariful de coletărie auto în trafic interurban
  Prin expediţie de coletărie în trafic interurban se înţelege partida de mărfuri predată la transport în condiţii care să permită efectuarea transportului colectiv, avînd greutatea cuprinsă între 12 şi 2500 kg inclusiv.
  Tariful se aplică expediţiilor predate şi eliberate exclusiv prin magaziile unităţilor de transporturi auto.

  ───────────────────────────────────────────
    Distanţa Tarif
      (km) (lei/10 kg)
  ───────────────────────────────────────────
    pînă la 30 0,77
  ───────────────────────────────────────────
     36 - 40 0,84
  ───────────────────────────────────────────
     46 - 50 0,91
  ───────────────────────────────────────────
     96 - 100 1,26
  ───────────────────────────────────────────
    191 - 200 1,98
  ───────────────────────────────────────────
    281 - 300 2,69
  ───────────────────────────────────────────
    381 - 400 3,40
  ───────────────────────────────────────────
  peste 400 km se adaugă
  pentru fiecare zonă
  de 30 km 0,23
  ───────────────────────────────────────────

  Tariful detaliat se va stabili pe zone kilometrice de:
  - 5 km, pentru distanţele cuprinse între 31 şi 100 km inclusiv;
  - 10 km, pentru distanţele de la 101 la 200 km inclusiv;
  - 20 km, pentru distanţele de la 201 la 400 km inclusiv;
  - 30 km, pentru distanţele mai mari de 400 km.
  Greutatea brută a expediţiei se rotunjeşte în plus astfel:
  - la 10 kg, pentru expediţiile în greutăţi cuprinse între 12 şi 100 kg inclusiv;
  - la 20 kg, pentru expediţiile în greutăţi cuprinse între 101 şi 500 kg;
  - la 50 kg, pentru expediţiile în greutate de la 501 la 1000 kg inclusiv;
  - la 100 kg, pentru expediţiile mai mari de 1000 kg.
  5. Tariful de mesagerii în trafic interurban
  Tariful de mesagerii se aplică expediţiilor de la 12 la 1000 kg inclusiv, prezentate în condiţii care să permită efectuarea transportului colectiv, pe care beneficiarii le predau şi le preiau la magaziile unităţilor auto sau în punctele fixe situate pe traseele deservite de curse regulate de mesagerii sau de autobuze şi pentru care se solicită transportul cu asemenea curse.

  ───────────────────────────────────────────
    Distanţa Tarif
      (km) (lei/10 kg)
  ───────────────────────────────────────────
    pînă la 30 1,50
  ───────────────────────────────────────────
      31-60 2,00
  ───────────────────────────────────────────
      61-90 3,00
  ───────────────────────────────────────────
      91-120 4,00
  ───────────────────────────────────────────
     121-150 5,00
  ───────────────────────────────────────────
     151-180 6,00
  ───────────────────────────────────────────
     181-210 7,00
  ───────────────────────────────────────────
     211-240 8,00
  ───────────────────────────────────────────
     241-300 10,00
  ───────────────────────────────────────────
    peste 300 12,00
  ───────────────────────────────────────────

  Transportul de legume şi fructe, ca mesagerii, efectuat prin cursele auto de călători sau mixte (căi şi mărfuri) se tarifează astfel:

  ───────────────────────────────────────────
    Distanţa Tarif
      (km) (lei/10 kg)
  ───────────────────────────────────────────
      1-60 1,50
  ───────────────────────────────────────────
     61-120 3,00
  ───────────────────────────────────────────
     peste 120 4,50
  ───────────────────────────────────────────

  La tarifarea expediţiilor de mesagerii, rotunjirile de greutate se fac în plus din 10 în 10 kg.
  6. Tariful auto-local
  Tariful auto-local se aplică în relaţiile dintre unităţile de expediţie (C.F. sau auto) şi beneficiari, pentru transportul coletăriei predate sau sosite şi al membrilor ce se încarcă sau se descarcă în vagoane complete, între magazia sau staţia de cale ferată şi depozitele beneficiarilor, situate în perimetrul localităţii.

