ORDIN nr. 246 din 27 aprilie 2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 4 mai 2022
  Având în vedere:– Referatul de aprobare nr. DG 1.250 din 27.04.2022 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;– art. 241 și art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 27, art. 8, art. 18 pct. 17 și art. 37 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 și 151 bis din 28 februarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În tabel, poziția 83 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod formular specific DCI/afecțiune
  „83L01XE35OSIMERTINIB - cancer pulmonar non-microcelular“
  2. În tabel, după poziția 184 se introduc două noi poziții, pozițiile 185 și 186, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Cod formular specific DCI/afecțiune
  „185R07AX32IVACAFTORUM + TEZACAFTORUM + ELEXACAFTORUM - fibroză chistică
  186R03DX05-UCSUrticarie cronică spontană - TERAPIE BIOLOGICĂ“
  3. Formularele specifice corespunzătoare pozițiilor 83, 91, 94, 119 și 139 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.4. După formularul specific corespunzător poziției 184 se introduc două noi formulare specifice corespunzătoare pozițiilor 185 și 186, prevăzute în anexele nr. 6 și 7 la prezentul ordin.


  Articolul II

  Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro.

  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan

  București, 27 aprilie 2022.
  Nr. 246.

  ANEXE nr. 1-7

  ANEXE
  pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru
  verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice
  pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile
  comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu
  sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări
  sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor
  care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului
  nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere
  a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate