HOTĂRÂRE nr. 1.340 din 27 decembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 21 ianuarie 2002 Notă
  Conform pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009, în tot cuprinsul hotărârii, denumirea "Ministerul Economiei și Comerțului" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Economiei", iar sintagma "ministrul industriei și resurselor" se înlocuiește cu sintagma "ministrul economiei".
  Conform pct. 14 al art. 6 din din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010, în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele "ministrul economiei" și "Ministerul Economiei" se modifică și se înlocuiesc cu sintagmele "ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri" și, respectiv, "Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri".
  Conform pct. 10 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019, în tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Economiei“.

  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organul de specialitate al administrației publice centrale cu personalitate juridică a cărui activitate principală este asigurarea, în numele statului, a măsurilor de funcționare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexele nr. 2-4 la Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 12-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )
  (2) Sediul ISCIR este în municipiul București, str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sectorul 5.(3) Patrimoniul ISCIR la data de 30 iunie 2010 este de 57.719.779 lei.
  (la 22-11-2010, Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. )

  (la 28-03-2005, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. )


  Articolul 2

  Pentru realizarea obiectului de activitate, în domeniul său de competență, ISCIR exercită următoarele funcții:
  a) de autoritate, prin care asigură controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniu și a regimului de autorizare și verificare tehnică;
  b) de reglementare, prin care asigură elaborarea actelor cu caracter normativ;
  c) de reprezentare, prin care asigură cooperarea și schimbul de informații, pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate, potrivit legislației în vigoare.
  (la 07-09-2009, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )


  Articolul 3
  (1) În realizarea obiectului său de activitate, ISCIR are următoarele atribuții principale:
  a) elaborează strategii și programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;
  b) elaborează, actualizează și supune aprobării, în conformitate cu prevederile legii, prescripții tehnice ce privesc condițiile și cerințele tehnice referitoare la instalații și echipamente și/sau la activități de construire, montare/demontare, instalare, punere în funcțiune, exploatare, utilizare, sudare și control nedistructiv, de supraveghere și verificare tehnică în utilizare, de revizie, de reparații și întreținere instalații și echipamente, după caz;
  c) autorizează, în conformitate cu cerințele tehnice și în condițiile stabilite în prescripțiile tehnice și de Legea nr. 64/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoane fizice sau juridice care realizează, pentru instalații și echipamente, verificări tehnice în vederea autorizării/admiterii funcționării, verificări tehnice în utilizare, verificări tehnice în utilizare pentru estimarea duratei remanente de viață, activități de construire, montare, instalare, punere în funcțiune, supraveghere tehnică, lucrări de revizie, reparații și de întreținere; pentru instalațiile/echipamentele din domeniul nuclear se vor respecta și dispozițiile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  (la 12-09-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )

  c^1) avizează, în condițiile legii și conform prescripțiilor tehnice, programe și rapoarte tehnice, memorii și documentații tehnice la instalații/echipamente;
  (la 12-09-2019, Litera c^1) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )

  d) autorizează, în conformitate cu cerințele tehnice și în condițiile stabilite în prescripțiile tehnice, funcționarea instalațiilor și echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1;
  (la 22-11-2010, Lit. d) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. )

  e) autorizează, în conformitate cu cerințele tehnice și în condițiile stabilite în prescripțiile tehnice, persoanele fizice care practică ocupațiile prevăzute în anexa nr. 1^1;
  e^1) atestă persoane fizice în vederea realizării responsabilităților stabilite în conformitate cu cerințele și în condițiile prevăzute în prescripțiile tehnice;
  (la 12-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )

  f) participă la activități de omologare de instalații și echipamente;
  g) aprobă proceduri de sudură, dacă prin prescripțiile tehnice se impune acest lucru;
  h) emite, în conformitate cu cerințele și în condițiile stabilite în prescripțiile tehnice, avize obligatorii de instalare pentru instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^2 și avize obligatorii de montare pentru instalațiile și echipamentele prevăzute în anexa nr. 1^3;
  (la 12-09-2019, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )

  i) în cazuri justificate, de forță majoră sau de pericol iminent, poate dispune oprirea din funcțiune sau împiedicarea punerii în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor și aplică sigilii;
  j) efectuează controale periodice și inopinate la instalațiile și echipamentele aflate în funcțiune, dispune măsuri și aplică sancțiuni în condițiile legii, atunci când constată că nu sunt respectate cerințele aplicabile acestora;
  k) supraveghează, prin acțiuni periodice și inopinate, persoanele fizice și juridice pe care le-a autorizat și decide menținerea, suspendarea sau retragerea autorizațiilor emise;
  l) abrogată;
  (la 22-11-2010, Lit. l) a alin. (1) al art. 3 a fost abrogată de pct. 5 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. )