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Categoria Tarif coletărie Tarif vagoane complete
  localităţii (lei/100 kg) (lei/tonă)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                             Minimum 5 lei pe expediţie
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      A 1,50 12
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      B 2,00 14
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      C 2,50 16
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  municipiul Bucureşti minimum 10 lei pe expediţie
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  zona I 3,00 12
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  zona II 5,00 16
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  La tarifarea expediţiilor de coletărie, rotunjirile de greutate se fac în plus din 100 în 100 kg, iar la tarifarea expediţiilor de vagoane complete rotunjirile se fac în plus din tonă în tonă.
  7. Tariful pentru taxicamioane
  Transporturile efectuate cu taxicamioane de 2,5-3 tone capacitate, înzestrate cu aparate de taxat, se tarifează cu:
  - 5 lei pentru începutul cursei;
  - 1 leu pentru fiecare 300 m parcurşi;
  - 20 lei ora de staţionare.
  În cazul cînd autocamioanele staţiilor de taxi-camioane nu au aparat de taxat, transporturile respective se tarifează conform tarifului pe oră şi km.
  8. Criterii de stabilire şi aplicare a tarifelor
  a) Expeditorul căruia i se pune la dispoziţie un mijloc auto la tariful pe oră şi km sau la cel pe autovehicul-km are dreptul la transportul gratuit al unui însoţitor. La transporturile locale de colectare-distribuire şi la cele executate la şi de la linia publică, unitatea care comandă autovehiculul are dreptul la transportul gratuit al cîte unui însoţitor pentru fiecare tonă capacitate. Transportul persoanelor în plus se tarifează pe bază de bilet de călătorie cu autocamioane.
  Pentru transporturile de muncitori în grup la şi de la locul de muncă, executate la cererea întreprinderilor cu autocamioane, se aplică tariful pe bază de bilet cu autocamioane, redus cu pînă la 60%, tarifarea făcîndu-se în toate cazurile, pentru ambele sensuri ale cursei, la capacitatea nominală a autovehiculului utilizat.
  b) Pentru transporturile de material lemnos şi de produse de carieră şi balastieră, executate în zonele forestiere cu mijloace auto, se poate aplica la tariful pe oră şi km şi la cel pe autovehicul-km un spor de pînă la 30%.
  În limita acestui spor, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor împreună cu Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţii vor stabili anual sporuri diferenţiate pe zone forestiere în funcţie de condiţiile locale de transport.
  c) Pentru transportul mărfurilor cu autovehicule special amenajate (autocisterne, autoizoterme, autofrigorifice, automacarale şi altele asemănătoare) se aplică, faţă de tarifele normale, un spor de pînă la 15%.
  d) Pentru transportul mărfurilor explozibile care impune reducerea vitezei sau alte măsuri de siguranţă se aplică tariful pe oră şi km sau tariful pe avtovehicul-km, majorate cu pînă la 15%.
  e) Pentru transportul mărfurilor negabaritice aplică tariful pe oră şi km sau tariful pe autovehicul-km, majorate cu pînă la 50%.
  f) Transportul interurban la care parcursul efectuat la dispoziţia beneficiarului depăşeşte 300 km pe cursă şi la care se solicită regim rapid de transport, prin realizarea unui parcurs mediu mai mare de 300 km în 24 de ore (exclusiv durata efectivă a operaţiunilor legate de încărcarea-descărcarea şi preluarea-predarea mărfii), se tarifează la tariful pe autovehicul-km, majorat cu pînă la 50%.
  g) Tarifele pentru transportul mărfurilor cu mijloace auto se stabilesc prin corelare cu tarifele etalon pe tipuri şi capacităţi de mijloace, zone kilometrice, trepte de greutate sau feluri de marfă.
  h) La tarifele în care elementul de tarifare este cantitatea transportată, greutatea care se ia în considerare este cea brută, inclusiv ambalajul mărfii.
  i) Pentru transporturile efectuate în şantierele construcţii-montaj, cu mijloace auto, ale materialelor specifice activităţii acestora, confirmarea timpului tarifabil, la aplicarea tarifului pe oră şi km, se va face comparînd prestaţia realizată (curse sau tone) cu prestaţia orară normată. În acest sens, Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor împreună cu Ministerul Construcţiilor Industriale vor elabora şi pune în aplicare, odată cu tarifele reaşezate, norme de prestaţii orare în funcţie de capacitatea şi tipul autovehiculului, modul de încărcare-descărcare (mecanizat sau manual), distanţă, categorie de drum etc.
  În cazul transporturilor de mai sus, la care, din vina unităţii de transport, se execută o prestaţie inferioară normei corespunzătoare condiţiilor de exploatare, timpul de utilizare a autovehiculului va fi con fin în raport cu gradul de realizare a normei.
  j) Pentru transporturile între localităţi tarifele aplică la distanţa tarifară, stabilită în funcţie de drumul cel mai bun şi mai scurt. La transporturile pentru care nu sînt stabilite distanţe tarifare, la cele efectuate la solicitarea beneficiarului pe o altă rută, precum şi cazul transporturilor executate la tariful pe oră şi km, se ia în calcul parcursul efectiv, determinat pe baza indicatoarelor kilometrice rutiere sau, în lipsa acestora, a datelor înregistrate de aparatele de bord ale autovehiculelor.
  Durata transportului şi a operaţiunilor legate de efectuarea acestuia se stabilesc pe baza înregistrărilor în diagramele tahograf, corelate cu datele înscrise în documentele de transport.
  k) Încadrarea localităţilor pe categorii tarifare şi a municipiului Bucureşti pe zone tarifare se stabileste de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor.
  l) În cazul transporturilor la care se aplică tarifele pe oră şi km sau pe autovehicul-km, executate, din vina unităţii auto, cu mijloace de transport de capacitate mai mică decît cea convenită cu expeditorul, unitatea de transport va suporta diferenţa de tarif.
  m) Pentru transportul rutier al coletăriei feroviare între staţiile de concentrare şi localităţile din raza staţiilor închise pentru acest trafic se va aplica tariful coletărie auto interurbană, cu un spor de pînă la 50%.
  n) Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor va putea majoră limitele de greutate prevăzute pentru expediţiile parţiale, de coletărie şi mesagerie, în raport cu nevoile de exploatare.
  PRESTĂRI DE SERVICII

