ORDONANTA nr. 51 din 28 august 1997
privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 30 august 1997  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă se aplică operaţiunilor de leasing în care o parte, denumita locator, se angajează la indicaţia unei alte părţi, denumita utilizator, sa cumpere de la un terţ şi sa confere folosinţă şi posesia unui bun mobil sau imobil, în scopul exploatării sale comerciale sau pentru consumul final.
  Operaţiunile de leasing au ca obiect:
  a) utilizarea echipamentului industrial;
  b) utilizarea bunurilor imobile cu destinaţie comercială sau industriala, achiziţionate sau construite de o societate de leasing, denumita în continuare societate imobiliară pentru comerţ şi industrie - SICOMI;
  c) utilizarea fondului de comerţ sau a unuia din elementele sale necorporale;
  d) utilizarea bunurilor de folosinţă îndelungată şi a imobilelor cu destinaţie de locuinta, pentru persoanele fizice, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia consumatorului.
  Nu pot fi utilizate în sistem de leasing:
  a) bunurile ce fac obiectul unei concesiuni;
  b) înregistrările pe banda audio şi video, piesele de teatru, manuscrisele şi brevetele.


  Articolul 2

  Pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing, orice persoană fizica sau juridică poate formula unei societăţi de leasing o ofertă ferma, însoţită de lista de bunuri pe care intenţionează să le utilizeze, precum şi de acte din care să rezulte situaţia sa financiară.


  Articolul 3

  În scopul finalizarii unei operaţiuni de leasing, utilizatorul are dreptul de a-şi alege furnizorul, cu excepţia cazului în care societatea de leasing are şi calitatea de furnizor, precum şi societatea care va asigura bunul, cu acordul societăţii de leasing.


  Capitolul 2 Obligaţiile părţilor în cadrul unei operaţiuni de leasing


  Articolul 4

  Societatea de leasing, în calitate de locator, este obligată:
  a) să asigure utilizatorului posibilitatea de a negocia cu un furnizor de bunuri contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect bunul care urmează a fi utilizat, afară de cazul în care societatea de leasing are şi calitatea de furnizor;
  b) sa încheie un contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul desemnat de utilizator, în condiţiile expres formulate de către acesta;
  c) sa încheie un contract de leasing cu utilizatorul şi sa confere acestuia, în temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivând din contractul de vânzare-cumpărare, cu excepţia dreptului de dispoziţie;
  d) sa confere utilizatorului un drept de folosinţă asupra bunului achiziţionat;
  e) să respecte, la expirarea contractului de leasing, dreptul de opţiune al utilizatorului, ce consta în posibilitatea de a solicita achiziţionarea bunului, restituirea acestuia sau prelungirea contractului de leasing;
  f) sa garanteze pe utilizator de evicţiune din partea oricărei persoane fizice sau juridice, care ar pretinde un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului utilizat în sistem de leasing.


  Articolul 5

  Utilizatorul se obliga:
  a) sa primească bunul la termenul stipulat în contractul de vânzare-cumpărare şi în contractul de leasing;
  b) sa nu încheie un contract de sublocatie privind bunul care i-a fost încredinţat, fără acordul societăţii de leasing;
  c) să efectueze plăţile cu titlu de redeventa, în cuantumul valoric stabilit şi la datele fixate în contractul de leasing; redeventa plătită va fi calculată ţinând seama de o marja de profit şi de amortizarea integrală a bunului sau cel puţin a unei părţi din valoarea de intrare a acestuia; în acest caz, regimul de amortizare va fi stabilit de părţi de comun acord, în funcţie de natura bunului şi valoarea sa de intrare, în conformitate cu Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare;
  d) sa suporte cheltuielile de întreţinere şi sa plătească primele de asigurare în legătură cu bunul utilizat;
  e) să îşi asume toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a bunului utilizat, prin fapta proprie sau a prepuşilor săi, ori din cauze fortuite, şi sa continue plăţile cu titlu de redeventa până la achitarea integrală a valorii contractului de leasing;
  f) sa apere în raporturile cu terţe persoane dreptul de proprietate al societăţii de leasing asupra bunului ce face obiectul utilizării, în baza unui mandat conferit prin contractul de leasing.


  Articolul 6

  În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul îşi exprima intenţia de a cumpara bunul, societatea de leasing trebuie să aibă în vedere vărsămintele efectuate anterior cu titlu de redeventa, precum şi valoarea reziduala a bunului, dacă în contract s-a prevăzut un termen de utilizare ce corespunde amortizarii integrale.


