INSTRUCŢIUNI nr. 108 din 17 octombrie 2002
de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala
EMITENT
 • OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 15 noiembrie 2002  În temeiul art. I pct. 6 şi al art. II din Legea nr. 437/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002,
  Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci emite următoarele instrucţiuni:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Profesia de consilier în proprietate industriala se exercită în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala, aprobată şi modificată prin Legea nr. 437/2002 şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 17 octombrie 2002.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentelor instrucţiuni prin următorii termeni se înţelege:
  a) lege - Legea nr. 437/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala;
  b) ordonanţa - Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala, republicată;
  c) OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
  d) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala;
  e) consilier - consilierul în proprietate industriala;
  f) Camera - Camera Naţionala a Consilierilor în Proprietate Industriala din România;
  g) Registru - Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala;
  h) examen - examenul de atestare în profesia de consilier în proprietate industriala;
  i) obiect - obiectul dreptului de proprietate industriala;
  j) registratura - Registratura generală a OSIM;
  k) cerere - cererea de înscriere la examenul de atestare în profesia de consilier în proprietate industriala;
  l) Comisie - comisia de examen;
  m) asistenţi în proprietate industriala - persoane care desfăşoară practica în domeniul proprietăţii industriale;
  n) tutori în domeniul proprietăţii industriale - consilieri cu vechime de minimum 5 ani, stabiliţi de Camera pentru îndrumarea în practica în domeniul proprietăţii industriale.


  Articolul 3

  Principalele atribuţii ale consilierului în exercitarea profesiei sale sunt:
  a) acordarea de asistenţa de specialitate şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, în toate procedurile în faţa OSIM;
  b) acordarea de asistenţa de specialitate în cazul încheierii de acte de transmitere a drepturilor de proprietate industriala;
  c) acordarea de asistenţa de specialitate în protecţia informaţiilor în interiorul firmelor;
  d) acordarea de asistenţa de specialitate în supravegherea pieţei în ceea ce priveşte încălcarea drepturilor dobândite de client prin titlurile de protecţie acordate de OSIM;
  e) acordarea de asistenţa de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, interesate faţă de terţi (birouri ale notarului public, organe vamale etc.);
  f) reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti a solicitanţilor, titularilor de drepturi sau a persoanelor interesate numai în cazul în care consilierul are calitatea de consilier juridic sau de avocat;
  g) acordarea de asistenţa de specialitate în procedura de acordare a unei licenţe obligatorii;
  h) acordarea de asistenţa de specialitate în probleme referitoare la exploatarea brevetelor, precum şi a drepturilor patrimoniale cuvenite inventatorilor.


  Articolul 4

  În scopul reprezentării şi ocrotirii intereselor consilierilor atât la nivel naţional, cat şi internaţional, în temeiul art. 3 din ordonanţa, funcţionează Camera.


  Articolul 5

  Profesia de consilier poate fi exercitată numai de către persoana fizica înscrisă în Registru şi care este membra a Camerei.


  Capitolul 2 Dobândirea calităţii de consilier


  Articolul 6

  Dobândirea calităţii de consilier are loc în urma sustinerii şi promovării unui examen la care pot participa persoanele fizice care fac dovada îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute la art. 5 din ordonanţa.


  Articolul 7

  (1) În vederea înscrierii la examen candidatul va depune o cerere:
  a) direct la registratura; sau
  b) prin posta - recomandată cu confirmare de primire.
  (2) În ambele situaţii cererea trebuie să fie înregistrată la OSIM cel mai târziu cu 10 zile înainte de data sustinerii examenului, OSIM confirmand primirea cererii.


  Articolul 8

  (1) Cererea trebuie redactată în limba română şi va cuprinde:
  a) numele, prenumele, domiciliul şi cetăţenia;
  b) solicitarea expresă de înscriere la examen;
  c) obiectul şi, după caz, domeniul tehnic de specialitate pentru care se solicita înscrierea la examen.
  (2) Cererea de înscriere la examen, care se face pe formular tip emis de OSIM, şi actele prevăzute la art. 9 se depun împreună, cel târziu cu 10 zile înaintea datei examenului.