  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Denumirea grupei, subgrupei crt. Unitatea Tarife
  crt. sau serviciului de măsură fixe
                                                                      - în lei -
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                      I. TRANSPORTURI ÎN TRAFIC INTERN
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              A. Pe calea ferată
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                  b) mărfuri
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Expediţii în vagoane complete în greutate de 25 tone:
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - cărbuni de pămînt, la distanţa 261-280 km tona 32,93
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - minereuri de fier brute sau concentrate de metale
      neferoase brute, la distanţa 401-430 km tona 46,62
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - lemne de foc, la distanţa 221-240 km tona 24,28
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - produse de carieră şi balastieră, exclusiv nisipul şi
      piatra pentru scopuri industriale, mozaic şi ornamente,
      la distanţa 161-170 km tona 23,01
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - cherestea, la distanţa 221-240 km tona 31,83
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - ciment, în vagoane cu descărcare pneumatică,
      la distanţa 221-240 km tona 44,16
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - îngrăşăminte, exclusiv cele naturale, la distanta 341-360 km tona 49,03
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - uleiuri vegetale, în vagoane-cisternă, la distanţa 301-320 km tona 55,35
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - grîu, porumb boabe, la distanţa 181-190 km tona 30,56
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - zahăr, la distanţa 321-340 km tona 59,50
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - cartofi, în afară de cei timpurii, la distanţa 341-360 km tona 49,03
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  3. Expediţii în vagoane complete în greutate de 10 tone:
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - ţesături, confecţii textile şi piele, încălţăminte,
      la distanţa 341-360 km tona 98,18
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - paste făinoase, la distanţa 261-280 km tona 80,24
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    - făină de grîu şi porumb, la distanţa 101-110 km tona 34,02
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  4. Transporturi de coletărie în greutate de 100 kg, la
     distanţa 101-110 km. kg 0,13
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                B. Cu mijloace auto
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                   b) mărfuri
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
          Transporturi de mărfuri cu autocamioane, autobasculante şi remorci
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  6. Tarif pe oră şi kilometru transportul efectuat pe o durată de
     utilizare de 8 ore şi cu un parcurs de 100 km, realizat
     în acest timp cu:
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - autocamioane de 5 tone ora 25,00
                                                                    km 1,00
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      - autobasculante de 5 tone ora 30,00
                                                                    km 1,75
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  7. Tarif pe autovehicul-kilometru transportul efectuat la
     distanţa de 100 km cu autocamion de 8 tone, folosit:
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     - pe un singur sens autovehicul-
                                                               kilometru 4,20
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     - pe ambele sensuri autovehicul-
                                                               kilometru 2,98
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 4
  LISTA transporturilor executate în condiţii şi cu mijloace speciale şi a operaţiunilor auxiliare şi adiacente transporturilor pentru care reaşezarea tarifelor se efectuează de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
  I. TRANSPORTURI EXECUTATE ÎN CONDIŢII ŞI CU MIJLOACE SPECIALE
  1. Calea ferată
  - transportul în stare goală, în vederea încărcării sau după descărcare, al vagoanelor ce nu aparţin căilor ferate;
  - transportul vehiculelor feroviare aparţinînd căilor ferate sau beneficiarilor de transporturi, care circulă pe roţi proprii şi care nu sînt destinate transporturilor de marfă;
  - transportul mărfurilor pe liniile C.F.R., cu mijloace de transport care nu aparţin căilor ferate;
  - transportul mărfurilor în trenuri speciale de marfă care circulă în condiţiile cerute de beneficiari;
  - transportul mărfurilor pe linii de interes local, pe linii de ecartament diferit, al mărfurilor indivizibile care utilizează mai multe vagoane;
  - alte transporturi asemănătoare.
  2. Auto
  - transportul cu remorci trailer;
  - transporturi cu autoremorchere Tatra 141 de 185 CP;
  - transporturi de minereu executate cu autobasculante de cel puţin 10 tone capacitate, pentru flotaţia centrală din Baia Mare;
  - alte transporturi asemănătoare.
  II. OPERAŢIUNI AUXILIARE ŞI ADIACENTE TRANSPORTURILOR
  1. Calea ferată
  - utilizarea conteinerelor şi transconteinerelor;
  - reţinerea şi utilizarea prelatelor;
  - încălzirea vagoanelor-cisternă;
  - parcursul locomotivei cerute pentru încălzire
  - manevra;
  - însoţirea cu personal C.F.R. a vagoanelor speciale;
  - spălarea şi dezinfectarea;
  - utilizarea macaralelor;
  - transpunerea osiilor montate;
  - transbordarea transconteinerelor;
  - închirierea bunurilor C.F.R., afişaj şi reclame
  - alte operaţiuni sau prestaţii asemănătoare.
  2. Auto
  - dislocarea mijloacelor auto;
  - operaţiuni de expediţie la predări, sosiri şi în parcurs;
  - dezinfectare, dezinsectizare, spălare, curaţirea mijloacelor auto;
  - asigurarea încărcăturii autovehiculelor din parcul intern prin staţiile de colectare şi expediere a mărfurilor ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor;
  - alte operaţiuni sau prestaţii asemănătoare.


