LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 (*actualizată*)
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
(actualizată până la data de 18 mai 2012*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • -----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 mai 2012 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către DECIZIA nr. 1.615 din 20 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege.
  (2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz.
  (3) Indemnizaţiile de conducere specifice sunt prevăzute în anexa nr. 4.
  (4) Sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1), precum şi metodologia de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.
  (5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege se calculează în funcţie de salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, după caz, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 5, cu luarea în considerare a indemnizaţiei de conducere prevăzută în anexa nr. 4, dacă este cazul.
  (6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.
  (7) Dispoziţiile art. 8, 9, 12 şi 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum şi cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se aplică în mod corespunzător şi pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi.


  Articolul 2

  (1) Încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.
  (2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă şi maximă a tranşei de vechime pentru funcţiile didactice din învăţământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcţiile didactice auxiliare îşi păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele la prezenta lege.
  (3) Promovarea personalului didactic în grade didactice se face în baza reglementărilor proprii privind obţinerea acestora. Trecerea personalului didactic într-o tranşă de vechime în învăţământ superioară se va face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută.
  (4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe funcţii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de muncă, respectiv potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 şi ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legea-cadru nr. 284/2010.


  Articolul 3

  Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.


  Articolul 4

  (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
  (2) Ordonatorii principali de credite şi angajatorii au obligaţia să stabilească salariile de bază, sporurile şi alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu.


  Articolul 5

  Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual şi a celorlalte drepturi, precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.


  Articolul 6

  Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă.


  Articolul 7

  Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 18 aprilie 2011.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  IOAN OLTEAN
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU PEREŞ
  Bucureşti, 10 mai 2011.
  Nr. 63.


  Anexa 1

  Salarii de încadrare pentru personalul
  didactic din învăţământul universitar
   ┌────┬─────────────────────┬─────────────────┬───────────────────────────────┐
   │Nr. │ Funcţia │ Vechimea în │ Salarii de încadrare │
   │crt.│ didactică │ învăţământ │ - lei - │
   │ │ │ ├───────────────┬───────────────┤
   │ │ │ │ Minim │ Maxim │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ 1.│Profesor universitar │ peste 40 ani │ 3.733 │ 6.971 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 3.474 │ 6.486 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 3.230 │ 6.032 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 3.002 │ 5.606 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 20-25 ani │ 2.828 │ 5.378 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 15-20 ani │ 2.682 │ 5.132 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 10-15 ani │ 2.518 │ 4.959 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ 2.│Conferenţiar │ peste 40 ani │ 2.294 │ 3.365 │
   │ │universitar │ │ │ │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 2.251 │ 3.249 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 2.123 │ 3.137 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 2.058 │ 3.032 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 20-25 ani │ 1.951 │ 3.005 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 15-20 ani │ 1.879 │ 2.976 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 10-15 ani │ 1.750 │ 2.968 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 1.449 │ 2.515 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ 3.│Şef lucrări (lector │ 35-40 ani │ 1.776 │ 2.579 │
   │ │universitar) │ │ │ │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.704 │ 2.457 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.596 │ 2.352 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 20-25 ani │ 1.564 │ 2.341 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 15-20 ani │ 1.549 │ 2.334 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 10-15 ani │ 1.521 │ 2.309 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 1.370 │ 2.069 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 3-6 ani │ 1.349 │ 2.031 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ 4.│Asistent universitar │ 35-40 ani │ 1.449 │ 2.017 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.442 │ 1.935 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.435 │ 1.858 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 20-25 ani │ 1.427 │ 1.834 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 15-20 ani │ 1.420 │ 1.824 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 10-15 ani │ 1.414 │ 1.800 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 1.263 │ 1.615 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 3-6 ani │ 1.242 │ 1.613 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ până la 3 ani │ 1.223 │ 1.601 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────┼─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ 5.│Preparator │ 6-10 ani │ 1.163 │ 1.616 │
   │ │universitar │ │ │ │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ 3-6 ani │ 1.143 │ 1.602 │
   │ │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤
   │ │ │ până la 3 ani │ 1.123 │ 1.575 │
   └────┴─────────────────────┴─────────────────┴───────────────┴───────────────┘

  NOTĂ:
  Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.