  Articolul 9

  (1) Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
  a) curriculum vitae;
  b) copie legalizată a certificatului de naştere;
  c) copie legalizată a diplomei de absolvire a unui institut sau universităţi de învăţământ superior, cu menţionarea specializării tehnice, ştiinţifice sau juridice;
  d) cazier judiciar; pentru înscrierea la examen se poate admite dovada solicitării cazierului sub rezerva ca până la înregistrarea în Registru acesta să fie depus la dosar;
  e) o copie a carnetului de muncă sau o adeverinta eliberata de societatea ori unitatea în care candidatul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea, din care să rezulte o vechime de minimum 3 ani în domeniul profesiei de baza; adeverinta care atesta practica de 3 ani în domeniul proprietăţii industriale este eliberata sau vizata de Camera. Modul de desfăşurare a practicii se stabileşte de Camera, cu acordul OSIM;
  f) dovada de plată a taxei de examinare, în funcţie de numărul de obiecte de proprietate industriala la care candidatul s-a înscris.
  (2) Perioadele de 3 ani privind practica în domeniul profesional de baza şi în domeniul proprietăţii industriale, prevăzute la art. 5 lit. e) din ordonanţa, pot fi parţial sau total suprapuse, dacă în timpul activităţii în domeniul profesional de baza candidatul a avut şi activitate practica în domeniul proprietăţii industriale.
  (3) În cazul persoanelor la care se referă art. 6 din ordonanţa va fi suficienta numai prezentarea actelor prevăzute la art. 5 lit. a)-f) din acelaşi act normativ, fără a fi necesară susţinerea examenului pentru obiectul de proprietate industriala în care şi-au desfăşurat activitatea.


  Articolul 10

  (1) Candidaţii la examen pot sa opteze pentru susţinerea examenului la unul sau mai multe obiecte, cu respectarea prevederilor art. 8 lit. c) şi ale art. 9 lit. c) şi conform profesiei de baza, după cum urmează:
  a) absolvenţii institutelor de învăţământ superior cu profil tehnic, medical sau cei ai universitatilor-facultăţilor de profil real sau juridic ori asimilate acestora, pot candida pentru susţinerea examenului la toate obiectele;
  b) absolvenţii universitatilor-facultăţilor de profil uman, economic sau asimilate acestora pot candida pentru susţinerea examenului pentru obiectul mărci şi indicaţii geografice;
  c) absolvenţii instituţiilor de arte plastice şi design pot candida pentru susţinerea examenului la obiectul desene şi modele industriale şi la obiectul mărci şi indicaţii geografice.
  (2) În funcţie de modificările care vor aparea cu referire la profesie, Comisia poate decide obiectul/obiectele pe care candidatul îl/le poate alege pentru a susţine examenul.
  (3) Organizarea examenului se face, de regula, anual.
  (4) Organizarea şi promovarea examenului de atestare se fac conform art. 7 alin. (2) din ordonanţa.
  (5) Propunerile Camerei pentru eventuale modificări la Instrucţiunile privind organizarea şi promovarea examenului trebuie transmise la OSIM cu cel puţin 30 de zile înainte de data sesiunii de examen; OSIM comunică Camerei data sesiunii de examen cu 60 de zile înainte de data examenului.


  Capitolul 3 Organizarea examenului


  Articolul 11

  (1) OSIM înregistrează cererea şi examinează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8, 9 şi 10, notificând candidatului eventualele acte lipsa şi termenul în care acestea trebuie depuse.
  (2) Actele prevăzute la art. 9 alin. (1) pot fi depuse o dată cu cererea sau cel mai târziu cu 5 zile înainte de data sustinerii examenului.
  (3) În cazul în care termenul prevăzut la alin. (2) nu este respectat sau actele care însoţesc cererea prevăzută la art. 9 alin. (1) nu sunt înregistrate în forma cerută, candidatul va fi respins de la susţinerea examenului, iar OSIM va notifica în scris candidatului motivele respingerii.
  (4) Candidatul respins de la susţinerea examenului poate depune contestaţie la directorul general al OSIM. Contestaţia va fi soluţionată în termen de 24 de ore de la înregistrarea ei la OSIM.


  Articolul 12

  Prin ordin al directorului general al OSIM este nominalizată Comisia.


  Articolul 13

  (1) Dacă sesiunea de examen se organizează pentru mai multe obiecte de proprietate industriala, prin acelaşi ordin directorul general al OSIM va numi, în cadrul Comisiei, subcomisii pentru fiecare obiect de proprietate industriala şi secţiune de specialitate tehnica pentru subcomisia de invenţii.
  (2) Comisia şi subcomisiile sunt alcătuite din 3-7 membri şi au următoarea componenta:
  a) preşedinte;
  b) membri.
  (3) Preşedinţii subcomisiilor sunt membri ai Comisiei.
  (4) Membrii Comisiei şi subcomisiilor sunt:
  a) unul sau doi jurişti din cadrul OSIM, cu experienta de minimum 5 ani în domeniul proprietăţii industriale şi cu grad profesional superior;
  b) specialişti cu vechime de minimum 5 ani în cadrul OSIM în activitatea de examinare şi grad profesional superior, cadre didactice cu experienta bogata şi care au predat dreptul proprietăţii industriale în facultăţi de drept acreditate sau autorizate;
  c) consilieri cu minimum 5 ani vechime în practica.
  (5) Din fiecare subcomisie/secţiune face parte şi un reprezentant al Camerei, propus de preşedintele acesteia. Acesta poate formula obiecţiuni în numele Camerei cu privire la admiterea la examen a candidatului.
  (6) Biroul de resurse umane din cadrul OSIM asigura secretariatul Comisiei.
  (7) Bibliografia pentru examen va fi afişată la sediul OSIM.