  Anexa 5
  ACTE NORMATIVE ŞI DISPOZIŢII DIN ACTELE NORMATIVE CARE SE ABROGA
  1. Hotarîrea Consiliului de Miniştri nr. 972/1957 privind reducerea tarifului de transport pe căile ferate pentru prefabricate din beton.
  2. Hotarîrea Consiliului de Miniştri nr. 695/1959 privind reducerea taxelor de transport pe calea ferată pentru produsele de marmură.
  3. Hotarîrea Consiliului de Miniştri nr. 81/1960 privind aprobarea tarifului republican pentru transporturile de mărfuri cu autovehicule.
  4. Hotarîrea Consiliului de Miniştri nr. 158/1961 pentru modificarea anexei nr. 9 la Hotarîrea Consiliului de Miniştri nr. 81/1960 privind aprobarea tarifului republican pentru transportul mărfurilor cu autovehicule.
  5. Hotarîrea Consiliului de Miniştri nr. 57/1968 privind stabilirea tarifului pentru transportul pe C.F.R. al materialului lemnos destinat fabricării plăcilor aglomerate din lemn şi a plăcilor fibrolemnoase.
  6. Hotarîrea Consiliului de Miniştri nr. 1598/1969 privind plata transporturilor efectuate de cooperativele agricole de producţie cu autocamioanele din parc propriu.
  7. Din "Tariful local de bagaje şi mesagerii", aprobat prin Hotarîrea Consiliului de Miniştri nr. 622/1951, art. 10 pct. 2, taxele de mesagerii din tabelul 1, coloanele A şi B, tabelul 8 şi tabelul 9.
  8. Tariful prevăzut în anexa nr. 5 la "Tariful pentru transporturile de călători, bagaje şi mesagerii efectuate cu autobuzele", aprobat prin Hotarîrea Consiliului de Miniştri nr. 548/1961.
  9. Din catalogul nr. 94 - TR 5 "Tariful local de mărfuri C.F.R.", cuprinse în lista anexă nr. 1 la Hotarîrea Consiliului de Miniştri nr. 1279/1962:
  - partea I "Dispoziţii tarifare": art. 1; art. 2 - pct. 5 ultimul alineat, pct. 12; art. 4 - pct. 2, 3, 4 ultima frază; art. 5 - pct. 5 alin. c), pct. 13; art. 8 - pct. 4; art. 9-13; art. 14 - pct. 1, 2, 3, 4, 5, art. 15 - pct. 3, 4, 5; art. 16-18; art. 19 - pct. 10 ultimul alineat, pct. 18 ultimul alineat, pct. 22, 23, art. 21 - pct. 8, 9, 10; art. 22 - pct. 4 ultimul alineat, art. 23 - pct. 4, 6; art. 24 - pct. 2, 3, 4, 5; art. 25-27, art. 28 - pct. 4: art. 30 - pct. 3, 6, art. 31 - pct. 4, 5, 12 alin. 1; art. 32; art. 33 - pct. 4;
  - partea a II-a "Indexul alfabetic al mărfurilor";
  - partea a III-a "Nomenclatura mărfurilor";
  - partea a IV-a "Tabele tarifare";
  - partea a V-a "Taxe pentru utilizarea bunurilor C.F.R. şi pentru prestaţii de serviciu. Taxe pentru afişaj şi reclame în staţiile şi vagoanele C.F.R.".
  10. Din catalogul nr. 95 - TR 6 "Tariful republican pentru transportul de mărfuri cu autovehicule" cuprins în lista anexă nr. 1 la Hotarîrea Consiliului de Miniştri nr. 1279/1962, cu excepţia punctelor: 4, 6 alin. 1, 12, 40, 43, 44, din capitolul II.
  11. Prevederile art. 2, art. 3 şi anexa nr. 3 la Hotarîrea Consiliului de Miniştri nr. 508/1971 privind stabilirea tarifelor pentru portul mărfurilor în cabotaj pe Dunăre şi pe alte căi navigabile interioare ale R.S.R., precum şi pentru transportul unor mărfuri pe calea ferată între porturile dunărene.
  -------