  Anexa 2

  Salarii de încadrare pentru personalul
  didactic din învăţământul preuniversitar
   ┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
   │Nr. │ Funcţia didactică │ Vechimea în │Salarii de încadrare │
   │crt.│ │ învăţământ │ - lei - │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 1.│Profesor studii superioare de │ peste 40 ani │ 1.896 │
   │ │lungă durată, grad didactic I │ │ │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.805 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.715 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.634 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.563 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.483 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.450 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.393 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 1.225 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 2-6 ani │ 1.103 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 2.│Profesor studii superioare de │ peste 40 ani│ 1.580 │
   │ │lungă durată, grad didactic II │ │ │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.517 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.451 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.401 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.334 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.268 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.219 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.195 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 1.049 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 2-6 ani │ 1.029 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 3.│Profesor studii superioare de │ │ │
   │ │lungă durată, grad didactic │ │ │
   │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.501 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.439 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.377 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.311 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.274 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.183 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.150 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.134 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 1.000 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 2-6 ani │ 988 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 4.│Profesor studii superioare de │ │ │
   │ │lungă durată, grad didactic │ │ │
   │ │debutant │ până la 2 ani│ 981 │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 5.│Profesor studii superioare de │ peste 40 ani │ 1.604 │
   │ │scurtă durată, grad didactic I │ │ │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.523 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.451 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.394 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.313 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.247 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.214 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.169 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 1.049 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 6.│Profesor studii superioare de │ │ │
   │ │scurtă durată, grad didactic II │ peste 40 ani │ 1.482 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.423 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.358 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.293 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.234 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.156 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.132 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.082 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 962 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 2-6 ani │ 943 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 7.│Profesor studii superioare de │ │ │
   │ │scurtă durată, grad didactic │ │ │
   │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.340 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.259 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.208 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.158 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.115 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.082 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.058 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.042 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 948 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 2-6 ani │ 941 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 8.│Profesor studii superioare de │ │ │
   │ │scurtă durată, grad didactic │ │ │
   │ │debutant │ până la 2 ani│ 934 │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 9.│Institutor studii superioare de │ │ │
   │ │lungă durată, grad didactic I │ peste 40 ani │ 1.584 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.503 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.430 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.374 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.293 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.226 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.194 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.150 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 1.029 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 10.│Institutor studii superioare de │ │ │
   │ │lungă durată, grad didactic II │ peste 40 ani │ 1.408 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.350 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.285 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.227 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.168 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.119 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.070 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.054 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 935 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 2-6 ani │ 926 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 11.│Institutor studii superioare de │ │ │
   │ │lungă durată, grad didactic │ │ │
   │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.313 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.248 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.185 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.138 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.119 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.063 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.038 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.022 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 893 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 2-6 ani │ 883 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 12.│Institutor studii superioare de │ │ │
   │ │lungă durată, grad didactic │ │ │
   │ │debutant │ până la 2 ani│ 867 │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 13.│Institutor studii superioare de │ │ │
   │ │scurtă durată, grad didactic I │ peste 40 ani │ 1.544 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.463 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.406 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.332 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.260 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.188 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.145 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.113 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 996 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 14.│Institutor studii superioare de │ │ │
   │ │scurtă durată, grad didactic II │ peste 40 ani │ 1.359 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.301 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.227 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.178 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.119 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.070 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.038 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.022 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 915 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 2-6 ani │ 898 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 15.│Institutor studii superioare de │ │ │
   │ │scurtă durată, grad didactic │ │ │
   │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.263 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.207 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.156 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.106 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.094 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.038 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.022 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.006 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 877 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 2-6 ani │ 871 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 16.│Institutor studii superioare de │ │ │
   │ │scurtă durată, grad didactic │ │ │
   │ │debutant │ până la 2 ani│ 840 │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 17.│Învăţător, educatoare, │ │ │
   │ │maistru-instructor (cu studii de │ │ │
   │ │nivel liceal), grad didactic I │ peste 40 ani │ 1.479 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.422 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.357 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.284 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.216 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.138 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.113 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.064 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 963 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 18.│Învăţător, educatoare, │ │ │
   │ │maistru-instructor (cu studii de │ │ │
   │ │nivel liceal), grad didactic II │ peste 40 ani │ 1.311 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.240 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.184 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.137 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.070 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.044 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 1.022 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 1.010 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 910 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 2-6 ani │ 881 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 19.│Învăţător, educatoare, │ │ │
   │ │maistru-instructor (cu studii de │ │ │
   │ │nivel liceal), grad didactic │ │ │
   │ │definitiv │ peste 40 ani │ 1.230 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 1.175 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 1.112 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 1.069 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 1.054 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 1.018 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 994 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 981 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 858 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 2-6 ani │ 852 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ │ │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 20.│Învăţător, educatoare, │ │ │
   │ │maistru-instructor (cu studii de │ │ │
   │ │nivel liceal), grad didactic │ │ │
   │ │debutant │ până la 2 ani│ 838 │
   ├────┼─────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
   │ 21.│Profesor, învăţător, educatoare, │ │ │
   │ │educator, maistru-instructor │ │ │
   │ │(cu studii de nivel liceal, fără │ │ │
   │ │pregătire de specialitate) │ peste 40 ani │ 869 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 35-40 ani │ 826 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 30-35 ani │ 799 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 25-30 ani │ 786 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 22-25 ani │ 772 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 18-22 ani │ 759 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 14-18 ani │ 745 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 10-14 ani │ 731 │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 6-10 ani │ 617*1) │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ 2-6 ani │ 604*1) │
   │ │ ├──────────────┼─────────────────────┤
   │ │ │ până la 2 ani│ 600*1) │
   └────┴─────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘

  ───────────
  *1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.
  NOTĂ:
  Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la tranşele de peste 10 ani vechime în învăţământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.