  Articolul 14

  (1) Atribuţiile Comisiei sunt următoarele:
  a) elaborează bibliografia necesară candidaţilor la examen şi dispune afişarea ei la sediul OSIM;
  b) examinează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8, 9 şi 10;
  c) examinează obiecţiile scrise formulate de reprezentantul Camerei cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8, 9 şi 10;
  d) emite decizii scrise şi motivate privind admiterea sau respingerea candidaţilor la examen şi întocmeşte lista candidaţilor admişi pentru susţinerea examenului;
  e) hotărăşte afişarea la sediul OSIM cu 3 zile înainte de data examenului a listei candidaţilor care vor participa la sesiunea de examen;
  f) stabileşte durata, numărul şi natura lucrărilor;
  g) alcătuieşte subiectele de examen pentru fiecare obiect de proprietate industriala pentru care examenul a fost anuntat şi exista candidaţi înscrişi;
  h) elaborează grila sau grilele de notare a raspunsurilor la probele de examen pentru fiecare sesiune de examen, punctajul necesar pentru realizarea notei minime stabilite pentru promovarea examenului şi metodologia de desfăşurare a acestuia;
  i) stabileşte şi indica materialele şi documentele publice care vor sta la dispoziţia candidaţilor în timpul examenului;
  j) stabileşte membrii care vor supraveghea candidaţii în timpul examenului;
  k) în cazul în care examenul a fost organizat numai pentru un singur obiect de proprietate industriala, examinează şi noteaza lucrările scrise ale candidaţilor la toate probele susţinute, ţinând seama de corectitudinea raspunsurilor şi de grila de punctaj stabilită;
  l) verifica notarea efectuată de fiecare subcomisie, în cazul în care examenul a fost organizat pentru mai multe obiecte de proprietate industriala;
  m) emite decizii scrise privind admiterea sau respingerea candidaţilor în urma examenului de atestare susţinut de aceştia;
  n) întocmeşte lista candidaţilor care au promovat examenul de atestare şi dispune afişarea acesteia la sediul OSIM, sub semnatura preşedintelui Comisiei.
  (2) Subcomisiile au următoarele atribuţii:
  a) participa la elaborarea subiectelor de examen în cadrul Comisiei;
  b) supraveghează candidaţii în timpul examenului;
  c) examinează şi noteaza lucrările scrise ale candidaţilor la toate probele susţinute, ţinând seama de corectitudinea raspunsurilor şi de grila de punctaj stabilită;
  d) prezintă Comisiei lucrările notate şi toate explicaţiile necesare privind modul de notare.
  (3) Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii:
  a) afişează la sediul OSIM, cu 60 de zile înainte, data la care examenul de atestare este organizat şi comunică în scris această dată Camerei;
  b) afişează bibliografia necesară candidaţilor pentru susţinerea examenului;
  c) pregăteşte dosarele de înscriere a candidaţilor şi le prezintă Comisiei;
  d) afişează la sediul OSIM, cu 3 zile înaintea examenului, lista candidaţilor admişi pentru înscriere la examen;
  e) afişează la sediul OSIM lista candidaţilor admişi la examenul de atestare;
  f) comunică în scris fiecărui candidat rezultatul obţinut la examen, în termen de 30 de zile de la data încheierii sesiunii de examen.


  Articolul 15

  (1) Comisia se reuneste la convocarea preşedintelui ei.
  (2) Deciziile Comisiei se iau cu majoritate de voturi, în scris şi motivat, şi sunt semnate de toţi membrii acesteia. În cazul voturilor egale, votul preşedintelui este decisiv.


  Articolul 16

  (1) Examenul consta numai în probe scrise.
  (2) Calendarul desfăşurării examenelor este alcătuit astfel încât sa dea posibilitatea candidaţilor care au solicitat participarea, în cadrul aceleiaşi sesiuni, la susţinerea examenului pentru mai multe obiecte ale dreptului de proprietate industriala să poată lua parte la probele respective.
  (3) Obiectele dreptului de proprietate industriala pentru care se desfăşoară examenul sunt următoarele:
  a) brevete de invenţii;
  b) mărci şi indicaţii geografice;
  c) desene şi modele industriale;
  d) topografii de circuite integrate.