  m) realizează supravegherea pieței în domeniul de activitate pentru care a fost nominalizat;
  n) participă la constatarea cauzelor în care s-au produs accidentele la instalațiile și echipamentele supuse controlului ISCIR, evaluează efectele produse și dispune măsurile ce se impun privind siguranța în funcționare a acestora, după caz;
  (la 12-09-2019, Litera n) din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )

  o) organizează și derulează campanii de informare în scopul îmbunătățirii siguranței în funcționare a instalațiilor și echipamentelor;
  p) avizează, potrivit legii, furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională pentru ocupațiile prevăzute în anexa nr. 1^1; condițiile și cerințele pentru avizarea furnizorilor de formare profesională se stabilesc prin ordin al inspectorului de stat șef al ISCIR, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  q) participă la elaborarea de standarde în domeniul său de activitate;
  r) participă la elaborarea și validarea standardelor ocupaționale relevante în domeniul de activitate al ISCIR;
  s) elaborează și supune aprobării, prin ordin al ministrului economiei, lista tarifelor aplicate pentru activitățile prestate de către ISCIR; ordinul ministrului economiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  t) editează și publică materiale specifice domeniului, în scopul realizării siguranței în funcționare și al prevenirii accidentelor și avariilor;
  u) colaborează cu instituții similare și cu organisme din alte țări, stabilește și poate încheia cu acestea, în condițiile legii, convenții și protocoale de recunoaștere reciprocă, reprezintă interesele României în organizații și instituții internaționale, în domeniul său de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline;
  v) realizează activități de cercetare-dezvoltare în domeniul său de activitate;
  w) coordonează și derulează programe cu finanțare internă și/sau internațională.
  (1^1) Autorizările prevăzute la alin. (1) lit. c) și e) se pot baza pe rapoarte de evaluare tehnică, întocmite în condițiile stabilite în prescripțiile tehnice.
  (la 22-11-2010, Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 6 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. )
  (1^2) Pentru activitățile prevăzute la alin. (1) lit. c^1) ISCIR poate acorda împuterniciri persoanelor fizice și juridice autorizate, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice, prin ordin al inspectorului de stat șef.
  (la 12-09-2019, Articolul 3 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )
  (2) ISCIR îndeplinește orice alte atribuții stabilite în responsabilitatea sa potrivit legislației în vigoare.
  (la 07-09-2009, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )


  Articolul 4
  (1) În cadrul ISCIR funcționează 13 inspecții teritoriale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2.
  (la 12-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )
  (1^1) Numărul maxim de posturi aprobat este de 280.
  (la 12-09-2019, Alineatul (1^1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )
  (2) Structura organizatorică a ISCIR este prevăzută în anexa nr. 3.(3) Personalul din cadrul ISCIR este personal contractual.(4) Salarizarea personalului din cadrul ISCIR se realizează potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile personalului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.
  (la 12-09-2019, Alineatul (4) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )
  (5) Stabilirea salariului de bază și a celorlalte drepturi salariale ale conducătorului ISCIR se fac, potrivit legii, la numirea acestuia în funcție.
  (la 07-09-2009, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )


  Articolul 5
  (1) ISCIR este condusă de un inspector de stat șef, numit în condițiile legii.
  (la 07-09-2009, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )
  (2) Inspectorul de stat șef reprezintă ISCIR în raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.
  (la 07-09-2009, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )
  (3) În exercitarea atribuțiilor sale inspectorul de stat șef emite ordine. Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Inspectorul de stat șef numește și revocă, prin ordin, inspectorii de stat șef adjuncți, directorii, inspectorii-șefi ai inspecțiilor teritoriale și conducătorii structurilor din cadrul ISCIR prevăzute la alin. (6).
  (la 12-09-2019, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )
  (5) Inspectorul de stat șef poate da împuterniciri de reprezentare și delegare de competenta și altor persoane din cadrul ISCIR.(6) În cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat șef se pot organiza servicii, birouri, laboratoare, compartimente și subunități necesare realizării obiectului său de activitate.
  (la 28-03-2005, Alin. (6) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. )