  Anexa 3a

  Salarii de încadrare pentru personalul
  didactic auxiliar din învăţământul universitar
   ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
   │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Minim │ Maxim │
   │crt.│ │studiilor*)│ - lei - │ - lei - │
   └────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘
         Funcţii de execuţie pe grade şi trepte
         profesionale
      1. Bibliotecar, documentarist, redactor
         gradul IA S 940 1.381
      2. Bibliotecar, documentarist, redactor
         gradul I S 843 1.341
      3. Bibliotecar, documentarist, redactor
         gradul II S 700 1.288
      4. Bibliotecar, documentarist, redactor
         gradul III S 668*1) 991
      5. Bibliotecar, documentarist, redactor
         debutant S 616*1)
      6. Bibliotecar, documentarist, redactor
         gradul I SSD 793 1.164
      7. Bibliotecar, documentarist, redactor
         gradul II SSD 682 1.045
      8. Bibliotecar, documentarist, redactor
         gradul III SSD 667*1) 917
      9. Bibliotecar, documentarist, redactor
         debutant SSD 606*1)
     10. Informatician gradul IA S 992 1.417
     11. Informatician gradul I S 893 1.376
     12. Informatician gradul II S 780 1.312
     13. Informatician gradul III S 658*1) 1.019
     14. Informatician gradul IV S 628*1) 923
     15. Informatician debutant S 616*1)
     16. Informatician gradul I SSD 754 1.164
     17. Informatician gradul II SSD 699 1.045
     18. Informatician gradul III SSD 625*1) 917
     19. Informatician debutant SSD 606*1)
     20. Corepetitor gradul I S 720 981
     21. Corepetitor gradul II S 646*1) 850
     22. Corepetitor gradul III S 628*1) 778
     23. Corepetitor debutant S 616*1)
     24. Corepetitor gradul I SSD 676 903
     25. Corepetitor gradul II SSD 632*1) 786
     26. Corepetitor gradul III SSD 618*1) 718
     27. Corepetitor debutant SSD 606*1)
     28. Secretar IA**) S 964 1.417
     29. Secretar I S 866 1.376
     30. Secretar II S 740 1.312
     31. Secretar III S 658*1) 1.019
     32. Secretar IV S 628*1) 923
     33. Secretar debutant S 616*1)
     34. Secretar I SSD 685 1.195
     35. Secretar II SSD 649*1) 1.069
     36. Secretar III SSD 628*1) 935
     37. Secretar IV SSD 616*1) 763
     38. Secretar debutant SSD 604*1)
     39. Secretar IA M 621*1) 1.025
     40. Secretar I M 610*1) 935
     41. Secretar II M 600*1) 829
     42. Secretar III M 600*1) 743
     43. Secretar debutant M 600*1)
     44. Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 605*1) 1.000
     45. Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 600*1) 910
     46. Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 600*1) 806
     47. Bibliotecar, documentarist, redactor
         debutant PL/M 600*1)
     48. Informatician IA PL/M 621*1) 1.025
     49. Informatician I PL/M 610*1) 935
     50. Informatician II PL/M 600*1) 829
     51. Informatician III PL/M 600*1) 743
     52. Informatician debutant PL/M 600*1)
     53. Corepetitor I M 605*1) 687
     54. Corepetitor II M 600*1) 624*1)
     55. Corepetitor III M 600*1) 605*1)
     56. Corepetitor debutant M 600*1)
     57. Tehnician IA***) M 621*1) 942
     58. Tehnician I***) M 610*1) 899
     59. Tehnician II***) M 600*1) 816
     60. Tehnician III***) M 600*1) 760
     61. Tehnician debutant***) M 600*1)
     62. Laborant IA S 899 1.219
     63. Laborant I S 805 1.099
     64. Laborant II S 674 1.000
     65. Laborant I SSD 611*1) 1.081
     66. Laborant II SSD 607*1) 994
     67. Laborant III SSD 604*1) 881
     68. Laborant I PL/M 600*1) 840
     69. Laborant II PL/M 600*1) 746
     70. Laborant debutant PL/M 600*1)
     71. Analist, programator, inginer sistem;
         IA S 812 1.545
     72. Analist, programator, inginer sistem; I S 732 1.463
     73. Analist, programator, inginer sistem;
         II S 664*1) 1.281
     74. Analist, programator, inginer sistem;
         III S 645*1) 1.101
     75. Analist, programator, inginer sistem;
         IV S 628*1) 981
     76. Analist, programator, inginer sistem;
         debutant S 616*1)
     77. Analist (programator) ajutor; IA M 621*1) 1.025
     78. Analist (programator) ajutor; I M 610*1) 935
     79. Analist (programator) ajutor; II M 600*1) 829
     80. Analist (programator) ajutor; III M 600*1) 743
     81. Analist (programator) ajutor; debutant M 600*1)
     82. Operator, controlor date; I M 621*1) 951
     83. Operator, controlor date; II M 610*1) 843
     84. Operator, controlor date; III M 600*1) 756
     85. Operator, controlor date; IV M 600*1) 673
     86. Operator, controlor date; debutant M 600*1)
     87. Maestru (balet-dans, corepetitor),
         dirijor cor; I S 786 1.569
     88. Maestru (balet-dans, corepetitor),
         dirijor cor; II S 655*1) 1.307
     89. Maestru (balet-dans, corepetitor),
         dirijor cor; III S 616*1) 1.111
     90. Comandant S 634*1) 1.467
     91. Şef mecanic S 600*1) 1.187
     92. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer
         electrician S 600*1) 945
     93. Căpitan M 600*1) 881
     94. Şef mecanic M 600*1) 862
     95. Ofiţer punte M 600*1) 803
     96. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 600*1) 783
     97. Şef echipaj M 600*1) 823
     98. Conducător şalupă, şef timonier, ajutor
         ofiţer mecanic M 600*1) 611*1)
     99. Inginer gradul IA S 663*1) 1.279
    100. Inginer gradul I S 649*1) 1.201
    101. Inginer gradul II S 640*1) 1.100
    102. Inginer gradul III S 628*1) 999
    103. Inginer gradul debutant S 616*1)
    104. Subinginer gradul I SSD 624*1) 1.100
    105. Subinginer gradul II SSD 622*1) 1.018
    106. Subinginer gradul III SSD 616*1) 899
    107. Subinginer debutant SSD 604*1)
    108. Medic primar S 799 1.597
    109. Medic specialist S 770 1.466
    110. Medic S 691 1.379
    111. Medic stagiar S 616*1)
    112. Farmacist primar S 799 1.597
    113. Farmacist specialist S 698 1.393
    114. Farmacist S 628*1) 1.162
    115. Farmacist stagiar S 616*1)
    116. Dentist principal SSD 611*1) 1.081
    117. Dentist SSD 607*1) 994
    118. Dentist debutant SSD 604*1)
    119. Tehnician dentar principal M 600*1) 972
    120. Tehnician dentar M 600*1) 885
    121. Tehnician dentar debutant M 600*1)
    122. Biolog, biochimist, chimist, fizician
         principal S 799 1.597
    123. Biolog, biochimist, chimist, fizician
         specialist S 698 1.393
    124. Biolog, biochimist, chimist, fizician S 628*1) 1.162
    125. Biolog, biochimist, chimist, fizician
         debutant S 616*1)
    126. Psiholog, sociolog principal S 685 1.368
    127. Psiholog, sociolog S 631*1) 1.218
    128. Psiholog, sociolog debutant S 616*1)
    129. Cercetător ştiinţific principal I S 799 1.597
    130. Cercetător ştiinţific principal II S 770 1.466
    131. Cercetător ştiinţific principal III S 691 1.379