  Articolul 17

  Examenul organizat pentru obiectul brevetelor de invenţie poate consta în următoarele probe:
  a) o proba teoretică conţinând 10-15 întrebări care vizează cunoştinţele de aplicare a legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul brevetelor de invenţie;
  b) o proba practica de redactare a revendicarilor şi a părţilor unei descrieri de invenţie, plecand de la exemplele de realizare, inclusiv desene, când este cazul, stadiul tehnicii enunţate de client şi completarea unui formular de cerere de brevet;
  c) o proba practica cuprinzând:
  - redactarea unui răspuns la o notificare transmisă de un oficiu de brevete, referitoare la condiţiile de existenta a unei invenţii brevetabile; sau
  - redactarea unei contestaţii sau cereri de revocare a hotărârii de acordare a unui brevet acordat de OSIM; sau
  - redactarea unei întâmpinări la o cerere de revocare a unei hotărâri de acordare a unui brevet acordat de OSIM.


  Articolul 18

  Examenul organizat pentru domeniul marcilor şi indicaţiilor geografice poate consta în următoarele probe:
  a) o proba teoretică conţinând 10-15 întrebări care vizează cunoştinţe de aplicare a legislaţiei în domeniul protecţiei marcilor şi indicaţiilor geografice;
  b) o proba practica cuprinzând:
  - constituirea unui depozit reglementar al unei cereri pentru un solicitant român, respectiv un solicitant străin; sau
  - constituirea unui depozit de către un solicitant român pentru înregistrarea în străinătate a unei mărci pe cale naţionala sau internationala;
  - o proba din domeniul indicaţiilor geografice;
  c) o proba practica de sustinere în scris a unui aviz de refuz provizoriu, a unei opoziţii sau a unei contestaţii.


  Articolul 19

  Examenul organizat pentru domeniul desenelor şi modelelor industriale poate consta în următoarele probe:
  a) o proba teoretică conţinând 10-15 întrebări care vizează cunoştinţe de aplicare a legislaţiei în domeniul protecţiei desenelor şi modelelor industriale;
  b) o proba practica cuprinzând:
  - constituirea unui depozit reglementar al unei cereri pentru înregistrarea unui desen şi/sau model industrial, inclusiv redactarea unei descrieri a unui desen şi/sau model industrial pe baza unei reprezentari grafice;
  - susţinerea în scris a unei opoziţii la înregistrare sau a unei contestaţii cu privire la un desen şi/sau model industrial.


  Articolul 20

  Examenul organizat pentru domeniul topografiilor circuitelor integrate poate consta în următoarele probe:
  a) o proba teoretică conţinând 5-10 întrebări care vizează cunoştinţe privind legislaţia naţionala şi internationala în domeniul protecţiei topografiilor circuitelor integrate;
  b) o proba practica cuprinzând:
  - constituirea depozitului naţional reglementar pentru înregistrarea unei topografii; sau
  - răspunsul la scrisoarea unui client care se interesează de protecţia unor circuite integrate; sau
  - susţinerea în scris a unei contestaţii cu privire la înregistrarea unei topografii.


  Articolul 21

  Conţinutul probelor de examen pentru acelaşi obiect este acelaşi pentru toţi candidaţii prezenţi într-o sesiune de examen, cu excepţia probelor practice pentru obiectul brevete de invenţie care se referă la domeniile tehnice de specialitate ale candidaţilor (mecanică, chimie, electricitate).


  Articolul 22

  Secretariatul Comisiei verifica la începerea sesiunii dacă sunt îndeplinite toate condiţiile pentru buna desfăşurare a examenului.


  Articolul 23

  (1) În timpul examenului candidaţilor li se pun la dispoziţie coli albe pentru scris stampilate şi materialele stabilite de Comisie.
  (2) Candidaţii pot avea asupra lor în timpul examenului dictionare tehnice sau materiale din bibliografia de examen, stabilite de Comisie conform art. 14 alin. (1).
  (3) Pe prima coala fiecare candidat îşi va înscrie în coltul din dreapta sus numele şi prenumele, lizibil şi complet, precum şi semnatura lui, va indoi coltul şi va asigura lipirea.
  (4) Candidatul va numerota în ordine crescatoare, începând cu numărul 2, celelalte coli folosite pentru redactarea lucrării de examen, în coltul din dreapta sus al fiecărei coli.


  Articolul 24

  (1) Candidaţii sunt obligaţi sa redacteze răspunsurile pe o singura faţa a colilor, în mod lizibil şi îngrijit, lucrările cu scris ilizibil (sau cu ştersături) nefiind luate în considerare.
  (2) Lucrarea va fi redactată numai cu cerneala sau cu pix cu pasta de culoare neagra (ori albastra), nu se vor putea folosi culori pentru redactarea raspunsurilor şi nu va conţine semne particulare care ar putea duce la recunoaşterea candidatului.