  Articolul 6
  (1) Modul de funcționare și atribuțiile inspecțiilor teritoriale și ale celorlalte structuri din cadrul ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al ISCIR.(2) Regulamentul de organizare și funcționare al ISCIR se aprobă prin ordin al inspectorului de stat șef.
  (la 11-08-2014, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de art. III din HOTĂRÂREA nr. 668 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 11 august 2014. )

  (la 07-09-2009, Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )


  Articolul 7
  (1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale ISCIR colaborează cu ministerele și cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale.(2) ISCIR are dreptul de a solicita informații și documente de la persoanele fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, instalează, pun în funcțiune, realizează supravegherea tehnică, execută revizii, repară, întrețin, dețin, exploatează, efectuează verificări tehnice în vederea autorizării funcționării, verificări tehnice în utilizare și verificări tehnice în utilizare pentru stabilirea duratei remanente de viață și de la cele ce pun la dispoziție pe piață instalații/echipamente, cu respectarea actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor sau a actelor normative de punere în aplicare a acestei legislații, după caz.
  (la 22-11-2010, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. )
  (3) ISCIR are dreptul de acces la agenții economici și instituțiile publice care dețin sau construiesc, după caz, instalații și echipamente din domeniul său de activitate, precum și în locurile în care acestea sunt utilizate.
  (la 28-03-2005, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 182 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005. )
  (4) Abrogat.
  (la 22-11-2010, Alin. (4) al art. 7 a fost abrogat de pct. 10 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. )


  Articolul 8

  ISCIR are obligația de a înainta către Ministerul Economiei, la cerere, rapoarte și/sau informări privind activitatea proprie.
  (la 12-09-2019, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019, prin înlocuirea sintagmei Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu sintagma Ministerul Economiei )


  Articolul 9

  Finanțarea activității ISCIR se asigură integral din venituri proprii, potrivit legii. Veniturile se realizează din tarife percepute pentru activitatea de autorizare, supraveghere tehnică, verificare în funcționare și control, precum și din orice alte activități cu caracter specific, prestate de către ISCIR în condițiile legii.
  (la 12-09-2019, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )


  Articolul 10
  (1) ISCIR întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă de ministrul economiei, în condițiile legii.
  (la 12-09-2019, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019, prin înlocuirea sintagmei ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri cu sintagma ministrul economiei )
  (2) Fondurile necesare pentru susținerea activității de supraveghere a pieței se prevăd distinct în bugetul de venituri și cheltuieli al ISCIR, urmând să fie folosite numai în acest scop.
  (la 07-09-2009, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )
  (2^1) Disponibilitățile bănești aflate în conturile ISCIR la finele anului se reportează și se utilizează de către aceasta în anul următor.
  (la 12-09-2019, Articolul 10 a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )
  (3) Abrogat.
  (la 22-11-2010, Alin. (3) al art. 10 a fost abrogat de pct. 12 al art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 1.139 din 17 noiembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 22 noiembrie 2010. )


  Articolul 11

  Pentru activitățile specifice ISCIR dispune de un parc auto propriu conform normativului prevăzut în anexa nr. 4.


  Articolul 12

  Anexele nr. 1, 1^1, 1^2, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 07-09-2009, Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 920 din 12 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 7 septembrie 2009. )

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul industriei și resurselor,
  Mihai Berinde,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și
  solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu


  Anexa nr. 1

  Instalații/Echipamente pentru care se autorizează funcționarea

  A. Instalații/echipamente sub presiune și instalații/ echipamente de ridicat clasice1. Cazane pentru abur și pentru apă fierbinte având presiune x volum > 60 (bar x litru)2. Recipiente, cu excepția celor de categoria I stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare3. Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW4. Cisterne și containere metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepția celor reglementate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile, aprobată prin Legea nr. 90/20125. Conducte metalice sub presiune pentru fluide, de categoriile I, II sau III stabilite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 123/2015, cu modificările ulterioare6. Instalații pentru gaze petroliere lichefiate - GPL7. Instalații pentru gaze naturale comprimate - GNC 8. Instalații pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule - GNCV 9. Macarale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală10. Stivuitoare autopropulsate și translatoare stivuitoare, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală11. Platforme ridicătoare nedeplasabile/deplasabile pentru persoane, indiferent de sarcina nominală, platforme pentru materiale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepția platformelor ridicătoare pentru persoane cu dizabilități12. Elevatoare pentru vehicule, cu excepția celor acționate manual, indiferent de sarcina nominală13. Sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridicătoare14. Mijloace de ridicat la înălțime pentru lupta împotriva incendiului și de salvare15. Mecanisme de ridicat având sarcina nominală > 1 t, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală16. Mașini de ridicat la care, constructiv, există posibilitatea montării mai multor tipuri de elemente purtătoare de sarcină și care pot lucra în regim permanent/nepermanent de macara, stivuitor, platformă ridicătoare și altele asemenea, indiferent de sarcina nominală17. Ascensoare, cu excepția celor destinate transportului de materiale având sarcina nominală < 100 kg 18. Instalații de transport pe cablu și pe plan înclinat pentru persoane/materiale19. Scări și trotuare rulante20. Mecanisme și instalații de ridicat pentru teatre, cu excepția celor acționate manual, indiferent de sarcina nominală21. Echipamente pentru parcurile de distracții
  B. Instalații/Echipamente sub presiune și instalații/ echipamente de ridicat din cadrul obiectivelor nucleare1. Sisteme și componente care rețin presiunea clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară1.1. Sisteme tehnologice sub presiune de securitate nucleară cu p min. = 1,03 bari1.2. Componente care rețin presiunea, conform prescripțiilor tehnice2. Macarale și mecanisme de ridicat care deservesc sistemele sub presiune clasificate ca făcând parte din sistemele de securitate nucleară3. Instalații/Echipamente sub presiune și instalații/ echipamente de ridicat clasice prevăzute la lit. A, specifice
  (la 12-09-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )


  Anexa nr. 1^1

  Lista ocupațiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice*)

  *) Lista ocupațiilor pentru care ISCIR autorizează persoane fizice se modifică, dacă este cazul, prin ordin al ministrului economiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Nr. crt.Denumirea ocupației
  1.Fochist cazane de abur și apă fierbinte
  2.Fochist cazane mici de abur
  3.Fochist cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune
  4.Fochist cazane conduse de calculator
  5.Laborant operator centrale termice
  6.Automatist pentru supraveghere și întreținere cazane
  7.Operator umplere recipiente GPL
  8.Îmbuteliator fluide sub presiune
  9.Macaragiu
  10.Mașinist pod rulant
  11.Stivuitorist
  12.Liftier
  13.Mecanic trolist
  14.Operator la platforme pentru lucrul la înălțime
  15.Sudor
  16.Sudor electric
  17.Sudor oxi-gaz
  18.Operator sudare țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD
  19.Operator control nedistructiv cu radiații penetrante
  20.Operator control nedistructiv cu ultrasunete
  21.Operator control nedistructiv cu lichide penetrante
  22.Operator control nedistructiv cu particule magnetice
  23.Operator control nedistructiv prin curenți turbionari
  24.Operator control nedistructiv pentru verificarea etanșeității
  25.Operator control nedistructiv pentru examinarea magneto-inductivă
  26.Operator control nedistructiv pentru examinare vizuală
  27.Operator control nedistructiv pentru emisie acustică
  28.Operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor (RSVTI)

  (la 12-09-2019, Anexa nr. 1^1 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )


  Anexa nr. 1^2

  Instalații/Echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de instalare

  Nr. crt.

  Tip de instalații/echipamente

  Instalații/echipamente și parametri

  1.

  Cazane pentru abur, apă caldă și apă fierbinte

  - Cazane de abur și cazane de apă fierbinte având PS x V > 60 (bar x litru)
  - Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune cu puteri nominale > 400 kW

  2.

  Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari

  - Instalații pentru gaze petroliere lichefiate - GPL
  - Instalații pentru gaze naturale comprimate - GNC
  - Instalații pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule - GNCV
  - Recipiente pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf, lichefiate
  - Recipiente pentru depozitarea hidrogenului
  - Recipiente criogenice din industria oxigenului, azotului și argonului
  - Recipiente tip coloană sau sferice calculate la sarcini datorate vântului sau seismelor
  - Recipiente pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate - GPL
  - Autoclave, cu excepția celor cu rezistență electrică, care conțin gaze din grupa 2 și se încadrează la categoriile I și II potrivit tabelului 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare

  (la 12-09-2019, Anexa nr. 1^2 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )


  Anexa nr. 1^3

  Instalații/Echipamente pentru care se emite aviz obligatoriu de montare

  Nr.
  crt.
  Tip de instalații/echipamenteInstalații/echipamente și parametri
  1.Macarale, ascensoare, elevatoare, instalații de transport pe cablu și instalații de ridicat pe plan înclinat, scări și trotuare rulante, platforme ridicătoare și alte mecanisme de ridicat, care se montează pe amplasament fix
  - Macarale cu sarcina nominală > 1 t, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală
  - Platforme ridicătoare nedeplasabile pentru persoane, indiferent de sarcina nominală, platforme pentru materiale cu sarcina nominală > 1t și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități montate la instituții publice, de interes public sau care oferă servicii publice
  - Elevatoare pentru vehicule, cu excepția celor acționate manual, indiferent de sarcina nominală
  - Sisteme de parcare pentru vehicule, cu platforme ridicătoare
  - Mecanisme de ridicat având sarcina nominală > 1 t, cu excepția celor cu acționare manuală, indiferent de sarcina nominală
  - Ascensoare de mărfuri exclusiv cu comandă exterioară, ascensoare cu schip și ascensoare de construcție specială pentru materiale, având sarcina nominală ≥ 100 kg
  - Instalații de transport pe cablu și pe plan înclinat pentru materiale
  - Scări și trotuare rulante
  - Mecanisme și instalații de ridicat pentru teatre, cu excepția celor acționate manual, indiferent de sarcina nominală
  2.Instalații și echipamente destinate, montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții- Echipamente pentru parcurile de distracții

  (la 12-09-2019, Actul a fost completat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )


  Anexa nr. 2

  INSPECȚII TERITORIALE
  ale Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  Nr. crt.Denumirea inspecției teritorialeRaza de activitate
  1.Inspecția Teritorială ISCIR BacăuJudețul Bacău
  Județul Galați
  Județul Neamț
  Județul Vrancea
  Județul Brăila
  2.Inspecția Teritorială ISCIR BrașovJudețul Brașov
  Județul Covasna
  Județul Harghita
  3.Inspecția Teritorială ISCIR BucureștiMunicipiul București
  Județul Ilfov
  4.Inspecția Teritorială ISCIR Cluj-NapocaJudețul Bistrița-Năsăud
  Județul Cluj
  Județul Sălaj
  5.Inspecția Teritorială ISCIR ConstanțaJudețul Constanța
  Județul Tulcea
  6.Inspecția Teritorială ISCIR CraiovaJudețul Dolj
  Județul Gorj
  Județul Mehedinți
  Județul Olt
  7.Inspecția Teritorială ISCIR GiurgiuJudețul Călărași
  Județul Giurgiu
  Județul Teleorman
  8.Inspecția Teritorială ISCIR IașiJudețul Botoșani
  Județul Iași
  Județul Vaslui
  Județul Suceava
  9.Inspecția Teritorială ISCIR OradeaJudețul Bihor
  Județul Satu Mare
  Județul Maramureș
  10.Inspecția Teritorială ISCIR PiteștiJudețul Argeș
  Județul Dâmbovița
  Județul Vâlcea
  11.Inspecția Teritorială ISCIR PloieștiJudețul Buzău
  Județul Ialomița
  Județul Prahova
  12.Inspecția Teritorială ISCIR SibiuJudețul Alba
  Județul Hunedoara
  Județul Sibiu
  Județul Mureș
  13.Inspecția Teritorială ISCIR TimișoaraJudețul Arad
  Județul Caraș-Severin
  Județul Timiș

  (la 12-09-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )


  Anexa nr. 3

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat

  (la 12-09-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )


  Anexa nr. 4

  NORMATIV
  privind parcul auto al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  1. Autoturisme de intervenție-verificare- câte un autoturism pentru fiecare județ deservit de inspecțiile teritoriale
  2. Autoturisme
  - câte un autoturism la 3 inspectori de specialitate care efectuează controale și verificări tehnice în teren
  - câte un autoturism pentru fiecare inspecție teritorială în scopul realizării activității de supraveghere a pieței
  - câte un autoturism pentru conducerea ISCIR*)
  3. Autolaboratoare
  - câte un autolaborator pentru fiecare inspecție teritorială
  - un autolaborator pentru supravegherea pieței

  *) Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.
  NOTĂ:
  Consumul de carburanți aferent se stabilește, în funcție de necesități, prin ordin al inspectorului de stat șef.

  (la 12-09-2019, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 668 din 9 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 12 septembrie 2019 )