    132. Cercetător ştiinţific S 627*1) 1.210
    133. Asistent de cercetare ştiinţifică S 617*1) 1.142
    134. Asistent de cercetare ştiinţifică
         stagiar S 605*1)
    135. Asistent I M 605*1) 1.000
    136. Asistent II M 600*1) 910
    137. Asistent III M 600*1) 806
    138. Asistent stagiar M 600*1)
    139. Regizor artistic, pictor, scenograf,
         coregraf, consultant artistic I S 843 1.683
    140. Regizor artistic, pictor, scenograf,
         coregraf, consultant artistic II S 809 1.540
    141. Regizor artistic, pictor, scenograf,
         coregraf, consultant artistic III S 717 1.432
    142. Regizor artistic, pictor, scenograf,
         coregraf, consultant artistic IV S 658*1) 1.269
    143. Regizor artistic, pictor, scenograf,
         coregraf, consultant artistic V S 628*1) 1.071
    144. Regizor artistic, pictor, scenograf,
         coregraf, consultant artistic debutant S 616*1)
    145. Maestru de studii (balet, canto,
         secretar literar muzical), operator
         imagine, sunet I S 791 1.506
    146. Maestru de studii (balet, canto,
         secretar literar muzical), operator
         imagine, sunet II S 713 1.425
    147. Maestru de studii (balet, canto,
         secretar literar muzical), operator
         imagine, sunet III S 652*1) 1.257
    148. Maestru de studii (balet, canto,
         secretar literar muzical), operator
         imagine, sunet IV S 628*1) 1.071
    149. Maestru de studii (balet, canto,
         secretar literar muzical), operator
         imagine, sunet S 616*1)
    150. Maestru (balet-dans, corepetitor),
         maestru de studii balet; I 600*1) 862
    151. Maestru (balet-dans, corepetitor),
         maestru de studii balet; II 600*1) 746
    152. Maestru (balet-dans, corepetitor),
         maestru de studii balet; III 600*1) 664*1)
    153. Maestru (balet-dans, corepetitor),
         maestru de studii balet, debutant 600*1)
    154. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine I S 670 1.339
    155. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine II S 634*1) 1.144
    156. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine III S 628*1) 1.071
    157. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine
         debutant S 616*1)
    158. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine I 605*1) 1.000
    159. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine II 600*1) 910
    160. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine III 600*1) 806
    161. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine
         debutant 600*1)
    162. Secretar tehnic de redacţie,
         traducător, tehnoredactor, corector,
         desenator artistic I S 670 1.339
    163. Secretar tehnic de redacţie,
         traducător, tehnoredactor, corector,
         desenator artistic II S 634*1) 1.174
    164. Secretar tehnic de redacţie,
         traducător, tehnoredactor, corector,
         desenator artistic III S 628*1) 1.134
    165. Secretar tehnic de redacţie,
         traducător, tehnoredactor, corector,
         desenator artistic S 616*1)
    166. Muzeograf, bibliograf I SSD 624*1) 1.100
    167. Muzeograf, bibliograf II SSD 622*1) 1.018
    168. Muzeograf, bibliograf III SSD 616*1) 899
    169. Muzeograf, bibliograf debutant SSD 604*1)
    170. Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 605*1) 1.000
    171. Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 600*1) 910
    172. Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 600*1) 806
    173. Secretar de redacţie, tehnoredactor
         debutant M 600*1)
    174. Regizor scenă (culise) I M 605*1) 1.000
    175. Regizor scenă (culise) II M 600*1) 910
    176. Regizor scenă (culise) III M 600*1) 806
    177. Regizor scenă (culise) debutant M 600*1)
    178. Căpitan secund, şef electrician, şef
         mecanic secund S 617*1) 1.113
    179. Ofiţer aspirant S 605*1)
    180. Şef staţie RTG M 600*1) 931
    181. Ofiţer RTG I M 600*1) 813
    182. Ofiţer RTG II M 600*1) 743
    183. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer,
         dragor; aspirant M 600*1)
    184. Medic veterinar I S 770 1.466
    185. Medic veterinar II S 646*1) 1.247
    186. Medic veterinar III S 628*1) 1.071
    187. Medic veterinar debutant S 616*1)
    188. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 646*1) 1.246
    189. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 634*1) 1.091
    190. Inginer agronom, zootehnist,
         pedolog III S 628*1) 1.071
    191. Inginer agronom, zootehnist, pedolog
         debutant S 616*1)
    192. Conservator, restaurator, muzeograf,
         bibliograf IA S 799 1.597
    193. Conservator, restaurator, muzeograf,
         bibliograf I S 646*1) 1.250
    194. Conservator, restaurator, muzeograf,
         bibliograf II S 628*1) 1.134
    195. Conservator, restaurator, muzeograf,
         bibliograf debutant S 616*1)
    196. Conservator, restaurator I SSD 629*1) 1.100
    197. Conservator, restaurator II SSD 622*1) 1.018
    198. Conservator, restaurator III SSD 616*1) 899
    199. Conservator, restaurator debutant SSD 604*1)
    200. Conservator, restaurator, custode
         sală I M 605*1) 1.000
    201. Conservator, restaurator, custode
         sală II M 600*1) 910
    202. Conservator, restaurator, custode
         sală III M 600*1) 806
    203. Conservator, restaurator, custode sală
         debutant M 600*1)
    204. Mânuitor carte M/G 600*1) 630*1)
    205. Administrator financiar (patrimoniu)
         grad I****) S 709 1.396
    206. Administrator financiar grad I -
         director gen. adm. al univ. S 1.415 2.790
    207. Administrator financiar (patrimoniu)
         grad II****) S 697 1.118
    208. Administrator financiar (patrimoniu)
         grad III****) S 677 1.029
    209. Administrator financiar (patrimoniu)
         debutant****) S 616*1)
    210. Administrator financiar (patrimoniu)
         grad I****) SSD 629*1) 1.100
    211. Administrator financiar (patrimoniu)
         grad II****) SSD 622*1) 1.018
    212. Administrator financiar (patrimoniu)
         grad III****) SSD 616*1) 899
    213. Administrator financiar (patrimoniu)
         debutant****) SSD 604*1)
    214. Administrator financiar (patrimoniu)
         treapta I****) M 678 942
    215. Administrator financiar (patrimoniu)
         treapta II****) M 654*1) 899
    216. Administrator financiar (patrimoniu)
         treapta III****) M 630*1) 743
    217. Administrator financiar (patrimoniu)
         debutant****) M 600*1)
    218. Antrenor categoria I 700 1.397
    219. Antrenor categoria II 626*1) 1.175
    220. Antrenor categoria III 616*1) 1.111
    221. Antrenor categoria IV 605*1) 1.009
    222. Antrenor categoria V 600*1) 883
    223. Antrenor debutant 600*1)
    224. Model I M 643*1) 671
    225. Model II M 638*1) 662*1)