  Articolul 25

  Candidaţii pot pune întrebări secretariatului de supraveghere, dar numai înaintea primirii subiectelor, deci înainte de începerea efectivă a examenului.


  Articolul 26

  La predarea lucrărilor de examen secretariatul Comisiei care supraveghează desfăşurarea examenului verifica aranjarea în ordine a colilor şi capseaza pe marginea din stanga toate colile lucrării într-un singur fascicul.


  Articolul 27

  (1) Cu 5 minute înainte de terminarea timpului afectat sustinerii probelor candidaţii sunt atenţionati în acest sens şi vor inceta lucrul imediat după scurgerea celor 5 minute.
  (2) Candidaţilor le este interzis sa vorbeasca între ei în timpul examenului sau sa părăsească sala pentru situaţii deosebite fără să fie însoţiţi de 2 membri ai secretariatului Comisiei desemnaţi de preşedinte.
  (3) Candidaţii vor fi excluşi de la examen în cazul în care împiedica buna desfăşurare a acestuia.


  Articolul 28

  Candidaţii pot formula contestaţii cu privire la desfăşurarea examenului şi le depun la secretariatul Comisiei nu mai târziu de 24 de ore de la terminarea fiecărei probe.


  Articolul 29

  Secretariatul va întocmi pentru fiecare proba a examenului un proces-verbal în care se vor menţiona numele candidaţilor prezenţi la ora la care s-a încheiat proba, numele candidaţilor care au părăsit sala de examen şi contestaţiile prevăzute la art. 28.


  Articolul 30

  (1) Baremul de notare a lucrărilor este de la 1 la 10.
  (2) Nota pentru fiecare proba se stabileşte prin media aritmetica a notelor acordate lucrării respective. Diferenţa dintre notele acordate de membrii Comisiei care au corectat lucrările nu poate fi mai mare de un punct. În caz contrar, Comisia dispune efectuarea unei noi notari de către alţi membri ai Comisiei sau subcomisiei.
  (3) Lucrările se deschid după ce se acordă nota finala.
  (4) Candidaţii sunt declaraţi admişi la examen dacă au obţinut la fiecare proba o medie a notelor de minimum 6.
  (5) Candidaţii care nu obţin la nici una dintre probe minimum media 6 sunt declaraţi respinsi.
  (6) Candidaţii care nu obţin minimum media 6 la una dintre probe au dreptul, la cerere, sa susţină examenul la această probă numai în una dintre următoarele doua sesiuni.


  Articolul 31

  (1) Deciziile Comisiei pot fi contestate la OSIM în termen de 15 zile de la afişarea acestora.
  (2) Contestaţiile formulate vor fi soluţionate de o comisie din cadrul OSIM a carei componenta este alta decât cea a Comisiei.
  (3) Componenta comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi stabilită prin ordin al directorului general al OSIM.
  (4) Preşedintele comisiei care soluţionează contestaţiile este directorul general al OSIM sau împuternicitul acestuia.
  (5) Din comisia de soluţionare a contestaţiilor face parte şi un reprezentant al Camerei.
  (6) Deciziile comisiei prevăzute la alin. (2) se comunică în scris candidatului, în termen de 30 de zile de la înregistrarea contestaţiei la OSIM.


  Articolul 32

  (1) Biroul resurse umane din cadrul OSIM păstrează o evidenta a tuturor documentelor privind înscrierea la examen, precum şi rezultatele fiecărui candidat.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) nu sunt publice.


  Capitolul 4 Înscrierea în Registru


  Articolul 33

  OSIM este depozitarul Registrului.


  Articolul 34

  În Registru sunt înscrise următoarele date:
  a) numele şi prenumele consilierului;
  b) codul numeric personal al consilierului;
  c) domiciliul;
  d) obiectul pentru care a promovat examenul;
  e) data sesiunii de examen;
  f) data eliberării adeverintei de înscriere şi numărul cererii formulate pentru eliberarea acestei adeverinte;
  g) numărul diplomei eliberate de OSIM;
  h) sancţiunea aplicată consilierului şi hotărârea în baza căreia s-a aplicat sancţiunea;
  i) observaţii şi menţiuni.


  Articolul 35

  OSIM publică lunar în BOPI listele cuprinzând consilierii cu drept de exercitare a profesiei, precum şi formele de organizare a acestora, prevăzute la art. 19 din ordonanţa, în care aceştia îşi desfăşoară activitatea pe baza datelor comunicate de Camera.