  Articolul 7

  Dreptul de opţiune constând în achiziţia bunului, conform art. 4 lit. e) din prezenta ordonanţă, se poate exercita şi până la expirarea contractului de leasing, dacă utilizatorul formulează o ofertă ferma şi irevocabilă de cumpărare.


  Articolul 8

  Drepturile reale ale locatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului sindic, în situaţia în care utilizatorul se afla în reorganizare sau lichidare judiciară, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 64/1995, cu modificările ulterioare.
  Dispoziţiile alineatului precedent se aplică şi lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările ulterioare, dacă utilizatorul se afla în dizolvare şi lichidare.


  Capitolul 3 Răspunderea părţilor


  Articolul 9

  În cazul în care utilizatorul refuza sa primească bunul la termenul stipulat în contractul de vânzare-cumpărare sau în situaţia în care se afla în stare de lichidare judiciară, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing cu daune-interese.
  Societatea de leasing nu răspunde pentru cazul în care bunul ce face obiectul contractului de leasing nu este livrat utilizatorului.


  Articolul 10

  Cu excepţia unei prevederi contrare, în cazul în care utilizatorul nu îşi executa obligaţia de plată a redeventei, societatea de leasing are dreptul de a rezilia contractul de leasing, cu obligaţia utilizatorului la restituirea bunului şi la plata ratelor scadente şi nerambursate, cu daune-interese. Daunele-interese cuprind cuantumul valoric al redeventei care a rămas de plătit până la expirarea contractului de leasing.


  Articolul 11

  Nerespectarea dreptului de opţiune al utilizatorului obliga societatea de leasing la plata de daune, care vor fi egale cu valoarea reziduala a bunului, dacă a fost amortizat integral, sau cu valoarea sa de circulaţie, calculată la data expirării contractului de leasing.


  Articolul 12

  În cazul vânzării bunurilor ce fac obiectul contractului de leasing, până la expirarea termenului contractual, cumpărătorul este legat de aceleaşi obligaţii ca şi vânzătorul, ce rămâne garant al îndeplinirii acestor obligaţii faţă de utilizator.


  Articolul 13

  Din momentul încheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi reintrarea în posesie, societatea de leasing, în calitate de locator, este exonerată de orice răspundere faţă de terţi, pentru prejudiciile provocate de bunurile ce fac obiectul folosinţei şi posesiei la utilizator.


  Capitolul 4 Societăţi de leasing


  Articolul 14

  Activitatea de leasing este autorizata de către Ministerul Finanţelor pentru societăţi comerciale, înfiinţate potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.
  Sunt autorizate să efectueze operaţiuni de leasing:
  a) societăţile comerciale care au ca obiect de activitate leasing-ul echipamentului industrial, al bunurilor de folosinţă îndelungată şi al imobilelor cu destinaţie comercială sau industriala, al imobilelor cu destinaţie de locuinta ori leasing-ul fondului de comerţ sau al unuia dintre elementele sale corporale, denumite societăţi de leasing generale;
  b) societăţile comerciale înfiinţate de către societăţi producătoare de echipament industrial sau bunuri industriale cu destinaţie finala, fără a consuma substanţa lor, denumite societăţi integrate;
  c) societăţile comerciale care au ca obiect de activitate achiziţia sau construcţia de imobile cu destinaţie comercială sau industriala, cu scopul utilizării sau vânzării lor, denumite societăţi imobiliare pentru comerţ şi industrie - SICOMI.


  Articolul 15

  În cadrul Ministerului Finanţelor se înfiinţează Oficiul pentru operaţiuni de leasing, la care societăţile de leasing sunt obligate să se înregistreze în termen de 15 zile de la data la care au obţinut certificatul de înmatriculare.


  Articolul 16

  Societăţile de leasing vor transmite anual Oficiului pentru operaţiuni de leasing o copie a bilanţului financiar-contabil şi a contului de profit şi pierderi.


  Articolul 17

  La sfârşitul fiecărui an financiar-contabil societăţile de leasing vor fi obligate sa constituie din beneficiile realizate un fond de rezerva care să reprezinte cel puţin 10% din capitalul lor social.