  ───────────
  *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
  **) Se utilizează numai pentru secretar-şef de universitate.
  ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi atelierelor.
  ****) Se utilizează pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar din compartimentele de resort.
  *1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.
  NOTĂ:
  Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare şi din Biblioteca Pedagogică Naţională "I.C. Petrescu". Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011.


  Anexa 3b

  Salarii de încadrare pentru personalul
  didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar
   ┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
   │Nr. │ Funcţia │ Nivelul │ Minim │ Maxim │
   │crt.│ │studiilor*)│ - lei - │ - lei - │
   └────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┘
         Funcţii de execuţie pe grade şi trepte
         profesionale
      1. Bibliotecar, documentarist, redactor
         gradul I S 886 1.408
      2. Bibliotecar, documentarist, redactor
         gradul II S 735 1.353
      3. Bibliotecar, documentarist, redactor
         gradul III S 702 1.041
      4. Bibliotecar, documentarist, redactor
         debutant S 647*1)
      5. Bibliotecar, documentarist, redactor
         gradul I SSD 833 1.223
      6. Bibliotecar, documentarist, redactor
         gradul II SSD 716 1.098
      7. Bibliotecar, documentarist, redactor
         gradul III SSD 701 963
      8. Bibliotecar, documentarist, redactor
         debutant SSD 637*1)
      9. Informatician gradul I A S 1.042 1.488
     10. Informatician gradul I S 938 1.445
     11. Informatician gradul II S 819 1.378
     12. Informatician gradul III S 691 1.070
     13. Informatician gradul IV S 660*1) 970
     14. Informatician debutant S 647*1)
     15. Informatician gradul I SSD 792 1.223
     16. Informatician gradul II SSD 734 1.098
     17. Informatician gradul III SSD 657*1) 963
     18. Informatician debutant SSD 637*1)
     19. Instructor-animator gradul I S 756 1.030
     20. Instructor-animator gradul II S 679 893
     21. Instructor-animator gradul III S 660*1) 817
     22. Instructor-animator debutant S 647*1)
     23. Instructor-animator gradul I SSD 710 949
     24. Instructor-animator gradul II SSD 664*1) 826
     25. Instructor-animator gradul III SSD 649*1) 722
     26. Instructor-animator debutant SSD 637*1)
     27. Asistent social gradul I S 825 1.112
     28. Asistent social gradul II S 688 934
     29. Asistent social gradul III S 660*1) 830
     30. Asistent social debutant S 647*1)
     31. Asistent social gradul I SSD 688 949
     32. Asistent social gradul II SSD 638*1) 807
     33. Asistent social debutant SSD 635*1)
     34. Corepetitor gradul I S 756 1.030
     35. Corepetitor gradul II S 679 893
     36. Corepetitor gradul III S 660*1) 817
     37. Corepetitor debutant S 647*1)
     38. Corepetitor gradul I SSD 710 949
     39. Corepetitor gradul II SSD 664*1) 826
     40. Corepetitor gradul III SSD 649*1) 754
     41. Corepetitor debutant SSD 637*1)
     42. Secretar I**) S 910 1.445
     43. Secretar II**) S 777 1.378
     44. Secretar III**) S 691 1.070
     45. Secretar IV**) S 660*1) 970
     46. Secretar debutant**) S 647*1)
     47. Secretar I**) SSD 720 1.255
     48. Secretar II**) SSD 682 1.123
     49. Secretar III**) SSD 660*1) 982
     50. Secretar IV**) SSD 647*1) 802
     51. Secretar debutant**) SSD 635*1)
     52. Secretar I A**) M 652*1) 1.077
     53. Secretar I**) M 641*1) 982
     54. Secretar II**) M 629*1) 871
     55. Secretar III**) M 618*1) 781
     56. Secretar debutant**) M 605*1)
     57. Bibliotecar, documentarist,
         redactor I A PL/M 636*1) 1.050
     58. Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 623*1) 956
     59. Bibliotecar, documentarist,
         redactor II PL/M 613*1) 847
     60. Bibliotecar, documentarist, redactor
         debutant PL/M 605*1)
     61. Informatician I A PL/M 652*1) 1.077
     62. Informatician I PL/M 641*1) 982
     63. Informatician II PL/M 629*1) 871
     64. Informatician III PL/M 618*1) 781
     65. Informatician debutant PL/M 605*1)
     66. Instructor-animator I A M 636*1) 817
     67. Instructor-animator I M 623*1) 709
     68. Instructor-animator II M 613*1) 644*1)
     69. Instructor-animator debutant M 605*1)
     70. Instructor de educaţie extraşcolară I A M 652*1) 839
     71. Instructor de educaţie extraşcolară I M 641*1) 770
     72. Instructor de educaţie extraşcolară II M 629*1) 676
     73. Instructor de educaţie extraşcolară III M 618*1) 642*1)
     74. Instructor de educaţie extraşcolară
         debutant M 605*1)
     75. Asistent social I PL/M 694 939
     76. Asistent social II PL/M 623*1) 803
     77. Asistent social III PL/M 613*1) 684
     78. Asistent social debutant PL/M 605*1)
     79. Corepetitor I M 636*1) 722
     80. Corepetitor II M 623*1) 656*1)
     81. Corepetitor III M 613*1) 636*1)
     82. Corepetitor debutant M 605*1)
     83. Tehnician IA***) M 652*1) 989
     84. Tehnician I***) M 641*1) 944
     85. Tehnician II***) M 629*1) 857
     86. Tehnician III***) M 618*1) 798
     87. Tehnician debutant***) M 605*1)
     88. Laborant IA S 944 1.280
     89. Laborant I S 846 1.154
     90. Laborant II S 708 1.050
     91. Laborant I SSD 642*1) 1.135
     92. Laborant II SSD 638*1) 1.044
     93. Laborant III SSD 635*1) 925
     94. Laborant I PL/M 618*1) 882
     95. Laborant II PL/M 606*1) 784
     96. Laborant debutant PL/M 600*1)
     97. Pedagog şcolar IA S 944 1.280
     98. Pedagog şcolar I S 846 1.154
     99. Pedagog şcolar II S 708 1.050
    100. Pedagog şcolar I SSD 642*1) 1.135
    101. Pedagog şcolar II SSD 638*1) 1.044
    102. Pedagog şcolar III SSD 635*1) 925
    103. Pedagog şcolar IA M 618*1) 827
    104. Pedagog şcolar I M 606*1) 741
    105. Pedagog şcolar II M 600*1)
    106. Analist, programator, inginer sistem;
         IA S 853 1.623
    107. Analist, programator, inginer sistem; I S 769 1.537
    108. Analist, programator, inginer sistem;
         II S 698 1.345
    109. Analist, programator, inginer sistem;
         III S 678 1.156
    110. Analist, programator, inginer sistem;
         IV S 660*1) 1.030
    111. Analist, programator, inginer sistem;
         debutant S 647*1)
    112. Analist (programator) ajutor; IA M 652*1) 1.077
    113. Analist (programator) ajutor; I M 641*1) 982
    114. Analist (programator) ajutor; II M 629*1) 871
    115. Analist (programator) ajutor; III M 618*1) 781
    116. Analist (programator) ajutor; debutant M 605*1)
    117. Operator, controlor date; I M 652*1) 999
    118. Operator, controlor date; II M 641*1) 886
    119. Operator, controlor date; III M 629*1) 794
    120. Operator, controlor date; IV M 618*1) 707
    121. Operator, controlor date; debutant M 605*1)
    122. Maestru (balet-dans, corepetitor),
         dirijor cor; I S 826 1.648
    123. Maestru (balet-dans, corepetitor),
         dirijor cor; II S 688 1.373
    124. Maestru (balet-dans, corepetitor),
         dirijor cor; III S 647*1) 1.167
    125. Comandant S 666*1) 1.541
    126. Şef mecanic S 632*1) 1.247
    127. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer
         electrician S 632*1) 993
    128. Căpitan M 600*1) 925
    129. Şef mecanic M 600*1) 905
    130. Ofiţer punte M 600*1) 844
    131. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 600*1) 823