  Capitolul 5 Drepturi şi îndatoriri


  Articolul 36

  Consilierul cu libera practica îşi desfăşoară activitatea conform art. 2 şi art. 19 alin. (1) şi (2) din ordonanţa, în baza unei procuri de reprezentare.


  Articolul 37

  Pentru activitatea sa consilierul cu libera practica are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului sau, pe baza instrucţiunilor primite de la acesta.


  Articolul 38

  Divulgarea de date şi informaţii primite de consilier de la clientul sau este interzisă, cu excepţia cazului în care aceasta are loc cu respectarea prevederilor legale şi în limitele mandatului încredinţat.


  Capitolul 6 Exercitarea profesiei


  Articolul 39

  (1) Consilierul cu libera practica îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor art. 19 din ordonanţa.
  (2) Societatea civilă profesională poate fi constituită din 2 sau mai mulţi consilieri atestaţi, membri ai Camerei.
  (3) Societăţile comerciale prevăzute la art. 19 din ordonanţa vor trebui să aibă ca obiect unic activităţile în domeniul proprietăţii industriale prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa.
  (4) Consilierul îşi exercită profesia şi ca salariat specializat în domeniul protecţiei proprietăţii industriale în unităţi cu alt obiect de activitate decât proprietatea industriala sau în societăţi comerciale, în limitele de competenţa atribuite funcţiei respective.


  Articolul 40

  Consilierii prevăzuţi la art. 39 alin. (4), înscrişi în Registru şi care sunt membri ai Camerei, au dreptul sa asiste şi sa reprezinte doar unitatea sau societatea la care sunt salariaţi.


  Capitolul 7 Reprezentarea


  Articolul 41

  În procedurile în faţa OSIM acţionează numai consilierii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 din ordonanţa şi care apar în listele din BOPI.


  Articolul 42

  (1) Consilierul nu va putea acţiona în procedurile în faţa OSIM în lipsa prezentării unei procuri de reprezentare, depusa în termen legal.
  (2) Prin procura de reprezentare va fi desemnat ca mandatar consilierul, cabinetul individual sau societatea în cadrul căreia acesta îşi desfăşoară activitatea.
  (3) Cabinetele sau societăţile organizate conform art. 19 din ordonanţa, care au fost desemnate mandatari, vor imputernici un consilier salariat al acestora sa reprezinte interesele mandantului în faţa OSIM sau faţă de terţi.


  Articolul 43

  Procura în baza căreia acţionează consilierul va avea caracter general sau va fi prezentată pentru fiecare cerere şi va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
  a) numele şi prenumele mandantului;
  b) numele şi prenumele mandatarului;
  c) obiectul mandatului;
  d) semnatura mandantului.


  Articolul 44

  Reprezentarea unui client în procedurile în faţa OSIM se va face numai pentru obiectul de proprietate industriala în care consilierul a fost atestat.


  Articolul 45

  (1) În cazul în care în timpul derulării procedurilor în faţa OSIM dreptul consilierului de a-şi exercită profesia încetează pentru oricare dintre motivele prevăzute la art. 28 din ordonanţa, acesta nu îşi mai poate desfăşura activitatea în respectivele proceduri.
  (2) Încetarea dreptului de exercitare a profesiei rezultă din listele consilierilor publicate în BOPI pe baza datelor comunicate de Camera.
  (3) În cazul solicitanţilor care au mandatar, OSIM va comunică acestora situaţia prevăzută şi obligaţia solicitanţilor străini de a apela la serviciile altui consilier pentru continuarea procedurii.


  Capitolul 8 Suspendarea şi încetarea dreptului la exercitarea profesiei


  Articolul 46

  Suspendarea dreptului la exercitarea profesiei intervine în următoarele cazuri:
  a) consilierul se afla în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 24 din ordonanţa;
  b) consilierul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a cotizatiei faţă de Camera timp de un an;
  c) consilierului i s-a aplicat sancţiunea interdicţiei exercitării dreptului de a profesa pe o perioadă de 3-12 luni, rămasă definitivă.


  Articolul 47

  Dreptul de exercitare a profesiei încetează în oricare dintre următoarele situaţii:
  a) renunţa în scris la exercitarea profesiei şi depune la Camera cererea sa de renunţare;
  b) pierde sau renunţa la cetăţenia română;
  c) nu mai are domiciliul sau sediul social în România;
  d) nu mai are capacitate de exerciţiu;
  e) i s-a aplicat sancţiunea interdicţiei definitive a dreptului de a profesa;
  f) a fost condamnat definitiv pentru o faptă care îl face nedemn de a fi consilier în proprietate industriala;
  g) prin deces.