  Capitolul 5 Contravenţii şi sancţiuni


  Articolul 18

  În cazul nerespectării dispoziţiilor prevăzute la art. 14, societatea de leasing responsabilă nu va mai avea dreptul să efectueze operaţiuni de leasing până la obţinerea avizului Ministerului Finanţelor şi va fi obligată la plata unei amenzi reprezentând cel puţin 10% din valoarea contractelor perfectate.
  Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alineatul precedent se fac de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
  Împotriva procesului-verbal de constatare, societatea de leasing afectată se poate adresa cu plângere la instanţa în raza căreia s-a săvârşit contravenţia, conform legii.


  Capitolul 6 Publicitatea operaţiunilor de leasing în materie mobiliară şi imobiliară


  Articolul 19

  Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile, vor fi înscrise în Carte funciară - partea a III-a, din registrul cadastral de publicitate imobiliară de la biroul judecătoriei în a carei raza teritorială de activitate este situat bunul respectiv.
  În cazul în care intervin schimbări în ceea ce priveşte sediul utilizatorului sau al locatorului, ori schimbări cu privire la situaţia juridică reală a bunului, societatea de leasing şi utilizatorul trebuie să procedeze la rectificare în Cartea funciară şi la Oficiul Registrului comerţului.
  Dacă formalităţile de publicitate prevăzute la alin. 1 şi 2 nu au fost îndeplinite, societatea de leasing nu poate opune creditorilor săi contractul încheiat cu utilizatorul.


  Articolul 20

  Dispoziţiile prevăzute la art. 19 se aplică în mod corespunzător şi contractelor de leasing care au ca obiect bunuri mobile. În acest caz, la judecătoria în raza căruia îşi are sediul principal (real) societatea de leasing, se va deschide un registru special pentru înscrierea contractelor de leasing având ca obiect bunuri mobile. De asemenea, utilizatorul are obligaţia de a inscriptiona bunul, în care va include elementele de identificare ale societăţii de leasing, inclusiv dreptul de proprietate.


  Capitolul 7 Dispoziţii speciale


  Articolul 21

  Societăţile comerciale care efectuează operaţiuni de leasing, precum şi societăţile comerciale care utilizează bunuri mobile sau imobile în sistem de leasing sunt obligate sa înscrie în evidentele lor contabile următoarele date:
  a) valoarea bunurilor la momentul semnării contractului;
  b) suma totală a ratelor aferente contractului într-un an fiscal, inclusiv cuantumul lor indexat, dacă părţile au prevăzut în contract reevaluarea periodică a ratelor;
  c) plata amortismentelor; plata acestora se înscrie numai la utilizator;
  d) evaluarea la data închiderii bilanţului contabil a ratelor rămase de rambursat.
  Operaţiunile vor fi evidentiate în mod distinct, după natura bunului închiriat.


  Capitolul 8 Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 22

  Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică şi în situaţia în care o persoană juridică îşi vinde echipamentul industrial unei societăţi de leasing, pentru a-l utiliza în sistem de leasing, cu obligaţia de răscumpărare.


  Articolul 23

  Echipamentul industrial sau construcţiile pot fi utilizate în sistem de leasing de către mai multe societăţi comerciale, dacă între acestea s-a încheiat un contract în scopul realizării unei investiţii sau al folosinţei lor comune.


  Articolul 24

  Societăţile imobiliare pentru comerţ şi industrie - SICOMI care perfectează un contract de leasing având ca obiect utilizarea unei construcţii sau realizarea şi utilizarea unei construcţii, pot conveni următoarele:
  a) acordarea dreptului de folosinţă sau achiziţia terenului pe care se efectuează lucrarea de către antreprenor;
  b) achiziţia irevocabilă a construcţiei de către utilizator la expirarea contractului de leasing.


  Articolul 25

  Bunurile mobile care sunt importate în scopul utilizării în sistem de leasing se încadrează în regimul bunurilor admise temporar la import, fără plata taxelor vamale.
  În cazul achiziţionării bunurilor importate în sistem de leasing, conform termenului convenit de părţi, în baza contractului de leasing, cumpărătorul este obligat sa achite taxa vamală calculată la valoarea bunului din momentul vânzării, în baza declaraţiei vamale de import definitiv.
  În cazul în care, la expirarea contractului de leasing, utilizatorul nu şi-a exercitat dreptul de opţiune privind prelungirea contractului sau achiziţia bunului, iar bunul nu a fost restituit, autorităţile vamale vor incasa taxele vamale aferente valorii iniţiale a bunului în valută, transformata în lei, la cursul de schimb în vigoare la data constatării.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul reformei,
  Ulm Spineanu
  Preşedintele Agenţiei
  Naţionale pentru Privatizare,
  Valentin M. Ionescu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  ------------