    132. Şef echipaj M 600*1) 865
    133. Conducător şalupă, şef timonier, ajutor
         ofiţer mecanic M 600*1) 611*1)
    134. Inginer gradul IA S 697 1.343
    135. Inginer gradul I S 682 1.261
    136. Inginer gradul II S 672 1.155
    137. Inginer gradul III S 660*1) 1.049
    138. Inginer gradul debutant S 647*1)
    139. Subinginer gradul I SSD 656*1) 1.155
    140. Subinginer gradul II SSD 653*1) 1.069
    141. Subinginer gradul III SSD 647*1) 944
    142. Subinginer debutant SSD 635*1)
    143. Medic primar S 839 1.677
    144. Medic specialist S 809 1.540
    145. Medic S 726 1.448
    146. Medic stagiar S 647*1)
    147. Psiholog, sociolog principal S 720 1.437
    148. Psiholog, sociolog S 663*1) 1.279
    149. Psiholog, sociolog debutant S 647*1)
    150. Regizor artistic, pictor, scenograf,
         coregraf, consultant artistic I S 886 1.768
    151. Regizor artistic, pictor, scenograf,
         coregraf, consultant artistic II S 850 1.617
    152. Regizor artistic, pictor, scenograf,
         coregraf, consultant artistic III S 753 1.504
    153. Regizor artistic, pictor, scenograf,
         coregraf, consultant artistic IV S 691 1.333
    154. Regizor artistic, pictor, scenograf,
         coregraf, consultant artistic V S 660*1) 1.125
    155. Regizor artistic, pictor, scenograf,
         coregraf, consultant artistic debutant S 647*1)
    156. Maestru de studii (balet, canto,
         secretar literar muzical), operator
         imagine, sunet I S 831 1.582
    157. Maestru de studii (balet, canto,
         secretar literar muzical), operator
         imagine, sunet II S 749 1.497
    158. Maestru de studii (balet, canto,
         secretar literar muzical), operator
         imagine, sunet III S 685 1.320
    159. Maestru de studii (balet, canto,
         secretar literar muzical), operator
         imagine, sunet IV S 660*1) 1.125
    160. Maestru de studii (balet, canto,
         secretar literar muzical), operator
         imagine, sunet S 647*1)
    161. Maestru (balet - dans, corepetitor),
         maestru de studii balet; I 600*1) 905
    162. Maestru (balet - dans, corepetitor),
         maestru de studii balet; II 600*1) 784
    163. Maestru (balet - dans, corepetitor),
         maestru de studii balet, III 600*1) 698
    164. Maestru (balet - dans, corepetitor),
         maestru de studii balet; debutant 600*1)
    165. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine I S 704 1.406
    166. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine II S 666*1) 1.202
    167. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine III S 660*1) 1.125
    168. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine
         debutant S 647*1)
    169. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine I 636*1) 1.050
    170. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine II 623*1) 956
    171. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine III 613*1) 847
    172. Artist plastic, machior, peruchier,
         monteur imagine, editor imagine
         debutant 605*1)
    173. Secretar tehnic de redacţie,
         traducător, tehnoredactor, corector,
         desenator artistic I S 704 1.406
    174. Secretar tehnic de redacţie,
         traducător, tehnoredactor, corector,
         desenator artistic II S 666*1) 1.233
    175. Secretar tehnic de redacţie,
         traducător, tehnoredactor, corector,
         desenator artistic III S 660*1) 1.191
    176. Secretar tehnic de redacţie,
         traducător, tehnoredactor, corector,
         desenator artistic S 647*1)
    177. Muzeograf, bibliograf I SSD 656*1) 1.155
    178. Muzeograf, bibliograf II SSD 653*1) 1.069
    179. Muzeograf, bibliograf III SSD 647*1) 944
    180. Muzeograf, bibliograf debutant SSD 635*1)
    181. Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 636*1) 1.050
    182. Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 623*1) 956
    183. Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 613*1) 847
    184. Secretar de redacţie, tehnoredactor
         debutant M 605*1)
    185. Regizor scenă (culise) I M 636*1) 1.050
    186. Regizor scenă (culise) II M 623*1) 956
    187. Regizor scenă (culise) III M 613*1) 847
    188. Regizor scenă (culise) debutant M 605*1)
    189. Căpitan secund, şef electrician, şef
         mecanic secund S 648*1) 1.169
    190. Ofiţer aspirant S 636*1)
    191. Şef staţie RTG M 600*1) 978
    192. Ofiţer RTG I M 625*1) 854
    193. Ofiţer RTG II M 618*1) 781
    194. Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer,
         dragor; aspirant M 600*1)
    195. Medic veterinar I S 809 1.540
    196. Medic veterinar II S 679 1.310
    197. Medic veterinar III S 660*1) 1.125
    198. Medic veterinar debutant S 647*1)
    199. Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 679 1.309
    200. Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 666*1) 1.146
    201. Inginer agronom, zootehnist,
         pedolog III S 660*1) 1.125
    202. Inginer agronom, zootehnist, pedolog
         debutant S 647*1)
    203. Administrator financiar (patrimoniu)
         grad I****) S 745 1.466
    204. Administrator financiar (patrimoniu)
         grad II****) S 732 1.174
    205. Administrator financiar (patrimoniu)
         grad III****) S 711 1.081
    206. Administrator financiar (patrimoniu)
         debutant****) S 647*1)
    207. Administrator financiar (patrimoniu)
         grad I****) SSD 661*1) 1.155
    208. Administrator financiar (patrimoniu)
         grad II****) SSD 653*1) 1.069
    209. Administrator financiar (patrimoniu)
         grad III****) SSD 647*1) 944
    210. Administrator financiar (patrimoniu)
         debutant****) SSD 635*1)
    211. Administrator financiar (patrimoniu)
         treapta I****) M 712 989
    212. Administrator financiar (patrimoniu)
         treapta II****) M 687 944
    213. Administrator financiar (patrimoniu)
         treapta III****) M 662*1) 781
    214. Administrator financiar (patrimoniu)
         debutant****) M 605*1)
    215. Antrenor categoria I*****) 735 1.467
    216. Antrenor categoria II*****) 658*1) 1.234
    217. Antrenor categoria III*****) 647*1) 1.167
    218. Antrenor categoria IV*****) 636*1) 1.060
    219. Antrenor categoria V*****) 623*1) 928
    220. Antrenor debutant*****) 611*1)
    221. Şef atelier şcoală I M 676 784
    222. Şef atelier şcoală II M 667*1) 754
    223. Şef atelier şcoală III M 664*1) 705
    224. Instructor I M 676 734
    225. Instructor II M 670 695
    226. Model I M 676 705
    227. Model II M 670 695
    228. Supraveghetor noapte G 648*1) 673
    229. Medic primar învăţământ special S 981 1.931
    230. Medic specialist învăţământ special S 809 1.540
    231. Medic învăţământ special S 726 1.448
    232. Medic stagiar învăţământ special S 647*1)
    233. Asistent medical principal învăţământ
         special SSD 688 1.124
    234. Asistent medical învăţământ special SSD 638*1) 1.006
    235. Asistent medical debutant învăţământ
         special SSD 635*1)
    236. Asistent medical I învăţământ special PL/M 694 1.109
    237. Asistent medical II învăţământ special PL/M 623*1) 991
    238. Asistent medical debutant învăţământ
         special PL/M 605*1)
    239. Infirmieră învăţământ special G 600*1) 662*1)
    240. Mediator şcolar I M/G 613*1) 662*1)
    241. Mediator şcolar II M/G 605*1) 642*1)
    242. Mediator şcolar debutant M/G 600*1)