  Articolul 48

  (1) Orice modificare survenită cu privire la suspendarea sau încetarea dreptului de exercitare a profesiei, cu excepţia celor prevăzute la art. 46 lit. b) şi c) şi art. 47 lit. a) şi e), se comunică Camerei în termen de 15 zile de la intervenirea acesteia.
  (2) Camera va comunică de îndată OSIM situaţiile în care unui consilier i se aplică prevederile art. 46 sau 47.


  Capitolul 9 Raspunderi şi sancţiuni


  Articolul 49

  (1) În cadrul Camerei funcţionează o comisie de disciplina, care aplica consilierilor sancţiunile prevăzute la art. 29 din ordonanţa.
  (2) În Regulamentul de funcţionare al Camerei se vor explica abaterile pentru care se aplică, diferenţiat, sancţiunile.


  Articolul 50

  (1) Comisia de disciplina a Camerei este alcătuită din 7 membri, consilieri în proprietate industriala cu minimum 5 ani vechime în domeniu, dintre care se alege un preşedinte şi un secretar.
  (2) Nici unul dintre membrii Comisiei de disciplina nu poate fi membru al Consiliului de conducere al Camerei.


  Articolul 51

  (1) Hotărârile Comisiei de disciplina se iau cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenţi.
  (2) Împotriva hotărârilor comisiei de disciplina se poate formula contestaţie la instanţa judecătorească competenţa, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii.


  Articolul 52

  Camera va comunică OSIM hotărârile împotriva cărora nu s-a formulat contestaţie la instanţa judecătorească competenţa în termenul prevăzut la art. 51, imediat după scurgerea acestui termen.


  Articolul 53

  OSIM va menţiona în Registru şi va publică în BOPI hotărârile Consiliului de conducere al Camerei sau ale instanţelor judecătoreşti, definitive şi irevocabile, luate cu privire la sancţiuni aplicate membrilor Camerei.


  Articolul 54

  Consilierul căruia i s-a aplicat una dintre sancţiunile prevăzute la art. 29 lit. c) şi d) din ordonanţa, rămasă definitivă, îşi va informa clienţii de îndată despre aceasta.


  Capitolul 10 Camera


  Articolul 55

  (1) În scopul exercitării profesiei consilierii trebuie să fie membri ai Camerei.
  (2) În vederea exercitării profesiei de consilier, Camera emite autorizaţii de libera practica pentru oricare dintre formele de organizare, cu excepţia societăţilor comerciale, pentru practicarea profesiei de consilier, în vederea înregistrării la organele fiscale.


  Articolul 56

  (1) Pentru a deveni membru al Camerei consilierul va depune o cerere în acest sens, care va fi analizata de o comisie de admitere constituită în acest scop.
  (2) Cererea va fi întocmită de Camera şi va fi însoţită de următoarele documente:
  a) dovada înregistrării în Registru;
  b) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 19, respectiv 20, din ordonanţa;
  c) actele constitutive ale societăţii sau actele de asociere;
  d) carnetul de muncă şi/sau decizia conducătorului unităţii privind numirea în funcţii care presupun desfăşurarea de activităţi specifice în domeniul proprietăţii industriale;
  e) autorizaţia de funcţionare eliberata de Camera pentru persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în cabinete individuale autorizate şi certificatul de înregistrare fiscală, în funcţie de forma de organizare sub care consilierul îşi exercită profesia;
  f) dovada plăţii taxei de înscriere după ce a primit confirmarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la lit. a)-e).
  (3) După avizul Comisiei de admitere a Camerei se va achită taxa de înscriere în Camera şi se va întocmi decizia de admitere în Camera, semnată de preşedintele acesteia, pe baza voturilor Consiliului de conducere al Camerei.


  Articolul 57

  (1) Organele de conducere ale Camerei sunt:
  a) conferinţa;
  b) consiliul de conducere;
  c) preşedintele.
  (2) Persoanele alese în Consiliul de conducere al Camerei şi preşedintele Camerei au mandat de 2 ani şi nu mai mult de doua legislaturi consecutive. Preşedintele Camerei este ales dintre consilierii cu o bogata activitate curenta de reprezentare a solicitanţilor români şi străini, cu experienta în exercitarea profesiei şi cu o foarte buna reputaţie personală şi profesională pe plan intern şi extern.