  ────────
  *) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământ sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
  **) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.
  ***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.
  ****) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.
  *****) Se utilizează pentru toţi antrenorii din unităţile subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
  *1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe luna în anul 2011 se va lua în calcul acest din urmă cuantum.
  NOTĂ:
  Salariile de încadrare se utilizează şi pentru personalul didactic auxiliar din unităţile conexe subordonate inspectoratelor şcolare. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 5% pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile conexe, precum şi majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.


  Anexa 4

  Indemnizaţii de conducere specifice
  1. Funcţiile didactice de conducere din învăţământul superior
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente
    crt. din salariul de încadrare
                                                          - % -
                                           ──────────────────────────────────────
                                                         minim maxim
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Rector 35 45
    2. Prorector 25 30
    3. Director general administrativ al universităţii 25 30
    4. Decan 20 30
    5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25
    6. Prodecan 15 20
    7. Administrator-şef al facultăţii 15 20
    8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii 10 15
    9. Director de departament 20 25
   10. Şef de catedră 20 25
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  2. Funcţiile didactice de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar şi alte unităţi conexe
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente
    crt. din salariul de încadrare
                                                          - % -
                                           ──────────────────────────────────────
                                                         minim maxim
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Inspector şcolar general 45 55
    2. Inspector şcolar general adjunct 35 45
    3. Inspector şcolar de specialitate 30 40
    4. Inspector şcolar 25 30
    5. Director de şcoală sau de liceu*) 25 35
    6. Director adjunct de şcoală sau de liceu*) 20 25
    7. Director (profesor învăţământ preşcolar/primar,
       institutor, educatoare, învăţător)*) 15 25
    8. Directorul casei corpului didactic 35 45
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ________
  *) Pentru funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se aplică în mod corespunzător procentele.
  3. Funcţiile de conducere didactice auxiliare din instituţiile de învăţământ
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr. Funcţia Indemnizaţia de conducere în procente
    crt. din salariul de încadrare
                                                          - % -
                                           ──────────────────────────────────────
                                                         limita maximă
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1. Contabil-şef (administrator financiar) 40
    2. Secretar-şef instituţie învăţământ superior 30
    3. Secretar-şef facultate 25
    4. Secretar-şef*) 20
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  _________
  *) Se utilizează la grupuri şcolare sau la unităţile şcolare cu personalitate juridică stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


  Anexa 5

  METODOLOGIA DE CALCUL
  al drepturilor salariale care se acordă personalului
  didactic şi personalului didactic auxiliar din învăţământ

  Capitolul I Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic


  Articolul 1

  Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege.


  Articolul 2

  (1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de lege.
  (2) Salariul de bază este format din:
  A. salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, în care este inclus sporul de stabilitate numai pentru tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, precum şi sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime în învăţământ;
  B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;
  C. indemnizaţia pentru învăţământ special;
  D. gradaţia de merit, astfel cum este reglementată prin art. 92, 264 şi 311 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
  E. indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar şi primar.
  (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, indemnizaţia de zone izolate, spor de practică pedagogică, spor de predare simultană, compensaţii tranzitorii, spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, spor de vechime în muncă.
  (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) şi (3), din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.


  Articolul 3

  Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege este următorul:
  A. 1. Salariul de încadrare al funcţiei didactice prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege se stabileşte după cum urmează:
  a) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de până la 10 ani, salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la lege conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică;
  b) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege include pe lângă sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi sporul de stabilitate;
  c) pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 ani, care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani, salariile de încadrare se vor împărţi la 1,15 şi se vor rotunji la întreg. Dacă, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi, prin împărţirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de încadrare avut, acesta va fi menţinut cu acelaşi salariu de încadrare în noua tranşă până când i se poate asigura o creştere a salariului de încadrare.
  2. Prin vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani se înţelege activitatea depusă atât în calitate de personal didactic, personal didactic de conducere, îndrumare şi control, cât şi în calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de muncă într-o unitate sau instituţie de învăţământ ori într-un inspectorat şcolar, indiferent când vechimea a fost realizată în mod neîntrerupt.
  3. De prevederile pct. 2 beneficiază şi profesorii sau maiştrii instructori care au desfăşurat activitate în perioada 1984-1990 cu normă întreagă în învăţământul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.
  4. Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la catedră, respectiv perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată în învăţământ, nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate.
  5. Vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar.
  6. Vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. Pentru persoanele care beneficiază de vechime recunoscută în învăţământ, stabilirea salariului de încadrare al funcţiei didactice se va face potrivit pct. 1 lit. c).
  7. Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ, după caz.
  B. 1. Pentru funcţiile de conducere din învăţământul universitar, indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din nivelul minim al salariului de încadrare al funcţiei didactice de profesor universitar cu vechime în învăţământ de peste 40 de ani, prevăzut în anexa nr. 1 la lege, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.
  2. Pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, indemnizaţia de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice, prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.
  C. Personalul didactic din unităţile de învăţământ special, stabilite în condiţiile legii, beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.
  D. 1. Personalul didactic şi personalul didactic auxiliar beneficiază de gradaţia de merit potrivit art. 92, 264 şi 311 din Legea nr. 1/2011.
  2. Cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.
  E. 1. Personalul didactic care îndeplineşte activitatea de diriginte, învăţătorii, educatoarele, institutorii şi profesorii pentru învăţământul preşcolar şi primar beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată salariului de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.
  2. Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum jumătate de normă, indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru norma întreagă.


  Articolul 4

  Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E, proporţional cu timpul efectiv lucrat în programul normal de lucru, astfel:
       Transe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
            între 3 şi 5 ani 5%
            de la 5 la 10 ani 10%
            de la 10 la 15 ani 15%
          de la 15 la 20 de ani 20%
             peste 20 de ani 25%


  Articolul 5

  Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de încadrare, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.


  Articolul 6

  Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învăţământul primar primeşte un spor aplicat la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată, stabilit după cum urmează:
  a) pentru două clase de elevi - 7%;
  b) pentru 3 clase de elevi - 10%;
  c) pentru 4 clase de elevi - 15%.*)
  -----------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 8 februarie 2012 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din anexa nr. 5 din LEGE nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ.
  Prin urmare, conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.
  În concluzie, în intervalul 8 februarie 2012 - 24 martie 2012 dispoziţiile art. 6 din anexa 5 au fost suspendate de drept încetându-şi efectele juridice începând cu data de 25 martie 2012, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.


  Articolul 7

  (1) Personalul didactic calificat şi personalul didactic de conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate beneficiază de o indemnizaţie de până la 20% din salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferenţierii pe zone geografice şi localităţi a indemnizaţiei ce se acordă personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art. 3 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Indemnizaţia pentru activitatea desfăşurată în localităţi izolate nu constituie bază de calcul pentru celelalte sporuri.
  (2) Nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) personalul didactic de la nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la lege.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decât cel stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 primesc o compensaţie tranzitorie, calculată prin aplicarea diferenţei de procent asupra salariului de încadrare prevăzut în anexa nr. 2 la lege, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate.


  Articolul 8

  Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.


  Articolul 9

  (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
  (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.


  Articolul 10

  (1) Personalul didactic şi personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturi didactice în sistem de plată cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusă în funcţie de condiţiile pe care le îndeplinesc la încadrare. La calculul drepturilor salariale se vor avea în vedere: norma didactică de predare, salariul de încadrare prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la lege, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit, sporul pentru titlul ştiinţific de doctor de care a beneficiat până la data de 31 decembrie 2009 şi indemnizaţia pentru localităţi izolate.
  (2) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea la sumele prevăzute la alin. (1), astfel:
  a) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;
  b) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul special;
  c) 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori;
  d) 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special;
  e) 1/80 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar;
  f) 1/100 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.
  (3) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat în sistem de plată cu ora cu tariful orar stabilit în funcţie de norma didactică redusă, pentru orele didactice ce depăşesc această normă. În această situaţie, tarifele orare se calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1), astfel:
  a) 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână;
  b) 1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în învăţământul special;
  c) 1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână pentru maiştri instructori;
  d) 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână pentru maiştri instructori din învăţământul special;
  e) 1/72 pentru profesori, învăţători, institutori învăţământ primar;
  f) 1/92 pentru profesori, educatoare, institutori învăţământ preşcolar.
  Prevederile prezentului alineat se aplică până la data de 31 august 2011.
  (4) În învăţământul superior, tarifele pentru activitatea de plată cu ora se stabilesc de către senatele universitare în concordanţă cu prevederile Legii nr. 1/2011 pentru funcţiile didactice de profesor universitar, conferenţiar universitar, lector universitar/şef lucrări şi asistent universitar.


  Articolul 11

  (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau altor compensaţii.
  (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii.


  Articolul 12

  Plata concediului de odihnă pentru personalul didactic se face conform art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 13

  Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins în anexele nr. 1 şi 2 la lege este redat în macheta de mai jos:
    A. Salariul de încadrare al funcţiei
       didactice
    B. Indemnizaţie de conducere B = procentul aferent din anexa
                                              nr. 4 x A (pentru învăţământ pre-
                                              universitar) sau procentul aferent
                                              x nivelul minim al salariului de
                                              încadrare profesor universitar
                                              tranşă peste 40 de ani (pentru
                                              învăţământ universitar)
    C. Indemnizaţie pentru învăţământ C = 15% x A
       special
    D. Gradaţie de merit D = 25% x A
    E. Indemnizaţie dirigenţie, învăţători, E = 10% x (A + B + C + D)
       educatoare, institutori, profesor
       pentru învăţământul preşcolar
       şi primar
       Spor de vechime în muncă = 5 - 25% x (A + B + C + D + E)
       Spor practică pedagogică = 10 - 25% x A (proporţional cu
                                              nr. de elevi/studenţi şi cu numărul
                                              orelor efectiv lucrate)
       Spor predare simultană = 7, 10, 15% x (A + B + C + D + E)
       Indemnizaţie zone izolate = 3 - 20% x A - diferenţa, după caz,
                                              în compensaţii tranzitorii
       Spor titlu ştiinţific de care a = 15% x (A + B + C + D + E) -
       beneficiat până la data de inclus în compensaţii tranzitorii
       31 decembrie 2009
       Spor condiţii de muncă = % x (A + B + C + D + E)
                                              (proporţional cu timpul efectiv
                                              lucrat)

  Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.


  Capitolul II Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar


  Articolul 1

  Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplică personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege.


  Articolul 2

  (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile, indemnizaţiile, precum şi alte drepturi salariale prevăzute de prezenta lege.
  (2) Salariul de bază este format din:
  A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la lege, care include sporul de suprasolicitare neuropsihică existent la toate gradele şi treptele profesionale;
  B. indemnizaţia de conducere, astfel cum este reglementată în anexa nr. 4 la lege;
  C. indemnizaţia pentru învăţământ special;
  D. gradaţia de merit, acordată în condiţiile legii;
  E. sporul de stabilitate.
  (3) Pe lângă salariul de bază definit potrivit alin. (2), se acordă, după caz, spor pentru condiţii de muncă, spor pentru vechime în muncă, precum şi compensaţii tranzitorii.
  (4) Pe lângă drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) şi (3), din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ superior şi preuniversitar se pot stabili salarii diferenţiate reprezentând o creştere de până la 30% a salariilor de încadrare din anexele nr. 3a sau 3b la lege, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.


  Articolul 3

  Modul de calcul pentru salariul de bază al personalului didactic auxiliar încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. 3a şi 3b la lege este următorul:
  A. salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecărui grad profesional/fiecărei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică;
  B. indemnizaţia de conducere se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcţiei didactice auxiliare prevăzut în anexele nr. 3a sau 3b, după caz, la prezenta lege, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;
  C. indemnizaţia pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul special se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de încadrare prevăzut în anexa nr. 3b la lege şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;
  D. cuantumul gradaţiei de merit se calculează prin aplicarea procentului de 25% la salariul de încadrare, care devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale;
  E. 1. sporul de stabilitate se acordă pentru o vechime efectivă neîntreruptă în învăţământ de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în învăţământ;
  2. sporul de stabilitate se acordă personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea efectivă realizată în mod neîntrerupt a celor 10 ani în învăţământ;
  3. perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în concediu fără plată acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau în concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, precum şi perioada în care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la post nu întrerup vechimea în învăţământ. Aceste perioade nu constituie vechime efectivă în învăţământ pentru acordarea sporului de stabilitate;
  4. sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D şi devine bază de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale.


  Articolul 4

  Sporul de vechime în muncă se calculează prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, astfel:
      Transe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
            între 3 şi 5 ani 5%
            de la 5 la 10 ani 10%
           de la 10 la 15 ani 15%
          de la 15 la 20 de ani 20%
             peste 20 de ani 25%


  Articolul 5

  Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.


  Articolul 6

  (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
  (2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.
  (3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2), sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii.


  Articolul 7

  (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care desfăşoară activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3.
  (2) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiază, pe lângă sporul prevăzut la alin. (1), de o compensaţie tranzitorie egală cu diferenţa dintre sporul de care beneficia şi cel reglementat la alin. (1).
  (3) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc această sumă în compensaţie tranzitorie.


  Articolul 8

  (1) Compensaţiile tranzitorii şi sporul de vechime fac parte din salariul de bază şi nu constituie bază de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizaţii sau altor compensaţii.
  (2) Compensaţiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acordă aceste compensaţii. Prin contractele de muncă încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensaţii tranzitorii.


  Articolul 9

  Efectuarea şi plata concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar se fac în conformitate cu art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 10

  Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevăzut în anexele nr. 3a şi 3b la lege este redat în macheta de mai jos:
    A. Salariul de încadrare al funcţiei
       didactice auxiliare
    B. Indemnizaţie de conducere = procentul aferent din anexa
                                                 nr. 4 x A
    C. Indemnizaţie pentru învăţământ special C = 15% x A
    D. Gradaţie de merit D = 25% x A
    E. Sporul de stabilitate E = 15% x (A + B + C + D)
    Spor de vechime în muncă = 5 - 25% x (A + B + C + D + E)
    Spor titlu ştiinţific acordat până la
    data de 31 decembrie 2009 = 15% x (A + B + C + D + E)
                                                 (sumă inclusă în compensaţii
                                                 tranzitorii).
    Spor condiţii de muncă = % x (A + B + C + D + E)
                                                 (proporţional cu timpul efectiv
                                                 lucrat)

  Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.
  ------------
  NOTĂ C.T.C.E. PIATRA-NEAMŢ:
  Reproducem mai jos art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 16 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 18 mai 2012:
  "ART. 1
  (1) Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:
  a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;
  b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.
  (2) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
  (3) Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
  (4) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă."
  ----