  Articolul 58

  (1) Conferinţa este formată din totalitatea membrilor Camerei şi are următoarele atribuţii:
  a) adopta şi modifica statutul Camerei, precum şi codul deontologiei profesionale;
  b) adopta organizarea aparatului administrativ al Camerei;
  c) alege şi revoca preşedintele şi vicepreşedintele Camerei şi preşedintele Comisiei de disciplina prin vot secret;
  d) alege şi revoca membrii Consiliului de conducere al Camerei prin vot secret;
  e) alege şi revoca membrii comisiilor de specialitate şi ai Comisiei de disciplina din cadrul Camerei, prin vot deschis;
  f) aproba Regulamentul de funcţionare al Camerei;
  g) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilanţul Camerei.
  (2) Convocarea conferintei se face la iniţiativa preşedintelui Camerei sau a două treimi din numărul membrilor Consiliului de conducere al Camerei ori a unei treimi din numărul membrilor Camerei.
  (3) Publicul nu are acces la conferinţa, dar poate fi permis accesul unor invitaţi care nu participa la vot.
  (4) Conferinţa este legal constituită la prima convocare, în prezenta majorităţii absolute a membrilor Camerei, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.


  Articolul 59

  Între conferinţe activitatea curenta a Camerei va fi coordonata de Consiliul de conducere, care este ales cu majoritate simpla de voturi.


  Articolul 60

  Consiliul de conducere al Camerei este format din 7-11 membri incluzând preşedintele Camerei.


  Articolul 61

  Consiliul de conducere al Camerei are următoarele atribuţii:
  a) stabileşte nivelul onorariilor minimale care urmează să fie percepute pentru serviciile prestate de consilieri, precum şi reducerile care pot fi acordate pentru anumite categorii de persoane;
  b) adopta măsuri pentru aplicarea şi respectarea de către membri a prevederilor ordonanţei, ale instrucţiunilor de aplicare a acesteia şi ale statutului;
  c) aproba convenţiile şi contractele încheiate de preşedintele Camerei, în numele acesteia;
  d) aduce la îndeplinire hotărârile conferintei;
  e) întocmeşte, modifica şi comunică lunar la OSIM evidenta membrilor Camerei cu drept de exercitare a profesiei, împreună cu modificările intervenite;
  f) organizează verificarea anuală a modului de desfăşurare a activităţii consilierilor, a modului de practicare a profesiei în formele de organizare prevăzute la art. 19 din ordonanţa şi respectarea codului deontologic;
  g) monitorizează efectuarea practicii asistentilor;
  h) verifica şi constata îndeplinirea condiţiilor legale ale cererilor de înscriere în Camera;
  i) ia act de convenţiile de grupare sau de asociere ale consilierilor;
  j) organizează activităţi de pregătire profesională a consilierilor şi editează publicaţii ale Camerei;
  k) suspenda din dreptul la exercitarea profesiei pe membrii Camerei care nu plătesc taxele şi contribuţiile prevăzute de statut o perioadă de 3 luni de la scadenta acestora, dacă li s-a dat avertisment pentru plata şi nu s-au conformat;
  l) soluţionează contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile minimale;
  m) propune aprobării conferintei nivelul taxei de înscriere în Camera şi al cotizatiei anuale;
  n) accepta donaţiile făcute Camerei;
  o) analizează acordarea de burse, premii şi alte ajutoare necesare membrilor Camerei;
  p) întocmeşte proiectul de buget şi administrează patrimoniul Camerei;
  q) prezintă anual conferintei, spre aprobare, raportul sau de activitate şi de gestiune;
  r) stabileşte tabloul tutorilor şi listele asistentilor în proprietate industriala şi avizează efectuarea practicii în proprietate industriala.


  Articolul 62

  Preşedintele Camerei este ales de conferinţa şi este membru de drept al Consiliului de conducere al Camerei.


  Articolul 63

  Preşedintele Camerei are următoarele atribuţii:
  a) reprezintă Camera în relaţiile cu persoane fizice şi juridice din ţara şi din străinătate;
  b) încheie convenţii şi contracte în numele Camerei, aprobate de Consiliul de conducere al Camerei;
  c) este preşedintele Consiliului de conducere al Camerei;
  d) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului de conducere al Camerei;
  e) ordonanţează cheltuielile Camerei;
  f) alte atribuţii stabilite de conferinţa.


  Articolul 64

  În cadrul Camerei funcţionează următoarele comisii:
  a) Comisia de disciplina;
  b) Comisia de cenzori;
  c) Comisia pentru probleme profesionale;
  d) Comisia pentru probleme legislative;
  e) Comisia pentru relaţii interne şi internaţionale;
  f) Comisia de admitere;
  g) Comisia de monitorizare a activităţii consilierilor în proprietate industriala;
  h) Comisia privind supravegherea exercitării fără drept a profesiei de consilier în proprietate industriala;
  i) Comisia pentru monitorizarea modului de efectuare a practicii de către asistenţii în proprietate industriala.


  Articolul 65

  Consilierii care figurau în Registru la data emiterii ordonanţei sunt de drept membri ai Camerei, dacă fac cerere şi plătesc taxa de înscriere.
  Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
  ing. Gabor Varga
  Bucureşti, 17 octombrie 2002.
  Nr. 108.
  --------------